Павленко Олена Леонідівна Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у π-спряжених наносистемах
 • скачать файл:
 • Название:
 • Павленко Олена Леонідівна Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у π-спряжених наносистемах
 • Альтернативное название:
 • Павленко Елена Леонидовна Физические свойства и механизмы межмолекулярного взаимодействия в π-сопряженных наносистемах Pavlenko Olena Leonidivna Physical properties and mechanisms of intermolecular interaction in π-conjugate nanosystems
 • Кол-во страниц:
 • 305
 • ВУЗ:
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2021
 • Краткое описание:
 • Павленко Олена Леонідівна, доцент кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у π-спряжених наносистемах». Шифр та назва спеціальності 01.04.14 — теплофізика і молекулярна фізика, 03.00.02 біофізика (фізико-математичні науки).Спецрада Д26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова праця
  на правах рукопису
  ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
  УДК 539.19:538.91:535.3
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ
  ВЗАЄМОДІЇ У π -СПРЯЖЕНИХ НАНОСИСТЕМАХ
  01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика
  03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки)
  Подається на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.
  О.Л. Павленко
  Науковий консультант: Дмитренко Оксана Петрівна, доктор фізикоматематичних наук, доцент
  Київ – 2021
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………..22
  ВСТУП………………………………………………………………………...23
  РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА І ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ
  ПЕРЕХОДІВ У ЛІНІЙНИХ π-СПРЯЖЕНИХ НЕЙТРАЛЬНИХ
  МОЛЕКУЛАХ БАРВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ СКВАРАЇНІВ,
  МЕРОЦІАНІНІВ ТА ОСНОВ………………………………………......... 31
  1.1. Електронна структура і природа електронних переходів
  сквараїнів і тіасквараїнів та їх 1,2 ізомерів …………………………….32
  1.1.1. Оптимізація молекулярної геометрії…………………………. 34
  1.1.2. Розташування електронних рівнів в області енергетичної
  щілини, електронні переходи і спектри ………………………………...39
  1.2. Спектральні і квантово-хімічні вивчення форми смуг у
  поглинанні мероціанінових похідних циклогексадіенонів…………….47
  1.2.1. Cпектри оптичного поглинання ………………………………..50
  1.2.2. Оптимізація молекулярної геометрії …………………………..60
  1.2.3. Положення електронних рівнів в околі енергетичної щілини..65
  1.3. Спектральні та квантово-хімічні дослідження поглинання
  основ ціанінових барвників…………………………………………….. .71
  1.3.1. Положення електронних рівнів в області енергетичної щілини...74
  1.3.2. Атомні заряди та довжини зв'язків ……………………………..76
  1.3.3. Електронні переходи та спектри поглинання ………………....81
  РОЗДІЛ 2. ФОРМА І ЛОКАЛІЗАЦІЯ НОСІЇВ ЗАРЯДІВ У ЛІНІЙНИХ ТА
  РОЗГАЛУЖЕНИХ -ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ……………………...88
  2.1. Форма і локалізація носіїв зарядів у лінійних -електронних
  системах……………………………………………………………………..89
  2.1.1. Залежність розподілу заряду від ступеня іонізації та довжини
  ланцюга………………………………………………………………………89
  19
  2.1.2 Електронні рівні в околі енергетичної щілини та форми
  молекулярних орбіталей ……………………………………………………96
  2.1.3. Залежність характеристик солітонів від ступеня іонізації та
  довжини ланцюга…………………………………………………………..106
  2.2. Форма і локалізація носіїв зарядів у розгалужених -електронних
  системах…………………………………………………………………….113
  2.2.1. Розподіл заряду в поліаценах 2 і їх дикатіонах i
  дианіонах…………………………………………………………………....120
  2.2.2. Взаємодія солітонів при подовженні ланцюга (х-розширення)…..124
  2.2.3. Вплив розширення ланцюга (у-розширення) …………………..126
  РОЗДІЛ 3. ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК π -СПРЯЖЕНИХ
  МОЛЕКУЛ СКВАРАЇНОВИХ, МЕРОЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ ТА ЇХ
  ОСНОВ……………………………………………………………………….....130
  3.1. Агрегаціія сквараїнових барвників у напилених плівках…………. 131
  3.1.1 Спектри поглинання плівок сквараїнових барвників…………….. 131
  3.1.2 Квантово-хімічні розрахунки характеристик димерів сквараїнових
  барвників …………………………………………………………………..135
  3.2. Агрегація у плівках мероціанінових барвників……………………..140
  3.3. Агрегація у плівках основ ціанінових барвників …………………..145
  РОЗДІЛ 4. ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ ВУГЛЕЦЕВИХ
  НАНОСТРУКТУР (ФУЛЕРЕН С60, НАНОТРУБКА, ГРАФЕН) З
  ЛІНІЙНИМИ СПРЯЖЕНИМИ СИСТЕМАМИ……………………………..156
  4.1. Оптичні властивості плівок фулеренів С60 зі сквараїновими
  барвниками…………………………………………………………….……157
  4.2. Квантово-хімічне моделювання комплексів сквараїнових барвників з
  вуглецевими наночастинками: графеном, нанотрубкою, фулереном….164
  4.2.1 Квантово-хімічне моделювання взаємодії графену зі сквараїновим
  барвником…………………………………………………………………...166
  4.2.2. Квантово-хімічне моделювання комплексу нанотрубки з
  барвником………………………………………………………………..….170
  20
  4.2.3 Квантово-хімічне моделювання взаємодії фулерену С60 зі
  сквараїновим барвником …………………………………………………..172
  4.3. Вольт-амперні характристики нанокомпозиту поліаміду з
  графеновими пластинками……………………………………..………… 179
  4.4. Квантово-хімічні розрахунки модельного комплексу поліамідної
  ланки з графеновою стрічкою…………………………………….……….181
  РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ
  ФУЛЕРЕНІВ С60 ПРИ КОВАЛЕНТНОМУ ЗВ’ЯЗУВАННІ ТА π-πСТЕКОВІЙ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЕПАРАТІВ
  ПРОТИПУХЛИННОЇ ДІЇ ……………………………………………………186
  5.1.Оптичні властивості молекулярного комплексу на основі фулерену C60
  з ковалентно зв’язаним барвником……………………………………….186
  5.2. Квантово-хімічні розрахунки комплексу на основі фулерену C60 з
  ковалентно зв’язаним барвником…………………………………………191
  5.3. Електронна структура похідних С60 при розриві π-спряження в
  моделях С60Н2, С60-С2Н4 та С60-С5Н7N……………………………….….. 202
  5.4. Комплексоутворення тіохрому та похідних 1,3-оксазолів з
  фулеренами С60 ……………………………………………………………………………………………..…207
  5.5. Квантово-хімічне дослідження енергій зв’язку для -комплексу
  фулерен-азол ………………………………………………………………216
  РОЗДІЛ 6. МЕХАНІЗМИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ГЕТЕРОАСОЦІАЦІЇ В
  КОМПЛЕКСАХ ДОКСОРУБІЦИНУ, ГЕМЦИТАБІНУ З БИЧАЧИМ
  СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ і НАНОЧАСТИНКАМИ ЗОЛОТА…..222
  6.1. Оптичні властивості π-спряжених протиракових препаратів
  доксорубіцину та гемцитабіну…………………………………………….222
  6.2. Комплексоутворення молекул протипухлинного препарату
  гемцитабіну з альбуміном………………………………………………....227
  6.3. Гетероасоціація молекул доксорубіцину з альбуміном, а також
  доксорубіцину з наночастинками золота у водних розчинах…………...238
  21
  6.4. Перенесення енергії збудження в гетероасоціатах молекул
  доксорубіцину з бичачим сироватковим альбуміном та їх термодинамічні
  характеристики…………………………………………………………….250
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………262
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………....265
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  На основі проведених квантово-хімічних, спектральних досліджень
  лінійних і розгалужених π-спряжених молекул, комплексів на їх основі
  отримано наступні висновки.
  1. Встановлено, що для нейтральних молекул барвників 1,2-
  сквараїнів реалізується полієновий тип зі значним альтернуванням довжин
  зв’язків та великою енергетичною щілиною; для їх ізомерів 1,3-тіаскараїнів
  має місце поліметиновий тип з вирівняними довжинами зв’язків, зі значно
  меншою енергією щілини. Для тіасквараїнових аналогів заміна атомів кисню
  в спряженій системі на менш негативні атоми сірки супроводжується появою
  в електронних спектрах смуг, які відповідають вищим переходам.
  2. Показано, що введення гетероатомів, зміна донорних та
  акцепторних кінцевих груп суттєво змінює геометрію спряженого ланцюга.
  Довжини зв’язків у лінійному спряженому ланцюзі для основ альтернують,
  подібно до полієнів, на відміну від вирівнювання довжин зв’язків у
  відповідних йонних катіонних ціанінах, що супроводжується значним
  зменшенням енергетичної щілини. Уширення спектральних смуг спричинено
  вібронними переходами, при збереженні основного НОМО-LUMO переходу.
  3. Встановлено, що при інжекції в 1-вимірні електронні π-системи кратної
  кількості (від 1 до 5) носіїв зарядів кожен заряд генерує свою власну
  солітоноподібну хвилю альтернування зарядів і, відповідно, хвилю
  альтернування довжин зв’язків; в енергетичній щілині формується зона
  електронних рівнів, яка зсувається пропорційно до кількості введених
  зарядів; у графенових стрічках спостерігається нерівномірний розподіл
  солітоноподібних хвиль.
  4. Встановлено, що у плівках сквараїнових, мероціанінових
  барвників та їх основ, отриманих методом вакуумного напилення та поливу з
  розчинів має місце взаємодія однакових одновимірних спряжених систем за
  263
  рахунок формування різного типу агрегатів, геометричні параметри яких
  визначаються розподілом та локалізацією зарядів у спряжених ланцюгах,
  функціональними групами. Показано, що взаємодія спряжених систем при
  орієнтації молекул сквараїнових, мероцианінових барвників та їх основ у
  плівках типу хвіст до голови сприяє зсуву максимума поглинання у
  довгохвильову область, у той час як паралельне розташування молекул у
  димерах проявляється зсувом у короткохвильову область у порівнянні зі
  спектрами поглинання мономерних молекул у низькоконцетрованих
  розчинах сквараїнових барвників.
  5. Показано, що взаємодія різнорідних спряжених систем на
  прикладі сквараїнових барвників з фулереном С60 у плівках, отриманих
  одночасним напиленням приводить до появи нових абсорбційних смуг в
  спектрах поглинання. Відбувається перенесення заряду від молекули
  барвника до фулерену, що супроводжується зміною довжин зв`язків у обох
  компонентах комплексів. Показано зменшення енергетичної щілини
  комплексів у порівнянні із щілинами барвників за рахунок розщеплення
  вироджених рівнів молекул С60 та появи молекулярних орбіталей,
  локалізованих одночасно на обох компонентах комплексів.
  6. Отримано, що при квантово-механічному моделюванні
  комплексів лінійних спряжених систем сквараїнованих барвників з
  вуглецевими наночастинками різних типів - фулереном, графеном,
  нанотрубкою відбувається перенесення заряду від барвника до вуглецевих
  наночастинок, причому має місце зміна геометрії наночастинок, а також
  зниження симетрії молекули фулерену. Електронні рівні вуглецевих
  наночастинок у комплексах зміщуюються, а енергетична щілина
  зменшується.
  7. Встановлено, що зростання провідності плівок нанокомпозитів -
  спряжених молекул фторвмісного поліаміду з графеновими
  нанопластинками відбувається за рахунок переносу електронної густини між
  спряженими системами, що підтверджується квантово-хімічними
  264
  розрахунками модельного комплексу, який складається з ланок графену з
  поліамідом, що вказують на перерозподіл зарядів та електронних рівнів в
  обох компонентах в електричному полі.
  8. Показано, що при формуванні ковалентного зв’язку в системі
  фулерен С60 - індопентаметинціаніновий барвник взаємодія супроводжується
  переносом заряду зі спряженої системи катіонного барвника на атоми
  вуглецю нейтральної молекули фулерену; такий розподіл зарядів
  проявляється у зростанні і зміні напрямку дипольного моменту, енергетичної
  щілини; зміні форми молекулярних орбіталей та їх локалізації, що
  проявляється у спектрах люмінесценції в області фототерапевтичного вікна.
  9. Встановлено, що при ковалентному під’єднанні містків -Н2, -С2Н4
  та -С5Н7N до молекул фулеренів С60 відбувається розрив -спряження, що
  призводить до порушується рівномірного розподілу зарядів на атомах
  молекул фулеренів С60, що найбільш проявляється в околі місця з’єднання,
  порушення симетрії та розщеплення вироджених електронних рівнів, за
  рахунок чого має місце звуження енергетичної щілини, максимальний зсув
  рівнів відбувається для комплексу С60-С5Н7N.
  10. Біологічно-активні комплекси похідних 1,3-оксазолів та тіохрому
  утворюють комплекси з фулереном С60, енергія зв’язування яких залежить
  від їх донорно-акцепторних властивостей і геометричних параметрів, що є
  максимальною для гетероциклу -N-(CH3)2.
  11. Встановлено, що має місце комплексоутворення між
  протипухлинними препаратами гемцитабіну і доксорубіцину з транспортним
  білком альбуміном. При цьому компонента зв’язування більша для
  гетероасоціатів з доксорубіцином, для яких реалізується електростатична
  взаємодія. У випадку додавання до системи доксорубіцин-альбумін золотих
  наночастинок відбувається зменшення константи зв’язування при збереженні
  кількості місць зв’язування
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)