Трофімов, Микола Миколайович. Інвазійні хвороби кролів еймеріоз, пасалуроз, цистицеркоз (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби) : Трофимов, Николай Николаевич. Инвазионные болезни кроликов еймериозу, пасалуроз, цистицеркоз (эпизоотология, патогенез, меры борьбы) Trofimov, Nikolay Nikolayevich. Invazionnyye bolezni krolikov yeymeriozu, pasaluroz, tsistitserkoz (epizootologiya, patogenez, mery bor'by)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Трофімов, Микола Миколайович. Інвазійні хвороби кролів еймеріоз, пасалуроз, цистицеркоз (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)
 • Альтернативное название:
 • Трофимов, Николай Николаевич. Инвазионные болезни кроликов еймериозу, пасалуроз, цистицеркоз (эпизоотология, патогенез, меры борьбы) Trofimov, Nikolay Nikolayevich. Invazionnyye bolezni krolikov yeymeriozu, pasaluroz, tsistitserkoz (epizootologiya, patogenez, mery bor'by)
 • Кол-во страниц:
 • 155
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 • Год защиты:
 • 2015
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ОДЕСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
  НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
  «ІНСТИТУТ ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

  На правах рукопису


  ТРОФІМОВ
  МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

  УДК 619 : 616. 993 : 636. 92

  ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ КРОЛІВ:
  ЕЙМЕРІОЗ, ПАСАЛУРОЗ, ЦИСТИЦЕРКОЗ
  (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)

  16.00.11 паразитологія

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук

  Науковий керівник:
  доктор ветеринарних наук, доцент
  Богач Микола Володимирович

  Одеса 2015
  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ......  4
  ВСТУП


  5
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ..


  10
  1.1 Поширення основних гельмінтозів і еймеріозу кролів.....


  10
  1.2 Патогенез за інвазійних хвороб органів травлення кролів


  17
  1.3 Показники імунітету та імономорфогенез за інвазійних хвороб кролів....  21
  1.4 Заходи боротьби і профілактика інвазійних хвороб органів травлення кролів..  24
  1.5 Висновок до огляду літератури


  31
  РОЗДІЛ 2 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ...  33
  РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ


  38
  3.1 Моніторинг інвазійних хвороб органів травлення кролів у господарствах Одеської області  38
  3.2 Вікова та сезонна динаміка екстенсивності і інтенсивності інвазійних хвороб органів травлення кролів.  45
  3.3 Вплив інвазійних хвороб органів травлення кролів на морфологічні і біохімічні показники крові .  53
  3.3.1 Морфологічні показники крові кролів за спонтаного пасалурозу, цистицеркозу та еймеріозу.  54
  3.3.2 Біохімічні та імунологічні показники сироватки крові кролів за інвазійних хвороб органів травлення  57
  3.3.3 Морфологічні показники крові кролів за експериментального пасалурозу та еймеріозу..  60
  3.3.4 Біохімічні та імунологічні показники сироватки крові кролів за експериментального пасалурозу та еймеріозу.  62
  3.4 Патоморфологічні зміни у дванадцятипалій, голодній кишках та печінці кролів за спонтанного еймеріозу і пасалурозу  66
  3.5 Розробка ефективних заходів боротьби та профілактики гельмінтозів і протозоозів кролів..  75
  3.5.1 Порівняльний аналіз антигельмінтної ефективності альбену і бровадазол-плюс за експериментального пасалурозу та їх вплив на біохімічні та імунологічні показники сироватки крові кролів ..
  76
  3.5.2 Порівняльний аналіз антигельмінтної ефективності збільшених доз альбену і бровадазолу-плюс за змішаного перебігу спонтанного пасалурозу і цистицеркозу та їх вплив на біохімічні та імунологічні показники сироватки крові кролів.

  81
  3.5.3 Порівняльний аналіз ефективності бровітакокциду і лікувального засобу за еймеріозу та їх вплив на біохімічні та імунологічні показники сироватки крові кролів...................................................................
  87
  3.6 Ефективність застосування дезінфектантів за пасалурозу кролів...


  92
  3.7 Висновки до результатів досліджень..


  100
  РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ...  103
  ВИСНОВКИ


  117
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


  120
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ...


  121
  ДОДАТКИ ..


  149
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
  А/Г коефіцієнт альбуміно-глобуліновий коефіцієнт
  ДР діюча речовина
  ЕЕ екстенсефективність
  ЕІ екстенсивність інвазії
  ІЕ інтенсефективність
  ІІ інтенсивність інвазії
  ННЦ «ІЕКВМ» Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
  НВФ «Бровафарма» науково-виробнича фірма «Бровафарма»
  ОДАУ Одеський державний аграрний університет
  ОДС ННЦ «ІЕКВМ» Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
  ПП приватне підприємство
  ПСП приватне сільськогосподарське підприємство
  СТОВ сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю
  ФГ фермерське господарство
  ЦІК циркулюючі імунні комплекси  ВСТУП

  Актуальність теми. Кролівництво провідна і перспективна галузь сільського господарства, яка є додатковим джерелом поповнення м’ясних ресурсів та сировини для легкої промисловості.
  Останнім часом істотно скоротилась чисельність племінних і товарних кролегосподарств. Проте більш інтенсивно і динамічно кролів розводить та утримують у фермерських і присадибних господарствах [1, 2].
  Розвиток кролівництва стримують паразитарні хвороби, які розповсюджуються і завдають значних економічних збитків власникам тварин [3]. Гельмінти в організмі кролів спричинюють значний негативний вплив на морфологічні і біохімічні процеси. Інвазовані тварини погано відгодовуються, знижується їхній приріст, хутро та пух не користуються попитом через низьку якість, що не відповідає стандарту [4, 5].
  У кролівничих господарствах з різними технологіями утримання найбільшого поширення набули: еймеріоз, пасалуроз, трихостронгільоз, цистицеркоз [69]. Деякі інвазії реєструються одночасно [10, 11].
  Співіснування кількох видів паразитів в одному організмі спричинює розвиток асоціативних та змішаних інвазій. Питання негативного впливу окремих видів паразитів на організм хазяїна вивчались в останні десятиліття й одержали істотний розвиток у роботах Галата В. Ф. [12], Приходька Ю. О. [13], Довгія Ю. Ю. [14], Стибеля В. В. [15], Євстаф’євої В. О. [16], Пономаря С. І. [17] та ін.
  Успішна боротьба з паразитарними хворобами кролів можлива за умови проведення цілого комплексу заходів, важливим елементом яких є застосування високоефективних, малотоксичних, зручних при введенні, з широким спектром дії лікувальних засобів. Проте, більшість із них у терапевтичних дозах, як і паразити, є імунодепресантами і проявляють на організм тварин токсичний вплив [1820].
  У кролівництві існує потреба комбінації хіміотерапії та імунокорекції [21, 22].
  Однак, у доступних літературних джерелах не повною мірою з’ясовано характер взаємодії збудників інвазій на організм кролів. Недостатньо приділено уваги питанням хіміотерапії з імунокорекцією в кролівництві. Тому актуальними є дослідження епізоотології, патогенезу інвазійних хвороб органів травлення кролів, а також пошук і впровадження науково обгрунтованих методів специфічної профілактики та лікування з подальшим проведенням дезінвазії.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до державного завдання 37.01-013 «Провести моніторинг та розробити заходи інтегрованого захисту тварин від гельмінтозних, протозойних та ектопаразитарних захворювань», 2006 2010 рр. (номер державної реєстрації 0106U000347).
  Мета і завдання досліджень. Мета роботи вивчити поширення, патогенез та профілактику інвазійних хвороб органів травлення кролів за різних технологій утримання.
  Для досягнення вказаної мети визначені такі завдання:
  провести моніторинг інвазійних хвороб органів травлення кролів у господарствах Одеської області;
  встановити вікову та сезонну динаміку екстенсивності та інтенсивності інвазійних хвороб органів травлення кролів;
  з’ясувати вплив збудників інвазійних хвороб органів травлення кролів на морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові;
  визначити морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові за пасалурозу, цистицеркозу та еймеріозу кролів;
  проаналізувати морфологічні, біохімічні та імунологічні зміни у крові кролів за експериментального пасалурозу та еймеріозу;
  дослідити патоморфологічні зміни у дванадцятипалій, голодній кишках та печінці кролів за спонтанного перебігу еймеріозу і пасалурозу;
  розробити ефективні заходи боротьби та профілактики за гельмінтозів і протозоозів кролів.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації узагальнені результати моніторингу гельмінтозів та еймеріозу кролів у господарствах Одеської області з визначенням проявів екстенсивності та інтенсивності інвазій залежно від умов утримання і віку тварин. Досліджений вплив моно- і змішаної інвазії на морфологічний і біохімічний склад крові кролів, з’ясовано характер патоморфологічних і гістологічних змін у дванадцятипалій, голодній кишках та печінці кролів, проведений порівняльний аналіз ефективності сучасних протипаразитарних препаратів при змішаних інвазіях і запропонований комплекс заходів боротьби і профілактики.
  1. Найбільш поширеними інвазійними хворобами кролів у спеціалізованих та присадибних господарствах Одеської області є: нематодози (пасалуроз, трихостронгільоз); цестодози (цистицеркоз пізіформний) та протозоози (еймеріоз). Більшість інвазій змішані, оскільки спричиняються міжвидовими збудниками пасалуроз+цистицеркоз або еймеріоз+пасалуроз+цистицеркоз.
  2. У спеціалізованих господарствах найбільш поширеними є еймеріоз з екстенсивністю інвазії 19,9 %, пасалуроз 6,66 % з інтенсивністю інвазії 2335 яєць/г фекалій, трихостронгільоз 7,97 % та цистицеркоз 10,8 % з інтенсивністю інвазії від 3 до 9 цистицерків. У присадибних господарствах за еймеріозу екстенсивність інвазії становила 45,5 %, пасалурозу 30,3 % з інтенсивністю інвазії 6080 яєць/г фекалій, трихостронгільозу 12,2 % та цистицеркозу 32,2 % з інтенсивністю інвазії від 21 до 54 цистицерків на одну тварину.
  3. У всіх господарствах реєстрували змішаний перебіг еймеріозно-пасалурозної інвазії від 8,38 до 9,7 %, причому еймеріоз був у формі носійства від 28 до 75 ооцист в 10 полях зору мікроскопа та потрійну еймеріозно-пасалурозно-цистицеркозну інвазію, екстенсивність якої не перевищувала 5,2 %.
  4. За еймеріозу екстенсивність інвазії корелювала з віком кролів. У 3050-добових кролів екстенсивність інвазії становила 17,2 %. Пік відмічали у кролів 5570-добового віку 20,8 %. Зниження екстенсивності інвазії до 10,1 % спостерігали у кролів 7590-добового віку та до 8,3 % у 95 110-добових. Найнижчі показники екстенсивності інвазії 6 % були у кролів 115130-добового віку.
  5. За пасалурозу екстенсивність інвазії з віком кролів поступово збільшувалась. У кролів 7590-добового віку екстенсивність інвазії становила 8,6 %, у 95110-добових 14,8 %. Найвищий показник реєстрували у кролів 155170-добового віку 23,9 % при інтенсивності інвазії 1830 екз/тварину.
  6. Розвиток і перебіг як спонтанного, так і експериментального пасалурозу та еймеріозу супроводжується гемоглобінемією та еритропенією; в печінці венозним застоєм, зернистою дистрофією та некробіозом гепатоцитів, а також круглоклітинною інфільтрацією в ділянці тріади та розширенням жовчних протоків. Зниження вмісту загального білка на 2,92 та 0,26 г/л, альбумінів на 1,58 і 12,12 г/л, збільшення вмісту глобулінів на 1,34 та 11,86 г/л, концентрації ЦІК на 0,03 мг/мл і серомукоїдів на 0,17 та 0,31 мг/мл відповідно свідчить про імуносупресивну дію гельмінтів та еймерій на загальний стан організму кролів. Імуносупресія посилювалась при змішаних інвазіях.
  7. Визначено 100 % антигельмінту ефективність альбену і бровадазол-плюс за пасалурозу кролів. Бровадазол-плюс у дозі 0,1 г/кг маси тіла проявляв імуносупресивну дію протягом 315 діб, тоді, як альбен у дозі 0,1 г/кг маси тіла суттєво не впливав на показники загальної резистентності організму і вже на 35 доби нормалізувався вміст загального білка та глобулінових фракцій, а концентрація ЦІК та серомукоїдів знизилася до 0,16 та 0,15 мг/мл.
  8. Збільшені дози альбену і бровадазол-плюс до 0,15 г/кг маси тіла протягом 3 діб із кормом за змішаної пасалурозно-цистицеркозної інвазії призвели до 100 % ефективності за пасалурозу. За цистицеркозу екстенсефективність становила 25 % і 87,5 % відповідно. Водночас застосування бровадазол-плюс призводить до розвитку і більш тривалого перебігу імуносупресії.
  За змішаного еймеріозу кролів лікувальний засіб у дозі 2 мл/л води упродовж 5 діб характеризується високою (до 100 %) терапевтичною ефективністю без прояву імуносупресії.
  9. Бровадез-20 та ДЗПТ-2 в 1,5 % концентрації за експозиції 60 хв мають добре виражені овоцидні властивості 97,2 та 95 % відповідно на інвазійні яйця Passalurus ambiguus, що дає змогу рекомендувати їх для дезінвазії в кролівничих господарствах.  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  1. «Рекомендації з діагностики, лікування та заходів профілактики інвазійних хвороб кролів», затверджені Науково-методичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 1 від 24 грудня 2009 р.).
  2. «Засіб для лікування кролів при змішаній еймеріозній інвазії» (патент України на корисну модель № 44477, 2009 р.).
  3. У кролівничих господарствах за пасалурозу і цистицеркозу застосовувати альбен і бровадозол-плюс у дозі 0,15 г/кг маси тіла упродовж 3 діб з кормом, а за еймеріозу лікувальний засіб у дозі 2 мл/л води упродовж 5 діб.
  4. У комплексі профілактичних заходів з метою знищення яєць Passalurus ambiguus у довкіллі слід застосовувати 1,5 % робочі розчини дезінфектантів бровадез-20 та ДЗПТ-2 за експозиції 30 та 60 хв.
  5. Одержані результати можна використовувати у навчальному процесі під час викладання дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для підготовки студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації за спеціальністю «Ветеринарна медицина».  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Калашник О. В. Проблемы восстановления кролиководства в Украине / О. В. Калашник, Н. В. Омельченко // Кролиководство и звероводство. − 2004. − № 4. − С. 30.
  2. Рютова В. П. Профілактика захворювань тварин [Текст] / В. П. Рютова // Тваринництво України. 2001. № 910. С. 22.
  3. Абрамова В. Ф. Кокцидиоз кроликов в хозяйствах Молдавии, его терапия и профилактика [Текст] : автореф. дис. канд. вет. наук : 03.00.19 / В. Ф. Абрамова ; [Ленинградский ветеринарный институт]. Л., 1982. 16 с.
  4. Манжос О. Ф. Еймеріоз кролів та перспективи його подальшого вивчення [Текст] / О. Ф. Манжос, О. О. Передера // Науковий вісник НАУ. 2006. Вип. 98. С. 127133.
  5. Богач М. В. Терапія змішаної еймеріозної інвазії кролів [Текст] / М. В. Богач, М. М. Трофімов, Л. О. Франчук // Вісник Сумського аграрного університету. Ветеринарна медицина : зб. наук. пр.. 2009. Вип. 6 (25). С. 2326.
  6. Антіпов А. Що треба знати про цистицеркоз кролів [Текст] / А. Антіпов, В. Джміль, М. Симоненко // Ветеринарна медицина України. 2006. № 11. С. 1819.
  7. Ятусевич А. И. Фауна эймериид пушных зверей и кроликов [Текст] / А. И. Ятусевич, Т. В. Медведская, В. А. Герасимчик, В. А. Забудько // Профилактика и меры борьбы с болезнями молодняка с.-х. животных : тез. докл. науч. произв. конф. Минск, 1990. С. 186187.
  8. Передера О. О. Печінкова форма еймеріозу кролів [Текст] : автореф. дис. канд. вет. наук : 16.00.11 / О. О. Передера. Київ, 2009. 23 с.
  9. Богач М. В. Інвазійні хвороби системи травлення кролів в господарствах Одеської області [Текст] / М. В. Богач, М. М. Трофімов // Аграрний вісник Причорномор’я : збірн. наук. пр. Одеса, 2007. Вип. 39. С. 9699.
  10. Манжос О. Ф. Еймеріоз кролів (біологія збудника, патогенез, діагностика, заходи боротьби) : Методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини, спеціалістів та магістрів ветеринарної медицини [Текст] / О. Ф. Манжос, О. О. Передера, О. П. Литвиненко, А. О. Меженський // Полтава, 2008. 28 с.
  11. Волков Ф. А. Проблема ассоциативных паразитозов животных [Текст] / Ф. А. Волков // Акт. проблемы патологии животных и человека. Барнаул, 1996. С. 115.
  12. Галат В. Ф. Рекомендації про заходи боротьби з гельмінтозами жуйних тварин [Текст] / В. Ф. Галат, А. В. Березовський, Н. М. Сорока, О. П. Литвиненко, В. Я. Пономаренко. К. : Ветінформ, 2002. 36 с.
  13. Приходько Ю. О. Гельмінтози свиней фермерських та приватних господарств [Текст] / Ю. О. Приходько // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць присвяч. 80-річчю зооінженерного факультету вет. науки ХЗВА. Харків, 2000. Вип. 6 (30). Ч.2. С. 9193.
  14. Довгій Ю. Ю. Еймеріоз кролів та нутрій (морфологія збудників, діагностика та заходи боротьби) [Текст] / Ю. Ю. Довгій, В. А. Корячков // Методичні рекомендації. Житомир. 2010. 23 с.
  15. Стибель В. В. Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту) [Текст] : автореф. дис. док. вет. наук : 16.00.11, 16.00.04 / В. В. Стибель ; [ННЦ «ІЕКВМ»]. Харків, 2007. 40 с.
  16. Євстаф’єва В. О. Патоморфлологічні зміни в організмі свиней, хворих на асоціацію аскарисів, езофагостом, еймерій та балантидій [Текст] / В. О. Євстаф’єва // Науково-теоретичний збірник Житомирського національного агроекологічного університету. «Інвазійні хвороби тварин». Житомир, 2012. Вип. 1 (32). Т. 3. Ч. 1. С. 6165.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины