Невмержицька Олена Василівна. Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків : Невмержицька Елена Васильевна. Развлекательные программы центральных каналов телевидения Украины как фактор нравственного воспитания подростков

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Невмержицька Олена Василівна. Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків
 • Альтернативное название:
 • Невмержицька Елена Васильевна. Развлекательные программы центральных каналов телевидения Украины как фактор нравственного воспитания подростков
 • Кол-во страниц:
 • 248
 • ВУЗ:
 • ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • Год защиты:
 • 2006
 • Краткое описание:
 • ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


  На правах рукопису

  Невмержицька Олена Василівна


  УДК 371.04:17+621.397.13(477)

  РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ
  ЦЕНТРАЛЬНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ
  ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

  13.00.07 теорія та методика виховання

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Вишневський Омелян Іванович,
  кандидат педагогічних наук, професор


  Дрогобич 2006


  ЗМІСТ

  Вступ 4

  Розділ І. Теоретичні засади морального виховання підлітків засобами
  телебачення
  1.1. Моральне виховання як педагогічна категорія 13
  1.2. Проблеми впливу телебачення на становлення особистості
  у вітчизняній педагогічній думці 27
  1.3. Стосунки підліток ТБ” на сучасному етапі 41
  1.4. Виховний потенціал сучасного телебачення:
  стан, аксіологічна потужність 53
  1.5. Діагностика формувального впливу телебачення на
  становлення ціннісних орієнтацій підлітків 62
  Висновки до першого розділу 78
  Розділ ІІ. Морально-виховний потенціал розважальних програм Центральних телеканалів України
  2.1. Особливості розважальних програм та їх місце
  у сукупності виховних факторів 80
  2.2. Змістовно-виховні характеристики розважальних програм
  сучасного українського телебачення 90
  2.3. Контент-аналіз розважальних програм Центральних
  телеканалів України сучасними підлітками 98
  Висновки до другого розділу 127


  Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності виховного впливу телебачення на підлітків 128
  3.1. Особливості формування інформаційної культури підлітків 129
  3.2. Суспільні заходи щодо захисту неповнолітніх споживачів
  від негативної інформації ЗМІ 147
  3.3. Формування здатності дитини до морального самозахисту
  від шкідливої інформації мас-медіа та роль у цьому процесі
  виховних інституцій 160
  Висновки до третього розділу 175

  Загальні висновки 177
  Список використаних джерел 181
  Додатки 204

  ВСТУП

  Сучасний світ характеризується вагомим зростанням кількості та значення інформації, що супроводжується появою нових мас-медіа, а також становленням інформаційного суспільства. Процеси глобалізації спричинилися до прозорості кордонів культурних, релігійних, інформаційних. У такій ситуації особистість опиняється сам на сам з величезною кількістю інформації, у якій зорієнтуватися без попередньої підготовки уже не може.
  Українські реалії свідчать, що поряд з новими засобами масового переказу телебачення (ТБ) міцно займає провідні позиції. Воно, пропагуючи певні цінності, виступає одним із чинників виховання народу. Телебачення стало невід’ємним елементом середовища, у якому функціонує людина. Його впливу уникнути неможливо. Остання заувага особливо стосується особистості, не готової до сприймання та аналізу медіапереказів, що може бути пов’язано з недостатнім життєвим досвідом та несформованою внутрішньою позицією. Надзвичайно активно погляди і позиції особистості формуються у підлітковому віці. Саме тому вплив телебачення на ці процеси може мати особливо важливе значення і бути не лише позитивним, але й негативним (залежно від змісту та форми пропонованої інформації).
  На негативні наслідки перегляду дітьми кінопродукції звертали увагу українські педагоги Г. Ващенко, В. Жуковецька, І. Карай, А. Макаренко, М.Пушкар, Я. Чума. Гострота цієї проблеми сьогодні поглиблюється. Усе це на тлі низького рівня духовності, нівелювання моральних якостей, що має історичний характер. Сучасне українське суспільство відкинуло комуністичні цінності, які довели свою нежиттєздатність, і стоїть перед вибором іншої системи вартостей. Цей процес є болючим, складним, часто суперечливим, що, безсумнівно, відбивається на моральному стані суспільства та кожної особистості зокрема. Вона, будучи позбавленою ціннісних орієнтирів, важко шукає свою дорогу у житті. До того ж у хворому” суспільстві, де ігноруються моральні норми, не може формуватися моральна особистість, з гуманістичною спрямованістю світогляду.
  На цю проблему звертається увага у Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні”, яка декларує, що соціальне тло виховання дітей та молоді є несприятливим. До цього спричинилася й інтенсивна інформатизація суспільства. Проблемне поле, створене сучасними засобами масової інформації, формує у дітей культ сили, грошей, споживацьке ставлення до життя. Очевидно, що ця ситуація повинна бути розв′язана і на державному рівні, і на рівні кожної особистості.
  У сучасному українському суспільстві виникла низка суперечностей, які гальмують процес становлення моральності особистості у ньому. Головними серед них є:
  суперечність між інтенсивним напливом інформації і низьким рівнем моральної культури особистості;
  між вимогами соціального замовлення суспільства і ціннісними орієнтирами, пропагованими ЗМІ;
  між уявленнями батьків, педагогів про ідеал виховання і тими взірцями”, які презентує телебачення тощо.
  З викладеного випливає потреба аналізу телепродуктів, що споживаються молоддю, і з’ясування цінностей, які вони репрезентують. Отже, актуальність теми визначається зростанням ролі телебачення як чинника виховання і полягає у потребі дослідження впливу засобів масової інформації на підлітків та виробленні методів нейтралізації їх шкідливого впливу.
  Сучасний стан вивчення проблеми морального становлення особистості та впливу засобів масової інформації (зокрема телебачення) на цей процес визначається результатами досліджень не лише у педагогіці, але й у психології, соціології, філософії тощо. Питання морального виховання дітей та молоді досліджуються у працях І. Беха, Г. Васяновича, Н. Волкової, О. Козлюка, Л.Кулагіної, І. Лебідя, А. Макаренка, Е. Помиткіна, В. Сухомлинського та ін., проте підходи до його визначення сучасними науковцями не є однозначними.
  Для України характерний традиційно-християнський підхід до виховання підростаючого покоління. Питання морального виховання дітей та молоді на основі християнських цінностей розкриті у працях українських педагогів минулого та сучасності (Г. Ващенко, О. Вишневський, Ю. Дзерович, І.Огієнко, Г. Сковорода, О. Сухомлинська, К. Ушинський тощо). Зокрема, сучасні науковці досліджують проблеми морального виховання учнів у процесі навчання (В. Болотіна), у позаурочній та позашкільній діяльності (О.Матвієнко, К. Плівачук, Л. Степаненко), а також особливості морального виховання в історичній ретроспективі (Л. Геник, І. Ковальчук, С. Кривоніс, І. Мищишин).
  Уплив телебачення на особистість дитини, зокрема на її моральне становлення, розглядалися у працях А. Гриценка, В. Клименка, Л. Кулагіної, В.Лизанчука, О. Петрунько, Е. Помиткіна, М. Романіва, Є. Сарапулової, М.Семенюк, В. Скотного, М. Фіцули, Л. Чорної, П. Щербаня. Предметом дослідження науковців Д. Попової та С. Шандрук стало формування ціннісних орієнтацій (зокрема загальнолюдських цінностей) старшокласників засобами масової комунікації.
  Проблемам медіаосвіти молоді присвятили свої праці Н. Габор, У.Мазепа, А.Новикова, Б. Потятиник, В. Робак, О. Федоров. В історичному аспекті розвиток зарубіжної медіапедагогіки вивчає С. Шумаєва.
  Проте аналіз філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури засвідчив, що надзвичайно важливий аспект морального виховання підлітків засобами телебачення ще не став предметом окремого дослідження. Недостатнє наукове вивчення проблеми, потреба її розв’язання як на теоретичному, так і на практичному рівнях зумовили вибір теми нашого дослідження Розважальні програми Центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків”. Оскільки загальнодоступними на території України є три канали (УТ 1, 1+1”, Інтер), ми вважаємо за необхідне обмежитися розглядом інформації, яка транслюється саме ними.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось за планом наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період до 2004 р. як складова комплексного дослідження кафедри педагогіки з проблеми Чинники сучасного українського виховання”.
  Тема дослідження затверджена вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол №4 від 21 листопада 2002 р. та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень Академії педагогічних наук України в галузі педагогіки та психології, протокол №6 від 17 червня 2003 р.
  Об’єкт дослідження процес морального виховання підлітків засобами телебачення.
  Предмет дослідження виховний потенціал розважальних телепередач Центральних каналів телебачення України, що мають найбільшу популярність серед молоді.
  Мета дослідження виявити тенденції та педагогічні умови, які забезпечують ефективність морального виховання засобами телебачення і експериментально їх перевірити.
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність морального виховання засобами телебачення зростає, а негативний вплив нейтралізується якщо: враховані психологічні особливості сприймання телевізійної інформації підлітками; сформована стійка внутрішня позиція підлітків на базі загальнолюдських цінностей, що дозволяє адекватно сприймати та аналізувати пропаговані вартості; медіаосвіта підлітків поєднана з суспільною моральною цензурою на телебаченні та формуванням імунітету” самої дитини щодо негативної інформації ЗМІ; має місце творча співпраця дітей та дорослих у процесах формування самозахисту від шкідливої інформації.
  Формування моральності підлітків засобами мас-медіа може бути керованим процесом, якщо включити основи медіаосвіти у систему навчально-виховної роботи школи.
  Завдання дослідження:
  проаналізувати стан дослідженості проблеми у педагогічній теорії та практиці;
  дослідити зміст телевізійних програм з точки зору репрезентованих у них моральних цінностей та встановити особливості телепередач, що позитивно впливають на моральне становлення підлітків;
  обґрунтувати оптимальні педагогічні умови виховання ціннісних орієнтацій підлітків засобами телебачення та визначити організаційні форми, розкрити способи введення дитини у систему моральних цінностей засобами телебачення;
  обґрунтувати рекомендації органам влади та суб’єктам виховання щодо організації морального нагляду над телепередачами, а також формування у підлітків моральних вартостей засобами ТБ;
  розробити методику самозахисту дитини від шкідливої інформації;
  Методологічною основою дослідження є аксіологічні теорії формування людини, її ціннісних орієнтацій, що базуються на традиційно-християнському підході до трактування моральних вартостей; герменевтика як мистецтво розуміння текстів” (Г.-Г.Гадамер), провідні філософські положення про вплив оточення на формування особистості; психологічні теорії установки та мотивації; теорія інтеріоризації цінностей у сферу особистісних; етична теорія медіаосвіти у поєднанні з теорією формування критичного мислення.
  Нормативно-правову базу дослідження становлять Закони України Про захист суспільної моралі”, Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Про освіту”, Про телебачення і радіомовлення”, Національна доктрина розвитку освіти, Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.
  На різних етапах дослідження використовувалися адекватні меті й завданням методи:
  теоретичні, що дозволили систематизувати теоретичні матеріали з проблеми: аналіз проблеми дослідження на основі вивчення філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної літератури, аналіз і синтез емпіричних даних; ретроспективний аналіз процесу виховання засобами телебачення ;
  емпіричні, які сприяли обґрунтуванню шляхів правильного сприймання дітьми інформації з телеекрана: анкетування, інтерв’ювання, соціологічні опитування, бесіда, контент-аналіз, експертні оцінки;
  експериментальні: педагогічне дослідження, що дало змогу з’ясувати реальний стан зазначеної проблеми, організувати роботу за дослідницькою програмою;
  математичні методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження, які довели результативність ознайомлення дітей з основними цінностями у правильному сприйманні ними розважальних програм телебачення.
  Використовувалися графічні форми відображення отриманої інформації (таблиці, рисунки).
  Організація дослідження. Дослідницько-експериментальна робота проводилася в три етапи.
  На першому етапі (2001 2002 рр.) вивчалися наукові джерела з проблеми, обґрунтовувались вихідні теоретичні засади, мета, об’єкт, предмет дослідження, його гіпотеза, конкретизувалися завдання, розроблялася методика дослідження змісту розважальних програм.
  На другому (2002 2004 рр.) обґрунтовано педагогічні умови морального виховання підлітків у спілкуванні із телебаченням; здійснене дослідження, метою якого було вивчення впливу передбачених у ньому умов і методичних прийомів на ефективність формування критичного ставлення підлітків до розважальних програм.
  На третьому етапі (2004 2006 рр.) узагальнювалися й уточнювалися напрацьовані матеріали, здійснювалась математично-статистична обробка одержаних результатів, формувалися висновки, публікувалися положення, покладені в основу дисертації.
  Експериментальна робота проводилася в Дрогобицькій середній школі №14, Дрогобицькій регіональній гімназії, Грушівській та Уличненській середніх і Бистрицькій опорній школі Дрогобицького району Львівської області. Всього у різних видах експерименту брали участь 760 учнів середніх класів, 30 вчителів, 100 студентів.
  Наукова новизна дисертаційного дослідження визначається тим, що розважальні програми телебачення уперше вивчаються як важливий чинник морального становлення підлітків, і на цій основі визначаються їх позитивний та негативний виховний потенціал та значущість; розроблено рекомендації щодо посилення ефективності їх використання; удосконалено методику медіаосвіти дітей та молоді завдяки обґрунтуванню положення про те, що вона не може бути відірвана від морального становлення особистості; подальшого розвитку набули ідеї визначення умов підвищення виховної ефективності ЗМІ у моральному вихованні підлітків
  Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні та науковому обґрунтуванні понять моральне виховання”, розважальні програми телебачення” у контексті досліджуваної проблеми; в обґрунтуванні особливостей розважальних програм, що мають позитивний, неоднозначний та негативний вплив на становлення моральності підлітків, з’ясуванні психолого-педагогічних умов виховання моральної особистості у процесі її комунікації з ТБ; в оцінюванні телепродуктів розважального характеру, що транслюються Центральними каналами України, виявленні моральних цінностей, що репрезентуються на телеекрані, та їх впливу на моральний розвиток дітей підліткового віку.
  Практичне значення дослідження полягає у розробці та апробації програми Моральні цінності та телебачення”. Основні положення дослідження, висновки та методичні рекомендації можуть бути використані науковцями, педагогами загальноосвітніх шкіл, викладачами вищих навчальних закладів, журналістами, батьками, органами влади та громадськими організаціями, що мають справу з вихованням молоді. Основні концептуальні положення та рекомендації впроваджено у практику роботи навчально-виховних закладів Львівської області: Дрогобицьких ЗОШ № 15 (довідка № 37 від 04.05.05 р.) та № 17 (довідка № 105 від 16.05.05 р.), Лішнянській середній школі Дрогобицького району (довідка № 51 від 26.05.05 р.) та НВК Середня загальноосвітня школа-ліцей” м. Моршин (довідка № 124 від 27.05.05 р.).
  Особистий внесок дисертанта полягає у науковому обґрунтуванні й формулюванні основних ідей та теоретико-методологічних засад досліджуваної проблеми, розробці та апробації методики оцінювання розважальних передач з погляду репрезентованих у них моральних цінностей; створенні науково-методичних рекомендацій, матеріалів на допомогу педагогам-практикам, батькам.
  Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечена теоретичною і методологічною обґрунтованістю вихідних положень; використанням методик, адекватних темі та поставленим завданням; поєднанням кількісного та якісного аналізу результатів; застосуванням методів математичної статистики.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідалися й обговорювались на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях Психолого-педагогічні проблеми соціальної роботи та професійна підготовка до неї: теорія, практика” (Дрогобич Самбір, 2002), Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, перспективи розвитку” (Кіровоград, 2003), Молодіжна політика: проблеми і перспективи” (Дрогобич, 2004), Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти у контексті європейської інтеграції” (Суми, 2004), Молодіжна політика: проблеми і перспективи” (Дрогобич, 2005), Круглому столі Психолого-педагогічні засади сучасної ґендерної політики ХХІ століття” (Дрогобич, 2004). Завдання, зміст і методика дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
  1. Теоретичне обґрунтування дослідницької програми морального виховання підлітків засобами телебачення.
  2. Психолого-педагогічні умови формування абсолютних вічних вартостей у процесі комунікування із медіатекстами.
  3. Особливості розважальних програм, що позитивно, неоднозначно та негативно впливають на моральне виховання підлітків.
  Публікації . Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 14 наукових і науково-методичних працях, з них 5 ­ у наукових фахових виданнях. Всі публікації одноосібні.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (260 найменувань); її доповнюють 9 додатків, 12 таблиць, 5 схем та малюнків. Основний текст складає 180 сторінок. Повний обсяг роботи 248 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Теоретичний аналіз проблеми та отримані результати дослідницької роботи дозволили сформулювати такі висновки.
  1. Сучасний стан моральності українського суспільства робить актуальним формування загальнолюдських цінностей у підлітків. Надмір не завжди прийнятної інформації, неможливість її уникнути впливають на формування світогляду дітей та молоді. Аналіз проблеми морального виховання підлітків засобами телебачення показав, що вона не була об’єктом окремого дослідження. Виходячи з цього, виникла необхідність дослідження особливостей впливу розважальних програм телебачення на моральне становлення особистості підлітка.
  2. Проведене дослідження змісту розважальних програм телебачення засвідчило, що вони пропагують значною мірою цінності негативні або суперечливі з точки зору морального становлення особистості. Це знижує позитивний вплив медійного переказу на підлітків. Тому виникає необхідність ознайомлення їх з абсолютними вічними вартостями, формування у них вміння виділяти їх з медіапереказу та розвивати у них критичний підхід до їх антиподів. На основі емпіричних даних нами виділені особливості програм, які на моральне становлення особистості впливають позитивно, негативно, а також неоднозначно. Програми, які ми віднесли до останньої групи, сприятливо впливають на особистість зі сформованою внутрішньою позицією і негативно на тих підлітків, у яких вона перебуває у процесі становлення.
  3. Здійснене дослідження дозволило визначити педагогічні умови морального виховання підлітків засобами телебачення, зокрема:
  використання учнями кращих зразків світового мистецтва на противагу зразкам масової культури, які транслюються ТБ;
  забезпечення стійкої внутрішньої позиції підлітків, що базується на прийнятті ними абсолютних вічних цінностей, підтриманих вірою в ідеали добра, і дозволяє відбирати потрібну й корисну інформацію, а також адекватно її оцінювати;
  накопичення підлітками уміння комунікувати зі ЗМІ, усвідомлення змісту й зовнішнього вираження моральних цінностей засобами телебачення та їх засвоєння у процесі сприймання мас-медійної інформації;
  творчого співробітництва дітей та дорослих у масових інформаційних процесах;
  використання матеріалів телебачення у навчально-виховному процесі школи як на рівні споживання, так і на рівні створення власних медіатекстів.
  Введення підлітків у світ моральних цінностей засобами телебачення відбувається завдяки процесам наслідування та ідентифікації, що, з одного боку, полегшує їх засвоєння, будучи загалом непомітним, але з іншого сприяє іноді не зовсім адекватному їх розумінню та засвоєнню. Формування загальнолюдських цінностей у підлітків у такому випадку повинно здійснюватися засобами активних форм та методів роботи: диспутів, дискусій, рольових ігор, конкурсів, вікторин. Лише таким чином можна забезпечити висловлення підлітками власної думки, а також дослуховування до точки зору інших.
  4. Виходячи із результатів оцінки змісту телевізійної продукції, нами були обґрунтовані рекомендації щодо організації громадського морального нагляду над нею. Аналіз чинного українського та зарубіжного законодавства, шляхи роз’язання подібних проблем у закордонні дозволили обґрунтувати шлях, найбільш дієвий і традиційний для українського народу. Відповідно нами була обґрунтована ідея створення Громадської ради з контролю за моральністю на телебаченні, яка повинна здійснювати моніторинг телевізійних програм та надавати рекомендації органам влади, виробникам телевізійної продукції та її трансляторам. Наявність такої ради завжди свідчить про сформованість громадянського суспільства, а її незалежна діяльність, очевидно, буде лише на користь споживачам медійної продукції.
  У роботі надані рекомендації батькам як першим і основним вихователям з організації режиму перегляду телевізійних передач підлітками. Обґрунтована необхідність здобування батьками медійних знань, оскільки самі вони виростали в іншій інформаційній ситуації, а тому часто недооцінюють негативних впливів телебачення на підростаючу особистість. Названі шляхи співпраці дітей та батьків у медійному вихованні: обговорення спільно побачених програм та кінофільмів, зацікавлення батьків телевізійними уподобаннями підлітків, часові обмеження перегляду програм, переорієнтація дітей на інші види діяльності, такі як малювання, вишивання, інші хобі, навчання у музичній, художній, спортивній тощо школах, участь у різноманітних шкільних гуртках тощо. Оскільки, як було доведено нашим дослідженням, думка батьків про ту чи іншу програму часто стає думкою про неї самих підлітків, важливо чітко та обґрунтовано оцінювати програми телебачення та рекомендувати або ні їх для перегляду дітям.
  5. Моральне виховання підлітків на абсолютних вічних вартостях передбачає самостійність вихованців, їх відповідальність за свої дії тощо. Саме тому формування морального імунітету” від шкідливої інформації ЗМІ насамперед покладається на підлітків. Для цього вони повинні сформувати у собі ряд установок, які у подальшому визначатимуть мотивацію їх поведінки та особливості сприймання отриманої інформації. До таких настанов передусім належать установки недостовірності побаченого на екрані та неавторитетності джерела інформації. Допомогти підліткові сформувати такий імунітет зобов’язані батьки, школа, громадські молодіжні організації, Церква. І все суспільство покликане поступово творити єдине духовне поле, перебування у якому спонукало б підлітка не лише до засвоєння моральних цінностей, моральних норм, але й до дотримання їх у повсякденному житті. Засвоєні та інтеріоризовані абсолютні вічні вартості дозволять адекватно оцінювати отримувану інформацію та формувати власне ставлення до неї.
  6. Матеріали та результати дослідження є певним доповненням педагогічних знань з теорії та практики виховання, спрямованих на розв’язання актуальної проблеми сучасності: комунікування підлітків із засобами масової інформації, у т.ч. телебаченням як найбільш популярним серед них мас-медіа. Проте робота не вичерпує усіх питань проблеми ефективного впливу телевізійної інформації на підлітків. Потребують вивчення питання ефективності виховного впливу телебачення на дітей інших вікових груп, зокрема молодших школярів, проблеми національного, громадянського, економічного, екологічного та інших напрямів виховання дітей та молоді засобами телебачення, проблеми підготовки вчителів до морального виховання дітей та підлітків засобами масової комунікації як у навчальній, так і в позаурочній діяльності та ін.  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абдюкова Н. Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка: Автореф. дис. канд. психолог.наук: 19.00.05. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2000. 16 с.
  2. Абушенко В. Ценностные ориентации // Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. Грицанов. М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. С. 1199 1200.
  3. Абушенко В. Ценность // Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. Грицанов. М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. С. 1200.
  4. Августин, Архиепископ Львовский и Галицкий. Церковь в современном информационном пространстве // http://orthodox-lviv.narod.ru/news/conferenc/sobm_av.htm
  5. Алексеева З. Выбор материала для телепередач на уроки математики // Проблемы учебного телевидения / Под общ. ред. А. Боборыкина и А.Степанова. Ленинград, 1969. С. 130 138.
  6. Ананьев Б. Человек как предмет познания // Ананьев Б. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1980. С. 16 178.
  7. Андреева Г. Социальная психология. М.: Издательство Московского университета, 1980. 416 с.
  8. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 295 374.
  9. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 53 293.
  10. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 645 680.
  11. Белов А. Оборудование классов учебного телевидения // Проблемы учебного телевидения / Под общ. ред. А. Боборыкина и А. Степанова. Ленинград, 1969. С. 205 218.
  12. Бердяев Н. О рабстве и свободе человека // Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С.307 313.
  13. Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 48 56.
  14. Березкина О., Обозов Н. Предисловие // Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 448 с.
  15. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 448 с.
  16. Берн Ш. Гендерная психология. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 320 с.
  17. Бех І. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К.: Либідь, 2003. 280 с.
  18. Бех І. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. К.: Либідь, 2003. 344 с.
  Біленко Т. Слово і процес пізнання // Людинознавчі студії: Зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко та ін. Дрогобич: Вимір, 2001. Випуск четвертий. С. 34 43
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины