Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001рр.) : Особенности развития украинской архитектуры постсоветского периода (1991-2001 гг.)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001рр.)
 • Альтернативное название:
 • Особенности развития украинской архитектуры постсоветского периода (1991-2001 гг.)
 • Кол-во страниц:
 • 240
 • ВУЗ:
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Год защиты:
 • 2004
 • Краткое описание:
 • Національний університет "Львівська політехніка"
  На правах рукопису

  УДК 72.035(477)«1991/2001»  Франків Роман Богданович

  Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001рр.)  18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата архітектури


  Науковий керівник
  Черкес Б.С.
  кандидат архітектури,
  професор


  Львів - 2004

  ЗМІСТ


  ВСТУП5
  РОЗДІЛ1. ПОСТРАДЯНСЬКА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ, ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 10
  1.1. Специфіка наукового і фактологічного підгрунтя пострадянської архітектури10
  1.2. Тематика архітектури 1990-х в українських дослідженнях..14
  1.3. Посткомуністична архітектура, як об’єкт дослідження в країнах колишнього соціалістичного табору...24
  Висновки до першого розділу..31

  РОЗДІЛ2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ (1991-2001РР.) ...33
  2.1. Методологічні передумови наукового дослідження української архітектури періоду 1991-2001рр. ..33
  2.2. Метод порівняльних бесід з архітекторами і замовниками......34
  2.3. Метод соціологічного опитування...37
  2.3.1. Запитання на тему особистих професійних проявів38
  2.3.2. Запитання на тему ролі замовників...41
  2.3.3. Запитання щодо впливу технологій..43
  2.3.4.Запитання щодо пострадянського архітектурного розвитку...44
  2.4. Метод фотофіксації46
  2.5. Методика роботи та пошуку інформації в Інтернеті..48
  2.6. Метод натурних обстежень...49

  Висновки до другого розділу52


  РОЗДІЛ3. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ..54
  3.1. Архітектура України напередодні розвалу СРСР...54
  3.1.1. УРСР в системі комуністичної архітектурної практики на кінець 1980-х рр. .56
  3.2. Кризові явища в радянській архітектурі кінця 1980-х років, як фактор пострадянського розвитку ..58
  3.2.1. Ознаки занепаду у реалізації ідеологічної парадигми комунізму в кінці 1980-х рр. .58
  3.2.2. Тенденція декваліфікації ...67
  3.2.3. Антимодерністичні тенденції впродовж 1980-х років в радянській архітектурі69
  3.2.4. Архітектура СРСР 1980 - х рр., як базисна передумова пострадянського розвитку..81
  Висновки до третього розділу.85

  РОЗДІЛ4. РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 1990-Х РР. .87
  4.1. Соціально-економічна і культурна кон’юнктура..87
  4.2. Загальні тенденції розвитку архітектури в Україні..98
  4.2.1. Архітектура раннього пострадянського періоду98
  4.2.2. Пострадянська архітектура.107
  4.2.2.1. Символіка первинної буттєвості.107
  4.2.2.2. Відродження категорії художності в архітектурі .113
  4.2.2.3. Архітектурна морфологія періоду соціальної
  невизначеності .119
  4.2.3. Ознаки відмирання пострадянських особливостей архітектури України.128
  4.2.4. Пострадянські архітектурні особливості в контексті нового типологічного розмежування.134
  4.2.5. Особливості пострадянської архітектури України у вимірі регіональної специфіки...141
  Висновки до четвертого розділу: ...148

  РОЗДІЛ5. ПОСТРАДЯНСЬКА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ 1991-2001 РР. ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ...150
  5.1. Пострадянська архітектура України 1991-2001рр. в системі архітектурних процесів ХХ століття.150
  5.1.1. Проблема контекстного розгляду пострадянської архітектури України 1991-2001 рр., стосовно світового розвитку..150
  5.1.2.Пострадянська архітектура в контексті світового розвитку ...157
  5.2. Перехідна природа пострадянської архітектури України 1991-2001 рр. як майбутній простір проектування..186
  5.2.1. Дві сутності перехідної природи пострадянського архітектурного процесу...186
  5.2.2. Тлумачення відтворення втрачених історичних пам’яток як частини пострадянської архітектури України 1991- 2001 рр. .193
  5.3. Пострадянський досвід, як основа подальшого розвитку української архітектури197
  5.3.1. Постіндустріальні ознаки досвіду підвищеної ролі замовників в українській архітектурі періоду 1991-2001 рр. ..197
  5.3.2. Пострадянська архітектура як вихідний етап становлення нового архітектурного покоління.204
  Висновки до п’ятого розділу .207
  ВИСНОВКИ...210
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...212
  ДОДАТКИ...225

  ВСТУП


  Складні процеси трансформацій, що почалися в пострадянських країнах на межі 1980-1990-х років стали серйозним суспільним викликом, масштаби якого можна порівняти із революційними потрясіннями. Проте початковий період хаосу та непевності змінюється відносною стабілізацією і об’єктивність його оцінки вимагає якомога швидшого аналізу. Тому проведення наукового та теоретичного дослідження наслідків того що відбулося в останньому десятилітті, закладе підвалини для успішного розвитку в майбутньому.
  Актуальність теми дослідження. визначається наступними основними положеннями:
  - подальший розвиток української архітектури в найближчій перспективі неминуче відбуватиметься на основі пострадянського досвіду, тому теоретичне опрацювання цього етапу та формування відповідного понятійного апарату дасть можливість кращої обізнаності в актуальних процесах архітектури України та життєво необхідного для подальшого розвитку розмежування між явищами прогресивними та інерційними.
  - хронологічні рамки об’єкту дослідження в часі максимально наближені до періоду його виконання, що дає можливість залучити такий фактологічний матеріал, котрий буде недоступний через кілька десятиліть і може, таким чином, становити також важливе наукове підгрунтя для досліджень цієї теми у більш віддаленому майбутньому.
  - наукові та інші пошуки щодо проблематики пострадянської архітектури України розпорошені в публікаціях різного рівня аналітичної якості та досі не зібрані в єдину теоретичну систему, зрозумілу як науковцям так і практикам.
  - термін пострадянська архітектура” став широковживаним як у професійній так і у непрофесійній літературі, проте тлумачення цього терміну переважно обмежується лише початком відліку у 1991 році, і не містить науково структурованої бази атрибуцій і визначень в тому числі і відносно ознак завершення цього етапу розвитку. Це вносить плутанину і невизначеність у розуміння процесів що протікають в українській архітектурі на початку ХХІ століття.
  - подібні проблеми щодо означення пострадянськості” характерні і для ширшого кола культурних, мистецький та соціокультурних явищ в Україні, тому теоретична структуризація української пострадянської архітектури стане певним підгрунтям для вирішення подібних проблем також і в суміжних дисциплінах.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Напрямок проведеного дослідження співпадає з основним напрямком наукової роботи кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету Львівська політехніка” Вивчення архітектурної спадщини та значення художніх дисциплін у формуванні творчого мислення архітектора”. Згадана проблематика є одним з важливих напрямків діяльності Української Академії архітектури, що також свідчить про її зв’язок із загальнонаціональними потребами України.
  Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні особливостей розвитку архітектури України в пострадянський період та розробці принципів її наукової оцінки. Відповідно до поставленої мети було визначено такі задачі дослідження:
  1. Проаналізувати і узагальнити джерела наукового опрацювання пострадянської архітектури в Україні.
  2. Розробити методологічну систему дослідження відштовхуючись від факту граничної наближеності існування явища та часу проведення дослідження.
  3. Виявити ключові передумови, що стали факторами впливу та вихідною базою архітектурного розвитку 1990-х рр.
  4. Визначити основні етапи розвитку української архітектури періоду 1991-2001 рр. та їх визначальні характеристики.
  5. Сформулювати визначення пострадянська архітектура” як категорію архітектурної теорії.
  6. Провести порівняння шляху розвитку пострадянської архітектури України на тлі основних тенденцій в сучасній зарубіжній архітектурі.
  7. Виявити значення української архітектури останнього десятиліття ХХ ст. для її подальшого розвитку на поч. ХХІ ст.
  Об’єктом дослідження є архітектура України пострадянського періоду 1991-2001 рр.
  Предметом дослідження є особливості розвитку пострадянської архітектури України. Межі дослідження визначені періодом 1990-х років та територією України. Архітектурні, соціокультурні, політичні та інші явища та процеси, котрі часово і територіально виходять за рамки цього періоду, розглядаються у тій мірі, яка визначена метою дослідження.
  Методи дослідження грунтуються на системному вивченні явищ, пов’язаних із розвитком архітектури в Україні протягом періоду 1991-2001рр. Методи сформовані відповідно до завдань і передбачають:
  - вивчення, аналіз та наукове узагальнення публікацій присвячених архітектурі пострадянського періоду.
  - проведення натурних обстежень об’єктів пострадянської архітектури, та
  - вивчення проектної документації об’єктів пострадянської архітектури, різних стадій їх будівництва і виконання.
  - проведення порівняльних бесід з архітекторами і замовниками.
  - проведення соціологічного опитування серед архітекторів, що представляють різні регіони України та різні професійні школи.
  - здійснення фотофіксації тих об’єктів, що характеризують особливості процесу пострадянського архітектурного розвитку
  - спеціальних пошук та аналіз матеріалів із мережі Інтернет, що характеризують специфіку архітектурного розвитку не лише в Україні але і в країнах подібної посткомуністичної трансформації.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  - вперше системно розглянуто явище розвитку пострадянської архітектури України, на фоні феномену пострадянської архітектури взагалі.
  - вперше сформульовано поняття пострадянська архітектура” як категорії теорії архітектури, дано її визначення та характеристику.
  - визначено межі та ознаки завершення явища пострадянської архітектури.
  - виявлено органічний зв’язок різних тенденцій української архітектури 1991-2001 рр. із соціокультурними процесами в пострадянському суспільстві.
  - розроблено систему понятійних визначень, що характеризують різні тенденції та прояви пострадянської архітектури.
  - запропоновано теоретичну концепцію розгляду явищ української архітектури в контексті загального розвитку архітектури.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що їх можливо використати:
  - у відкритті нових творчих підходів та мотивацій, пов’язаних із усвідомленням зрозумілої морфологічної та ідеологічної межі між пострадянською і не пострадянською архітектурою. яка стосується періоду 1990-х рр.
  - у розумінні цінності окремих об’єктів української архітектури 1990-х рр., як свідчень самобутніх соціокультурних процесів та свідомості специфічного феномену перехідного соціуму.
  - у створенні науково обгрунтованої теоретичної бази, що може служити основою для розроблення тієї частини історії української архітектури
  - у створенні навчальних програм та посібників, що стосуються аспектів сучасної архітектури загалом і української зокрема.
  Апробація результатів дисертації
  - Наукові результати дисертаційної роботи впроваджені в курси лекцій Історія архітектури і містобудування” та Історія мистецтва і архітектури”, які читались на кафедрі дизайну та основ архітектури на протязі 2002-2004 рр.; в курсовому проектуванні студентів напрямку 1202 «Архітектура» та напямку 0202 «Мистецтво»; у дипломному проектуванні студентів напрямку 0202 «Мистецтво».
  Розроблені в дисертації положення, були впроваджені в формуванні засад професійної критики стосовно сучасних архітектурних процесів, що здійснювались, фаховими виданнями. Архітектурний вісник” та журналі Є”.

  Публікації. Безпосередньо за темою дисертації опубліковано 15 статей у фахових виданнях, з яких 3 у виданнях за переліком ВАК.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. Дослідженням сформульовано поняття пострадянської архітектури”, як категорії архітектурної теорії та науки і визначити його часові межі. Процесам пострадянської архітектури було надано конкретних характеристик - обумовленості радянським минулим або реакціює на нього. Стилістичні ознаки відображають три основні і два перехідні етапи розвитку цієї архітектури. Основні етапи сформульвані як: символіка первинної буттєвості, відродження категорії художності та про-західних і про-історичні напрямки пострадянської архітектури. Перехідними етапами є рання пострадянстка архітектури та виникнення ознак розкладу пострадянських рис в архітектурі України. Таким чином поняття пострадянська архітектура” перестало бути розмитим визначенням, механічно прив’язаним лише до 1991 року як дати розпаду Радянського Союзу.
  2. Отриманий зміст поняття пострадянська архітектура” дав можливість окреслити межу між пострадянськими та новими не пострадянськими архітектурними об’єктами, котрі стали з’являтись на межі 1990-х - 2000-х рр. Такими не пострадянськими проявами визначено тенденції неомодернізму та прямого гедонізму. Ця обставина має суттєве значення для архітектурної практики, оскільки дає можливість розмежування між пройденим та новим етапом розвитку української архітектури.
  3. Вирішено теоретичну проблему систематизації тенденцій та явищ архітектури в Україні періоду 1990-х рр. у логічну послідовність, та показано як і в яких проявах вона пов’язана із загальною специфікою соціокультурного розвитку України в цей період.
  4. В межах згаданої систематизації, здійснено тлумачення з точки зору архітектурної теорії таких явищ 1990-х рр., як відтворення втрачених пам’яток, як об’єктів що включають в себе ознаки пострадянської архітектури та явищ глобалістичних повторів і відродження народної архітектури, як процесів що будучи складовою пострадянського періоду не є частиною пострадянської архітектури.
  5. В роботі виявлено чітку сукупність передумов, остаточно сформованих в останнє десятиліття існування СРСР, котра у визначальній мірі зумовила особливості розвитку пострадянської архітектури в Україні та прослідковано природу цієї залежності. Такими передумовами стали ознаки занепаду у реалізації ідеологічної парадигми комунізму, тенденції декваліфікації та антимодернізму.
  6. Сформульовані основні засади розгляду пострадянської архітектури як складової загальносвітового архітектурного процесу що грунтується на розумінні індустріальної епохи як спільного культуротворчого базису. Виявлені особливості які в його рамках складають окрему вартісну категорію пострадянської архітектури зосередженої на процесах ціннісної переорієнтації.
  7. Визначено принциповий підхід до оціночної диференціації об’єктів української архітектури 1990-х рр. в сенсі їх символізації одного з найфундаментальніших та самобутніх перехідних історичних періодів, відносно чого сформульовано вегетативний та консерваційний підходи стосовно об’єктів пострадянської архітектури.
  8. При розробці методів дослідження було використано унікальні можливості що випливали із граничної наближеності між часовими межами дослідження та часом його проведення. Такими методами стали порівняльні бесіди з архітекторами і замовниками, відстеження етапів проектного процесу та факторів впливу на нього, соціологічного опитування, тощо. В силу такої набли-женості, ці методи є єдиними в свому роді, не можуть бути повторені в майбут-ньому і тому можуть стати важливим матеріалом для подальших досліджень.
  9. Сформовано ієрархічну послідовність наукових джерел з точки зору їх значення для вивчення пострадянської архітектури України, та проведено їх порівняння із подібними аналітичними передумовами в інших країнах посткомуністичної трансформації.

  10. Методи проведеного дослідження застосовувались у різних регіонах України, що дає можливість з одного боку говорити про існування потрібної загальноукраїнської усередненості, а з іншого виявити характерну специфіку окремих регіонів.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абизов В. Організаційно-фінансове забезпечення сталого розвитку історичних територій // Теорія та історія архітектури і містобудування: Збірник наукових праць. К.: НДІТІАМ, -2002. С.338-341
  2. Алферова Г.В. Архитектура времени французской абсолютной монархии ХVII-XVIII вв. // Всеобщая история архитектуры .-М.: -Т.7.-С.131.
  3. Архитектура рубежа 21 века. Летопись сооружений; http://www.iatp.irex.am/grants/modernarch/7-news.htm.
  4. Архітектура України.-1991.-№6.-С.32.
  5. Асадов А. // Архитектура СССР.-1986. -№6. - С.24.
  6. Асс. Е. О разном // А.С.С.-1996.-№2.-С.8-9.
  7. Асс Е.О разном-2 // А.С.С. -2001.-№8.-С.151
  8. Бажанова Т. Нижний ярус” жилого района // Архитектурное творчество СССР, выпуск 8. М.: Стройиздат. 1988. С. 107.
  9. Балаян К. Символика национального своеобразия современной армянской архитектуры // Архитектурное творчество СССР, выпуск 8. М.: Стройиздат. - 1988. - С. 69.
  10.Белебеха І.О. Українська еліта. Харків: Березіль, 1999.-346с.
  11.Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт сициального прогнозирования / Культура и сознание; http:// www.postindustrial.ru
  12.Бородкин Ю. Хай-тек і «ментальность» // А.С.С.-2001.-№7.-С.37.
  13.Вечерський В. Криза національної містобудівельної культури //Архітектура України.-1991.-№4.-С.36-37.
  14.Вентури Р. Определение архитектуры как укрытия с декорацией на нем, и другие оправдания банального символизма в архитектуре; http://www.ussr.to/All/tibetian/korpus/k3/
  15.Виг Я. У нас нет пока высоток; http://www.architecture.com.ua/Archive/07.03.01.htm
  16.Вісник української академії архітектури.-1996.-№3.-С.1.
  17.Геніс О. Архітектура мистецтво рами // Архітектурний вісник.-1998.-№1.-С.8.
  18.Гнедовский Ю. ХVIII конгрес МСА в Чикаго // Архитектура и строительство России.-1993.-№3,4.-С.23.
  19.Голдбергер Г. Филип Джонсон // Америка. - 1977. - №299. - С.16.
  20.Голдхоорн Б. От редактора; http://www.prorus.ru/pr/pr_24.htm
  21.Город уходит в небо // Архитектура и престиж. 2001.-№1.-С.7-13.
  22.Гусаков В. // Архітектура України.-1991.-№1. С.2-4.
  23.Гусынин А.Б., Шмайлова Р.А. Теория статистики: учебник. -М.: Финансы и статистика, 1998. -576с.
  24. Гутов В.А., Концепция киберпространства и перспективы современной демократии // Интернет и современное общество. Всероссийская научно-методическая конференция. Санкт-Петербург,8-11 декабря 1998г.: Тезисы докладов. СПб., 1998. С. 35-38.
  25.Дахно В.П., Ежов В.И., Килессо С.И. Архитектура Украины на современном этапе. К.: Будівельник, 1984. -151с.
  26.Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма: Пер. з англ. - М.: Стройиздат 1985. 136с.
  27.Джигіль Ю., Мар’єв О. Дещо про ліцензування // Архітектруний вісник.-1997.-№1.-С.16-17.
  28.Дзядик Н., Липка Р. Перші випускники архітектурної спеціальності Львівської політехніки післявоєнного періоду // Архітектурний вісник.-2002.-№2.-С.25.
  29.Дольник А. // Архитектура СССР.-1986. -№6. - С.26.
  30.Дьомін М., Фільваров Г., Фомін І. Проблеми і перспективи містобудування в Україні // Вісник української академії архітектури.-1998.-№5.
  31.Еверитов Ю.И., Трихаш Н.К. Мировоззренческие задачи теории архитектуры // Методологические проблемы советской архитектуры. М.: ЦНИИП Градостроительства. - 1976. - С.21.
  32.Ежов С. Банковское строительство: опыт 90-х. Мнения // А.С.С.-2002.-№1.-С.98.
  33.Езерский И. Рыбный день русского стиля; http://www.archi.ru/press/ezersky/itogi11.htm
  34.Езерский И. Тихий модернизм; http://www.archi.ru/press/texts/itogi_1_02.htm
  35.Енциклопедія української літератури; http://www.proza.com.ua/enc/index.php?sym=%D0%A0%D1%9B&p=3
  36.Ерофалов Б. Современная архитектура Киева: другое // А.С.С.-2000.-№6.-С.13-14.
  37.Жежерин В. Побеждает тот, кто идет вперед // Архитектура и престиж.-1995.-№1.
  38.Жоголь Л. Прав ли был Ле Корбюзье; http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/260/23422/
  39.Жук Р. Ритмічні особливості української церковної архітектури// Пам’ятки України.-1991.-№4.-С.39-45.
  40.Журавлев А. На рубеже 1970-1980-х годов, творения поиски и свершения // Архитектурное творчество СССР, выпуск 8. - М.: Стройиздат. - 1988. - С.7.
  41.Зінкевич О., Гула В. Україна: Путівник.-К.: Смолоскип, 1993.-450с.
  42.Зинченко А.П. Организация архитектурного проектирования зданий массового строительства // Проблеми развития архитектуры в условиях индустриализации строительства. -К.: КиевЗНИИЭП. -1985. -С.24.
  43.Иванов А. В поисках идентификации; http://www.archaos.ru/comments/page2.htm#1
  44.Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Творци катаклизма// Советская Россия. 1994. 22марта.
  45.Иконников А. О русском в русской архитектуре // Архитектура и строительство России.-1992.-№2.-С.8-11.
  46.Іван-Павло ІІ. Переступити поріг надії: Пер. з поль.-К.-Львів:Кайрос-Свічадо.1995.-168ст.
  47.Іванисенко В.П. Епос// УРЕ.-2-е вид.-К.:-Т.4.-С.45.
  48.Кабінет Міністрів України. Про Програму відтворення видатних пам'яток історії та культури України. Постанова; http://www.heritage.com.ua/zakonodavstvo/pidzakonni%20akti/VidPam/VidPam01.htm
  49.Кастельс М., Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе / Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1990.-С.494.
  50.Кащенко О. Архітектурна освіта: ознаки розвитку // Вісник Української академії архітектури.-2000.-№1.-С.51.
  51.Кишкань В. Расточительная экономия // Актуальные проблемы советской архитектуры. М.: - Картолитография. -1986. - С.87-89.
  52.Криворучко Ю. Львів/Захід: навколо традиції І // А.С.С. 2001. -№1. С. 21.
  53.Коваленко С.;http://www.sgk.marka.net.ua
  54.Коваль Р.Філософія українства; http://ukrlife.org/main/koval/right.htm
  55.Кондель-Пермінова Н. Чи має майбутнє архітектурна освіта в Україні // Архітектура України.-1991.-№5.-С.2.
  56.Конкордія.Чи бути місту?// Архітектура України.-1993.-№2.-С.2-7.
  57.Кот С., Юрій Коренюк Ю. Михайлівські пам’ятки в російських музеях ; www.geocities.com/nspilka/library/mych_pam_ros.html
  58.Кравчук Л. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми.-К.: Століття,2002.-392с.
  59.Ксеневич М., Фільваров Г. Архітектурна критика для професіоналів; http://www.grad.kiev.ua/articles/arhitect.html
  60.Куцевич В. Законодавче і науково-проектне забезпечення розвитку архітектури та будівництва // Вісник Української академії архітектури.-2000.-№1.
  61.Куценко В.І. // УРЕ 2-е вид.-К.,1980. Т.5.-С.323-324.
  62.Кучма Л. О самом главном //Факты.-1999.-11 ноября.-С.5.
  63.Кучма Л. Основні підсумки економічних і соціальних перетворень (1991-2001рр.); http://www.kuchma.gov.ua/main/?sp/2
  64.Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. М.: ОЛМА-ПРЕС, 2002.- 920с.
  65.Липка Р. Ідеологічні джерела історичної архітектурної спадщини Львова / Матеріали Міжнар. конф.Архітектура як відображення ідеології”.-Львів:ДУ”Львівська політехніка”.-1996.-С.37.
  66.Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000р.) К.: Видавничий дім альтернативи”, 2000. -360ст.
  67.Лосицький Ю., Власов Т. Про архітектурно-історичну спадщину// Архітектура України.-1992.-№1.-С.16-18.
  68.Лялюк И. Смотр-конкурс дипломных проектов 2001 года // Ватерпас.-2001.-№5.-С.85.
  69.Мардер А. Роздуми про дослідження з теорії та історії архітектури // Вісник Української академії архітектури.-2000.-№1.-С.40-46.
  70.Маркс К., Енгельс Ф. Про мистецтво. К., 1978
  71.Маженна Н.,Омел’янченко М.,Добровольський Л. Сучасне житло і народні традиції // Архітектура України.-1991.-№4.-С.36-37
  72.Малинин Н. Постмодернизм на хуторе близ Диканьки // Архитектура и престиж.-1999.-№3.-С.25.
  73.Матвіїв О. Будинок архітектора // Особняк. -1998.-№2(8).-С.12.
  74.Матушкин М. Новое после нового искусства // А.С.С. 2000.-№4.С.86-87.
  75.Мельник І. Очікуючи ювілею // Поступ.-2001.-№119.-С.2.
  76.Мельников К.С. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика.-М.: Искусство, 1985.- 311с.
  77.Метлицкий Р.Г. Диапазон архитектурного мастерства // Архитектурное творчество СССР, выпуск 8. М.: Стройиздат. - 1988. - С.154.
  78.Мещеряков В. Градообразующий аспект воссоздания одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора // А.С.С Юг. 2002. №3 С.41.
  79.Михайлов Б.П. Архитектура капиталистического общества // Всеобщая история архитектуры: в 2 т. М., 1963. Т.2. 734с.
  80.Мярс Г.Н. // Вопросы истории и теории русской и советской архитектуры. Л.: ЛИСИ 1988. С.164
  81.Национальный стиль или какая в Украине архитектура // А.С.С.-2001.-№1.-С.38-39.
  82.Новая архитектура Туркменистана. Стратегия развития архитектуры - в руках президента; http://www.archjournal.ru/rus/3-4number/turkmenistan.htm
  83.НоренковС. Архитектурный дует: Александр Харитонов и Евгений Пестов; http://www.admcity.nnov.ru/references/arch/90_2000.htmi
  84.Ожеван М. Українська культурополітика перед викликами постмодерних ситуацій; http://www.unl.ac.uk/ukrainecentre/WP/24.html
  85.Ортега-и-Гассет. Восстание мас: Пер. с исп; http://lib.bigmir.net/read.php?e=1510
  86.Открытое письмо А.Ложкину, редактору журнала "Проект- Сибирь" и Ю. Мусиенко, редактору сайта www.a3d.ru; http://www.a3d.ru/archi/stat/grup.php
  87.Пайфер С., Паскуаль К. Заявка України на вирішальне місце в історії // Поступ,-2002.-№40(897).-С.13
  88.Панченко Т. Досвід міжнародного науково-проектного співробітництва // Вісник Української академії архітектури.-2000.-№1.-С.21-26.
  89.Педан Ю. Полювання на вільнодумців // Архітектура України. - 1991. -№3. -С.56-60.
  90.Перець О. Значення національного фактору у сучасному українському мистецтві// Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті.-1997.-№6.-С.-63-64.
  91.Петрова О. Історія колони. З глибини століть на Майдан Незалежності; http://www.zn.kiev.ua/ie/show/359/32120/
  92.Підгірняк Р. Стиль бароко та прояви його рис в архітектурі сучасних храмів України // Особняк. 2001. -№3. С.29-32.
  93.Підлісний З. Деякі думки щодо засад розвитку архітектури// Архітектурний вісник.-1997.-№1.-С.4.
  94.Поляченко В.А. Закон Поляченко // Янус нерухомість.-2002.-№18(199).-С.2.
  95.Порфирий Иванов; http://poiski-s.narod.ru/soznanie/ivanov.htm
  96.Посацький Б. Пошук вирішення актуальних проблем // Архітектурний вісник.-1997.-№1(2).-С.51.
  97.Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.»; http://www.nkau.gov.ua/nsau/pravonsau.nsf/0/e4dd6d3c782bbea4c2256c780060a521?OpenDocument
  98.Постсоциализм, или наследие наследия; http://www.archjornal.ru/rus/3-4number/postsocializm.htm
  99.Проскуряков В. Чи потрібна українському театру, українська архітектура/ Матеріали Міжнар. конф.Архітектура як відображення ідеології”.-Львів:ДУ”Львівська політехніка”.-1996.-С.47.
  100. Протопопов С. // А.С.С. 2001. -№1 -С.38.
  101. Проценко Б., С’єдін О. За фасадом професії// Архітектура України.-1991.-№1.-С.20-21.
  102. Ревзин Г. До первой звезды // Архив 2000. Архитектурные студии и мастерские, - М.:ИЦ”Табурет”,- 2000 -С.42-45.
  103. Ревзин Г. Крах русской архитектуры. Проект реконструкции Мариинского театра.; http://www.archi.ru/press/revzin/komm190102.htm
  104. Ревзин Г.И. Очерки по философии архитектурной формы. М.: ОГИ, 2002.-144с.
  105. Ревзин Г. Похмелье русской архитектуры; http://www.vesti.ru/2000/10/11/971018515.html
  106. Ремизова Елена. Критика архитектуры и архитектура критики http://www.archiart.com.ua/data/remizova/text.htm
  107. Ремизова Е., Олег Дроздов формула минимализма // Архидея.-2003.-№5.-С.15.
  108. Российская архитектура после инфаркта. От редакции; http://www.marhi.ru/vestnik
  109. Рудницький А. Проблеми і шляхи розвитку української урбаністики та архітектури в умовах державної незалежності України // Вісник Української академії архітектури.-2002.-№1.
  110. Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры. М.: Стройиздат, 1986. 373 с.
  111. Рябушин А.В. Новые горизонты архитектурного творчества 1970-1980 годы. - М.: Стройиздат, 1990. - 320 с.
  112. Рябушин А.В., Советская архитектура архитектура нового типа // Методологические проблемы советской архитектуры. М.: ЦНИИП Градостроительства. - 1976. - С.13.
  113. Савченко В. Кобзареве поле” у Каневі// Архітектура України.-1992.-№3.-С.16.
  114. Седак И.Н., Дахно В.П., Писковский Ю.Н., Ладний В.Е. Архитектура Советской Украины. М.: Стройиздат, 1987. 303с.
  115. Семашко О. Громадська позиція архітектора // Архітектура України.-1991.-№1.-С.61.
  116. Скорик Л.// А.С.С.-2001.-№4.-С.25
  117. Скорик Л. Киев превращается в огромный хутор; http://www.business.kiev.ua/i471/a9781
  118. Сліпченко Н., Сьомочкін І., Ошуркевич Л. Концепція відтворення стінопису та іконостасів Михайлівського Золотоверхого собору у Києві // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація».-Львів: Місіонер. 1999. С.84-109.
  119. Соболевский А., Гавриков А. В поисках соответствия месту и времени; http://www.archjournal.ru/rus/03%20(31)%202003/insearchoftimeandplase.htm
  120. Соколов Д. От истоков никуда не денешся // Проект Россия.-2001. -№22.-С.28-29.
  121. Съедин Н. Формирование художественного образа жилого массива Виноградарь в Киеве // Архитектурное творчество СССР, выпуск 8. М.: Стройиздат. - 1988. - С.99.
  122. Тимофієнко В., Пучков А. Криза і сподівання фундаментальної науки // Архітектурна спадщина України: щорічник Держбуду України.-2002.-Вип.5.-С.7-8.
  123. Тихонов В.С. Архитектура СССР // От редактора. 1986. -№1. - С.2-3.
  124. Тохтаев А. Архитектура независимого Туркменистана; http://www.archjornal.ru/rus/1%20(29)%202003/archuzbekistan.htm
  125. Тоффлер Э. Третья волна.: Пер. с англ. -М.: «Издательство АСТ», 1999.-С.538
  126. Трофімов Ю.Л., Рибалка В.В., Гончарук П.А. та ін. Психологія: Підручник. -К.: Либідь, 1999. 558с.
  127. Уманцев Ф. Про духовність в архітектурі. Історія і сучасність // Архітектура України. 1991.-№ 2.-С.31.
  128. Уренев В.П. // Региональные проблемы архитектуры и строительства. 2002. -№3-4. -С.4.
  129. Уреньов В. // Архітектурний вісник.-2002.№1.-С.68
  130. Фефелов А.Тоска по стилю; http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/01/383/41.html
  131. Фильваров Г. Настоящее и будущее Киева: мифы и реальность; www.architecture.com.ua/Archive/13.03.01.htm
  132. Фомин Г.Н. Архитектура общества развитого социализма. -М.: Стройиздат, 1986. - 81с.
  133. Фомін І.О. Історичні закономірності авторитарної архітектури/ Труди Міжнар. конф.Архітектура як відображення ідеології”.-Львів:ДУ”Львівська політехніка”.-1996.-С.64.
  134. Франків Р. Архітектурна майстерня Олександра Пікущенка // Архітектурний вісник. 2003. №4
  135. Франків Р. Архітектурна студія Аркона” // Архітектурний вісник. 2003. №4
  136. Франків Р. «Бомба»: сповільнена дія та архітектурні наслідки // Є. 2003. №4 С.16-17.
  137. Франків Р. Будинок управління НБУ в Івано-Франківську. Австрійці починають і програють // Архітектурний вісник.-2003.-№2(18).-С.19-23.
  138. Франків Р. Дитяче кафе Тигриня” приклад архітектури антиглобалізму. // Архітеткруний вісник. 2003.-№3 С.42-43.
  139. Франків Р. Євробуд” під дахом і меганавісом // Архітектурний вісник. 2003. №4
  140. Франків Р. Новий офіс АТ «Кредит-банк (Україна)» // Архітектурний вісник. -2003. -№1. -С.2-6.
  141. Франків Р. Банк Прикарпаття” в Івано-Франківську // Архітектурний вісник.-2003.-№2(18).-С.19-23.
  Франків Р. Сорбонна”-архітектурна концепція для золотої молоді // Архітектурний вісник. 2003.-№4
  142. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития: Пер. з англ.- М.:Стройиздат,1990. - 533с.
  143. Фьюк И. Звучание новых понятий // Актуальные проблемы советской архитектуры. М.: Картолитогорафия. 1986. С.86.
  144. Хазанова В. Советская архитектура первых лет Октября. -М.: Наука, 1970. -213с.
  145. Харитонов А. // Архитектура СССР.-1986. -№6. - С.32.
  146. Хихлуха Л. Проблемы национального в архитектуре России // Архитектура и строительство России.-1992.-№2.-С.12-13.
  147. Храм на 100 прихожан // Особняк.-2001.-№3.-С.79.
  148. Чекалин А., Зодчие // Правда, 24 марта, 1985.
  149. Черкес Б. Архітектура України напередодні ХХІ століття // Архітектурний вісник.-1999.-№3-4.-С.6-12.
  150. Черкес Б., Грицюк Л. Архітектор Євген Нагірний // Дзвін. 1991. -№4. С.152.
  151. Шахрова М.М., Общий курс фотографии. К.: «Вища школа», 1976. 284с.
  152. Швець В. Львів/Захід: навколо традиції І // А.С.С. 2001. -№1. С. 18.
  153. Швець В. Ми всі хочемо, щоб Львів став ще кращим // Архітектурний вісник.-2001.-№1-2.-С.-8
  154. Швидковский Д. Архитектура ушедшего десятилетия // Архив 2000. Архитектурные студии и мастерские, -М.:ИЦ”Табурет”,- 2000.-С.3.
  155. Шкодовский Ю // А.С.С.-2000.№3.-С.21
  156. Шпара І.// Архітектура України.-1991.-№1.-С.1.
  157. Шпара И. // Архитектура и престиж.-2001.-№1.-С.8.
  158. Шпара И. Это позор для национальной культуры Украины; http://www.business.kiev.ua/n471/a9780/
  159. Штолько В. Українській академії архітектури 10років // Особняк.-2002.-№1.-С.5-6.
  160. Шуляр В. «Архітектурному віснику»-5 років // Архітектурний вісник.-2001.-№3-4.-С.1.
  161. Ясиевич В.Е. Проблемы совершенствования архитектуры жилой среды в условиях научно-технического прогресса // Проблемы развития архитектуры в условиях индустриализации строительства. - К.: К
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины