Сургай Світлана Олександрівна. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації : Сургай Светлана Александровна. Эстетическое воспитание студенческой молодежи средствами массовой информации

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Сургай Світлана Олександрівна. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації
 • Альтернативное название:
 • Сургай Светлана Александровна. Эстетическое воспитание студенческой молодежи средствами массовой информации
 • Кол-во страниц:
 • 222
 • ВУЗ:
 • СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

  На правах рукопису

  Сургай Світлана Олександрівна

  УДК 378.036 057.875

  ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

  13.00.07 теорія та методика виховання

  ДИСЕРТАЦІЯ
  На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник
  ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ПАВЛІВНА
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор педагогічних наук,
  професор


  Луганськ 2010
  ЗМІСТ
  ВСТУП.....................................................................................................................3
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ..............................................................................................10

  1.1 Проблема естетичного виховання в сучасній філософській та психолого-педагогічній науці....................................................................10
  1.2 Засоби впливу на естетичну вихованість студентської молоді...........................................................................................................32
  1.3 Роль медіа в естетичній вихованості студентської молоді ....................54
  Висновки до розділу 1.....................................................................................82
  РОЗДІЛ 2
  ПЕДАГОГИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МЕДІА СЕРЕДОВИЩА..............................84

  2.1 Діагностика рівня естетичної вихованості студентської молоді медіа-засобами.......................................................................................................84
  2.2 Експериментальна програма естетичного виховання студентів засобами мас-медіа...................................................................................114
  2.3 Результати експериментальної роботи з формування естетичної вихованості студентської молоді засобами масової інформації..................................................................................................143

  Висновки до розділу 2....................................................................................157
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...................................................................................160
  ДОДАТКИ...........................................................................................................163
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................191

  ВСТУП


  Актуальність теми. Важливим завданням сучасної вищої школи є підготовка високоосвічених, висококультурних фахівців з розвиненими естетичними ідеалами і смаками, художньо-естетичними здібностями. Для організації естетичного виховання студентів важливо враховувати закономірність представленості в різні соціокультурні епохи окремих видів мистецтва. Аналіз філософських і культурологічних досліджень свідчить про те, що у різні історичні періоди функцію естетичного виховання виконували різні види мистецтва. Так, в античний період ця роль належала театру і літературі; у епоху середньовіччя архітектурі й поезії; епоха Відродження характеризується розквітом живопису і скульптури; Новий час час музики і театру. XX - початок XXI сторіччя дали людству такі синтетичні види мистецтва як кінематограф і телебачення. Вони сприяють, на відміну від всіх інших, цілісному естетичному сприйняттю світу. У новій історичній ситуації до засобів масової інформації (ЗМІ) відносять телебачення, радіо, періодичні видання та Інтернет. Ці види ЗМІ заповнили свідомість молодих людей.
  Проблема естетичного виховання у філософському аспекті широко репрезентована у наукових працях Т.Адорно, Т.Андрущенко, В.Библера, Н.Гітун, О.Канарського, М.Киященка, Є.Лановенка, Л.Левчук, В.Личковаха, Н.Маньковської. Значний внесок у розробку теорії естетичного виховання зробили В.Бутенко, М.Каган, Є.Квятковський, Л.Коган, М.Лайзеров, Б.Лихачов, Л.Масол, С.Мельничук, Н.Миропольська, Г.Падалка, В.Разумний, О.Семашко, В.Скатерщиков, Г.Шевченко, В.Шестаков, Р.Шульга. Сучасна психолого-педагогічна думка активно займається питаннями, які пов’язані з естетичним вихованням студентської молоді (В.Баранівський, Н.Богданова, В.Дряпіка, Н.Карпунова, О.Карталова, Г.Локарєва, В.Мірошниченко, Н.Могилевська, Л.Михайлова, Г.Падалка, Ю.Пастухова)
  Значна увага в сучасній педагогічній літературі приділяється питанням естетичного виховання засобами медіа. У цій галузі широко відомі роботи Л.Баженової, Л.Зазнобіної, У.Мазепи, Л.Мастермана, А.Новикової, С.Пензіна, Ю.Усова, О.Федорова, О.Шарикова, С.Шумаєвої та ін.
  Вплив медіа на особистість, зокрема на її естетичну вихованість, розглядався в працях О.Журіна, Г.Селевко, Ю.Усова, І.Челишевої, Л.Шиян. Специфіку Інтернету як новітнього засобу масової комунікації розглядали В.Батов, О.Войкунський, Б.Галєєв, М.Гончаров. Кінематограф як засіб естетичного виховання досліджували І.Гращенкова, Є.Бондаренко, І.Вайфельд, М.Жабський, М.Затучний, Л.Кабо, І.Левшина, С.Пензин та ін.
  Різноманітні ЗМІ упроваджуються в психіку молоді на свідомому і несвідомому рівнях. Вони пропагують певні цінності і виступають одним із факторів, який має виховний вплив на студентську молодь. Мас-медіа стали невід’ємним елементом середовища, у якому функціонує молодь. Їх впливу уникнути неможливо. Особливо це стосується особистості, яка не готова критично аналізувати медіа-тексти у зв’язку з недостатнім життєвим досвідом і несформованою внутрішньою позицією.
  Студентський вік - найважливіший у становленні людини як особистості. Умови життя і пізнавальної діяльності студентів самі по собі визначають появу потреб в естетичному удосконаленні. Вплив ЗМІ на студентську молодь зумовлює необхідність пошуків, які дадуть можливість виховувати у студентів естетичні якості людини. Змінюючись, медіа-середовище впливає на естетичну вихованість молоді, але ми не завжди усвідомлюємо всю силу та багатогранність цього впливу. Залежно від форми та змісту медіа-інформації вплив може бути не лише позитивним, але й негативним. В умовах трансформації та інформатизації українського суспільства відбувається руйнування духовних ідеалів, системи цінностей поколінь, нав’язування масової культури”, чужорідної для ментальності українського народу.
  З викладеного вище випливає потреба аналізу медіа-текстів, що споживаються молоддю, і з’ясування естетичних цінностей, які вони репрезентують. Таким чином, зростання ролі засобів масової інформації як чинника виховання, визначає актуальність теми й потребує дослідження впливу ЗМІ на студентську молодь та пошуку методів нейтралізації їх шкідливого впливу.
  Актуальність означеної проблеми зумовлюється наявністю суперечностей між нагальною потребою сучасного суспільства в естетично розвиненій особистості та реальним станом естетичного виховання засобами масової інформації, яке характеризується відсутністю критичного мислення, орієнтації на ідеальні зразки медіа-культури, низьким рівнем естетичної оцінки та художніх смаків. Аналіз філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури свідчить, що надзвичайно важливий аспект естетичного виховання студентської молоді засобами масової інформації ще не став предметом окремого дослідження. Великий потенціал впливу на розвиток особистості, яким можуть володіти ЗМІ, залишається певною мірою не реалізованим. Сьогодні необхідним є осмислення цієї проблеми, яка потребує проведення спеціальних досліджень та уваги до неї держави і суспільства. Недостатнє наукове вивчення проблеми, потреба її розв’язання як на теоретичному, так і на практичному рівнях зумовили вибір теми нашого дослідження - Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося в межах комплексної науково-дослідної теми Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика” (номер держреєстрації 0105U000264), що виконується на кафедрі педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Тему дослідження затверджено Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (протокол №11 від 22 червня 2007 року) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №7 від 25 вересня 2007 року).
  Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов ефективного впливу засобів масової інформації на естетичну вихованість студентської молоді.
  Завдання дослідження:
  · обґрунтувати теоретичні засади естетичного виховання студентської молоді засобами масової інформації;
  · дослідити засоби впливу на естетичну вихованість студентської молоді;
  · визначити роль мас-медіа у формуванні естетичної вихованості студентів;
  · визначити критерії та показники рівнів сформованості естетичних якостей студентської молоді медіа-засобами;
  · розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічної технології естетичного виховання студентської молоді засобами масової інформації;
  · розробити методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів з естетичного виховання студентської молоді засобами масової інформації.
  Об’єкт дослідження процес естетичного виховання студентської молоді засобами масової інформації.
  Предмет дослідження педагогічна технологія естетичного виховання студентської молоді засо
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.


  У ході проведеного дослідження проблеми естетичного виховання студентів засобами масової інформації нами зроблені такі висновки:
  1. Визначені методологічні й теоретичні підходи до розуміння сутності естетичного виховання засобами масової інформації, які базуються на філософських положеннях, естетичних теоріях та концепціях про сутність естетичного, естетичного виховання; положеннях теорії й практики використання медіа-мистецтва у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.
  2. Зроблено узагальнення стосовно визначення сутності естетичного виховання засобами масової інформації. Естетичне виховання засобами масової інформації розглядається як послідовна взаємодія суб’єктів виховання в процесі естетичного пізнання ЗМІ й різноманітної мистецтвознавчої діяльності.
  3. Естетична вихованість є результатом впливу навколишнього середовища, цілеспрямованого виховання, процесу оволодіння особистістю певної системи знань та оцінюючих умінь. У просторі повсякденного існування студент проживає у медіатезованому просторі й значну частину естетичних уявлень він отримує з медіа-середовища. Освітній процес інтегрує етичні, естетичні, художні, інформаційні впливи на студентів і сприяє естетико-інформаційному розвитку.
  4. Відповідно до завдань констатувального експерименту була розроблена комплексна діагностична методика, що складалася з блоків, які дозволяють проаналізувати рівень ( високий, середній, низький) сформованості основних показників естетичної вихованості студентів засобами масової інформації (сукупність естетичних уявлень; наявність медіа-поінформованості; розвиненість естетичного сприйняття медіа; розвиненість естетичних потреб і мотивів сприйняття медіа; наявність естетичного смаку; сформованість естетичних цінностей ЗМІ; готовність до естетичної діяльності) згідно зі специфічними для кожного з них критеріями.
  5. Для досягнення мети дослідження, виходячи із сутнісних характеристик естетичного виховання студентів засобами масової інформації, психологічних особливостей сприйняття медіа та аналізу результатів констатувального експерименту запропонована педагогічна технологія естетичного виховання студентів засобами масової інформації, яка включає такі взаємопов’язані елементи: мета, принципи, естетико-виховний простір навчального закладу, учасники процесу естетичного виховання медіа-засобами, форми і методи формування естетичної вихованості студентів засобами масової інформації, процес формування естетичної вихованості студентів засобами масової інформації.
  6. Зіставлення результатів констатувального і формувального етапів експериментальної роботи свідчіть про те, що розроблена нами система естетичного виховання студентів засобами масової інформації є важливим фактором підвищення рівня естетичної вихованості молоді. На основі проведеного дослідження доведено, що найбільш ефективними засобами естетичного виховання студентів є полісенсорно пред’явлені твори медіа-мистецтва; позааудиторна робота, спрямована на розвиток естетичного смаку та естетичного сприйняття медіа.
  7. У межах дослідження розроблений спецкурс «Діалоги про прекрасне», який впроваджений в навчально-виховний процес Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та методичні рекомендації з організації процесу естетичного виховання студентів засобами масової інформації.
  Проведене дослідження не є остаточним вирішенням проблеми естетичного виховання студентів засобами масової інформації. Подальшого дослідження вимагають питання формування у студентів навичок самовиховання естетичних потреб і мотивів сприйняття медіа, підготовка викладацького складу до роботи в умовах медіатизованого естетико-виховного простору, удосконалення навчальних планів і програм вищих навчальних закладів з орієнтацією на використання медіа в естетизації освітнього простору.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины