ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО -ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ : Принципы архитектурной типологическими СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО -ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ
 • Альтернативное название:
 • Принципы архитектурной типологическими СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • Національний університет “Львівська політехніка”
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • Національний університет Львівська політехніка”


  На правах рукопису
  УДК 727.11:658.262

  Шулдан Лариса Олександрівна  ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО -ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
  ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ
  ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ
  18.00.02 архітектура будівель та споруд

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата архітектури
  Науковий керівник
  доктор архітектури,
  професор Проскуряков В.І.  Ідентичність всіх примірників дисертації
  ЗАСВІДЧУЮ:
  Вчений секретар спеціалізованої
  вченої ради /Петришин Г.П./  Львів - 2007


  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ....................... 3
  ВСТУП............................................................................................. 5
  РОЗДІЛ 1. Досвід проектування і будівництва шкіл з врахуванням енергозаощаджування.................................................. 15
  1.1.Тенденції реформування шкільної освіти і політика енергозбереження в Україні ................................................................................................ 16
  1.2.Соціально-демографічні, кліматологічні, екологічні та психологічні як фактори впливу на архітектуру шкіл.......................... 23
  1.3.Узагальнення досвіду проектування і будівництва навчальних закладів з урахуванням енергозаощаджування................. 35
  1.3.1.Історія світового досвіду проектування і будівництва навчальних
  закладів ................................................................................................ 40
  1.3.2.Шкільне будівництво в СРСР та за кордоном................... 50
  1.3.3.Сучасний стан проектування і експлуатації шкіл в Україні з врахуванням енергозаощаджування...................................................... 59
  Висновки до РОЗДІЛУ 1.............................................................. 71
  РОЗДІЛ 2. Методи визначення та класифікація заходів архітектурного енергозаощаджування для будівель шкіл.............. 73
  2.1.Формування переліку архітектурних енергозаощаджувальних заходів та визначення пріоритетів їх застосування............................................................................................ 73
  2.2.Застосування методів визначення енергетичного стану будівлі для розхрахунку енергоефективності архітектурних рішень.. 89
  2.3.Обґрунтування джерел фінансування та економічної ефективності впровадження архітектурних енергозаощаджувальних заходів 100
  2.4. Класифікація заходів архітектурного енергозаощаджування для шкільних будівель .............................................................................................. 111
  Висновки до РОЗДІЛУ 2............................................................ 125
  РОЗДІЛ 3. Архітектурно-типологічні принципи енергозаощаджування для будівель шкіл і комплексів................. 129
  3.1.Містобудівні і ландшафтні засоби економії енергії в будівлях шкіл 129
  3.2.Вдосконалення архітектурно-планувальної структури шкільних будівель та їхньої композиції з врахуванням енергозаощаджування.......................................................................... 142
  3.3.Архітектурні форми шкільних будівель з найменшими тепловтратами....................................................................................... 152
  3.4.Організація середовища шкільних будівель з врахуванням енергозаощаджування.......................................................................... 162
  Висновки до РОЗДІЛУ 3............................................................ 183
  ВИСНОВКИ................................................................................ 185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 188
  ДОДАТКИ................................................................................... 208
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

  Архітектурні заходи енергозбереження заходи, спрямовані на змен­шення енергоспоживання (зокрема теплової енергії) будівлі шляхом збільшення енерго-(тепло)надходжень.
  Архітектурні заходи енергозаощаджування (енергоекономії)** це комплекс архітектурних заходів, які спрямовані на зменшення непродуктивних енерговтрат (тепловтрат) і збереження оптимальних умов мікроклімату в будівлі.
  Енергоекономічна будівля будівля, під час проектування, будівництва та експлуатації якої здійснена максимальна кількість заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів.
  Енергозберігаючі (енергоефективні) заходи* заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання.
  Енергоефективний проект* проект, спрямований на скорочення енерго­споживання, а саме: реконструкцію мереж і систем постачання, регулювання та облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізацію огороджувальних конструкцій і технологій виробничих процесів.
  Енергетичне обстеження будівлі виявлення і розрахунок енергетичного стану будівлі.
  Енергетичний аудит* визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення, що підтверджується економічними розрахунками ефективності запропонованих заходів.
  Енергоефективний будинок це будинок, який характеризується покраща­ними приведеними показниками тепловитрат порівняно з нормативними
  Менеджмент з енергозбереження* система управління, спрямована на забез­печення раціонального використання споживачами паливно-енергетичних ресурсів.
  Норми питомих витрат палива та енергії регламентовані величини питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для конкретного виробництва, процесу, продукції, роботи, послуги.
  Прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів* втрата паливно-енерге­тичних ресурсів поза технологічними процесами (вид нераціонального викорис­тання паливно-енергетичних ресурсів).
  Нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів* прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх марнотратне витрачання та використання паливно-енергетичних ресурсів понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення в дію системи стандартів нормами питомих витрат палива та енергії.
  Термореновація будівлі виконання комплексу заходів, спрямованих на віднов­лення термічного стану будівлі, що з будь-яких причин погіршився, а у результаті впровадження архітектурних заходів відповідає сучасним вимогам.
  Термомодернізація будівлі виконання комплексу архітектурних заходів, спрямованих на покращання термічного стану будівлі.
  Термічний стан будівлі сукупність показників внутрішньої температури у приміщеннях будівлі і температур в огороджувальних конструкціях.
  Тепловий баланс сукупність величин сумарних тепловитрат та сумарних теплонадходжень в будівлі.
  Тепловитрати будівлі теплова енергія, що використовується на підтримання оптимальної температури повітря в приміщеннях будівлі та непродуктивні тепловтрати.
  Тепловтрати будівлі теплова енергія, що втрачається через огороджувальні конструкції будівлі.
  [ ] посилання на джерела.

  Примітки:
  * терміни, наведені у законах України Про енергозбереження” та „Про внесення змін до Закону України Про енергозбереження”; ДСТУ 2420-94 „Енергозбереження. Терміни та визначення”;
  ** запропоновані автором.


  ВСТУП

  Актуальність теми. Серед соціальних об’єктів, що побудовані і будуються в Україні значне місце займають заклади освіти. Утвердження і забезпечення права людини на освіту є одним з найважливіших обов’язків держави [97, 1 ч., с. 53]. Це зумовлено тим, що освіта у сучасному глобалізованому та інформатизованому світі стає вирішальним чинником суспільного прогресу і національної безпеки, важливою складовою всебічного розвитку людської особистості. Водночас, за останні роки в Україні накопичилося чимало невирішених проблем, які негативно впливають на реалізацію права громадян на освіту [51; 197]. Для втілення у життя прогресивної педагогіки і реформування середньої освіти в школі недостатньо змін організаційних форм і методів ведення навчального процесу. Важлива роль у впровадженні прогресивних форм педагогіки і реформуванні освіти належить архітектурі шкіл, яка формує середовище для виховання гармонійної особистості і створює здорові психофізичні умови навчання. Реформування освіти передбачає розроблення нових типів шкіл, зміну технологічної організації, номенклатур шкільних приміщень та їхніх планувальних параметрів [147; 100]. Зокрема, важливими є створення і дотримання комфортних температурних умов у школах [53; 54]. Потребують інспектування, докорінного перегляду та удосконалення архітектурні рішення у наявному фонді шкільних будівель, який налічує близько 22 тис. навчальних закладів [66]. Такі умови напряму пов’язані з великими енерговитратами, що в умовах перманентних енергетичних проблем в нашій країні та значного підвищення тарифів на енергоносії (на теплову енергію від 46 до 102 грн./Ккал) обтяжливо для державного бюджету [18, 72; 73]. А питання раціонального використання енергетичних ресурсів набули загальнодержавного значення і проголошені питаннями національної безпеки [69; 95; 149].
  Тому проектування, розбудова та експлуатація навчальних закладів повинні бути узгоджені із розробленням і впровадженням архітектурних енергозаощаджуавльних заходів. За результатами виконаного у дослідженні аналізу, переважна більшість шкільних будівель міст і сіл України сьогодні не відповідає вимогам енергоощадності через недосконалість архітектурних рішень.
  Огляд наукових праць сучасних дослідників та їхніх попередників з проблем шкільної архітектури виявив повну відсутність досліджень у напрямку її вдосконалення з урахуванням архітектурного енергозаощаджування. Як елемент комплексів громадських установ розглядалася архітектура шкільних будівель доктором архітектури В.І. Єжовим [61]. Особливості формування навчально-матеріального середовища для учнів підготовчих класів досліджувалися В.Т. Шпа­ковською [210]. Формування об’емно-планувальної структури шкільних будівель у складних інженерно-геологічних умовах розглянуто у дисертації О.С. Слєпцова [170]. У дисертаційній роботі Н.А. Консулової розроблено принципи формування архітектурного середовища з урахуванням його виховної дії [98]. Над питаннями реконструкції, розвитку та удосконалення мережі і типів шкільних будівель у наявній забудові працювала Є.А. Начєва [130]. Розвитку архітектури навчально-виховних будівель під впливом нових навчальних технологій і містобудівельних тенденцій стосуються дослідження доктора архітектури Л.М. Ковальського [91]. Планувальну організацію будівель ліцеїв і гімназій досліджував С.В. Сьомка [189]. Формування архітектури шкіл з нетрадиційними методам навчання розглядалося у дисертаційній роботі О.М. Дячок [58].
  Усі рекомендації радянської доби щодо покращання проектування шкільних будівель стосувалися методик проектування шкіл з виокремленими блоками приміщень для учнів і населення, рекомендацій щодо структур шкільних будівель з навчальною технікою; функціонально-планувальних вимог до будівель сільських шкіл та особливостей їхніх архітектурно-художніх рішень; оглядів окремих просторових, функціональних, комунікаційних елементів, питань типізації, укрупнення навчальних будівель та архітектурно-конструктивних питань. Це роботи В.І. Степанова [184; 186], А.А. Баталова, Є.Б. Дворкиної [185], Г.О. Градова [31; 32], Н.П. Афанасьєвої [12], П.Г. Ветрова, А.А. Гущева [19], С.Ф. Наумова, Ю.І. Тюши- на [126], І.М. Архарова [10], С.Я. Кузнєцова [104]. Організацію шкільних ділянок, типі­зацію навчально-виховних будівель досліджували В.Ф. Алексєєв [3], В.І. Коктиш [94], В.В. Смірнов [11] Дослідженням, в яких розглядаються питання проектування закла­дів освіти і виховання у сільській місцевості, присвячені роботи К. Шешельгіса [209], М.М. Волкова [22], С.Б. Моисеевої, Н.В. Решетникової [122]. Проблемні питання проектування шкіл в південних районах розглядалися у дисертаційних роботах А.Т. Ка­су­мова [85], Т.М. Дадашева [37]. Жодна з названих робіт не пов’язана з дослідженнями у галузі архітектурного енергозаощаджування. Не висвітлювався пошук здійснення енергоефективних заходів засобами архітектури і в дослідженнях О. Стасюк, П. Солобая, Г. Ковальської [92; 179; 183], присвячених архітектурі вищих навчальних закладів.
  Вітчизняні наукові роботи у галузі архітектурного енергозбереження, як і більшість закордонних, пов’язані, переважно із урахуванням і пристосуванням архітектурних рішень до технічних та інженерних заходів енергозбереження, питаннями зменшення тепловтрат у комплексі із збільшенням теплонадходжень від енергії сонця та її акумуляції. У дисертаційній роботі Д. Антонюк розглянуто застосування геліосистем в архітектурі дитячих дошкільних закладів [8]. Застосування систем використання сонячної енергії у архітектурі рекреаційних будівель досліджувались Г. Хавхун [205]. Дослідженнями у галузі енергозбереження також займались: В. Беляев, М. Бродський, Г Казаков, О. Підгорний, О. Печеник, Н. Се­ліванов, В. Товбич, Л. Хохлова, Г. Черних, і др. [16; 84; 144; 145; 196; 219]. Питання енергозаощаджування у контексті оптимізації форми житлових будинків з метою підвищення їх енергоефективності досліджені у роботі Т.О. Кащенко [86].
  Та все ж, недослідженою повною мірою залишається роль архітектурних засобів щодо основного призначення будівлі захисту від негативних впливів навколишнього середовища. Архітектурні заходи енергозаощаджування спрямовані на зменшення непродуктивних енерговтрат (тепловтрат) і збереження оптимальних умов мікроклімату у будівлі. Тепло для обігрівання будівлі, поза тим, що слугує джерелом енергії: традиційні види, альтернативні джерела чи внутрішні тепло­надходження, не повинно витрачатися марно. Енергозаощаджування у дослідженні окреслене мінімізацією тепловтрат засобами архітектури. Їхнє застосування є найлогічнішим у шкільних будівлях, термін експлуатації яких ненабагато більший, ніж опалювальний період [173, 8290], а витрата енергоносіїв саме на потреби опалення становить 7585%. Це надасть змогу зекономити чималу частину енергії як у реконструйованих, так і упроектованих будівлях. Відсутність таких цілеспрямо­ваних архітектурних досліджень можна пояснити насамперед тим, що вони завжди ведуться на стику архітектурних та інших наук. Дослідник повинен бути творчим архітектором і водночас обізнаним науковцем у спеціальних галузях. По-друге, такі дослідження в методичному сенсі просто неможливі в сучасних національних НДЛ. Їх варто розпочинати у підготованих лабораторіях, із залученням значних коштів і забезпеченням необхідними засобами. Дослідження, що покладені в основу цієї роботи, велися у співпраці з Alliance to Save Energy, ЕСО-Links, FEVE (Польща). Питання теплонадходжень, як внутрішніх, так і зовнішніх, розглядалися як вихідні умови для виконання розрахунків. Палітра застосування архітектурних енерго­заощаджу­вальних заходів визначена без втручання у технічні аспекти, скажімо проектування приладів опалення та мереж, застосування, функціонування та розташування перетворювачів, тому робота не стосується технічних тепловтрат. Численні посилання на теплотехнічні розрахунки у роботі прийняті як інструментарій для визначення пріоритетів застосування тих чи інших архітектурно-енерго­заощаджу­вальних рішень. А розрахункова частина спирається на роботи інженерів Л.Д. Богуславського [17], В.Ф. Гершковича [27], Н.Н. Селіванова [219], С.С. Жу­ков­ського, В.Й. Лабая [65; 106] та вітчизняні й закордонні нормативні і рекомендаційні джерела [41; 234; 244; 246]. Спеціальні науковообгрунтовані методичні і комплексні рекомендаційні визначення архітектурних енергоефективних заходів в Україні на сьогодні відсутні. На шляху до енергоощадного архітектурного проектування поки що єдиним кроком щодо чинної нормативної бази стало упровадження нових вимог до теплоізоляційності зовнішніх огороджувальних конструкцій [41; 124]. Доповнень потребують нормативні документи, зокрема й ті, що поширюються на проектування нових і реконструкцію наявних будівель навчально-виховного призначення [42; 44].
  Розрахункова частина даного дослідження спирається на засади архітектурно-будівельної фізики та вітчизняні й закордонні нормативні і рекомендаційні джерела. Загальнотеоретичною основою досліджень стали роботи в галузі містобудування й архітектури.
  У своїх дослідженнях автор спирається на праці відомих теоретиків архітектури і дизайнерів. Це дає змогу розглядати питання архітектурного енергозаощадження шкільних будівель і споруд цілісно, для створення архітектурно-типологічних кон­цепцій, задовольняючи комплекс сучасних вимог до них. Загальною теоретичною ба­зою таких досліджень є роботи в галузі містобудування і архітектури: Г.Г. Азгальдо­ва, М.В Оболенського, Б.Г. Бархіна, М.М. Дьоміна, А.В. Iконнікова, В.І. Єжова, Г.І. Лаврика, В.О. Тимохіна, В.І. Проскурякова, О.С. Слєпцова, І.О. Фоміна [2; 15; 55; 60; 78; 107; 161; 192; 204].
  До основних положень актуальності теми дослідження належать такі:
  1. Архітектурне проектування нових та експлуатація наявних шкільних будівель в Україні потребують істотних змін, зумовлених законодавчо закріпленими вимогами реформування національної освіти.
  2. У більшості вітчизняних шкіл через недостатню теплоізоляцію будівель та проектні рішення без урахування архітектурних заходів енергозаощаджування не дотримано санітарно-гігієнічних вимог, спостерігаються значні тепловтрати і витрати енергоносіїв на опалення.
  3. До найважливіших проблем сучасності належить раціональне викорис­тання енергоресурсів, а енергетичні реалії в Україні зумовлюють гостру необхідність у розроблянні й застосуванні архітектурних енергозаощаджувальних рішень для будівель шкіл.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження відповідає: науковому напряму кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету „Львівська політехніка” „Типологія архітектури і архітектурного середовища”; кафедри архітектурних конструкцій Національного університету „Львівська політех­ніка” „Дослідження конструкцій будівель і споруд, кліматичних навантажень і впливів, питань архітектурно-будівельної фізики й аеродинаміки, а також досліджен­ня і розроблення енергозаощаджування в будівлях і регламентів для покращання комфортних умов архітектурного середовища”; відповідає затвердженій на сесії Львівської обласної ради 3.03.2006 р. „Програмі енергозбереження для бюджетної сфери й населення на 20062008 роки” №526.
  Мета дослідження виявлення тенденцій архітектурного енергозаощаджування шкільних будівель і комплексів, визначення їхніх основних принципів; розроблення рекомендацій щодо проектування нових та реконструкції існуючих будівель шкіл в Україні з врахуванням принципів енергозаощаджування.
  Завдання дисертаційного дослідження:
  1. Проаналізувати основні фактори, що впливають на архітектурно-типологічну організацію шкіл та визначити серед них місце енергозаощаджування;
  2. Узагальнити досвід проектування, будівництва та реконструкції навчальних будівель з врахуванням енергозаощаджування;
  3. Виявити історичні закономірності і сучасні тенденції застосування енерго­заощаджування в архітектурі шкіл;
  4. Класифікувати заходи з архітектурного енергозаощаджування для шкільних будівель і комплексів та обґрунтувати їхню енергетичну і економічну ефективність;
  5. Сформулювати принципи архітектурного енергозаощаджування для шкіль­них будівель і комплексів;
  6. Розробити пропозиції щодо вдосконалення архітектурно-просторової, типологічної організації та художньо-естетичної виразності шкільних будівель з врахуванням вимог енергозаощаджування.
  Об’єкт дослідження шкільні будівлі і комплекси.
  Предмет дослідження архітектурно-типологічне вдосконалення шкільних будівель і комплексів з врахуванням енергозаощаджування.
  Межі дослідження: дослідження обмежені географічними, часовими та архітектурно-типологічними межами:
  географічні: І, ІІ і ІІІ температурні зони України;
  часові: від другої половини ХІХ століття до теперішнього часу;
  архітектурно-типологічні: шкільні будівлі, що передбачені чинними норма­тивними документами, державними будівельними нормами, законодавчими проек­тами.
  Методи дослідження
  За емпіричним методом вивчено досвід проектування і будівництва навчальних закладів із застосуванням архітектурного енергозаощаджування: критично про­аналізо­вано 405 навчальних будівель і комплексів, з яких комплексно досліджено 103 об’єкти. Теоретичний метод полягав у аналізі спеціальної вітчизняної та закордонної літератури з архітектури шкільного будівництва: методичних, наукових, проектних матеріалів і норм з архітектури навчальних будівель (більше ніж 70 літе­ратурних джерел), близько 40 джерел за темою енергозбереження та теплофізики і т. ін. з архівів, бібліотек України та інших країн. На основі 60 типових проектів шкіл проведено логічне моделювання процесів, що відбуваються у навчальних закладах та їх зівставлення з теплофізичними процесами у будівлях. Застосування спеціальних методів полягало у здійсненні інструментальних досліджень в 24 школах, експери­ментальних, лабораторних та розрахункових роботах; розрахунку та порівняльній оцінці енергоефективності архітектурних заходів для 8 існуючих шкіл із застосуванням методу математичного моделювання; у виконанні 107 енергетичних аудитів будівель різного призначення для визначення енергоекономічної доцільності застосування заходів енергозаощаджування. Здійснено статистичний аналіз резуль­татів анкетного опитування батьків школярів та вчителів, виконаного у 114 школах трьох температурних зон України. Розроблено 19 експериментальних проектів, проведені численні консультації навчальних та реальних проектів із застосуванням заходів архітектурного енергозаощаджування в будівлях навчальних закладів.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  вперше окреслене поняття „архітектурного енергозаощаджування" для будівель шкіл;
  визначено взаємозв’язок між прийомами архітектурно-планувальної, просто­рової, типологічної організації, художньо-естетичної виразності шкільних будівель і споруд та їхньою енергоефективністю;
  сформульовано принципи архітектурного енергозаощаджування для вдоскона­лення шкільних будівель різних архітектурних типів;
  обґрунтовані засоби і розроблені заходи архітектурного енергозаощаджування для впровадження в сучасну практику проектування і реконструкції шкіл.
  Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можна застосовувати для прикладного проектування нових будівель шкіл та реконструкції існуючих. Частину отриманих у роботі результатів можна адаптувати до будинків інших типологічних груп. Напрацювання можуть бути використані для підготовки теоретичних праць і науково-методичних посібників з архітектурного енерго­заощаджу­вання. Отримані результати застосовано у навчальному процесі в курсах „Архітектурна фізика”, „Енергозберігаюча архітектура” для студентів-архітекторів; для студентів-енергоменеджерів в курсі „Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових будівель”, та можуть застосовуватись під час підготовки студентів інших будівельних спеціальностей.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та матеріали дослідження було представлено на 16 конференціях і семінарах, серед них: Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні технології мінімізації енерго­споживання у будівництві. Відновлювальні джерела енергії” (Львів, 89 лютого 2007 р.); Навчальний семінар для керівників органів місцевої влади „Управління споживанням енергії та фінансування енергоощадних проектів для бюджетних установ міста” (Трускавець 3031 жовтня 2003 р.); ІІІ наукова конференція молодих вчених на тему Будівництво та архітектура України в нових соціально-економічних умовах”, секція 18.00.02 архітектура будівель і споруд (Київ ЗНДІЕП, 25 листопада 2004 р.); Міжнародна науково-технічна конференція Житло, енергія, екологія”, каф. ”Архітектурні конструкції” (м. Львів, 2729 квітня 1998р.); Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja Energoоszczednosci sfer nieprodukcyjnego przeznaczenia” (Polska, Kraków,46 maja 1999); Problems of the technical meteorology. 3rd International conference (Lviv, 2226 Мау 2006). Результати дослідження знайшли відображення у 6 демонстраційних проектах: Пілотний проект енергетичного аудиту Міської Ради в м. Львові”, Демонстраційний проект енергоаудтиту школи №13 м. Тернополя” (виставка Галицькі контракти”); „Енергообстеження будівель шкіл Стрийського р-ну Львівської обл.”, Демонстраційний проект енергетичного аудиту загальноосвітньої школи №161 у м. Харків”; ”Демонстраційний проект енергообстеження будівлі загальноосвітньої школи №9 у м. Івано-Франківську”; Демонстраційний проект енергетичного аудиту Палацу творчості дітей та юнацтва у м.Хмельницькому” (виставки Спілки енергоощадних міст України).
  Публікації. Автором одноосібно (9) та у співавторстві (5) опубліковано 14 статей за темою дослідження, зокрема 5 у виданнях, внесених ВАК до списку фахових видань за спеціальністю 18.00.02 архітектура будівель і споруд.
  Особистий внесок. У статтях [158; 159] автором проаналізовано результати досвіду залучення студентів Львівської архітектурної школи до проектування шкільних будівель з урахуванням енергозаощаджувальних технологій та засобів. У праці [157] висвітлена актуальність енергозаощаджування в архітектурі навчальних закладів на прикладах з ретроспективного огляду архітектурної діяльності за кордоном і в Україні. У публікації [156] виявлені проблеми сучасного сільського шкільного будівництва у часовому діапазоні від кінця ХІХ століття до наших днів та перспективи розвитку архітектури шкіл з позицій енергозаощаджування.
  Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Основна текстова частина на 188 сторінках (з ілюстративним матеріалом на 25 сторінках), бібліографія складається з 250 назв, 3 додатки містять ілюстративний матеріал та відомості про впровадження результатів дослідження.
  Впровадження результатів дослідження
  Результати дослідження використані під час розроблення навчальних семестро­вих, бакалаврських і дипломних проектів студентів-архітекторів за спеціальністю 7.121103 та 8.121103 „Дизайн”, у 5 дипломних проектах студентів-теплотехніків за спеціальністю 8.092108 „Теплогазопостачання і вентиляція” та 8 дипломних проектах студентів-енергоменеджерів за спеціальністю 7.000008 „Енергетичний менеджмент”. Основні положення дослідження використовуються у лекційних курсах „Архітек­турна фізика” для базового напряму 6.120100 „Архітектура”; „Енергозберігаюча архітектура” для спеціальності 7.121101 та 8.121101 „Архітектура будівель і споруд”, 7.121102 та 8.121102 „Містобудування”, 7.121103 та 8.121103 „Дизайн”; „Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових будівель” для спеціаль­ності 7.000008 „Енергетичний менеджмент”; у практичних, лабораторних роботах і розрахункових роботах названих курсів; у лекціях для слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціалістів енергоменеджерів райдержадміністрацій (міськвиконкомів) за темою „Управління ефективністю використання енергоресурсів” впродовж 2006 р., що проводить Регіональний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту; у 6 методичних розробках до лабораторного практикуму курсу „Архітектурна фізика” напряму 1201 і навчальних курсів з енергозбереження та виконання „Програми енергозбереження для бюджетної сфери й населення на 20062008 роки”.
  Впровадження здійснені автором у 8 проектах: пілотний проект енергетичного аудиту будівлі міської ради на Площі Ринок №1 у м. Львові, виконаного на замовлення „Alliance to Save Energy”; комплексний термореноваційний проект Львівської школи-інтернату №1 по вул. Остроградських №1 м. Львова, проект реновації школи №13 м.Тернополя, проект термореновації школи №19 в м. Луцьку у співпраці з енергосервісною фірмою Універс”, а результати досліджень, проекту­вання і впровадження доповідалися на семінарах і конференціях Спілки енергоощад­них міст України. Результати досліджень застосовані в „Програмі утилізації промислових органічних відходів шляхом спалювання для виробництва теплової енергії у Стрийському р-ні Львівської обл.” під час виконання проекту енергетичного аудиту для загальноосвітньої школи у с. Старі Дідушичі Стрийського району, проекту реконструкції школи в с. Малі Дідушичі та проекту комплексної термомодернізації школи у с. Любинці, в межах гранту СG5-UA-2 виконано проект реконструкції загальноосвітньої школи у смт. Стинава Стрийського району Львівської області.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Вимоги реформування вітчизняної освіти, „енергетичний” стан шкільних бу­дівель та незадовільна оцінка навчального середовища учасниками навчального процесу та експертами в галузі енергозбереження визначають актуальність пошу­ків та необхідність досліджень архітектурного вдосконалення шкіл з урахуванням енергозаощаджування.
  1. Виявлено, що проблемами енергозбереження будівель в сучасній Україні займається широке коло дослідників, однак архітектори належної участі у цьому процесі не беруть. Узагальнення даних сучасної вітчизняної і зарубіжної літера­тури та науково-дослідних робіт показало, що у галузі термомодернізації будівель домінують інженерно-технічні підходи і практично повністю ігноруються архітек­турні аспекти енергозаощаджу­вання. Відсутнє належ­не наукове обґрунтування та нормативна база проектування енергоощадних будинків, зокрема шкільних будівель і комплексів. Встановлена невідпо­відність між просторово-функціональ­ною організацією шкільних будівель і сучасними вимогами енерго­збереження.
  2. Уточнене поняття архітектурного енергозаощаджування, в якому кон­центруються напрацювання в багатьох галузях науки, запропоновано розширення сфери застосування цього поняття та його змісту у науково-проектній діяльності. Архітектурне енергозаощаджування це комплекс архітектурних заходів, спрямо­ваних на зменшення непродуктивних енерго­втрат (тепловтрат) і підтри­мання оптимальних умов мікроклімату в будівлі.
  3. Доведено, що у проектуванні шкільних будівель та їхніх комплексів від середини ХІХ ст. до сучасності структура шкіл формувалася і з ураху­ванням прийомів енергозаощаджування, сформованих під впливом певних природно-географічних та кліматичних умов. Виділено три періоди, які відрізняються ставленням до енергозаощаджування в архітектурі й відображені у містобудівних, композиційних, формо­творчих тощо рішен­нях шкільних будівель. І період формування усталених енергозаощаджу­вальних рішень (кін. ХІХ поч. ХХ ст.); ІІ нівелювання заходів архітек­турного енергозаощаджування, змен­шення ролі архітектурних рішень у формуванні внутрішнього мікро­клімату (поч. ХХ ст. до 5080 років ХХ ст.). ІІІ зростання впливу архітек­турних рішень на використання енергетичних ресурсів (періоди енерге­тичних, економічних та екологічної криз).
  4. Визначено масштаби впровадження архітектурних енергоощаджуваль­них рішень, які зумовлені зростанням в України обсягів будівництва нових та реконструкції і реновації наявних шкіл. Доведено, що на сучасному етапі проектування і ревалоризація, реконструкція та експлу­атація навчальних закладів повинні узгоджуватись з впровадженням архітектурних енергозаощаджувальних заходів. Їхнє розроблення і застосу­вання повинно розвиватися у трьох напрямках: реверсивне застосування прийомів традиційної архітектури; використання передових технологій та матеріалів; синтетичне поєднання цих двох напрямків.
  5. Обґрунтовано застосування заходів архітектурного енергозаощаджу­вання з позицій комплексного підходу до теплозахисту будівлі, дотри­мання теплового комфорту приміщень та економічного моти­вування. У резуль­таті виконаних досліджень (24 енергообстеження, 11 енерго­аудитів) встановлено, що архітектурні засоби енергозаощаджу­вання можуть оптимізувати непродуктивні втрати теплової енергії в будь-якій будівлі та залишаються актуальними при використанні різних видів енергоносіїв. За розрахунками автора їхнє впровадження дає змогу змен­шити тепловтрати в шкільних будівлях до 60%, рівень тепло­спожи­вання до 20% і забезпе­чувати щорічний економічний ефект у розмірі 0,6 млрд. гривен (в цінах 2006 року).
  6. Визначено 5 груп наявних в Україні шкільних будівель, поділених за потребою впро­ваджен­ня архітектурних енергозаощаджувальних рішень: І невідкладне здійснення термомодернізації (побудовані у 7090-ті роки XX ст.); ІІ одночасне застосування архітектурних рішень відповідно до реформ освіти та вимог енергозаощаджування (будівлі задовільного стану без часових обмежень зведення); ІІІ повна реновація і модернізація (до 70-х років XX ст.), IV поміркована ревалоризація зі спеціальними заходами енерго­заощаджування (пам’ятки архітектури); V поступове виведення зі шкільного фонду.
  7. Обґрунтована пріоритетність застосування архітектурних енерго­заощаджу­вальних заходів для: 1) шкільних будівель, розташованих у ІІІ температурних зонах України, де очікується найбільший енерге­тичний, а відтак і економічний ефект; 2) шкіл з місткістю в діапазоні від початкових до трикомплектних загальноосвітніх шкіл; 3) таких ти­пів шкіл, як „школа родина”, початкова школа, „початкова школа + дошкільний виховний заклад” та приміщень для дітей шестилітнього віку у складі школи.
  8. Визначено принципи архітектурного вдосконалення шкільних будівель і комплексів з урахуванням енергозаощаджування. Містобудівний прин­цип полягає у створенні позитивного теплоенергетичного і вітрового фону для будівлі школи. Планувально-просторовий принцип спрямо­ваний на узгодження структури й планувальних параметрів з вимогами до внут­рішнього мікроклімату приміщень та зовнішньокліматичними парамет­рами. Композиційний принцип передбачає компактне вирішення будівлі з її обмеженням по висоті та вертикальне зонування приміщень. Дія принципу формоутворення спрямовується на оптимізацію форм будівлі та її композиційних складових. Принцип дизайну узгоджує фасадний та інтер’єрний дизайн із поширенням теплового потоку і регламентує кубатуру та функціонування окремих приміщень. Прин­ципи та засоби архітектурного енерго­заощаджування втілено у програ­мах регенерації історичних шкільних будівель, які передбачають часові етапи реалізації, розроблені для проектних рішень сучасних шкіл з урахуванням вимог освітньої реформи та застосовані у навчальному процесі.

  Матеріали РОЗДІЛУ 3 опубліковані у статтях [158, 211, 214, 215, 217]

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агне С., Турчин С. Львівська школа №8 історія та сучасність/ Будуємо інакше №6. 2002. С. 4044.
  2. Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества продукции квалиметрия. М.: Знание, 1986. 116с.
  3. Алексеев В.Ф. Рациональная организация школьного участка в условиях городской застройки. Автореф.дис...канд.арх. М., 1959. 16 с.
  4. Алешин П.Ф., Маринченко А.И., Колесников В.В. Архитектура школьных зданий. К.: Изд-во Академии архитектуры Украинской ССР, 1952. 100 с.
  5. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. М.: Просвещение, 1964 275 с.
  6. Анапольская Л.Е. Метеорологические факторы теплового режима здания. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 239 с.
  7. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. К.Знання-Прес, 2002. 331с.
  8. Антонюк Д.И. Архитектура детских дошкольных учреждений с гелиосистемами теплоснабжения (на примере УССР). Диск.арх. К., 1989. 175 с.
  9. Аронин Д.Э. Климат и архитектура. М., 1959. 253 с.
  10. Архаров И.М. Методы типизации учебных зданий. М.: ЦНТИ по гражд.строит.и архит. Госгражданстроя, 1972. 23 с.
  11. Афанасьева Н.П. Опыт проектирования и строительства новых типов школ за рубежом. М., 1974. 53 с.
  12. Афанасьева Н.П. Структуры школьных зданий с обучающей техникой. М: ЦНИИЭП Учебных зданий, 1974. 40 с.
  13. Барановський Г.В. Общественные здания. (А-В-С-D) //Архитектурная энциклопедия второй половины ХIХ века. С.-Петербург, 1908. т.2(А-В-С-D). 687c.
  14. Барханова О.А. Рациональные типы мебели и оборудования и принципы планировочных решений основных помещений дошкольных детских учреждений Автореф.дис...канд.арх. М., 1975. 17 с.
  15. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учеб.-метод.пособие для архитект.вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1982. 224 с.
  16. Беляев В.С., Хохлова Л.П. Проектирование энергоэкономичных и энергоактивных гражданских зданий. М.: Высш.шк., 1991. 255 с.: ил.
  17. Богуславський Л.Д. Снижение расхода энергии при работе систем отопления и вентиляции. М.:Стройиздат, 1985. 336 с.
  18. Василик О.Ф. Государственные финансы Украины. Начальное пособие. К.:Высшая школа, 1999. 376 с.
  19. Ветров П.Г., Гущев А.А. Строительство каркасно-панельных школ и детских учреждений. Л. М.: Стройиздат, 1967. 141 с.
  20. Вимірювання вологості за методом точки роси. Інструкція до лабораторної роботи з курсу Архітектурна фізика”для студентів напрямку 1201 Архітектура”/Укл.: Л.Шулдан, М.Яців.Львів: Видавництво Національного університету Львівська Політехніка”, 2003. 8с., іл.
  21. Вовканич С. Демографічний чинник у системі розбудови інноваційного суспільства: загальноукраїнський і регіональний виміри // Регіон. економіка. 2004. №1. С. 2134.
  22. Волков Н.М. Сельские школы-интернаты (Вопросы проектирования и строительства в Украинской ССР) Автореф.дис...канд.арх. К., 1964. 20 с.
  23. Вороновський Г.К., Денисюк С.П. ...Енергетика світу і України. Цифри та факти. К.: НАНУ відділ фізико-технічних проблем, 2005. т.І. 346 с.
  24. Всеобщая история архитектуры в 12 томах / Ред.кол.: Н.В. Баранов, А.В. Бунин, В.Е. Быков,Ю.С.Яралов. т.11. М.: Изд. лит-ры по стр-ву, 1973. 887 с.
  25. Гаврилюк Ю. Програма обліку енергії ASE 2.2. Альянс за збереження енергії, Львів, 2003. 22 с. (http://www.ase.org).
  26. Гайнріх Д., Георгт М. Екологія dtv-Atlas.К.: Знання Прес,2001. 287с.
  27. Гершкович В.Ф. Пособие по проектированию систем водяного отопления к СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и конгдиционирование». К.:Укрархстройинформ, 2001. 36с.
  28. Гигиенические вопросы строительства школ и дошкольных учреждений / Под ред. Г.Н. Сердюновской и Е.И. Кореневской М.:Медицина, 1965. 244 с.
  29. Гігієнічні проблеми проектування, будівництва та експлуатації навчально-виховних закладів нового типу / Н.С. Полька, Г.М. Єременко, С.В. Гозак та ін. // Праці наук.-практ.конф. Проектування нових типів навчальних закладів”.Тернопіль: АБНПВ, 1997. С. 5060.
  30. Глобальна стратегія енергозбереження на Україні. т.1. К., 1995.
  31. Градов Г.А. Город и быт. М.: Стройиздат, 1968. 251 с.
  32. Градов Г.А. Пути повышения архитектурного качества зданий школ и яслей-садов// В сб.:Архитектура учебно-воспитательных зданий в жилой застройке. М., 1975. С. 49.
  33. Грибан В.Г. Валеологія: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 256 с.
  34. Гусев Н.М. Основы строительной физики.Учебник для вузов. М., Строиздат, 1975. 440 с.
  35. Д’юї Джонсон. Демократія і освіта. Перекл. з англ. Львів: Літопис, 2003.294с.
  36. Давидюк О.О. Соціальна безпека: Проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників // Центр перспективних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України, 2005 (http://cpsr.org.ua/&pr=6&id=175).
  37. Дадашев Т.М. Архитектура городских школ в условиях Азербайджанской ССР. Автореф.дис...канд.арх. Б., 1961. 20 с.
  38. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов; Перев. с англ. 2-е изд., исправл. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 1341 с.
  39. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. К.: 1993. 26 с.
  40. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд // Держбуд України. К., 2004 21 с.
  41. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: ДП „Укрархбудінформ”, 2006. 70 с.
  42. ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. - К.: Держкоммістобудування України, 1997. 162 с.
  43. ДБН В.2.2-4-97" Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів"- К.: Держкоммістобудування України, 1997.
  44. ДБН В.2.2-9-99 ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення. На зміну СНіП 2.08.02-89. К.: Держбуд України, 1999. 43с.
  45. ДБН В.2.528-2006 Природне і штучне освітлення. К.:Мінбуд архітектури, 2006.76с.
  46. Декларація про державний суверенітет України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 р./ Радянська Україна, 1991. №164. 4с.
  47. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів від 19.06.1996р. № 173.
  48. Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.06 №311 //Офіційний вісник України. К. 2006. Про державну допомогу сім’ям з дітьми / Відомості Верховної Ради України, № 17-18, ст.250. ст.162
  49. Добровольський В.В. Екологічні знанняК.: Професіонал, 2005. 296с.
  50. Довкілля для Європи. Матеріали V Всеєвропейської конференції//Київ, травень 2003. 124с.
  51. Доклад Міністра освіти і науки С.М. Ніколаєнка на сесії Верховної Ради України з питань стану сільської освіти 10.01.2006 http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/rozv/doklad.doc.
  52. Дослідження температурно-вологісних умов у приміщенні. Інструкція до лабораторної роботи з курсу Архітектурна фізика” для студентів напрямку 1201 Архітектура”/ Укл.: З. Рутковський, Е. Нестерович, Л. Шулдан. Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2003. 24с., 5 іл.
  53. ДСанПіН 5.5.2.00801. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. К., 2001. 56 с.
  54. ДСанПіН 5.5.6.009-98 Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах. К.: Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. 200120с.
  55. Дьомін М., Левітан Я. Соціально-демографічні процеси та основи державної містобудівної політики в Україні // Проектно-планувальні аспекти містобудування. Випуск 7. К, 2004. С. 4756.
  56. Дьомін М.М., Фільваров Г.Й., Фомін І.О. Проблеми і перспективи містобудування в Україні // Вісник Української академії архітектури. 1998. №5. С. 1220.
  57. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. М.: Знание, 1986. 173 с.
  58. Дячок О.М. Принципи формування архітектури шкіл з нетрадиційними методам навчання. Дис..канд.арх.:18.00.02. К., 1999. 192 с.
  59. Евсина Н.А. Прогрессивные традиции в архитектуре русских учебных зданий эпохи классицизма. Автореф.дис...канд.арх. К., 1964. 21 с.
  60. Ежов В.И. Архитектура общественных зданий массового строительства М.:Стройиздат, 1983. 216 с., ил.
  61. Ежов В.И. Научные основы формирования и типизации общественных зданий в условиях комплексной застройки жилых районов (на примерах практики проектирования и строительства в Украинской ССР): Автореф. дисд-ра арх.: 18.00.02/ Моск. арх. ин-тМ.: Стройиздат, 1982. 35 с.
  62. Ежов В.И. Технология проектирования школьных комплексов. М., 1977. 62 с.
  63. Енергоконцепція Львів 2000 // Управління освіти. Інвестиційний проект по теплозабезпеченню Львів, 1999. 43 с.
  64. Єлін Ю.Я.,Зерова М.Я. Україна: екологічний аспект К.:Просвіта, 1996. 98с.
  65. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навч. посібник для ВЗО. Львів:Астрономо-геодезичне товариство, 2000. 259 с.
  66. Загальноосвітні навчальні заклади України. Державний комітет статистики України на початок 20052006 навчального року. Статистичний бюлетень. К.2006.
  67. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру одноразової допомоги при народженні дитини" . Київ 19.06.2003 року № 972-IV.
  68. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" // Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, С.102, ст.12.
  69. Закон України "Про енергозбереження"// Постанова ВР України №75/94-ВР від 01.07.94, ВВР, 1994, № 30, 283 с. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №783ХІVвід 30.06.99, ВВР, 1999, №34, с.274; №2509ІV від 05.04.2005, ВВР, 2005, №20, с.278; №3260ІV від 22.12.2005, ВВР, 2006, №15, с.126; №3421ІV від 09.02.2006, ВВР, 2006, №22, с.199).
  70. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. № 4004ХП.
  71. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"// Відомості Верховної Ради України, 2001.,№14. С.71, ст.41.
  72. Закон України № 3235-ІV Про Державний бюджет України на 2005 рік. Відомості Верховної Ради України № 10-11 / К. 2006 Верховна Рада України, 23 лютого 2004.
  73. Закон України №3235-ІV Про Державний бюджет України на 2006 рік. Відомості Верховної Ради України, № №7-8, №17-19/К.-2006. Верховна рада України, 25.02.2005.
  74. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. К.:Вища школа,2004. 381c.
  75. Звіт про науково-дослідну роботу Провести дослідження і розробити пропозиції щодо нових вимог до формування мережі навчально-виховних закладів та реконструкції дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти”/ ВАТ Київ ЗНДІЕП, Київ, 2002. 128 с.
  76. Зінич П. Вентиляція громадських будівель. Навч. посібник. К.: КНУБА, 2002. 256с.
  77. Зоколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой /Под ред. Бердичевского В.Г., Бранденбурга Б.Ю. М., 1984. 459с.
  78. Иконников А.В. Архитектура ХХ века: утопии и реальность. Т.І. М.: Прогресс, 2001. 656 с.
  79. Иллюстрированный каталог проектов учебно-воспитательных зданий. К.: Госком по арх. и градостр. при ГОССТРОЕ СССР, КИЕВЗНИИЭП, 1990, 240 с.
  80. Иллюстрированный каталог проектов учебно-воспитательных зданий. Общеобразовательные школы. Разр.: Ковальский Л.Н., Полищук В.П., Шпаковская В.Т. и пр. К.: КиевЗНИИЭП, 1990. 240 с.
  81. Исаєвич Я.Д. Источники по истории украинской культуры эпохи феодализма ХІХІІІст. К.: Наукова думка, 1972. 144 с.
  82. Іванов С. Львівський будівничий Владислав Олександр Садловський // Будуємо інакше 2002.№6. С. 2629.
  83. Іванов С., Курсина К. Вулиці Академіка Богомольця, Туган-Барановського, Тершаківців, Академіка Павлова // Будуємо інакше 2003.№1. С. 912.
  84. Казаков Г.В. Принципы совершенствования гелиоархитектуры. Львів: Світоч, 1990. 152 с.
  85. Касумов А.Т. Особенности проектирования школьных зданий в природно-климатических условиях южных районов СССР. Автореф.дис...канд.арх. М., 1966. 19с.
  86. Кащенко Т.О. Підвищення енергоефективності житлових будинків на основі оптимізації їх форми. Автореф. диск-та арх.:18.00.02/ КНУБА К., 2001. 19с.
  87. Кінаш Р.І., Бурнаєв О.М. Статистичні дослідження сезонних закономірностей швидкості приземного вітру в Україні / Вісник ДУ Львівська політехніка”. 1997. №335. С. 6274.
  88. Кінаш Р.І., Бурнаєв О.М. Температурний режим повітря і грунту в Україні. Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 2001. 800 с.
  89. Кліматологічний аналіз району будівництва: Завдання та інструкція до лабораторної роботи з курсу Архітектурна фізика” для студентів напряму 1201 Архітектура”/Укл.: Л. Шулдан. Львів: Видавництво Національного університету Львівська Політехніка”, 2002. 23с., 7 іл/
  90. Кобилянський Є., Семененко А. Криза енергетична і криза екологічна // Зелена енергетика #2(18)2005 ЕКОінформ”, Львів2005. С. 67.
  91. Ковальский Л.М. Проблемы развития архитектуры учебно-воспитательных зданий. Дис...д-ра арх.:18.00.02. К., 1995. 212 с.
  92. Ковальська Г.Л. Принципи та методи оптимізації функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів в існуючій міській забудові. Дис к-та арх.:18.00.02 К., 2002. 167 с.
  93. Козорез Б.И., Ковальский Л.Н. Архитектура учебных зданий.К.: Будівельник, 1980. 144 с.
  94. Коктиш В.И. Климатические основы типизации жилых, учебно-воспитательных зданий и приемов застройки микрорайона. Автореф.дис...канд.арх. М., 1977. 18 с.
  95. Комплексна державна програма енергозбереження України.К.: ДІЕЗУ, 1996.234с.
  96. Комплексна програма енергозбереження Львівської області. Львів, 2000. 113 с.
  97. Конституція України, Закон України Про внесення змін до конституції України” №2222-ІV від 8.12.2004 р. Харків: ФОЛІО, 2005. 15 с.
  98. Консулова Н.А. Принципы формирования архитектурной среды школьных зданий с учетом ее воспитательного воздействия. Диск-та арх.:18.00.02. К., 1987. 185 с.
  99. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. Проект розроблений Міністерством освіти і науки України та відділенням дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті. К., 2000. 16 с.
  100. Концепція розвитку освіти на 20062010 роки. К., 2000. 16 с.
  101. Копець А.С. Етапи створення механізму поновлюваного фінансування енергоефективних проектів для бюджетних установ, що дозволяє залучати інвестиції під їх реалізацію//Управління споживанням енергії та фінансування енергоощадних проектів для бюджетних установ міста. Спілка громад Енергоощадні міста”, Львів, 2003. 63 с.
  102. Копець А.С. Управління споживанням енергії в муніципальних будівлях. Приклади з європейської практики // Матеріали науково-технічної конференції Спілки енергоощадних міст України. Львів, серпень 2002. С. 10-14.
  103. Крамарчук П.П., Швець Я.Д. Про оптимальний опір теплопередачі огороджуючих конструкцій // Вісник ДУ Львівська політехніка” №358 Архітектура”. Львів: В-во Державного Університету Львівська політехніка”, 1998. 6467 с.
  104. Кузнецов С.Я.Принципы и методика формирования рекреаций в системе школы. Авореф.дис..канд.арх.:18.00.02. К., 1974. 19с.
  105. Кузнєцов С.Я. Архитектурное проектирование школ. / Учебн. пособие. М.: МАРХИ, 1985. 99 с.
  106. Лабай В.Й. Тепломасообмін: Підручник для ВНЗ. Львів: Тріада Плюс, 2004. 206с.
  107. Лаврик Г.И. Методологические проблемы исследования архитектурных систем: Автореф. дисд-ра архитектуры. К., 1979. 41 с.
  108. Лебедева Г.В. Архітектура школьных зданий: Учебн. пособие. М.: МП «Ладья», МАрхИ, 1994. 88 с.
  109. Левківський М.В. Історія педагогіки.К.: Центр навчальної літератури, 2003.359с.
  110. Лин
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины