АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
 • Кол-во страниц:
 • 206
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  На правах рукопису


  МІРОШНИЧЕНКО Павло Іванович


  УДК 330.322


  АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
  ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ


  Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил
  і регіональна економіка

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук  Науковий керівник –
  Кліяненко Борис Терентійович,
  доктор економічних наук, професор

  Донецьк – 2007

  ЗМІСТ

  ВСТУП …………………………………………………………………………. 3

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ
  ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ …………… 10
  1.1. Економічна сутність інвестиційного потенціалу регіону ………… 10
  1.2. Роль активізації використання інвестиційного потенціалу
  у розвитку економіки регіону ……………………………………….. 28
  1.3. Методи активізації використання інвестиційного
  потенціалу регіону …………………………………………………… 42
  Висновки до розділу 1 …………………………………………………… 63
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
  ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ …………………………………….. 67
  2.1. Тенденції використання інвестиційного потенціалу ……………... 67
  2.2. Умови активізації інвестиційної діяльності ……………………… 83
  2.3. Роль банків у формуванні інвестиційного потенціалу регіону …. 100
  Висновки до розділу 2 ………………………………………………….. 122
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
  ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ……………………………………. 126
  3.1. Формування стратегії активізації інвестиційної діяльності …….. 126
  3.2. Механізм забезпечення активізації інвестиційної діяльності …… 148
  3.3. Удосконалення інтеграційних форм активізації
  використання інвестиційного потенціалу ………………………... 164
  Висновки до розділу 3 ………………………………………………….. 186

  ВИСНОВКИ …………………………………………………………………. 190
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 196
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 203

  ВСТУП

  Актуальність теми. Ключову роль в економічному розвитку і забезпеченні розширеного відтворення відіграють інвестиції. На регіональному рівні умови інвестиційної діяльності формуються під впливом політичних, законодавчих, економічних, організаційних факторів. У свою чергу, інвестиційний клімат у регіоні проявляється через відносини суб'єктів інвестиційної діяльності – підприємницьких структур, банків, органів влади. Кардинальні зміни економічних умов впливають на надходження і використання інвестицій у регіоні. У зв'язку з цим визначається актуальність питань, пов'язаних із дослідженням умов та тенденцій використання інвестиційного потенціалу регіону. Відсутність інвестиційних ресурсів знижує активність інноваційної діяльності, що, в свою чергу, впливає на зниження економічного зростання.
  Розвиток економіки та ефективна її структурна перебудова можливі лише за умов ефективного використання інвестиційного потенціалу регіону. Крім того, в умовах зростаючої потреби в інвестиціях виникає об'єктивна необхідність застосування підходів партнерства та інтеграції с метою його активізації, що повинно стати складовою будь якої стратегії економічного зростання. З погляду на це задачі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, залучення інвестицій у регіон є складними і багатоплановими.
  Процес розвитку ринкових відносин потребує подальшого дослідження організаційно-економічних умов використання інвестиційного потенціалу та здійснення інвестиційної діяльності у регіоні. Вплив інвестиційної діяльності на соціально-економічний розвиток регіонів викликає необхідність досліджувати умови формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалювати методи організаційно-економічного забезпечення його активізації. Практична значимість впровадження досягнень науково-технічного прогресу і реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіонів потребує комплексного підходу до вирішення питань з активізації інвестиційного потенціалу. Актуальність окреслених теоретичних, методичних і практичних питань з активізації використання інвестиційного потенціалу регіону в умовах розвитку ринкових відносин визначили мету, задачі та зміст дисертаційної роботи.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження було виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України за 2002-2006 рр., у яких дисертант приймав участь як співвиконавець. В межах дослідження за темою “Організаційний та економіко-правовий механізм управління митною діяльністю” (ДР № 0102U000094) автором сформовано систему показників інформаційного забезпечення управління фінансово-економічною діяльністю, що ґрунтується на внутрішній інформації. При розробці теми “Організаційне та економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників в Україні” (ДР № 0104U007345) дисертантом виконано аналіз тенденцій економічного розвитку регіону та інноваційно-інвестиційної діяльності і практичних аспектів використання інвестиційного потенціалу регіону. Визначено умови і запропоновано методи активізації використання інвестиційного потенціалу регіону як основи підтримки конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних, методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо активізації використання інвестиційного потенціалу регіону на основі відповідних організаційних та економічних заходів.
  Відповідно до мети було поставлено і розв'язано такі основні задачі:
  визначено економічну сутність понять “інвестиції”, “інвестиційний потенціал регіону”;
  уточнено роль активізації використання інвестиційного потенціалу у розвитку економіки регіону;
  систематизовано методи активізації використання інвестиційного потенціалу;

  проаналізовано тенденції використання інвестиційного потенціалу регіону і визначено умови активізації інвестиційної діяльності у регіоні;
  показано роль комерційних банків у формуванні інвестиційного потенціалу і визначено шляхи збільшення інвестиційних можливостей банку;
  визначено необхідність, особливості та основні етапи розробки стратегії активізації інвестиційної діяльності в регіоні;
  визначено основні структурні елементи механізму активізації інвестиційної діяльності в регіоні;
  розроблено методичний підхід до формування інтеграційних форм активізації інвестиційної діяльності і використання інвестиційного потенціалу регіону;
  сформовано модель організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.
  Об’єктом дослідження є процеси використання інвестиційного потенціалу регіону.
  Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та способи активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.
  Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. Для вирішення задач у дисертації використовувалася низка загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, взаємопов'язаних і послідовно застосованих у загальній логіці дослідження: методи формальної логіки – для визначення сутності категорій “інвестиції”, “інвестиційний потенціал”, “активізація використання інвестиційного потенціалу”; системний метод – для дослідження використання інвестиційного потенціалу і економічного розвитку регіону як взаємопов'язаних процесів, формування стратегії і механізму активізації інвестиційної діяльності; методи статистичного і економічного аналізу – для аналізу тенденцій економічного розвитку на основі використання інвестиційного потенціалу регіону, для дослідження умов інвестиційної діяльності; логічний метод – для формування моделі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.
  Джерелом інформації слугували офіційні статистичні матеріали, інформаційно-аналітичні матеріали, науково-методичні розробки, Закони України, Постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, нормативні документи. Крім того, були використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед яких, В.П. Александрова, О.І. Амоша, І.А. Бланк, С.В. Богачов, Н.Ю. Брюховецька, Б.В. Буркинський, В.М. Василенко, О.С. Власюк, В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, В.М. Гриньова, Б.М. Данилишин, М.П. Денисенко, М.І. Долішний, С.В. Захарін, В.І. Захарченко, Б.Т. Кліяненко, І.І. Лукінов, В.К. Мамутов, В.В. Максимов, В.О. Онищенко, О.О. Пересада, Л.А. Савельєв, В.М. Степанов, Д.М. Стеченко, В.Г. Федоренко, В.М. Хобта, Я.В. Хоменко, М.Г. Чумаченко, М.М. Якубовський та інші.
  Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат полягає в обґрунтуванні організаційних та економічних заходів, спрямованих на активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону, на основі узагальнення відповідних теоретичних положень та розробки методичних прийомів.
  Результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:
  вперше:
  визначено елементи механізму активізації інвестиційної діяльності у регіоні з виділенням організаційних, економічних та правових методів, що на практиці слугуватиме основою для обґрунтування і вибору інструментарію активізації використання інвестиційного потенціалу;
  запропоновано підхід до створення інтеграційно-інвестиційних груп із суб'єктів господарювання на засадах формування організаційно-економічних відносин, що буде сприяти активізації використання внутрішніх інвестицій через залучення кредитів;
  удосконалено:
  напрями формування умов активізації інвестиційної діяльності в регіоні у межах повноважень місцевих органів влади, що дозволить додатково залучати інвестиції у регіон;
  модель організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону на основі застосування сукупності відповідних методів, що сприятиме використанню наявних та створенню нових можливостей здійснення інвестиційної діяльності;
  методи залучення інвестицій на основі використання підходів партнерства та інтеграції, які полягають в узгодженні та формуванні організаційно-економічних відносин, спрямованих на забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу;
  напрями участі банків у формуванні інвестиційного потенціалу регіону на основі акумулювання ресурсів, що дозволяє збільшити обсяг кредитних ресурсів, необхідних для активізації інвестиційної діяльності у регіоні;
  дістало подальшого розвитку:
  визначення поняття “інвестиції” як економічної категорії, яка відображає використання фінансових коштів як авансованої вартості з метою забезпечення економічного зростання на основі інновацій і отримання доходу, що біль точно відповідає сутності капітальних вкладень;
  визначення сутності інвестиційного потенціалу регіону, який за економічним змістом розглядається як сукупність фінансових коштів суб'єктів інвестиційної діяльності, що формують комплексну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності регіону на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного зростання;
  питання формування стратегії активізації інвестиційної діяльності на основі партнерського співробітництва між органами місцевої влади та суб'єктами інвестиційної діяльності, що буде сприяти активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:
  механізм організаційно-економічного забезпечення активізації інвестиційної діяльності є основою до обґрунтування напрямків і вибору інструментарію активізації використання інвестиційного потенціалу в регіоні;
  рекомендації з використання інтеграційних форм у діяльності підприємств дозволяють забезпечити організаційні умови активізації використання інвестиційного потенціалу регіону;
  розроблений підхід до формування стратегії інвестиційної діяльності й основних етапів її формування дозволяє визначити необхідні напрямки й обсяги залучення інвестиційних ресурсів для формування інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням інноваційного розвитку.
  Отримані в дисертації висновки і рекомендації знайшли практичне застосування в діяльності установ та підприємств Луганської області: Головного управління економіки Луганської обласної державної адміністрації (довідка № 22-1/3262 від 29.12.2006 р.); ВАТ “Антрацитшахтобуд” (довідка № 378 від 17.10.2006 р.); ТОВ “Реал Лтд” (довідка № 07/04 від 29.11.2006 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розробки теоретичних, методичних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону. Внесок здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві, конкретизовано у списку праць за темою дисертації.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідалися і були схвалені на науково-практичних конференціях: І Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу 2004” (Дніпропетровськ, 2004 р.); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2005” (Дніпропетровськ, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти” (м. Запоріжжя, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції “Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку” (м. Алчевськ, 2003 р.).
  Публікації. За основним змістом дисертації опубліковано 14 друкованих наукових праць, у тому числі: 1 монографія, 5 статей у наукових фахових виданнях, 1 науково-практичний посібник, 2 публікації в інших виданнях, 5 – за матеріалами наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 20,25 д.а., з них автору належать 5,65 д.а.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Дослідження питань забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу на регіональному рівні дозволило зробити теоретичні висновки й одержати практичні результати.
  1. На основі аналізу теоретичних положень і практики зроблено висновок про те, що інвестиційна діяльність є об'єктивною необхідністю й основою росту економіки регіонів.
  В роботі дано авторське визначення економічної сутності поняття інвестиції, в основі якого лежить поняття категорії авансованої вартості економічних ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку на інноваційній основі й одержання прибутку. Визначено, що у виробництві на всіх стадіях функціонування інвестиційних ресурсів створюються передумови виникнення ризику, що викликає необхідність моніторингу процесу функціонування інвестицій у виробництві.
  2. Дано авторське визначення економічної сутності інвестиційного потенціалу регіону, у якому інвестиційний потенціал за економічним змістом розглядається як сукупність інвестиційних ресурсів суб'єктів інвестиційної діяльності, що формують комплексну інвестиційну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності регіону і її розвитку на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного зростання. Запропоноване визначення відображає ресурсну базу інвестиційного потенціалу і його призначення для регіону, що сприятиме на практиці визначенню задач і заходів, спрямованих на активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону.
  3. Виконані дослідження сутності інвестицій і активізації інвестиційної діяльності дають можливість зробити висновок про те, що предмет цього дослідження має єдину сутність і призначення як на макрорівні, так і на мікрорівні, що визначає необхідність комплексного підходу до дослідження даної теми.
  Забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів можливо на основі комплексного підходу до питання формування в державі організаційних і економіко-правових умов, що забезпечують активізацію інвестиційної діяльності на основі проведення погодженої інвестиційної політики з урахуванням як інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності, так і регіональних інтересів.
  На основі цього методологічного підходу досліджується загальне положення інвестиційної діяльності в державі і регіоні. Відповідно до цього досліджені організаційні й економіко-правові умови здійснення інвестиційної діяльності.
  4. Зроблено висновок, що в Україні створені певні умови забезпечення інвестиційної діяльності, але є необхідність подальшого розвитку методів активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. В роботі визначені методи забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу на основі партнерських взаємовідносин та інтеграції.
  5. Аналіз показав, що відбувається подальший знос основних фондів, тому зроблено висновок, що перспективним напрямком забезпечення росту валового внутрішнього продукту повинно бути відповідне забезпечення розвитку базових галузей промисловості, що змогли б сприяти подальшому економічному росту інших галузей на основі нової техніки і технології, що вимагає активізації інвестиційної діяльності в регіоні.
  6. Дослідження тенденцій розвитку виробничо-економічного потенціалу й інвестиційної діяльності в Луганській області показало, що однією з причин зниження рентабельності виробництва і росту збитків на підприємствах є висока матеріалоємність обробної галузі. Як показав аналіз для всіх галузей головним фактором, що визначає високу ціну продукції і послуг, є витрати виробництва, що у свою чергу впливає на фінансові результати діяльності підприємств і значно знижує конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Високі витрати виробництва і низька якість продукції є домінуючими факторами, що викликає потребу в інвестиціях для технологічного і технічного відновлення виробництва в регіоні з метою впровадження ресурсозберігаючих технологій і підвищення якості.
  7. Аналіз показав, що в регіоні недостатня кількість підприємств і організацій здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, причому їхнє число зменшується. Слід також зазначити низьку інноваційно-інвестиційну активність суб'єктів господарювання, що здійснюють впровадження інновацій у власне виробництво. У результаті аналізу основних критеріїв, що характеризують стан і динаміку економічного росту, інноваційної й інвестиційної діяльності в регіоні, зроблений висновок про хитливу тенденцію економічного росту і низьку активність інвестиційної діяльності в регіоні.
  8. Дослідження показали, що рішення проблеми активізації інвестиційної діяльності підприємств неможливо без включення комерційних банків в інвестиційну сферу, що визначається об'єктивними умовами, які характеризуються взаємозалежністю розвитку економіки і банківської системи, тому що стабільність економічного розвитку регіонів багато в чому залежить від ефективного функціонування банківської системи, у свою чергу, ефективність функціонування і стійкість банківської системи залежать від стабільного розвитку економіки. У результаті дослідження визначено, що об'єктивність взаємозв'язку участі в інвестиційній діяльності суб'єктів господарювання і банків обумовлюється процесом трансформації заощаджень і залучених коштів в інвестиційні ресурси, які необхідні для здійснення інвестиційної діяльності.
  9. Дослідження дозволили визначити, що механізм інвестиційного кредитування має свої особливості, які не завжди мають однакове значення для кредитора і позичальника. Одним з інструментів механізму забезпечення інвестиційного потенціалу банку є використання фінансових інструментів вторинного походження, що широко використовуються за рубежем, у тому числі, сек’юрітизація. Визначено, що різні інструменти механізму збільшення інвестиційного потенціалу комерційного банку можуть застосовуватися одночасно чи в різних комбінаціях.
  10. У результаті досліджень зроблено висновок, що питання створення організаційно-економічних умов активізації інвестиційної діяльності як на рівні держави і регіону, так і на рівні підприємств реального сектора економіки, а також банківської системи, тобто всіх суб'єктів інвестиційної діяльності не вирішені остаточно.
  11. Активізація інвестиційної діяльності реального сектора економіки визначається організаційно-економічними умовами регіону, що вимагає, як показав аналіз, подальшого їх розвитку й удосконалювання. З цією метою у роботі визначені основні напрямки удосконалювання організаційно-економічних умов в межах діяльності місцевих органів влади.
  12. Виконані дослідження проблеми інвестиційної діяльності показали, що немає системного підходу до формування організаційно-економічного механізму, що забезпечує активізацію інвестиційної діяльності. Вивчення публікацій учених-економістів, законодавчої бази і практики дозволило розробити систематизований концептуальний підхід до механізму активізації інвестиційної діяльності і використання інвестиційного потенціалу. Ґрунтуючись на загальній стратегії і меті розвитку економіки визначені основні принципи, що обумовлюють активність інвестиційної діяльності й основних напрямків, методів і інструментів організаційно-економічного забезпечення активізації інвестиційної діяльності і використання інвестиційного потенціалу.
  13. Дослідження показали, що ефективність функціонування підприємства в значній мірі визначається розробкою і реалізацією стратегії економічного росту. Розробка і реалізація загальної стратегії розвитку викликає об'єктивну необхідність розробки стратегії інноваційно-інвестиційної діяльності на основі системного підходу, виходячи з положення про те, що по суті стратегія економічного розвитку в ринкових умовах повинна носити інноваційний характер. Це в той же час вимагає забезпеченості інвестиційними ресурсами і викликає необхідність розробки погодженої інноваційної й інвестиційної стратегії. Відповідно до вищевикладеного у роботі визначені основні етапи формування інноваційно-інвестиційної стратегії, що представлені у вигляді блок-схеми.
  14. Забезпечення умов і напрямків активізації інвестиційної діяльності викликає необхідність удосконалювання взаємодії суб'єктів господарювання з позиції забезпечення інвестиційними ресурсами. Розроблено пропозиції по формуванню центра інвестиційного забезпечення регіонального розвитку, функцією якого є активізація інвестиційної діяльності і використання інвестиційного потенціалу на основі акумуляції інвестиційних ресурсів з різних джерел та їх використання для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, що відповідають регіональним стратегіям соціально-економічного розвитку. У роботі визначені основні принципи створення інвестиційного центру забезпечення реалізації інвестиційної стратегії регіонального розвитку на основі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.
  15. У роботі запропоновано здійснювати інтеграцію підприємств на договірних засадах, ґрунтуючись на спільності і взаємозв'язку визначених функцій, а також розвитку взаємодії капіталів, крім їхнього прямого злиття і втрати самостійності у виробничо-економічній діяльності. Такий підхід до економічної сутності інтеграції буде сприяти розвитку інвестиційної діяльності і активізації використання інвестиційного потенціалу в регіоні.
  Ціль створення інтеграційно-інвестиційних груп полягає у забезпеченні організаційних умов активізації інвестиційної діяльності і використання інвестиційного потенціалу регіону для економічного розвитку.
  16. Таким чином, потреба активізації використання інвестиційного потенціалу регіону викликала необхідність створення відповідного організаційно-економічного забезпечення. У цьому напрямку в роботі запропоновано модель до удосконалювання організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. В основі моделі лежить комплексний підхід, який полягає в тім, що дослідження теоретичних положень, аналіз практики і розробка пропозицій логічно ув'язані й охоплюють різні рівні суб'єктів інвестиційної діяльності – місцеві органи влади, суб'єкти господарювання, банківська система. Взаємодія цих суб'єктів дозволяє активізувати використання інвестиційного потенціалу регіону.
  У відповідності з цією моделлю активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону слід розглядати як активні дії суб'єктів інвестиційної сфери на основі застосування сукупності правових, організаційних, економічних методів та інструментів, направлених на використання наявних та створення нових можливостей здійснення інвестиційної діяльності у регіоні з метою забезпечення економічного розвитку на інноваційній основі.
  17. Розроблені за результатами дослідження теоретичні положення, механізм, методи, інструменти організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону визначають його теоретичну наукову новизну і прикладний аспект наукової новизни виконаного дослідження.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Амоша А.И., Иванов Е.Т. Логико-формальное моделирование и функциональное прогнозирование общественного производства. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. – 46 с.
  2. Амоша О. Удосконалення економічного механізму супроводу програми науково-технічного розвитку // Економіст. – 2001. – № 12. – С. 29.
  3. Аналіз діяльності окремих банків України за підсумками 2001 року // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 4. – С. 29-33.
  4. Андрущак Є.М., Підхомний О.М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 30-38.
  5. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 53-62.
  6. Арістова А.М. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 77-82.
  7. Банки України. Основні показники діяльності банків України на 01.01.2006 р. // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 3. – С. 21.
  8. Беренс В., Ховранек М.П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М., 1995. – 528 с.
  9. Бернар И.В., Колли Жан Клод. Толковый экономический и финансовый словарь. – М.: МО, 1997. – 783 с.
  10. Бесараб Е.О. Формування промфінгруп в Україні та стимулювання руху інвестиційних ресурсів // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 114-119.
  11. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 632 с.
  12. Блага Н.В. Державне регулювання фондового ринку // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 89-93.
  13. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 46-48.
  14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП "Интел" ЛТД, 1995. – 448 с.
  15. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебн. пособие. – К.: Эльга-Н, Ника – Центр, 2002. – 443 с.
  16. Большой толковый словарь бизнеса / К.Пасс, Б.Лоус, Э.Пендлтон, Л.Червик. – М.: "Вече"; АСТ, 1998. – 688 с.
  17. Борисов Е.Ф., Петров А.А., Стерликов Ф.Ф. Экономика: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 398 с.
  18. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. – К.: Знання, 2002. – 318 с.
  19. Борщ Л.М. Проблеми інвестування стратегічних підприємств // Банківська справа. – 2003. – № 5. – С. 11-16.
  20. Бузько І.Р., Дмитренко І.Е., Сущенко О.А. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємства: Монографія. – Алчевськ: ДГМІ, 2002. – 216 с.
  21. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения). – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. – 331 с.
  22. Бузько И.Р., Пономарева Г.А. Этапы выбора оптимального варианта плана упреждающих воздействий // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: Зб. наук. праць. – Донецьк: ІЕПД НАН України; Алчевськ: ДГМІ, 2004. – Ч. 1. – С. 47-52.
  23. Буряк П.Ю. Методологічні основи створення фінансово-промислових груп // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 25-35.
  24. Бутко А.Д., Шерстюк О.Л. Вплив нормативно-правового забезпечення на інвестиційну привабливість підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 76-86.
  25. Валдайцев С.В., Воробьев П.П. и др. Инвестиции: Учебник. – М.: ТК "Велби", Изд-во "Проект", 2003. – 440 с.
  26. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Знання, 2001. – 277 с.
  27. Василенко В.Н. Теоретико-методологические основы экономической диагностики развития территорий // Экономика и право. – 2005. – № 2. – С. 16-22.
  28. Васильченко С.М. Теоретичні основи інвестування // Фінанси України. – 2001. – № 1. – C. 93-99.
  29. Величко О.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності // Фінанси України. – 2000. – № 10. – С. 126-134.
  30. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 96-102.
  31. Вожжов А.П., Новикова Р.А. Проблемы формирования инвестиционных ресурсов за счет сбережений населения // Экономика, финансы, право. – 2001. – № 4. – С. 9-13.
  32. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 203 с.
  33. Волков І. Малий бізнес: перше десятиліття // Підприємництво в Україні. – 2001. – № 2. – С. 2-4.
  34. Волков І. Малий бізнес: тисячолітня історія і … перші 10 років відродження // Підприємництво в Україні. – 2001. – № 1. – С. 4-6.
  35. Волков Н.Г. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 204 с.
  36. Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. – М.: Мысль, 1991. – 188 с.
  37. Воронкова А.Э. Принципы и процедура диагностики конкурентоспособного потенциала промышленных предприятий // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2001. – № 1. – С. 30-34.
  38. Воронкова А.Э. Диагностика конкурентного потенциала предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2001. – № 3. – С. 27-31.
  39. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: Монография. – Луганск: Изд-во ВНУ, 2000. – 315 с.
  40. Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 50-57.
  41. Геєць В.М. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства ХХI століття // Банківська справа. – 2002. – № 4. – С. 3-32.
  42. Геєць О. Сек'юритизація "кредитного портфеля" комерційного банку як метод розширення інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа. – 1998. – № 6. – С. 22-27.
  43. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
  44. Герасимчук Н. Тенденции развития промышленности Украины на современном этапе // Экономика Украины. – 2002. – № 3. – С. 24-28.
  45. Гитман Л., Джонн М. Основы инвестирования: пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008с.
  46. Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 75-83.
  47. Гордиенко Л.Ю. Трансформационный подход к формированию концептуальных основ организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Вип. 37. – Донецьк: ДонДТУ, 2001.– С. 12-16.
  48. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
  49. Гохберг Ю. К вопросу об активизации инвестиционной деятельности на государственном и региональном уровне // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 64-67.
  50. Гриньова В.М. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: Монографія / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда; За заг. ред. В.М. Гриньової. – Харків: ХДЕУ, 2002. – 464 с.
  51. Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 51-59.
  52. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім „Комп’ютерпрес”, 2001. – 364 с.
  53. Денисенко М.П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посіб. – К.: МАУП, 2002. – 86 с.
  54. Денисенко М. Возможности активизации инвестирования в современных условиях // Экономика Украины. – 2003. – № 1. – С. 25-29.
  55. Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Экономика Украины. – 2002. – № 8. – С. 26-33.
  56. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищ. навч. закл. – К.: Алеута, 2003. – 338 с.
  57. Дмитриева О.А. Вплив ринку фінансових послуг на інвестиційний процес // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 20-24.
  58. Долішний М.І. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 7-15.
  59. Дорогунцов С., Федорищева А. Інвестиційне забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах України // Регіональна економіка. – 2004. – № 3. – С. 159-171.
  60. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси України. – 2000. – № 11. – С. 114-118.
  61. Дука А.П. Фінансове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 40-46.
  62. Евдокимов Ф.И., Мизина Е.В. Экономическая устойчивость предприятия как фактор его безопасности // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Вип. 37. – Донецьк: ДонДТУ, 2001.– С. 16-25.
  63. Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя. – К., 1993. – 108 с.
  64. Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиций. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 187 с.
  65. Жолобова Е.С. Исследование процесса реализации стратегии предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Вип. 37. – Донецьк: ДонДТУ, 2001. – С. 32-37.
  66. Загальноекономічний стан розвитку України за січень-вересень 2004 р. // Бюлетень Національного банку України. – 2004. – № 10. – С. 3-158.
  67. Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сборник нормативно-правовых актов с комментариями. – Харьков: Эспада, 2002. – 752 с.
  68. Закон РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 09.
  69. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2000 р. № 2157-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.
  70. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646. – (Зі змін. та допов.).
  71. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266. – (Зі змін. та допов.).
  72. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68. - (Зі змін.).
  73. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.1995 р. № 437/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 23. – Ст.88. - (Зі змін.).
  74. Закон України "Про приоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 р. № 433-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – Ст.93. - (Зі змін.).
  75. Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганської області" від 15.07.1999 р. № 970-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38. – Ст.351. – (Зі змін. та допов.).
  76. Закон Україи "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст.30. – (Зі змін.).
  77. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст.1. – (Зі змін.).
  78. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність” від 01.12.1998 р. № 284-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст.20. – (Зі змін.).
  79. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст.28. – (Зі змін. та допов.).
  80. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 72-81.
  81. Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 97-105.
  82. Захарін С.В. Моніторінг інвестиційного клімату // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 111-117.
  83. Захарченко В.И. Государственная политика инвестирования реального сектора экономики. – Одеса: ИИЦ, 2005. – 80 с.
  84. Золотогоров В.Г., Кузнецова Г.Ф., Пасюк М.Ю. Экономический словарь. – Минск: Наука и техника, 1990. – 415 с.
  85. Іванілова О.С., Таряник О.М. Інноваційний потенціал підприємства // Банківська справа. – 1998. – № 2. – С. 5-7.
  86. Иванов Н.И. Инвестиции: ресурсы, механизмы стимулирования. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. – С. 4-22.
  87. Ивина Л.В., Воронцов В.А. Терминология венчурного финансирования: Учеб. пособие. – М.: Академический проспект, 2002. – 256 с.
  88. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія / М.Г. Чумаченко, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольский та ін.; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: “Юго-Восток, ЛТД”, 2003. – 292 с.
  89. Інвестиційний потенціал у логістиці. Навч. посіб. / К.Е. Фесенко, Л.Г. Зайончик, М.П. Денисенко та ін. – К.: Наук. світ, 2002. – 259 с.
  90. Инвестиционный портрет Луганской области 2002 / С.В. Косарев, В.И. Метленко, Л.И. Лаврик и др. – Луганск: Луганское областное управление статистики, 2002. – 367 с.
  91. Інвестування: Навч. посібник / Під заг. ред. д.е.н., проф. В.М.Гриньової. – Харків: Інжек, 2003. – 320 с.
  92. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.
  93. Иванов Н.И. Развитие методологии исследования производственного потенциала Украины // Экономика промышленности. – 2000. – № 1. – С. 19-26.
  94. Иванов С.Н., Коваль Л.А. Моделирование принятия решений в инновационной деятельности // Вестник Донецкого национального университета. – 2000. – № 2. – С. 214-221.
  95. Инякин В.И. Возможности и условия использования института государственных малых предприятий для решения социально-экономических проблем // Наукові праці ДДТУ. Серія: Економічна. – Донецьк, 2001. – Вип. 34. – С. 199-212.
  96. Инякин В.И. Энергосбережение, государственный бюджет и INTERNET // Энергосбережение. – 2003. – № 9. – С. 2-5.
  97. Іщук С. Податкові важелі стимулювання економічного розвитку промислових підприємств України // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 76-81.
  98. Карчева Г., Фабер С. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 3. – С. 9-18.
  99. Качан В.И. Опыт развития инновационной деятельности в Луганской области (Украина) // Инновации. – 2003. – № 61. – С. 10-11.
  100. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. – 2000. – № 10. – С. 45.
  101. Киндрацкая Л. Учет кредитных операций коммерческого банка // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. – № 5. – С. 56-60.
  102. Кириленко І. Інвестиції як інноваційний процес // Банківська справа. – 2001. – № 5. – С. 17-24.
  103. Климко Г.М. Основи економіческої теорії: Політекономічний аспект. – К.: Знання, 1997. – 743 с.
  104. Клияненко Б.Т., Маслова Г.Н., Шевцова Я.А. Управление инвестиционным потенциалом предприятия: Монография. – Луганск: ИЭПИ НАН Украины, 2005. – 168 с.
  105. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення. – К.: Знання, 2001. – 150 с.
  106. Козик В.В. Загальнодержавні та регіональні аспекти іноземного інвестування // Регіональна економіка. – 2001. – № 1. – С. 107-115.
  107. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 160 с.
  108. Кондратюк Т.В. Державна політика підтримки малого бізнесу: Монографія. – К.: Академія, 2003. – 112 с.
  109. Копченко І.М. Фінансовий механізм сприяння розвиткові малого підприємництва // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 65-69.
  110. Корбинский Н.Е., Майминас Е.З., Смирнов А.Д. Экономическая кибернетика. – М.: Экономика, 1982. – 408с.
  111. Корнев В. Банковское посредничество на рынке финансовых услуг // Экономика Украины. – 2002. – № 6. – С. 16-141.
  112. Кондрашов М. Проблеми регіональної промислової політики. Інноваційний розвиток України // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 37.
  113. Коршикова Т. Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності банків // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 1. – С. 24-25.
  114. Костырко Л.А. Стратегия финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта: методология и организация: Монография. – Луганск: Изд-во ВУНУ им. В.Даля, 2002. – 560 с.
  115. Крейдіч І. Методологічні підходи до визначення ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. – С. 28-30.
  116. Кротюк В., Кіреєв О., Карчева Г. Аналіз діяльності банків України за 9 місяців 2002 року та проблеми забезпечення їх сталого розвитку // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 12. – С. 2-9.
  117. Крупка І.М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 87-96.
  118. Кузнецова І.С. Фінансова підтримка малого підприємництва // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 72-78.
  119. Кулага І. Деякі аспекти формування національного інвестиційного потенціалу України // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 11. – С. 65-60.
  120. Ландик В.И. Инвестиции в развитие инновационной деятельности АО «Норд» в условиях СЭЗ // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. ДонНУ. – Донецк, 2001. – С. 121-124.
  121. Литвиненко Е.О. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 33-39.
  122. Литвиненко Е.О. Податкове стимулювання розвитку промислового виробництва // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 69-75.
  123. Луганська область у цифрах у 2005 році. Краткий статистичний довідник. – Луганськ: Головне управління статистики у Луганській області, 2006. – 187 с.
  124. Лукінов І.І. Інвестиційний потенціал економічного зростання // Україна на порозі ХХI століття: уроки реформ та стратегія розвитку: Матеріали наук. конф. – К.: КНТУ, 2001. – С. 219-220.
  125. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 320 с.
  126. Ляшенко В.И., Хахулин В.В. Экономико-правовое обеспечение развития субъектов малого предпринимательства. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2001. – 456с.
  127. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібн. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 376 с.
  128. Маковеев П.С., Шарко М.В. Венчурное инвестирование малого и среднего бизнеса в экономике Украины // Труды Одесского политехнического университета. – 2003. – Вып. 1(19). – С. 254-258.
  129. Маковеев П.С., Шарко М.В. Реструктуризація як засіб створення інвестиційної привабливості підприємств текстильної промисловості України // Формування ринкових відносин України. – К.: НДЕІ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України. – 2003. – № 3 (22). – С. 51-56.
  130. Максимов В.В. Экономический потенциал региона (анализ, оценка и использование): Монография. – Луганск: Изд-во ВУНУ им. В.Даля, 2002. – 360 с.
  131. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.: Республика. – 1992. – Т. 1-2. – 684 с.
  132. Малий бізнес: стан і тенденції // Підприємництво в Україні. – 2001. – № 6-7. – С. 2-4.
  133. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб. / За ред. проф. Л.І. Воротіної. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 308 с.
  134. Мальчиков К. Правове регулювання інноваційної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 6. – С. 72-73.
  135. Мартынов А.Ф. Необходимость стратегии инновационного развития отечественной экономики // Экономика и право. – 2002. – № 3. – С. 66-70.
  136. Марченко В. Інвестиційне середовище в перехідній економіці України // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 12. – С. 32-35.
  137. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т. – М.: Прогресс, 1993. – 350 с.
  138. Мартиненко В. Інвестиційне середовище в перехідній економіці України // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 12. – С. 48-50.
  139. Махмудов А., Найденов В. Инновационная политика в Украине // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 59-63.
  140. Международные экономические отношения / В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 503 с.
  141. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін. – К.: Знання-прес, 2003. – 447 с.
  142. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: Учебн. пособие. – М.: ИНФРА-М., 2002. – 248 с.
  143. Мировая экономика: Экономика зарубежных стран / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Колесова и д-ра экон. наук, проф. М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: Моск. психолого-соц-й инс-т, 2000. – 480 с.
  144. Мирошниченко П.И. Объективная необходимость участия банков в инвестиционной деятельности // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: 3б. наук. праць. – Донецьк: ІЕПД НАН України; Алчевськ: ДГМІ, 2004. – Ч.1. – С. 164-172.
  145. Мирошниченко П.И. Инвестиции и их роль в экономическом развитии // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2002. – № 8. – С. 32-36.
  146. Мірошниченко П. Методи і джерела акумуляції інвестиційних ресурсів // Схід. – 2004. – № 7 (65). – С. 7-10.
  147. Мирошниченко П.И. Ресурсное обеспечение инновационно-инвестиционной деятельности предприятий // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (30-31 жовтня 2003 р.). – Алчевськ: ДГМІ, 2003. – С. 79.
  148. Мирошниченко П.И. Совершенствование организационно-экономического обеспечения инновационно-инвестиционной деятельности предприятий // Финансы. Учет. Банки: Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Вып. 8. – Ч. 2. – С. 256-258.
  149. Мірошниченко П.І. Механізм забезпечення активізації інвестиційної діяльності // 3бірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – Луганськ: ЛНАУ, 2006. – № 60(83). – С. 467-471.
  150. Муравьев А.И., Игнатьев А.М. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. – СПб.: Бизнес-пресса, 1999. – 608 с.
  151. Немчин О., Бутнік-Сіверський О. Сучасний стан інноваційного розвитку України // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 1. – С. 32-39.
  152. Назарчук М.И., Червова Л.Г. Резервы повышения инвестиционного потенциала Донецкой области // Економіка промисловості. – 2003. – № 4. – С. 122-126.
  153. Новиков В.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. – М.: Наука, 1994. – 233 с.
  154. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
  155. Новокшонова Л.В., Трифонов Ю.В. Мировое хозяйство. – М.: Юристъ, 2000. – 311 с.
  156. Недашківський М. Сутність та основні поняття інвестиційного процесу // Банківська справа. – 1998. – № 6. – С. 55-58.
  157. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч.посіб. / КНЕУ. – К.: Атіка, 1999. – 173 с.
  158. Онищенко В.А. Инвестиционная политика региона / НАН Украины; Институт экономико – правовых исследований. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины,2001. – 259с.
  159. Онищук І.Г. Інноваційний розвиток регіону: політика, управління, економіка: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 280 с.
  160. Онищук Я.В. Фінансове забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 51-59.
  161. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. Е.М. Пеньковой. – СПб.: Коруна, 1994. – 699 с.
  162. Основні показники соціально-економічного розвитку України // Економіст. – 2004. – № 7. – С. 13-71.
  163. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: МГТУ им. Н.Баумана, 1996. – 282 с.
  164. Панасюк Б., Сменковский А. О некоторых методических подходах в краткосрочном прогнозировании макроэкономических показателей // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 4-11.
  165. Парсяк В. Актуальні аспекти інтеграції у сфері малого підприємництва // Економіст. – 2002. – № 1. – С. 33-35.
  166. Перег К. Технологический прогресс и возможности для развития в качестве динамичной цели / ЮНКТАД Х. 1/9 20 December 1999. – Р. 50.
  167. Пересада А.А., Зубленко В.В. Реалізація інвестиційних проектів в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 106-112.
  168. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998. – 392 с.
  169. Пересада А.А. Майоров Т.В. Інвестиційне кредитування. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
  170. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. - К.: Либра, 1996. – 344 с.
  171. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 106-113.
  172. Повышение эффективности инновационной деятельности в Украине / А.Ф.Морозов, М.Г.Оберемченко, В.В. Микулин // Экономика и право. – 2004. – № 2. – С. 89-92.
  173. Подсолонко В.А. Підприємництво. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 616 с.
  174. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Мінфіну України, Фонду державного майна України від 26.01.01 № 49/121 // Офіційний вісник України. –2001. – №7. - Ст.290.
  175. Пономаренко В.С., Гриньова В.М., Лисиця Н.М., Ястремська О.М. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю: Монографія. – Харків: ХДЕУ, 2003. – 180 с.
  176. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки” № 1801 від 28.12.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст.564. - ( Зі змінами).
  177. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо залучення під державні гарантії іноземних кредитів” від 11.07.2001 р. № 787 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст.1249. - (Зі змінами).
  178. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” від 27.12.2001 р. № 1764 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст.2374. - (Зі змінами).
  179. Предпринимательское право Украины / Под ред. Р.Г. Шишки – К.: АСК, 2000. – 270 с.
  180. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні (Аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 10. – С. 2-46.
  181. Поклонский Ф.Е. Проблемы управления производством // Экономика и право. – 2004. – №2 – С. 45-48.
  182. Программа развития внешнеэкономической деятельности Луганской области на 2001-2010 годы. – Луганск: Луганская облгосадминистрация, 2001. – 459 с.
  183. Программа социально-экономического развития Луганской области на 1999-2010 годы. – Луганск: Луганская облгосадминистрация, 1999. – 398 с.
  184. Просяник В.М. Інвестиційні ресурси: теоретичний та прикладний аналіз. – Х.: Гриф,2001. – 78 с.
  185. Пшик Б. Вплив функціонування малих та середніх банків на розвиток економіки регіону // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 172-179.
  186. Решетникова Т.П. Повышение конкурентоспособности предприятия и ее измерение // Научные труды Донецкого государственного технического университета. – Донецк: ДонГТУ, 2001. – Вып. 37. – С. 50-55.
  187. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА, 1998. – 479 с.
  188. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М.: ТЕИС, 2000. – 231 с.
  189. Савчук А.В. Анализ эффективности инвестиционных проектов и экономических условий их реализации. – Одесса: ИПРЭЭИ, 2000. – 176 с.
  190. Самуэльсон П. Экономикс: Вводный курс. – М.: Прогресс, 1984. – 155 с.
  191. Слав'янська Н. Капіталізація комерційних банків України: стан і перспективи // Банківська справа. – 2002. – № 4. – С. 35-47.
  192. Сліпушко О.М. Політичний і фінансово-економічний словник: сучасні словники України. – К.: К
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины