ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ
 • Кол-во страниц:
 • 269
 • ВУЗ:
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ

  стор.
  ВСТУП ………………………………………………………………………………….4
  РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ
  1.1. Економічна діагностика як процес встановлення діагнозу
  економічної системи……………………...…………………………………………....11
  1.2. Особливості діяльності комунальних підприємств водопостачання …..23
  1.3. Систематизація методів економічної діагностики та послідовність
  її проведення …………………………………………………………………………..39
  Висновки до розділу 1..……………………………………………………………… 57
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ
  2.1. Оцінка проблем в діяльності комунальних підприємств водопостачання
  України і Донецької області ………………………………………………………….61
  2.2. Проведення поетапної економічної діагностики комунальних
  підприємств водопостачання …………………………………………………………79
  2.3. Проектування діагностичного профілю і діагностичної картки……….104
  Висновки до розділу 2..………………………………………………………........…113
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
  3.1. Удосконалення організаційного забезпечення економічної діагностики
  діяльності комунальних підприємств водопостачання …………….…………......117
  3.2. Використання результатів діагностики при розробці інвестиційних
  бізнес-проектів …..……………………………………………..…………...………134
  3.3. Програма оздоровлення комунальних підприємств водопостачання…150

  Висновки до розділу 3..…………………………………………………………...…166
  ВИСНОВКИ………..…………………………………………………………….….170
  ДОДАТКИ...................................................................................................................174
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………..…………………….........246  ВСТУП


  Актуальність теми. Реформування житлово-комунального господарства в сучасних умовах дозволило одержати ряд позитивних результатів у розвитку комунальних підприємств водопостачання, а саме: оновлення нормативної бази, децентралізація тарифоутворення, збільшення повноважень органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання, поступове впровадження енергозберігаючих технологій. Разом з тим, тенденція до погіршення стану комунальних підприємств водопостачання і зниження якості їх послуг зберігається. У таких умовах особливої актуальності набуває достовірність визначення відхилень, порушень і диспропорцій у діяльності підприємств та правильність вибору напрямів управлінських рішень щодо їх усунення. Найбільш придатною для вирішення вказаних проблем є економічна діагностика, можливість та умови здійснення якої для комунальних підприємств водопостачання вимагають уточнення.
  Теоретичному і практичному обґрунтуванню шляхів реформування житлово-комунального господарства присвячені праці В.Н Амітана, О.Ю. Амосова, О.І. Амоші, А.Є. Ачкасова, І.О. Бланка, Гжегожа В. Колодко, О.В. Долгальової, В.В. Дорофієнка, Г.О. Крамаренко, Т.Д. Лепейко, В.О. Онищенка, І.М. Осипенка, І.М. Писаревського, В.П. Решетіло, В.Г. Сєвки, В.І. Тітяєва та інших. Значущість математичних моделей для дослідження проблем підприємств доведена П.Т. Бубенком, М.М. Глазовим, Г.Б. Клейнером, Г.В. Ковалевським, А.В. Крушевським, Т.В. Момот, М. Портером, Г. Саймоном, В.І. Сергієнком, В.І. Торкатюком, Р.Б. Тяном, М. Фридменом, Р. Фрішем, Л.М. Шутенком. Методологічна база економічної діагностики розроблена О.Ф. Баранниковим, Т.Б. Бердніковою, А.С. Вартановим, М.І. Вороніним, О.О. Гетьманом, О.Г. Дмитрієвою, Н.М. Євдокимовою, О.П. Закорко, А.Т. Зубом, В.В. Леонтьєвим, А.В. Кірієнком, Е.М. Коротковим, Л.А. Костирко, Л.М. Крепким, П. Самуельсоном, В.М. Шаповалом.
  Сформована вченими теоретико-методологічна база дозволила визначити
  предмет та об’єкт економічної діагностики, сферу її застосування й напрями, узагальнити систему методів. Однак вказані елементи запропоновані для суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі та не враховують особливості діяльності комунальних підприємств водопостачання, що відрізняються технологічною прив’язкою до конкретних споживачів, значною ресурсо- і фондомісткістю, структурою управління та переважно є природними монополіями.
  У цьому зв’язку подальшого наукового обґрунтування потребує організаційно-аналітичне забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання як основи розробки програми їх оздоровлення. Вищезазначене обумовило актуальність, мету та завдання дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи Донбаської національної академії будівництва і архітектури на 2004-2010 рр. у межах держбюджетних тем: «Створення нових науково-технічних та економічних засад для підвищення ефективності функціонування житлово-комунального комплексу і капітального будівництва» (ДР № 0106U002951, 2006 р.) – запропоновано авторський підхід та здійснено економічну діагностику діяльності підприємств водопостачання Донецької області; «Теоретико-методологічні засади інтенсифікації розвитку містообслуговуючої сфери (на прикладі житлово-комунального господарства)» (ДР № 0109U003036, 2009 р.) – розроблено програму оздоровлення комунальних підприємств водопостачання; госпрозрахункових тем: «Стратегія соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року» (ДР № 0105U001956, 2005 р.) – обґрунтовано методологічні засади організаційного забезпечення реалізації стратегії; «Здійснення техніко-економічного обґрунтування доцільності інвестицій міжнародних фінансових установ у розвиток комунального підприємства та складання бізнес-плану на основі економічного діагностування» (ДР № 0108U004152, 2007 р.) – сформовано систему показників попередньої діагностики, обґрунтовано підходи до встановлення діагнозу і вибору оздоровчих дій невідкладного характеру, проведено поетапну економічну діагностику та розроблено бізнес-план для отримання цільового фінансування; «Розроблення бізнес-плану та проведення економічного діагностування підприємства міського господарства» (ДР № 0108U004154, 2007 р.; ДР № 0108U004155, 2007 р.) – встановлено підходи до розробки діагностичного профілю і діагностичної картки. Здобувачем взято участь у розробці Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)» – виконано підрозділ 2.1 «Сучасний стан системи водопостачання і водовідведення міст: постановка проблем».
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретико-методичне обґрунтування організаційно-аналітичного забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання як основи розробки програми їх оздоровлення.
  Реалізація поставленої мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:
  узагальнити теоретичні підходи до проведення економічної діагностики як процесу встановлення діагнозу економічної системи;
  визначити особливості комунальних підприємств водопостачання для вибору напрямів економічної діагностики і формування системи показників;
  встановити послідовність проведення економічної діагностики для комунальних підприємств водопостачання;
  систематизувати аналітичне забезпечення поетапної діагностики комунальних підприємств водопостачання;
  обґрунтувати необхідність і підходи до розробки діагностичного профілю і діагностичної картки підприємства;
  удосконалити організаційне забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання;
  запропонувати прикладні аспекти використання результатів економічної діагностики при розробці бізнес-планів для отримання цільового фінансування;
  розробити програму оздоровлення комунальних підприємств водопостачання на основі результатів економічної діагностики.
  Об’єктом дослідження є процес проведення економічної діагностики для комунальних підприємств водопостачання та використання її результатів.
  Предметом дослідження є інструменти організаційного і аналітичного забезпечення економічної діагностики.
  Методи дослідження. З метою досягнення поставлених наукових завдань використано системний підхід при узагальненні теоретичних засад економічної діагностики як процесу встановлення діагнозу економічної системи, обґрунтуванні послідовності проведення економічної діагностики для підприємств комунального водопостачання; методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик при визначенні напрямків економічної діагностики, особливостей комунальних підприємств водопостачання; економіко-математичне моделювання для формування діагнозу і блоків оздоровчих дій; економіко-статистичні методи для аналізу показників економічної діагностики, зокрема: спостереження, порівняння, групування при виявленні і зіставленні проблем комунальних підприємств водопостачання, кореляційний аналіз для побудови діагностичного профілю. При розробці програми оздоровлення комунальних підприємств водопостачання використано програмно-цільовий метод.
  Інформаційною базою дослідження стала наукова монографічна література, статті науковців у періодичних виданнях, законодавчі та нормативні акти України, дані Державного комітету статистики України та Головного управління статистики у Донецькій області, Головного управління житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, фінансова і статистична звітність комунальних підприємств водопостачання.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні доцільності, напрямів, аналітичного забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання як основи управлінських рішень щодо їх оздоровлення, розробці теоретичних і методичних аспектів використання результатів економічної діагностики. Наукова новизна результатів дослідження, що виносяться на захист, полягає у наступному:
  удосконалено:
  порядок проведення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання, що на відміну від існуючих, враховує етап попередньої діагностики, який дозволяє здійснити вибір оздоровчих заходів невідкладного характеру та обґрунтувати систему показників;
  прийоми аналізу результатів попередньої діагностики за допомогою використання матричного обчислення при постановці діагнозу за статусом, формою і динамікою показників, що дозволило встановити підсумковий діагноз стану підприємства;
  підходи до розробки діагностичного профілю за рахунок встановлення щільності зв’язку між значеннями показників за напрямами економічної діагностики та поєднання їх зі ступенем порушення стану підприємств, що дозволило створити діагностичну картку як засіб посилення контролю за виконанням оздоровчих заходів;
  систему організаційного забезпечення економічної діагностики за рахунок встановлення чіткої процедури вибору функцій і завдань, виконавців, термінів та засобів контролю для підвищення якості послуг підприємства;
  дістали подальшого розвитку:
  поняття «економічна діагностика» як процес встановлення діагнозу економічної системи на основі аналізу показників стану з метою подальшого виявлення причин та наслідків стану, що склався, і формування комплексу заходів та дій щодо попередження, усунення, поліпшення; визначення діагнозу як узагальнюючого сформованого висновку щодо стану економічної системи дозволило обумовлювати подальші організаційні дії;
  обґрунтування напрямів проведення поглибленої економічної діагностики для комунальних підприємств водопостачання за рахунок виявлення особливостей в їх економічній, фінансовій, ціновій, організаційно-управлінській діяльності, інвестиційно-інноваційному та техніко-технологічному забезпеченні, що дозволило розробити послідовність діагностики і здійснити вибір системи показників;
  послідовність розробки бізнес-планів за рахунок виділення окремого блоку економічної діагностики, що дозволило більш точно оцінити економічну ефективність проектів та фінансові можливості комунальних підприємств водопостачання щодо їх реалізації;
  напрями оздоровлення комунальних підприємств водопостачання за рахунок виявлення внутрішніх резервів підприємства при проведенні діагностики та обґрунтування заходів організаційного, управлінського, фінансового характеру, що дозволило розробити програму оздоровлення комунального підприємства водопостачання.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення, які захищаються в дисертації, доведені до рівня конкретних практичних рекомендацій та є внеском у розвиток комунальних підприємств водопостачання та галузі загалом. Основні положення дисертації використані при розробці Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)» (акт впровадження Головного управління житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації № 107 від 15.09.2008 р., на основі проведення економічної діагностики виявлені проблеми та перспективи розвитку підприємств водопостачання); Стратегії соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року (акт впровадження від 15.12.2005 р. та довідка № 105/07-05 Макіївської міської ради; розроблена програма оздоровлення водного господарства міста та організаційне забезпечення її реалізації).
  Одержані наукові результати впроваджені в практику роботи ряду підприємств Донецької області, а саме: КП «Макіївський міськводоканал» (акт впровадження № 107-2/2 від 30.08.2007 р; проведено економічну діагностику, складено діагностичну картку, здійснено техніко-економічне обґрунтування інвестицій в розвиток комунального підприємства та розроблено бізнес-план); КП «Сніжнеміськспецтранс» (акт впровадження № 107-1 від 28.02.2007 р.; визначено послідовність проведення економічної діагностики та систему показників); КП «Сніжнянське автотранспортне підприємство 11412» (акт впровадження № 107-2/1 від 26.03.2007 р.; проведено діагностику ролі підприємства у соціально-економічному розвитку міста); Управління комунальної власності та міського господарства м. Торез (акт впровадження № 108-2 КЦА від 15.09.2008 р.; побудовано діагностичний профіль за результатами економічної діагностики).
  Результати дослідження використовуються у навчальному процесі Донбаської національної академії будівництва і архітектури при викладанні дисциплін «Економіка водного господарства», «Економічна діагностика» (довідка № 4-06/5-32 від 24.04.2009 р.).
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові розробки, науково-методичні рекомендації, що наведені в дисертації, одержані автором особисто. Із наукових ідей, одержаних у співавторстві, на захист винесені лише ті, що належать власне здобувачу. Внесок в колективні роботи конкретизований у списку опублікованих праць за темою дисертації.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися та були схвалені на круглому столі «Проблемні питання формування стратегії соціально-економічного розвитку промислового міста» (м. Макіївка, 2005 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми планування та виробництва в умовах переходу до ринку» (м. Алушта, 2006 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты» (м. Донецьк, 2007 р.), VI та VII Міжнародній науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Будинки і конструкції з використанням нових матеріалів» (м. Макіївка, 2007 р., 2008 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні» (м. Слов’янськ, 2008 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях» (м. Москва, 2009 р.).
  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць – 7 статей у фахових виданнях, 7 тез за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 4,2 друк. арк., особисто автору належить 2,85 друк. арк.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел, викладених на 268 сторінках. Робота містить 36 таблиць та 23 рисунки на 67 сторінках, з яких 28 займають усю площу сторінки, 17 додатків на 72 сторінках, список використаних джерел з 216 назв на 23 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі вирішено актуальне завдання щодо узагальнення та розвитку науково-методичних положень організаційно-аналітичного забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання, що дозволило обґрунтовувати основі заходи програми їх оздоровлення. У ході проведення дослідження отримано такі теоретичні і практичні результати:
  1. У результаті теоретичного аналізу наукових положень виявлено, що економічна діагностика як процес встановлення діагнозу економічної системи ще не набула власного наукового обґрунтування, її понятійний апарат запозичений з інших галузей знань. На основі розмежування предмету, об’єкту та результату діагностики за сферами застосування сформовано власне визначення економічної діагностики. Виявлено, що використовуючи позитивні риси і практичний досвід, накопичені іншими галузями, теорія економічної діагностики узагальнює і систематизує дані про економічні ситуації, що зустрічаються, можливі альтернативи дій, що спрямовані на їх розв’язання. Однак даний підхід не враховує специфіку діяльності комунальних підприємств, в тому числі природних монополій. Більш того, стан, що склався, може залежати не лише від економічних характеристик, а й від технічного і технологічного устрою, ефективності роботи керівництва, інфраструктурних, територіальних та природнокліматичних умов тощо, тому перелік показників, що характеризують стан підприємства, має бути чітко доведений з позиції галузевої належності підприємства, відповідності його статутній меті та завданням.
  2. На основі аналізу нормативних актів, що визначають стратегічні напрями реформ у системі житлово-комунального господарства, особливості в діяльності комунальних підприємств та окремо підприємств водопостачання доведено, що до особливостей економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання належать такі: складність, розгалуженість та високий рівень зносу мереж водопостачання, значна ресурсо- і фондомісткість, фінансова залежність від платоспроможності населення і одночасна підзвітність територіальній громаді, підконтрольність та урегульованість діяльності як природних монополій. Виходячи із зазначеного, напрямами економічної діагностики обрано такі: діагностика участі у соціально-економічному розвитку міст та районів, які обслуговуються, організаційно-управлінської діяльності, фінансової активності; збалансованості тарифоутворення; інвестиційно-інноваційного розвитку; техніко-технологічного забезпечення. За визначеними напрямами сформовано систему показників.
  3. З використанням системного підходу встановлено етапи проведення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання. Упровадження поетапної діагностики дозволило оцінювати відповідність діяльності підприємства його основним завданням (попередня економічна діагностика) та стратегічним цілям і напрямам реформ водопостачання (поглиблена економічна діагностика). Доведено, що застосування такого підходу є доцільним для вибору невідкладних і перспективних заходів програми оздоровлення. На основі запропонованої в роботі системи показників попередньої діагностики та їх характеристики створено можливість формування діагнозу стану економічної системи за статусом, формою і динамікою.
  4. За результатами аналізу показників попередньої економічної діагностики комунальних підприємств водопостачання за період з 2004 р. по 2008 р. встановлено діагноз, що відображає нормальний, порушений або критичний стан. З метою удосконалення аналітичного забезпечення економічної діагностики використано матричне обчислення, яке дозволило обґрунтувати залежність між певним значенням показників та характеристикою стану підприємства. Серед узагальнених проблем, які вимагають негайного вирішення та мають знайти своє відображення в оздоровчих заходах невідкладного характеру, виокремленні такі: підвищення рентабельності, виявлення внутрішніх резервів, реконструкція мереж, зниження втрат води та підвищення її якості, зменшення шкідливих викидів у воду, модернізація та встановлення нових очисних споруд, активізація процесу впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.
  5. Існуючі контрольні заходи щодо виконання цільових програм комунальними підприємствами водопостачання обмежується лише звітами про терміни та обсяги виконаних робіт. Такий підхід не враховує рівень участі підприємства та використання його внутрішніх резервів. З метою посилення контролю впроваджено діагностичну картку, форму і зміст якої запропоновано в роботі. Діагностична картка узагальнює результати економічної діагностики і одночасно надає інформацію про здійсненні оздоровчі заходи. Розробка діагностичної картки стала можливою за рахунок побудови діагностичного профілю, який поєднує результати економічної діагностики за напрямами, ступінь порушення стану підприємств та рекомендовані оздоровчі заходи.
  6. З метою підвищення якості послуг комунальних підприємств водопостачання удосконалено систему організаційного забезпечення економічної діагностики. Для цього встановлено чітку процедуру вибору функцій і завдань, виконавців, засобів контролю за такими напрямами: формування підсумкового діагнозу, вибір оздоровчих заходів за встановленим діагнозом, розробка програми оздоровлення, її реалізація, встановлення зв’язку з іншими програмами, здійснення контролю. Організаційне забезпечення реалізації програми оздоровлення містить визначення виконавців та розподіл повноважень щодо обраних оздоровчих заходів, встановлення термінів виконання на основі сіткового планування, створення адекватної матричної структури і фінансування реалізації заходів.
  7. Доведено, що використання результатів економічної діагностики при розробці бізнес-планів для отримання цільового фінансування має подвійне значення. З одного боку дозволяє більш точно оцінити економічну ефективність проектів за рахунок ґрунтовної оцінки фінансової активності підприємства та збалансованості його тарифоутворення. З іншого – відображає фінансові можливості комунальних підприємств водопостачання щодо реалізації проектів. Варто також враховувати, що більшість проектів комунальних підприємств водопостачання, що фінансуються за рахунок цільових програм, не дозволяють використовувати існуючі методичні підходи. На цій основі запропоновано додати до структури бізнес-плану проведення економічної діагностики.
  8. Запропоновано програму оздоровлення комунального підприємства водопостачання КП «Макіївський міськводоканал», яка містить заходи організаційного, управлінського, фінансового характеру. Напрями програми сформовані за рахунок виявлення внутрішніх резервів підприємства при проведенні економічної діагностики. До заходів організаційного характеру віднесено такі: доведення споживання води до нормативного, реконструкція насосних станцій та водопровідних мереж, забезпечення приборами обліку, скорочення витрат електроенергії. Серед заходів управлінського характеру названо такі: перерозподіл функцій для виконання заходів програми, упорядкування посадових інструкцій, підвищення кваліфікації персоналу, створення бази даних щодо виконання програми. Заходи фінансового характеру полягають у пошуку інвестицій для реалізації програми, розробці пропозицій для участі у обласних цільових програмах та бізнес-плану «Розвиток та реконструкція систем водопостачання і водовідведення» для отримання інвестицій міжнародних фінансових установ.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Абрамс Р. Как составить наилучший бизнес-план для любой отрасли и сферы деятельности/ Ронда Абрамс: пер. с англ. – 5-е междунар. изд. – Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 382 с.
  2. Адамс Б. Бизнес-планирование. Эффективные методы разработки / Боб Адамс: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – ІХ, 469 с.
  3. Алексеев С. Оценка эффекта интеграции / С. Алексеев // Управление компанией. – 2005. – №7. – С. 49-51.
  4. Амитан В.Н. Инновационное развитие Донецкого региона: состояние и перспективы: монография / В.Н. Амитан, Ю.Н. Киклевич, Д.Е. Филатов. – Донецк: Юго-Восток, 2002. – 182 с.
  5. Анализ результатов работы предприятий разных форм собственности / Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Червова, Б.М. Биренберг и др. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1994. – 30 с.
  6. Андрєєва В.Г. Синтез системи діагностики управління фінансовою діяльністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / В.Г. Андрєєва. – Донецьк, 2004. – 16 с. – укp.
  7. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Э.М.Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др., под ред. Э.М. Короткова / Гос. ун-т упр. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 432 с.
  8. Ачкасов А.Є. Стратегія регулювання зайнятості населення України. Теорія і практика / А.Є. Ачкасов. – Житомир, 2002. – 512 с.
  9. Баранников А.Ф. Методы диагностики и определения эффективности организационных систем / А.Ф. Баранников. – М.: ГГУ, 1999. – 117 с.
  10. Барроу П. Бизнес-план, который работает / Пол Барроу: пер. с англ; предисл. сэра Ричарда Брэнсона. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 281 с.
  11. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности предприятия/ Т.Б. Бердникова. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 210 с.
  12. Берсуцкий Я.Г. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели // Я.Г. Берсуцкий, Н.Н. Лепа, А.Я. Берсуцкий. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 276 с.
  13. Білянський О. Комунальні послуги і ринок / О. Білянський // Міське господарство України. – 2005. – № 1. – С. 5-6.
  14. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. – К.: КНТЕУ, 2003. – 398 с.
  15. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Авт.-сост. А.Б.Борисов. – М., Кн. мир, 2009. – 860 с.
  16. Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку: монографія / П.Т. Бубенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2002. – 316 с.
  17. Вавдіюк Н.С. Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.10.01 "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" / Н.С. Вавдіюк. – Л., 2005. – 20 с.
  18. Вартанов А.С. Экономическая диагностика предприятия / А.С. Варта¬нов. – Ташкент: Экономика, 1996. – 80 с.
  19. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов/ А.А. Васина. – СПб. и др.: Питер, 2004. – 446 с.
  20. Ветрова Н.М. Экономическая диагностика: проблемные аспекты / Н.М. Ветрова // Экономика и управление. – 2004. – № 4-5. – С. 6-8.
  21. Владимиров К.М. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Фінанси"/ К.М. Владимиров, Н.Г. Чуйко, О.Ф. Рогальський. – Херсон, 2006. – 350 с.
  22. Водний Кодекс України: Закон України від 6.06.1995 р. № 213 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 190.
  23. Воронин М.И. Диагностика результатов деятельности строительных организаций / М.И. Воронин, С.А. Болотов // Экономика строительства. – 2004. – №1. – С. 42-52.
  24. Воронкова А.Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним потен-ціалом промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. сту¬пеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / А.Е. Воронкова. – Донецьк, 2001. – 32 с. – укp.
  25. Гендлер Л.А. Об интегральной оценке экономической динамики коммерческого предприятия на основе данных бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] / Л.А. Гендлер. – Режим доступа: http://www.mcd-pkf.com/publication/consulting/publ_01.html
  26. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 306 с.
  27. Гжегжож В. Колодко "Від шоку до терапії. Економіка і політика трансформації" Незалежний культурологічний журнал «І» Прес, Львів, 2004.
  28. Гинзбург Е.Г. Имитационные экономико-математические модели производственных процессов: межвуз. темат. сб. / Е.Г. Гинзбург; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 1978. – 145 с.
  29. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / М.М. Глазов. – СПб.: Андреевский издат. дом, 2006. – 447 с.
  30. Горшкова Н.І. Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 "Організація управління, планування і регулювання економікою" / Н.І. Горшкова. – К., 2004. – 21 с.
  31. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.
  32. Григорук П.М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання: навч. посіб. / П.М. Григорук. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 148 с.
  33. Губанова О.І. Діагностика, клініка та лікування патологічного мезіального зрушення бокових зубів верхньої щелепи у дітей: атореф. дис. за здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 "Стоматологія" / О.І. Губанова. – Полтава, 2002. – 18 с. – укp.
  34. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / за ред. В.М. Гейця ; [В.М. Геєць, В.П. Александрова, О.І. Амоша та ін.]. – К. : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга").
  35. Джозеф А. Ковелло. Бизнес-планы. Полное справочное руководство / Джозеф А. Ковелло, Бриан Дж. Хейзелгрен: пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1998. – 352 с.
  36. Дмитренко А.І. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами"/ А.І. Дмитренко. – К., 2004. – 19 с.
  37. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика / О.Г. Дмитриева. – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1992. – 274 с.
  38. Долгальова О.В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу: монографія / О.В. Долгальова; заг. ред. О.С. Поважного. – Донецьк: Промо, 2005. – 373 с.
  39. Долятовский В.А. Исследование систем управления: учеб.-практ. пособие / В.А. Долятовский, В.Н. Долятовская. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 256 с. – (Серия «Новые технологии»).
  40. Дорофієнко В.В. Порівняльна оцінка механізмів державної підтримки розвитку житлового будівництва в Україні та Чеській Республіці / В.В. Дорофієнко, Г.М. Шамонова. // Економіка будівництва і міського господарства: зб. наук. пр. – Макіївка: ДонНАБА, 2009. – Т. 5, № 1. – С. 21-30.
  41. Дробишевська Т. Міста України в міській стратегії Світового банку / Т. Дробишевська // Економіст. – 2006. – № 11. – С. 70-72.
  42. Дробітько Н.А. Оцінка та діагностика конкурентоспроможності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент і маркетинг" / Н.А.Дробітько. – Х., 2002. – 20 с.
  43. Дубров А. Многомерные статистические методы / А. Дубров и др. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.
  44. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури; О.І. Амоша, Л.Т. Хижняк, Н.В. Шем’якіна, М.А. Гракова. – Донецьк : Норд-комп’ютер, 2008. – 383 с.
  45. Економічна діагностика: Практикум/ Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков та ін. – Краматорськ: Б.В., 2007. – 167 с.
  46. Економічний аналіз: навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 155-157.
  47. Євдокимова Н.М. Економічна діагностика: навч.-метод. матеріали / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко. – К.: КНЕУ, 2003. – 110 с.
  48. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки [Електронний ресурс]: Послання Президента України до Верховної Ради України від 30.04.2002 р. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  49. Євсейцева О.С. Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / О.С. Євсейцева. – К., 2006. – 17 с.
  50. Жуматий А. Электричество уходит под воду / А. Жуматий // Міське господарство України. – 2006. – № 4. – С. 8-9.
  51. Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства / М.М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 25-29.
  52. Загорная Т.О. Экономическая диагностика: учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Т.О. Загорная. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 523 с.
  53. Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування / А.Г. Загородній, Т.Т. Гринів // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С.122-132.
  54. Закорко О.П. Економічна діагностика і оцінка господарської діяльності у стратегічному управлінні будівельними організаціями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.03 "Економіка будівництва" / О.П. Закорко. – К., 1999. – 20 с.
  55. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий: учеб. пособие / Н.Е.Зимин. – М.: ЭКМОС, 2002. – 238 с.
  56. Зуб А.Т. Теория и практика антикризисного управления/ А.Т. Зуб, М.В. Локтионов. – М.: Генезис, 2005. – 573 с.
  57. Игнатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-комунального комплекса Украины / В.А. Игнатова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №4. – С. 118-124.
  58. Измайлова Е.В. Финансовый анализ: учеб. пособие / Е.В. Измайлова. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.
  59. Каплан Р. Сбалансированная система показателей / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 304 с.
  60. Кембелл Э. Стратегический синергизм / Э.Кембелл, Л.Саммерс. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.
  61. Кизим Н.А. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: [монографія] / Н.А.Кизим, И.С.Благун , Ю.С.Копчак – Харьков: Изд. дом «ИНЖЭК», 2004. – 144 с.
  62. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2005) [Електронний ресурс]: Нацiональний класифiкатор України Державного комiтету статистики України від 1.04.2006 р. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  63. Клейнер Г.Б.Экономические зависимости: принципы и методы построения / Г.Б. Клейнер, С.А. Смоляк. – М.: Наука, 2000. – 104 с.
  64. Князевич В. Якість питної води безпосередньо впливає на здоров'я громадян [Електронний ресурс] / В. Князевич. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=10530
  65. Ковалев А.И. Анализ хозяйственного состояния предприятия / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 216 с.
  66. Ковалев А.П. Диагностика банкротства / А.П. Ковалев. – М.: Финстатинформ, 1995. – 96 с.
  67. Ковалев В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 507 с.
  68. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике / Г.В. Ковалевский. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 239 с.
  69. Коваль Л.П. Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподар¬ських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / Л.П. Коваль. – Л., 2008. – 20 с.
  70. Колотило В. Правило энергоменеджмента: быть хозяином и контролером / В. Колотило, В. Паболков // Міське господарство України. – 2006. – № 3. – С. 4-5.
  71. Конституція України: Закон України. Прийнятий на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254 к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  72. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 278 с.
  73. Коробков А. The Balanced Scorecard — новые возможности для эффективного управления [Электронный ресурс] / А. Коробков. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/bsc.shtml
  74. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навч. посіб. / Донбаська держ. машинобудівна академія/ Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 398 с.
  75. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія / Л.А. Костирко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – 256 с.
  76. Костырко Л.А. Диагностика финансово-экономической устойчивости хозяйствующего субъекта / Л.А. Костырко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Стратегія інноваційного розвитку підприємств України”. (17-20 верес. 2003 р.). – К.: КНУТД, 2003. – С. 46-51.
  77. Костырко Л.А. Использование процедур диагностики в формировании механизма финансовой стратегии предприятия / Л.А. Костырко // Прометей: Регіон. зб. наук. праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Ін-т економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – Вип. 2(23). – С. 344-347.
  78. Костырко Л.А. Финансовая диагностика в стратегическом управлении хозяйствующего субъекта / Л.А. Костырко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2003. – Ч. 3. – С. 716-721.
  79. Крамаренко Г.О. Стан фінансового сектора України в умовах ринкової трансформації економіки / Г.О. Крамаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Т. 14. – С.11-18
  80. Крепкий Л.М. Экономическая диагностика предприятия: Методология, методика, организация / Л.М. Крепкий. – М.: Экономика, 2006. – 215 с.
  81. Крушевский А.В. Математическое программирование и моделирование в экономике / А.В. Крушевский, К.И. Швецов. – К.: Вища шк., 1979. – 456 с.
  82. Кудинов А.А. От кризиса к успеху: Практическое пособие / А.А. Кудинов. – М.: Анкил, 2003. – 311 с.
  83. Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: підручник / С.С. Левківський, М.М. Падун. – К.: Либідь, 2006. – 280 с.
  84. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика / В.В. Леонтьев: пер. с англ. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.
  85. Лепейко Т.І. Інноваційний менеджмент / Т.І. Лепейко, В.О. Каюда, С.В. Лукашов. – Х.: ІНЖЕК, 2005. – 440 с.
  86. Луцький М.Г. Інноваційний підхід до впровадження бізнес-моделі діяльності підприємства як засобу реалізації інформаційних технологій в управлінні / М.Г. Луцький // Проблеми науки. – 2007. - №5. – С. 24-27.
  87. Лысенко О.В. Применение методики оценки синергетического эффекта для определения эффективности образования интегрированных промышленных объединений [Электронный ресурс] / О.В. Лысенко. – Режим доступа: http://www.anrb.ru/isei/cf2004/d776.doc
  88. Мельникова О.С. Визначення та класифікація стратегій підприємств питного водопостачання / О.С. Мельникова, Д.В. Філіпцова // Матеріали VII Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів «Проблеми сталого розвитку будівельного галузі і ЖКГ». – Макіївка, 2008. – С. 179-181.
  89. Мельникова О.С. Економічна діагностика діяльності підприємств як основа прогнозу економічного потенціалу міста / О.С. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – Т. 3, № 4. – С. 130-132.
  90. Мельникова О.С. Інформаційне забезпечення реалізації стратегії соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року / О.С. Мельникова // Проблемні питання формування стратегії соціально-економічного розвитку промислового міста: зб. наук. праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2005. – С. 97-100.
  91. Мельникова О.С. Методика експрес-діагностики діяльності підприємств водної галузі / О.С. Мельникова, В.Г. Сєвка, М.Ф. Іванов // Экономика и управление. – 2008. – №4. – С. 29-32.
  92. Мельникова О.С. Місце економічної діагностики в моніторингу реалізації стратегії / О.С. Мельникова, О.М. Мальцев // Економіка будівництва і міського господарства. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 7-12.
  93. Мельникова О.С. Моделювання економічної діагностики для підприємств водопостачання / О.С. Мельникова, Г.К. Шурко // Механiзми пiдвищення ефективностi управлiння функцiонуванням економіки: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – Т. 10. – № 133. – C. 147-164.
  94. Мельникова О.С. Обоснование этапов экономической диагностики предприятий водоснабжения / О.С. Мельникова // Материалы І Междунар. науч.-практ. конф. «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях». – М.: МГСУ, 2009. – С. 222-223.
  95. Мельникова О.С. Проблемы отрасли водоснабжения в Украине и пути их решения / О.С. Мельникова, Д.С. Филипцова // Современный научный вестник. – 2008. – № 12 (38). – С. 29-35.
  96. Мельникова О.С. Пути активизации инновационного развития предприятий и городского хозяйства Донбасского региона / О.С. Мельникова, М.Ф. Иванов, Т.З. Чаргазия // Материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. «Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты». – Донецк, 2007. – С. 166-169.
  97. Мельникова О.С. Розробка бізнес-проекту інвестиційного розвитку комунального підприємства на основі економічної діагностики /О.С. Мельникова, С.В. Владарчук // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні». – Макіївка-Слов’янськ, 2008. – С. 147-149.
  98. Мельникова О.С. Розробка діагностичного профілю галузі міського господарства на базі проведеного фінансового аналізу / О.С. Мельникова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – Ч. 3. – С. 1136-1144.
  99. Мельникова О.С. Ситуаційне планування в галузі міського господарства / О.С. Мельникова, О.С. Перекопська // Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів «Будинки і конструкції з використанням нових матеріалів»: зб. наук. праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2007. – С. 168.
  100. Мельникова О.С. Теоретичні та методологічні підходи до визначення «економічної діагностики» / О.С. Мельникова // Управління економікою регіону та підприємства: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – Вип. 29, т.4. – С. 137-144.
  101. Мельникова О.С. Формирование системы параметров диагностической модели промышленного города / О.С. Мельникова, С.В. Владарчук // Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів «Будинки і конструкції з використанням нових матеріалів»: зб. наук. праць. – Макіївка: ДонНАБА, 2007. – С. 144-145.
  102. Механизмы и модели управления кризисными ситуациями: монография / под ред. Т.С. Клебановой. – Х.: ИНЖЭК, 2007. – 200 с.
  103. Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: монографія / А.О.Дєгтяр, О.Ю.Амосов, В.М.Мартиненко та ін.; за заг. ред. А.О.Дєгтяра. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 300 с.
  104. Момот Т.В. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології / Т.В. Момот. - Х.: Фактор, 2007. – 224 с.
  105. Монахов А.В. Краткий курс. Математические методы в экономике. Эконометрика / А.В. Монахов. – 1-е изд. – М., 2002. – 176 с.
  106. Назаренко М. Пути привлечения инвестиций в ЖКХ / М. Назаренко // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2004. – №9. – С. 2-5.
  107. Національна доповідь «Про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2008 році» [Електронний ресурс]/ Мін-во з питань житлово-комунального господарства України. – Київ, 2009. – Режим доступу: http://www.minjkg.gov.ua/about/branch/branch-vv/576-nacionalna-dopovid-pro-yakist-pitnoyi-vodi-ta.html
  108. Норік Л.О. Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / Л.О. Норік. – Х., 2008. – 20 с.
  109. Омаров Шахін Анвер Огли. Діагностика результатів діяльності коксохімічних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / Омаров Шахін Анвер Огли. – Х., 2008. – 20 с.
  110. Онищенко В.А. Инвестиционная политика региона / В.А.Онищенко. –Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2001. – 259 с.
  111. Онищук Г.І. Проблеми розвитку міського комплексу України: теорія і практика / Г.І. Онищук. – К.: Науковий світ, 2002. – 439 с.
  112. Орлов А.И. Заметки по теории классификации / А.И. Орлов // Соци¬ология: методология, методы, математические модели. – 1992. – № 2. – С. 28-50.
  113. Осипенко И.Н. Реформирование ЖКХ применительно к региональному управлению по эксплуатации канала Северский Донец-Донбасса коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» / И.Н. Осипенко, С.Г. Савельев // Збірник тез доповідей другої міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні», 20-22 трав. 2009 р., м. Слов’янськ. – Макіївка: ДонНАБА, 2006. – С. 154-155.
  114. Осипенко І.М. Підходи до економічної діагностики системи тарифного регулювання / І.М. Осипенко // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ВЕБЕР, 2009. - С.122-126
  115. Официальный сайт консалтинговой компании «Bain&Company» [Электронный ресурс]. – http://www.bain.com/management_tools/strategy_
  brief.pdf
  116. Павлов Р.А. Рання діагностика банкрутства банків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Р.А. Павлов. – Суми, 2008. – 21 с.
  117. Павлов Р.А. Рання діагностика банкрутства в системі антикризового регулювання банківського сектору національної економіки / Р.А. Павлов // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 4.-C.107-112.
  118. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств/ О.В.Павловська// Фінанси України. – 2001. – № 11. – С. 54-61.
  119. Петросов В.А. Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки / В.А. Петросов // Міське господарство України. – 2004. – № 4. – С.10-28.
  120. Писаревський І.М. Теоретико-методологічні основи проектування організації будівництва та реконструкції залізниць: фінансовий, часовий та ресурсний аспекти: дис. д-ра екон. наук: спец. 08.07.03 “Економіка будівництва” / І.М. Писаревський. – Х., 2006. – 466 с.
  121. Полуянов В.П. Проблемы рыночного реформирования водопроводно-канализационного хозяйства Украины / В.П. Полуянов // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3(33). – С. 31-41.
  122. Пономаренко О. Водоспоживання як сфера комерційної діяльності / О. Пономаренко // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 1. – С. 9-14.
  123. Попов А.А. Финансы организаций (предприятий): учебник / А.А. Попов, А.Н. Гаврилова. – 4-е изд., стер. – М.: КноРус, 2008. – 608 с.
  124. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер: [пер. с англ.]. – 2-е изд. – М.: Альбина Букс, 2006. – 715 с.
  125. Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2002-2004 рр.” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 28 січ.
  126. Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України “Про основні напрямки реформування населення України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov. ua.
  127. Правила обстеження технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації [Електронний ресурс]: Наказ Держархітектури України від 03.04.98 р. № 69. - К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  128. Про власність: Закон України від 7.02.1991 № 697 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249.
  129. Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції [Електронний ресурс]: Постанова Верховної Ради України від 21.12.1993 р. № 3757-ХІІ. - К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  130. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1875 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514.
  131. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 р. № 2455 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 15. – Ст. 243.
  132. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2004-2010 роки: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1869 // Відомості Верховної Ради України. – 2004.
  133. Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2988 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 26. – Ст. 172.
  134. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст [Електронний ресурс]: Закон України від 4.03.2004 №1580-ІV. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  135. Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров’я від 23.12.1996 р. № 383. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  136. Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  137. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 р. № 35/34. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  138. Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 р. № 148. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  139. Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. № 290. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  140. Про затвердження Положення Про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 12 травня 2007 р. № 717. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  141. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету міністрів України від 31.01.2007 р. № 106. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  142. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1107. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  143. Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  144. Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.06.2001 р. № 139. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  145. Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення міст і селищ України [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005 р. № 1. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  146. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – (Законодавство України). – Систем. вимоги: Pentium ; CD-ROM ; Windows 95OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
  147. Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 21.07.1995 р. № 231/767. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ;
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины