Вплив інтерферону-a2b (лаферону) та “корового” олігоаденілату (2’,5’-ApApA) на механізми електричної збудливості клітин нервового походження
 • скачать файл:
 • Название:
 • Вплив інтерферону-a2b (лаферону) та “корового” олігоаденілату (2’,5’-ApApA) на механізми електричної збудливості клітин нервового походження
 • Альтернативное название:
 • Влияние интерферону-a2b (лаферону) и “коревого” олигоаденилату (2’,5’-apapa) на механизмы электрической возбудимости клеток нервного происхождения
 • Кол-во страниц:
 • 154
 • ВУЗ:
 • Національної Академії Наук України
 • Год защиты:
 • 2001
 • Краткое описание:
 • Інститут фізіології імені О.О. Богомольця
  Національної Академії Наук України

  На правах рукопису

  Кучер Володимир Васильович

  УДК 612.816.7.04.3:612

  Вплив інтерферону-a2b (лаферону) та корового” олігоаденілату (2’,5’-ApApA) на механізми електричної збудливості клітин нервового походження.  03.00.02 - Біофізика

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  біологічних наук

  Науковий керівник
  академік НАН України
  Магура І. С.  Київ 2001
  ЗМІСТ

  ВСТУП............................................................................................................ 4
  РОЗДІЛ 1........................................................................................................ 8
  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ............................................ 8
  1.1. Сучасні уявлення про інтерферон.................................................... 8
  1.2. 2’,5’-олігоаденілат система............................................................. 15
  1.3. Потенціал-керовані натрієві канали............................................... 18
  1.4. Калієві канали та їх властивості...................................................... 25
  РОЗДІЛ 2...................................................................................................... 34
  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ....................................................................... 34
  2.1. Об'єкт дослідження.......................................................................... 34
  2.2. Метод фіксації потенціалу на мембрані нейрона.......................... 42
  2.3. Реєстрація струмів поодиноких іонних каналів.......................... 45
  2.4. Метод внутрішньоклітинного діалізу............................................. 47
  2.5. Розчини, застосовувані в експерименті....................................... 48
  2.6. Схема експериментальної установки........................................... 51
  2.7. Методика проведення експериментів........................................... 51
  2.8. Реєстрація даних і обробка результатів........................................ 53
  РОЗДІЛ 3...................................................................................................... 59
  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ................................................................... 59
  3.1. Вплив лаферону на ворітні механізми натрієвих каналів............ 61
  3.2. Вплив лаферону на ворітні механізми калієвих каналів............... 66
  3.3. Вплив 2’,5’-ApApA на ворітні механізми натрієвих каналів......... 70
  3.4. Вплив 2’,5’-ApApA на ворітні механізми калієвих каналів........... 75
  3.5. Вплив високих концентрацій зовнішньоклітинного калію на інактивацію калієвих каналів........................................................................................ 85
  3.6. Вплив високих концентрацій зовнішньоклітинного калію на вихід калієвих каналів з інактивації.................................................................................. 94
  3.7. Вплив 2’,5’-АpApA на механізми інактивації калієвих каналів на фоні модулюючої дії підвищенної концентрації іонів калію у зовнішньоклітинному розчині....................................................................................................... 96
  РОЗДІЛ 4.................................................................................................... 101
  ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ............................................................ 101
  ВИСНОВКИ............................................................................................... 128
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................. 130
  ВСТУП

  Актуальність теми. Інтерферони (ІФН-и) являють собою білкові молекули, що належать до групи цитокінів. Вони регулюють клітинний ріст, диференціювання, викликають антивірусний та антипроліферативний ефекти. В літературі описано п'ять різновидів інтерферонів, розділених на дві групи. В першу групу входять ІФН-a, ІФН-b, ІФН-w і ІФН-t, в другу ІНФ-g. ІФН-a є мультигенним сімейством [1].
  Рекомбінантні ІФН-a2a і ІФН-a2b широко використовують в клініці при лікуванні низки вірусних і онкологічних захворювань. Іфн-a може викликати деякі неврологічні ускладнення, що пов'язують з їх безпосереднім впливом на певні структури мозку [2, 3]. Для визначення можливих причин такої дії вивчався вплив рекомбінантного людського ІФН-a2b на іонні провідності, що забезпечують електричну збудливість і відіграють значну роль у механізмах інтегративної активності нервових клітин.
  У функціонуванні механізмів електричної збудливості нервових клітин важливу роль відіграють також потенціал-керовані іонні канали. Властива кожному типу нейронів комбінація іонних каналів дозволяє кожному нейрону відповідати специфічним чином на певний сигнал у певний час. Іонні канали являють собою найбільш поширені мішені для дії низки сигнальних систем, оскільки властивості багатьох різновидів іонних каналів модулюються шляхом дії вторинних посередників, активованих нейромедіаторами та іншими стимулами. Подібну дію можуть проявляти і фактори, що впливають на проліферацію клітин [4, 5].
  Значна роль у функціонуванні механізмів електричної збудливості належить потенціал-керованим натрієвим каналам. Зручною моделлю для досліджень впливу інтерферону на потенціал-керовані натрієві канали є культура клітин людської нейробластоми IMR-32. Вона може необмежено ділитися in vitro, генерувати потенціали дії, має значні натрієві струми та рецептори до інтерферонів I типу. А оскільки інтерферони видоспецифічні, то необхідні клітини людського походження.
  Одним з важливих механізмів реалізації дії інтерферону на клітини-мішені є синтез особливого типу олігонуклеотидів - 2’,5’-олігоаденілатів. При дії на 2’,5’-олігоаденілати внутрішньоклітинних фосфатаз вони перетворюються в дефосфорильовану корову” форму, що виконує важливу сигнальну функцію, проявляючи антипроліферативну та антивірусну активність [6].
  Відомо, що під час ритмічної активності нервових клітин зовнішньо-клітинна концентрація іонів калію зростає у декілька разів [7]. Сучасні дослідження показали, що підвищення зовнішньо-клітинної концентрації іонів калію також може проявляти модулюючу дію на механізми інактивації потенціал-керованих калієвих струмів [8].
  Для вивчення дії модулюючих факторів на калієву провідність широко застосовують клітини феохромоцитоми щура РС-12, оскільки потенціал-керована калієва провідність клітин PC-12 є домінуючою, що дозволяє використовувати ці клітини як адекватну модель для дослідження впливу корового олігоаденілату 2,5-АрАрА на потенціал-залежність і кінетичні характеристики калієвих струмів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Робота виконана в рамках наукової програми відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України: Молекулярні механізми інтегративної функції нервових клітин в нормі та при мозковій патології”, а також за підтримки Державного Фонду Фундаментальних Досліджень України (грант 5.4/321).
  Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала в з’ясуванні впливу рекомбінантного людського ІФН-a2b на потенціал-керовані натрієву та калієву провідності, що відіграють вирішальну роль в електричній збудливості нервових клітин. Головними задачами було:
  1. З’ясувати вплив ІФН-a2b на потенціал-керовані натрієву та калієву провідності.
  2. З’ясувати дію одного з головних внутрішньоклітинних посередників дії інтерферонів - корового” олігоаденілату 2’,5’-ApApA на потенціал-керовані натрієву та калієву провідності.
  Об’єкт дослідження нервово-імунні взаємодії.
  Предмет дослідження - механізми дії інтерферону на іонні провідності, що забезпечують електричну збудливість клітин нервового походження.
  Методи дослідження. Була застосована фіксація потенціалу на цілій клітині та внутрішньоклітинний діаліз з використанням позаклітинних та внутрішньоклітинних впливів.
  Наукова новизна одержаних результатів. Отримані дані про дію ІФН-a2b та корового” олігоаденілату 2’,5’-ApApA на фізико-хімічні характеристики функціонування потенціал-керованих натрієвих каналів.
  Вперше продемонстровано модулюючий вплив корового” олігоаденілату 2’,5’-ApApA на потенціал-чутливість та кінетичні характеристики калієвих струмів.
  Продемонстровано вплив 2’,5’-олігоаденілату і зовнішньо-клітинної концентрації іонів калію на механізми інактивації калієвої провідності.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати розширюють існуючі уявлення про нейротропну дію інтерферонів
  Особистий внесок здобувача. Всі експерименти, описані в роботі, обробка та інтерпретація результатів були виконані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародній конференції Роль нейромедиаторов и регуляторных пептидов в процессах жизнедеятельности” (Мінськ, 1999), міжнародній конференції "ИНФОРМОТЕРАПИЯ: теоретические аспекты и практическое применение" (Київ, 1999), III Національному Конгресі патофізіологів України з міжнародною участю, присвяченому 100-річчю від дня народження академіка АМН СРСР М.М. Горева (Одеса, 2000), міжгалузевій конференції молодих вчених-2000 (Київ 2000), міжнародній конференції молодих вчених MEMBRANES AND SIGNALING” (Київ, 2000), 3rd Parnas Conference Mechanisms of cellular signal transduction and communication” (Львів, 2000), міжнародній конференції «Биологически активные соединения в регуляции метаболического гомеостаза» (Гродно, 2000).

  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 робіт, з яких 4 - статті у наукових фахових журналах, 7 - є тезами доповідей з’їздів та конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  За допомогою методу фіксації потенціалу і в умовах внутрішньоклітинного діалізу проведено дослідження впливу інтерферону-a2b (лаферону) та корового” олігоаденілату (2’,5’-ApApA) на механізми електричної збудливості клітин нервового походження.
  1. Чутливість клонованих клітин людської нейробластоми IMR-32 до рекомбінантного людського інтерферону-a2b (лаферону) доводить наявність в цих клітинах рецепторів для інтерферону-a та робить ці клітини зручним об’єктом для вивчення дії людського інтерферону-a на нейрональну збудливість.
  2. Суттєве зменшення потенціал-залежності стаціонарної активації натрієвих каналів, що забезпечують натрієву провідність при дії лаферона вказує на їх певну модифікацію, яка пов’язана з конформаційними змінами в сенсорі напруги каналу.
  3. Відсутність впливу лаферону на потенціал-залежність стаціонарної активації калієвих каналів та різниця в дії корових” 2’,5’-олігоаденілатів та лаферону, на потенціал-чутливість активації потенціал-керованих натрієвих каналів свідчить про різні механізми дії лаферону та корових” 2’,5’-олігоаденілатів на натрієві канали.
  4. Внутрішньоклітинна дія 2’,5’-ApApA призводила до збільшення потенціал-залежності К+-каналів і більш чіткого прояву їх інактивації, що обумовлено конформаційними змінами не тільки в сенсорі напруги, а також в порі каналу та в структурах, що забезпечують С-тип інактивації калієвого каналу. Це доводить подальше прискорення процесу інактивації калієвих каналів при дії корових” 2’,5’-олігоаденілатів на фоні модулюючого впливу зміни позаклітинної концентрації іонів калію.
  5. Зростання позаклітинної концентрації іонів калію прискорює вихід калієвих каналів з інактивації та прискорює повільну інактивацію. Така поведінка притаманна калієвим каналам, що мають Р/С-тип інактивації.
  6. Приведені результати демонструють, що лаферон та 2’,5’-ApApA призводять до значних змін електричної збудливості клітин нервового походження, модулюючи потенціал-чутливість та кінетичні характеристики натрієвих та калієвих каналів, котрі забезпечують електричну збудливість клітин.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Schindler C., Brutsaert S. Interferons as a paradigm for cytokine signal transduction // Cell. Mol. Life Sci.-1999.-Vol. 55.-P.15091522.

  2. Gutterman J.U. Cytokine therapeutics: lesson from interferon a // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.-1994.-Vol. 91.-P.1198-1205.

  3. Rothwell N.J., Hopkins S.J. Cytokines and the nervous system II: actions and mechanisms of action // Trends Neurosci.-1995.-Vol. 18.-P.130-136.

  4. Breitwieser G.E. Mechanisms of K+ Channel Regulation // J. Membrane Biol.-1996.-Vol. 152.-P.111.

  5. Cukierman S. Regulation of Voltage-Dependent Sodium Channels // J. Membrane Biol.-1996.-Vol. 151.-P.203214.

  6. Иткес А.В., Туницкая В.Л., Северин Е.С. Механизмы регуляции биологической активности клетки с участием 2’,5’-олигоаденилата // Биохимия.-1985.-Т. 50, № 4.-с.85-91.

  7. Lux H.D. Simultaneous measurement of extracellular potassiumion activity and membrane currents in snail neurons // Ion and Enzyme Electrodes in Biology and Medicine.- Kassler: Munich.-1976.-P.110-115.

  8. Baukrowits T., Yellen G. Modulation of K+ Current by Frequency and External [K+]: A Tale of Two Inactivation Mechanisms // Neuron.-1995.-Vol. 15.-P.951-960.

  9. Rossi G. B. Interferon and cell differentiation // Interferon.-1985.-Vol. 6.-P.31-68.

  10. Schindler C., Brutsaert S. Interferons as a paradigm for cytokine signal transduction // Cell. Mol. Life Sci.-1999.-Vol. 55.-P.15091522.

  11. Ершов Ф.Е., Новохатский А.С. Интерферон и его индукторы.-М.: Медицина, 1980.

  12. Raziuddin A., Gupta S.L. Receptors for human interferon-alpha: two forms of interferon-receptor complexes identified by chemical cross-linking The 2-5 A system: molecular and clinical aspects of the interferon-regulated pathway // Proceedings of Sixth International Symposium of the Researth Institute.-Toronto, Ontario.-1985.-P.219-226.

  13. Baglioni C., Nilsen T.W. Mechanisms ofantiviral action of interferon // Interferon.-1983.-Vol. 5.-P.23-44.

  14. Ho B.T.,, Huo Y.-Y., Lee J., Levin V.A. Effects of interferon-alfa on dopamine function // J. Neurochem.-1991.-Vol. 57.-P.598D.

  15. Iwagoki H., Fuchimoto S., Miyake M., Aoki H., Orita K. Interferon-gamma activates the voltage-gated calcium channels // Biochem. Biophys. Res. Comm.-1988.-Vol. 153, № 3.-P.1276-1281.

  16. Hovanessian A.G. Interferon-induced and double-stranded RNA-activated enzymes: a specific protein kinase and 2,5-oligoadenilate syntetase // J. Interferon Res.-1991.-Vol. 11.-P.199-205.

  17. Schoderr H.C., Suhadolnik R.J., Peleiderer W., Charubala R., Muller W.R.G. (2’,5’)-oligoadenylate and intracelluar immunity aganst retrovirus infection // Int. J. Biochem.-1992.-Vol. 24, № 1.-P.55-63.

  18. Pfeffer L.M., Tan Y.H. Do second messengers play a role in interferon signal transduction // Trends Biochem. Sci.-1991.-Vol. 16, № 9.-Р.321-323.

  19. Aszalos A., Chadha K.C., Stadler I., Ambrus J.L. Effect of an interferon inhibitor on the antiproliferative signal of interferon-alpha // Biochem. Med. аnd Metab. Biol.-1991.-Vol. 46, № 2.-Р.267-270.

  20. Srikantan V., Bhartija D., Kleinman H.K., Grant D.S., Mahashwara R.K. Differential effects of alpha and gamma interferon on angiogenesis in human endothelial cells in culture // J. Cell. Biol.-1990.-Vol. 111, № 5.-P.147a.

  21. Barish M.E., Mansdorf N.B., Raissdana S.S. g-Interferon promotes differentiation of cultured corical and gippocampal neurons // Dev. Biology.-1991.-Vol. 144.-P.412-423.

  22. Greenberg M.E., Greene L.A., Ziff E.B. Nerve growth factor and epidermal growth factor induce rapid and transient changes in protooncogene transcription in PC-12 cells // J. Biol. Chem.-1985.-Vol. 260.-P.14101-14110.

  23. Ma J.P., Woolf C.J., Winter J. Anti-nerve growth factor antibody blocks c-fos protooncogene expression in rat spinal cord neurons following inflammation // Can. J. Physiol. Pharmac.-1994.-Vol. 72.-P.249.

  24. Iman A.M., Ackrill A., Dale T. Transcription factore indused by interferon alfa and gamma // Nucl. Acids Res.-1990.-Vol. 18, № 22.-P.6573-6580.

  25. Kerr I.M., Brown R.E. pppA2'p5'A2'p5'A: an inhibitor of protein synthesis synthesized with an enzyme fraction from interferon-treated cells // Proc. Nat. Acad. Sci. USA.-1978.-Vol. 75, № 1.-P.256-260.

  26. Gianluigi G., Antonelli G., Fera G., Dianzani F., Schiralli O. 2,5-oligoadenilate synthetase activity as a responsive marker during interferon therapy for chronic hepatitius C // J. Interferon Res.-1993.-Vol. 13, № 1.-P.57-60.

  27. Northfelt D.W., Kaplan L.D., Abrams D.I. Continuous, low-dose therapy with interferon-alpha for human immunodeficiency virus (HIV) related immune throubocytopenic purpura // Am. J. Hematol.-1991.-Vol. 38, № 8.-P.238-239.

  28. Slattery E., Ghosh N., Samanta H., Lengyel P. Interferon, double-stranded RNA, and RNA degradation: activation of an endonuclease by (2'-5')An // PNAS USA.-1979.-Vol. 76, № 10.-P.4778-4782.

  29. Lengyel P. Interferon 3.-Acad. Press.-1981.-P.78-99.

  30. Козлов О.В., Ткачук З.Ю., Король Л.Є. Вивчення гідролізу і продуктів розщеплення кору” 2,5-олігоаденілату // Биохим. Журн.-1993.-Т. 65, № 2.-с.35-42.

  31. Williams B.R.G., Kerr I.M. Inhibition of protein synthesis by 2'-5' linked adenine oligonucleotides in intact cells // Nature.-1978.-Vol. 276.-P.88-89.

  32. Silverman R.H., Cayley P.J., Knight M., Gilbert C.S., Kerr I.M. Control of the ppp(a2'p)nA system in HeLa cells. Effects of interferon and virus infection // Eur. J. Biochem.-1982.-Vol. 124, № 1.-P.131-138.

  33. Narahashi T., J.W. Moore, W.R. Scott Tetrodotoxin blockage of sodium conductance increase in lobster giant axons // J.Gen. Physiol.-1964.-Vol. 47.-P.965-974.

  34. Moore J.W., T. Narahashi, T.I. Shaw An upper limit to the number of sodium channels in nerve membrane? // J. Physiol.-1967.-Vol. 188.-P.99-105.

  35. Hafermann D.R. Binding of radioactive tetrodotoxin to nerve membrane preparations // Biochim. Biophys. Acta.-1972.-Vol. 266.-P.548-556.

  36. Catterall W.A. Cellular and molecular biology of voltage-gated sodium channels // Physiol. Rev.-1992.-Vol. 72.-P.15S-48S.

  37. Hille B. Ionic Channels of Excitable Membranes.-Sunderland, MA: Sinauer Associatec, 1991.

  38. Ruff R.L., Simoncini L., Stuhmer W. Slow sodium channel inactivation in mammalian muscle: a possible role in regulating excitability // MuscleNerve.-1988.-Vol. 11.-P.502-510.

  39. Armstrong C.M., Bezanilla F. Inactivation of the sodium channel. II. Gating current experiments // J. Gen. Physiol.-1977.-Vol. 70.-P.567-590.

  40. Patlak J. Molecular kinetics of voltage-dependent Na+ channels // Physiol. Rev.-1991.-Vol. 71.-P.1047-1080.

  41. Costa M.R, Catterall W.A. Cyclic AMP-dependent phosphorylation of the alpha subunit of the sodium channel in synaptic nerve ending particles // J. Biol. Chem.-1984.-Vol. 259.-P.8210-8218.

  42. Murphy B.J., Rossie S., De Jong K.S., Catterall W.A. Identification of the sites of selective phosphorilation and dephosphorilation of the rat brain Na+ channel a-subunit by cAMP-dependent protein kinase and phosphoprotein phosphateses // J. Biol. Chem.-1993.-Vol. 268.-P.27355-27362.

  43. Li M., West J.W., Numann R., Murphy B.J., Scheuer T., Catterall W.A. Convergent regulation of sodium channels by protein kinase C and cAMP-dependent protein kinase // Science.-1993.-Vol. 261.-P.1439-1442.

  44. Godoy C.M., Cukierman S. Multiple effects of protein kinase C activators on Na+ currents in mouse neuroblastoma cells // J. Membr. Biol.-1994.-Vol. 140.-P.101-110.

  45. Nishizuka Y. The molecular heterogeneity of protein kinase C and its implications for cellular regulation // Nature.-1988.-Vol. 334.-P.661-665.

  46. West J.W., Numann R., Murphy B.J., Scheuer T., Catterall W.A. A phosphorylation site in the Na+ channel required for modulation by protein kinase C // Science.-1991.-Vol. 254.-P.866-868.

  47. Levitan I.B Modulation of ion channels in neuronsand other cells // Annu.Rev. Neurosci.-1988.-Vol. 11.-P.119-136.

  48. Miller J. A., Agnew W.S., Levinson S.R. Principal glycopeptide of the tetrodotoxin/saxotoxin binding protein from Electrophorus electricus: isolation and partial chemical and physical characterization // Biochemistry.-1983.-Vol. 22.-P.462-470.

  49. Hartshorn R.P., Catterall W.A. The sodium channel from rat brain: purification and subunit composition // J. Biol. Chem.-1984.-Vol. 259.-P.1667-1675.

  50. Catterall W.A. Structure and function of voltage-sensitive ion cannels // Science.-1988.-Vol. 242.-P.50-61.

  51. Goldin A.L. Accessory subunits and sodium channel inactivation // Curr.Opin. Neurobiol.-1993.-Vol. 3.-P.272-277.

  52. Noda M., Shimizu S. et al. Primary structure of Electrophorus electricus sodium channel deduced from cDNA sequence // Nature.-1984.-Vol. 312.-P.121-127.

  53. Catterall W.A. Molecular properties of voltage sensitive sodium channels // Annu. Rev. Biochem..-1986.-Vol. 55.-P.953-985.

  54. Taylor C.P., Meldrum B.S. Na+ channels as targets for neuroprotective drugs // Trends Pharmacol.Sci.-1995.-Vol. 16.-P.309-316.

  55. McPhee J.C., Ragsdale D.S., Scheuer T., Catterall W.A. A mutation in segment IVS6 disrupts fast inactivation of sodium channels // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.-1994.-Vol. 91.-P.12346-12350.

  56. West J.W., Patton D.E., Scheuer T., Wang Y., Goldin A.L., Catterall W.A. A cluster of hydrophobic amino acid residues required for fast Na+-channel inactivation // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.-1992.-Vol. 89.-P.10910-10914.

  57. Moorman J.R., Kirsch G.E., Brown A.M., Joho R.H. Changes n sodium channel gating prodused by point mutations in a citoplasmic linker // Science.-1990.-Vol. 250.-P.688-691.

  58. Patlak J. Molecular kinetics of voltage-dependent Na+ channels // Physiol. Rev.-1991.-Vol. 71.-P.1047-1080.

  59. Eaholtz J., Scheuer T., Catterall W.A. Restoration of inactivation and block of open sodium channels by an inactivation gate peptide // Neuron.-1994.-Vol. 12.-P.551-553.

  60. Sheuer T., West J.W., Wang Y.L., Catterall W.A. Functional modulation of brain sodium channels by cAMP-dependent phosphorylation // Bophys. J.-1993.-Vol. 64.-P.A88.

  61. Ragsdale D., McPhee J., Scheuer T., Catterall W.A. Molecular determinants of state-dependent block of Na+ channels by local anesthetics // Science.-1994.-Vol. 265.-P.1724-1728.

  62. Adams M.E., Olivera M.B. Neurotoxins: overwiew of an emerging research technology // Trends Neurusci.-1994.-Vol. 17.-P.151-155.

  63. Butterworth J.F., Strichartz G.R. Molecular mechanisms of local anesthesia: a review // Anesthesiology.-1990.-Vol. 72.-P.711-734.

  64. Starmer C.F., Nesterenko V.V., Gilian F.R., Grant A.O. Use of ionic currents to identify and estimate parameters in models of channel blockade // Am.J. Physiol.-1990.-Vol. 259.-P.H626-H634.

  65. Ragsdale D., McPhee J., Scheuer T., Catterall W.A. Molecular determinants of state-dependent block of Na+ channels by local anesthetics // Science.-1994.-Vol. 265.-P.1724-1728.

  66. Catterall W.A. Neurotoxins that act on voltage-sensitive sodium channels in exittable membranes // Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.-1980.-Vol. 20.-P.15-43.

  67. Gleitz J., Beile A., Peters T. Kavain inhibits veratridine-activated voltage-dependent Na+ Channels in synaptosomes prepared from rat cerebral cortex // J. Neuropharmac.-1995.-Vol. 34.-P.1133-1138.

  68. Isom L.L., De Jongh K.S., Paton D.E., Reber B.F.X., Offord J., Charbonneau H., Walsh K., Goldin A.L., Catterall W.A. Primary structure and functional expression of the beta1-subunit of the rat brain sodium channel // Science.-1992.-Vol. 256.-P.839-842.

  69. Salkoff L., Baker K., Butler A., Covarrubias M., Pak M.D., Wel A. An essential ‘set’ of K+ channels conserved in flies, mice and humans // TINS.-1992.-Vol. 15, № 5.-P.161-166.

  70. Conforti L, Millhorn D.E. Selective inhibition of a slow-inactivating voltage-dependent K+ channel in rat PC12 cells by hypoxia // J. Physiol. (Lond.).-1997.-Vol. 502.-P.293-305.

  71. Allen T.W., Kuyucak S., Chung S.-H. Molecular Dynamics Study of the KcsA Potassium Channel // Biophys. J.-1999.-Vol. 77.-P.25022516.

  72. Clay J.R. Effects of Permeant Cations on K+ Channel Gating in Nerve Axons Revisited // J. Membrane Biol.-1996.-Vol. 153.-P.195201.

  73. White P.J. The Permeation of Ammonium through a Voltage-independent K+ Channel in the Plasma Membrane of Rye Roots // J. Membrane Biol.-1996.-Vol. 152.-P.8999.

  74. Gтmez-Hernandez J.M., Pardo C.L.L.A., Stuhmer W., Heinemann O.P.S.H., Elliott A.A. Molecular basis for different pore properties of potassium channels from the rat brain Kv1 gene family // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-1997.-Vol. 434.-P.661668.

  75. Lipkind G.M., Fozzard H.A. A Model of Scorpion Toxin Binding to Voltage-gated K+ Channels // J. Membrane Biol.-1997.-Vol. 158.-P.187196.

  76. Luffler K., Hunter M. Cation permeation and blockade of ROMK1, a cloned renal potassium channel // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-1997.-Vol. 434.-P.151158.

  77. Vereecke J., Carmeliet E. The effect of external pH on the delayed rectifying K+ current in cardiac ventricular myocytes // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-2000.-Vol. 439.-P.739751.

  78. Doyle D.A., Cabral J.M., Pfuetzner R.A., Kuo A., Gulbis J.M., Cohen S.L., Chait B.T., MacKinnon R. The Structure of the Potassium Channel: Molecular Basis of K+ Conduction and Selectivity // SCIENCE.-1998.-Vol. 280.-P.69-77.

  79. Mu J., Zhuang S.-Y., Hampson R.E., Deadwyler S.A. Protein kinase-dependent phosphorylation and cannabinoid receptor modulation of potassium A current (IA) in cultured rat hippocampal neurons neurons // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-2000.-Vol. 439.-P.541546.

  80. Nielsen M.S., Warth R., Bleich M., Weyand B., Greger R. The basolateral Ca2+-dependent K+-channel in rat colonic crypt cells // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-1998.-Vol. 435.-P.267272.

  81. Khawaled R., Bruening-Wright A., Adelman J.P., Maylie J. Bicuculline block of small-conductance calcium-activated potassium channels // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-1999.-Vol. 438.-P.314321.

  82. Salkoff L., Baker K., Butler A., Covarrubias M., Pak M.D., Wel A. An essential ‘set’ of K+ channels conserved in flies, mice and humans // TINS.-1992.-Vol. 15, № 5.-P.161-166.

  83. Kiss L., Korn S.J. Modulation of C-Type Inactivation by K+ at the Potassium Channel Selectivity Filter // Biophys. J..-1998.-Vol. 74.-P.18401849.

  84. Leyland M.L., Dart C., Spencer P.J., Sutcliffe M.J., Stanfield P.R. The possible role of a disulphide bond in forming functional Kir2.1 potassium channels // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-1999.-Vol. 438.-P.778781.

  85. Ashcroft S.J.H. The KATP-Channel // J. Membrane Biol.-2000.-Vol. 176.-P.187206.

  86. Okuyama Y., Yamada M., Satoh C.K.E., Isomoto S., Horio T.S.Y., Hori M.K.M., Kurachi Y. The effects of nucleotides and potassium channel openers on the SUR2A/Kir6.2 complex K+-channel expressed in a mammalian cell line, HEK293T cells // Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.-1998.-Vol. 435.-P.595603.

  87. Tumilowicz J.J., Nichols W.W., Cholen J.J., Green A.E. Definition of a continuous human cell line derived from neuroblastoma // Cancer Res.-1970.-Vol. 30.-P.2110-2218.

  88. Lai P.S., Chee S., Chiu L.L., Sano K. Detection of low numberrs of neuroblastoma cells in vitro // Ann. Acad. Med. Singapore.-1997.-Vol. 26, № 4.-P.415-420.

  89. Schindler C., Brutsaert S. Interferons as a paradigm for cytokine signal transduction // Cell. Mol. Life Sci.-1999.-Vol. 55.-P.15091522.

  90. Greene L.A., Tischler A.S. PC12 pheochromocytoma cultures in neurobiological reseach // Adv. Cell. Nuerobiol.-1982.-Vol. 3.-P.373-414.

  91. Ginsborg B.L., Martin R.J., Patmore L. On the sodium and potassium currents of a human neuroblastoma cell line // J. of Physiology.-1991.-Vol. 434.-P121-149.

  92. Carbone E., Sher E., Clementi F. Ca currents in human neuroblastoma IMR32 cells: kinetics, permeability and pharmacology // Pflugers Arch.-1990.-Vol. 416.-P.170-179.

  93. Halvorsen S.W., Jiang N., Malek R. Regulation of nicotinic acetylcholine receptors on human neuroblastoma cells during differentiation // Biochem. Pharmacol.-1995.-Vol. 50, № 10.-P.1665-1671.

  94. Gotti C, Briscini L, Verderio C, Oortgiesen M, Balestra B, Clementi F. Native nicotinic acetylcholine receptors in human Imr32 neuroblastoma cells: functional, immunological and pharmacological properties // Eur J Neurosci.-1995.-Vol. 7, № 10.-P.2083-2092.

  95. Janigro D, Maccaferri G, Meldolesi J. Are undifferentiated PC12 rat pheochromocytoma cells electrically excitable? // Biochem. Biophys. Res. Commun.-1989.-Vol. 163, № 2.-P.810-814.

  96. Fanger G.R., Jones J.R., Maue R.A. Differential regulation of neuronal sodium channel expression by endogenous and exogenous tyrosine kinase receptors expressed in rat pheochromocytoma cells // J. Neurosci.-1995.-Vol. 15, № 1.-P.202-213.

  97. D'Arcangelo G., Paradiso K., Shepherd D., Brehm P., Halegoua S., Mandel G. Neuronal growth factor regulation of two different sodium channel types through distinct signal transduction pathways // J. Cell. Biol.-1993.-Vol. 122, № 4.-P.915-921.

  98. Conforti L., Millhorn D.E. Selective inhibition of a slow-inactivating voltage-dependent K+ channel in rat PC12 cells by hypoxia // J. Physiol. (Lond.).-1997.-Vol. 502.-P.293-305.

  99. Bouron A., Reber B.F. Differential modulation of pharmacologically distinct components of Ca2+ currents by protein kinase C activators and phosphatase inhibitors in nerve-growth-factor-differentiated rat pheochromocytoma (PC12) cells // Pflugers Arch.-1994.-Vol. 427, № 5-6.-P.510-516.

  100. Лопатин А.Н., Кондратьев П.Е., Логинов Б.В., Мірошник Е.И. Калієві канали клональной лінії феохромоцитомы // Біологічні мембрани.-1988.-Т. 5, № 7.-с.711-717.

  101. Радченко М.В., В’ятченко-Карпинський С.В., Погорєла Н.Х. Зміни калієвого струму під година диференціювання клітин феохромоцитоми, викликаного фактором росту нерва // Нейрофізіологія.-1998.-Т. 30, № 4/5.-c.330-333.

  102. Janigro D., Maccaferri G., Meldolesi J. Calcium channels in undifferentiated PC12 rat pheochromocytoma cells // FEBS Lett.-1989.-Vol. 255, № 2.-P.398-400.

  103. Streit J., Lux H.D. Voltage dependent calcium currents in PC12 growth cones and cells during NGF-induced cell growth // Pflugers Arch.-1987.-Vol. 408, № 6.-P.634-641.

  104. Rane S.G., Pollock J.D. Fibroblast growth factor-induced increases in calcium currents in the PC12 pheochromocytoma cell line are tyrosine phosphorylation dependent // J. Neurosci. Res.-1994.-Vol. 38, № 5.-P.590-598.

  105. Inoue K., Watano T., Koizumi S., Nakazawa K., Burnstock G. Dual modulation by adenosine of ATP-activated channels through GTP-binding proteins in rat pheochromocytoma PC12 cells // Eur. J. Pharmacol.-1994.-Vol. 268, № 2.-P.223-229.

  106. Nakazawa K., Ito K., Koizumi S., Ohno Y., Inoue K. Reduction of acetylcholine-activated current by low concentrations of extracellular adenosine 5'-triphosphate // Life Sci.-1995.-Vol. 57, № 22.-P.L351-356.

  107. Регистрация одиночных каналов / Под ред. Б. Сакмана и Э. Неера.-М.: Мир, 1987.

  108. Hamill O.P., Marty A., Neher E., Sakmann B., Sigworth F.G. Improved patch-clamp techniques for high-resolution current recording from cells and cell-free membrane patches // Pflugers Arch.-1981.-Vol. 391.-P.85-100.

  109. Корн Т., Корн Г. Справочник по математике.-М.:Наука, 1978.

  110. Вятченко-Карпінський С.В., Погоріла Н.Х., Магура І.С., Рожманова О.М., Квасюк В.І., Михайлопуло І.А. Індукція морфологічного диференціювання і модуляція іонних каналів, викликані альфа2-інтерфероном та олігоаденілатами в клітинах нейробластоми // Нейрофізіологія.-1995.-Т. 27, № 3.-с.199-207.

  111. Пивоварова Н.В., Чинаров В.А. Моделирование электрических характеристик одиночных ионных каналов в рамках синергетического подхода // Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума «Одиночные ионные каналы в биологических мембранах».-Пущино.-1989.-с.77.

  112. Регистрация одиночных каналов / Под ред. Б. Сакмона и Э. Неера.-М.: Мир, 1987.

  113. Li M., West W., Lai Y., Scheuer T., Catterall W.A. Functional modulation of rat brain Na + channels by cAMP-dependent protein // Biochem.-1992.-Vol. 32.-P.94359444.

  114. Туницкая В.Л., Иткес А.В., Кочеткова М.Н., Северин Е.С. Процесс активации сАМФ фосфодиэстеразы 2',5'-олигоаденилатами // Биохимия.-1983.-Т. 48, № 10.-с.1721-1725.

  115. Карташева О.Н., Иткес А.В., Туницкая В.Л., Турпаев К.Т., Кафиани К.А., Северин Е.С. Изучение активности 2'-фосфодиэстеразы в культуре клеток NIH 3T3 в процессе cAMP-зависимого фосфорилирования // Молекул. Биол.-1985.-Т. 19, № 2.-с.450-455.

  116. Barone F.C., Feuerstein G.Z. Inflammatory mediators and stroke: new opportunities for novel therapeutics // J. Cereb. Blood Flow Metab.-1999.-Vol. 19.-P.819-834.

  117. Rothwell N.J., Hopkins S.J. Cytokines and the nervous system II: actions and mechanisms of action // Trends Neurosci.-1995.-Vol. 18.-P.130-136.

  118. Allan S.M, Rothwell N.J. Cytokines and acute neurodegeneration // Nature.-2001.-Vol. 2.-P.734-744.

  119. Zeise M.L., Madamba S., Siggins G.R. Interleukin-1b increses synaptic inhibition in rat hippocampal pyramidal neurons in vitro // Regul. Pept.-1992.-Vol. 39.-P.1-7.

  120. Katsuki H. Interleukin-1binhibits long-term potentiation in the CA3 region of mouse hippocampal slices // Eur. J. Pharmacol.-1990.-Vol. 181.-P.323-326.

  121. Quagliarello V.J., Wispelwey B., Long W.J., Scheld W.M. Recombinant human interleukin-1 induces meningitis and blood-brrier injury in the rat. Characterization and comparison with tumor necrosis factor // J.Clin. Invest.-1991.-Vol. 87.-P.1360-1366.

  122. Dafny N., Lee J.R., Dougherty P.M. Immune response products alter CNS activity: interferon modulates central opioid functions // J.Neurosci. Res.-1988.-Vol. 19.-P.130-139.

  123. Blalock J.E., Smith E.M. Human leukocyte interferon: structural and biological relatedness to adrenocorticotropic hormone and endorphins // PNAS USA.-1980.-Vol. 77.-P.5972-5974.

  124. Dafny N., Lee J.R., Dougherty P.M. Immune response products alter CNS activity: interferon modulates central opioid functions // J. Neurosci. Res.-1988.-Vol. 19.-P.130-139.

  125. ReyesVarquez C., Weisbrodt N., Dafny N. Does interferon exert its actions through opiate receptors // Life Sci.-1984.-Vol. 35, № 9.-P.1015-1021.

  126. Iman A.M., Ackrill A., Dale T. Transcription factore indused by interferon alfa and gamma // Nucl. Acids Res.-1990.-Vol. 18, № 22.-P.6573-6580.

  127. Darnell Jr. J.E. STATs and gene regulation // Science.-1997.-Vol. 277.-P.1630-1635.

  128. Hovanessian A.G., Wood J.N. Anticellular and antiviral effects of pppA(2'p5'A)n // Virology.-1980.-Vol. 101, № 1.-P.81-90.

  129. Jacobson H., Czarniecki C.W., Krause D., Friedman R.H., Silverman R.H. Interferon-induced synthesis of 2-5A-dependent RNase in mouse JLS-V9R cells // Virology.-1983.-Vol. 125, № 2.-P.496-501.

  130. Itkes A.V., Turpaev K.T., Kartasheva O.N., Kafiani C.A., Severin E.S. Cyclic AMP-dependent regulation of activities of synthetase and phosphodiesterase of 2',5'-oligoadenylate in NIH 3T3 cells // Mol. Cell. Biochem.-1984.-Vol. 58, № 2.-P.165-171.

  131. Itkes A.V., Turpaev K.T., Kartasheva O.N., Tunitskaya V.L., Kafiani C.A., Severin E.S. Regulation of 2',5'-oligo(A) synthetase activity in theophylline-treated NIH 3T3 cells // FEBS Letters.-1984.-Vol. 166, № 1.-P.199-201.

  132. Bouron A., Reber B.F. Differential modulation of pharmacologically distinct components of Ca2+ currents by protein kinase C activators and phosphatase inhibitors in nerve-growth-factor-differentiated rat pheochromocytoma (PC12) cells // Pflugers Arch.-1994.-Vol. 427.-P.510-516.

  133. Breitwieser G.E. Mechanisms of K + Channel Regulation // J. Membrane Biol.-1996.-Vol. 152.-P.111.

  134. Wilson G.G., OiNeill C.A., Sivaprasadarao A., Findlay J.B.C., Wray D. Modulation by protein kinase A of a cloned rat brain potassium channel expressed in Xenopus oocytes // Pfluegers Arch.-1994.-Vol. 428.-P.186193.

  135. Holmes T.C., Fadool D.A., Ren R., Levitan I.B. Association of Src tyrosine kinase with a human potassium channel mediated by SH3 domain // Science.-1996.-Vol. 274.-P.2089—2091.

  136. Holmes T.C., Fadool D.A., Levitan I.B. Tyrosine phosphorylation of the Kv1.3 potassium channel // J. of Neuroscience.-1996.-Vol. 16.-P.1581—1590.  137. Timpe L.C., Fantl W.J. Modulation of a voltage-activated potassium channel by peptide growth factor receptors // J. of Neuroscience.-1994.-Vol. 14.-P.1195—1201.

  138. Fadool D., Holmes T., Berman R., Dagan D., Levitan I.B. Tyrosine Phosphorylation Modulates Current Amplitude and Kinetics of a Neuronal Voltage-Gated Potassium Channel // J. Neurophysiol.-1997.-Vol. 78.-P.15631573.

  139. Wischmeyer E., Karschin A. Acute Suppression of Inwardly Rectifying Kir2.1 Channels by Direct Tyrosine Kinase Phosphorylation // J. Biochem.-1998.-Vol. 273, № 51.-P.3406334068.

  140. Murakoshi H., Shi G., Scannevin R.H., Trimmer J.S. Phosphorylation of the Kv2.1 K+ channel alters voltage-dependent activation // Mol. Pharmacol.-1997.-Vol. 52.-P.821828.

  141. Hoshi T., Zagotta W.N., Aldrich R.W. Biophysical and molecular mechanisms of Shaker potassium channel inactivation // Science.-Vol. 250.-P.533-538.

  142. Kiss L., LoTurco J., Korn S.J. Contribution of the selectivity filter to inactivation in potassium channels // Biophys. J.-1999.-Vol. 76.-P.253263.

  143. Loots E., Isacoff E.Y. Protein rearrangements underlying slow inactivation of the Shaker K 1 channel // J. Gen. Physiol.-1998.-Vol. 112.-P.377389.  144. Ogielska E.M., Aldrich R.W. Functional consequences of adecreased potassium affinity in a potassium channel pore-ion interactions and C-type inactivation // J. Gen. Physiol.-1999.-Vol. 113.-P.347358.

  145. Kupper J. M., Bowlby R., Marom S., Levitan I.B. Intracellular and extracellular amino acids that influence C-type inactivation and its modulation in a voltage-dependent potassium channel // Pflugers Arch.-1995.-Vol. 430.-P.111.

  146. Grissmer S., Cahalan M. TEA prevents inactivation while blocking open K+-channels in human T lymphocytes // Biophys. J.-1989.-Vol. 55.-P.203206.

  147. Zivin J.A., Choi D.W. Sroke therapy // Sci. Am.-1991.-Vol. 265.-P.36-43.

  148. Lopez-Barneo J., Hoshi T., Heinemann S.H., Aldrich R.W. Effects of external cations and mutations in the pore region on C-type inactivation of Shaker potassium channels // Receptors Channels.-1993._Vol. 1, № 1.-P.61-71.

  149. Starkus J.G., Kuschel L., Rayner M.D., Heinemann S.H. Ion conduction through C-type i
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)