ВДОСКОНАЛЕННЯ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНІ ЛОКАЛЬНОГО ГЕОЇДА : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ГЕОИДА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНІ ЛОКАЛЬНОГО ГЕОЇДА
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ГЕОИДА
 • Кол-во страниц:
 • 127
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


   БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


   


  На правах рукопису


   


  Гончаренко  Олександр  Степанович


  УДК 528.3


   


  ВДОСКОНАЛЕННЯ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕТОДІВ


   ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНІ ЛОКАЛЬНОГО ГЕОЇДА


   


  Спеціальність 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія


   


  Дисертація на здобуття наукового ступеня


  кандидата технічних наук


   


   


  Науковий керівник


  Гладілін Валерій


  Миколайович


  кандидат технічних наук


   


   


   


   


  Київ-2013
   


  З М І С Т

  ВСТУП...………………………………………………………………………4


  Розділ 1. Аналіз існуючих методів визначення поверхні геоїда на локальну територію……………………………………………………....... 9


  1.1. Загальна характеристика проблеми визначення та використання відхилень прямовисних ліній та поверхні локального геоїда………..……. 9


  Висновки до першого розділу ......................................................................23


  Розділ 2. Дослідження і розроблення спільної методики вимірювань та обробки астрономо-геодезичних  даних для визначення профілю геоїда…………………………………………………………………………..25


  2.1. Розроблення нової методики визначення відхилень прямовисних ліній за допомогою переносних засобів …..... …………………………................25


  2.2. Дослідження елементів моделі вимірювань високоточною зенітною камерою (ВЗК)……..........................................................................................27


  2.3. Теоретичні дослідження чинників впливу на вимірювання за допомогою ВЗК……….....................................................................................32


  2.4. Розроблення концептуальних характеристик ВЗК…….. ......................41


  2.4.1 Прилад зарядового зв'язку в якості фотоаналізатора високоточної зенітної камери……………………………………………………………….. 50


  2.4.2 Дослідження формування світлового індексу “мітки зеніту” та впливу орієнтації приладу зарядового зв'язку по азимуту на точність вимірювань……………………………………………………………………..55


  2.4.3. Дослідження похибки визначення координат мітки зеніта…………. 57


  2.4.4. Дослідження форми траєкторії руху зірки в залежності від широти пункту спостереження………………………………………………………….66


  2.4.5.Вибір робочих зірок……………………………………………………… 69


  2.4.6. Розроблення методики спостережень та алгоритму математичної обробки результатів вимірювань……………………………………………..75


  2.4.7 Дослідження точності визначення геодезичних координат за допомогою засобів GPS……………………………………...........................81


  2.5. Принципи побудови та математичні алгоритми створення моделі геоїда…………………………………………………………………………  83


  Висновки до другого розділу ........................................................................91


  Розділ 3. Експериментальні дослідження точності спільного використання високоточної зенітної камери та GPS- приймача ………………………… 93


  3.1.Експериментальні дослідження точності визначення астрономічних координат та відхилень прямовисних ліній….........................................93 Висновки до третього розділу.....................................................................108


  Заключні висновки та рекомендації ........................................................109


  Список використаних джерел.....................................................................111


  Додатки   ……………………………………………………………………123

   
   


   


  ВСТУП

  Актуальність теми. Однією із головних задач вищої геодезії і суміжних з нею наук (гравіметрії, теорії фігури Землі, космічної геодезії та астрономії) є визначення параметрів фігури Землі (її форми і розмірів), зовнішнього гравітаційного поля і їх змін в часі.


  Оскільки фігура геоїда залежить від напрямків прямовисних ліній, які співпадають з напрямками сили тяжіння, а останні в основному залежать від притягуваної дії нерівномірно розподілених всередині Землі мас, то фігура геоїда – геометрично вельми складна.


  Вивчення гравітаційного поля Землі по своїй суті – геофізична проблема, як і вивчення інших фізичних полів Землі. Однак в силу особливої ваги для геодезії і з врахуванням того, що параметри фігури і гравітаційного поля Землі визначаються із спільної обробки комплексу астрономо-геодезичних, гравіметричних, супутникових та інших вимірювань і спільно використовуються при розв'язанні багатьох задач вищої геодезії, вивчення  гравітаційного поля Землі є однією із головних наукових задач геодезії.


  Визначення поверхні геоїда в межах території України є першочерговою задачею Державної геодезичної служби України. Це пояснюється необхідністю найшвидшого переходу до європейської системи висот, в якій, як відомо, поверхня європейського геоїда використовується як відлікова. Розв’язання такої проблеми потребує проведення детальних гравіметричних вимірювань, що в свою чергу вимагає великих фінансових витрат. Відсутність необхідних коштів змушує переходити до розроблення нетрадиційних методів визначення поверхні геоїда. Останні розробки в цій області, такі як використання методу коллокації для розповсюдження поверхні європейського геоїда на територію України не забезпечують необхідної точності визначення цієї поверхні, так як засновані на математичному апараті без залучення даних для території України. Тому розроблення сучасних астрономо-геодезичних методів визначення геоїда території нашої держави є актуальною задачею.


  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень пов'язаний з реалізацією Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 37. Основна частина дисертаційної роботи виконана в межах науково-дослідної тематики Київського національного університету будівництва і архітектури, а саме: „Дослідження комплексної методики астрономо-геодезичних і гравіметричних визначень гравіметричної поверхні” (номер державної реєстрації 0100U002799 №96-305 від 6.06.2000р.), де замовником є міністерство освіти і науки України.


  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення нових та удосконалення існуючих астрономо-геодезичних засобів і методів, які забезпечують підвищення точності визначення відхилень прямовисних ліній та поверхні локального геоїда. Для досягнення вказаної мети поставлені та виконані такі завдання :


  - аналіз існуючих методів та засобів визначення відхилень прямовисних ліній та поверхні геоїда;


  - розроблення нової методики визначення відхилень прямовисних ліній за допомогою засобів GPS і високоточної зенітної камери;


   - теоретичне обґрунтування і розроблення конструкції високоточної зенітної камери для визначення астрономічних координат;


   - реалізація математичної моделі вимірювань за допомогою високоточної цифрової зенітної камери для встановлення кореляційних зв’язків між основними чинниками впливу на точність визначення астрономічних координат;


   - розроблення алгоритму формування моделі профілю геоїда на локальну територію;


  - експериментальні дослідження точності вимірювального астрономо-геодезичного комплексу.


  Об’єкт досліджень: поверхня локального геоїда.


  Предмет досліджень: створення комплексу засобів астрономо-геодезичних вимірювань для визначення поверхні геоїда.


  Методи досліджень базуються на використанні сучасної GPS- технології як одного із основних методів визначення геодезичних координат, застосовані методи математичного моделювання та теорії ймовірностей. Оцінювання параметрів та точності вимірювань здійснювалось за методом найменших квадратів (МНК).


           Наукова новизна одержаних результатів: полягає у виконанні теоретичних досліджень точності визначення астрономічних координат за допомогою високоточної зенітної камери, розробленні нової методики визначення відхилень прямовисних ліній за допомогою переносних засобів (GPS- приймача та високоточної зенітної камери), проведенні експериментальних досліджень точності вимірювань за допомогою високоточної зенітної камери та одно частотних GPS- приймачів ProMark 2 фірми „Ashtech Solutions”, розробленні принципово нового геометричного методу побудови поверхні геоїда на локальну територію.


  Практичне значення одержаних результатів: полягає у розробленні методики визначення відхилень прямовисних ліній за допомогою високоточної зенітної камери та засобів GPS; розробленні нової конструкції високоточної зенітної камери, що дозволило суттєво підвищити точність визначення астрономічних координат. Новизна технічного рішення підтверджена деклараційним патентом на винахід UA 63575 A № 2003054111-Бюл. №1 від 15.01.2004.


  Результати досліджень пройшли експериментальні випробовування та впроваджені в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії, в науково-дослідних роботах з бюджетної тематики та в навчальному процесі в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Підтверджено правильність теоретичних положень та підвищення точності визначення відхилень прямовисних ліній за допомогою переносних засобів.


  Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, які становлять суть дисертації, були сформульовані та вирішені автором самостійно. Особистий внесок автора полягає у постановці задачі теоретичних досліджень ефективності визначення відхилень прямовисних ліній та поверхні локального геоїда за допомогою засобів GPS та високоточної зенітної камери .


  У спільних публікаціях особистий внесок автора полягає у проведенні досліджень короткохвильових ондуляцій геоїда та встановленню зв’язку із відхиленнями прямовисних ліній [16,77], дослідженні кореляційних зв’язків моделі вимірювань між факторами впливу на вимірювання за допомогою високоточної зенітної камери [70], експериментальні дослідження точності визначення відхилень прямовисних ліній та їх геологічна інтерпретація для пошуку нафтогазоносних родовищ [106].


  Апробація результатів дисертації. Основні результати доповідались на П’ятій Всеукраїнській конференції з геоінформаційних технологій „ГІС-ФОРУМ-99” в 1999р. в м. Києві та науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури 2000-2012 рр. в Києві.


  Публікації. По темі дисертації автором опубліковано 9 наукових робіт, серед них 8 статей у наукових фахових виданнях (4 одноосібні), один деклараційний патент на винахід.


   


  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 3 розділів, заключних висновків, списку літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 126 сторінок, робота містить 28 рисунків, 6 таблиць, список використаних джерел із 107 найменувань на 12 сторінках та додатки на трьох сторінках.

 • Список литературы:
 • ЗАКЛЮЧНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ


  У дисертації проведено теоретичне узагальнення та опрацьовано нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні точності визначення відхилень прямовисних ліній та профілю локального геоїда.


  Головними науковими і практичними результатами дисертаційної роботи є:


  1.       Розроблено і теоретично обґрунтовано новий метод визначення абсолютних відхилень прямовисних ліній, в основу якого покладені геометричні принципи на відміну від фізичних методів розв’язку даної задачі. Особливостями методу є використання високоточної зенітної камери та засобів GPS, що дозволило підвищити точність вимірювань за рахунок використання оригінальних схемних рішень конструкції ВЗК.


  2.                     Запропоновано і обґрунтовано за точністю схемні рішення нової високоточної зенітної камери з використанням сучасної елементної бази, що дозволяє реалізувати новий метод визначення відхилень прямовисних ліній. Новизна технічного рішення підтверджена деклараційним патентом на винахід.


  3.                     Створена модель вимірювань за допомогою високоточної зенітної камери дозволила встановити кореляційні зв’язки між основними факторами впливу на точність одержання результатів вимірювання. Встановлено, що максимальний вплив на точність визначення астрономічних координат мають: - похибка визначення часу спостережень та похибка визначення мітки зеніту. Мінімальний вплив має чутливість ПЗЗ-матриці.


  4.                     Розроблено алгоритм формування профілю геоїда на локальну територію.


  5.                     Проведені теоретичні дослідження точності методики підтверджені результатами експериментальних досліджень, які свідчать про близькість одержаних результатів до теоретичних розрахунків і відсутність суттєвих помилок.


  6.                     Визначення відхилень прямовисних ліній за допомогою переносного комплекту ВЗК та GPS- приймача за новою методикою є зручним і компактним засобом пошуку нафтогазоносних родовищ та їх обстеження, що є важливою державною та науково-технічною проблемою України.


  7. Предметом подальших досліджень є впровадження та розроблення цифрових зенітних камер для визначення поверхні локального геоїда в режимі реального часу .


      


   


  Список використаних джерел


  1. Рабинович Б.Н. Основы построения опорных геодезических сетей/ Рабинович Б.Н.- М.: Геодезиздат, 1948.- С.323.


  2. Хаимов З.С. Основы высшей геодезии: учебник для вузов/ Хаимов З.С.; под ред. М.М. Машимова. - М.: Недра, 1984. – С. 44.


  3. Яковлєв Н. В. Высшая геодезия: учебник для вузов/ Яковлєв Н. В. - М.: Недра, 1980, - С. 445.


  4.    Жданович В.Г. Высшая геодезия/ Жданович В.Г., Белоликов А.Н., Гусев Н.А., Звонарев К.А. - М.: Недра, 1970. - С.51.


  5.    Закатов П.С. Курс высшей геодезии/ Закатов П.С. - М.: Недра, 1964. - С. 364.


  6.    Справочник геодезиста/ [под ред. Большакова В.Д. и Левчука Г.П.]-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1985. - С. 455.


  7. Староверов В.С. Вища геодезія: навч.посібник/ Староверов В.С. - К.: ІЗМН, 1996. -  С. 224.


  8.    Двуліт П.Д. Гравіметрія: підручник/ Двуліт П.Д.-Львів.ЛАГТ, 1998. – С.196.


  9.    Макаров Н.П. Геодезическая гравиметрия/. Макаров Н.П. - М.: Недра, 1968. - С. 408.


  10.          Молоденский М.С. Основные вопросы геодезической гравиметрии: труды ЦНИИГАиК/ Молоденский М.С. - М.: Геоиздат 1945, 42. – С.106.


  11.          Бровар В.В. О решении краевой задачи Молоденского : Изв. Вузов. / Бровар В.В. - М.: Геоиздат// Геодезия и аэрофотосъемка,-19634. - С. 129-137.


  12.          Венинг Мейнес Ф.М. Формула, выражающая уклонение отвеса через гравитационные аномалии, и некоторые формулы для гравитационного поля и гравитационного потенциала вне геоида. В кн.: Статьи о силе тяжести и фигуре Земли/ Венинг Мейнес Ф.М. - М.: Изд. геодезической литературы, 1961. - С.137-152.


  13.          Двулит П.Д. Влияние неприливних изменений гравитационного поля Земли на результаты высокоточных геодезических измерений: Материалы Всесоюз. техн. конф. НИИПГ/. Двулит П.Д. – 1990. – С. 30-34.


  14.          Тумаков Е.Н. О необходимости совершенствования существующих редукций силы тяжести/ Тумаков Е.Н.// Геодезия и картография. - М.: Недра, 2001, № 5. - С. 10-13.


  15.          Sheherban I. The computation of topographic mass potential// Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва (погляду XXI століття)/ Sheherban I., Abrikosov O.// Зб. наук. Праць. - Львів, Ліга Прес, 2000. - С. 30-36.


  16. В.Г. Бурачек. Вдосконалення методики астрономо-гравіметричного нівелювання/ В.Г. Бурачек, О.С. Гончаренко, Р.Х. Греку// Інженерна геодезія. К., 2000, № 42. - С. 25-28.


  17. А.с. № 1196691 СССР МКИ G02/1700. Фотографическая зенитная камера/ Бурачек В.Г., Греку Р.Х. и др. №3251176; заявл. 16.09.84; опубл. 8.08. 85 г, Бюл.№3.


  18. Бурачек В.Г. О новых геодезических технологиях топографии поверхности геоида/. Бурачек В.Г., Греку Р.Х.// Инженерная геодезия, К.: 1997 38. - С. 11-14.


  19. Б. Гофманн-Велленгоф. Глобальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика / Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз; пер. з англ. третього вид. під ред. Я.С. Яцківа.- Київ: Наук. думка, 1995. – С. 380.


  20. Михайлов А.А. Курс астрофізики і астрономії/ Михайлов А.А. - вид. „Наука”, 1973. - С. 270.


  21. Григорьев В.В. Мореходные инструменты и приборы/ Григорьев В.В., Самохвалов Л.А., Чубрай А.И., Щетинина А.Н. - М.:изд. Транспорт, 1960. - С. 347-363.


  22. Заявка на патент № 339516123 кл. G 01/C 11/40, G 01/C 21/00, G 02/B 17/00 от 14.12.82г. Зенитная фотокамера для наблюдения звезд/ Бурачек В.Г. Греку Р.Х., Дзюбенко В.Н., Живов В.М. заявл. 14.12.82г.


  23. А.с. 1121585 СССР, МКИ G 01 C 21/02; С 02 D 23/12 Устройство фотоэлектрической регистрации моментов прохождения звезд /Язев А.Я., Медведков Э.П. №3230267/40-23; заявл. 31.12.80; Опубл. 30.10 84, Бюл. № 40.


  24.  Ленг К. Астрофизические формулы/ Ленг К.-М.: Мир, 1978, т.2. - 383с.


  25. Байсарович М.М. Огляд атласу „Глибинна будова літосфери та екологія України/ Байсарович М.М., Гончаренко О.С., Денисюк Б.І. //Інженерна геодезія. – Київ, 2003. - Вип. 49. - С.19-26.


  26. Боровой В.О. Двокоординатний кодовий автоколіматор./ Боровой В.О.// Инженерна геодезія. – Київ,1992 Вип. 35. - С. 23-27.


  27. Бурштинська Х.В. Аерофотографія./ Бурштинська Х.В.// Львів, ЛАГТ,1999. - 340 с.


  28. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Т. I и II/ Тимошенко С.П. - М.: Наука,1965. - С.363.


  29. Шерклифф У. Поляризованный свет/ Шерклифф У. М.: Мир, 1965. - С. 264.


  30. Домратов В.Г., Матвеевский В.Р., Смирнов Ю.С. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений/ Домратов В.Г., Матвеевский В.Р., Смирнов Ю.С. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - С.186.


  31. Боровой В.А., Бурачек В.Г., Пацкин А.М. Основные погрешности высокоточных зенитных камер при определении астрономических координат/ Боровой В.А., Бурачек В.Г., Пацкин А.М.// Інженерна геодезія, 1999. - Вип..40, 1999. - С.29-34.


  32.           Гончаренко О.С. Ефективність визначення вискових ліній за допомогою засобів GPS і високоточної зенітної камери/ Гончаренко О.С.// Інженерна геодезія. – Київ, 2003. -Вип. 49. - С. 320.


  33.           Боровий В.О. Автоколімаційні, поляризаційні і лазерні вимірювання в геодезії. Монографія/ Боровий В.О.// Чернігів, РВВ-4ДІЕіУ – НЦ МДВУ, 1999. - С. 321.


  34.           Гончаренко О.С. Зенітна камера/ Гончаренко О.С.//  Інженерна геодезія. Київ, 2004.-Вип. 50. - С. 256.


  35.           Деклараційний патент на винахід UA 63575 A, МКИ  G0217/00. Пристрій для спостереження зірок в зеніті/ Боровий В.О., Бурачек В.Г., Гончаренко О.С., Карпінський Ю.О. (Україна). - № 2003054111; заявл. 06.05.2003; опубл. – 15.01.2004, Бюл. № 1.


  36.           Белогородский С.Л. О точности определения аэронавигационных данных в дифференциальном режиме/ Белогородский С.Л., Веременко Б.В., Котелев Б.В.// – Геодезия и картография. - М.: 1999. - № 3. - С. 9-13.


  37. Хельмут Виссель. Получение уклонения отвеса при использовании передвижной зенитной камеры. Труды международного симпозиума по определению геоида в Европе в Средиземном море/ Хельмут Виссель// Ancona-Numana, Italy, 25-29 sept. 1998. - Р. 231-242.


  38. Стокс Д. О силе тяжести на земной поверхности, В кн.: Статьи о силе тяжести и фигуре Земли/ Стокс Д. - М.: изд. геодезической литературы, 1961. - С.9-44.


  39. Брунс Г. Фигура Земли. В кн.: Статьи о силе тяжести и фигуре Земли/ Брунс Г. - М.: изд. геодезической литературы, 1961. - С. 45-100.


  40.           Молоденский М.С. Труды ЦНИИГАиК/ Молоденский М.С., Еремеев В.Ф., Юркина М.И.//. М.: геоиздат,1960.-Вып. 131. - С. 250.


  41.           Жонголович И.Д. Внешнее гравитационное поле Земли и фундаментальные постоянные, связанные с ним. Труды института теоретической астрономии/ Жонголович И.Д. - М.: Л., изд. АН СССР, 1952. - Вып.3. - С. 3-89.


  42.           Пеллинен Л.П. Высшая геодезия/ Пеллинен Л.П. - М.: изд. Недра, 1978. - С. 118.


  43. Мориц Г. Современная физическая геодезия/ Мориц Г.// М.: Недра, 1983. - С. 390.


  44. Зелинский Я.Р. Наблюдения искусственных небесных тел/ Зелинский Я.Р., Рутковска М М.// ч. 2,1982, №21. - С. 477-485.


  45.          Грин А.Г.. Точность радиолокационных гравиметрических измерений со спутника.- В кн.: Использование искусственных спутников для геодезии/ Грин А.Г. - М.: Мир, 1975. - С.320-338.


  46.          Саастамойнен Ю. Тропосферная и стратосферная поправки радиослежения ИСЗ.- В кн.: Использование искусственных спутников для геодезии/ Саастамойнен Ю. -.М.: Мир, 1975. - С. 348-356.


  47.          Пирсон У., Мер Э. Форма и смещение среднего возвращенного импульса радиолокационного альтиметра Скайлаба в зависимости от волнения моря. В кн.: Использование искусственных спутников для геодезии/ Пирсон У., Мер Э. - М.: Мир, 1975. - С. 305-319.


  48.          Schwiderski B. W. Ocean tides/ Schwiderski B. W.// Marine Geodezy,1980. - P.219-255.


  49.          Беглас Л. Переработка доплеровских наблюдений ИСЗ для вывода движения полюса Земли.- В кн.: Использование искусственных спутников для геодезии/ Беглас Л.// М.: Мир, 1975. - С.258-264.


  50.          Смит Д. Е. Геодезические исследования и лазерная локация спутников. -В кн.: Использование искусственных спутников для геодезии/ Смит Д. Е// М.: Мир, 1975. - С.265-280.


  51.          Altimeter & microwave Radiometer ERS products. User Manual/Ref.: C2-MUT-A-01-1F, version 2.1. -  Date: 11.03.1996.


  52.          Губанов В.С. Проблемы решения фундаментальных проблем астрометрии с помощью сверхдлиннобазовой радиоинтерферометрии и специальных космических экспериментов/ Губанов В.С., Стрелецкий Ю.С., Умарбаев Н.Д., Фираго Б.А. //Наблюдения искусственных небесных тел. 1975, № 15. - С.228-252.


  53. Абрикосов О.А. Застосування навігаційних систем для розв'язання основної задачі геодезії/ Абрикосов О.А., Цюпак І.М., Зозуляк П.М. та інші// Вісник геодезії та картографії. – Київ, 1997.- № 1(7). - С. 47-55.


  54. Баран П.І. Перший досвід і проблеми використання GPS-методу в інженерно-геодезичній практиці в Україні/ Баран П.І., Бондар А.Л., Романишин П.О., Сушко В.Г., Черемшинський М.Д., Чорнокінь В.Я.// Вісник геодезії та картографії. - Київ, 1998. - № 2. – С. 29-36.


  55. Бойков В.В., Галузин В.Ф., Кораблев Е.В. Применение геодезических спутников для решения фундаментальных и прикладных задач/ Бойков В.В., Галузин В.Ф., Кораблев Е.В.// Геодезия и картография. – М.: 1999. - № 11. - С.8-12.


  56.          Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли/ Грушинский Н.П. - М.: Наука, 1976. - С.512.


  57.          Шимбирев Б.П. Теория фигуры Земли/ Шимбирев Б.П. - М.: Недра, 1975. - С. 432.


  58.          Бровар В.В. Фундаментальные гармонические функции с особенностью на отрезке и решение внешних краевых задач/ Бровар В.В.//Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка,- 1963.- Вып.3. - С. 51-61.


  59.          Петровская М.С. Новые формулы для определения геопотенциала. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии: Тр.III- Орловской конференции/ Петровская М.С. //АН Украины. Глав. астроном. обсерватории; Ред. кол.: Яцкив Я.С. и др.-Киев,1993. - С. 384.


  60.          Rapp R.H. The relationship between mean anomaly block sizes and spherical harmonic representations/ Rapp R.H.// Journal, Geophysics. Res., V.82, 1977. - P.5360-5365.


  61.          Macdonald K.C. The crest of the Mid-Atlantic Ridge: models for crustal generation and tectonics, in The Geology of North America/  Macdonald K.C.// vol. M, Geological Society of America, Boulder, Colo., 1986. - pp.51-68.


  62.          Swild Ch., An Analysis of ridge axis gravity roughness and spreading of Africa of Geophys/ Swild Ch., Sandwell D.T.// Res., v.97, NB3, 1992. - pp.3235-3245.


  63.          Sandwell D.T. High-accuracy, high-resolution gravity profiles from 2 notch of the Geoset Exact Repeat Mission/ Sandwell D.T., McAdoo D.C// Journ of Geophys, 1990 Res., 95. pp.3049-3060.


  64.          Rumma P. Relations between rates of sediments accumulation on continental shelves, spreading and estuary inferred from Central North Atlantic/ Rumma P.// Geol. Soc. Amer. Researd, 1973, v.84. pp. 2851-2872.


  65.          Lemoine F. G. The Development of the Joint NASA GSFC and the National Imagery and Mapping Agency (NIMA) Geopotential Model EGM96/ Lemoine F. G., Kenyon S.C. and other// NASA/TP-1998-206861 Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771. - July 1998.


  66.          Вергасов В.А. Вычислительная математика/ Вергасов В.А., Журкин И.Г., Красикова М.В. и др.// М.; Недра, 1976. - С 320.


  67.          Гельмерт Ф.Р. Математические и физические теории высшей геодезии. Том 1. Математические теории/ Гельмерт .Ф.Р.// Пер. с немецкого М.Л. Рудштейна. Под общей редакцией С.Г. Судакова. - М.: Изд. геодезической литературы, 1962. - С.-408.


  68.          Николаенко Б.А. Карта линейных и кольцевых структур Украинской ССР (по материалам космических съемок) масштаба 1:1000000/ Николаенко Б.А. - Объяснительная записка//. Киев, 1989. Мингео СССР, Укргеология, Центр. тематич. экспедиция. - С. 114.


  69.          Лялько В.И. Аэрокосмические методы в геоэкологии/ Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Жарый В.Ю. - Киев: Наукова думка, 1992. - С. 205.


  70.          Гончаренко О.С. Дослідження елементів моделі вимірювань високоточною цифровою зенітною камерою/ Гончаренко О.С., Гладілін В.М.// Інженерна геодезія. - К.:, 2006. - Вип.52. - С.45-50.


  71.          Старостенко В.И. О компьютерном построении геофизических карт по произвольной сети исходных данных/ Старостенко В.И., Дядюра В.А., Легостаева О.В.// Геофизический журнал.-1996.-Т. 18. - № 3. - С.3-11.


  72.          Зверев А.Т. К проблеме связей ондуляций геоида с тектоническими процессами/ Зверев А.Т.// Изв. Вузов. Геодезия и аэрофотосъемка – 1982, № 4. С.32-38.


  73.          Rapp R.H. Geoid information by wave, length. Bull Geoid/ Rapp R.H.// 1973, 110.  - Рp.405-411.


  74.          Gahagan. Tectonic fabric map of the ocean basin from satellite altimetry data/ Gahagan, Scotese C.R., Royer J-Y, etc.// Tectonophysics. V. 1995, 1988 (1-4), - p.1-26.


  75.          Греку Р.Х. Оценка погрешности определения уровня океана на полигонах спутниковым методом / Греку Р.Х., Костецкий Н.М., Острецов Г.А.// Морской гидрофизический журнал. – 1985, - № 4. - С. 57-60.


  76.          Демьянов В.Г. Статистический анализ возмущений ИСЗ/ Демьянов В.Г.//Наблюдение ИСЗ. 1971,№ 11. - С. 65-67.


  77.           Гончаренко О.С. Короткохвильові ондуляції геоїда і необхідність їх вивчення астрономо-геодезичними та гравіметричними засобами/ Гончаренко О.С., Вітенко В.Я.// Інженерна геодезія. – Київ, 2002. - Вип. 48. - С. 83-88.


  78.          Двулит П.Д. Сезонные деформации уровенной поверхности, обусловленые снежным покровом/ Двулит П.Д., Скуин Б.Л.// Симп. КАПТ: Тез. докл. - 1988. – С.95-96.


  79.          Двулит П.Д. Об учете притяжения снежного покрова при абсолютных определениях силы тяжести/ Двулит П.Д., Скуин Б.Л./ Повторные гравиметрические наблюдения.-М.,1993. – С. 106.


  80.          Пеллинен Л.П. Точностные вопросы вычисления уклонений отвеса по сглаженным аномалиям силы тяж ести/ Пеллинен Л.П., Непман Ю.М., Лебедев С.В., Дронин А.А.// Изв. ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка, № 5. М.:1980. - С. 38-44.


  81.          Нейман Ю.М. К методике точностных расчетов при гравиметрическом выводе аномалий высот и уклонений отвеса по результатам гравиметрических измерений/ Нейман Ю.М.// Геодезия и картография, 1974. - №2. - С. 34-36.


  82. Неумывакин Ю.К. Автоматизированные методы геодезических измерений в землеустройстве/ Неумывакин Ю.К., Перский М.И. – М.: Недра, 1990. – С. 263.


  83. Гусев Ю.С. О повышении эффективности электронной тахеометрической съемки/ Гусев Ю.С., Побединский Г.Г.// Геодезия и картография, 1986, №9. - С. 17-20.


  84. Резницкий Ф.Е. Обработка результатов измерений электронным тахеометром/ Резницкий Ф.Е.// Геодезия и картография. 1982, №2. - С.30.


  85.          Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений/ Валеев С.Г.//.-М.: Наука, 1991. – С. 272.


  86.          Вапник В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным/ Вапник В.Н.// - М.: Наука, 1979. С.447.


  87. Тимофеев Н.А. Достоверность сбора геодезической информации при ручной регистрации данных/ Тимофеев Н.А.// Труды НИИПГ, 1985, №10. - С. .20-24.


  88. Сухов А.Н. Системный анализ геодезических измерений/ Сухов А.Н.// - М.: Недра, 1991. С. 175.


  89. Pischukhina K.V. Methods of approximation of geoid heiqhts and deflections of the vertical/ Pischukhina K.V./ Ed. by P.Holota. – Praque, 1987. – P.421-441.


  90. Petrovskaya M.S. Methods for compact approximation of the geoid heiqht/ Petrovskaya M.S., Pischukhina K.V.// Manuser Geoid, 1990. P.253-260.


  91. Андропов И.Л. Об интегрировании сплайн-функций/ Андропов И.Л.// – рукопись деп. В УкрНИИНТИ, № 358 Ук-86. – Киев, 1986. – С. 64.


  92. Andropov I.L. Smoothing the “smoothing” cubic spline-functions/ Andropov I.L.// Publ. Astron.Inst. Crech – 1987. – P.161-164.


  93. Лисицкий Д.В. Автоматизированная система крупномасштабного картографирования местности/ Лисицкий Д.В.// – Труды НИИПГ. - Вып. 6, 1982. С. 73-89.


  94. Завялов Ю.С. Методы сплайн-функций/ Завялов Ю.С., Квасов Б.Н., Мирошниченко В.Л. – М.: Наука, 1980. – С.352.


  95. Гахов ф.Д. Уравнение типа свертки/ Гахов ф.Д., Черских Ю.Н./ – М.: Наука, 1978. С. 295.


  96. Чмчян Н.Т. Варіаційно-зважена апроксимація результатів динамічних спостережень/ Чмчян Н.Т.// Науково-технічний журнал «Вісник геодезії та картографії» №3(18), 2000. С.13-14.


  97.           Бурачек В.Г. Нівелір з само встановлюваною лінією візування/ Бурачек В.Г., Гончаренко О.С. //Інженерна геодезія. - К., 2001. - Вип. 45. С. 260.


  98.          Бурачек В.Г. Оптичний блок для одержання зображень віддалених предметів/ Бурачек В.Г., Гончаренко О.С., Крячок С.Д. //Інженерна геодезія. К., 2002. - Вип. 47. – С. 184.


  99. Деклараційний патент на винахід 36364А України, МКИ G 01 B13/10. Нівелір з само встановлюваною лінією візування (Безручук О.В., Бурачек В.Г., Гончаренко О.С. (Україна). Заявл. 10.12.1999; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.


  100. Чеботарев А.С. Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей/ Чеботарев А.С.// Учебник для геодезических вузов. - М.: Издательство геодезической литературы, 1958. -  С. 606.


  101. Войтенко С.П. Система комплексної оцінки і прогнозування деформацій масиву гірничих порід при розробці родовищ вуглеводнів/ Войтенко С.П., Мазницький А.С.// Інженерна геодезія. К., Випуск 47, 2002. - С. 184.


  102. Мазницький А.С. Дослідження техногенної геодинаміки та деформацій обв’язки свердловин на Червоно партизанському підземному сховищі газу/ Мазницький А.С., Сакун М.Ю// Інженерна геодезія.К., 2002. - Випуск 46. - С. 167-176.


  103. Босов Г.П. Про техногенну геодинаміку на Червоно партизанському ПСГ/ Босов Г.П., Довжок Є.М., Мазницький А.С., Олексик В.І// Журнал „Нафтова і газова промисловість”, №2, 1993. - С. 17-22.


  104. Мазницкий А.С. Влияние техногенных факторов при эксплуатации ПХГ на герметичность скважин/ Мазницкий А.С., Олексюк В.И., Савкив Б.П.// Сборник «Подземное хранение газа» Москва, 1995. - С. 181-186.


  105. Гончаренко О.С. Врахування редукції GPS- антени під час вимірювань за допомогою високоточної зенітної камери/ Гончаренко О.С.// Інженерна геодезія. - К., 2005. - Вип. 51. С. 95-97.


  106. Гончаренко О.С. Можливість використання астрономо-геодезичних і супутникових засобів для пошуку корисних копалин/ Гончаренко О.С., Денисюк Б.І.// Інженерна геодезія. – К. - Вип. 54. С. 51-54.


   


  107. Гончаренко О.С. Високоточне визначення профілю локального геоїда за допомогою цифрової зенітної камери та засобів GPS/ Гончаренко О.С.// Інженерна геодезія. - К., 2011. - Вип.57. С. 10-14.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины