МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ : Методические основы ОПТИМИЗАЦИИ функционально ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
 • Альтернативное название:
 • Методические основы ОПТИМИЗАЦИИ функционально ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
 • Кол-во страниц:
 • 215
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
  На правах рукопису
  ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
  УДК 72.01;711.00,1-3
  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-
  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО
  РАЙОНУ
  18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата архітектури
  Науковий керівник:
  доктор архітектури, професор
  Лаврик Геннадій Іванович
  Київ 2008


  ЗМІСТ
  Термінологічний словник ............................................................................................... 4
  Вступ ............................................................................................................................. 8
  Розділ 1 Місце і значення районного планування у формуванні і розвитку
  виробничих сил................................................................................................ 16
  1.1 Сучасний стан вирішення проблем оптимізації у галузі районного
  планування ............................................................................................................... 16
  1.2 Узагальнення і аналіз існуючих методів оцінки рішень в процесі дослідження і
  варіантного проектування об’єктів районного планування ............................... 32
  1.3 Основні вимоги до методів оцінки територіальних об’єктів ............................. 52
  Висновки до розділу 1 .................................................................................................. 66
  Розділ 2 Системний підхід і аналіз в дослідженнях і проектуванні районно-
  планувальних об’єктів .................................................................................... 67
  2.1 Визначення об’єкту і предмету районного планування з позиції загальної
  теорії систем ............................................................................................................ 67
  2.2 Онтологічна і функціональна моделі адміністративного району як екологічної
  системи типу «людина середовище» ................................................................. 82
  2.3 Цільова функція і система обмежень функціонально-планувальної моделі
  району. ...................................................................................................................... 98
  2.4 Узагальнений алгоритм рішення завдань на оптимум в процесі досліджень і
  варіантного проектування. ................................................................................... 114
  Висновки до розділу 2 ................................................................................................ 139
  Розділ 3 Принципи оптимізації функціональної і територіальної структури систем
  рівня сільськогосподарського адміністративного району ........................ 141
  3.1 Типи і особливості завдань, що вирішуються з використанням системних
  оптимізаційних моделей ....................................................................................... 141
  3.2 Застосування сучасних комп’ютерних програм, як необхідна умова оптимізації
  районно-планувальних систем............................................................................. 154
  3
  3.3 Принципова структура та рекомендації по використанню програмного
  продукту «Оперативне Планування» для отримання оптимуму в завданнях
  визначення функціональної структури і планувального рішення
  адміністративного району. ................................................................................... 159
  Висновки до розділу 3 ................................................................................................ 171
  Загальні висновки........................................................................................................ 173
  Додатки......................................................................................................................... 176
  Додаток А Довідка про впровадження положень дисертаційної роботи при
  розробці генеральних планів населених місць сільськогосподарських
  адміністративних районів Харківської області (Управління
  містобудування та архітектури Харківської обласної державної
  адміністрації) ................................................................................................. 177
  Додаток Б Довідка про впровадження положень дисертаційного дослідження під
  час розгляду і аналізу питань з територіального розміщення продуктивних
  сил (виробництво, розселення та ін.) Перевальського району Луганської
  області (Управління містобудування та архітектури Луганської обласної
  державної адміністрації) ............................................................................... 179
  Додаток В Довідка про впровадження результатів науково-дослідної роботи при
  проведенні практичних занять з дисциплін «Основи системного аналізу»
  та «Методи оцінки і вибору проектних рішень в архітектурі» (Київський
  національний університет будівництва і архітектури).............................. 181
  Додаток Д Довідка про впровадження результатів науково-дослідної роботи при
  проведенні дисциплін «Інформатика» та «Учбовий практикум з
  комп’ютерної техніки» (Київський національний університет будівництва
  і архітектури) ................................................................................................. 183
  Додаток Ж Алгоритм програмного продукту оптимізації розміщення в районному
  плануванні «Оперативне планування»........................................................ 185
  Перелік використаних джерел ................................................................................... 197
  4
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Термін Визначення
  1 2
  Ноумен
  (грец. Noumenon)
  Досяжне завдяки розумінню сутності явища, в протилежність
  феномену, тобто що осягається відчуттями; термін вперше
  використаний Платоном. [1, с.802]
  Ідеал
  (франц. Ideal)
  Зразок, щось досконале, вища мета прагнень.
  Ідея
  (грец. Idea)
  Первинне те, що видно, видиме (як і эйдос), потім видима
  суть, прообраз. За Платоном попередні прообрази речей,
  дійсне буття. По Канту, ідеї поняття розуму, яким немає
  відповідного предмету в досвіді буття (свобода, безсмертя,
  бог)...
  Ідеалізація 1) Розумове конструювання понять про об’єкти, процеси і
  явища, що не існують насправді, але таких, для яких є
  прообрази на реальному світі (напр., крапка, абсолютно
  тверде тіло, ідеальний газ). Ідеалізація дозволяє формулювати
  закони, будувати абстрактні схеми реальних процесів...
  2) Уявлення найкращим за все інше.
  Концепт
  (лат. Conceptus)
  1) Смислове значення імені (знаку), тобто зміст поняття,
  об’єм якого є предмет (денотат) цього імені (напр., смислове
  значення імені Луна супутник Землі).
  2) Мисль.
  Символ
  (грец. Symbolon)
  Знак, пізнавальна прикмета. У науці (логіці, математиці і ін.)
  характеристика образу з погляду його значення. На відміну
  від алегорії сенс символу ототожнений з його структурою і
  відрізняється невичерпною багатозначністю свого змісту.
  5
  Термін Визначення
  1 2
  Концепція
  (лат. Conceptio)
  Розуміння. Система та певний спосіб розуміння, трактування
  явищ, керівна ідея для їх висвітлення; провідний задум,
  конструктивний принцип різних видів діяльності.
  Онтологія 1) Філософське поняття: вчення про принципи, основи,
  будову і закономірності буття.
  2) Сучасне наукове пізнання, для якого характерний високий
  рівень абстрактності, породжує ряд онтологічних проблем,
  пов’язаних з адекватною інтерпретацією теоретичних понять
  і обґрунтуванням теоретичного фундаменту нових напрямів і
  методологічних підходів.
  Сигнатура
  (лат. signatura,
  signo)
  1) Знак.
  2) Вказівник, що позначає перехід між контрольними
  крапками процесів.
  Факт
  (лат. Factum)
  Виконане, те що вже здійснилося.
  1) Синонім понять істина, подія, результат...
  2) Знання, достовірність якого доведена...
  3) У методології науки це позиції, що фіксують емпіричне
  знання. Положення доведені науковими дослідженнями на
  яких побудовані подальші наукові гіпотези
  Вербальний
  (лат. Verbalis)
  Словесний, опис що не конкретизується чисельними
  показниками.
  Феномен
  (грец.
  Phainomenon)
  1) Незвичайний, винятковий факт, явище...
  2) Філософське поняття, що означає явище, дане нам в
  досвіді, пізнанні (в протилежність ноумену, що осягається
  розумом і що становить основу, суть феномену).
  6
  Термін Визначення
  1 2
  Район 1) Територія (акваторія), виділена по сукупності
  взаємозв’язаних ознак або явищ, таксономічна одиниця в
  системі розмежування ознак територіального розподілу.
  2) Адміністративна територіальна одиниця. У Російській
  Федерації, Україні, Білорусії район входить до складу області,
  краю, республіки, автономної області або округу.
  3) Частина території міста. [1 c.993]
  Районне
  планування
  Проектування територіально-господарського устрою
  економічного або адміністративного району і формування
  його планувальної структури, що забезпечує оптимальний
  розвиток і раціональне розміщення галузей народного
  господарства, міст і сільських поселень, створення умов для
  праці, побуту і відпочинку населення. [1 c.993]
  Регіон
  (лат. regio,
  regionis область)
  1) Те ж, що й район.
  2) Територія, що не обов’язково є таксономічною одиницею в
  системі адміністративного територіального розчленовування.
  (напр., Донбаський регіон)
  3) Територія або ареал, що володіє деякою спільністю
  чинників та об’єднуючих умов. [1, с.1003]
  Критерій
  оптимальності
  Кількісний або якісний показник, що виражає граничну міру
  економічного ефекту схвалюваного рішення для порівняльної
  оцінки можливих рішень (альтернатив). В економіці, напр.,
  критеріями оптимальності можуть бути максимум прибутку,
  мінімум трудових витрат, мінімальний час досягнення мети.
  Критерій оптимальності фундаментальне поняття
  оптимального функціонування систем, найважливіший
  елемент будь-якої оптимізаційно-математичної моделі.
  7
  Термін Визначення
  1 2
  Норма Встановлена міра, необхідна кількість якості чинника об’єкту.
  Норма є змінним явищем встановленим людською сутністю,
  зміна кількісного визначення про норму відображається
  дискретним характером розвитку суспільних явищ та
  економічної діяльності людства.
  Норматив Економічний, технічний і т.п. показник норми, у
  відповідності до якого виконується певна робота, програма
  дії.
  Системний підхід Метод наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд
  об’єктів як систем, що передбачає аналіз явищ як складної
  єдності, що не зводиться до простої суми елементів.
  Теоретичною базою системного підходу є діалектико-
  матеріалістичний принцип системності. В системному
  дослідженні аналізований об’єкт розглядається як певна
  необхідна та достатня кількість елементів, взаємозв’язок яких
  обумовлює цілісні властивості цієї множини. Системний
  підхід є теоретичною і методологічною основою системного
  аналізу.
  База даних Сукупність зведень (про реальні об’єкти, процеси, події або
  явищах), що відносяться до визначеної теми або задачі,
  організована таким чином, щоб забезпечити зручне
  представлення цієї сукупності як у цілому, так і будь-якої її
  частини.
  8

  ВСТУП
  Сучасний стан районного планування в Україні визначається соціально-
  економічними, політико-правовими, функціонально-територіальними,
  екологічними факторами, в умовах функціонування, розвитку і співпраці
  компактних поселень (міст) та поселень сільського типу. Вони відзначаються
  суттєвими змінами в структурі суб’єктів районної діяльності і набором механізмів
  впливу на розвиток систем районного планування, а звідси зміни в методиках
  аналізу, оцінках наслідків планувальних рішень та прогнозі розвитку
  демоекосистем типу «адміністративний район» будь-якої області на території
  України.
  Становлення самостійної теорії архітектурного проектування житлових
  утворень в системі адміністративного підпорядкування устрою України було
  спричинене тим, що дослідження явища композиційно-планувального рішення та
  процесу його організації вийшли за межі як містобудівного проектування, так і
  економічного прогнозування економіко-географічної спеціалізації методики
  проектування районного планування. Районне планування в розрізі
  архітектурного та містобудівного сприйняття визначається виконанням
  генеральних планів, схем та розробкою територіального зонінгу. Виникла потреба
  сформувати специфічний методологічний апарат, сформулювати принципи і
  виявити закономірності організації методики проектування на оптимум задач
  розміщення та компоновки архітектурно-містобудівних об’єктів в межах простору
  границь адміністративного району. Поштовхом до цього був розвиток сучасної
  архітектури та містобудування, розповсюдження кадастрових систем та
  інтегральної оцінки вартості територій, яка змусила звернути увагу на
  спеціалізоване і найбільш вигідне (з економічного погляду) використання площі
  землекористування. Так районне планування, як архітектурна і містобудівна
  наука, вийшло за межі оперування поняттями об’єму і розміщення та перейшло до
  9
  складно-організованого простору, системному сприйняттю сутності та ізоморфній
  оцінці факторів, на базі яких будується проектна пропозиція та планувальне
  рішення.
  Актуальність теми. Проблема застосування програмно-цільових методів
  до оптимізації життєвого середовища людини (незалежно від рівня його
  функціонально-просторової ієрархії) на сьогодні залишається найактуальнішою.
  Насамперед це стосується проектних аспектів архітектурно-планувальної та
  функціонально-територіальної організації адміністративних районів, зокрема зі
  сільськогосподарською спеціалізацією виробництва. Сучасні містобудівні та
  архітектурні дослідження з системного підходу засвідчують, що прийняття
  рішень здійснюється за ієрархією рівня системи, а сам рівень архітектурно-
  планувальної організації території, або районного планування, стає стратегічним
  для функціонування демоекосистеми в цілому (мезотериторіальний рівень):
  некоректність, допущена тут при переході з рівня на рівень, призведе до значних
  матеріальних, енергетичних та соціально-економічних втрат. У свою чергу,
  функціонально-просторова складність архітектурно-містобудівного вирішення і
  динамічність поведінки територіальних систем типу «населення середовище»
  зумовлює необхідність появи оперативних підходів до вирішення проблеми
  раціонального використання земельних і трудових ресурсів в сучасних умовах
  господарювання. Одним із шляхів досягнення цього є використання новітніх
  інформаційних технологій в архітектурі, зокрема розробка відповідного
  методичного та програмного забезпечення.
  Аналіз і узагальнення попереднього досвіду в галузі архітектурно-
  теоретичних досліджень та науково-проектних розробок схем планування на
  регіональному та місцевому рівнях дає підставу стверджувати, що на цей час
  існують суттєві розбіжності як у тлумаченні сутності об’єкта районного
  планування, так і у визначенні методів його дослідження та проектування.
  Комплексний підхід до вивчення районно-планувальних об’єктів визначається
  можливістю максимального врахування компонентів об’єкта (найважливіших і
  вирішальних з точки зору дослідника, архітектора-містобудівника,
  10
  проектувальника), так і найбільшу кількість залучених критеріїв, на яких
  будується висновок. Однак з огляду на те, що районно-планувальні об’єкти є
  самодостатніми, на відповідному ієрархічному рівні, системами сукупності
  невід’ємно взаємопов’язаних складових, що потребують цілісного розгляду
  системна концепція, у свою чергу, ставить ще одну важливу та нетрадиційну для
  архітектурної методології умову: необхідність визначення загальносистемного,
  так званого «генерального» критерію оптимальності.
  Проблема оптимізації на стадії планувальної організації території району
  має значний період свого становлення і розвитку. За цей час, в питаннях про
  оптимум планувальної структури, відокремились самостійні методологічні
  «підпроблеми»:
  1) визначення об’єкта і предмета планувальної організації території району;
  2) визначення і обґрунтування методологічних підстав прийняття рішень;
  3) реалізації методів визначення оптимальності розміщення в умовах обмежень з
  точки зору терміну одержання результату, точності та стабільності показників
  (критеріїв) ефективності.
  Над визначенням об’єкта, предмета і метода у територіальному плануванні
  та розробкою архітектурно-теоретичних засад проектування працювали
  українські і російські науковці: Л.М.Авдотьїн, Ю.М.Білоконь, Ю.П.Бочаров,
  А.Е.Гутнов, В.М.Гусаков, В.Г.Давидович, М.М.Дьомін, Г.А.Заблоцький,
  Г.І.Лаврик, В.Ф.Макухін, Т.Ф.Панченко, І.М.Смоляр, В.О.Тімохін, М.Ф.Тимчук,
  Г.Й.Фільваров, І.О.Фомін, О.Я.Хорхот та ін.
  Важливе значення для осмислення поставленої у дисертації проблеми
  мають роботи з функціонально-планувальних аспектів розселення та районного
  планування Д.І.Богорада, М.Г.Бархіна, А.Е.Гутнова, В.В.Владімірова, І.А.Іодо,
  Н.І.Наймарка, В.І.Нудельмана, Є.Н.Перцика, Б.С.Хорева, В.В.Шулика та ін.
  Системному підходу і моделюванню в галузі містобудівництва та, зокрема,
  упорядковуванню територій присвячені також наукові розробки В.Л.Глазичева,
  А.В.Кочеткова, А.П.Осітнянка, А.М.Рудницького, С.К.Саркісова,
  Д.Н.Яблонського, Л.А.Яковлєва і ін.
  11
  У руслі дисертаційної теми актуальні праці таких закордонних дослідників:
  J.Izard, А.Льош, А.Вебер, В.Леонтьєв, Р.Мерфі, Дж.Форрестер, П.Мерлен,
  N.Smelser, R.F.Dyer, E.A.Forman, S.D.Brunn, K.A.Mingst, F.W.Riggs, J.R.Prescott,
  E.G.Dunn, G.Therborn та ін.
  Сьогодні вважається, що усі складні ієрархічні, за своєю будовою,
  містобудівельні районно-планувальні об’єкти «полікритеріальні», тобто кожна з
  їх невзаємозамінних складових функціонально-просторової структури може
  оцінюватись за своїм особистим критерієм ефективності. Великий об’єм
  інформації на «вході» комплексних методів, складність її переробки,
  полікритеріальність та відсутність кількісного відображення (неформалізованість)
  деяких з їх важливих показників суттєво ускладнюють, а інколи унеможливлюють
  досягнення оптимуму. Об’єктивно виникає ситуація несумірності та незіставності
  об’єктів, що порівнюються, а це провокує виникнення суб’єктивного остаточного
  висновку. Таким чином, спостерігаємо фактичну відсутність загальновизнаного
  підходу до оперативного і надійного визначення оптимального або ефективного
  варіанту архітектурного вирішення планувальної структури об’єкта, в частині
  визначення заходів реалізації державної політики та врахування державних
  інтересів розвитку території.
  Вищевикладене приводить до висновку, що вирішення сучасних задач на
  оптимум в галузі архітектурно-містобудівельного варіантного проектування
  ускладнюється розбіжністю уявлень про об’єкт районного планування, який має
  системну сутність, недосконалістю та недостатністю методичної бази прийняття
  рішення, інформаційних продуктів, які б оперативно відображали сутність
  процесу оптимізації в галузі розселення і територіального планування у цілому.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
  напрям дисертаційного дослідження є безпосередньо пов’язаним з реалізацією
  принципів, що сформульовані в «Концепції сталого розвитку населених пунктів
  України» (Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. №1359-ХІУ),
  законами «Про планування і забудову територій» (Закон України від 20 квітня
  2000р. №1699-ІІІ), «Про Генеральну схему планування території України» (Закон
  12
  України від 7 лютого 2002р. №3059-ІІІ), «Про державне прогнозування та
  розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (Закон
  України від 23 березня 2000р. №1602), «Про пріоритетні напрями інноваційної
  діяльності в Україні» (Закон України від 16 січня 2003р. №433-IV). Результати
  дисертаційного дослідження були використані: управлінням містобудування та
  архітектури Харківської обласної державної адміністрації (реєстраційний номер
  01-20/2139), управлінням містобудування та архітектури Луганської обласної
  державної адміністрації (реєстраційний номер 64/8-255) в рамках виконання
  постанови кабінету міністрів України від 29 серпня 2002р. № 1291 «Про
  забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування
  території України»; в навчальному процесі кафедри інформаційних технологій в
  архітектурі на рівні перевірки методологічної гіпотези та тестування
  розробленого інформаційно-програмного продукту в факультативній формі у
  2004-2007рр. при вивченні дисципліни «Інформатика» та «Учбовий практикум з
  комп’ютерної техніки» для студентів 2-3 курсів спеціальності 8.120101
  «Архітектура будівель і споруд» та кафедри архітектурної кваліметрії при
  проведенні практичних занять з дисциплін «Основи системного аналізу» для
  студентів 5-го курсу та «Методи оцінки і вибору проектних рішень в архітектурі»
  для студентів 6-го курсу у 2003-2006рр. спеціальності 8.120101 «Архітектура
  будівель і споруд» Київського національного університету будівництва і
  архітектури.
  Мета дослідження. Обґрунтування і розробка оперативної методики
  пошуку оптимальних варіантів функціонально-планувальних рішень
  містобудівельних об’єктів регіонального рівня територіального планування на
  засадах загальної теорії систем (ЗТС).
  Реалізація системної моделі об’єкта, що досліджується, у вигляді
  інформаційно-інтегральної моделі адміністративного району
  сільськогосподарської орієнтації виробництва.
  13
  Завдання дослідження:
  1) збір, аналіз та узагальнення сучасних уявлень про об’єкт і предмет
  дослідження;
  2) формування онтологічної (сутнісної), з точки зору архітектурної
  методології, моделі об’єкта районного планування та розробка
  функціональних моделей об’єктів регіонального рівня;
  3) формування оптимізаційної моделі за вимогами дослідження, варіантного
  проектування та вимог інваріантності методичного підходу;
  4) розробка і обґрунтування алгоритмів вирішення пошукових, проектних та
  управлінських задач на оптимізаційних моделях з використанням сучасних
  інформаційних технологій, розробка програмного продукту на основі
  запропонованої моделі та алгоритму її реалізації;
  5) експериментальна перевірка оптимізаційної моделі об’єкта, реалізованої
  через інформаційно-програмний продукт.
  Об’єкт дослідження сільськогосподарський адміністративний район,
  його планувальна організація як функціонально- і територіально-цілісна складова
  (підсистема) системи «населення середовище».
  Предмет дослідження методи пошуку оптимальних варіантів
  функціонально-планувальної структури систем рівня «адміністративний район».
  Методи дисертаційного дослідження ґрунтуються на методологічних
  принципах загальної теорії систем, а також на порівнювальному аналізі
  зіставлюваних експериментальних варіантів об’єкта, який досліджується.
  Дослідження спирається на позитивний досвід теоретичних розробок в галузі
  архітектури, містобудівництва, районного планування (проектів та схем
  районного планування), виконаних у свій час провідними науково-дослідними і
  проектними інститутами, а також враховує дані практики їх проектування і
  втілення органами управління. До інформаційної бази роботи частково залучені
  матеріали державної і відомчої статистичної звітності натурних обстежень та
  спостережень, прогнозні розробки.
  14
  Наукова новизна одержаних результатів:
  1. Визначено і упорядковано перелік факторів та умов, які забезпечують стан
  системної самодостатності і цілісності об’єктів містобудування і архітектури у
  районному плануванні (субрегіональному рівні), а також функціональні і
  структурні ознаки, що визначають їх системну сутність.
  2. Обумовлено, що самодостатність та цілісність об’єкта, сільськогосподарський
  адміністративний район, складається з необхідної і достатньої множини
  системоутворюючих компонентів, функціонування яких є єдиним, загальним
  для них кількісним критерієм оптимальності.
  3. Запропоновано онтологічну, функціонально-логічну та математичну модель
  району як методичного інструменту цілеспрямованого пошуку оптимальних
  рішень у процесі наукових досліджень, виявлення архітектурної типології,
  варіантного проектування, експертизи та управління розвитком цієї системи.
  4. Визначено алгоритм та створені рекомендацій вирішення дослідницьких,
  проектних та управлінських задач з застосуванням програмного продукту з
  оптимізації розміщення об’єктів рівня сільськогосподарського
  адміністративного району.
  5. Розроблено і протестоване програмне забезпечення, що відображає ефективне,
  з точки зору об’єктивності, достатньої надійності та оперативності,
  оптимального вирішення задач у процесі наукових та проектних розробок
  досліджуваного об’єкта.
  Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані в дисертації
  моделі та методи їх реалізації придатні для використання у процесі наукових
  досліджень, варіантного містобудівного проектування, моніторингу поведінки
  систем у процесі їх експлуатації, а також у експертизі науково-проектної
  документації, розробці науково- та проектно-методичного забезпечення.
  Методологічні надбання запропонованої методики використані управлінням
  містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації у
  питаннях з розробки генеральних планів населених місць сільськогосподарських
  адміністративних районів Харківської області (реєстраційний номер 01-20/2139),
  15
  управлінням містобудування та архітектури Луганської обласної державної
  адміністрації під час розгляду і аналізу питань з територіального розміщення
  продуктивних сил (виробництво, розселення та ін.) Перевальського району
  Луганської області (реєстраційний номер 64/8-255).
  Особистий внесок у працях, опублікованих разом з співавторами: у статті
  «Формалізована схема математичного моделювання геоінформаційних систем
  рівня районного планування на базі системного методу» (співавтор Лаврик Г.І.)
  визначені вимоги до методів оперативного варіантного проектування та
  математична модель перевірки оптимальності проектного рішення за принципом
  мінімізації економічної відстані при розміщенні господарських об’єктів.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного
  дослідження були представлені і одержали позитивну оцінку на наукових
  конференціях і семінарах, зокрема на: IV міжнародній науковій конференції
  молодих вчених «Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва»,
  КиївЗНДІЕП, 2005; на IV міжнародній науковій Кримській конференції,
  м.Алушта, 2007; на 14, 15 науково-практичних конференціях Донбаського
  державного технічного університету (ДонДТУ), м.Алчевськ, 2005, 2006; на 65, 66,
  67, 68 науково-практичних конференціях КНУБА, м.Київ, 2004, 2005, 2006 та
  2007рр.
  Публікації. Основні висновки та наукові рекомендації дисертаційного
  дослідження викладені у 7 наукових публікаціях: 7 у фахових збірниках
  наукових праць, затверджених ВАК України (одна з них у співавторстві).
  Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота, загальним об’ємом 215
  сторінок, складається з термінологічного словника, вступу, трьох розділів,
  висновків до кожного з розділів, загальних висновків, викладених на 148
  сторінках, 50 рисунків, 7 таблиць, що розкривають хід роботи, 5 додатків, списку
  використаних джерел з 209 найменувань (19с.).
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.
  1. У дисертації наведене теоретичне узагальнення в сфері архітектури та
  містобудування, яке полягає у новому вирішенні наукової проблеми, що
  виявляється в методичному підході до питань оптимізації функціонально-
  територіальної структури адміністративного району на рівні розробки
  проектної документації в районному плануванні на прикладі адміністративних
  районів сільськогосподарської спеціалізації господарської діяльності.
  2. Подальший розвиток та впровадження запропонованої методики надає
  можливість підвищення системності у архітектурно-містобудівному
  проектуванні, набутті генерального критерію ефективності для усіх завдань з
  розміщення та перетворення її на систему ухвалення рішень, що постійно діє.
  3. Методика надає можливість визначення перспектив економічного розвитку
  починаючи з досконального вивчення тенденцій архітектурно-планувальної та
  функціональної структур, що формують характер економіки регіону.
  4. Виділені методологічні рекомендації в напрямку керівництва по проведенню
  аналізу і плануванню розвитку адміністративного району, які описують чотири
  основні кроки (стадії):
  4.1.Визначення стану місцевої економіки на основі вивчення відповідних
  індикаторів (показників).
  4.2.Використання аналітичних методів (підходів) для вимірювання
  функціонування галузей промисловості. Виділено два підходи: коефіцієнт
  локалізації і аналіз структурних зрушень. Аналіз коефіцієнтів локалізації
  (ступінь рентабельності підприємств) ідентифікує галузі промисловості,
  району, що є спеціалізацією цієї території. Аналіз структурних зрушень
  показує розвиток виробництва в динаміці.
  4.3.Доповнення аналітичних методів інформацією, отриманою в ході
  обговорень з керуючим апаратом територіального об’єднання.
  4.4.Розробка галузевих стратегій на основі інформації, отриманої в ході
  проведення аналізу конкурентоспроможності та пошуки найкращого
  розміщення.
  174
  5. Дослідження показало, що соціально-економічне районування дозволяє
  привести до об’єктивності ГІС територіальну диференціацію природно-
  господарських процесів і перевести їх в організаційну сферу. Головними і
  достатніми ознаками соціально-економічного районування за системним
  підходом є антропогенне навантаження, спеціалізація регіонів і тип
  господарського освоєння, які репрезентативно відображають природно-
  ресурсні, демоекосистемні чинники об’єднань територіальних громад в
  економічні зони.
  6. Розроблена і викладена оригінальна трирівнева методика розробки і
  моніторингу виконання схем та проектів районного планування, оптимізація
  розміщення об’єктів господарювання за чинником компактності та мінімізації
  поточних комунікаційних витрат, проведена шляхом ітераційного перебору
  варіантів розміщення з використанням системного підходу (ареалів тяжіння
  місць прикладання праці, ресурсної бази та розміщення франко-склад готової
  продукції), економічної оцінки і функціонального аналізу, що дозволяє
  найповніше виявити соціально-господарську диференціацію території регіону.
  7. Запропонована динамічна модель соціально-економічного районування:
  оптимального розміщення виробництва залежно від ресурсних потенціалів,
  розселення населення району та споживачів є системним блоком регіональної
  політики, що формує ГІС, інтегруючим інформаційне поле регіону у сфері
  природокористування в комп’ютерно-картографічній формі, таким, що
  дозволяє оперативно відображати природно-господарські процеси і
  використовувати ці відомості у вирішенні управлінських завдань на різних
  ієрархічних рівнях системи адміністративного устрою країни спрямованих на
  формування повноцінного життєвого середовища та досягнення його
  естетичної виразності.
  8. Проаналізовані тенденції останнього десятиріччя в переходу до все більшої
  кількості сільських поселень під впливом скорочення населення до групи
  малих (до 200 жителів) їх частка перевищила 37,2% та загострення
  175
  соціально-економічних, демографічних та функціонально-планувальних
  проблем саме у цій групі поселень.
  9. Як показує аналіз соціально-економічного та демографічного стану сільських
  поселень, формування концентрованої та дисперсної мереж сільського
  розселення в першу чергу актуальне для аграрних та аграрно-промислових
  областей з складною демографічною ситуацією.
  10.Результати аналізу дозволяють стверджувати, що в методології районного
  планування використовуються чотири основні підходи до їх розробки:
  адміністративний, ресурсний, комплексний (розкладений за рівнями) і
  системний підхід. Для забезпечення якості розробки програм розвитку
  адміністративних районів доцільно користуватися поєднанням всіх
  вищезазначених підходів, використовуючи як основний системний підхід і
  доповнюючи його іншими (ресурсним, адміністративним, за рівнями).

  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1 Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп., глав.
  ред. А.М. Прохоров. М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.:
  «Норит», 2001. 1456с.: ил.
  2 Закон України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 р.
  №1699-III.
  3 Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від
  7 лютого 2002 р. №3059-ІІІ.
  4 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм
  економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000р. №1602.
  5 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р.
  № 280/97-ВР. Основні техніко-економічні показники проекту районного
  планування.
  6 Градостроительство / Под. общ. ред. В.Н. Білоусова. Изд. 2-е перераб. и доп.
  М.: Стройиздат, 1978. 367с. с ил. (Справочник проектировщика).
  7 Владимиров В.В., Фомин И.А. Основы районной планировки: Учеб. М.:
  Высш. шк., 1995. 224с.
  8 Лаврик Г.І. Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях і
  проектуванні: Підручник. К.: КНУБА, 2002. 140с.
  9 Фільваров Г.І. Задачи функционально-планировочной организации в схемах
  территориальной планировки областей. // Досвід та перспективи розвитку
  міст України. Методичні аспекти міського та регіонального планування:
  Зб.наук.праць. Вип. 5 / Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т
  «Діпромісто», 2003. С.43-49.
  10 Фильваров Г.И., Приян А.М. К вопросу совершенствования методологии
  градостроительного проектирования // Сучасні проблеми архітектури та
  містобудування: Науково-технічний збірник. Вип.1. К., КНУБА, 1997.
  С.134-138.
  198
  11 Фильваров Г.Й. Методология градостроительного проектирования в новых
  социально-экономических условиях // Досвід та перспективи розвитку міст
  України. Методичні аспекти міського та регіонального планування:
  Зб.наук.праць. Вип. 9 / Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т
  «Діпромісто», 2005. С.59-66.
  12 Лаврик Г.И., Демин Н.М. Методологические основы районной планировки.
  М.: Стройиздат, 1957. 97с.
  13 Лаврик Г.И. Методологические проблемы исследования архитектурных
  систем: Автореф. дис д-ра арх. 18.00.01. М., 1979. 36с.
  14 Білоконь Ю.М. Управління розвитком територій (Планувальні аспекти) / За
  ред. І.О.Фоміна. К.: Укрархбудінформ, 2002. 148с., іл.
  15 Руководство по составлению схем и проектов районной планировки. Центр.
  науч.-исслед. и проектный ин-т по градостроительству. М.:Стройиздат,
  1978. 129с.
  16 Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию
  территории в районной планировке. / Центр. н.-и. и проект. ин-т по
  градостроительству Госгражданстроя. М.: Стройиздат, 1979. 94с.
  17 Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Панченко.
  К.: Укрархбудінформ, 2001. 192с.
  18 Общая теория систем. / Пер. с англ. В.Я. Алтаева и Э.Л. Наппельбаума. М.:
  Мир, 1966. 188с.
  19 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»
  від 16 січня 2003р. №433-IV.
  20 Петрасюк В. Америка дарит нам госплан? // Еженедельник «2000»: Раздел
  «Неделя Украины». 09 июня 2006. с.Е8.
  21 Современные Соединенные Штаты Америки. Энциклопедический
  справочник. М.: Политиздат, 1988. 541с.
  22 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах /
  Сокр. пер. с англ. М.: Прогресс, 1966. 659с.
  199
  23 Izard J.-L., Guyot A. Archibio. Marseille, Parentheses, 1979. 131p.
  24 Тихонравов Ю.В. Геополитика: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000.
  269с.
  25 Вебер А. Теория размещения промышленности. Л. М.: «Книга», 1926.
  223с.
  26 Вебер А. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1988. 393с.
  27 Dyer R.F., Forman E.A., Joujlas G. Marketing decisions using expert choice.
  Pittsburgh: RWS Publications., 1989.
  28 Brunn S.D., Mingst K.A. Geopolitics // Progress in Political Geography /
  M.Pacione, ed, L.: Methuen, 1982.
  29 Riggs F.W. Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic
  Society. Boston, 1964. p.183.
  30 Мерлен П. Город. Количественные методы изучения / Пер. с фр. М.:
  Прогресс, 1977. 261с.
  31 Project Monitor, apr. #16, 1998. Commission of the European Communities,
  1998.
  32 Prescott J.R. The political geography of the oceans. Vancouver: David &
  Charles, 1975. p.113.
  33 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.:
  «Прогресс», 1968. 140с.
  34 Леш А. Географическое размещение хозяйства. М.: Прогресс, 1959. 419с.
  35 Гранберг А.Г. Об идеях Августа Лѐша по пространственной организации
  хозяйства: оценки советских экономистов и географов. Новосибирск:
  ИЭИОПП, 1986. 17с.
  36 Gregory D., Martin R.L., Smith G.E. Human Geography: Society, Space and
  Social Science. London, Macmillan, 1994. 120p.
  37 Пчелинцев О.С. Экономическое обоснование размещения производства.
  Методы, применяемые в капиталистических странах. М.: Наука, 1966.
  264с.
  200
  38 McHall J. The ecological context. N.Y., George Braziller, 1970. 122p.
  39 Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в развитии природных
  систем. Л.: «Книга», 1990. 254с.
  40 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.:ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.
  41 Гранберг А.Г. Оптимизация территориальных пропорций народного
  хозяйства. М.: Экономика, 1973. 248с.
  42 Гранберг А.Г. Территориальные народнохозяйственные модели.
  Новосибирск: Наука, 1976. 219с.
  43 Гранберг А.Г., Мкртчян Г.М. Моделирование социально-экономического
  развития территориальных систем. Новосибирск: Наука, 1983. 288с.
  44 Гранберг А.Г. Суспицын С.А. Введение в системное моделирование
  народного хозяйства. Новосибирск: Наука, 1988. 304 с.
  45 Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики. М.:
  Экономика, 1988. 487с.
  46 Смолько А.Д. Об увязке отраслевого и территориального планирования
  использования трудовых ресурсов. // Вопросы комплексного развития
  экономики Донбасса. Вып. Донецк, 1969, 90с.
  47 Экономическая география в СССР. История и современное развитие / Под
  редакцией чл.-кор. АН СССР Н.Н. Баранского М.: Просвещение, 1965.
  663с.
  48 Богорад Д.И. Конструктивная география района. М.: Мысль, 1965. 408с.
  49 Республиканский межведомственный научно-технический сборник
  «Градостроительство». Киев: «Будівельник», 1973. 112с.
  50 Добряк С.Д. Применение математических методов для размещения
  культурно-бытовых учреждений в сельском районе. «В помощь
  проектировщику-градостроителю». Вып. 6. Киев: «Будівельник», 1970.
  72с.
  51 Немчинов В.С. Экономико-математические методы и модели. Изд. 2-е. М.:
  Мысль, 1965 126с.
  201
  52 Некрасов Н.Н. Проблемы региональной экономики. М.: «Мысль», 1974.
  68с.
  53 Пробст А.Е. Проблемы размещения социалистической промышленности.
  М.: Экономика, 1982. 215с.
  54 Саушкин Ю.Г., Глушкова В.Г. Москва среди городов мира. М.: Мысль,
  1983 285с.
  55 Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию. Баку: Маариф, 1981
  342с.
  56 Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. М.:
  Просвещение, 1980. 269с.
  57 Фейгин Я.Г. Размещение производительных сил в СССР. М.: «Знание»,
  1972. 47с.
  58 Шнипер Р.И. Взаимодействие участников регионального
  воспроизводственного процесса в условиях регулируемой рыночной
  экономики. Новосибирск ИЭИОПП, 1990. 49с.
  59 Білоконь Ю.М. Планувальні концепції в західній Європі// Зб. наук. праць
  «Регіональні проблеми архітектури і містобудування». Вип.3-4. Одеса:
  Астропринт, 2002. С.23-27.
  60 Білоконь Ю.М. Функція та структура форми в регіональному плануванні/ За
  ред. І.О. Фоміна. К.: Кий, 2002.- 98с.
  61 Білоконь Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / За ред.
  І.О.Фоміна. К.: Логос, 2003. 246с. с іл.
  62 Білоконь Ю.М., Фомін І.О. Наука і творчість в архітектурі. — К.: Логос,
  2006.— 208 с.: іл.
  63 Вадимов В.М. Функциональный структурализм метод проектирования
  градостроительных объектов //Тез. докл. 45 науч. конф. Полтава:
  Полт.ИСИ, 1993. С.118-119
  64 Вадимов В.М. Город и река (планировочные аспекты). К.-Полтава:
  Археологія, 2000. 214с.
  202
  65 Витковский О.В. География промышленности зарубежных стран: учебн.
  пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 116с.
  66 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. СПб:
  Михайлова, 1998. 246с.
  67 Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб., 1992.
  274с.
  68 Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. К.:
  Будівельник, 1991. 184с.: ил.
  69 Дьомін М.М. Актуальні проблеми містобудування за межами першого
  десятиліття незалежності України. // Містобудування та територіальне
  планування. Вип.9. К.: КНУБА, 2001. С.6-14.
  70 Дьомін М.М., Левітан Я. Соціально-демографічні процеси та основи
  державної містобудівної політики в Україні // Досвід та перспективи
  розвитку міст України. Методичні аспекти міського та регіонального
  планування: Зб.наук.праць. Вип. 7 / Відповідальний редактор Ю.М.
  Білоконь. К.: Ін-т «Діпромісто», 2004. С.47-55.
  71 Демин Н.М. Градостроительная наука в Украине // Досвід та перспективи
  розвитку міст України. Методичні аспекти міського та регіонального
  планування: Зб.наук.праць. Вип. 9 / Відповідальний редактор Ю.М.
  Білоконь. К.: Ін-т «Діпромісто», 2005. С.25-37.
  72 Карасик О.М. Теоретичні засади формування ціни на землю // Фінанси
  України. 2002. № 9. С.122-133.
  73 Лаврик Г.И., Тимохин В.А. Методы структурно-функционального анализа и
  оптимизация планировки города на ранних стадиях проектирования. М.:
  СА СССР, 1985. С.13-19.
  74 Лаврик Г.И., Тарасов В.Ф. К дискуссии о природе и сущности Архитектуры//
  Сб. науч. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». Вып.27,
  ч.3 «Архитектура». Днепропетровск: ПГАСА, 2004. С.3-13.
  203
  75 Лаврик Г.И. Критерий оптимальности в Архитектуре// Сб. научн. тр.
  ―Строительство, материаловедение, машиностроение‖. Вып.32, ч.2
  ―Архитектура‖. Днепропетровск: ПГАСА, 2005. С.30-37.
  76 Лаврик Г.И. Объект и предмет архитектурной науки с позиций системного
  подхода и анализа/ Научно-практ. журн. «Новини науки Придніпров’я».
  Серия «Архитектура и градостроительство». Вып. 1/2005.
  Днепропетровсквск: Днепр-VAL, 2005. С.9-13.
  77 Лаврик Г.И. Структура, урони и факторы, определяющие функционирование
  и развитие демоэкосистем/ Научно-практ. журн. «Новини науки
  Придніпров’я». Серия «Архитектура и градостроительство». Вып. 2/2005.
  Днепропетровсквск: Днепр-VAL, 2005. С.13-20.
  78 Лаврик Г.И. К вопросу о структурной взаимосвязи предмета и метода
  архитектурного исследования/ Научно-практ. журн. «Новини науки
  Придніпров’я». Серия «Архитектура и градостроительство». Вып. 1/2006.
  Днепропетровсквск: Днепр-VAL, 2005. С.14-21.
  79 Лаврик Г.И. К вопросу о структуре, уровнях и факторах, определяющих
  функционирование и развитие демоэкосистем// Сб. науч.тр., серия
  «Инновационные технологии диагностики, ремонта и восстановления
  объектов строительства и транспорта». Вып.35. ч.4. Днепропетровск:
  ПГАСА, 2005. С.25-37.
  80 Михасюк І.Р., Маланчук Н.Н. Земельний кадастр і диференціальна рента.
  Львів: Вища школа; Вид-во при Львівському ун-ті, 1971. 168с.
  81 Медведев В.Ф. Тенденция развития мировой экономики. Мн.,
  Белинформпрогноз, 1997. 67с.
  82 География мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. Москва-
  Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. 272с.
  83 Нижник Н.М. Деякі аспекти адміністративної реформи в Україні: стан та
  перспективи. Програма «Україна 2010». Консолідація українського
  204
  суспільства: реалії, перспективи: Науково-методичний посібник. К.: УАДУ,
  1999. 200с.
  84 Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М.:
  МПСИ, 2005. 584с.
  85 Новиков Ю.Н. Грошова оцінка земель Криму і її практичне використання.
  Сімферополь: Таврида, 2002. 280с.
  86 Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія К.: КНУБА; 2001.
  460с.
  87 Осітнянко А.П. Оптимізація управління територіальним розвитком міста.
  Дис. докт. техн. наук. К.: КНУБА, 2002. 366с.
  88 Осітнянко А.П. Урбаністика. К.: КНУБА, 2001. 80с.
  89 Осітнянко А.П. Моделі економічної підсистеми містобудівної системи // Зб.
  наук.. праць. ―Містобуд. та терит. планування‖. Вип. 12. К.: КНУБА, 2002.
  С.102-107.
  90 Панченко Т.Ф. Еволюція принципів та методів туристичного районування
  території України // Досвід та перспективи розвитку міст України. Методичні
  аспекти міського та регіонального планування: Зб.наук.праць. Вип. 9 /
  Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т «Діпромісто», 2005.
  С.67-83.
  91 Сахацький М.П. Розвиток приватної власності на землю в Україні //
  Економіка АПК. 1999. №4. С.3-8.
  92 Товбич В.В., Сисойлов М.В. Архітектура: Мистецтво та наука. Т.1.
  Становлення та розвиток процесів і явищ в архітектурі. — Дніпропетровськ,
  2007. — 997 с .— (монографія)
  93 Сисойлов М.В. Головні напрямки розвитку земної демоекосистеми / Зб. наук.
  праць «Містобудування та територіальне планування». Вип.27-2007. К.:
  КНУБА, 2007. С.269-279.
  94 Сисойлов М.В. Демоекосистемний підхід в дослідженні узагальненого
  архітектурного середовища. Дніпропетровськ: Свідлер, 2006. С.173-254//
  205
  В сумісній монографії І.О.Гріманової, А.О.Гріманова, М.В.Сисойлова
  «Історія архітектури і містобудування Античного світу». Дніпр-вськ:
  Свідлер, 2006. 256с.
  95 Сисойлов М.В. Системний підхід в дослідженні історичного архітектурного
  середовища. Дніпропетровськ: Свідлер, 2006. С.126-200// В сумісній
  монографії І.О.Гріманової, М.В.Сисойлова «Історія архітектури і
  містобудування Стародавнього світу». Дніпропетровськ: Свідлер, 2006.
  202с.
  96 Сисойлов М.В. Земна демоекосистема ЗДЕС як узагальнена
  двопараметрична поверхня-модель типу «населення середовище»/ Зб. наук.
  праць «Містобудування та територіальне планування». Вип.26-2007. К.:
  КНУБА, 2007. С.264-276.
  97 Сысойлов Н.В. Об иерархии «населения» в рамках эволюционного развития
  архитектурных демоэкосистем / Зб. наук. праць «Містобудування та
  територіальне планування». Вип.25-2006. К.: КНУБА, 2006. С.281-295.
  98 Ситник В.П., Тараріко О.Г. Оптимізація структури землекористування й
  охорона ґрунтів // Вісник аграрної науки. 1999. №3. С.5-9.
  99 Тимохин В.А. Территориальный рост и планировочное развитие города:
  Монография. К.: Будівельник, 1989. 103с.
  100 Тимохин В.А. Применение метода графов в моделировании планировочной
  структуры города на ранних стадиях проектирования // Применение
  математических методов и вычислительной техники в учебном
  градостроительном проектировании: Учебное пособие. К. КИСИ, 1991.
  С.20-32.
  101 Тімохін В.О. Основи містобудування// Навч. посібник. К.: ІЗМН,1996.
  216с.
  102 Тимохин В.А., Шебек Н.Н. Золотая пропорция и геометрия городского
  плана// Прикл. геом. и инж. графика. Вып. 57. К.: КГТУСА, 1994. С.93-95.
  206
  103 Тімохін В.О. Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації
  містобудівних систем: Автореф. дис д-ра арх. 18.00.01. К., 2003. 38 с.
  104 Тимохин В.А. Оптимизация функционально-планировочной структуры
  городов на основе методов моделирования // Стр-во и Архитектура. №9,
  1982. С.3-6.
  105 Фильваров Г.И. Социально-пространственная организация
  производственного комплекса крупного города // Градостроительство. Вып.
  36. К.: Будивельник, 1983. С. 13-18.
  106 Фомин И.А. Город в системе населенных мест. К.: Будівельник, 1986.
  111с.
  107 Фомин И.А. Градостроительная доминанта в многоотраслевом
  территориальном планировании // Досвід та перспективи розвитку міст
  України. Методичні аспекти міського та регіонального планування:
  Зб.наук.праць. Вип. 5 / Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т
  «Діпромісто», 2003. С.15-25.
  108 Фомін І.О. Основи теорії містобудування. К.: Наукова думка, 1997. 191с.
  109 Шулик В.В. Методичні проблеми формування регіональних рекреаційних
  систем (на прикладі Полтавської області): Автореф. дис к. арх. 18.00.01.
  Харків, 2001. 20с.
  110 Базылев Н.И., Гурко С.П. Экономическая теория: Учебник. 2-е изд. перераб.
  и доп. Мн.: БГЭУ, 1997. 550с.
  111 Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. Посібник. У 2ч. Ч.ІІ.
  Розпланування та забудова міст. Львів: Видавництво Національного
  університету «Львівська політехніка», 2001. 244 с.
  112 Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. К.: Лібра, 2002. 346с.
  113 Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб.: «ДваТри», 1996. 430с.
  114 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и
  практика: Учебник /3-е изд., перераб. и доп. М.: Финпресс, 2003. 625с.
  207
  115 ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
  утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки
  городов, поселков и сельских населенных пунктов. М.: Стройиздат, 1984.
  112с.
  116 Советов Б.Я., Яковлев С.А., Моделирование систем: Учебник для вузов по
  спец. «Автоматизированные системы управления». М.: Выш. шк., 1985.
  271с.
  117 Авдотьин Л.Н. Использование прикладного системного анализа в
  проектировании и управлении развитием городов // Сборник научных
  трудов: Системный подход к актуальным проблемам градостроительной
  теории. М., Стойиздат, 1974. С.46-58.
  118 Левченко О.В. Системний підхід до проектування геоінформаційних систем
  на базі інформаційних технологій в архітектурі. // Науково-технічний
  збірник: Містобудування та територіальне планування. Випуск 20. К.:
  КНУБА, 2005. С.199-206.
  119 Лаврик Г.І., Левченко О.В. Формалізована схема математичного
  моделювання геоінформаційних систем рівня районного планування на базі
  системного методу // Науково-технічний збірник: Містобудування та
  територіальне планування. Випуск 21. К.: КНУБА, 2005. С.199-206.
  120 Криштоп Т. Удосконалення територіальної організації мережі сільських
  поселень. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Методичні аспекти
  міського та регіонального планування: Зб.Наук.праць. Вип. 5
  /Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т «Діпромісто», 2003.
  С.65-71.
  121 Smelser N. Toward a Theory of Modernization // Etzioni A. and Etzioni E. (eds.)
  Social Change: Sources, Patterns, and Consequences. New York: Basic Books,
  1973. P.268-284.
  122 Smelser N. The Modernization of Social Relations // Modernization. The
  Dynamics of Growth.: N.Y.; L., 1966. P.110-121.
  208
  123 Smelser N. Toward a Theory of Modernization // Social Change in the Industrial
  Revolution P.2.: Chicago, 1959. 271p.
  124 Murakami Ya. Modernization in Terms of Integration: The Case of Japan //
  Patterns of Modernity / Ed. by S.N. Eisenstaedt. London, Vol. II: Beyond the
  West. 1987. P.65-88.
  125 Акбердин Р.З., Кибанов А.Я. Совершенствование структуры, функций и
  экономических взаимоотношений управленческих подразделений
  предприятий при формах хозяйствования. М.: Изд-во Моск. ун-та, Выш.
  шк.: 1993. 68с.
  126 Dunn E.G. A Statistical and Analytical Technique of Regional Analysis. Papers
  and Proceedings // The Regional Science Association. L., 1960. P.97-112.
  127 Трейвиш А.И. Региональное развитие и регионализация России: Специфика,
  дилеммы и циклы // Регионализация в развитии России: географические
  процессы и проблемы. М.: МПСИ., 2001. 55с.
  128 Rueschemeyer D. Partial modernization // Explorations in general theory in social
  science: essays in honor of Talcott Parsons / Ed. by J.C. Loubser et al. N.Y., 1976.
  Vol. 2. P.756-772.
  129 Аванесова Г.А. Региональное развитие в условиях модернизации (на
  материалах стран Запада и Востока) // Восток. №2.: Кентавр, 1999. 42c.
  130 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.
  СПб.: Михайлова, 2001. 235с.
  131 Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая
  постиндустриальная волна на Западе. Антология. / Под редакцией В.Л.
  Иноземцева. М.: Academia, 1999. С.267-268.
  132 Therborn G. European Modernity and Beyond: The Trajectory of European
  Societies, 1945—2000. London, New Delhi: Sage Publications, 1995.
  133 Sjoberg G. Folk and ―Feudal‖ Societies // Political Development and Social
  Change / Ed. by J.L. Finkle and R.W. Gable. N.Y.; London, 1966. P.45-53
  209
  134 Державний комітет статистики України. // Всеукраїнський перепис населення
  станом на 5 грудня 2001 року // http://www.ukrcensus.gov.ua
  135 ДБН 360-92** // Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
  поселень. К., 2002. 92с.
  136 Фомин И.А. Город в системе населенных мест. К.: Будівельник, 1986.
  111с.
  137 Клюшниченко Є.Є., Олейников Є.С. Моделювання житлового середовища як
  цілісної системи. / Містобудівництво: міжвідомчий науково-технічний
  збірник. Вип.46. К., НДПІ містобудування, 1998. С. 100 - 111.
  138 Клюшніченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови
  міст. К.: Українська академія архітектури, НДПІ містобудування; 1999.
  348с. (Державний науково-дослідний і проектний інститут містобудування).
  139 Білоконь Ю.М. Методологічні аспекти регіонального планування на
  принципах еволюціонізму. // Досвід та перспективи розвитку міст України.
  Філософські та теоретичні аспекти містобудування: Зб. наук. праць. Вип. 4.
  / Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т «Діпромісто», 2003.
  С.27-45
  140 Пирс Д. Словарь современной экономической теории. М.: Инфра-М,
  1997. 607с.
  141 Ядгаров Я.С. История экономических учений. М.: МНФРА-М, 2000. 479с.
  142 Оценка бизнеса. Учебник / Под. ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.:
  Финансы и статистика, 1999. 509с.
  143 Тюхтит В.С. Отражение, системы, кибернетика. М.: Наука, 1972. 256с.
  144 Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными
  системами. М.: Наука, 1994. 270с.
  145 Гладилин А.В., Цымбаленко О.С., Гладилин А.А. Методологические
  принципы построения организационно-экономического механизма
  управления в АПК. // Совершенствование организационно-экономического
  210
  механизма управления в сельском хозяйстве: Сб. науч. тр. Ставрополь:
  Ставроп. гос. с.-х. акад., 1996. С.14-17.
  146 Палех Ю. Визначення перспективної чисельності населення актуальна
  проблема розробки та реалізації генеральних планів міст України. // Досвід та
  перспективи розвитку міст України. Філософські та теоретичні аспекти
  містобудування: Зб. наук. праць. Вип. 4. / Відповідальний редактор
  Ю.М. Білоконь. К.: Ін-т «Діпромісто», 2003. С.234-238
  147 Кузнецов Н.Г., Тяглов С.Г. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов на
  Дону: Феникс, 2001. 384с.
  148 Товбич В.В., Архітектурний менеджмент предмет і спеціальність. //
  Районні проблеми архітектури та містобудування. Збірник наукових робіт.
  Випуск 5-6, Одеса, 2003, С.405-409
  149 Шмитц Г. Проблемы архитектуры и градостроительства. М.: Стойиздат,
  1988. 303с.
  150 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы).
  М.: Россия молодая, 1994. 368с.
  151 Кучин И.Б. Роль целевых программ в государственном регулировании
  экономики // Регион: Политика. Экономика. Социология. №4. Сыктывкар,
  2001. С.9-16
  152 Щенявский В.А. Система государственного управления
  природопользованием с применением эколого-экономического
  районирования. // Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и
  решения: Труды 4-ой Межрегиональной научно-практической конференции.
  Воркута, 2006. С.496-500.
  153 Щенявский В.А. Методика эколого-экономического районирования региона.
  // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского
  сегмента. Информационные материалы 11-й научной конференции
  Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2002.
  С.207-211.
  211
  154 Кучин И.Б. Инновационный бизнес в новой экономике. // Вестник Коми
  республиканской академии государственной службы и управления при Главе
  Республики Коми. № 4. Серия «Экономика». Сыктывкар, 2003. С.46-55.
  155 Фадеева Н.В. Изучение природных комплексов на основе картографической
  модели. М.: «Наука», 1979. 97с.
  156 Аюпов В.А. Специализация сельскохозяйственных предприятий в условиях
  реформирования экономических отношений. // Актуальные вопросы
  аграрной экономики в период становления рынка: Сб. науч. раб. Саратов:
  Изд-во Сарат. гос. с.-х. акад., 1994. С.81-84.
  157 Демин Н.М., Лаврик Г.И. Количественные методы решения задач районной
  планировки. // Республиканский межведомственный научно-технический
  сборник. Градостроительство. К.: Будівельник, 1973. С.3-10.
  158 Куць Є.С., Куць С.В. Урбанізовані території: методологія та практика
  планування і управління. Науково-дослідний і проектний інститут
  містобудування (НДПІ містобудування). К., Мелітополь: ТОВ «Видавничій
  будинок Мелітопольської міської друкарні», 2003. 252с.
  159 Гутнов А.В. Эволюция градостроительства. М.: Стройиздат, 1984. 256с.
  160 Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М.:
  ТОО «Триллер», 1972., Издание двадцать второе, «Элиста», 1996. 416с. с
  илл.
  161 Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. М.:
  «Типография Франклин. Будапешт», 1964. 608с.
  162 Территория и методы ее исследования на ЭВМ // Современная архитектура /
  Перевод с французского «L’architecture d’aujourd’hui», 1972, №164 (Париж).
  М.: Издательство литературы по строительству, 1972. №6. С.64-67.
  163 Березина Л.Ю. Графы и их применение: Пособие для учителей. М.;
  Просвещение, 1979 143с.
  212
  164 Сохошко И.А. Методические подходы к изучению здоровья населения при
  решении вопросов расселения. // Гигиена жилой среды. М.: НИИ общей и
  коммунальной гигиены. 1987. С.126-140.
  165 Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-
  ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. // Збірник наукових
  праць. Вип.2 (XLVI) / НАН України. Інститут регіональних досліджень.
  Львів.:2004. 396с.
  166 Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. М.: Финансы и
  статистика, 1999. 304с.
  167 Бляхман Л.С. Экономика фирмы: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во
  Михайлова В.А., 1999. 279с.
  168 Антонова Е.В., Кусков А.С, Макарцева Л.В. Экономическая, социальная и
  политическая география. Учебно-справочное пособие. Саратов:
  Издательство В.П. Латанова, 2002. 160с.
  169 Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. М.: Стройиздат.
  1969. 224с.
  170 Шепотько Л.О., Прокопа І.В., Максим’юк О.П. та ін. Село: сучасна політика і
  стратегія розвитку. К.: Ін-т економіки НАН України. 1997. 329с.
  171 Крисанов Д.Ф. Аграрна сфера: пріоритети та механізми реалізації. К.: Ін-т
  економіки НАН України, 1998. 235с.
  172 Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми і перспективи. К.: Наук.
  думка, 1994. 196с.
  173 Шилов Э.И. Проектирование в строительстве: Экономика, организация и
  управление. К., Урожай, 1992. 176с.
  174 Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України: Стат.
  збірник / Державний Комітет статистики України. К., 2001. 194с.
  175 Макаров О., Позняк О., Шишкін В. Прогноз демографічного розвитку
  України до 2010 р. // Україна: аспекти праці. 1997. №5. С.25-27.
  213
  176 Солдатенко Н., Коваленко І. Прогноз демографічного розвитку України //
  Праця і зарплата. 1997. №8. С.20-21.
  177 Позняк О. Скільки нас буде у 2025, 2050, 2075 роках? // Дзеркало тижня.
  2001. № 49. С.13.
  178 Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества продукции квалиметрия.
  М.: Знание, 1986. 116с.
  179 Лаврик Г.І. Економіка проектування житла. К.: Будівельник, 1970. 128с.
  180 Лаврик Г.И. Качество проектирования жилища К.: Будівельник, 1976. 128
  с.: с ил.
  181 De Smet H., Vermeulen P. Resumption, Compression, Economy. Antwerpen,
  de Singel, 1996 101p.
  182 Товбич В.В. Интерактивное графическое моделирование архитектурной
  среды с учетом особенностей ее визуального восприятия: Автореф. дис...
  к.т.н.; 05.01.01. К.: КИСИ, 1986. 16с.
  183 Кучин И.Б. Стратегическое планирование развития региона в современных
  условиях. // Вестник Коми республиканской академии государственной
  службы и управления при Главе Республики Коми. №3 Серия «Экономика».
  Сыктывкар, 2001. С.14-25.
  184 Кучин И.Б. Отраслевые приоритеты и государственный маркетинг. // Вестник
  Коми республиканской академии государственной службы и управления при
  Главе Республики Коми. № 4. Серия «Экономика». Сыктывкар, 2003.
  С.14-21.
  185 Любаев А.П. Экономическое развитие предприятий местного производства в
  условиях самоуправления. М.: МГАПИ, 1999. 22с.
  186 Архитектурно-строительное проектирование. Методология и автоматизация.:
  Совм. Изд. СССР-Франция / Э.П. Григорьев, А.А. Гусаков, Ж. Зейтун, С.
  Порада / под. ред. А.А. Гусакова. М.: Стройиздат, 1996. 240с.
  187 Яблонский Д.Н. Количественные методы решения задач типологии жилища.
  Автоматизация проектирования жилища. К.: Будівельник,1971. 104с.: ил.
  214
  188 Жан Пьер Кузен (JEAN PIERRE COUSIN). Земельные участки и
  компьютеры. Разные тенденции // Современная архитектура / Перевод с
  французского «L’architecture d’aujourd’hui», 1972, №164 (Париж). М.:
  Издательство литературы по строительству, 1972. №6. С.40-44.
  189 Бранч М. Проектирование городской среды: Пер. с англ. М.: Стройиздат,
  1979. 176с., ил. Перевод изд.: Planning Urban Environment / M.C. Branch.
  Stroudsburg, Pennsylvania, 1974.
  190 Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов.: Пер. с англ. под ред.
  С.А. Кулешева с доп. А.А. Ковалева М.: Техносфера, 2003 320с.
  191 Успенский В.А., Семеногов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и
  приложения. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987 288с.
  192 Оре О. Теория графов / Пер. с англ. И.Н. Врублевской; Под ред.
  Н.Н. Воробьева, 2-е изд.; Стереотип. М.; Наука, 1980. 168с.
  193 Михайленко В.Е., Кащенко А.В. Природа, геометрия, архитектура. К.:
  Будівельник, 1981. 184с.
  194 Левченко О.В. Особливості застосування математичних оптимізаційних
  моделей у системному містобудівельному проектуванні об’єктів районного
  планування // Новини науки Придніпров’я: Науково-практичний журнал.
  Серія: Архітектура та містобудування. №7-8. Дніпропетровськ, 2006.
  С.27-31.
  195 Чернявский В.О. Эффективная экономика. М.: «Экономика», 1967 231с.
  196 Мюррей К. Microsoft Office 2003. Новые горизонты. СПб.: Питер, 2004.
  190с.
  197 Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для
  высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Д. Хоменко. 4-е изд., доп. и
  перераб. СПб.: КОРОНА принт., 2004. 736с.
  198 Jan L.Harrington. Relational database design. Clearly Explained, copyright by
  Academic Press. 1998. Library of congress cataloging-in-publication data
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины