ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯ, ОСНАЩЕНОГО КАТАЛІТИЧНИМ НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА : УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ, ОСНАЩЕННОГО КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ, ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА • Название:
 • ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯ, ОСНАЩЕНОГО КАТАЛІТИЧНИМ НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА
 • Альтернативное название:
 • УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ, ОСНАЩЕННОГО КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ, ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА
 • Кол-во страниц:
 • 168
 • ВУЗ:
 • КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

  На правах рукопису

  Атамась Артем Іванович


  УДК 629.113.52:662.756:502.3  ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯ, ОСНАЩЕНОГО КАТАЛІТИЧНИМ НЕЙТРАЛІЗАТОРОМ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА

  Спеціальність 05.22.02 – Автомобілі та трактори


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  Шапко Володимир Федорович
  кандидат технічних наук, доцент  Кременчук – 2013

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .………………………….............. 4
  ВСТУП..……………………………………………………………………… 5
  РОЗДІЛ 1 Аналіз літературних джерел з питань покращення
  екологічних показників дизельних автомобілів……………………….
  10
  1.1. Шкідливі компоненти ВГ дизельних автомобілів та їх властивості.... 10
  1.2. Аналіз методів зменшення викидів шкідливих речовин дизельним
  автомобілем…………………………………………………………..............
  14
  1.2.1. Удосконалення конструкції та робочого процесу двигуна .………. 14
  1.2.2. Очищення ВГ у системі випуску ……………………………………… 15
  1.2.3. Використання альтернативних видів палива………………………... 19
  1.3. Нормування екологічної безпеки автомобілів та методи визначення
  показників………….………………………………………………………….
  25
  Висновки до розділу 1 ………………………………………………………. 32
  РОЗДІЛ 2 Розробка методик визначення та досліджень екологічних показників автомобіля ………………………………………………........
  34
  2.1. Методики розрахунку показників…………………………………….. 34
  2.1.1. Методика розрахунку екологічних показників ………………......... 34
  2.1.2. Методика розрахунку елементного складу та нижчої теплоти
  згоряння БП та сумішей БП з ДП ……………………………………..........
  42
  Висновки до розділу 2.……………………………………………………… 46
  РОЗДІЛ 3 Методика та результати експериментальних досліджень .. 48
  3.1. Методи експериментальних досліджень ………………..……............. 48
  3.1.1. Визначення жирно-кислотного складу палив .……………………... 49
  3.1.2. Визначення діелектричної проникності ДП, БП та їх сумішей ........ 51
  3.1.3. Моторні стенди для проведення експериментальних досліджень ... 51
  3.1.4. Вимірювальний комплекс ..……………………………..…….……… 59
  3.1.5. Випробування автомобіля за методикою ДСТУ 4276:2004.……..... 68
  3.1.6. Методика проведення дорожніх випробувань …………..…………. 69
  3.2. Оцінка похибки вимірювань ..………………………………….……… 71
  3.3. Результати визначення фізико-хімічних властивостей палив ..……... 72
  3.3.1. Результати визначення фізичних властивостей палив ..………........ 72
  3.3.2. Результати вимірювання діелектричної проникності палив .……… 75
  3.3.3. Результати визначення хімічного складу БП та його бінарних
  сумішей з ДП …………………...………………………………………........
  76
  3.4. Попередні дослідження показників на моторному стенді
  з одноциліндровим двигуном .………………………………………….......
  77
  3.5. Результати випробування автомобіля за методикою ДСТУ 4276:2004 …………………………………………………………………….
  81
  3.6. Результати досліджень витрат палива та екологічних показників
  на моторному стенді з дизелем ЯМЗ-238 ……..……………………….......
  81
  3.7. Результати дорожніх випробувань ……………………………………. 89
  Висновки до розділу 3.……………………………………………………… 90
  РОЗДІЛ 4 Результати досліджень екологічних характеристик
  автомобіля та їх узагальнення……………………………………............
  91
  4.1. Аналітичний опис характеристик двигуна та очисних
  властивостей нейтралізатора………………………………………….........
  91
  4.2. Визначення екологічних характеристик автомобіля……………….... 97
  4.3. Перевірка результатів досліджень екологічних показників……….... 120
  4.4. Визначення сумарної екологічної небезпеки…………………............ 123
  4.5 Автоматичне регулювання під час використання ДП та бінарних
  сумішей ДП з БП …………………………………………...………………
  128
  Висновки до розділу 4…………………………………………………….... 130
  ВИСНОВКИ …...………………………………………………………….... 131
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….……. 132
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 146  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  НТД Нормативно-технічний документ
  ДВЗ Двигун внутрішнього згоряння
  ВГ Відпрацьовані гази
  КН Каталітичний нейтралізатор
  БП Біопаливо
  ДП Дизельне паливо
  МЕО Метилові ефіри олій
  МЕРО Метилові ефіри ріпакової олії
  ВСТУП

  В економічно розвинутих країнах автомобільний транспорт за об’ємом ван-тажних та пасажирських перевезень займає перше місце [1]. За даними роботи [2] наприкінці двадцятого століття в експлуатації знаходилося близько 600 млн. авто-мобілів, а вже зараз їх кількість перевищила 1 мільярд і продовжує неухильно зрос-тати. Постійне зростання виробництва автомобілів, обладнаних двигунами внутріш-нього згоряння (ДВЗ), призводить до збільшення їх впливу на довкілля.
  Шкідливі наслідки автомобілізації класифікують за трьома основними напря-мами [1]: споживання ресурсів, забруднення навколишнього середовища, негативні соціальні наслідки.
  Важливою характеристикою автомобіля, яка визначає його технічний рівень, є ступінь впливу на навколишнє середовище та людину.
  Найбільш вагомим джерелом забруднення навколишнього середовища авто-мобілями є викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами (ВГ) двигунів.
  Людство вживає заходів щодо поліпшення природоохоронної ситуації на пла-неті, що знайшло відображення в документах, прийнятих ООН [3], в законодавствах більшості розвинутих країн. Положення про захист довкілля викладені й в Основ-ному Законі нашої держави – Конституції України [4].
  В розвинених країнах світу діє більш ніж 90 нормативно-технічних документів (НТД), національних і міжнародних стандартів, які регламентують допустимі межі шкідливих викидів автомобілів та їх двигунів [5].
  Постійне посилення вимог НТД щодо зменшення викидів шкідливих речовин з ВГ вимагає від виробників автомобілів зосереджувати значні зусилля для пошуку шляхів комплексного вирішення проблеми екологічної безпеки автомобільного транспорту.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисер-таційної роботи відповідає «Концепції національної екологічної політики України на період до 2020-го року», затвердженої Розпорядженням КМУ від 17.10.2007 № 880 р., та виконувалась вона згідно з планом наукових робіт Кременчуцького на-ціонального університету імені Михайла Остроградського за темою «Удосконален-ня маршрутної системи пасажирського автотранспорту в м. Кременчуці», державна реєстрація № 0100U001936.
  Мета та задачі досліджень. Метою роботи є покращення екологічних пока-зників дизельного автомобіля, оснащеного КН, шляхом використання БП.
  Для досягнення поставленої мети розв’язувались такі задачі:
  1. Проведення аналізу літературних джерел для визначення методів покра-щення та дослідження екологічних показників дизельних автомобілів.
  2. Удосконалення математичної моделі руху автомобіля з дизелем для визна-чення викидів шкідливих компонентів з урахуванням елементного складу палива.
  3. Розробка методики експериментальних досліджень екологічних показників дизелів і створення бази для їх проведення.
  4. Проведення попередніх досліджень з використанням одноциліндрового ди-зеля малої потужності для визначення впливу використання ДП, БП та їх сумішей на його екологічні показники.
  5. Проведення досліджень екологічних показників і характеристик автомобіля з дизелем під час використання ДП і його суміші з БП.
  6. Розробка рекомендацій з використання результатів досліджень.
  Об’єкт дослідження – вплив використання суміші ДП з БП на екологічні по-казники дизельного автомобіля, оснащеного КН.
  Предмет дослідження – екологічні показники дизельного автомобіля, осна-щеного КН, під час використання ДП, БП та їх бінарних сумішей.
  Методи досліджень – експериментальним методом визначалися фізико-хімічні властивості палив; екологічні, паливно-економічні та енергетичні показники двигунів на моторних стендах; витрати палива під час дорожніх випробувань авто-мобіля з дизелем. Характеристики двигуна, які отримані на моторному стенді, є ви-хідними для математичного моделювання руху автомобіля з визначенням викидів шкідливих компонентів і витрат палива. Розрахунковим методом на математичній моделі визначені екологічні показники та витрати палива автомобіля з дизелем під час використання ДП та його суміші з БП з вмістом БП 30 % за наявності та відсу-тності КН.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  - Встановлено, що покращення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного КН, шляхом використання БП в найбільшій мірі здійснюється під час застосування БП у якості домішки до ДП, у тому числі, за рахунок покращення умов роботи КН.
  - Встановлено вплив вмісту БП у суміші з ДП на формування екологічних по-казників дизеля та визначена доцільна величина добавки БП до ДП.
  - Визначено вплив використання БП в суміші з ДП на зміну екологічних пока-зників автомобіля з дизелем, у тому числі за сумарною приведеною до оксиду вуг-лецю токсичністю.
  - Удосконалено математичну модель руху автомобіля з дизелем для визначен-ня його екологічних показників уведенням безрозмірного екологічного показника та урахуванням елементного складу палива.
  Достовірність результатів дослідження забезпечена використанням доско-налих математичних методів, сучасної вимірювальної апаратури, засобів і методів математичної обробки результатів експериментальних досліджень та підтверджу-ється збігом очікуваних результатів з отриманими результатами досліджень.
  Практичне значення одержаних результатів.
  - Використання вдосконаленої математичної моделі руху автомобіля дає змогу врахувати елементний склад палива, що використовується та наявність або відсут-ність КН.
  - Використання безрозмірного екологічного показника дає змогу порівнювати екологічну безпеку автомобілів різної маси та розрахувати будь-які показники, при-йняті для оцінки екологічності автомобіля.
  - Запропоновано при використанні бінарних сумішей ДП із БП під час роботи двигуна на режимах навантажень, близьких до номінальних, оснащувати двигун па-ливною системою з автоматичним регулюванням положення упору максимальної циклової подачі палива (патент України № 53453).
  Результати досліджень використовуються в Управлінні головного конструкто-ра ПАТ «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук) під час проектування та випробувань досліних зразків автомобілів КрАЗ, а також у навчальному процесі кафедри «Автомобілі та трактори» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроград-ського.
  Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, що виносяться на за-хист, отримані здобувачем самостійно. У спільних публікаціях здобувачеві нале-жать: проведення випробувань дизельного двигуна з нерозділеною камерою згорян-ня та визначення його показників під час роботи на ДП і БП [6]; систематизація ре-зультатів випробувань дизельного двигуна під час роботи на зразках БП різного жирнокислотного складу [7]; обґрунтування доцільності використання методики ви-значення елементного складу БП за хроматографічними даними, проведення розра-хунків, визначення величини нижчої теплотворної здатності зразків БП, порівняння отриманих результатів з експериментальними даними [8]; створення моторного сте-нда для проведення експериментальних досліджень, спрямованих на покращення екологічних показників [9]; ідея проводити розрахунки викидів шкідливих компо-нентів, визначаючи кількість відпрацьованих газів у кіломолях з урахуванням еле-ментного складу палива [10]; участь у проведенні випробувань одноциліндрового дизельного двигуна під час роботи на ДП, БП та їх сумішах різного складу, обробка та систематизація результатів даних випробувань [11]; проведення систематизації результатів випробувань двигунів з різними умовами сумішоутворення під час ро-боти на БП різного жирнокислотного складу [12]; ідея використання величини діе-лектричної проникності для визначення складу сумішей ДП з БП у системах автома-тичного керування паливоподачею [13].
  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались і бу-ли схвалені: на Міжнародних науково-технічних конференціях «Проблеми створен-ня нових машин та технологій», які проводились 2007 – 2011 рр. у КрНУ ім. Михай-ла Остроградського (м. Кременчук); на всеукраїнських науково-технічних конфрен-ціях молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільст-ва», які проводились 2007 – 2011 рр. у КНУ ім. Михайла Остроградського (м. Кре-менчук); на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей» 2008 р. у Вла-димирському державному університеті у м. Владимир (Росія); на міжнародній нау-ково-практичній конференції «Проблеми хімотології» у Національному авіаційному університеті у м. Київ 2008 р.; на міжгалузевій науково-технічній конференції «Фу-ндаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигате-лей» 2008 р. у СПбДМТУ у Санкт-Петербурзі (Росія); на ІV Всеукраїнській науково-технічній конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» 11–12 грудня 2008 року, ЗДІА (м. Запоріжжя); на ІІІ і IV всеукраїнських науково-технічних конференціях науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників «Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення» у 2009 та 2011 рр. у ППІ НУК (м. Первомайськ); на міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів, науковців та фахівців «Суднова енерге-тика: стан та проблеми» у 2009 р. у НУК ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв); на 7-му Міжнародному автомобільному науковому форумі «Производство энергии и биотоплив второго поколения из непищевой биомассы» 21 – 22 жовтня 2009 р. у НАМИ ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (м. Москва, Росія); на міжнародній науково-технічній конференції «Новые материалы и технологии в машиностроении» 2011 р. БГИТА (м. Брянськ, Росія).
  Публікації. Основні теоретичні засади дисертації, методики, результати до-сліджень, висновки та рекомендації опубліковані у 8 друкованих роботах, у т. ч. у 6 фахових виданнях України, 1 за кордоном у фаховому виданні Росії та отримано 1 патент України на корисну модель.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У дисертації встановлено, що покращення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором, шляхом використання біопалива, в найбільшій мірі здійснюється під час застосування біопалива у якості домішки до дизельного палива.
  2. Встановлено вплив вмісту біопалива у суміші з дизельним паливом на зміну екологічних показників дизеля. Найбільше покращення екологічних показників відбувається під час використання суміші з вмістом біопалива 25…50 %. З урахуванням обмеження кінематичної в’язкості та густини суміші біопалива з дизельним паливом доцільно використання суміші з вмістом біопалива близько 30 %.
  3. Використання суміші біопалива з дизельним паливом з вмістом біопалива 30 % дає змогу покращити екологічні показники дизельного автомобіля за оксидом вуглецю на 10…14 %, вуглеводнями на 20…25 % та за викидами сажі до 30 % залежно від режиму руху. За викидами оксидів азоту показники не змінюються, а витрата палива збільшується на 4 %.
  4. За сумарним приведеним показником токсичності відпрацьованих газів використання суміші біопалива з дизельним паливом з вмістом біопалива 30 % дає змогу покращити екологічні показники дизельного автомобіля на 5…14 % залежно від режиму руху.
  5. Використання суміші біопалива з дизельним паливом з вмістом біопалива 30 % під час зупинок автомобіля з працюючим двигуном, що особливо важливо для маршрутних автобусів, дає змогу знизити викиди оксидів вуглецю на 17 %, вуглеводнів на 25 %, сажі – на 30 %, а за сумарним приведеним показником токсичності – на 14 %.
  6. Удосконалено математичну модель руху автомобіля для визначення екологічних показників автомобіля з дизелем уведенням безрозмірного екологічного показника та урахуванням елементного складу палива.
  7. При використанні сумішей біопалива з дизельним паливом різного складу під час роботи двигуна на режимі максимальної потужності рекомендується оснащувати двигун паливною системою з автоматичним регулюванням положення упору максимальної циклової подачі палива (патент України № 53453).
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Канило П.М. Автомобиль и окружающая среда. / П.М. Канило, И.С. Бей, О.И. Ровенский – Х.: Прапор, 2000. – 304 с.
  2. Хортов В.П. Велотрон – транспорт будущего / Хортов В.П. // Автомобильная промышленность. – 1997. – № 11. – С. 13.
  3. Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН. / Хромов С.С. – М.: Наука, 1984. – 190 с.
  4. Роздiл I, стаття 16 / Конституцiя України: Прийнята на п'ятiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. - 80 с.
  5. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды / [Малов Р.В., Ерохов В.И., Щетина В.А., Беляев В.Б.] – М.: Транспорт, 1982. – 200 с.
  6. Семенов В.Г. Вплив типу сумішоутворення на показники дизеля при роботі на біодизельному і дизельному паливі / Семенов В.Г., Васильєв І.П., Атамась А.І. // Вісник Кремен. держ. політ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2008. – Вип. 2/2008(49) Частина 1. – с. 101– 105.
  7. Семенов В.Г. Показники дизеля під час роботи на біодизельних паливах рослинного та тваринного походження / Семенов В.Г., Васильєв І.П., Атамась А .І. // Вісник Кремен. держ. політ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2009. – Вип. 2/2009(55) Частина 1. – с. 78 – 81.
  8. Семенов В.Г. Визначення нижчої теплоти згоряння біодизельного палива за хроматографічними даними / Семенов В.Г., Черненко С.М., Атамась А.І. // Вісник Кремен. держ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – Вип. 2/2010 (61) Частина 1. – с. 87 – 91.
  9. Шапко В.Ф. Методика досліджень екологічних показників дизельних автомобілів / Шапко В.Ф., Шапко С.В., Атамась А.І. // Науковий журнал «Екологічна безпека» Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2011. – Вип. 1/2011 (11) – с.81 – 84.
  10. Шапко В.Ф. Методика експериментальних досліджень впливу іонізації відпрацьованих газів на екологічні показники автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором. / Шапко В.Ф., Шапко С.В., Атамась А.І. // Вісник Кремен. нац. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2011. – Вип.2 /2011 (67) Частина1. – с.125 – 128.
  11. Атамась А.І. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під час використання біодизельного палива / Атамась А.І., Шапко В.Ф., Шапко С.В. // Вісник Кремен. нац. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2012. – Вип.3 /2012 (74). – с.128 – 132.
  12. Шапко В.Ф. Экологические показатели дизельных двигателей с разными условиями смесеобразования при работе на биодизельном топливе / Шапко В.Ф., Черненко С.М., Атамась А.І., Горпинченко О.Ю. // Новые материалы и технологии в машиностроении. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. Выпуск 13. – Брянск: БГИТА, 2011. – С.72 – 77.
  13. Шапко В.Ф. Паливна система дизеля для роботи на біодизельному, дизельному паливах та їх сумішах / Шапко В.Ф., Семенов В.Г., Атамась А.І. // Патент України на корисну модель № 53453.
  14. Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – Київ: Видавництво «Консультант», 2008. – 592 с.
  15. Охрана природы. Атмосфера. Выбросы двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин. Термины и определения: ГОСТ 17.2.1.02-76. – [Введ. вперв. 01.01.77; Срок действ. неогранич.] – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 8 с.
  16. Капустин А.А. Фильтры-сажеуловители / Капустин А.А., Добрынин Ю.Г.// Автомобильная промышленность. – 1988. – № 8. – С. 36.
  17. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды: Учебник для вузов. / А.И. Родионов, В.Н. Клушин, Н.С. Торошечников – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия 1989. – 512 с.
  18. Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды. / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов – М.: Транспорт, 1986. – 170 с.
  19. Варшавский И.Л. Как обезвредить отработавшие газы автомобиля. / И.Л. Варшавский, Р.В. Малов – М.: Транспорт, 1968. – 128 с.
  20. Варшавский И.Л. Состояние работы по уменьшению токсичности автомобилей. / Варшавский И.Л. // В сб. «Сборник трудов ЛАНЭ» – М.: Изд-во «Знание», 1969. – 360 с.
  21. Гетманец Г.В. Социально-экологические проблемы автомобильного транспорта. / Г.В. Гетманец, В.А. Лиханов – «АСПОЛ» – М, 1993. – 330 с.
  22. Говорущенко Н.Я. Туренко А.Н. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта). / Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Харьков: РИО ХГАДТУ, 1999. – 468 с.
  23. Головчук А.Ф. Определение причин дымления автомобилей КамАЗ в условиях рядовой эксплуатации / А.Ф. Головчук, В.И. Мельниченко, В.С. Воробьев. // Автодорожник Украины. – 1989. – № 2. – С. 15 – 17.
  24. Головчук А.Ф. Природоохоронні проблеми автотехногенного забруднення довкілля / А.Ф. Головчук // 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997. – С. 189 – 190.
  25. Голубев И.Р. Окружающаясредаи транспорт. / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков – М.: Транспорт, 1987. – 207 с.
  26. Гординя М.П. Забруднення атмосфери сажею./ М.П. Гординя, О.Г. Волощенко. – К.: Здоров'я, 1982. – 54 с.
  27. Андрусенко В.И. Характеристики автомобильных и тракторных двигателей. /Андрусенко В.И., Бурцев О.Н., Гутаревич Ю.Ф.–К.: Вища школа, 1978. – 128 с.
  28. Снижение токсичности выбросов при эксплуатации автомобиля. / [Гутаревич Ю.Ф., Климпуш О.Д., Худолий Н.Н., Гдыря В.И.] – К.: Технiка, 1981. – 88 с.
  29. Гутаревич Ю.Ф. Екологія та автомобільний транспорт. Навч. посібник / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г. Говорун, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська. – К: Арістей, 2006. – с. 300.
  30. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателей. / Гутаревич Ю.Ф. – К.: Урожай, 1989. – 224 с.
  31. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях. / Гутаревич Ю.Ф. – К.: Вища школа, 1991. – 179 с.
  32. Гутаревич Ю.Ф. Основні напрями покращення паливної економічності і зниження шкідливих викидів автомобільних двигунів в експлуатаційних умовах. / Ю.Ф. Гутаревич, О.В. Марченко // LXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2011. – 456 с. С. 25.
  33. Экологическая безопасность транспортных потоков. / [Под ред. А.Б. Дьякова.] – М.: Транспорт, 1989. – 126 с.
  34. Ерохов В.И. Пути снижения токсичности отработавших газов на автомобильном транспорте. / Ерохов В.И. – М., ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1977 – 40 с.
  35. Иванов В.Н. Влияние режимов движения автомобиля на выброс вредных веществ. / Иванов В.Н., Ерохов В.И. // Автомобильный транспорт – 1979 – № 9 – С. 46 – 48.
  36. Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей. / О.И. Жегалин, П.Д. Лупачев – М.: Транспорт, 1985. – 120 с.
  37. Жегалин О.И. Разработка каталитических нейтрализаторов для очистки отработавших газов дизельных двигателей. / О.И. Жегалин [и др] // Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: Доклады участников симпозиума специалистов стран-членов СЭВ в декабре 1978 г. в Суздале. – М., 1981 г., С. 241 – 249.
  38. Жегалин О.И. Снижение токсичности дизельных двигателей с помощью каталитических нейтрализаторов / О.И. Жегалин, С.П. Моисеев, В.З. Новиков // Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: Доклады участников симпозиума специалистов стран-членов СЭВ в декабре 1978 г. в Суздале. – М., 1981. – с. 249 – 255.
  39. Малов Р.В. Основные положения теории каталитических нейтрализаторов. В кн. / Малов Р.В. – Токсичность ДВС и пути ее снижения. – М., Наука, 1966, С. 137 – 154.
  40. Малов Р.В. Сравнительная оценка токсичности карбюраторных и дизельных автомобилей. / Р.В. Малов // – Автомобильный транспорт – 1979 – № 11 – С. 32.
  41. Матейчик В.П. Методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів / В.П. Матейчик // Монографія. – Київ: НТУ. – 2006. – 216с.
  42. Шляхи покращення екологічних показників бензинового двигуна з відключенням циліндрів / [Гутаревич Ю.Ф., Матейчик В.П., Ковбасенко С.В., Куць Н.Г.] // Прогресс – Качество – Технология: сб. научн. тр. – Харьков: ХАИ, ИМС. – 1998. – С. 207 – 211.
  43. Гутаревич Ю.Ф. Зниження токсичності бензинового двигуна з відключенням групи циліндрів шляхом застосування рециркуляції відпрацьованих газів / Гутаревич Ю.Ф., Матейчик В.П., Ковбасенко С.В. // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: праці Західного наукового центру ТАУ , т. 5. – Львів. -1998. – С. 21 – 22.
  44. Матейчик В.П. Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на показники бензинового двигуна з системою нейтралізації / Матейчик В.П., Цюман М.П., Сінкевич А.Б. // Автошляховик України: Окремий випуск. – Київ. – Вип.12. – 2009. – С. 137-141.
  45. Говорун А.Г. Транспорт: навколишнє середовище. / Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Ходолій М.М. – К.: Урожай, 1992. – 142 с.
  46. Иванов В.Н. Экология и автомобилизация. / В.Н. Иванов, В.К. Сторчевус – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Будiвельник, 1990. – 128 с.
  47. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Визначення періодичності обслуговування системи живлення-запалювання за показниками токсичності відпрацьованих газів // Зб. наук. пр. НТУ, вип. 9. – К., 2004. – С.74-80
  48. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Забруднення аграрного простору відпрацювання газами двигунів // Вісник нац. агр. ун-ту «Агроінжен. дослід.» №12, Т.1 – Львів, 2008. – С.261-268
  49. Колесник П.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для вузов. / П.А. Колесник, В.А. Шейнин – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1985. – 325 с.
  50. M. Flytzani-Stephanopoulos. Conversion of hydrocarbons for fuel cell applicaitions / M. Flytzani-Stephanopoulos, G.E. Voecks. // Final Repot to DOE. DOE/et-11326, Jet Propulsion Laboratory Publ. 82 – 87. Pasadena. CA. 1980.
  51. M. Flytzani-Stephanopoulos. Autothermal reforming of n-tetradecane and benzene solutions of naphthalene on pellet catalysts, and steam reforming of n-hexane on pellet and monolithic catalyst beds. // M. Flytzani-Stephanopoulos, G.E. Voecks. // Final Repot to DOE. DE-A103-78ET – 11326. October, 1980.
  52. C. Keith, T. Schreuders and C. Cunningham. Purifying exhaust gases of aninternal combustion engine. US Pat. 3.441.381. (1969).
  53. C. Keith, P. Kenah and D. Bair. A catalyst for oxidation of automobile and industrial fumes. US Pat. 3.565.830 (1971).
  54. Хроніка української науки // Науковий світ. – 2001. – № 4. – С. 13.
  55. Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: Доклады участников симпозиума специалистов стран-членов СЭВ. – М.: 1981. – 354 с.
  56. А.с. 1657684 СССР, МКИ F 01 N 3/28. Каталитический нейтрализатор / В.М. Вартанян, В.З. Новиков, А.М. Сайкин, Е.М. Кузнецов (СССР). – № 4706518/25 – 06; Заявлено 16.06.89; Опубл. 23.06.91, Бюл. № 23. – 6 с.
  57. А.с. 1483064 СССР, МКИ F 01 N 3/28. Каталитический нейтрализатор / В.Д. Евдокимов, И.Л. Каганович, С.П. Моисеев и Ю.В. Пичугов (СССР). – № 4343244/25 – 06; Заявлено 30.12.87; Опубл. 30.05.89, Бюл. № 20. – 6с.
  58. А.с. 1638329 СССР, МКИ F 01 N 3/28. Каталитический нейтрализатор-глушитель. / Ю.Е. Герасимов, В.Д. Евдокимов, Л.М. Иконникова, И.Л. Каганович, А.М. Сайкин (СССР). – № 4675525/06; Заявлено 07.04.89; Опубл. 30.03.91, Бюл. № 12. – 4 с.
  59. Канило П.М., Овчаров А.В. Эколого-экономический анализ эффективности применения бифункциональных каталитических нейтрализаторов отработавших газов ДВС на автотранспорте / П.М. Канило, А.В. Овчаров // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998, № 6. – С. 24 – 29.
  60. Медведев Ю.С. Разработка современных конструкций каталитических нейтрализаторов отработавших газов / Ю.С. Медведев, В.М. Починок // Двигателестроение. – 2001. – № 2. – С. 10 – 12.
  61. Оценка эффективности очистки отработавших газов дизелей в каталитических нейтрализаторах / Новоселов А.Л. [и др.] // Двигателестроение, 2000. – № 3. С. 35 – 36.
  62. S. Irandoust and B. Anderson. Monolithic catalysts for automobile applications. Catal. Rev. – Soi. Eng., 30 (3), 341 – 392 (1983).
  63. M. Barto and I. Hyanek. Automobile catalysts and dynamics of CO oxidation in monolits. Ropa a Uhlie, 31. 269 – 283 (1989).
  64. C. Keith, P.Kenah and D. Bair. A catalyst for oxidation of automobile and industrial fumes. – US Pat. 3.565.830, 1971.
  65. C. Keith, T. Shcreuders and C. Cunningham. Puritying exhaust gases of an internal combustion engine. US Pat. 3.441.381, 1969.
  66. Заявка № 2428964 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10. Abgasreaktor. / Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 02.01.76.
  67. Заявка № 2428965 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10. Abgasreaktor. / Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 02.01.76.
  68. Заявка № 2428966 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10, F 23 J 5/00. Abgasreaktor, insbesondere fur Brennkraftmaschinen / Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 02.01.76.
  69. Заявка № 2429002 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10. Abgasreaktor, insbesondere fur Brennkraftmaschinen. / Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 08.01.76.
  70. Дунь С.В., Метод расчета выбросов частиц углерода большегрузными автомобилями с дизельными двигателями, оснащенными каталитическими нейтрализаторами отработавших газов / Дунь С.В., Шапко В.Ф. // Научные труды КГПИ «Проблемы создания новых машин и технологий». – Кременчуг, 1999. – С. 301 – 304.
  71. Алхазов Т.Г. Глубокое каталитическое окисление органических веществ. / Алхазов Т.Г., Марголис Л.Я. – М.: Химия, 1985. – 192 с.
  72. А. Волков, А. Каталитический нейтрализатор отработавших газов / А. Волков, А. Жерновой. // Сигнал. – 1998. – № 4. – С. 34 – 35.
  73. Н.М. Попова. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств. / Н.М. Попова. – М.: Химия, 1991. – 176 с.
  74. Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля: монография / И.П. Васильев. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2009. – 240 с. Табл. 86. Ил. 81. Библиогр.: 238 назв.
  75. Васильев И.П. Методы нейтрализации вредных выбросов и парниковых газов при работе двигателей на альтернативных топливах / Васильев И.П. // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – 2010, № 1. С. 32 – 35.
  76. Войтов В.А. Техніко-експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосуванні біодизеля / В.А. Войтов, М.С. Данценко, М.В. Карнаух // Техніка і технологія АПК. 2009. – № 1. С. 13 – 18.
  77. Грабар І.Г. Біопалива на основі олій для дизельних двигунів: Монографія / І.Г. Грабар, Р.В. Колодницька, В.Г. Семенов. – 2011. – 139 с.
  78. Говорун А.Г. Застосування біодизельного палива та його добавок до дизельного палива для живлення сучасних автомобільних дизелів із турбонаддувом. / Говорун А.Г., Подпіснов В.С. // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2010. – 448 с. С. 26.
  79. Говорун А.Г. Про застосування біодизельного пального на легкових автомобілях, обладнаних дизелем з турбонаддувом. / Говорун А.Г., Павловський М.В. // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2010. – 448 с. С. 27.
  80. Говорун А.Г. Улучшение энергетических и экологических показателей работы дизелей путём применения трёхкомпонентных смесевых биодизельных топлив. / А.Г. Говорун, М.В. Павловский. //Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – Вип. 121. – 184 с. С. 158 – 161.
  81. Горбов В.М. Вибір присадок для біодизельних палив. / В.М Горбов, В.С. Мітєнкова // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009 р. – 252 с. С. 104 – 107.
  82. Горбов В.М. Особенности топливных систем судовых энергетических установок при использовании биодизеля. / В.М. Горбов, В.С. Митенкова, А.С. Кузнецов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009 р. – 252 с. С. 157 – 160.
  83. Горбов В.М. Шляхи підвищення ефективності використання альтернативних палив в суднових енергетичних установках. / В.М. Горбов, В.С. Мітєнкова // Суднова енергетика: стан та проблеми: Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів, науковців та фахівців. – Миколаїв: НУК, 2007. – 228 с. С. 38 – 39.
  84. Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. / Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. – Х.: Новое слово, 2007. – 452 с.
  85. Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива України / Г.М. Забарний, С.О. Кудря, Г.Г. Кондратюк, Г.О. Четвертик // Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Відділ відновлюваних органічних енергоносіїв Київ 2006. – 226 с.
  86. Захарчук В.І., Ткачук В.В. Вплив дизельних біопалив на екологічну ситуацію довкілля // Товарознавчий вісник. Випуск 3, 2011. – с. 300-306.
  87. Захарчук В.І., Ткачук В.В, Захарчук О.В. Екологічні показники дизеля при роботі на альтернативних паливах// «Экология плюс» №1, 2011. с. 16-19.
  88. Патент України № 51895 від 10.08.2010 р. на корисну модель «Спосіб переобладнання дизеля для роботи на біопаливах», автори Захарчук В.І., Захарчук О.В., Стахов М.Б.
  89. Звонов В.А. Технико-экономические и экологические показатели применения метанола как топлива для двигателей внутреннего сгорания / В.А. Звонов, В.И. Черных, Л.С. Заиграев // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1995, № 4. – С. 11 – 17.
  90. Результаты испытания судового сод 6ЧН 25/34 на биодизельном топливе из рапсового масла. / [Ивановский В.Г., Варбанец Р.А., Горбов В.М., Митенкова В.С.] // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009 р. – 252 с. С. 19 – 22.
  91. Иващенко Н.А. Оптимизация состава смесевого биотоплива для транспортного дизеля. / Н.А. Иващенко, В.А. Марков, А.А. Ефанов и др. Безопасность в техносфере 2007 № 5 С. 22 – 25.
  92. Ільченко А. В. Експерементальні дослідження зміни витрат палив з добавками ріпакової олії. / А.В. Ільченко, Р.В. Колодницька // Вісник ЖДТУ. – № 32 – 2005, С. 267 – 364.
  93. Колодницька Р.В. Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії. / Р.В. Колодницька, В.Г. Семенов. // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – Вип. 121. – 184 с. С. 68 – 71.
  94. Корпач А.О. Стендові випробування автотракторного дизеля за роботи на біодизельному паливі. / А.О. Корпач, О.О. Левківсський // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2010. – 448 с. С. 28.
  95. Корпач А.О. Вибір оптимального кута випередження впорскування для автотракторного дизеля за роботи на біодизельному паливі. / А.О. Корпач, О.О. Левківський. // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – Вип. 121. – 184 с. С. 118 – 120.
  96. Куликов Д. П. Дизели меняют рацион. / Куликов Д.П. // Наука и жизнь, № 6 – 1993. – С. 26 – 31.
  97. Кулманаков С.П. Биотоплива для дизелей: направления и основные результаты исследований / С.П. Кулманаков. // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – 2010, № 1. С. 85 – 88.
  98. Этаноло-топливная эмульсия и её влияние на характеристики дизеля Д – 240. / [Лиханов В.А., Чупраков А.И., Зонов А.Г., Шаромов И.М.] // Автомобильная промышленность. – 2012. № 3. – С. 28 – 29.
  99. Льотко В. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания. / В. Льотко, В.Н. Луканин, А.С. Хачиян А.С. – М.: МАДИ (ТУ). 2000. – 311 с.
  100. Использование растительных масел и топлив на их основе в дизельных двигателях / [В.А. Марков, С.Н. Девянин, В.Г. Семёнов, А.В. Шахов, В.В. Багров.] // Монография – М.: ООО НИЦ «Инженер» (Союз НИО), ООО «Онико-М», 2011. – 536 с.
  101. Токсичность отработавших газов дизеля при использовании топлив растительного происхождения / [Марченко А.П. [и др.] // Двигатели внутреннего сгорания, 2002. – Харьков: Изд. центр НТУ «ХПИ». – № 1. – С. 22 – 25.
  102. Уханов, А.П. Рапсовое биотопливо / А.П. Уханов, В.А. Рачкин, Д.А. Уханов. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008. – 229 с.
  103. Шашев А.В. Особенности топливоподачи и сгорания топлив на основе рапсового масла. / А.В. Шашев. // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – 2010. – 1. – С. 32 – 35.
  104. Корпач А.А., Левковский А.А. Метиловый эфир рапсового масла как топливо для автотракторных двигателей / А.А. Корпач, А.А. Левковский // Автомобильная промышленность: ООО «Издательство Машиностроение» – 2012. – № 6 – С. 32 – 33.
  105. Рециркуляция ОГ как средство снижения оксидов азота судового дизель-генератора / [Толщин В.И. [и др.] // Двигателестроение – 2000. – № 4. – С. 20 – 21.
  106. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей. Учебник для ВТУЗов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» / [Д.Н. Вырубов [и др.]; Под ред. А.С.Орлина, М.Г., Круглова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение,1983. – 372 с., ил.
  107. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 5. Екологізація ДВЗ / За ред.. проф. А.П. Марченка та засл. діяча науки Украйни проф. Шеховцова. – Харків: Прапор, 2004. – 360 с.
  108. Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. АТМОСФЕРА. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями: ДСТУ 4276:2004
  109. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей: Правила № 83 ЕЭК ООН. – Закилючено в Женеве 20.03.58. – 53 с.
  110. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ: Правила № 49 ЕЭК ООН. – Заключено в Женеве 20.03.58. – 62 с.
  111. Дунь С.В. Зменшення димності відпрацьованих газів великовантажних дизельних автомобілів застосуванням у випускній системі каталітичних нейтралізаторів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 05.22.02 / Дунь Сергій Вікторович; Львів: 2002. – 170 с.
  112. Пономарёв В.Д. Аналитическая химия (в 2-х частях). Учебник для фармац. и фак. мед. ин-тов. / Пономарёв В.Д. – М.: Высшая школа, 1982. Ч.2. Количественный анализ. – 288 с.
  113. Макаренко С. П. Жирные кислоты липидов вакуолей корнеплодов растений / Макаренко С. П., Коненкина Т. А., Дударева Л. В. // Биологические мембраны. – 2007. – Т. 24. – №5. – С. 363 – 369.
  114. Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания: ГОСТ 21261 – 91.
  115. Жиры и масла животные и растительные. Анализ методом газовой хроматографии метиловых эфиров жирных кислот: ДСТУ ISO 5508 – 2001.
  116. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. / Трофимова Т.И. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 1998. – 542 с.: ил.
  117. Шапко С.В. Підвищення стабільності екологічних показників дизельного автомобіля, обладнаного каталітичним нейтралізатором: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 05.22.02 / Шапко Сергій Володимирович; Львів: 2004. – 154 с.
  118. Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Характеристики. Частина 1. Стандартні вихідні умови, оголошені потужність, витрати палива та мастила. Методи випробування: ДСТУ ГОСТ ИСО 3046-1:2004 (ГОСТ ИСО 3046-1-2002, ІDT); [Введ. 01.07.05.] – Київ: Держспоживстандарт України, 2005. – 23 с.
  119. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения: ГОСТ 24585-81 [Введ. 01.01.86.] – М.: Изд-во стандартов, 1981. –7 с.
  120. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность с отработавшими газами. Нормы и методы измерения: ГОСТ 24028-80 [Введ. 01.01.83.] – М.: Изд-во стандартов, 1980. –13 с.
  121. Райков И.Я. Испытания двигателей внутреннего сгорания: Учебник для вузов. / Райков И.Я. – М.: Высш. ол, 1975. – 320 с
  122. Испытания двигателей внутреннего сгорания. [Стефановский Б.С. [и др.] – М.: Машиностроение, 1972. – 368 с
  123. Автотранспортные средства. Топливная экономичность: ГОСТ 20306 – 90.
  124. Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия ГОСТ 18481 – 81
  125. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности. ГОСТ 3900-85.
  126. Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия. ГОСТ 10028-81.
  127. ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.
  128. Семенов В.Г. Економічні показники дизеля під час роботи на біодизельному паливі рослинного походження / Семенов В.Г., Черненко С.М., Атамась А.І. // Вісник Кремен. держ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – Вип. 1/2010 (60) Частина 1. – с. 143 – 146.
  129. Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы / А.М. Обельницкий – Учебник для втузов. – М.: Высшая школа, 1982. – 208 с., ил.
  130. Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава. ГОСТ 2177-99.
  131. Нефтепродукты. Продукты химические органические. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. ГОСТ 6356-75.
  132. Паливо дизельне. Технічні умови: ДСТУ 3868 – 99.
  133. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. Метиловые эфиры жирных кислот для дизельных двигателей. Требовния и методы анализа: EN 14214: 2003.
  134. Современные дизели: повышение топливной экономичности и длительной прочности: Под. Ред. А. Ф. Шеховцова / [Ф. И. Абрамчук, А. П. Марченко, Н. Ф. Разлейцев, Н. К. Шокотов.] – К.: Техніка, 1992. – 272 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины