Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна Формування організаційно-еко­номічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства : Абдуллаева Анастасия Евгеньевна Формирование организационно-экономического механизма управления финансовыми ресурсами предприятия Abdullaeva Anastasia Evgenievna Formation of the organizational and economic mechanism of management of financial resources of the enterprise

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна Формування організаційно-еко­номічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Альтернативное название:
 • Абдуллаева Анастасия Евгеньевна Формирование организационно-экономического механизма управления финансовыми ресурсами предприятия Abdullaeva Anastasia Evgenievna Formation of the organizational and economic mechanism of management of financial resources of the enterprise
 • Кол-во страниц:
 • 246
 • ВУЗ:
 • у Хмельницькому національному університеті
 • Год защиты:
 • 2018
 • Краткое описание:
 • Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна, асистент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного уні­верситету МОН України: «Формування організаційно-еко­номічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства» (08.00.04 - економіка та управління підпри­ємствами - за видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  Кваліфікаційна наукова праця

  на правах рукопису


  АБДУЛЛАЄВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІЇВНА
  УДК 658.14/17:005.2(043.3)

  ДИСЕРТАЦІЯ  ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА


  08.00.04 – економіка та управління підприємствами

  (за видами економічної діяльності)  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів містять посилання на відповідне джерело.

  _____________А.Є. Абдуллаєва

  Науковий керівник: Нижник Віктор Михайлович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

  Хмельницький – 2018

  ЗМІСТ

  С.

  ВСТУП………………………………………………………………………… 16

  РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 23

  ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА …….........

  1.1. Аналіз наукових поглядів щодо формування й використання 23

  фінансових ресурсів підприємства ……..................................................... .....

  1.2. Методи і критерії активізації підприємства в досягненні стабільних 39

  фінансових результатів.....................................………………………………

  1.3. Сучасна парадигма оцінки, формування та використання фінансових 58

  ресурсів підприємства за умов поглиблення конкуренції ....………………

  Висновки до першого розділу ……………………………………………... 72

  РОЗДІЛ ІІ СТАН ТА РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 74

  РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ...........................................

  2.1. Оцінка формування та використання фінансових ресурсів 74

  машинобудівних підприємств Вінницької області …..……………………..

  2.2. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування та розподіл 108

  фінансових ресурсів підприємства .................................................................

  2.3. Науково-методичний інструментарій комплексної оцінки фінансових 129

  ресурсів підприємств у сучасних умовах

  господарювання.................……………………………………………………

  Висновки до другого розділу ………………………………………………. 150

  РОЗДІЛ ІІІ РОЗРОБЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 152

  МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

  ПІДПРИЄМСТВА………….. .......................................................................

  3.1. Стратегічне управління фінансовими ресурсами машинобудівних 152

  підприємств....………………………………………………..…………..…..

  3.2. Структурно-логічна модель організаційно-економічного механізму 174

  управління фінансовими ресурсами підприємства ……..

  3.3. Моніторингова складова реалізації організаційно-економічного 191

  механізму управління фінансовими ресурсами підприємства…………….

  Висновки до третього розділу …………………………………………….. 201

  ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 203

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 205

  ДОДАТКИ…………………………………………………………………... 225

  16

  ВСТУП  Актуальність теми дослідження. Сучасні умови ведення бізнесу вимагають від вітчизняних промислових підприємств швидкої адаптації до

  нестабільного зовнішнього середовища, підвищення рівня конкурентоспроможності, фінансової стійкості та платоспроможності, мінімізації витрат та нівелювання негативного впливу ризиків. Загострення фінансових проблем на тлі нестабільності вітчизняної фінансової системи та посилення глобалізаційних тенденцій світової економіки породжує необхідність розробки нових та вдосконалення вже існуючих форм, методів, інструментів і прийомів управління фінансовими ресурсами підприємств.

  Фундаментальним дослідженням проблем управління фінансовими ресурсами присвятили свої праці такі вчені: І. Балабанов, І. Бланк, В. Бочаров, Р. Брейлі, М. Войнаренко, Дж. Ван Хорн, Ю. Воробйов, Г. Кірейцев, В. Ковальов, Н. Колчина, С. Майерс, Ф. Модільяні, В. Нижник, О. Орлов, В. Опарін, А. Поддєрьогін, Н. Подольчак, Є. Рясних, Г. Савіна, І. Салькова, В. Стадник, О. Стоянова, Н. Хрущ, А. Чупіс, А. Шеремет та інші.

  Високо оцінюючи значний науковий доробок учених, варто зазначити, що необхідним є подальший розвиток теоретико-методичної бази в галузі управління фінансовими ресурсами. Зокрема, невирішеними залишаються проблеми комплексної оцінки фінансових ресурсів підприємства та розробки ефективного механізму управління ними. Необхідність вирішення зазначених проблем зумовлює актуальність та вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання, об’єкт, предмет, структуру, теоретичну та практичну значимість.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

  Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету за темами: «Підвищення конкурентного потенціалу управлінського персоналу виробничих економічних систем» (номер держреєстрації 0116U005377), у межах якої автором розроблено

  теоретичні основи структуризації фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та практичні рекомендації щодо оптимізації їхньої структури з

  17

  урахуванням життєвого циклу підприємства; «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискоренні процесів євроінтеграції» (номер держреєстрації 0118U00229), де автором розроблено стратегію управління фінансовими ресурсами підприємств та запропоновано механізм управління ними.

  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування та реалізації організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства.

  Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

  встановити сутнісне наповнення та основні характеристики поняття

  «фінансові ресурси підприємства»;

  систематизувати теоретичні підходи до структуризації фінансових

  ресурсів;

  визначити теоретико-методичні засади управління фінансовими ресурсами підприємства;

  розкрити економічну сутність, зміст і принципи функціонування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємств, визначити структуру та склад його елементів;

  проаналізувати процеси формування та використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств Вінницької області;

  систематизувати зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на процес управління фінансовими ресурсами підприємства;

  розробити науково-методичний інструментарій для комплексної оцінки фінансових ресурсів підприємства;

  визначити елементи стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства;

  розробити науково-практичні рекомендації для реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства;

  побудувати структурно-логічну модель механізму управління

  18

  фінансовими ресурсами підприємства та визначити взаємозв’язок його складових;

  − удосконалити модель моніторингу фінансових ресурсів

  підприємства.

  Об’єктом дослідження є процеси управління фінансовими ресурсами

  машинобудівних підприємств.

  Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства.

  Методи дослідження. Методичну основу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, присвячені проблемам управління фінансовими ресурсами підприємств. Для досягнення поставленої мети в роботі використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження, зокрема: методи історичного узагальнення, синтезу, порівняння та абстрагування – для аналізу еволюції наукових поглядів щодо сутності поняття «капітал підприємства», «фінансові ресурси підприємства», систематизації видів фінансових ресурсів та системи планування діяльності підприємства (підрозд. 1.1–1.3); статистичного аналізу, графічні методи – для здійснення оцінки динаміки, обсягів та структури фінансових ресурсів підприємства (підрозд. 2.1); порівняння, експертної оцінки, факторного аналізу, узагальнення – для оцінки факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, які впливають на управління фінансовими ресурсами та формування комплексної системи оцінки фінансових ресурсів підприємства (підрозд. 2.2–2.3); системно-ситуаційного аналізу, SWOT-аналізу – для формування та реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства (підрозд. 3.1); моделювання, обґрунтування завдань, узагальнень, ключових понять і висновків, логічний метод, графічні методи – для розробки організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, удосконалення теоретичних та практичних рекомендацій щодо формування системи моніторингу ефективності процесів управління фінансовими ресурсами (підрозд. 3.2–3.3). Практичні розрахунки виконано за

  19

  допомогою інструментарію програмних додатків – табличних процесорів. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові

  акти, офіційні дані Державної служби статистики України, Головного управління статистики у Вінницькій області, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали, розміщені у мережі Інтернет, результати власних досліджень, матеріали первинного обліку та статистичної звітності окремих машинобудівних підприємств.

  Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні й поглибленні теоретичних положень, удосконаленні методичних та розробленні науково-практичних рекомендацій щодо побудови організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

  До основних результатів роботи, що мають наукову новизну, отримані автором особисто та виносяться на захист, належать такі:

  удосконалено:

  — структурно-логічну модель організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, яка, на відміну від існуючих підходів, забезпечує можливість здійснення оперативного контролю,

  регулювання й коригування заходів, націлених на управління фінансовими ресурсами, що під впливом економічних законів за допомогою методів, важелів та інструментів дає змогу мінімізувати рівень фінансових ризиків та оптимізувати процеси формування раціональної структури джерел фінансування діяльності підприємства;

  — систему комплексної оцінки фінансових ресурсів підприємства, що, на відміну від існуючих підходів, уможливлює не лише визначення ефективності формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, а також здійснення ґрунтовної оцінки фінансових ризиків підприємства;

  — елементи стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства,

  що, на відміну від існуючих підходів, включають модель вибору й реалізації стратегії та дають змогу розробити каталог заходів, які сприятимуть

  20

  ефективному розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризиків та існуючих загроз;

  — модель моніторингу процесів управління фінансовими ресурсами підприємства, яка є складовою механізму та засобом впливу й корекції діяльності суб’єктів господарювання, що, на відміну від існуючих підходів,

  сприяє формуванню передумов для забезпечення якісних управлінських процесів на рівні формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, а також інформаційному забезпеченню системи підтримки прийняття управлінських рішень;

  дістали подальшого розвитку:

  — сутність поняття «фінансові ресурси підприємства», що, на відміну від існуючих підходів, визначається як сукупність грошових надходжень та доходів у фондовій і нефондовій формах, що перебувають у розпорядженні підприємства, установи, організації, освоєння яких спрямоване на задоволення потреб, виконання фінансових зобов’язань та забезпечення розширеного відтворення, що сприяє не тільки збагаченню та удосконаленню понятійно-

  категорійного апарату дослідження, але й комплексному розумінню проблем формування, розміщення й використання фінансових ресурсів;

  — система класифікаційних ознак фінансових ресурсів промислових підприємств із прив’язкою до джерел інформації, що, на відміну від існуючих підходів, дає змогу впорядкувати видову структуру фінансових ресурсів та посилити її практичне значення;

  — систематизація зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на процеси формування, розміщення та використання фінансових ресурсів, що полегшить їх пошук та аналіз, а також, на відміну від існуючих підходів,

  сприятиме підвищенню результативності прийняття управлінських рішень, орієнтованих на оптимізацію структури джерел фінансування діяльності підприємства.

  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення дисертаційної роботи доведено до рівня методичних розробок та практичних рекомендацій, які підтверджено довідками щодо

  21

  використання пропозицій автора у практичній діяльності підприємств машинобудівної галузі.

  Викладені в дисертації розробки пройшли апробацію, запроваджені у виробництво та використовуються на: ПАТ «Вінницький завод «БУДМАШ» (довідка №18 від 27. 03. 2018 р.), ПАТ «Вінницький завод «МАЯК» (довідка №26 від 20. 04. 2018 р.), ПАТ «Торговий дім «Вінницький агрегатний завод» (довідка №38 від 29. 03. 2018 р.), ТОВ «Вінницький завод «Пневматика» (довідка №38 від 22. 03. 2018 р.).

  Підтвердженням практичної цінності отриманих результатів є використання основних методичних розробок та практичних рекомендацій у навчальному процесі Хмельницького національного університету під час викладання дисциплін «Фінансовий менеджмент» та «Фінанси підприємств» (довідка від 20. 03. 2018 р. №120/0248).

  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, у якій вирішено наукове завдання побудови організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Наукові результати, висновки і пропозиції, викладені в дисертації, отримані автором самостійно та опубліковані у фахових виданнях. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача.

  Апробація результатів дисертації. Окремі положення й висновки дисертації були оприлюднені на 6 міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема: «Облік контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (м. Вінниця, 25 березня 2015 р.); «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри Європейської інтеграції України» (м. Вінниця, 20–22 травня 2015 р.); «Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів» (м. Київ, 29–30 квітня 2016 р.); «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку» (м. Чернівці, 15–16 квітня 2016 р.); «Актуальні наукові дослідження в сучасному суспільстві» (м. Переяслав-Хмельницький, 26–27 квітня 2016 р.); «Тенденції сучасної науки» (м. Київ, 29–30 травня 2017 р.); «Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації

  22

  світу» (м. Київ, 15 грудня 2017 р.).

  Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені у 23 наукових працях, зокрема: 2 колективних монографіях (особисто автору належить 1,45 друк. арк.), 8 статтях у фахових виданнях обсягом 3,09 друк. арк., 3 статтях у зарубіжних періодичних наукових виданнях обсягом 0,7 друк. арк., 3 статтях у наукових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних обсягом 1,21 друк. арк., 7 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій обсягом 1,4 друк. арк. Загальний обсяг публікацій становить 7,85 друк. арк., особисто автору належить 6,67 друк. арк.

  Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 244 сторінки, у тому числі 231 сторінка основного тексту, що містить 26 таблиць (з яких три на повних сторінках), 40 рисунків (з яких чотири на повних сторінках), 7 додатків на 19 сторінках. Список використаної літератури містить 218 джерел і займає 20 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ  У дисертаційній роботі здійснено теоретичні узагальнення та представлено авторське вирішення наукового завдання формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Отримані наукові і практичні результати уможливлюють формулювання таких висновків:

  Автор установила, що термінологічна неузгодженість основних категорій, які використовуються для дослідження управління фінансовими ресурсами підприємства, негативно позначається на системності дослідження та об’єктивності оцінки. Результатом розгляду теоретичних аспектів управління фінансовими ресурсами підприємства стало уточнення понять «фінансові ресурси» та «механізм управління фінансовими ресурсами підприємства».

  Для здійснення ґрунтовного аналізу фінансових ресурсів підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень у роботі уточнено види фінансових ресурсів та систематизовано їх за джерелами інформації, що підвищує практичну значущість механізму.

  Систематизовано зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на процеси управління фінансовими ресурсами. Із метою полегшення вибору джерел фінансування та оптимізації структури фінансових ресурсів необхідно всебічно враховувати вплив факторів зовнішнього середовища, їх доцільно згрупувати та виокремити за такими ознаками: політичні, фінансово-

  економічні, нормативно-законодавчі, технологічні, міжнародні. Внутрішні фактори, що впливають на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів, доцільно класифікувати за основними групами: фінансово-економічні, виробничо-технічні, організаційно-управлінські та соціально-трудові.

  Розроблено науково-методичний інструментарій для комплексної оцінки фінансових ресурсів підприємства, що містить чотири складові: оцінку показників, які характеризують залучення фінансових ресурсів; оцінку показників, які характеризують розміщення фінансових ресурсів; оцінку показників, які характеризують використання фінансових ресурсів

  204

  підприємства; оцінку фінансових ризиків, що ґрунтується на визначенні ефекту фінансового важеля.

  5. Запропонована система оцінки стала підґрунтям для побудови ефективної фінансової стратегії та організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, що дало змогу підвищити обґрунтованість управлінських рішень та визначити конкретні заходи для оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства.

  Визначено порядок формування та реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства, яка характеризується комплексністю,

  завершеністю та передбачає формування комплексу стратегій управління фінансовими ресурсами, що ґрунтується на результатах аналізу формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства.

  За результатами проведеного аналізу здійснено позиціювання машинобудівних підприємств Вінницької області, які було обрано для аналізу в матриці вибору стратегії управління фінансовими ресурсами. Позиціювання показало неоднозначність у визначенні стратегії управління фінансовими ресурсами.

  Побудована структурно-логічна модель організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами, яка ґрунтується на наукових концепціях, враховує вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, передбачає взаємодію функцій, принципів та методів управління фінансовими ресурсами й за допомогою важелів та інструментів забезпечує можливість своєчасного контролю та корегування заходів для досягнення оптимальної структури джерел фінансування діяльності підприємства.

  Удосконалено модель моніторингу управління фінансовими ресурсами підприємства, яка дає можливість виявити стан та закономірності зміни об’єкта моніторингу, створити підґрунтя для прийняття як стратегічних, так і оперативних управлінських рішень та сприяє розробці можливих сценаріїв розвитку подій під час реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины