Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання : Архитектурное наследие Украины в творчестве Наполеона Орды: иконография и принципы использования

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання
 • Альтернативное название:
 • Архитектурное наследие Украины в творчестве Наполеона Орды: иконография и принципы использования
 • Кол-во страниц:
 • 190
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

  На правах рукопису


  Березіна Інна Вікторівна


  УДК 72(477) 18” (092)(043.3)  Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання  18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури
  Науковий керівник:
  Прибєга Леонід Володимирович,
  кандидат архітектури, професор


  Київ 2007  1. ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.. 3
  ВСТУП.. 4
  РОЗДІЛ 1. Історіографія та джерельна база архітектурно-художньої діяльності Наполеона Орди. 10
  1.1. Мистецький доробок Н. Орди у світлі історичних та архітектурознавчих джерел. 10
  1.2. Іконографічні твори художника в архівно-музейних матеріалах і дослідженнях. 22
  1.3. Культурно-мистецьке середовище формування феномену Наполеона Орди. 33
  РОЗДІЛ 2. Творчість Н. Орди у контексті становлення історико-архітектурної та пам’яткоохоронної науки. 45
  2.1. Пам’яткоохоронна діяльність в Україні наприкінці XVIIIХІХ ст.ст. 45
  2.2. Географія архітектурно-історичних інтересів Н. Орди. 55
  2.3. Типологічний діапазон старожитностей у краєвидах художника. 64
  РОЗДІЛ 3. Мистецька спадщина Н. Орди як об’єкт архітектурної графіки. 75
  3.1. Творчий метод художника: особливості та закономірності 75
  3.2. Техніки втілення архітектурних образів у композиціях Н. Орди. 86
  3.3.Художньо-композиційні особливості архітектурних краєвидів митця. 95
  РОЗДІЛ 4. Значення творчого доробку Н. Орди у сучасній історико-архітектурній і пам’яткоохоронній науці 105
  4.1. Творчість Н. Орди як джерельна база для історико-архітектурної науки. 105
  4.2. Методичні засади впровадження досліджуваного матеріалу у пам’яткоохоронну і реставраційну практику. 119
  4.3. Принципи використання іконографічних творів Наполеона Орди в історико-архітектурній науці, пам’яткоохоронній та реставраційній сферах. 132
  ВИСНОВКИ.. 142
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 145
  ДОДАТКИ.. 191


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  ДІАЖО Державний історичний архів Житомирської області.
  ДІАХО Державний історичний архів Хмельницької області.
  КПДМА Кам’янець-Подільський державний міський архів.
  КПІМЗ Кам’янець-Подільський історичний музей-заповідник.
  ЛАІУ Львівський архів інституту «Укрзахідпроектреставрація».
  ЛБС Львівська бібліотека ім. Стефаника АН України.
  МДІА Московський державний музей архітектури ім. Щусєва.
  НІАЗ Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець».
  РДІА Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі.
  ЦДІАК Центральний державний історичний архів у Києві.
  ЦДІАЛ Центральний державний історичний архів у Львові.
  ЦДІАУ Центральний державний історичний архів України.
  ХОКМ Хмельницький обласний краєзнавчий музей.
  ADK Архів Польської провінції домініканців в Кракові (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie).
  BDK Бібліотека студій отців-домініканців в Кракові (Biblioteka Studium Generalnego OO. Dominikanów w Krakowie).
  BDSK Дієцезіальна бібліотека ім. кс. Ст. Куйота в Торуні (Biblioteka Diecezjalna im. Ks. St. Kujota w Toruniu).
  BJ Ягелонська бібліотека (Biblioteka Jagiellońska)
  BUMK Бібліотека університету Миколая Коперніка в Торуні (Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
  MNK Національний музей в Кракові (Muzeum Narodowe w Krakowie).
  MNW Національний музей у Варшаві (Muzeum Narodowe w Warszawie).
  ZNO Національний заклад ім. Оссолінських (Zakład Narodowe im. Ossolińskich).
  б/в без року видання.  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Одним з важливих напрямків розвитку сучасної української культури є охорона та вивчення архітектурної спадщини. Складні історичні та соціальні процеси, що мали місце на теренах України, зумовили особливі шляхи та підходи до збереження, охорони й використання пам’яток вітчизняного зодчества. Чи не найбільший інтерес викликають об’єкти нерухомої історико-культурної спадщини, що були поруйновані або зовсім зникли в силу об’єктивних і суб’єктивних причин, а також збереження останніх у контексті традиційного характеру середовища.
  У світлі вище сказаного особливий інтерес викликає творчість митців, які свідомо присвятили своє життя документальній фіксації пам’яток давнини і через власні твори донесли архітектурні образи старовини до сучасності. Типовим представником цієї мистецької плеяди був художник, композитор та літератор Наполеон Орда (18071883). Рисунки та літографії Наполеона Орди стали своєрідними документами, важливими іконографічними джерелами, що дійшли до нас з XIX ст. та зафіксували ще недоторкані руйнацією або частково збережені пам’ятки української архітектури.
  На відміну від багатьох архітектурно-графічних творів, де в першу чергу вирішуються художньо-образотворчі завдання, роботи Н.Орди містять найдрібніші пластичні, стильові, середовищні особливості архітектурних об’єктів, максимально індивідуалізованих у краєвидах художника. Вагомим аспектом творчості Наполеона Орди є достовірна фіксація не тільки окремих об’єктів зодчества та їх ансамблів, а й ландшафтно-архітектурного середовища, що є необхідним для глибокого розуміння сутності архітектурних забудов. Особливий інтерес до історико-архітектурних надбань, наполегливість і витривалість митця під час численних архітектурних подорожей призвела до створення ним колекції іконографічних джерел, необхідних у сучасних пам’яткоохоронній та реставраційній сферах. Це надає творчому доробку Н.Орди особливої вартості та робить останній предметом ретельних досліджень; дозволяє усвідомити виключну цінність архітектурно-мистецької спадщини Н.Орди, яка дотепер залишалася в тіні і використовувалася лише як допоміжний матеріал в історико-архітектурних і мистецтвознавчих дослідженнях.
  Проведений критичний аналіз джерелознавчої бази продемонстрував відсутність ґрунтовних і системних досліджень творчого доробку Наполеона Орди у світлі його пам’яткоохоронного значення для України і використання в якості іконографічного матеріалу у процесі вивчення, реставрації та охорони видатних зразків вітчизняного зодчества. Тому виникла необхідність виявлення й аналізу художньої спадщини митця, висвітлення максимально повного діапазону його діяльності на теренах України у гармонійній цілісності та цінності для науковців і широкого кола шанувальників українського архітектурного мистецтва.
  Творчість Наполеона Орди є вагомою складовою української історико-архітектурної науки, відкриває перспективи використання створених ним архітектурних образів давнини у пам’яткоохоронній та реставраційній сферах та введення досліджуваних матеріалів у реґіонознавство. Представлена наукова праця сприятиме цим процесам, що й зумовлює актуальність та необхідність даного дисертаційного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з планами наукових робіт кафедри теорії та історії архітектури і синтезу мистецтв Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури, де виконана дана робота. Велетенський, дотепер неоціненний, внесок митця в справу фіксації, і, як наслідок, візуального збереження автентичного архітектурного доробку кількох європейських країн спричинив включення імені художника до Списку пам’ятних дат, оголошених UNESCO на 20062007 рр., затвердженого на 33 сесії Генеральної конференції в Парижі у 2005р. [676]. Генеральна конференція, розглянувши документ 33 С/12, включила святкування 200-річчя з дня народження Наполеона Орди у список пам’ятних дат людства (Додаток А). Напрямок проведеного дослідження збігається також з постановами, концепціями, завданнями, висвітленими указами президента України (Про забезпечення реконструкції та реставрації історичних будівель, охорони і збереження пам’яток, історико-культурної спадщини”).
  Мета дослідження проаналізувати творчий доробок Наполеона Орди як іконографічне джерело історико-архітектурної науки, пам’яткоохоронної та реставраційної сфери та визначити принципи його використання.
  Завдання дослідження:
  1. Виявити місця знаходження архівних, музейних і приватних колекцій рисунків та акварелей Наполеона Орди, а також виконаних з його робіт літографій; проаналізувати історико-архітектурні джерела, що висвітлюють різноаспектну творчу діяльність митця; простежити історичні умови формування феномену художника.
  2. Окреслити реґіональні виміри творчості художника; визначити типологічний діапазон старожитностей у краєвидах майстра.
  3. Проаналізувати мистецьку спадщину Н. Орди як об’єкт архітектурної графіки; визначити особливості творчого методу Н.Орди, техніки втілення ним архітектурних образів у пейзажних композиціях; розглянути художньо-композиційні особливості архітектурного і ландшафтно-паркового краєвидів та їх відповідність існуючим об’єктам зодчества.
  4. Визначити принципи використання іконографічних творів Наполеона Орди в історико-архітектурній науці, пам’яткоохоронній та реставраційній сферах.
  Об’єкт дослідження архітектурна графіка Наполеона Орди.
  Предмет дослідження принципи використання архітектурної графіки Н. Орди як іконографічного матеріалу для історико-архітектурної науки, пам’яткоохоронної та реставраційної методики.
  Хронологічні межі дослідження дане дослідження поширюється на XIX ст., коли жив і працював Н. Орда.
  Територіальні межі дослідження поширюються на терени сучасної України, які відповідають територіям Подільської, Київської, Волинської губерній та Галичини у контексті адміністративного поділу ХІХ ст.
  Методи дослідження. Для виконання завдань дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень. До загальнонаукових методів належать: фактологічний, представлений виявленням і вивченням візуального матеріалу (рисунків Наполеона Орди та відповідних літографічних аркушів); аналітичний, представлений аналізом літературних джерел; метод порівняльного аналізу, представлений порівняльним архітектурознавчим аналізом творчості Наполеона Орди та інших, сучасних йому, майстрів архітектурного пейзажу. До спеціальних методів належать статистичний метод та метод роботи з першоджерелами.
  Наукова новизна дослідження:
  1. Окреслено ареал знаходження рисунків Наполеона Орди й відповідних літографічних аркушів.
  2. Простежено маршрути та часові рамки створення художником робіт.
  3. Виявлено стильові й типологічні особливості українського зодчества в творчому доробку Н. Орди.
  4. Впроваджено в науковий обіг невідомі дотепер твори митця (близько 500 шт.).
  5. Визначено принципи використання досліджуваного матеріалу в історико-архітектурній науці, пам’яткоохоронній та реставраційній справі.
  Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути використані:
  1. Для поглибленого вивчення та розвитку історії української архітектури.
  2. Як методична основа при розробці реґіональних і національних програм регенерації видатних зразків вітчизняної культури.
  3. У пам’яткоохоронній справі з метою збереження автентичного вигляду споруди чи історично важливих нашарувань.
  4. Для реставраційних робіт відносно окремих споруд, ансамблевих забудов, архітектурного середовища.
  5. Для вивчення напрямків розвитку української ландшафтної архітектури.
  6. Для правильної атрибутики творів митця в державних архівних і приватних колекціях.
  Особистий внесок здобувача. Вперше в історії українського архітектурознавства у процесі наукових досліджень поєднані, систематизовані та проаналізовані документальні матеріали про художника з архівів Кракова, Варшави (Польща), Санкт-Петербурга (Росія), Мінська (Білорусь), Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Хмельницького, Кам’янця-Подільського та ін. (Україна); наукових бібліотек Варшави, Кракова, Торуні, Львова, Києва, Вінниці та ін.; впроваджені в науковий обіг і донесені до широкого кола науковців і спеціалістів невідомі та неопубліковані дотепер акварельні і графічні аркуші, в яких зафіксовано об’єкти української архітектурної спадщини; розглянута творчість митця у всій цілісності та гармонійній єдності, в якості систематизованого і послідовного доробку, комплексного багатоаспектного джерела використання у процесі реставраційної та пам’яткоохоронної діяльності.
  Апробація результатів роботи проходила у вигляді доповідей та публікацій на звітних конференціях за результатами наукових досліджень викладачів Кам’янець-Подільського державного університету за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 рр.; на Міжнародних конференціях: Поляки на Поділлі”, 2003 р. (Кам’янець-Подільський), Польські двори і резиденції на Україні”, 2004 р. (Вінниця), Історія релігій в Україні”, 2003, 2004, 2005 рр. (Львів), Sztuka dawnych Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku” (Мистецтво південно-східних кордонів Речі Посполитої у ХІХ і ХХ століттях”), 2006 р. (Варшава).
  Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 12 статтях, в тому числі 4 у фахових виданнях за переліком ВАК України; 4 в інших збірниках, затверджених ВАК України; 4 в інших наукових виданнях.

  Структура і обсяг дисертації. Текстова частина дисертації складається зі вступу, 4-х розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків, ілюстративної частини. Загальний обсяг дисертаційної роботи: 144 сторінки основного тексту, список архівних джерел кількістю 564 позиції та літератури кількістю 179 позицій; 27 додатків, 30 планшетів.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У результаті дослідницьких пошуків та аналізу архітектурознавчих, історичних і мистецтвознавчих джерел зафіксовано відсутність ґрунтовних досліджень творчого доробку Наполеона Орди у світлі його пам’яткоохоронного значення для України і використання в якості іконографічного матеріалу в процесі відтворення та реставрації визначних зразків вітчизняного зодчества.
  2. Створено реєстр місць концентрації автентичних акварелей, рисунків Наполеона Орди, а також відповідних літографічних аркушів; впроваджено в науковий обіг невідомі дотепер твори митця (близько 500 шт.) з метою суттєвого збільшення джерелознавчої бази реставраторів українського архітектурного та садово-паркового мистецтва.
  3. Окреслено в розроблених автором дослідження картах реґіональні виміри творчого доробку митця; простежено маршрути дослідницьких подорожей Н.Орди у відповідності географічного розташування населених пунктів і локалізації архітектурних об’єктів ХІХст. в рамках Подільської, Волинської, Київської губерній і Галичини до сучасного адміністративного розподілу українських земель; на сучасні карти областей України, територіями яких пересувався Орда, нанесено населені пункти, де збудовані архітектурні пам’ятки, зафіксовані художником.
  4. Систематизовано і викладено у табличному та діаграмному варіантах зафіксовані митцем об’єкти українського зодчества відповідно до їх функціонального призначення та типологічних особливостей. Виявлено, що в діапазоні мистецьких уподобань Наполеона Орди (стосовно українських теренів) найкраще представлене маєткове та палацове зодчество (воно складає 148 зафіксованих об’єктів); широко віддзеркалене культове зодчество (127); художник приділяв увагу зображенню загального вигляду відвіданих ним населених пунктів (82); особливе місце в творчому доробку майстра посідає зображення руїн (41); специфічною особливістю є окремо змальовані майстром подвір’я (30); важливу нішу в мистецькій спадщині Орди займає оборонне зодчество (25); спостерігаються нечисленні зразки зображень садово-паркових ансамблів (3); крім вище зазначених у поле зору художника інколи потрапляли промислові (7) та інші архітектурні об’єкти (12).
  5. Визначено особливості творчого методу Орди; художньо-композиційні характеристики архітектурного і ландшафтно-паркового краєвидів та їх відповідність існуючим архітектурним об’єктам; проаналізовані художні засоби (масштабність, контрасти, світлотіньові ефекти, тонові градації тощо), притаманні творчості митця.
  6. У процесі дослідження з’ясовано, що рисунки та акварелі Наполеона Орди, а також виконані літографічні відповідники несуть достовірну інформацію як про загальний вигляд споруд і довкілля, так і про архітектурно-пластичне вирішення об’єктів зодчества, а також їх стан на момент фіксації.
  7. Виявлено втрачені об’єкти української архітектурної спадщини, зафіксовані художником; а також об’єкти зодчества, реставрація яких відбувалася за допомогою відповідних композицій Наполеона Орди, що підтвердило безперечну практичну цінність творчого доробку художника та відкрило подальші перспективи використання матеріалів даного дослідження у реставраційній і пам’яткоохоронній сферах.
  8. Принципи використання іконографічних творів Наполеона Орди в історико-архітектурній науці, пам’яткоохоронній та реставраційній практиці різняться в залежності від стану збереженості об’єкту зодчества, зафіксованого художником, а також від сутності науково-практичної галузі впровадження:
  § аналіз архітектурних краєвидів Орди (оригінальних рисунків і літографічних аркушів), в яких зафіксовано втрачені об’єкти українського зодчества, виводить ведути митця в ряд важливих (інколи єдиних) компонентів реставраційного дослідження, цінних іконографічних джерел, здатних суттєво поповнити історико-архітектурну науку й забезпечити створення якісних графічних реконструкцій;
  § аналіз творчих композицій майстра із зафіксованими об’єктами зодчества, що перебувають у напівзруйнованому, пошкодженому стані, продемонстрував можливість використання рисунків і літографій Орди в якості допоміжного іконографічного джерела, що містить інформацію про стилістику й типологію архітектурного об’єкта в конкретний проміжок часу (друга половина ХІХ століття, інколи художником вказані роки написання краєвиду);
  § дослідження робіт Орди із зафіксованими пам’ятками архітектури, які зберегли свій первинний вигляд або зазнали мінімальних змін, надає іконографічним творам художника виключно вторинне значення в процесі проведення досліджень по об’єкту зодчества, який реставрується, надаючи можливість порівняльного аналізу його історичного та сучасного стану;
  § в історико-архітектурній науці архітектурні краєвиди Н. Орди можуть бути використаними в наступних напрямках: відтворення автентичного вигляду пам’ятки на конкретний історичний період; отримання додаткової інформації про стилістичні та типологічні особливості об’єкту; отримання інформації про втрачені пам’ятки; складання максимально повної інформації про архітектурний об’єкт з метою популяризації пам’яток українського зодчества;
  § у пам’яткоохоронній та реставраційній практиці ведути Н. Орди можуть бути використані в наступних напрямках: як цінне іконографічне джерело для якісного проведення історико-бібліографічних й архівних досліджень по реставраційному об’єкту і, як наслідок, відбудови (реставраційної реконструкції); отримання інформації про стилістичні нашарування архітектурного об’єкта; створення графічних реконструкцій втрачених пам’яток архітектури.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
  І. ДЖЕРЕЛА:
  Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»
  1. Вежа Рожанка і прибудова пам’ятки архітектури ХІVXVI ст.ст. замка в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл. Том. VI. Обмір. м. Київ, червень, 1975 р.
  2. Пам’ятка архітектури ХІІІХVІІІ ст.ст. Замок в м. Кам’янці-Подільському. Вежа Рожанка та прибудова ХІVXVI ст.ст. Том V. Попередні роботи до проекту реставрації ІІ-ї черги. Історична довідка. Опис пам’ятки. Київ 1975 р.
  3. Проект консерваційно-реставраційних робіт по вежі Рожанці фортеці в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл.
  4. Н. Орда. Літографія Печора над Бугом” (губ. Подільська) інв. № 788.
  5. Н. Орда. Літографія Сутківці” (губ. Подільська) інв. № 792.
  6. Н.Орда. Літографія Меджибіж при злитті Буга з Бужком” (губ. Подільська) інв. № 762.
  7. Н. Орда. Літографія Шпиків” (губ. Подільська) інв. № 795.
  8. Н. Орда. Літографія Стрижавка” (губ. Подільська) інв. № 793.
  9. Н. Орда. Літографія П’ятничани” (губ. Подільська) інв. № 789.
  10. Н. Орда. Літографія Зіньків над річкою Юшка” (губ. Подільська) інв. № 778.
  11. Н. Орда. Літографія Кам’янець над річкою Смотрич” (губ. Подільська) інв. № 765.
  12. Н. Орда. Літографія Смотрич при впадінні Яромирки в Смотрич” (губ. Подільська) інв. № 777.
  13. Н. Орда. Літографія Панівці над річкою Смотрич” (губ. Подільська) інв. № 796.
  14. Н. Орда. Літографія Янів над річкою Синьовода” (губ. Подільська) інв. № 770.
  15. Н. Орда. Літографія Стрижавка” (губ. Подільська) інв. № 773.
  16. Н. Орда. Літографія Жванець напроти Хотина над Дністром” (губ. Подільська) інв. № 774.
  17. Н. Орда. Літографія Михайлівка” (губ. Подільська) інв. № 786.
  18. Н. Орда. Літографія Кам’янець-Подільський” (губ. Подільська) інв. № 766.
  19. Н. Орда. Літографія Летичів” (губ. Подільська) інв. № 779.
  20. Н. Орда. Літографія Бар” (губ. Подільська) інв. № 776.
  21. Н. Орда. Літографія Чорнокозинці над Збручем” (губ. Подільська) інв. № 767.
  22. Н. Орда. Літографія Вінниця” (губ. Подільська) інв. № 763.
  23. Н. Орда. Літографія Мурафа” (губ. Подільська) інв. № 764.
  24. Н. Орда. Літографія Корсунь над річкою Рось” (губ. Київська) інв. № 775.
  25. Н. Орда. Літографія Біла Церква” (губ. Київська) інв. № 2002/4048.
  26. Н. Орда. Літографія Бердичів” (губ. Київська) інв. № 2009/4055.
  27. Н. Орда. Літографія Бердичів” (губ. Київська) інв. № 1082/4028.
  28. Н. Орда. Літографія Спичинці” (губ. Київська) інв. № 1088/4034.
  29. Н. Орда. Літографія Монастирище” (губ. Київська) інв. № 1056/4002.
  30. Н. Орда. Літографія Білолівка” (губ. Київська) інв. № 1071/4017.
  31. Н. Орда. Літографія Олександрія” (губ. Київська) інв. № 2014/4060.
  32. Н. Орда. Літографія Погребище” (губ. Київська) інв. № 1054/4000.
  33. Н. Орда. Літографія Кривець” (губ. Київська) інв. № 1080/4026.
  34. Н. Орда. Літографія Переп’ятиха” (губ. Київська) інв. № 1073/4019.
  35. Н. Орда. Літографія Богатирка” (губ. Київська) інв. № 2011/4057.
  36. Н. Орда. Літографія Линці над річкою Соб” (губ. Київська) інв. № 1051/3097.
  37. Н. Орда. Літографія Ружин над річкою Роставиця” (губ. Київська) інв. № 1048/3094.
  38. Н. Орда. Літографія Устя Прип’яті в річці Дніпро” (губ. Київська) інв. № 1064/4010.
  39. Н. Орда. Літографія Буки над річкою Роставиця” (губ. Київська) інв. № 1041/3078.
  40. Н. Орда. Літографія Борщагівка над річкою Рось” (губ. Київська) інв. № 1036/3086.
  41. Н. Орда. Літографія Олександрівка” (губ. Київська) інв. № 1061/4007.
  42. Н. Орда. Літографія Верховня” (губ. Київська) інв. № 2012/4058.
  43. Н. Орда. Літографія Турбіївка над річкою Роставиця” (губ. Київська) інв. № 1040/3086.
  44. Н. Орда. Літографія Острог” (губ. Волинська) інв. № 784.
  45. Н. Орда. Літографія Почаїв” (губ. Волинська) інв. № 769.
  46. Н. Орда. Літографія Звягіль, Новгород Волинський” (губ. Волинська) інв. № 1037/3083.
  47. Н. Орда. Літографія Острог” (губ. Волинська) інв. № 780.
  48. Н. Орда. Літографія Вишнівець над Горинню” (губ. Волинська) інв. № 772.
  49. Н. Орда. Літографія Дубно над річкою Іква” (губ. Волинська) інв. № 1034/3080.
  50. Н. Орда. Літографія Корець” (губ. Волинська) інв. № 1028/3074.
  51. Н. Орда. Літографія Новомалин” (губ. Волинська) інв. № 2007/4053.
  52. Н. Орда. Літографія Городище” (губ. Волинська) інв. № 794.
  53. Н. Орда. Літографія Олика” (губ. Волинська) інв. № 1031/3077.
  54. Н. Орда. Літографія Дубровиця над Горинню” (губ. Волинська) інв. № 1029/3075.
  55. Н. Орда. Літографія Кременець” (губ. Волинська) інв. № 781.
  56. Н. Орда. Літографія Ізяслав” (губ. Волинська) інв. № 771.
  57. Н. Орда. Літографія Берестечко” (губ. Волинська) інв. № 782.
  58. Н. Орда. Літографія Дубинки” (губ. Волинська) інв. № 783.
  59. Н. Орда. Літографія Антоніни” (губ. Волинська) інв. № 785.
  60. Н. Орда. Літографія Славута” (губ. Волинська) інв. № 787.
  61. Н. Орда. Літографія Луцьк” (губ. Волинська) інв. № 790.
  62. Н. Орда. Літографія Губків” (губ. Волинська) інв. № 1077/4023.
  63. Н. Орда. Літографія Рівне” (губ. Волинська) інв. № 1090/4036.
  64. Н. Орда. Літографія Клевань над річкою Стубла” (губ. Волинська) інв. № 1092/4038.
  65. Н. Орда. Літографія Олексинець” (губ. Волинська) інв. № 1097/4043.
  66. Н. Орда. Літографія Дуди” (губ. Волинська) інв. № 791.
  67. Н. Орда. Літографія Ридомль” (губ. Волинська) інв. № 1032/3078.
  68. Н. Орда. Літографія Межиріч Корецький” (губ. Волинська) інв. № 1045/3091.
  69. Н. Орда. Літографія Плоска” (губ. Волинська) інв. № 1062/4008.
  70. Н. Орда. Літографія Каролін під Пінськом” (губ. Волинська) інв. № 1075/4021.
  71. Н. Орда. Літографія Тайкури” (губ. Волинська) інв. № 1098/4044.
  Хмельницький обласний краєзнавчий музей
  72. Н. Орда. Літографія Межиріч Корецький” (губ. Волинська) інв. № 11731174/Г 2581525816.
  73. Н. Орда. Літографія Київ” (губ. Київська) інв. № 1175/Г 25817.
  74. Н. Орда. Літографія Монастирище” (губ. Київська) інв. № 1176/Г 25818.
  75. Н. Орда. Літографія Погребище” (губ. Київська) інв. № 1178/Г 25820.
  76. Н. Орда. Літографія Славута” (губ. Волинська) інв. № 1179/Г 25821.
  77. Н. Орда. Літографія П’ятничани” (губ. Подільська) інв. № 1180/Г 25822.
  78. Н. Орда. Літографія Олександрівка” (губ. Київська) інв. № 1181/Г 25823.
  79. Н. Орда. Літографія Тайкури” (губ. Волинська) інв. № 1182/Г 25824.
  80. Н. Орда. Літографія Новомалин” (губ. Волинська) інв. № 1183/Г 25825.
  81. Н. Орда. Літографія Переп’ятиха” (губ. Київська) інв. № 1184/Г 25826.
  82. Н. Орда. Літографія Іванів над річкою Синьовода” (губ. Подільська) інв. № 1185/Г 25827.
  83. Н. Орда. Літографія Стрижавка” (губ. Подільська) інв. № 1186/Г 25828.
  84. Н. Орда. Літографія Рівне” (губ. Волинська) інв. № 11871188/Г 2582925830.
  85. Н. Орда. Літографія Бердичів” (губ. Київська) інв. № 1189/Г 25831.
  86. Н. Орда. Літографія Клевань над річкою Стубла” (губ. Волинська) інв. № 1191/Г 25833.
  87. Н. Орда. Літографія Стрижавка” (губ. Подільська) інв. № 1192/Г 25834.
  88. Н. Орда. Літографія Спичинці” (губ. Київська) інв. № 1193/Г 25835.
  89. Н. Орда. Літографія Линці над річкою Соб” (губ. Київська) інв. № 1196/Г 25838.
  90. Н. Орда. Літографія Верхівня” (губ. Київська) інв. № 11991200/Г 2584125842.
  91. Н. Орда. Літографія Мурафа” (губ. Подільська) інв. № 1201/Г 25843.
  92. Н. Орда. Літографія Шпиків” (губ. Подільська) інв. № 1206/Г 25848.
  93. Н. Орда. Літографія Вишнівець над Горинню” (губ. Волинська) інв. № 1209/Г 25851.
  94. Н. Орда. Літографія Мурафа” (губ. Подільська) інв. № 1210/Г 25852.
  95. Н. Орда. Літографія Дубно над Іквою” (губ. Волинська) інв. № 1212/Г 25854.
  96. Н. Орда. Літографія Смотрич біля гирла річки Яромирки, що впадає у річку Смотрич” (губ. Подільська) інв. № 1213/Г 25855.
  97. Н. Орда. Літографія Гирло Прип’яті, що впадає у Дніпро” (губ. Київська) інв. № 1214/Г 25856.
  98. Н. Орда. Літографія Почаїв” (губ. Волинська) інв. № 1218/Г 25859.
  99. Н. Орда. Літографія Ридомль” (губ. Волинська) інв. № 1219/Г 25861.
  100. Н. Орда. Літографія Мідники” (губ. Волинська) інв. № 1220/Г 25862.
  101. Н. Орда. Літографія Острог” (губ. Волинська) інв. № 1221/Г 25863.
  Московський державний музей архітектури ім. Щусєва
  102. Н. Орда. Рисунок Летичів”.
  Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі
  103. Ф.835. Опись 4, спр. № 188. Виды старинных городов, замков и монастырей в Западном крае. Литографии Наполеона Орды 17221915.
  І папка губ. Волынская (Ровно; Острог; Изяслав; Городище; Житомир; Меджирец Корецкий; Дубно над речкой Иква; Звягель, Новгород Волынский; Почаев, Тайкуры); II папка губ. Волынская (Вишневец над Горынью; Дубровица над Горынью; Клевань; Плоска; Губков; Антонины; Новомалин; Кременец; Корец; Славута; Острог); III папка губ. Киевская (Белополье; Белоловка; Выдубицкий монастырь; Володарка; Ягнятин; Мотовиловка; Александровка; Бердичев; Киев. Золотые ворота; Киев; Буки над речкой Роставица; Устье Припяти до Днепра; Погребище); IV папка губ. Киевская (Белая Церковь; Киев. Церковь Св. Андрея; Верховня; Александрия; Борщаговка над речкой Рось; Ружин над речкой Роставица; Линцы над речкой Соб; Богатырка; Монастырище; Кривец; Перепьятиха; Спичинцы); V папка губ. Подольская (Стрижавка (2 шт.); Винница; Каменец-Подольский; Зиньков над речкой Юшка; Михайловка; Смотрич; Летичев; Сутковцы; Меджибож при слиянии Буга с Бужком; Шпиков; Чернокозинцы над Збручем; Пятничаны; Жванец напротив Хотина над Днестром).
  Ягелонська бібліотека (Biblioteka Jagiellońska)
  104. N. Orda. Zamek i klasztor w Wiśniczu. Oddział Zbiorów Graficznych. sygn. 34201 IV M.O.G. ser. 6, nr 193.
  Національний музей в Кракові (Muzeum Narodowe w Krakowie)
  105. N. Orda. Teka Kijowska (Aleksandria pod Biała Cerkwią. Pałac Branickich) sygn. III r.a. 2827.
  106. N. Orda. Teka Kijowska (Aleksandria pod Biała Cerkwią. Pałac Branickich) sygn. III r.a. 2828.
  107. N. Orda. Teka Kijowska (Aleksandria pod Biała Cerkwią. Ruiny w Ogrodzie) sygn. III r.a. 2829.
  108. N. Orda. Teka Kijowska (Aleksandria pod Biała Cerkwią. Ruiny w Ogrodzie) sygn. III r.a. 2830.
  109. N. Orda. Teka Ukraina (Alexandrówka. Pałac Grabowskiego) sygn. III r.a. 2831.
  110. N. Orda. Teka Wołyń (Antoniny. Pałac Potockich) sygn. III r.a. 4132.
  111. N. Orda. Teka Wołyń (Antoniny. Pałac Potockich) sygn. III r.a. 4133.
  112. N. Orda. Teka Wołyń (Antoniny. Pawilon w Ogrodgie) sygn. III r.a. 4134.
  113. N. Orda. Teka Podole (Antopol. Pałac Czetwertyński) sygn. III r.a. 2933.
  114. N. Orda. Teka Wołyń (Aresztów. Pałac Jełowickich) sygn. III r.a. 4135.
  115. N. Orda. Teka Różnych Krajów (Babice. Ruiny zamku „Lipowiec” Biskupów Krakowskich) sygn. III r.a. 4548.
  116. N. Orda. Teka Podole (Bar. Ruiny zamku Królowej Bony) sygn. III r.a. 2934.
  117. N. Orda. Teka Wołyń (Bazalia. Kościół parafialny P. W. Św. Trójcy) sygn. III r.a. 4137.
  118. N. Orda. Teka Ukraina (Berdyczów. Kościół karmelitów) sygn. III r.a. 2832.
  119. N. Orda. Teka Ukraina (Berdyczów. Pałac Radziwiłłów) sygn. III r.a. 2833.
  120. N. Orda. Teka Wołyń (Berehy. Zamek) sygn. III r.a. 4138.
  121. N. Orda. Teka Wołyń (Beresteczko. Kościół potrynitarski) sygn. III r.a. 4139.
  122. N. Orda. Teka Wołyń (Beresteczko. Pałac Witoslawskich) sygn. III r.a. 4140.
  123. N. Orda. Teka Wołyń (Beresteczko. Widok pomnika grobowego w formie obelisku) sygn. III r.a. 4141.
  124. N. Orda. Teka Ukraina (Berezna. Cerkiew) sygn. III r.a. 2835.
  125. N. Orda. Teka Ukraina (Berezna. Pałac Podhorskiego) sygn. III r.a. 2834.
  126. N. Orda. Teka Wołyń (Bereźce Pałac Tarnowskich) sygn. III r.a. 4142.
  127. N. Orda. Teka Wołyń (Bereżnica. Kościół parafialny P. W. Św. Rafała Archanioła) sygn. III r.a. 4143.
  128. N. Orda. Teka Podole (Bierlince Lasowe. Pałac Bielickich) sygn. III r.a. 2935.
  129. N. Orda. Teka Podole (Berszada. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2936.
  130. N. Orda. Teka Ukraina (Biała Cerkiew. Kościół, cerkiew, pałac Branickich, gimnazjum) sygn. III r.a. 2836.
  131. N. Orda. Teka Ukraina (Biała Cerkiew. Kościół) sygn. III r.a. 2837.
  132. N. Orda. Teka Ukraina (Biała Cerkiew. Cerkiew) sygn. III r.a. 2838.
  133. N. Orda. Teka Ukraina (Biała Cerkiew. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2839.
  134. N. Orda. Teka Wołyń (Białokrynica. Pałac Czosnowskich i ruiny dawnego zamku Zbaraskich) sygn. III r.a. 4144.
  135. N. Orda. Teka Ukraina (Białołówka. Ruiny zamku Koreckich i kościół parafialny P. W. Św. Jana Nepomucena) sygn. III r.a. 2840.
  136. N. Orda. Teka Ukraina (Białołówka. Ruiny zamku Koreckich) sygn. III r.a. 2841.
  137. N. Orda. Teka Ukraina (Białopol. Kościół parafialny P. W. Św. Antoniego Padewskiego) sygn. III r.a. 2843.
  138. N. Orda. Teka Ukraina (Białopol. Dwor Tyszkiewicza) sygn. III r.a. 2842.
  139. N. Orda. Teka Wołyń (Białozórka. Pałac Brzostowskich) sygn. III r.a. 4145.
  140. N. Orda. Teka Wołyń (Boczanica. Pałac Czetwertyńskich) sygn. III r.a. 4146.
  141. N. Orda. Teka Ukraina (Bogusław. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2844.
  142. N. Orda. Teka Wołyń (Boremel. Ruiny pałacu Czackich) sygn. III r.a. 4147.
  143. N. Orda. Teka Podole (Borówka. Pałac Mańkowskich) sygn. III r.a. 2937.
  144. N. Orda. Teka Ukraina (Borszczajówka. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2845.
  145. N. Orda. Teka Podole (Bracław. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2938.
  146. N. Orda. Teka Podole (Braha. Pałac Giżyckiego) sygn. III r.a. 2939.
  147. N. Orda. Teka Podole (Braiłów. Kościół i klasztor potrynitarski i pałac Jukowskich) sygn. III r.a. 2940.
  148. N. Orda. Teka Wołyń (Brany. Pałac Zagórskich) sygn. III r.a. 4148.
  149. N. Orda. Teka Podole (Bronnica. Kościół i pałac Wittgensteinow) sygn. III r.a. 2942.
  150. N. Orda. Teka Podole (Bronnica. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2941.
  151. N. Orda. Teka Różnych Krajów (Brzeżany. Zamek Czartoryskich) sygn. III r.a. 4521.
  152. N. Orda. Teka Ukraina (Buki. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2846.
  153. N. Orda. Teka Podole (Busza. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2943.
  154. N. Orda. Teka Wołyń (Burżany. Pałac Zagórskich) sygn. III r.a. 4199.
  155. N. Orda. Teka Wołyń (Byteń. Dwór Czarnecki) sygn. III r.a. 4150.
  156. N. Orda. Teka Podole (Chmielnik. Kościół parafialny P. W. Św. Trójcy) sygn. III r.a. 2944.
  157. N. Orda. Teka Wołyń (Chołoniow. Pałac Krasickich) sygn. III r.a. 4151.
  158. N. Orda. Teka Podole (Chrzanówka. Pałac Sulatyckich) sygn. III r.a. 2945.
  159. N. Orda. Teka Ukraina (Chwastów. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2848.
  160. N. Orda. Teka Ukraina (Chwastów. Dworzec kolejowy) sygn. III r.a. 2849.
  161. N. Orda. Teka Ukraina (Chwastów. Mogila Perypiaty) sygn. III r.a. 2850.
  162. N. Orda. Teka Wołyń (Cudnów. Kościół parafialny P. W. Znalezienia Krzyża Św.) sygn. III r.a. 4153.
  163. N. Orda. Teka Wołyń (Cudnów. Dwór Rzewuskich) sygn. III r.a. 4152.
  164. N. Orda. Teka Ukraina (Cybulów. Pałac Rohozińskich) sygn. III r.a. 2851.
  165. N. Orda. Teka Podole (Czabanów. Pałac Janiszewskich) sygn. III r.a. 2946.
  166. N. Orda. Teka Wołyń (Czajczyńce. Pałac Orłowskich) sygn. III r.a. 4154.
  167. N. Orda. Teka Wołyń (Czajczyńce. Pałac Orłowskich) sygn. III r.a. 4154 odwrocie.
  168. N. Orda. Teka Ukraina (Czarnobyl. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2852.
  169. N. Orda, Teka Podole (Czarnokozińce. Pałac Czarneckich i ruiny zamku) sygn. III r.a. 2947.
  170. N. Orda. Teka Podole (Czarnokozińce. Pałac Czarneckich i ruiny zamku) sygn. III r.a. 2948.
  171. N. Orda. Teka Podole (Czarnomin. Pałac Czarnomskich) sygn. III r.a. 2950.
  172. N. Orda. Teka Podole (Czarnomin. Pałac Czarnomskich) sygn. III r.a. 2949.
  173. N. Orda. Teka Podole (Czarnomin. Pałac Czarnomskich) sygn. III r.a. 2950 odwrocie.
  174. N. Orda. Teka Podole (Czarny Ostrów. Pałac Przeździeckich i kościół parafialny P. W. Wniebowzięcia NMP) sygn. III r.a. 2952.
  175. N. Orda. Teka Podole (Czarny Ostrów. Pałac Przeździeckich i kościół parafialny P. W. Wniebowzięcia NMP) sygn. III r.a. 2951.
  176. N. Orda, Teka Podole (Czarny Ostrów. Pałac Przeździeckich zwany Willagóra) sygn. III r.a. 3049.
  177. N. Orda. Teka Ukraina (Czehryń. Widok ogólny) sygn. III r.a. 2853.
  178. N. Orda. Teka Podole (Czercze. Cerkiew i kościół parafialny P. W. Św. Trójcy)
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины