ЛЯШЕВИЧ АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ І ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ НА ЖОВЧНОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРВІТИНУ : ЛЯШЕВИЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА И гиперхолестеринемия НА желчносекреторной функций печени при приеме Корвитин LYASHEVYCH ALYONA MYKHAYLIVNA INFLUENCE OF SOCIAL STRESS AND HYPERCHOLESTERINEMIA ON BILE-SECRETORIAL FUNCTION OF THE LIVER WHEN USING CORRECTION

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЛЯШЕВИЧ АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ І ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ НА ЖОВЧНОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРВІТИНУ
 • Альтернативное название:
 • ЛЯШЕВИЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА И гиперхолестеринемия НА желчносекреторной функций печени при приеме Корвитин LYASHEVYCH ALYONA MYKHAYLIVNA INFLUENCE OF SOCIAL STRESS AND HYPERCHOLESTERINEMIA ON BILE-SECRETORIAL FUNCTION OF THE LIVER WHEN USING CORRECTION
 • Кол-во страниц:
 • 154
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису ЛЯШЕВИЧ АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА УДК 612.35:612.357.1+316.4.063 ДИСЕРТАЦІЯ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ І ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ НА ЖОВЧНОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРВІТИНУ 03.00.13 фізіологія людини і тварин Подається на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело _______________ А.М. Ляшевич Науковий керівник: Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, академік АНВШ України Київ 2019  ЗМІСТ ВСТУП.. 15 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.. 21 1.1. Будова та особливості регуляції функціонування гепатобіліарної системи у ссавців.. 21 1.1.1. Іннервація печінки і біліарної системи ссавців... 22 1.1.2. Склад і функції жовчі ссавців................................................... 23 1.1.3. Механізми секреції жовчі . 27 1.2. Нейрогуморальні механізми регуляції жовчносекреторної функції............................................................................................... 30 1.3. Концепція стресу Ганса Сельє і загальний адаптаційний синдром............................................................................................................. 33 1.3.1. Різновиди стресу. 35 1.3.2. Психосоціальний стрес.. 37 1.3.3. Соціальний стрес як фактор ризику розвитку порушень функцій печінки і жовчовиділення. 39 РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 44 2.1. Використані у дослідженні методичні підходи і матеріали.. 44 2.2. Модель хронічного соціального стресу.. 45 2.3. Когнітивний тест (дослідження пам'яті в тесті розпізнавання об'єкту)... 46 2.4. Реєстрація об’ємної швидкості секреції жовчі у щурів..... 48 2.5. Визначення жовчних кислот у жовчі щурів... 50 2.6. Визначення ліпідів у жовчі щурів... 51 2.7. Оцінка якісних і кількісних характеристик жовчі щурів.. 53 2.8. Статистична обробка отриманих результатів досліджень 54 2.9. Використані препарати. 55 14 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ..... 56 3.1. Жовчносекреторна функція печінки щурів в умовах експериментального соціального стресу....... 56 3.1.1. Дослідження стану пам’яті та рівня дослідницької активності у тесті розпізнавання об’єктів. 56 3.1.2. Холерез у щурів в умовах експериментального соціального стресу. 58 3.1.3. Холати жовчі щурів при експериментальному соціальному стресі.. 60 3.1.4. Ліпіди жовчі щурів, що знаходилися в умовах експериментальної соціальної поразки.. 70 3.2. Жовчносекреторна функція печінки щурів в умовах експериментальної гіперхолестеринемії 83 3.2.1. Об’ємна швидкость секреції жовчі у щурів в умовах експериментальної доксициклінової гіперхолестеринемії... 84 3.2.2. Жовчні кислоти жовчі щурів з експериментальною доксицикліновою гіперхолестеринемією....... 86 3.2.3. Ліпіди жовчі щурів з експериментальною доксицикліновою гіперхолестеринемією.. 93 3.3. Можливі корекційні заходи при порушеннях жовчносекреторних процесів в умовах соціального стресу. 97 УЗАГАЛЬНЕННЯ ..... 124 ВИСНОВКИ 131 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... 133
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ У дисертації, відповідно до мети, вирішене актуальне наукове завдання, яке стосується впливу соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчносекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину, та зроблені наступні висновки: 1. Соціальний стрес істотно пригнічує процеси, які забезпечують синтез, біотрансформацію і транспорт жовчних кислот у жовч, внаслідок чого у печінковому секреті стресованих щурів зростає вміст вільних дигідроксихоланових хенодезоксихолевої і дезоксихолевої кислот на 2025 % (р<0,05) порівняно з контролем та у значній кількості виявляються вторинні моногідроксихоланові літохолева і тауролітохолева кислоти, які відсутні у печінковому секреті тварин контрольної групи. 2. Соціальний стрес викликає порушення процесів обміну холестеролу в печінці, що викликає зниження концентрації вільного холестеролу в жовчі тварин на 21,730,9 % (р<0,01) порівняно з контролем та посилення його етерефікації в гепатоцитах. При цьому у жовчі зменшується вміст фосфоліпідів на 11,7 % (р<0,01) та вільних жирних кислот на 15,436,5 % (р<0,05) порівняно з контрольною групою, що може бути пов’язане з їх посиленим використанням в організмі стресованих тварин. Наслідки соціального стресу на жовчосекреторну функцію печінки чітко виявляються і через місяць після стресування. 3. Соціальний стрес викликає зміни жовчоутворення, які призводять до зниження солюбілізаційних властивостей жовчі та підвищує ризик літогенезу одразу після завершення впливу стресу, так і через місяць після нього. 4. В клітинах печінки щурів експериментальна гіперхолестеринемія пригнічує процеси утворення, гідроксилювання, кон’югації і транспорту холатів унікальних компонентів жовчі, які визначають її основні фізико- 132 хімічні властивості як травного секрету та порушує нормальне співвідношення ліпідних компонентів жовчі. 5. Застосування корвітину в умовах експериментального соціального стресу стимулює детоксикаційні процеси в гепатоцитах; призводить до зменшення вмісту вільного холестеролу на 18,526,9 % (р<0,05) та збільшення кількості його етерів у жовчі самців щурів на 26,558,2 % (р<0,05) порівняно з контролем; забезпечує підтримання нормальної концентрації фосфоліпідів та сприяє загальній інтенсифікації ліпідного обміну, що вказує на високі потенційні можливості використання корвітину як корегуючого фактору за умов хронічного соціального стресу.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины