ОБ’ЄКТИ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАДМАЛОЇ МІСТКОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ : ОБЪЕКТЫ детских дошкольных и внешкольных ВОСПИТАНИЯ сверхмалых емкостей В ЖИЛОМ СРЕДЕ • Название:
 • ОБ’ЄКТИ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАДМАЛОЇ МІСТКОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 • Альтернативное название:
 • ОБЪЕКТЫ детских дошкольных и внешкольных ВОСПИТАНИЯ сверхмалых емкостей В ЖИЛОМ СРЕДЕ
 • Кол-во страниц:
 • 237
 • ВУЗ:
 • Національний університет “Львівська політехніка”
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Національний університет Львівська політехніка”
  На правах рукопису
  Юрчишин Оксана Михайлівна
  УДК 725.57
  ОБ'ЄКТИ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАДМАЛОЇ МІСТКОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  18.00.02 Архітектура будівель та споруд
  Дисертація на здобуття вченого ступеня
  кандидата архітектури
  Науковий керівник
  кандидат архітектури,
  доцент Гнесь Ігор Петрович


  Ідентичність всіх примірників дисертації
  ЗАСВІДЧУЮ:
  В.о. вченого секретаря спеціалізованої
  вченої ради / М. Габрель /

  Зміст
  Вступ.......................................................................................................... 5
  Розділ 1. ДОСВІД ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.............. 14
  1.1. Методологія дослідження.................................................................. 14
  1.2. Історичні передумови створення та еволюції закладів дошкільного виховання дітей.................................................................................................................... 19
  1.3. Сучасний стан закладів дошкільного та позашкільного виховання в житлових кварталах Львова та селах області..................................................................... 25
  1.4. Зарубіжний досвід.............................................................................. 39
  1.5. Висновки до розділу 1....................................................................... 69
  Розділ 2. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 72
  2.1. Нормативні основи формування системи дошкільного та позашкільного виховання в Україні........................................................................................... 72
  Об’ємно-планувальне рішення дитячих дошкільних закладів................. 78
  Загальна композиція території ДДЗ. Вимоги до зв’язків і взаємного розташуванню елементів ділянки................................................................................................ 86
  2.2. Соціологічне дослідження потенційних споживачів послуг закладів дошкільного та позашкільного виховання дітей..................................................................... 96
  Оцінка результатів соціологічного опитування мешканців Львова....... 106
  Експертна оцінка існуючого стану дошкільного виховання в житловому середовищі.......................................................................................................................... 111
  2.3. Соціально-психологічні і педагогічні чинники формування дитячих дошкільних і позашкільних закладів...................................................................................... 123
  2.4. Економічні передумови формування дошкільних установ для дітей 129
  2.5. Висновки до розділу 2..................................................................... 131
  Розділ 3. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАДМАЛОЇ МІСТКОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ............................................................................................... 134
  3.1. Соціально-просторова модель мережі............................................. 134
  3.2. Типологічні характеристики дошкільних та позашкільних закладів надмалої місткості для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в житловому середовищі.......................................................................................................................... 147
  Заклади дошкільного виховання надмалої місткості з автономним (самостійним) обслуговуванням.............................................................................................. 147
  Система централізованого обслуговування закладів дошкільного виховання надмалої місткості............................................................................................................ 152
  Центри обслуговування дитячих дошкільних установ надмалої місткості з централізованим обслуговуванням.................................................................. 154
  3.3. Особливості організації території дитячого дошкільного закладу надмалої місткості............................................................................................................ 158
  3.4. Техніко-економічна оцінка варіантів ДДЗ надмалої місткості для різних типів житла................................................................................................................. 165
  Техніко-економічна оцінка потреб в території під розміщення різних типів дошкільних закладів надмалої місткості.............................................................................. 173
  3.5. Приміщення короткотривалого перебування дітей в житловому середовищі 175
  3.6. Архітектурно-композиційні аспекти формування закладів дошкільного та позашкільного виховання дітей........................................................................ 177
  3.7. Висновки до розділу 3..................................................................... 182
  Висновки............................................................................................... 185
  Література............................................................................................. 189
  Додатки 201


  Перелік умовних скорочень

  Скорочення, термін, позначення


  Пояснення


  ГО


  Груповий осередок
  ДДЗ


  Дитячі дошкільні заклади
  ДНЗ


  Дошкільний навчальний заклад
  ЗСШ


  Загальноосвітня середня школа
  СО


  Самостійне обслуговування
  ЦДВ


  Центр дошкільного виховання
  ЦО


  Центральне обслуговування

  Вступ
  Актуальність теми. Дитинство великий проміжок життя людини, коли межі сім’ї розширяються до меж вулиці, міста, країни. Дитина відкриває для себе світ людських відносин, різних видів діяльності та громадських функцій людей і в цьому їй допомагає спілкування з однолітками. Потреба в спілкуванні з ровесниками, яких не можуть замінити батьки, виникає в дітей дуже рано, і з віком ця потреба посилюється. Вже в дошкільнят відсутність товариства ровесників негативно відображається на розвитку комунікативних здібностей та самосвідомості. Таке спілкування, як правило, відбувається між дітьми в дитячих дошкільних закладах, кімнатах тимчасового перебування, в школі, на вулиці, у дворі.
  Протягом 70-річного соціалістичного періоду розвитку в Україні основне завдання з дошкільного виховання дітей держава покладала на дитячі садки-ясла або на дитячі дошкільні заклади (ДДЗ). Було створено фонд будівель, який забезпечував 70% охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням: дитячі сади і ясла, різні за віковими групами, за призначенням, за формою власності, різні за місткістю та режимом перебування в них дітей (заклади денного перебування, з цілодобовими групами), спеціалізовані дитячі заклади для дітей з різноманітними психофізіологічними особливостями. Поза дитячими дошкільними закладами (ДДЗ) і школами в межах житлових мікрорайонів для дітей реально відводилися тільки ігрові майданчики.
  Починаючи з 1987 р., в дошкільних закладах почала збільшуватися кількість вільних місць, що було зумовлено: зменшенням народжуваності; продовженням тривалості пільгової відпустки матерям по догляду за дитиною до досягнення ними 2-3-річного віку, в окремих випадках і 6-річного віку. З 1992 р. цей процес значно посилила соціально-економічна криза, наслідком якої стало скрутне економічне становище і навіть банкрутство підприємств та колгоспів, що утримували відомчі ДДЗ; породжене кризою безробіття; гіперінфляція та збільшення плати за утримання дитини в ДДЗ. Як наслідок майже половина міських дитячих дошкільних закладів (а в колгоспах практично всі ДДЗ) припинили своє існування. Їх будівлі почали використовуватися на законній юридичній основі за цілком іншим призначенням: як офіси приватних фірм, стоматологічні клініки, автошколи, юридичні контори, комп’ютерні клуби, похоронні бюро, об’єкти державного фонду, комунальні установи і т. д. [77]. У кращому випадку на базі дитячого садочка інколи функціонує початкова школа, чи школа мистецтв, чи буді-яка інша школа, що сприяє розвиткові дітей.
  З початком економічного підйому в Україні, а також із ростом народжуваності, різко зросла потреба в ДДЗ. В результаті, сьогодні всі існуючі ДДЗ переповнені. Кількість дітей в дитячих групах в 1,5-2 рази перевищує нормативну і сягає нерідко 30-40 осіб, що позначається на якості роботи з дітьми. На початку 2002 року у Львові нараховувалося у комунальній власності міста 99 ДДЗ, якими було охоплено 34,5 % дітей віком від 3 до 6 років. Це лише половина від теоретично оптимального обсягу охоплення дітей дошкільного віку навчанням у дитячих закладах. В 2008 р. у Львові функціонувало 92 дитячих садочки і 10 комплексів (садок-початкова школа). Це 720 груп, які відвідувало близько 18 100 дітей. З кожним роком кількість сімей, які бажають скористатись послугами дошкільного навчального закладу зростає. Оскільки половина колишніх ДДЗ втрачена і тільки незначна їх частина може бути повернута в сферу дитячого дошкільного виховання (через розторгнення договорів оренди), існує проблема спорудження нових ДДЗ у структурі сформованих житлових мікрорайонів в умовах жорсткого обмеження площ земельних ділянок і обмежених можливостей з дотримання нормативних розривів між територією ДДЗ і вікнами житлових будинків.
  По області охоплення дітей дошкільною освітою становить 40 тис. 712 дітей, а це 33% від їх загальної кількості (середній показник по Україні становить 49%). За даними Управління освіти та науки, села Львівщини на сьогоднішній день потребують понад 200 дитячих дошкільних установ на 10-20 (рідко 40) дітей.
  З урахуванням стану дошкільної освіти та підвищенням інтересу населення до суспільного дошкільного виховання, в обласній цільовій програмі «Розвиток дошкільної освіти Львівщини» на 2006-2008 роки поставлено завдання охопити якомога більшу кількість дітей дошкільною освітою за державними стандартами. Принципово новим підходом в цій програмі є розширення мережі груп та дошкільних навчальних закладів з короткотерміновим перебуванням дітей, відкриття груп з різним режимом роботи, а також створення закладів надмалої місткості (до 15 дітей). Крім того, на нарадах, присвячених даній проблемі, неодноразово ставилося питання про пошук можливостей збільшення місткості функціонуючих ДДЗ.
  Ринкова економіка зруйнувала монополію держави на дошкільне виховання дітей, з’явилися альтернативні приватні дитсадки, можливості скористатися послугами нянь і гувернанток, груп дошкільної підготовки. Приватні дитсадки мають зовсім невелику місткість (10-15 дітей) і функціонують в приміщеннях з параметрами, що суттєво відхиляються від чинних норм. Останнім часом в деяких селах області також з’явились дитсадки надмалої місткості (на 12-15 дітей). Нагромаджений значний емпіричний матеріал і досвід функціонування таких альтернативних об’єктів дошкільного виховання потребує детального вивчення і узагальнення.
  Потребує вивчення і сучасний закордонний досвід, де в житлових кварталах, окрім традиційно окремо стоячих дитсадків, використовують дитсадки малої місткості, вбудовані в перші поверхи житлових будинків, прибудовані до будинків, різноманітні типи дитячих ігрових кімнат, клубів
  Внаслідок соціального розшарування суспільства з’явились сім’ї, готові платити додаткові кошти за вищу якість виховання дітей, яка залежить в першу чергу від невеликої кількості дітей в групі.
  В сучасній практиці спорудження комерційного житла досить часто виникають ситуації, коли проектується значний по розмірах житловий комплекс, який не може бути забезпечений місцями в сусідніх ДДЗ через їх переповненість. Виникає потреба в будівництві на дуже обмеженій площі ДДЗ малої місткості, розрахованого тільки на дітей даного комплексу.
  Слід також врахувати і той факт, що не менше 30% дітей не будуть охопленні системою дитячих дошкільних закладів. Крім того, ДДЗ і школи забезпечують зайнятість дітей тільки в робочий час в будні дні. У вихідні дні, у свята, під час канікул, карантинів, у вечірній час будніх днів для дітей в структурі житлового середовища немає жодних об’єктів, окрім напівзруйнованих майданчиків, прибудинкової території, проїздів, проміжних майданчиків сходових кліток, під’їздів будинків, горищ, теплопунктів та інших сумнівних місць.
  Питання дошкільної освіти в Україні, залежно від етапів розвитку держави, набувало різної степені актуальності. Як результат, досліджувалися ті сторони дитячого виховання, які були важливими на даний період. Зважаючи на масовість будівництва ДДЗ за часів соціалізму, проблеми проектування дитячих дошкільних закладів були об’єктом уваги ряду науково-дослідних інститутів, багатьох дослідників, що знайшло відображення в численних наукових працях. На сьогоднішній день відомі праці, пов’язанні з вивченням та розвитком дитячих дошкільних закладів, які базуються на вивченні педагогічно-психологічного аспекту (дошкільна педагогіка, вікова та педагогічна психологія) та архітектури (етапи розвитку архітектури дитячих дошкільних установ у світовій практиці, функціональні аспекти, архітектурна композиція, кольорознавство, психологія зорового сприйняття, аналіз засобів виразності, стосовно до оформлення дитячих садків).
  Так візуальне сприйняття вивчалося психологами та архітекторами у роботах: Ю.Б. Гиппенрейтера, М.Б. Михайлівської, В.А. Ганзена, Я.Д. Глікіна, А.А. Тіца, І.І. Середюка, А.Л. Ярбуса, І. Араухо, Рубера, Н.Н. Волкова, Ю.І.Короєва, М.Ф. Федорова, А.В. Запорожця, М.І. Лісіної, Б.Г. Ананьєва, Є.Ф.Рибалка, Л.А. Венгера, Р.И. Говорової, З.М. Богуславської, В.П. Зінченка, В.М.Величковського, В.Г. Криська, П. Луннєв та ін. Роль дорослого в психічному розвитку дитини є провідною. Дослідження в області психології відомі: Л.С. Виготського [20], Д.Б. Ельконіна [97], Б.С. Волкова [15], Д.С.Врочинської [
 • Список литературы:
 • Висновки
  1. Із-за втрати в 90-х роках приблизно половини міських і майже всіх сільських колгоспних ДДЗ, сьогодні відчувається гостра нестача місць в дитячих садках, а в тих, що продовжують функціонувати, групи переповнені (нерідко в 1,5-2 рази), що позначається на якості роботи з дітьми. Планувальна структура існуючих ДДЗ не передбачає можливостей збільшення їх місткості, а спорудження нових в структурі сформованих житлових мікрорайонів проблематично із-за відсутності значних територіальних резервів і обмежень по дотриманню нормативних розривів між територією ДДЗ та вікнами житлових будинків.
  2. Реакцією на сучасний стан дитячого дошкільного виховання стали послуги нянь, гувернанток, а також стихійне поширення напівлегальних дитячих садочків на 10-15 дітей, розміщених в міських квартирах і реконструйованих сільських хатах. Не зважаючи на відсутність ряду нормативно обумовлених приміщень, погоджень із санстанцією, ці садочки успішно функціонують і користуються значним попитом.
  3. Виявлено, що на сьогоднішній день в закордонній практиці набули широкого застосування дитячі ігрові кімнати, клуби і дошкільні заклади малої та надмалої місткості, вбудовані в житлові будинки, прибудовані до житлових будинків, окремо стоячі, які без шкоди функціональним якостям розміщуються на ділянках площею значно незрівнянно меншою від мінімальних, нормованих в Україні.
  4. Встановлено, що 85% сімей потенційних споживачів послуг ДДЗ зацікавлені в тому, щоб місткість груп не перевищувала 15 дітей, з них 2/3 готові оплачувати послуги дорожчих, але менших за місткістю садків. З іншого боку, 79% завідувачів дитячих дошкільних закладів не бачать проблем з утворенням в житловій забудові невеличких філіалів їхнього закладу, і їх обслуговуванням.
  5. Виявлено значну потребу в приміщеннях короткочасного перебування дітей дошкільного і молодшого шкільного віку - 62% опитаних батьків навіть згідні на часткове зменшення площі власних квартир заради влаштування таких приміщень для дітей у будинку.
  6. Пропонується доповнити існуючу систему закладів дошкільного виховання дітей мережею дитячих садочків надмалої місткості (на 10-15 дітей), інтегрованих в структуру житлової забудови. Такі садочки можуть бути вбудовані в перші поверхи житлових будинків, прибудовані до них (переважно до торців), рідше окремо стоячими. Вони можуть функціонувати в автономному режимі (загальною площею 67 94 м²), маючи необхідний набір обслуговуючих приміщень, або обслуговуватись при допомозі спеціального центру, який буде виконувати адміністративно-господарську функцію (приготування їжі, прання, медичне обслуговування, адміністрування) для 10-20 аналогічних садочків-філіалів.
  7. Визначено діапазон загальних площ ДДЗ надмалої місткості:
  - автономні вбудовані і прибудовані 67 88 м²;
  - автономні окремо стоячі 88 110 м²;
  - з централізованим обслуговуванням вбудовані і прибудовані
  62 77 м²;
  - з централізованим обслуговуванням окремо стоячі
  62 87 м²;
  8. Встановлена номенклатура і параметри приміщень дитячих дошкільних закладів надмалої місткості. Для автономних ДДЗ надмалої місткості це роздягалка, санвузол, ігрова-спальня (або окремі ігрова і спальня) кухня і пральня. Дитячі садочки-філіали з централізованим обслуговуванням відрізнятимуться від автономних відсутністю пральні, кухні, натомість мають мати буфетну. В обох типах ДДЗ допускається мати багатофункціональне приміщення і невеличку кімнатку для персоналу. При кожному типу садочка має бути ділянка для ігор дітей ( до 100 м²).
  9. Функції центру обслуговування мережі ДДЗ надмалої місткості доцільно покласти на три базові типи установ:
  Тип І дитячий дошкільний заклад на 120 (або на 220) дітей, в якому адміністративно-побутовий блок має резервні потужності (шляхом реконструкції чи технологічної модернізації) для обслуговування додатково ще мережі з 10 дитячих садочків надмалої місткості;
  Тип ІІ загальноосвітня школа, в якій їдальня має резервні потужності для забезпечення харчуванням мережі дитячих садочків надмалої місткості. При цьому в структуру школи має також бути введена пральня, або функції прання можуть виконувати міські пральні;
  Тип ІІІ спеціалізований адміністративно-господарський блок, в функції якого входить тільки обслуговування мережі з 20-22 дитячих дошкільних закладів надмалої місткості.
  10. Встановлено, що у сільської місцевості нийбільшим попитом будуть користуватись автономні дитячі садки надмалої місткості окремо стоячого типу.
  11. Визначено оптимальні параметри приміщень короткочасного перебування дітей в структурі житлової забудови: контингент дітей у віці від 3 до 9 років; загальна площа в межах 40 м²; приміщення ігрова кімната і туалет; орієнтовні потреби 1 приміщення на 150-300 квартир.
  12. Встановлено, що, порівняно з існуючою практикою проектування дитячих садків середньої місткості (на 120-220 дітей), широке впровадження дошкільних закладів надмалої місткості дозволить економити:
  від 5 до 30% (в залежності від типу ДДЗ надмалої місткості) сумарної загальної площі мережі будівель дитячих дошкільних закладів;
  від 47,5 до 85% (в середньому 60%) площі мікрорайону, що дозволяє розміщувати їх в сформованій житловій забудові 60-80-х років, вирішуючи проблеми збільшення місткості існуючих дитсадків.

  Впровадження дошкільних закладів надмалої місткості вирішить проблему дефіциту місць в існуючій мережі дитячого дошкільного виховання; дозволить зменшити радіуси обслуговування; надасть потенційним споживачам можливості вибору; підніме якість роботи з дітьми; забезпечить автономність невеликим житловим кварталам, що споруджуються поза межами мікрорайонів. Враховуючи демографічні коливання, коли піде на спад хвиля народжуваності і буде надлишок місць, такі садки досить легко переобладнати під заклади іншого призначення: дитячі клуби по місцю проживання, заклади для сімейних свят (є приміщення кухні), дитячі кафе, приміщення для груп дошкільної підготовки, секції тощо.
  Література
  1. Авдєєва П.І. Художнє оформлення приміщень дитячого садка / П.І.Авдєєва // Дошкільне виховання. 1957. №12. С.35.
  2. Аверьянов Л.Я. Социология: Искусство задавать вопросы / Л.Я. Аверьянов М. 1998. С.357.
  3. Андріанова Г.А. Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів Автореф. дисертації на здобуття вч. ступеня канд. арх. / Г.А. Андріанова О. 2006. С.20.
  4. Архитектура учебно-воспитательных зданий в жилой застройке: сборник матереалов всесоюзной конференции / [под. ред. А.Е. Пожарского] М.:ЦНИИЭП учебных зданий 1975. С .118-119.
  5. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / [под ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха] М.: Стройиздат 1985. С.102-110.
  6. Ахаїмова А.О. Напрямки формування предметно-просторового середовища установ соціального захисту та підтримки девіантної категорії неповнолітніх / А.О. Ахаїмова // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства: Сб. научных трудов. Выпуски 9-10. Одесса: ОГАСА, 2007. C.563-568.
  7. Ахаїмова А.О. Психолого-педагогічні аспекти проектування комфортного середовища для девіантної дитини / А.О. Ахаїмова // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наукових праць. Спецвипуск. К.: КиївЗНДІЕП, 2008. С. 78-82.
  8. Бартелев И.А. Детские сады, школы / И.А. Бартелев Л.: Художник РСФСР. 1966. С.85.
  9. Блохина Н.Б. Детские дошкольные учреждения / Н.Б. Блохина, Л.Т.Вихрова, Г.М. Давыдова М.: Стройиздат. 1971. С.190.
  10. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів: ДБН В.2.2-4-97 Видання офіційне. К.: Держкоммістобудування. 1998. С.24.
  11. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів: ДБН В.2.2-4-97. Зміна № 2 Видання офіційне. К.: Мінрегіонбуд. 2008. С.9.
  12. Будинки та споруди. Громадські споруди: ДБН В.2.2-9-99. Видання офіційне. К.: Держбуд України. 1999. С.54.
  13. Будинки та споруди. Житлові споруди: ДБН В.2.2-15-2005. Видання офіційне. К.: Держкомбуд України. 2005. С.35.
  14. Види та типи конкретних соціологічних досліджень: Польове дослідження, Пілотажне дослідження [Електронний ресурс] // http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3529&Itemid=252
  15. Волков Б.С. Методы изучения психики ребенка / Б.С. Волков, Н.В.Волкова М. 1994.
  16. Волкова Н.П. Педагогіка [Посібник] / Н.П. Волкова Київ: «Академія» 2003. С.477-566.
  17. Воробйов І.Г. Нова генерація дитячих садків для України / І.Г. Воробйов, Л. Філатова // Дошкільне виховання 1994. - №11 С.24.
  18. Воробйов І.Г. Основні підходи до реконструкції та пристосування будівель дитячих дошкільних закладів під початкові школи // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будинків Київ: ЗНДІЕП 1998. С.31-39.
  19. Врочинська Д.С. Взаємодія дитячого садка і сім’ї у вихованні гуманістичного оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні/ Д.С. Врочинська Рівне. 1999.
  20. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л.С.Выготский // Вопросы психологии 1996. № 6.
  21. Гайказова Р.Т. Оформление детских дошкольных учреждений. Значение архитектурно-пространственной среды в воспитании дошкольников / Р.Т.Гайказова, Т.Д. Кострыкина и др.- М.: Просвещение 1974 С.26-41.
  22. Григорєва С. Педагогічні вимоги до основного обладнання дитячих садків / С. Григорєва, І. Метко // Дошкільне виховання 1956 №1 С.40-49.
  23. Грицай М.О. Благоустрій ділянки дитячих ясел-садка/ М.О. Грицай, В.О.Грицай [вид-тво 3-є] К.: «Будівельник» 1972.
  24. Гусев Н.Ю. Статистика: основы методологии [учебное пособие]/ Н.Ю.Гусев М.: изд-тво АСВ 1998. С.23.
  25. Декоративные ткани в интерьере детских дошкольных учреждений [альбом] / [под. ред. Медяник Г.А.] Киев: ”Будівельник” 1974 С.13.
  26. Детские дошкольные учреждения: СНиП ІІ-64-80 Москва. 1981. С.15.
  27. Детские ясли-сады [пособие по проектированию] / [под ред. С.Г. Змеула] М.: Стройиздат. 1966.
  28. Детские ясли-сады: СНиП II-Л.3-62 М.: Госстрой СССР 1962.
  29. Дитина [програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років] — К. «Богдана» — 2003. — С.327.
  30. Дитина [програма виховання та навчання дітей 3-го року життя] / [під ред. О. В. Проскури, В. І. Кузьменко] — К.: КМПУ ім. Б. Грінченка — 2001. — С.76.
  31. Дитина в дошкільні роки [програма розвитку, навчання та виховання дітей] Запоріжжя: ЛІПС. Лтд. — 2000. — С.268.
  32. Для будівництва елітного житла // Уніан, Будівництво 2-7 жовтня 2006 №39(284). С.19.
  33. Дошкільна освіта: Стратегія розвитку освіти в Україні [Електронний ресурс] / Прес-конференція Мін. освіти і науки України С.М. Ніколаєнко Режим доступу http://www.mon.gov.ua/newstmp/2007/05_02/doc.doc
  34. Дрокина А. Ф. Методические рекомендации по образованию детей старшего дошкольного возраста [Електронний ресурс] / А. Ф. Дрокина
  35. Електронна карта Львова [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: www.lvivhotel.boom.ru/lvyv_map.html - 7k
  36. Електронний каталог підприємств України [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://dlab.com.ua/firms/firms.php?id
  37. Закон України « Про дошкільну освіту» (із зм., вн. згідно із Законом № 2628-ІІІ (2905-14) від 19.12.2006) [Електронний ресурс] / станом на 27 березня 2007/ Режим доступу до журналу: http://uazakon.com/document/spart25/inx25511.htm
  38. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» № 3334-ІV / президент України В.Ющенко [Електронний ресурс] // Режим доступу до журналу: http://www.president.gov.ua/documents/3945.html
  39. Зернятко [програма розвитку, навчання дитини раннього віку] / [під ред. О.Л. Кононко] — К: Кобза. — С.188.
  40. Змеул С.Г. Новые типы зданий детских учреждений. Автореф. диссертации на соиск. учен. степени д-ра архитектуры / С.Г. Змеул М. 1967 С.40.
  41. Змеул С.Г. Новые типы объединенных зданий общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений / С.Г. Змеул // Архитектура учебно-воспитательных зданий в жилой застройке: сборник матереалов всесоюзной конференции / [под. ред. А.Е. Пожарского] М.:ЦНИИЭП учебных зданий 1975. С.181-187.
  42. Змеул С.Г. Экспериментальное проектирование и строительство школ и детских учреждений / С.Г. Змеул «Жилищное строительство» 1964. №12. С.1-7.
  43. Инструкция по проектированию дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития. СН-540-81
  44. Історія дошкільної педагогіки: [хрестоматія] К.: Вища школа 1990. С.423.
  45. Кадуріна А.О. Архітектурно-художні аспекти формування дитячих дошкільних закладів (на прикладі Одеси). Автореф. дисертації на здобуття вч. ступеня канд. арх. / А.О. Кадуріна К. 2005.
  46. Как провести социологическое исследование [в помощь идеол. активу] / [под ред. М.К. Горшкова, Ф.И. Шереги] М.: Политиздат 1990. С.274.
  47. Калькулятор выборки. Расчет выборки маркетингового исследования. [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://marketolog.biz/surin/calculator.htm
  48. Карташова К.К. Роль социологического исследования в теории и практике жилища / К.К. Карташова Новосибирск: Наука 1986. С.99106.
  49. Класифікатор житла [Електронний ресурс] / Українська будівельна асоціація Режим доступу до журналу: www.u-b-a.com/ua/ua/class
  50. Ковальська Г.Л. Навчальні заклади у формуванні забудови малих міст / Г.Л. Ковальська // Досвід та перспективи розвитку міст України. К.: Діпромісто. 2009. №15. С.167-173.
  51. Ковальський Л.Н. Архитектура учебно-воспитательных зданий / Л.Н.Ковальський Киев: Будівельник 1988.
  52. Король І.Г. Дитячі дошкільні заклади в сільській місцевості / І.Г. Король, В.А. Світко К., Будівельник. 1969.
  53. Кравець В.П. Виховання і школа в Київській Русі / В.П. Кравець Тернопіль. 1994.
  54. Криксулова У. Басейни на ділянці дитячих садків / У. Криксулова // Дошкільне виховання. 1957. №6. С.40-42.
  55. Ксіл [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://ksil.com.ua
  56. Лавриченко Н. Від осяяння до усвідомлення / Н. Лавриченко // Дошкільне виховання 1996. № 10. С.24.
  57. Лимонад М.Ю. Живые поля архитектур / М.Ю. Лимонад, А.І. Циганов Обнинск: «Титул». 1997. С.204.
  58. Лунев П. Идеальный детский сад [Електронний ресурс] / П. Лунев Режим доступу до журналу: http://www.nanya.ru/
  59. Малятко [програма виховання дітей дошкільного віку] — К.: ТОВ «Холс». — 1999. — С.286.
  60. Маляточко [програма розвитку, навчання дитини раннього віку] — 2-ге вид. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД. — 2004. — С.662.
  61. Маслова В. Організація суспільного дитячого виховання в США / В. Маслова Дошкільне виховання. 1998. №7. С.16-17.
  62. Миловидов Н.Н. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания / Н.Н. Миловидов, Б.Я. Орловський, А.Н. Белкин — М.: Высшая школа. — 1987.
  63. Містобудування, планування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. Видання офіційне. К.: Укрархбудінформ 2002.
  64. Навчання та виховання підростаючого покоління в дохристиянський період і у Київській Русі / [Українознавство у системі післядипломної освіти] К. 1996 С.5-7.
  65. Нестеренок Е.С. Практическое использование результатов социологических исследований в градостроительной науке / Е.С.Нестеренок Новосибирск: Наука 1986 С.31-36.
  66. Овсянникова Н.В. Архитектурно-пространственная организация среды досуга в жилище. Автореф. диссертации на соискание уч. степени канд. арх. / Н.В. Овсянникова М. 1991.
  67. Оксенчук Н.В. До кінця року у львівських дитсадках створять ще 47 нових груп [Електронний ресурс] / Н.В. Оксенчук Режим доступу до журналу: www.zik.com.ua (від 31 липня 2007 року)
  68. Основні тенденції ринку житлової нерухомості м. Києва [Електронний ресурс] // Режим доступу до журналу: www.socmart.com.ua/ukr/articles/read/650/
  69. Паниотто В.И. Качество социологической информации: Методы оценки и процедуры обеспечения / В.И. Паниотто К.: Наук. думка 1986. С.206. (АН УССР, ин-т философии)
  70. Планировка и застройка городских и сельских поселений: СНиП 2.07.01-89 Москва. 1989.
  71. Платонова О.Б Особливості організації архітектурно художнього образу дитячих дошкільних закладів / О.Б. Платонова // «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». 2000. Випуск 8. С.276-282.
  72. Плохій З. Дошкілля у світі / З. Плохій, Г. Марочко, Науменко та ін. // Дошкільне виховання. 1996. №8. С.14-15.
  73. Практика строительства и проектирования помещений общественного назначения, размещаемых в жилых домах. Жилые здания М. 1983. №2.
  74. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад // Київ № 305. від 12 березня 2003. (постанова кабінету міністрів України)
  75. Про кількість та склад населення Львівської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до журналу: http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/urban-rural
  76. Проект Закону України «Про соціальне житло» [Електронний ресурс] / В.С. Коваль, О.І. Римарук // 23 квітня 2003. № 3386. Режим доступу до журналу: http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/comments/_3386.html
  77. Проект плану стратегічного розвитку міста Львова на період до 2012 року // «Ратуша» Львів. 27 березня 2002р. ((основні напрями), освіта і наука).
  78. Проскуряков В.І. Досвід проектування і будівництва модерних шкіл та комплексів за кордоном і в Україні з реалізацією ідей енергозаощадження / В.І. Проскуряков, Л.О. Шулдан // Сборник научных трудов ОДАБА «Региональные проблемы архитектуры и градостроительства» Одесса, «Астропринт» №7-8. 2005. С.111-121.
  79. Проскуряков В.І. Сучасні архітектурні традиції проектування та будування віродуховних освітніх закладів / В.І. Проскуряков, Р. Стоцько // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель: збірник наукових праць. К. КиївЗНДІЕП. 2004. №10. С.104-113.
  80. Райони та міста Львівщини. Перепис населення. [Електронний ресурс] // Режим доступу до журналу: http://www.stat.lviv.ua/ukr/census/index.php
  81. Савченко О.Я. Цілі й цінності реформування сучасної школи / О.Я.Савченко // Філософія освіти в сучасній Україні. 2001.
  82. Самойлик К.С. Дошкілля перша сходинка до школи / К.С. Самойлик Режим доступу до журналу: www.kpu/kiev.org.ua/news.php?message_id=1069 - 27k
  83. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) М. 1985. С.54.
  84. Сварковська Л.А. Наше житло. Як перетворити його на предметнее середовище для розвитку дошкільнят? / Дитячий садок. 1999. ч.17. С.7-8.
  85. Середкина Е.В. Актуальные проблемы архитектуры детских садов в России (Тезисы) / Е.В. Середкина // Архитектон. 2006. - №14. Режим доступу до журналу: http://archvuz.ru/magazine/Numbers/2006_022/template_article?ar=k41-60/k68.
  86. Смоленская Н.К. Участок детского сада / Н.К. Смоленская М.: «Просвещение». 1977.
  87. Статистичний щорічник України за 2007 рік. — К.: Техніка, 2008. — С. 808-814.
  88. Столичные детские садики[Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://mail.facts.kiev.ua/Dec2000/0612/10.htm
  89. Тимяшевская Н.В. Социологическое исследование образа жизни в новом жилом образовании для практики его перспективного строительства / Н.В.Тимяшевская Новосибирск: Наука. 1986. С.113-121.
  90. Титова София Образование для ребенка / С. Титова // Уикенд 30.05.2002. №22. С.124.
  91. Філатова Л.О. Деякі питання формування середовища дошкільних закладів у екологічно несприятливих умовах / Л.О. Філатова КиївЗНДІЕП. 1998. С.40-45.
  92. Філатова Л.О. Передумови та напрямки пристосування будівель дошкільних закладів для нових функцій / Л.О. Філатова, Б.М. Губов, І.Г.Воробйов // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будинків. КиївЗНДІЕП. 1998. С.21-30.
  93. Фридман И. Научные методы в архитектуре [пер. с англ. А.А.Воронова]/ И. Фридман М.: Стойиздат 1983. С.160.
  94. Центр для аутичных детей // Архитектура и строительство России. 2001. №3-4. С.24-25. (проект).
  95. Чабанюк О.Я. Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-1980 рр. (на прикладі Львова). Дисертація на здобуття вч. ступеня канд. арх.: 18.00.01/ Львів. 2004. С.216.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины