Садовенко Світлана Миколаївна. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : Садовенко Светлана Николаевна. Методика формирования музыкальных способностей у детей дошкольного возраста (на материале украинского фольклора) Sadovenko Svitlana Mykolayivna. Methods of forming musical abilities in preschool children (based on Ukrainian folklore)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Садовенко Світлана Миколаївна. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору)
 • Альтернативное название:
 • Садовенко Светлана Николаевна. Методика формирования музыкальных способностей у детей дошкольного возраста (на материале украинского фольклора) Sadovenko Svitlana Mykolayivna. Methods of forming musical abilities in preschool children (based on Ukrainian folklore)
 • Кол-во страниц:
 • 318
 • ВУЗ:
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А.С.Макаренка
 • Год защиты:
 • 2006
 • Краткое описание:
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені А.С.Макаренка

  На правах рукопису

  САДОВЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
  УДК 372.3:398(477)


  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
  У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ)

  13.00.02 т е о р і я т а м е т о д и к а н а в ч а н н я м у з и к и
  і м у з и ч н о г о в и х о в а н н я


  Д и с е р т а ц і я
  н а з д о б у т т я н а у к о в о г о с т у п е н я
  к а н д и д а т а п е д а г о г і ч н и х н а у к

  Н а у к о в и й к е р і в н и к:
  Кречківський Алім Феофілович,
  кандидат педагогічних наук,
  д о ц е н т  С у м и 2006


  З М І С Т

  ВСТУП ............................................................................................................. 3
  Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  1.1. Музичні здібності як психолого-педагогічна проблема ....................... 12
  1.2. Український музичний фольклор як засіб формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку ................................................................ 56
  1.3. Організаційно-методичні засади формування музичних здібностей
  у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) ................. 90
  Висновки до першого розділу .............................................................................. 109
  Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
  2.1. Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичних здібностей у дітей дошкільного віку............................................................... 113
  2.2. Експериментальна методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору .............................. 138
  2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження........................ 180
  Висновки до другого розділу ............................................................................... 203
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .......................................................................... 207
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................... 211
  ДОДАТКИ ................................................................................................... 241  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Невід’ємним компонентом сучасної загальноосвітньої підготовки в Україні є естетичне виховання. Його спрямування на опанування підростаючим поколінням національним культурним досвідом, зокрема фольклорним арсеналом культури, співвідноситься з доктринальними положеннями Закону України Про дошкільну освіту”, Державної національної програми Освіта” (Україна ХХІ століття”), Концепції національного та дошкільного виховання. Найбільш органічно цей процес відбувається у практиці дошкільного музично-естетичного виховання, адже музичний фольклор, як першооснова музичної культури, є природним підґрунтям для загального музично-естетичного розвитку дошкільників та формування у них музичних здібностей.
  Осмислення проблеми музичних здібностей, як однієї з найактуальніших проблем музичної освіти, здійснено в наукових працях у різних аспектах: філософсько-естетичному (Аристотель, М.Каган, О.Лосєв), соціологічному (А.Сохор, В.Цукерман), психологічному (Б.Ананьєв, Л.Виготський, Д.Ельконін, Н.Лейтес, С.Рубінштейн, О.Леонтьєв, Є.Назайкінський, Б.Теплов), музикознавчому (Б.Асаф’єв, Л.Баренбойм, В.Медушевський, Б.Яворський). Дослідження музичних здібностей, пошук шляхів і методів їх формування й розвитку здійснено вітчизняними (О.Коваль, О.Лобова, В.Макаров, Л.Масол, Е.Печерська, О.Ростовський) та зарубіжними (Е.Жак-Далькроз, З.Кодай, М.Монтессорі, К.Орф, Ш.Судзуки, Б.Трічков) вченими-педагогами. Окремі аспекти досліджуваної проблеми дістали втілення в наукових працях у ракурсі загальномузичного (Е.Абдуллін, О.Апраксіна, Г.Падалка, О.Рудницька, Т.Танько, Г.Тарасенко), музично-творчого (А.Козир, А.Кречківський, М.Лазарєв, Н.Фоломєєва), музично-естетичного (А.Щербо, О.Щолокова), зокрема на народній основі (А.Авдієвський, І.Бех, А.Болгарський, І.Зязюн, А.Іваницький), виховання. Особливості розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку досліджували А.Арісменді, Г.Артоболевська, Н.Ветлугіна, О.Запорожець, М.Михайлова, С.Науменко, О.Радинова, К.Тарасова. Проблема збагачення змісту музичного виховання дошкільників набула подальшого розвитку в працях В.Верховинця, О.Кононко, Т.Науменко, С.Русової, В.Шацької, А.Шевчук.
  Однак, не зважаючи на вагомий теоретичний та практичний внесок вищевказаних досліджень у розв’язання означеної проблеми, в музично-педагогічній галузі освіти бракує системного дослідження методичних засад формування музичних здібностей у дітей молодшого й середнього дошкільного віку. Потребують подальшого вивчення питання комплексного використання етнічного мистецького фонду як домінанти музичного виховання й навчання дітей на важливому етапі дошкільного дитинства. Становить проблему недостатність репертуарних збірок, методичних посібників, у яких було б здійснено адаптацію до певного дитячого віку й систематизацію зразків вітчизняного музичного фольклору, розкрито його значення у формуванні музичних здібностей дошкільників.
  Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та методична розробленість, а також потреби музично-виховної практики дали підстави для визначення теми дослідження: Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору)”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка й складає частину наукового напряму Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу в закладах освіти різного рівня”.
  Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (протокол № 3 від 24.10.2005 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 9 від 29.11.2005 р.).
  Об’єкт дослідження процес музично-естетичного виховання дітей молодшого і середнього дошкільного віку.
  Предмет дослідження методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору.
  Мета дослідження полягає у розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній апробації методики формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського музичного фольклору в навчально-виховних закладах освіти.
  Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на розумінні українського музичного фольклору як феномена, що містить у собі об’єктивні передумови формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку. Авторський підхід полягає у розгляді фольклорного музичного мистецтва як особливої, феноменологічної художньої реальності, яка завдяки синкретичності та збереженій у генетичному коді інтонаційній основі музичного мовлення створює підґрунтя для формування музичних здібностей дітей. Формувальний потенціал українського музичного фольклору може бути зреалізований за умов впровадження та поетапного ускладнення змісту і форм музично-ігрової, музично-творчої діяльності дошкільників, а також цілеспрямованого залучення батьків до музично-виховного процесу.
  Гіпотеза дослідження. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку буде ефективною, якщо забезпечити:
  організацію процесу музичного виховання й навчання на музично-ігрових засадах, що уможливлюється використанням синкретичного за своєю природою вітчизняного музичного фольклору;
  умови для виконання дітьми багатофункціональних ролей у процесі музичного виховання й навчання (дитина-слухач, дитина-виконавець (співак, музикант), дитина-актор, дитина-творець);
  залучення батьків до музичних занять з метою реалізації природних механізмів передавання національного фольклору та його органічного функціонування в просторі і часі.
  Відповідно до мети й гіпотези визначено такі завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці музичної освіти.
  2. Конкретизувати зміст і структуру музичних здібностей дітей дошкільного віку.
  3. Дослідити особливості та педагогічні можливості українського музичного фольклору з позицій його впливу на формування музичних здібностей у дошкільників.
  4. Обґрунтувати організаційно-методичні засади формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору.
  5. Визначити критерії та встановити рівні сформованості музичних здібностей у дітей дошкільного віку.
  6. Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методики формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку, побудованої на матеріалі українського музичного фольклору.
  Методологічною основою дослідження в контексті міждисциплінарного аналізу стали загальнотеоретичні й методологічні принципи наукового пізнання; сучасні концепції гуманізації освіти та положення про активність суб’єкта у пізнавальній діяльності; концептуальні положення психології та педагогіки про розвиток особистості; наукові ідеї щодо сутності мистецтва як специфічної форми суспільної свідомості, його ролі у вихованні особистості; ідеї видатних діячів культури і мистецтва про фольклор як складову національної духовної культури, засіб виховання особистості та про необхідність розвитку вітчизняної музичної освіти на національній основі.
  Теоретичну основу дослідження склали концептуальні положення дошкільної педагогіки (С.Русова, М.Метлов, В.Сухомлинський, К.Ушинський); теоретичні положення щодо національного виховання в контексті соціокультурного розвитку особистості, забезпечення єдності освіти і національної культури (І.Бех, І.Зязюн, В.Кремень, О.Сухомлинська, Б.Ступарик), сучасна теорія музично-педагогічної освіти (Е.Абдуллін, Л.Масол, О.Олексюк, Г.Падалка, О.Ростовський, О.Рудницька, Т.Танько, О.Щолокова); ґрунтовні дослідження з проблем музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку (А.Арісменді, В.Верховинець, Н.Ветлугіна, М.Метлов, Т.Науменко, А.Шевчук); теоретичні положення психології музичних здібностей (Л.Виготський, О.Леонтьєв, Є.Назайкінський, С.Науменко, С.Рубінштейн, Б.Теплов), теоретичний доробок музикознавців, вчених-етнографів, фольклористів (М.Дмитренко, В.Скуратівський, О.Смоляк, В.Шульгіна).
  Для досягнення мети, розв’язання поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано комплекс наукових методів теоретичного та емпіричного рівнів. Першу групу склали методи системно-структурного аналізу (класифікація, систематизація), порівняння та узагальнення, праксиметричні методи (вивчення та узагальнення практичного педагогічного досвіду вчителів музики, музичних керівників дошкільних та керівників фольклорних гуртів позашкільних закладів освіти, аналіз звітних документів), які були застосовані для здійснення теоретичного аналізу проблеми, що досліджувалася, ретроспективного аналізу власного педагогічного досвіду. До другої групи увійшли методи педагогічного спостереження, індивідуальної бесіди, анкетування, опитування, тестування, інтерв’ювання, створення проблемних ситуацій, вивчення навчальної документації та результатів діяльності, аналіз відеозаписів занять та виступів дітей на ранках і святах, експертна оцінка, педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний), методи якісної та кількісної обробки експериментальних даних у математичному й графічному вигляді.
  Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась відповідно до поставлених завдань і включала чотири етапи.
  На першому етапі (2001-2002 рр.) проаналізовано стан розкриття обраної проблеми в науково-методичній літературі, визначено методологічні й теоретичні основи, предмет, об’єкт, мету і завдання, обґрунтовано гіпотезу дослідження та розроблено методику констатувального експерименту.
  На другому етапі (2002-2003 рр.) розроблено критерії, показники та встановлено рівні сформованості музичних здібностей у дітей дошкільного віку (констатувальний експеримент), визначено організаційно-методичні засади, розроблено програму та експериментальну методику формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору.
  На третьому етапі (2003-2005 рр.) експериментально перевірено ефективність розробленої методики формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського музичного фольклору (формувальний експеримент), проведено порівняльний аналіз результатів обох експериментів.
  На четвертому етапі (2005-2006 рр.) проаналізовано, систематизовано та узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи, підведено підсумки, сформульовано висновки, оформлено текст дисертації.
  Експериментальною базою дослідження стали: дошкільний навчальний заклад № 674 Святошинського району міста Києва; Центр позашкільної роботи Святошинського району міста Києва; Сумська дитяча музична школа № 3; навчальний заклад освіти школа-дитячий садок І ступеня імені Софії Русової Управління освіти Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, Бердянський державний педагогічний університет, Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Експериментальним дослідженням було охоплено 436 осіб, з них 372 дітей дошкільного віку.
  Наукова новизна результатів дослідження. Вперше теоретично обґрунтовано організаційно-методичні засади формування музичних здібностей у дошкільників на матеріалі українського музичного фольклору, розроблено та експериментально перевірено поетапну методику формування музичних здібностей у дітей молодшого й середнього дошкільного віку на матеріалі вітчизняного музичного фольклору. Конкретизовано зміст і структуру поняття музичні здібності” стосовно дітей дошкільного віку. Розроблено сукупність критеріїв та показників визначення рівня сформованості музичних здібностей у дошкільників. Набула подальшого розвитку ідея про синкретичність та інтонаційну сутність українського музичного фольклору як об’єктивні передумови формування музичних здібностей дітей дошкільного віку.
  Теоретичне значення дослідження виявляється в актуалізації необхідності наукових розробок з проблеми формування музичних здібностей у дітей різних вікових категорій на матеріалі українського фольклору; збагаченні наукових уявлень щодо можливості діагностування музичних здібностей дошкільників засобами музичного фольклору; розширенні теоретичного знання щодо удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів, музичних керівників та учителів музики.
  Практичне значення дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо певної корекції існуючих навчальних планів і програм з методики музичного виховання для дошкільних та позашкільних освітньо-виховних закладів; створенні на матеріалі вітчизняного фольклору авторської програми, спрямованої на формування музичних здібностей дошкільників у закладах позашкільної освіти. Матеріали дослідження можуть слугувати підставою для оновлення змісту навчальної дисципліни Теорія та методика музичного виховання” у вищих навчальних закладах педагогічної освіти, для розробки відповідних спецкурсів, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій щодо формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку.
  Вірогідність здобутих результатів забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дисертації; застосуванням комплексу взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів, адекватних його об’єкту, предмету, меті й завданням; об’єктивністю критеріїв та показників дослідження; поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих експериментальних даних та позитивними результатами апробації основних положень дисертації в практиці роботи навчально-виховних закладів.
  Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалися безпосередньо у процесі роботи дисертанта з дошкільниками в комплексі навчально-виховних закладів за авторськими програмами, проведення дитячих свят за власними сценаріями, шляхом публікацій статей у наукових виданнях.
  Основні положення й висновки дисертації обговорювалися і здобули позитивну оцінку на міжнародних наукових конференціях: Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку” (Суми, 2004), Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці” (Івано-Франківськ, 2005), Модернізація мистецької освіти у контексті євроінтеграції” (Одеса, 2006), Україна світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур” (Київ, 2006), Національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів” (Київ, 2006), міжнародному науковому симпозіумі Просвітницька діяльність Софії Русової” (Кам’янець-Подільський, 2006)”, ІІ Міжнародних педагогічних читаннях Підготовка фахівців дошкільної освіти в контексті вимог Болонської угоди” (Херсон, 2006), всеукраїнському науково-практичному семінарі Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи” (Суми, 2003) та на всеукраїнських науково-практичних конференціях: Художня освіта і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, мистецькі виміри” (Київ, 2004), Формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах впровадження інноваційних освітніх технологій” (Суми, 2004), Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства” (Київ, 2005), Культуротворча парадигма українського націєтворення” (Івано-Франківськ, 2005), Актуальні проблеми музичної освіти в Україні” (Ніжин, 2005), Духовна культура як домінанта українського життєтворення” (Київ, 2005), Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій” (Київ, 2006).
  Впровадження основних положень дисертаційного дослідження здійснювалось у навчальному закладі освіти школі-дитячому садку І ступеня імені Софії Русової Управління освіти Подільської районної у місті Києві державної адміністрації (довідка № 201 від 04.12.2006 р.), Центрі позашкільної роботи Святошинського району міста Києва (довідка № 192 від 04.12.2006 р.), Сумській дитячій музичній школі № 3 (довідка № 13 від 23.01.2007 р.), Бердянському державному педагогічному університеті (довідка № 57/328-22 від 13.02.2007 р.), дошкільному навчальному закладі № 674 Святошинського району міста Києва (довідка № 449 від 06.03.2007 р.), Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (довідка № 174 від 19.02.2007 р.), Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 175 від 06.03.2007 р.).
  Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації відбито у 16 одноосібних публікаціях автора, з яких 8 у провідних фахових виданнях.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на основі використання вітчизняного музичного фольклору, що знайшло відображення в теоретичному обґрунтуванні організаційно-методичних засад формування музичних здібностей у дошкільників, розробці та експериментальній перевірці методики формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору. Проведене дослідження та виконання всіх поставлених завдань підтвердили правомірність висунутої гіпотези і дозволили зробити такі висновки.
  1. Головним пріоритетом сучасної української системи дошкільного музично-естетичного виховання є опора на національні культурні цінності, що становить підґрунтя для збереження духовної єдності та спадковості поколінь. Музичне виховання дошкільників є одним з найважливіших напрямів особистісного становлення та формування ціннісних орієнтацій дітей. Актуальним у цьому контексті є пошук нових методичних підходів, створення нових методичних розробок, програм, спрямованих на формування музичних здібностей та розвиток особистості дітей дошкільного віку з використанням музичного фольклору України.
  2. Теоретичний аналіз наукових джерел дозволив конкретизувати поняття музичні здібності” дітей дошкільного віку і визначити їх як стійкі індивідуально-психологічні властивості, що забезпечують успішність музичної діяльності дитини. Формування музичних здібностей відбувається в процесі оволодіння дошкільниками різними видами музичної діяльності на основі виявлення та розвитку музичних задатків. У дослідженні показано, що саме у процесі цілеспрямованого музичного виховання й навчання у дошкільників формуються музично-слухові здібності (ладове та музично-ритмічне чуття, музично-слухові уявлення), здібності до різних видів музичної діяльності (сприймання, спів, музично-рухова діяльність, гра на музичних інструментах, драматизація) та музично-творчі здібності, які в сукупності складають структуру музичних здібностей. Визначено, що період дошкільного дитинства є сенситивним для формування музичних здібностей.
  3. У дисертації розкрито особливості українського музичного фольклору, які полягають у багатофункціональності, синкретичності, доступності музичного мовлення, обґрунтовано його дієвість у формуванні музичних здібностей у дітей молодшого і середнього дошкільного віку. Доведено, що використання в освітньо-виховному процесі вітчизняного музичного фольклору ефективно впливає на музичний та загальний розвиток малят в їх природній музично-ігровій діяльності, є дієвим засобом формування музичності, пізнання оточуючого світу та самих себе. Констатовано, що залучення дітей до етнонаціональних музичних традицій сприяє підвищенню рівня їх пізнавальної активності, прискоренню розвитку мислення, забезпечує раннє формування мовних навичок, підвищує якість їх навчальних досягнень, формує синоптичне сприймання образу світу. Як складова національної культури музичний фольклор концентрує в собі народну філософію, етику й естетику, є дієвим фактором виховного впливу на особистість і відповідає сучасним соціально-культурним вимогам.
  4. У дослідженні обґрунтовано організаційно-методичні засади формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору, до яких віднесено: організацію навчально-виховного процесу, що передбачає органічне поєднання колективної, групової, індивідуальної форм роботи та використання різних методів музичного виховання й навчання; застосування на кожному етапі роботи різновидів музичної діяльності; свідоме обмеження навчального матеріалу вітчизняним музичним фольклором; створення природного ігрового середовища, що відповідає інтересам і потребам дошкільнят; моделювання в музично-ігровій формі реальних життєвих ситуацій, взаємин дітей та дорослих; систематичне спонукання малят до пошуково-творчої музичної діяльності й самовираження в ній.
  5. Рівень сформованості музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору визначався за такими критеріями: рівень емоційного інтересу дитини до музичної діяльності; ступінь сформованості елементарних вокально-слухових навичок і уявлень; ступінь сформованості ритмічно-мовно-рухових умінь; міра здатності дітей до музично-творчої діяльності. У процесі діагностичного обстеження у більшості дітей, що відвідували дошкільні та позашкільні навчальні заклади, було виявлено недостатній рівень сформованості музичних здібностей. Результати дослідження засвідчили низьку зацікавленість дітей у музичній діяльності, поверховість їх умінь і навичок, вокально-слухову й рухово-ритмічну нескоординованість, слабкість творчих проявів та невпевненість у творчому самовираженні, що дало підставу для розробки експериментальної методики формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору.
  6. У дисертації розроблено й теоретично обґрунтовано методику поетапного формування музичних здібностей у дітей молодшого і середнього дошкільного віку, побудовану на матеріалі українського фольклору. Метою першого (адаптаційно-мотиваційного) етапу було проведення активної роботи щодо розширення кола музичних уявлень дошкільників про українські народні традиції, звичаї, ознайомлення з вітчизняним дитячим музичним фольклором, його пісенно-ігровою складовою, активізації емоційного відгуку дітей на народну музику, накопичення у них музичного досвіду, виникнення у дошкільнят стійкої мотивації до музичної й творчої діяльності та інтересу до вітчизняного фольклору. Зміст другого (репродуктивно-інформаційного) етапу було підпорядковано активізації репродуктивного мислення дошкільників, оволодінню дітьми певним комплексом інформації, музично-теоретичними знаннями, вміннями й навичками в музично-фольклорному аспекті, розвитку здатності до їх відтворення у музично-ігровій діяльності, що передбачало безпосереднє формування музичних здібностей дошкільників у цілеспрямованому навчально-виховному процесі. Третій етап (творчо-діяльнісний) було спрямовано на закріплення набутих знань, умінь, навичок, активізацію творчих проявів дітей дошкільного віку у різновидах музичної діяльності та стимуляцію їх самовираження.
  Досягнення мети і виконання завдань всіх названих етапів забезпечувало використання сукупності методів: прискореної адаптації”, парного навчання”, наочно-образної музичної ілюстрації”, асоціативного”, співставлення відомого дітям музичного матеріалу з новим, невідомим”, художнього контексту”, Я актор”, педагогічної активності”.
  7. Результати формувального експерименту дали змогу констатувати суттєві позитивні зміни в рівнях сформованості музичних здібностей дошкільників, що є прямим доказом ефективності розробленої методики формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору. Коефіцієнт ефективності експериментальної методики складає 1,4612, що дорівнює 46,12 відсоткам її успішності.
  Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Подальшого вивчення й наукового обґрунтування потребують проблеми формування музичних здібностей на фольклорному матеріалі учнів різних вікових категорій. Актуальними, на наш погляд, є: розробка теоретичних та методичних засад музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку на фольклорній основі з урахуванням національно-регіонального компоненту; пошук методів формування музичних здібностей дошкільників на матеріалі сучасної музики; розробка науково-теоретичних засад та обґрунтування шляхів щодо збереження й розвитку дитячих фольклорно-музичних традицій.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины