РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
 • Кол-во страниц:
 • 242
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису


  ШАБАРДІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА


  УДК 332.122:379.84(043.3/5)

  РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ


  Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і
  регіональна економіка
  Д И С Е Р Т А Ц І Я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  д.е.н., проф. Бутко М.П.  Чернігів – 2011
  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 11
  1.1. Рекреаційні ресурси як основа формування рекреаційного потенціалу регіону 11
  1.2. Інституційні засади використання рекреаційного потенціалу 29
  1.3. Методологічні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу 39
  Висновки до розділу 1 56
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ 59
  2.1. Інтегральна оцінка формування рекреаційного потенціалу в регіонах України 59
  2.2.Сучасні тенденції функціонування рекреаційного потенціалу 85
  2.3. Регіональні особливості формування і використання рекреаційного потенціалу Чернігівської області 110
  Висновки до розділу 2 143
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 145
  3.1. Шляхи підвищення ефективності рекреаційної діяльності регіону на основі стратегічного планування 145
  3.2. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного потенціалу регіону 159
  3.3. Раціональність використання потенціалу природно-рекреаційних ресурсів та їх вплив на економіку регіону 172
  Висновки до розділу 3 183
  ВИСНОВКИ 185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 188
  ДОДАТКИ 205


  ВСТУП

  Актуальність теми. Перехід до сталого розвитку – це глобальний процес, в якому Україна повинна скоординувати з усім світовим співтовариством заходи, спрямовані в напрямі реалізації цілей і принципів нової цивілізаційної моделі. У довгостроковому плані успішне вирішення завдання стійкості залежить від нових підходів держави до гармонізації соціальної, економічної і екологічної діяльності, посилення впливу на ці процеси інститутів громадянського суспільства. Особливого значення в цьому контексті набуває рекреаційна сфера як така, що інтегрує в собі просторовий потенціал природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних ресурсів, від ефективного використання яких залежить інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва, інфраструктурне облаштування території, поліпшення умов проживання, оздоровлення і відпочинку населення, збереження і збагачення біологічного розмаїття та культурної спадщини. Перспективи розвитку рекреаційної сфери України лежать в площині прихованих можливостей регіонів ефективно використовувати цей наявний потенціал.
  Проте відсутність єдиної теоретико-методологічної бази та чітко визначеної державної стратегії щодо розвитку рекреаційної галузі не дозволяють задіяти її потенціал у складі продуктивних сил саме регіонів, де цей потенціал зосереджений.
  Проблемам просторового розвитку присвячено чимало наукових праць таких видатних вчених, як: І.К. Бистрякова, П.П. Борщевського, Б.В. Буркинського, М.П. Бутка, В.М. Геєця, З.В. Герасимчук, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, В.І. Захарченка, Т.В. Пепи, В.А. Поповкіна, М.І. Фащевського, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченка та ін.
  Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ рекреаційного потенціалу як складової продуктивних сил регіонального економічного простору зробили Н.О. Алєшугіна, О.І. Амоша, О.О. Бейдик, Ю.А. Вєдєнін, М.В. Глядіна, І.В. Давиденко, О.В. Кифяк, В.С. Кравців, Е.М. Лібанова, В.К. Мамутов, В.І. Мацола, О.С. Молнар, Д.В. Ніколаєнко, В.І. Павлов, В.П. Удовиченко, Л.М. Черчик, О.І. Шаблій, В.В. Шмагіна та ін.
  Беручи до уваги фундаментальність наукових напрацювань, слід зазначити, що у висновках більшості науковців основна увага концентрується на оцінці нереалізованих можливостей регіональної економіки, а в методологічних підходах щодо комплексної оцінки потенціалу бракує системності. Дані методики, як правило, поширюються на природну складову, а інші компоненти рекреаційного потенціалу у взаємозв’язку не розглядаються.
  Саме тому дослідження особливостей задіяння рекреаційного потенціалу галузі у розвиток продуктивних сил регіонів України обумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначили її мету і завдання, структуру та зміст.
  Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з планом наукових досліджень Чернігівського державного технологічного університету. Зокрема, в рамках теми „Підвищення ефективності функціонування та розвитку транспорту, зв'язку та інших галузей економіки регіону" (номер державної реєстрації 0104U005466) автором запропонована і теоретично обґрунтована методика комплексної оцінки рекреаційного потенціалу у складі регіональних економічних систем.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування, функціонування та розвитку рекреаційного потенціалу регіону.
  Відповідно до цієї мети були поставлені і розв’язувались такі завдання:
  - систематизувати наукові підходи до визначення місця рекреаційного потенціалу у складі регіонального економічного простору;
  - удосконалити наукові розробки щодо визначення економічної сутності, змісту та структури рекреаційного потенціалу;
  - проаналізувати проблеми та сформувати пропозиції щодо інституційного забезпечення управління рекреаційною діяльністю в Україні;
  - визначити систему методичних принципів, що обумовлюють ефективність реалізації рекреаційних можливостей регіону в сучасних умовах;
  - розробити авторську методику оцінки наявного рекреаційного потенціалу відповідно до його просторового походження та існуючої інформаційної бази даних;
  - оцінити тенденції функціонування рекреаційного потенціалу в регіональному розрізі, враховуючи їх диференціацію за рівнем концентрації ресурсів;
  - обґрунтувати алгоритм вибору стратегічних орієнтирів підвищення ефективності розвитку рекреаційного потенціалу регіонів України на основі їх параметричних характеристик у складі регіональної економіки;
  - узагальнити закордонний досвід реалізації сучасної моделі регіональної політики у рекреаційній сфері як ефективного інструменту підвищення конкурентоспроможності регіональних господарських систем;
  - дослідити альтернативні шляхи використання природно-рекреаційних ресурсів в регіональному економічному просторі з метою збалансованості соціальних, економічних та екологічних інтересів території.
  Об’єктом дослідження є процеси формування рекреаційного потенціалу у складі продуктивних сил регіонального економічного простору та особливості його функціонування в умовах посилення глобалізації та інтеграційних процесів.
  Предметом дослідження є теоретико-прикладні засади трансформації рекреаційного потенціалу, виходячи із сучасної парадигми сталого розвитку регіонів України.
  Методи дослідження. Теоретико-методологічною базою дисертаційного дослідження стали наукові положення сучасної економічної теорії, регіональної економіки, економіки природокористування, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань рекреації.
  З метою розв’язання поставлених завдань в дисертаційній роботі використовувалися наступні наукові та прикладні методи: системного аналізу, логічного узагальнення – для визначення змісту, сутності і місця рекреаційного потенціалу у складі продуктивних сил регіонального економічного простору; функціонально-структурного аналізу – для визначення основних структурних елементів рекреаційного потенціалу і рекреаційної активності; нормативно-правовий – для аналізу інституційного забезпечення процесу управління рекреаційною діяльністю; економіко-статистичного аналізу – для побудови авторської методики інтегральної оцінки рекреаційного потенціалу і рекреаційної активності регіону; стратегічного аналізу – для оцінки сильних, слабких сторін рекреаційної сфери Чернігівської області та визначення стратегічних орієнтирів її розвитку; картографічний – для групування регіонів в залежності від рівня рекреаційного потенціалу і рекреаційної активності;
  Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти, що регулюють правовідносини в сфері рекреації та суміжних з нею галузях, дані Державної служби статистики, аналітична інформація Міністерства екології та природних ресурсів України, публікації в періодичних виданнях, офіційні інтернет-сайти, програмні документи Чернігівської обласної державної адміністрації.
  Обробка даних та розрахунки здійснювалися за допомогою сучасних методик і комп’ютерних технологій з використанням програми EXCEL.
  Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими теоретичними і практичними результатами, що характеризують наукову новизну, є такі:
  вперше:
  – розроблено методологічні підходи до вибору стратегічних орієнтирів розвитку рекреаційної сфери регіону на засадах їх типології за параметричними характеристиками наявного потенціалу та активності його використання.
  удосконалено:
  – поелементний склад рекреаційного потенціалу, який представлений в якості інтегрованого виміру можливостей просторового розвитку за рахунок ефективного використання наявних природних ресурсів, духовно-історичних надбань, інфраструктурних, інноваційних та інвестиційних ресурсів конкретної території у контексті спрямованості їх на використання та відтворення продуктивних сил регіону;
  – ознаки класифікації рекреаційних ресурсів, а саме: за елементним складом по відношенню до рекреаційного потенціалу і за ієрархією;
  – систему загальних і специфічних принципів формування, функціонування і розвитку рекреаційного потенціалу, які визначають ефективність реалізації відповідних можливостей регіону;
  – критеріальні виміри інтегрального показника рівня рекреаційної активності регіонів України;
  – методологію оцінки рекреаційного потенціалу, яка на відміну від існуючих, дозволяє через інтегральні показники визначити його масштаби, а також окреслити шляхи підвищення ефективності функціонування в регіональному економічному просторі.
  набуло подальшого розвитку:
  – зміст таких категорій як „рекреаційний потенціал”, „рекреаційна діяльність”, „рекреаційна активність” з визначенням особливостей їх впливу на розвиток продуктивних сил регіону;
  – організаційно-економічний механізм задіяння та нарощування рекреаційного потенціалу у складі регіонального економічного простору;
  – концептуальні засади визначення перспективних напрямів комплексного використання та розвитку рекреаційного потенціалу у складі регіональної господарської системи.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наукові результати, викладені в дисертаційній роботі, розширюють методологічну базу оцінки рекреаційного потенціалу регіонів України та можуть слугувати основою розробки стратегічних орієнтирів його використання для прискорення темпів економічного розвитку, суспільної комфортності та екологічної безпеки регіонів України. Конкретні рекомендації можуть використовуватися при визначенні стратегій розвитку рекреаційних галузей у складі регіональних програм сталого розвитку.
  Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи, що стосуються оцінки і аналізу рекреаційного потенціалу Чернігівської області та методичні положення до них, а також результати моделювання процесу управління рекреаційною сферою регіону використані Головним управлінням економіки Чернігівської обласної державної адміністрації при розробці середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2011 – 2015 рр. (довідка № 01-01/2567 від 03.09.2010 р.); методичні положення до аналізу сучасного стану рекреаційної галузі регіону використані Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області при підготовці щорічної доповіді „Про стан навколишнього природного середовища Чернігівської області” (довідка № 02-05/511 від 15.09.2010)
  Окрім цього, результати дисертаційної роботи також використовуються Чернігівським державним технологічним університетом у навчальному процесі при викладанні курсів “Регіональне управління”, “Економіка регіону” (довідка № 1607/08-1403 від 22.09.2010 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій автором розроблено теоретико-методологічні засади оцінки формування, функціонування і використання рекреаційного потенціалу як складової продуктивних сил регіонального економічного простору.
  Висвітлені у дисертаційній роботі основні наукові положення, пропозиції і висновки належать особисто автору і є його внеском у вдосконалення теорії та практики розвитку продуктивних сил і регіональної економіки.
  З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та положення, які належать особисто автору і є його науковим доробком.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на п’яти науково-практичних конференціях, а саме:
  – міжнародна науково-практична конференція “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (м. Київ, 23-24 жовтня, 2008 р.);
  – ІІ міжнародна науково-практична конференція “Індустрія гостинності у країнах Європи” (мм. Сімферополь-Ялта, 26-28 грудня, 2008 р.);
  – міжнародна науково-практична конференція “Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення” (м. Київ, 20 березня, 2009 р.);
  – X міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених “Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” (м. Донецьк, 25-26 березня, 2010 р.).
  – VII всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Актуальні проблеми сучасної науки” (м. Київ, 19-21 жовтня, 2010 р.)
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 12 праць загальним обсягом 4,2 др. ар., у тому числі 3,93 др. ар. належать особисто автору, з них 7 опубліковано у наукових фахових виданнях, 5 – в матеріалах наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний обсяг дисертаційної роботи складає 187 стор. комп’ютерного тексту. Робота містить 33 таблиці та 25 рисунків. Список використаних джерел, що включає 180 найменувань, викладено на 17 стор., 12 додатків – на 35 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результатом дисертаційного дослідження стала розробка теоретико-методологічних засад та практичних рекомендації щодо формування, функціонування і розвитку рекреаційного потенціалу регіону в умовах посилення інтеграційних процесів, що дозволяє вирішити важливе наукове завдання, пов’язане з підвищення ефективності його використання як складової продуктивних сил регіонального економічного простору.
  Проведені дослідження дають змогу сформулювати наступні висновки.
  1 Аналіз наукових підходів щодо визначення сутності рекреаційного потенціалу та власні авторські дослідження дозволили, на відміну від ресурсного підходу, розкрити сутність рекреаційного потенціалу через інтегровану оцінку можливостей просторового розвитку, зокрема: природних, інфраструктурних, інноваційних та інвестиційних ресурсів та духовно-історичних надбань конкретної території з метою відтворення продуктивних сил та розвитку регіональної економіки.
  2 Доведено, що повнота і ефективність використання рекреаційного потенціалу залежить від стабільності інституційного середовища, узгодженості дій основних учасників управління рекреаційною галуззю регіону. Окреслено основні перешкоди, які гальмують процеси сталого розвитку регіональних господарських систем
  3 Визначено, що ефективність реалізації рекреаційних можливостей регіону залежить від дотримання основних загальних і специфічних принципів, які визначають основні правила формування, функціонування і розвитку рекреаційного потенціалу.
  4 Для оцінки рівня сформованості рекреаційного потенціалу обґрунтована необхідність використання інтегрального показника, який дозволяє врахувати вплив на нього основних складових (природно-рекреаційних ресурсів, стану навколишнього природного середовищ, історико-культурної спадщини, інфраструктурних ресурсів, інноваційно-інвестиційних ресурсів), що мають різні одиниці виміру і визначають його значення.
  5 Апробація авторської методики довела існування суттєвої диференціації регіонів України за концентрацією рекреаційних ресурсів і рівнем попиту на них, що свідчить про наявність великих резервів у цій сфері господарської діяльності, які здатні сприяти прискореному накопиченню валового регіонального продукту. Водночас спостерігається низький рівень використання наявного рекреаційного потенціалу абсолютною більшістю регіонів України, що свідчить про недооцінку його впливу на розвиток регіональної економіки.
  6 Запропоновано авторську модель визначення стратегічних позицій регіонів на ринку рекреаційних послуг України в залежності від рівня рекреаційного потенціалу і величини рекреаційної активності. В результаті застосування даної моделі визначені критерії, які прогнозують досягнення конкретних стратегічних орієнтирів розвитку рекреаційної галузі з урахуванням інноваційного, інвестиційного та маркетингового інструментарію.
  7 З метою підвищення ефективності інституційного середовища та управління рекреаційною галуззю обґрунтована необхідність у створенні регіональних інноваційно-інвестиційних центрів рекреаційного розвитку на засадах партнерства між органами місцевого самоврядування, представниками бізнесу, науковими і освітніми закладами та громадськістю.
  8 Окреслені шляхи використання нетрадиційних природно-рекреаційних ресурсів як основи рекреаційної діяльності, що дозволяє водночас підвищити макрорегіональну конкурентоспроможність та екологічну безпеку регіонів.
  9 Досліджено регіональні особливості рекреаційної діяльності в Чернігівській області, що дало змогу виявити ряд неоднозначних і водночас суперечливих тенденцій, не дивлячись на те, що область належить до регіонів, що характеризуються самодостатнім і різноплановим рекреаційним потенціалом.
  10 Обґрунтовуючи причини низької дієвості регіональних програм розвитку сфери рекреації і туризму, розроблено основні положення Стратегії розвитку для Чернігівської області, спрямовані на підвищення іміджу регіону на вітчизняному і світовому ринку рекреаційних послуг.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Антонов А. Л. Державне регулювання використання природно-ресурсного потенціалу розвитку курортно-оздоровчих територій / А. Л. Антонов // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 84 – 86.
  2. Багрова Л.А. Рекреационные ресурсы (подходы к анализу понятия) / Л.А. Багрова, Преображенский В.С. // Известия АН СССР. – Серия: География. – 1977. – №2. С. 5– 12.
  3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – 395 с.
  4. Бережна, І. В. Деякі аспекти теоретичних підходів до оцінки рекреаційного потенціалу Криму / І.В. Бережна // Культура народов Причорноморья. – 2004. – Вып. № 67. – С. 36– 40
  5. Бережна О. О. Шляхи інвестування діяльності та залучення природно-ресурсного потенціалу рекреаційно-оздоровчих комплексів / О. О. Бережна // Економіка та держава. – 2007. – №7. – С. 34 – 36.
  6. Биркович В. І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України / В. І. Биркович // Статистика України. – 2006. – №3. – С. 83 –86.
  7. Быстряков И.К. Пространственный ресурс как основа развития национальной хозяйственной системы Украины / И.К. Быстряков // Стратегія розвитку України: економіа,соціологія, право. – 2008. – № 1-2. – С. 112– 124.
  8. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова. – Донецк.Юго-Восток, 2000. – 308с.
  9. Бойко І.Д., Савранчук Л.А. До питання рекреаційного використання лісових територій // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Ecologia/1_57742.doc.htm - Назва з екрану.
  10. Бутко, М.П. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2009. – 232с.
  11. Бутко, М.П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М.П. Бутко // Київ: Знання України, 2005.- 475 с.
  12. Бутко, М.П. Транспортна компонента виробничої інфраструкктури регіону / М.П. Бутко, Н.В. Іванова. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2010. – 312.
  13. Бухаріна, Л.М. Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг / Л.М. Бухаріна // Економіка і держава. – 2008. – № 5. – С. 84-87.
  14. Бухаріна Л. М. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні / Л. М. Бухаріна // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 103 – 105.
  15. Бухаріна Л. М. Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання туризму в Україні / Л. М. Бухаріна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №2. – С. 33 – 39.
  16. Бюлетень. Протяжність і характеристика автомобільних доріг загального користування. / Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор". - К., 2008.
  17. Вейц В. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хазяйства / В. Вейц. – М., 1927.
  18. Ветрова, Н.М. Экологическая безопасность в рамках стратегии развития рекреационного региона / Н.М. Ветрова // Економика Крыма. – 2008. – №23. – С. 17 – 20.
  19. Воблый К.Г. Производительные силы Украины. Техника, экономика и право / К.Г. Воблый // Науч. записки Ин-та нар. хоз-ва. – 1924. – № 4-5.
  20. Водний кодекс України № 213/95-ВР від 06.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 24. - ст.189.
  21. Гайдук А. Процеси глобалізації та концентрації як фактор розвитку європейського та світового туристичних господарств / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 227 – 232.
  22. Гаман П. І. Вплив інструментів екологічної політики України на ефективність використання природних рекреаційних ресурсів / П. І. Гаман // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №3. – С. 54 – 58.
  23. Гаман П. І. Особливості функціонування механізму державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні / П. І. Гаман // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №2. – С. 39 – 44.
  24. Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов / С.А. Генсирук, М.С. Нижник. – К.: Урожай, 1987. – 246 с.
  25. Герасим Л. В. Перспективи розвитку туризму в Україні / Л. В. Герасим // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2004. – № 504. – С. 25–29.
  26. Глядіна, М. В. Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.10.01 / Глядіна Марія Володимирівна; НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., 2006. - 20 с.
  27. Горбаль У. Рекреаційний потенціал як об’єкт наукового аналізу в суспільній географії / У. Горбаль // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2007. – № 34. – С. 52–55.
  28. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
  29. Григорьев В.И. Интеграция и диверсификация – как стратегии развития рекреационной индустрии / В.И. Григорьев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2005. - №18. – С. 7 – 14.
  30. Гудзь П. Економічна ефективність використання природних рекреаційних ресурсів / П. Гудзь // Регіональна економіка. – 2000. – №4. – С. 148 – 155.
  31. Гуменюк В. В. Страхування діяльності туристичних підприємств / В. В. Гуменюк // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 129 – 135.
  32. Гусейнов Ф. Н. Отдых на юге / Ф.Н. Гусейнов, А.А. Саяманов. – М.:Мысль, 1988.
  33. Даценко І. Спільні підприємства у контексті чинного законодавства / І. Даценко // Юридичний журнал. – 2006. - №5.
  34. Дейнека А. Проблеми і перспективи рекреаційного використання лісів Львівської області / А. Дейнека, М. Копач // Регіональна економіка. – 2001. – №2. – С. 171 – 175.
  35. Дейч Б. Євро-2012 — шанс відкрити Україну світу / Б. Дейч // Дзеркало тижня. – 08 груд. 2007. – №47.
  36. Деркач Ю. В. Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону – важлива складова рекреаційного комплексу України / Ю. В. Деркач // Економіка та держава. – 2008. – №5. – С. 68 – 69.
  37. Дідик Я. М. Економічна оцінка корисності рекреаційних ресурсів / Я. М. Дідик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10 (88). – С. 247 – 251.
  38. Дідик Я. М. Рекреаційні ресурси та рекреаційна система / Я. М. Дідик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7 (85). – С. 150 – 153.
  39. Дмитренко В. М. Інструменти здійснення регуляторної політики у галузі туризму / В. М. Дмитренко // Економіка та держава. – 2007. – №10. – С. 57 – 58.
  40. Долішній М. Ринкові механізми регіонального управління / М. Долішній, О. Мошенець // Регіональна економіка. – 2001. – № 1. с. 7-15.
  41. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2009 рік. – Чернігів: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області, 2009. – 231 с.
  42. Дудкіна О. Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної привабливості регіону / О. Дудкіна // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, № 611. – С. 191–194.
  43. Жадько К. В. Політичні чинники зародження й розвитку міжнародного туризму / К. В. Жадько // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №2. – С. 74 – 78.
  44. Закон України «Про курорти» № 2026-III від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. - № 50. - ст.435.
  45. Закон України «Про охорону культурної спадщини» № 1805-III від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 39. - ст.333.
  46. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 2.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41. - ст.546.
  47. Закон України «Про природно-заповідний фонд» № 2456-XII від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - ст.502.
  48. Закон України „Про туризм” № 1282-IV від 18.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 13. - ст. 180.
  49. Захарчин Г. М. Активізація вітчизняного туристичного бізнесу: проблеми та перспективи / Г. М. Захарчин, Р. О. Веремчук // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2004. – № 504. – С. 21–24.
  50. Земельний кодекс України № 2768-III від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 3-4. - ст.27.
  51. Зорин И.В. Рекреационная сущность экологического туризма / И.В. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2002. - № 11. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N11/p9-13.htm - Назва з екрану.
  52. Зорин И.В.Население и рекреація / И.В. Зорин, В.М. Кривошеев. – М. – 1981.
  53. Игатенко Н.Т.Производственно-ресурсный потенциалитерритории / Н.Т. Игнатенко, В.П. Руденко. – К. – 1986.
  54. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме / В.А. Квартальнов. – М: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.
  55. Кислий В. М. Економічне значення та напрями використання регіональної рекреаційної ренти / В. М. Кислий, Г. М. Шевченко // Вісник СумДУ. Серія економіка. – 2008. – №2. – С. 69 – 78.
  56. Кифяк В. Особливості транскордонної співпраці у сфері туризму в контексті економічних відносин між Україною та Румунією (на прикладі євро регіону Верхній Прут) / В. Кифяк // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 237 – 241.
  57. Кифяк В. Ф. Визначення оптимальних рекреаційно-туристичних зон в умовах транскордонного співробітництва / В. Ф. Кифяк, Я. І. Виклюк, О. В. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №1(68). – С. 132 – 136.
  58. Кифяк В. Ф. Програмно-цільовий метод планування та управління розвитком територіально-рекреаційної системи / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №6(73). – С. 165 – 170.
  59. Кифяк В. Розвиток туризму та його вплив на економічну ситуацію регіону / В. Кифяк, О. Кифяк // Регіональна економіка. – 2001. – №2. – С. 167 – 171.
  60. Кифяк О. В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів / О. В. Кифяк // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 64 – 69.
  61. Кіндрацька, Г.І. Стратегічний менеджмент / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2006.- 366 с.
  62. Коберніченко, Т. Підходи до методики оцінки рекреаційного потенціалу гірських сільських територій / Т. Коберніченко, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008. – Випуск 35.
  63. Ковшова І. О. Методичні підходи до розрахунку туристичних потоків в Україні / І. О. Ковшова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №1 (68). – С. 94–98.
  64. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-Х від 7.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. - ст.1122.
  65. Ковешніков В. С. Вплив світової глобалізації на економічну безпеку індустрії туризму в Україні / В. С. Ковешніков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №11 (30). – С. 86– 89.
  66. Козловський Є. Організаційно-правові засади управління туристичною галуззю / Є. Козловський // Вісник Національної академії державного управління. – 2005. – № 1. – С. 400 – 406.
  67. Коніщева Н. Шляхи розвитку природно-заповідних територій Донецької області в контексті сталого туризму/ Н. Коніщева // Регіональна економіка. – 2004. – №4. – С. 127 – 139.
  68. Конституція України від 28.06.1996 р. // Вiдомостi Верховної Ради. – 1996. - № 30. - ст. 141.
  69. Копець Г. Р. Особливості розвитку логістики у туристично-рекреаційній сфері / Г. Р. Кобець // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – № 552. – С. 240–247.
  70. Косова Т.Д. Інструментарій дослідження інституціональних змін національної економіки / Т.Д. Косова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vdnuet/econ/2008-3/10.pdf.
  71. Котко В. Чому вітер і малі річки в Україні не мають роботи. Відновлювальна енергетика — результати і перспективи / В. Котко // Дзеркало тижня. – 2007. - №7 (24 Лютого).
  72. Кравців В. Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння / В. Кравців, В’ячеслав Полюга // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 134 – 143.
  73. Кравченко Н. О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону / Н. О. Кравченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12 (54). – С. 173 – 178.
  74. Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.О. Кравченко. – Ніжин: МІЛАНІК, 2007. – 172 с.
  75. Краснова М. Про поняття природних рекреаційних ресурсів / М. Краснова, Е. Позняк // Право України. – 2000. – № 5. – С. 51 – 54.
  76. Криховецький І. З. Стратегія розвитку туристично-рекреаційної діяльності регіону / І. З. Криховецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №4. – С. 27 – 28.
  77. Курочкина, А.А. Стратегическое регулирования развития рекреационой зоны в регионе / А.А. Курочкина, О.А. Яброва // Проблемы современной экономики. – 2008. – №1 (21). – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21984
  78. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління / Є. В. Лапін // Вісник СумДУ. Серія економіка. – 2007. – Т. 2, №1. – С. 63 – 71.
  79. Левковська Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні / Л. Левковська, Р. Чабан // Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 31– 36.
  80. Лихоманова О. В. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіонів України / О. В. Лихоманова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №10 (29). – С. 74– 77.
  81. Лихоманова О. В. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні / О. В. Лихоманова // Регіональна економіка. – 2004. – №6 (36). – С. 149 – 155.
  82. Лінник С. О. Рекреація в структурі регіональної економіки/ С. О. Лінник // Економіка та держава. – 2005. – №12. – С. 46 – 49.
  83. Лобанов Н.Н. Рекреационные ресурсы в формировании групповых систем населённых мест. Градостроительные проблемы развития курортов, мест отдыха и туризма / Н.Н. Лобанов. – К. - 1979.
  84. Лось Н.М. Ліси як фактор стабілізації біосфери / Н.М. Лось // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kadrlis.com.ua/naykovidoslidzhennja/lisu_
  jak_faktor_stabilizaciji_biosferu.htm - Назва з екрану.
  85. Максимов В.В. Економічний потенціал регіону. Аналіз, оцінка та використання / В.В. Максимов. – Луганськ: ВНУ ім. В. Даля. - 2002. – 360 с.
  86. Мамутов В.К. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / В.К. Мамутов, А.И. Амоша - Академия наук Украины Институт экономики промышленности. - К.: Наук. Думка. - 1992. - 141 с.
  87. Мандюк Н. Аналіз ринку рекреаційних послуг гірських територій Львівської області / Н. Мандюк // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 242 – 246.
  88. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В.І. Мацола. — Львів. - 1997.
  89. Мельник О. Інтегральний показник туристичної привабливості території: поняття та теоретичні аспекти / О. Мельник // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 197 – 205.
  90. Мельник О. Методика оцінки рівня туристичної привабливості регіону / О. Мельник // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 218 – 236.
  91. Мельник О. В. Оцінка якості довкілля як чинника, що впливає на туристичну привабливість території:теорія, методика, практика / О. В. Мельник // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2005. – № 547. – С. 192–196.
  92. Мельник О. В. Чинники формування туристичної привабливості території / О. В. Мельник // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2004. – № 504. – С. 39–44.
  93. Мельнікова Н. В. Оцінка еколого-економічного розвитку курортної території як метод ефективного управління стійким розвитком / Н. В. Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №3 (82). – С. 129 – 136.
  94. Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов. – М.- МГУ. – 1981. – 207с.
  95. Міщенко С.В. Удосконалення інституційних засад організації та регулювання готівкового грошового обігу. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2009-2/R1/4.pdf
  96. Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінки рівня туристичної привабливості регіону / О.В. Музиченко-Козловська // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 218 – 228.
  97. Музиченко-Козловська О. В. Механізм започаткування та функціонування туристичного кластера / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – № 552. – С. 267–272.
  98. Музиченко-Козловська О. В. Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної привабливості регіону / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2008. – № 611. – С. 91–98.
  99. Мунін Г. Б. Аналіз стану і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні / Г. Б. Мунін, Р. Чабан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №5 (24). – С. 60– 65.
  100. Новикова В.І. Ресурсно-рекреаційний потенціал Черкаської області: суспільно-географічна оцінка для рекреаційної діяльності / В.І. Новикова // наукові записки. Серія: Географія. – 2007. – Вип. 13. – С. 162 – 170.
  101. Норт, Д. Інституції, інституційна зміна, та функціонування економіки: [пер. з англ.] / Д. Норт. – К.: Основи. - 2000. – 198 с.
  102. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования / М.С. Нудельман. – К.: Наукова думка. - 1987. – 132 с.
  103. Охріменко А. Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку / А. Охріменко // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 224–228.
  104. Павленко І. Г. Соціально-економічний розвиток рекреаційно-туристського комплексу АР Крим / І. Г. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №12 (79). – С. 102– 104.
  105. Павлов В.І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи / В.І. Павлов, Л.М. Черчик. – Луцьк, 1998. – 124.
  106. Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України. – Черкаси: Брама-Україна. - 2006. – 440 с.
  107. Податковий кодекс України № 2856-VI від 2.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 30. - ст. 141.
  108. Положення „Про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” № 330 від 22.06.2009 р. // Міністерства юстиції України. – 2009. - № 679/16695.
  109. Полюга В. Аспекти статистичного вивчення стану туристичної галузі регіону/ В. Полюга // Регіональна економіка. – 2001. – №2. – С. 176 – 180.
  110. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 38-39. — Ст. 248.
  111. Резнік Н. П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №11 (66). – С. 96 – 99.
  112. Розметова О. Г. Важелі прямого державного впливу на розвиток курортно-оздоровчої та туристичної сфер / О. Г. Розметова // Економіка та держава. – 2008. – №1. – С. 83 – 85.
  113. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Світ. - 1993. – 240 с.
  114. Сабадаш В.В. Екологічні конфлікти і проблеми права власності на ресурс: науково-технологічні аспекти ресурсної безпеки / В.В. Сабадаш // Механізм регулювання економіки. - 2009. - №1. - С. 42-51.
  115. Савоста О. П. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення регулювання розвитку курортів в Україні / О. П. Савоста // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №3. – С. 177 – 181.
  116. Свиридова Н. Д. Развитие туризма в регионе как объект государственного управления / Н. Д. Свиридова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2 (44). – С. 18 – 21.
  117. Серебряков А.И. Правовые проблемы сочетания территориальных и отраслевых начал в управлении рекреационными ресурсами / А.И. Серебряков // Советское гос-во и право. – 987. - № 2. – С. 46.
  118. Сидоров В.М. Рекреалогия – система наук об отдыхе / В.М. Сидоров. – К.: Знание. - 1990. – С. 10, 13.
  119. Смаль І.В. Рекреація і туризм: короткий тлумачний словник термінів і понять / І.В. Смаль. – Ніжин: МІЛАНІК. – 2005.
  120. Соловйов Д. І. Організаційно-економічні питання перспективного розвитку курортного та туристичного бізнесу / Д. І. Соловйов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – №2. – С. 197 – 200.
  121. Статистичний бюллетень „Соціальні індикатори рівня життя населення”. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області. – 2008. – 172 с.
  122. Статистичний бюлетень «Готельне господарство Чернігівської області». – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області. – 2009. – 6 с.
  123. Статистичний бюлетень «Довкілля Чернігівщини». – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області. – 2009. – 220 с.
  124. Статистичний бюлетень «Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України». – К.: Державний комітет статистики України. – 2009. – 98 с.
  125. Статистичний бюлетень «Заклади культури в Чернігівській області». – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області. – 2009. – 25 с.
  126. Статистичний бюлетень «Чернігівщина туристична». – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області. – 2009. – 7 с.
  127. Статистичний бюлетень «Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні». – К.: Державний комітет статистики України. – 2009. – 99 с.
  128. Статистичний збірник „Регіони України”. К.: Державний комітет статистики України. – 2009. – 759 с.
  129. Статистичний збірник „Соціальні індикатори рівня життя населення”. – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області. – 2009. – 142 с.
  130. Статистичний збірник "Туризм в Україні". – К.: Державний комітет статистики України. – 2008. - 215 с.
  131. Статистичний збірник „Чернігівщина в цифрах у 2009 році”/ За ред. Ашихміної Д.І. – Чернігів: Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Чернігівській області, 2010. – 188 с.
  132. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 575 с.
  133. Стафійчук В.І. Проблеми використання біотичних рекреаційних ресурсів у туристичній галузі України – [Електронний ресурс]: http://www.knukim.edu.ua/conferences_2004_proceedings_ stafijchuk.htm.
  134. Стратегія соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015. – Чернігів. - 2004. – 203 с.
  135. Струмилин С.Г. К вопросу об изменении народного благосостояния / С.Г. Струмилин // Вопросы статистики. – 1954. - № 5.
  136. Сулим О. Маркетинг и реклама в гостиничном бизнесе / Олеся Сулим // Финансовая консультация. – 2002. – № 17. – С. 11– 18.
  137. Сулим О. Стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу / Олеся Сулим // Финансовая консультация. – 2002. – № 17. – С. 4– 11.
  138. Суліменко Л. О. Економічна ефективність застосування маркетингових підходів у санаторно-курортній практиці / Л. О. Суліменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №1 (68). – С. 74– 77.
  139. Ткаченко О. Право користування природними ресурсами рекреаційних зон / О. Ткаченко // Право України. – 1999 – № 5. – С. 62 – 64.
  140. Турло Н. П. Трансформаційні процеси в рекреаційно-туристичному комплексі м. Києва та їх оцінка / Н. П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №4 (47). – С. 86 – 90.
  141. Фащевський М. Геоекономічний потенціал розвитку продуктивних сил України / М. Фащевський, Л. Чернюк // Економіка України. – 2002. – № 7. – С. 34.
  142. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.Н. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ. - 2003.
  143. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури. - 2007. - 312 с.
  144. Хлопяк С. Регіональна туристична політика в Україні: особливості формування та ефективність реалізації / С. Хлопяк // Вісник КНТЕУ. – 2005. – №5. – С. 15 – 21.
  145. Хромов Ю. Б. Организация систем отдыха, туризма и охрана природной среды отдыха на Севере / Ю.Б. Хромов. – Л.: Стройиздат. - 1981.
  146. Цоп Н.В. Туристические возможности и основы перспективного развития территориально-рекреационного комплекса Автономной Республики Крым Н.В. Цоп // Культура народов Причерноморья. - 1999. - №6. - С.451-453.
  147. Цьохла С. Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму / С. Ю. Цьохла // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 36 – 43.
  148. Чевганова В.Я. Використання потенціалу будівельних підприємств (підхід до визначення категорії) / В.Я. Чевганова, Ю.В. Карпенко // Регіональні перспективи. – 2001. - №5-6 (18-19).
  149. Черчик Л. Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів / Л. Черчик // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 59– 65.
  150. Черчик Л. Концепція соціоекологоорієнтованого ринку рекреаційних ресурсів / Л. Черчик // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С. 265 – 270.
  151. Черчик Л. М. Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів / Л. М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1 (55). – С. 95– 103.
  152. Черчик Л. М. Методичні підходи до визначення оптимальних режимів використання природних рекреаційних ресурсів / Л. М. Черчик // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 107 – 117.
  153. Черчик Л. М. Напрями державного регулювання сфери рекреаційного природокористування / Л. М. Черчик // Економіка та держава. – 2007. – №2. – С. 49 – 52.
  154. Черчик Л. М. Організаційні механізми та форми підприємництва у рекреаційному природокористуванні / Л. М. Черчик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2005. – № 547. – С. 226–231.
  155. Черчик Л.М. Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України / Л.М. Черчик.- Луцьк. Видавничий центр ЛДТУ. – 2006. – 120 с.
  156. Черчик Л. М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні / Л. М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84). – С. 180 – 186.
  157. Шабардіна Ю.В. Аспекти конкурентоспромож-ності рекреаційної сфери (на прикладі Чернігівської області) [Електронний ресурс] / Ю.В. Шабардіна // Економіка. Управління. Інновації. – 2009. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_2/09syvpco.pdf.
  158. Шабардіна Ю.В. Інституційні засади використання рекреаційного потенціалу / Ю.В. Шабардіна // Регіональна економіка: зб. наук. праць. Луцьк. Нац. техн. ун-ту / відп. ред. Герасимчук З.В. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. -Вип. 7 (27). - Ч. 5. – С. 355-360.
  159. Шабардіна Ю.В. Методичні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу регіону / М.П. Бутко, Ю.В. Шабардіна // Агросвіт. – 2011. – №1. – С. 10-17.
  160. Шабардіна Ю.В. Оцінка і використання рекреаційного потенціалу регіону / Ю.В. Шабардіна // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф., (м.Київ, 20 берез. 2009 р.) – К., 2009. – С. 216-218.
  161. Шабардіна Ю.В. Перспективи розвитку рекреаційної галузі Чернігівської області в умовах світової кризи / Ю.В. Шабардіна // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Індустрія гостинності у країнах Європи» (Сімферополь-Ялта, 26-28 груд. 2008р.) – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2008. – С.102-103.
  162. Шабардіна Ю.В. Раціональність використання потенціалу природно-рекреаційних ресурсів та їх вплив на економіку регіону / Ю.В. Шабардіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 44. – С.210 – 216. – (Серія „Економічні науки”).
  163. Шабардіна Ю.В. Регіональні тенденції та формування стратегії використання рекреаційного потенціалу Чернігівської області в контексті сталого розвитку / Ю.В. Шабардіна // Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 19-21 жовт. 2010 р.) – К., 2010. – С. 82-85.
  164. Шабардіна Ю.В. Розвиток рекреаційної сфери Чернігівської області в рамках єврорегіону „Дніпро” / Ю.В. Шабардіна // Регіональна економіка: зб. наук. праць. Луцьк. Нац. техн. ун-ту / відп. ред. Герасимчук З.В. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. -Вип. 5 (17). - Ч. 4. – С. 224-233.
  165. Шабардіна Ю.В. Розвиток рекреаційної сфери в умовах всесвітньої інтеграції / Ю.В. Шабардіна // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Донецьк, 25-26 берез. 2010 р.): 2 т. – Т.2. – Донецьк: Друк - ІНФО, 2010. – С. 229-231.
  166. Шабардіна Ю.В. Роль рекреації у відновленні інтелектуальних здібностей людини з метою підвищення інноваційного та інвестиційного потенціалу регіону / Ю.В. Шабардіна // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 жовт. 2008 р.): у 3 ч. – Ч.3. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 285 – 288.
  167. Шабардіна Ю.В. Роль рекреаційних ресурсів в формуванні рекреаційного потенціалу як складової продуктивних сил регіонального економічного простору / Ю.В. Шабардіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 43. – С.185-193. – (Серія „Економічні науки”).
  168. Шабардіна Ю.В. Стратегічне управління як інструмент підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу регіону / Ю.В. Шабардіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 48. – С.345 – 352. – (Серія „Економічні науки”).
  169. Шаблій О. Нові підходи до категорії «рекреаційний потенціал» / О. Шаблій, З. Шаблій // Проблеми регіональної політики. Зб. наук. праць. – Львів: 1995. – С. 101-109.
  170. Шаптала О. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Україні: стан, шляхи формування, проблеми і перспективи розвитку / О. Шаптала // Вісник Національної академії державного управління. – 2005. – № 4. – С. 481 – 488.
  171. Шаптала О. С. Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання / О. С. Шаптала // Статистика України. – 2004. – № 1. – С. 55 –58.
  172. Швець, І. Вплив етапів життєвого циклу курорту на рівень його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / І. Швець // Схід. – 2010. - №5 (105). – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT_ID=72581
  173. Шевченко Г. М. Синергетичне осмислення економічної сутності системи «Природно-рекреаційний потенціал території» / Г. М. Шевченко // Вісник СумДУ. Серія економіка. – 2007. – №2. – С. 61 – 68.
  174. Яковенко И.М. Экологический рекреационный потенциал как фактор устойчивого рекреационного природопользования в Крыму / И.М. Яковенко // Культура народов Причерноморья. – 2004. – №56. – С. 23– 29.
  175. www.chernigivstat.gov.ua – офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області
  176. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України
  177. www.niss.gov.ua – офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень
  178. www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України
  179. www.energy-village.in.ua – сайт проекту «Енергоефективне село»
  180. www.foresight.nas.gov.ua – офіційний сайт Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины