МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ : МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ • Название:
 • МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ
 • Альтернативное название:
 • МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ
 • Кол-во страниц:
 • 201
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСТИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСТИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
   
   
   
  Соловей Ольга Леонідівна
   
   
   
  УДК 681.3.068
   
  МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ
   
   
   
  05.13.06 – Інформаційні технології
   
   
   
  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
   
  Науковий керівник
  Міхайленко Віктор Мефодійович
  Доктор технічних наук, професор
   
  Київ - 2013

   
  Зміст
  ВСТУП.. 5
  Розділ 1. Моделі та методи інформаційної технології підтримки прийняття рішень при управлінні розвитком СВ.. 11
  1.1.     Моделі розробки інформаційної системи управління розвитком СВ. 11
  1.2 Проблема прийняття управлінських рішень при управління розвитком систем водопостачання міст. 16
  1.3. Методи інформаційних технологій для підтримки прийняття управлінських рішень при управлінні розвитком систем водопостачання міста, генетичні алгоритми. 25
  1.4. Аналіз програмних продуктів для управління розвитком СВ.. 28
  Основні результати і висновки по розділу. 31
  Розділ 2. Моделі та критерії управління розвитком систем водопостачання міст  33
  2.1. Формалізація системи водопостачання як складного об’єкту управління. 34
  2.2. Формалізація фаз життєвого циклу розвитку систем водопостачання та водовідведення міст. 39
  2.3. Чисельне моделювання процесу прийняття стратегічних рішень щодо розвитку СВ на фазі проектування. 55
  2.4. Чисельне моделювання процесу прийняття рішень щодо оптимального управління параметрами мережі на фазі експлуатації 71
  Основні результати і висновки по розділу. 76
  Розділ 3. Нечітка модель оцінювання управлінських рішень при управління розвитком СВ. 78
  3.1. Теоретичні основи побудови нечіткої моделі оцінювання управлінських рішень при управлінні розвитком систем водопостачання. 78
  3.2. Нечітка моделі оцінювання ефективності управлінських рішень щодо оптимального розвитку системи водопостачання на фазі «Проектування». 84
  3.3. Експериментальні дослідження роботи нечіткої моделі оцінювання ефективності управлінських рішень на фазі «Проектування. 88
  3.4. Нечітка моделі оцінювання ефективності управлінських рішень щодо оптимального розвитку системи водопостачання на фазі «Експлуатація». 102
  3.5. Експериментальні дослідження нечіткої моделі оцінювання ефективності управлінських рішень при управлінні розвитком системи водопостачання на фазі «Експлуатація». 104
  Основні результати і висновки по розділу. 122
  Розділ 4. Інформаційна технологія для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком систем водопостачання міст. 124
  4.1. Архітектура та програмні засоби інформаційної технології для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком систем водопостачання міст. 124
  4.2. XML - документ опису даних системи водопостачання. 126
  4.3. Бібліотека класів інформаційної технології для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком систем водопостачання міст. 128
  4.4. Інтерфейс користувача інформаційної технології для підтримки прийняття управлінських рішень при управлінні розвитком систем водопостачання міст. 138
  Основні результати і висновки по розділу. 144
  Загальні висновки. 145
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 147
  Додаток A. – Акт впровадження наукових результатів в практику управління розвитком систем водопостачання. 159
  Додаток Б. – Довідка впровадження наукових результатів в практику управління розвитком систем водопостачання. 161
  Додаток В. – Довідка про зв’язок наукових результатів з науковими програмами які розробляються у КНУБА.. 163
  Додаток Г. - Числене моделювання визначення запасу цільового продукту методами нечітко інтервальної математики. 164
  Додаток Д. XML – документ моделюючого графу мережі водопостачання. 167
  Додаток Е. XSD – схема моделюючого графу мережі водопостачання. 173  Актуальність теми дослідження. З переходом України до ринкової економіки йде постійне реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ), яке передбачає технічне переоснащення цієї галузі і наближення до вимог Європейського Союзу щодо якості послуг, використання енергетичних і матеріальних ресурсів. В цьому аспекті слід особливо виділити міську систему водопостачання та водорозподілу. Перехід до реальних ринкових відносин у сфері водопостачання та водовідведення здійснюється повільніше ніж в інших сферах, що призвело до нинішньої кризової ситуації.
  На державному рівні, для комплексного розв’язання проблем систем водопостачання та водовідведення була прийнята Загальна державна цільова програма розвитку водного господарства України, одним з пріоритетних напрямків якої є спорудження, оптимізація та реконструкція централізованих систем водопостачання. За таких умов стратегічне управління розвитком систем водопостачання міст ( СВ ) набуло великого значення, оскільки саме стратегія розвитку шляхом її адаптації до змін, зосередження уваги на окремих ділянках та можливостях веде до раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів, поліпшення якості води, підвищення надійності роботи систем водопостачання.
  Ефективне стратегічне управляння розвитком СВ можливе лише при застосування інформаційної технології, методи якої здатні аналізувати різні види знань - кількісних, нечітких, неповних та таких, що не формалізуються, але в той же час дозволяти застосовувати та накопичувати знання спеціалістів-експертів.
  У зв’язку з цим актуальним є створення комбінованих моделей та методів в рамках інформаційної технології для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ.
           Теоретичною основою для досліджень даної роботи стали праці Анпілогова П.І., Бушуева С.Д., Кошарної Ю.В., Куліка Ю.В., Леві Л.І., Левикіна В.М., Михайленко В.М., Рябченко І.Н., Тевяшева А.Д., Форкун І.В., Форкуна Ю.В., Ходакова В. Є. та інших.
           Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
           Дисертаційна робота виконувалась в рамках досліджень Київського національного університету будівництва і архітектури, а саме науково-дослідної роботи «Моделювання і методи розрахунку променевих водозаборів і дренажів», державний реєстраційний номер 0112U001479.
  Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності управління розвитком СВ за рахунок розробки моделей та методів в рамках інформаційної технології для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ.
  Для досягнення цієї мети в роботі для розв’язання поставлені такі задачі:
  -         аналіз моделей розробки інформаційних систем управління розвитком СВ;
  -         аналіз проблем пов’язаних з застосуванням багатокритеріальної моделі підтримки прийняття управлінських рішень;
  -         аналіз методів та інформаційних технологій підтримки прийняття управлінських рішень та програмних продуктів управління розвитком СВ;
  -         розробка методу підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ;
  -         формалізація фаз життєвого циклу розвитку СВ;
  -         проведення чисельного моделювання прийняття рішень відповідно запропонованому методу;
  -         дослідження стохастичної моделі планування оптимального запасу цільового продукту;
  -         формалізація стратегічних критеріїв прийняття оптимальних рішень при управлінні розвитком СВ за допомогою нечітких інтервалів;
  -         розробка нечіткої моделі оцінювання ефективності управлінських рішень відповідно визначеної стратегії розвитку СВ;
  -         розробка експертної бази знань на основі нечітких правил продукцій, яка дозволяє провести експериментальні дослідження роботи запропонованої моделі;
  -         побудова інформаційної технології підтримки прийняття управлінських рішень при управлінні розвитком СВ.
  Об‘єктом дослідження є інформаційна технологія підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком систем водопостачання міст.
  Предметом дослідження є моделі та методи інформаційної технології підтримки прийняття стратегічних рішень з використанням апарату нечіткої логіки.
  Методи дослідження. У процесі роботи використані методи теоретичного та емпіричного дослідження. Використані методи порівняння, групування, класифікації для виявлення елементів моделі реалізація стратегії; методи графічного моделювання для опису топологічної моделі об’єкту дослідження; методи теорії нечітких множин та теорії прийняття управлінських рішень для розробки нечіткої систем підтримки прийняття управлінських рішень.
  Наукова новизна одержаних результатів. У результаті вирішення поставлених у дисертаційній роботі задач автором отримані наступні результати:
  Вперше
  запропоновано моделі і метод підтримки прийняття рішень, в рамках інформаційної технології стратегічного управління розвитком СВ, який застосовує модель нечіткого логічного виведення та експертну базу знань і забезпечує ефективне управління розвитком СВ в умовах апріорної невизначеності, обумовленої неточністю або неповнотою вхідних даних, стохастичною природою середовища в якому розвивається СВ.
  Удосконалено:
  ймовірносну модель планування запасів цільового продукту з урахуванням розвитку СВ шляхом переходу до інтервальних значень вектору оптимальних запасів, що дає можливість використати неповні дані в інформаційній технології управління розвитком СВ.
  Дістали подальшого розвитку:
  удосконалений вид спіральної моделі життєвого циклу розробки інформаційних систем шляхом включення етапу дослідницької експлуатації на кожному звії спіралі, що дало можливість побудувати інформаційну систему для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ адекватну вимогам зовнішнього середовища;
  концепція інформаційної технології для підтримки прийняття рішень шляхом інтеграції методів нечітких та експертних систем, що забезпечило її ефективність для вирішення задач стратегічного управління розвитком СВ в умовах невизначеності, з врахуванням накопичено досвіду спеціалістів-експертів.
  Практичне використання наукових результатів дозволило:
  -         створити нову інформаційну технологію підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ;
  -         знизити ступінь ризику неефективного управління розвитком СВ;
  -         уникнути витрат, пов’язаних з надлишком чи дефіцитом запасу цільового продукту.
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені у дисертаційній роботі, отримані автором особисто. В роботі [79] автором досліджуються методи теорії прийняття рішень при управлінні експлуатацією мережею. В роботі [80] запропоновано метод прийняття оптимал
 • Список литературы:
 • 1.                Проведений аналіз каскадної, інкрементної та спіральної моделей розробки інформаційних систем визначена доцільність застосування удосконаленого виду спіральної моделі для розробки інформаційної технології прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ. Розглянуті проблеми пов’язані з застосуванням багатокритеріальної моделі для підтримки прийняття управлінських рішень, труднощі пов’язані з згорткою критеріїв та побудовою їх шкал. Автором запропоновано застосувати нечітко-інтервальний, який дасть можливість описати всі критерії лінгвістично та формалізувати їх шкали методами теорії нечітких множин, тоді багатокритеріальна модель може бути застосована для вирішення задач даного дослідження.
  2.                Проведений аналіз методів інформаційних технологій та програмних продуктів для підтримки прийняття управлінських рішень при управлінні розвитком СВ - визначена доцільність розробки моделей та методів, в рамках інформаційної технології підтримки прийняття стратегічних рішень, які об’єднають методи нечітких та експертних систем, сформульовані вимоги до нової інформаційної технології.
  3.                Запропонована схема методу для підтримки прийняття стратегічних рішень, який за рахунок моделі оцінювання визначає вплив кожного з множини альтернативних управлінських рішень на досягнення стратегічних цілей через їх вплив на значення стратегічних критеріїв.
  4.                Проведена формалізація фаз життєвого циклу розвитку СВ в результаті якої були сформовані математичні моделі для формування множин управлінських рішень, запропонована система критеріїв, які застосовуються при управлінні розвитком СВ. Побудована матриця SWOT-аналізу сучасного стану розвитку СВ окремих регіонів України. Результати формалізації та матриця SWOT-аналізу були використані для проведення чисельного моделювання прийняття стратегічних рішень за запропонованим методом на фазах проектування та експлуатації. В результаті експерименту, доведено, що для визначення оптимального за стратегією рішення не можливо застосувати формальні математичні критерії, а необхідно розробити базу знань за правилами якої управлінські рішення будуть оцінюватися на відповідність стратегії.
  5.                Досліджена стохастична модель планування оптимального запасу цільового продукту, запропоновано підхід удосконалення моделі, який за рахунок інтервального опису оптимальних значень запасу цільового продукту дозволяє знизити ризик витрат пов’язаних з дефіцитом чи надлишком визначеного планового запасу цільового продукту.
  6.                Запропонована структура і розроблена нечітка модель оцінювання управлінських рішень. Основу моделі складають методи нечітких систем з логічним виведенням на основі імплікації Мамдані. Застосування моделі дасть можливість особі яка приймає рішення оцінити вплив управлінського рішення на значення стратегічних критеріїв, а значить і досягнення стратегічних цілей розвитку СВ.
  7.                Розроблена експертна база продукційних правил для прийняття стратегічних рішень, запропоновано нечіткий опис стратегічних критеріїв і формалізація їх шкал. Це дало можливість проведення експериментального дослідження роботи нечіткої моделі оцінювання управлінських рішень.
  8.                Розроблена архітектура і побудована інформаційна технологія для підтримки прийняття стратегічних рішень при управлінні розвитком СВ. Запропоновано уніфікований підхід для опису даних СВ. Застосування підходу забезпечить інтеграцію нової інформаційної технології для підтримки прийняття стратегічних рішень з програмними продуктами з управління розвитком СВ, що значно розширить функціональні можливості останньої.
  .


  1.                Абрамов Н.Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды. - М.: Стройиздат, 1972. - 297 с.
  2.                Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография. - – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. университета, 2000. - – 352 с.
  3.                Анпілогов П.І., В.М. Михайленко, Анпілогов А.П., Кошарна Ю.В. Застосування функціональнодинамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.–техн. збірник.– К.: КНУБА, 2007. – Вип. 9. – С. 26 – 34.
  4.                Анпілогов П.І., Кошарна Ю.В. Теоретичні аспекти інформаційно-графічного моделювання системи водопостачання міста.// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравлики (2008) .
  5.                Анпілогов П.І.,Анпілогов А.П., Цюцюра С.В., Цапюк С.Є. Об’єктно–орієнтований підхід до моделювання організаційно–технологічних схем проведення планових ремонтних робітна інженерних мережах міста //Гірничі, будівельні. Дорожні та меліоративні машини.– К.: КНУБА, 2006. – №68. – С. 77–80.
  6.                Арчибальд, Р. Искусство управления проектами: состояние и перспективы / Рассел Арчибальд // Управление проектами. 2004. - № 1. - С. 39; 2005.-№ 1 (1).-С. 14-23.
  7.                Асаи, К. Прикладные нечеткие системы [пер. с японского] / Под ред. Т. Тэрано, К. Асаи, М.Сугэно. – М.: Мир, 1993. – 368 с.
  8.                Батищев Д.И.: Генетические алгоритмы решения экстремальных задач /Уч. пособие Воронежский Гос. тех. Ун-т. Нижегородский гос.ун-т. Воронеж. 1995. 69 стр.
  9.                Батыршин И.З. Основные операции нечеткой логики и их обобщения– Казань: Отечество, 2001. – 100 с.
  10.           Батыршин И.З.: Методы представления и обработки нечёткой информации в интеллектуальных системах //Научный обзор в: Новости искусственного интеллекта.- изд.РАИИ АНАХАРСИС.- №2,- 1996.- стр. 9-65.
  11.           Беллман Р., Заде Л.: Принятие решений в расплывчатых условиях. В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений,- Москва,- Изд. Мир,- 1976,- стр. 172-215.
  12.           Блюмин С.Л., Шуйкова И.А., Сараев П.В., Черпаков И.В. Нечеткая логика - алгебраические основы и приложения- Липецк: ЛЭГИ, 2002.
  13.           Борисов А.Н. и др.: Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. - Рига: Зинатне.- 1982. -256с.
  14.           Борисов А.Н., Крумберг О. А., Федоров И. А. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования,- Рига: Зинатне.- 1990.- стр. 321.
  15.           Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с.
  16.           Бушуєв С.Д. Практика проектного менеджменту “крок за кроком” ч 1,2. Методичні вказівки до практичних занять. КНУБА 1999 .
  17.           Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – К. :Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
  18.           Васильев В.И., Ильясов Б.Г.: Интеллектуальные системы управления с использованием нейронных сетей.- изд. УГАТУ,- Уфа.- 1997.- 92 стр.
  19.           Гидравлический расчет сетей водоотведения: Расчетные таблицы / Ю.М. Константинов,А.А. Василенко, А.А. Сапухин, Б.Ф. Батченко.– К.: Будівельник, 1987. – 120 с.
  20.           Губко М.В. Лекции по принятию решений в условиях нечеткой информации. - – М.: 2004. - – 37 с.
  21.           Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2: Книга 3. Корпоративные системы, сервлеты,JSP, Web-сервисы / Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, С.И. Сантри. – М. : ООО «Бином-Пресс», 2003. – 672 с.
  22.           Деменков Н.П. Нечеткое управление в технических системах.-Наука, МГТУ, Радио и связь, Физмалит, БХВ-Петербург, БИНОМ
  23.           Дилигенский Н.В., Дымова Л.Г., Севастьянов П.В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология.
  24.           ДСТУ 3918-99 (ISO/IEC 12207: 1995) Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмногозабезпечення. – К.: Держстандарт України, 2002. – 49 с.
  25.           Дубоделова А. В. SWOT-аналіз конкурентних можливостей підприємства / А. В. Дубоделова,М. В. Гербут [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_657/03.pdf.
  26.           Дэвид Хантер, Джефф Рафтер и др. XML. Базовый курс = Beginning XML. — М.: Вильямс, 2009. — 1344 с. — ISBN 978-5-8459-1533-7.
  27.           Дьяконов В. П. МАТLAВ 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5 в математике и моделировании. Полное руководство пользователя / В.П. Дьяконов. - М.; СОЛОН-Пресс, 2003.-576 с.
  28.           Дьяконов В.П. Математические пакеты расширения МАТLAВ/Дьяконов,В.П.Круглое.Спец.справ.СПб.:Питер,2001.-480 с.
  29.           Евдокимов А.Г. Минимизация функций и её приложения к задачам автоматизированного управления инженерными сетями. -Харьков: Выща шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1985. - 228 с.
  30.           Евдокимов А.Г. Оптимальніе задачи на инженерных сетях. - Харьков: Выща шк., 1976. - 153с.
  31.           Евдокимов А.Г., Дубровский В.В., Тевяшев А.Д. Потокораспределение в инженерных сетях. - М.: Стройиздат, 1979. - 199 с.
  32.           Евдокимов А.Г., Тевяшев А.Д. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях. -Харьков: Вьица шк. Изд-во "Ри Харьк. ун-те, 1980. -142 с.
  33.           Жуковин В.Е., 1988 - Нечеткие многокритериальные модели принятия решений. Язык: Russian Год издания: 1988. Страниц: 72
  34.           Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л.А. Заде. - М: Мир, 1976. - 160 с.
  35.           Змитрович А. И. Интеллектуальные информационные системы / АЛ. Змитрович. - М.: НТООО "ТетраСистемс", 1997. - 368 с.
  36.           Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст  : СП 522-85. — Утв. Госстроем СССР 03.05.86. — Изд. офиц. — М. : Стройиздат. 1986. — 32 с.
  37.           Интеллектуальные процессы и их моделирование. - М.: Наука, 1987. 1181с.
  38.           Калмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Методы интервального анализа. Новосибирск: «Наука», 1986. 223 с.
  39.           Карли Ватсон. Java / К. Ватсон. – М.: Лори,2005. – 862 с
  40.           Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. I М: Радио и связь.— 1981.—560с.
  41.           Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами. Практическое руководство/Пер. С англ.-М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003.-528с.
  42.           Комашинский В.И. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи / В.И. Комашинский, Д.А. Смирнов. - М.: Горячая линия -Телеком, 2003. - 94 с.
  43.           Комплексные информационные системы для инженерных коммуникаций. - Москва: ИВЦ "ПОТОК", 2002 - http://www.CityCom.ru.
  44.           Корнеев В.В.,Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В.: Базы данных. Интеллектуальная обработка информации,-Москва, Нолидж, 2002,494 стр.
  45.           Корчанов С. SWOT-анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mraketing.ru/page.php?ss=8&tp=P.
  46.           Кошарна Ю.В. Математична модель прогнозування стану інженерних мереж за умов управління проектом їх реконструкції та розвитку // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики та освіти: Зб. наук. праць ХІ Міжнародної наук.–практ.конф. – К.: Вид–во Європ.ун–ту, 2005. – Т.2. –с. 3 - 8.
  47.           Кошарна Ю.В.  Математична модель системи оперативного управління режимами комунікаційних мереж за умови здійснення задачі управління проектом їх довгострокового розвитку // Вестник ХНТУ.-2006.-№2(25).-с.257-262.
  48.           Кулик Ю.В. Оптимізація проектованих трубопровідних систем. Київ. - 1991. – 151с.
  49.           Кулик Ю.В. Проектирование систем газоснабжения с учетом качества их функционирования // Наука и техника в городском хозяйстве. - 1990. -№73.-С. 205-217.
  50.           Лабор В.В. Создание приложений под Windows с помощью Java. – М.: Харвест, 2003. – 385 с.
  51.           Ларичев О.И. Качественные методы принятия решений / О.И.Ларичев, Е.М. Мошкович. | М.: Наука, Физматлит, 1996. - 208 с.
  52.           Леви Л.И. Формализм нечетких множеств в моделировани автоматизации процессов оперативного управления инженерными сетевыми системами// Сб. научи. Тр. ЛСХИ. Часть 3.-Луганск: Изд-во ЛСХИ, 1997.-с.39-40.
  53.           Леви Л.И., Тащилин М.В. Диагностика поливов на основе нечеткой модели. Працi Луганського вiддiлення Мiжнародної Академiї iнформатизацiї. Наук. журнал 2 (15) 2007 ч 1. С. 86-88.
  54.           Леви Л.И., Немченко А.А. Адаптивное управление сложными обектами на основе базы прецендентов в условия неопределенности. – с.382-387.
  55.           Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 736 с.
  56.           Мелентьев Л. А., Веников В.А., Смирнов В.А. и др. Проблема надежности в топливно-и энергоснабжениее // Изв. АН ССР. Энергетика и транспорт. - 1973.-№5.-с.3-11.
  57.           Міхайленко В.М., Соловей О.Л. Проектний підхід як інноваційний механізм розвитку системи водопостачання міста/ В.М. Міхайленко, О.Л. Соловей // Управління розвитком складних систем.- 2011. -№5. с 82-86.
  58.           Михайленко В.М., Соловей О.Л. Архітектура інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень проекту розвитку та реконструкції систем водопостачання/ В.М. Михайленко, О.Л. Соловей //Управління проектами та розвиток виробництва.-2012.-№. С29-33.
  59.           Міщенко А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. / А. П. Міщенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с.
  60.           Модели принятия решений на основе лингвистической переменной / А. Н. Борисов, В. А. Алексеев, О. А. Круберг и др.— Рига : Зянатне, 1982.
  61.           Морозов А.А. Системы принятия решения: проблемы и перспективы / А.А. Морозов // УСиМ. –1995. – № 1. – С. 13 – 21.
  62.           Нечеткая логика: алгебраические основы и приложения: Монография / С.Л. Блюмин, И.А. Шуйкова, П.В. Сараев, И.В.Черпаков. – Липецк: ЛЭГИ, 2002. – 113 с.
  63.           Орловский, С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации / С. А. Орловский. –М.: Наука, 1981. - 208 с. Алтунин, А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография / А.Е. Алтунин, М.В. Семухин. – Тюмень: ТГУ,2000.— 352 с.
  64.           Павленко П. М., Трейтяк В. В., Захарчук Т. М. Проблеми інтеграції сучасних автоматизованих систем виробничого призначення . //ЕЛЕКТРОНІКА ТА СИСТЕМИУПРАВЛІННЯ.№2 (32) 2012, c. 83-88
  65.           Патракеєв І. М. ГІС в управлінні територіями: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.070908, 8.070908 «Геоінформаційні системи і технології») / І. М. Патракеєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 115 с.
  66.           Пивоваров М. Г. SWOT-анализ производственно-хозяйственной деятельности малых предприятий / М. Г. Пивоваров, А. М. Шаповалов // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. –С. 109–113.
  67.           Посібник з проектування будівництва. Дренажні системи з двошарових пластикових труб зі структурованою стінкою / розроб. В.М. Жук та ін. – Львів:52c.
  68.           Полтораченко Н.І. Інтервальна модель параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції. //Управління розвитком складних систем (7).- с.118-120.
  69.           Расчет оптимальных параметров систем подачи и распределения воды [ Текст] / Г. Е. Кикачейшвили. - Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1980. - 199 с.
  70.           Роберт Тейбор. Реализация XML Web-служб на платформе Microsoft .NET = Microsoft .NET XML Web Services. — М.: Вильямс, 2002. — 464 с. — ISBN 0-672-32088-6.
  71.           Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница:УНІВЕРСУМ –Вінниця, 1999. – 320 с.
  72.           Рябченко И.Н., Гагарина В.В. Приведение критериев оценки к единой метрике измерений при оперативном управлении водораспределительными сетями в нештатныхситуациях.//Системи управління, навігації та зв'язку, 2009, випуск 1(9).-с.112-114.
  73.           Рябченко И.Н., Гагарина В.В., Свиридов С.А. Согласование критериев оценки при управлении водораспределительными сетями в штатных ситуациях.//Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2009, випуск 1 (9).- с.157-160.
  74.           Сеннова Е.В., Стенников В.А. Об оптимальном проектировании развиваемых и реконструируемых теплоснабжающих систем // Теплоэнергетика. - 1984. - №9. - С. 26-30.
  75.           Сетлак Г. Экспертная система поддержки решений для проектирования гибких сборочных модулей", // Международный сборник научных трудов „Прогрессивные технологии и системы машиностроениия", Выпуск 13, Изд. Дон. Гос.Тех.Университета, 2000 г.,с. 172-176.
  76.           Сетлак Г. Нейронные сети в интеллектуальных системах управления производством // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», N1, 2000, з1г.112-119, Киев.
  77.           СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации.из пластмассовых труб. Утверждена постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 июля 1980 г. № 11 7.
  78.           СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Пособие по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 64 с.
  79.           Соловей О. Л. Застосування теорій прийняття рішень при автоматизованому управлінні експлуатацією комунікаційних мереж з невизначеним станом/ О.Л. Соловей // Вісник ХДТУ.-2001. -№ 3(12). –С. 255-258.
  80.           Соловей О.Л. Прийняття оптимальних рішень розвитку системи водопостачання міста в умовах її невизначеності і ризику/ О.Л. Соловей //Управління розвитком складних систем.-2011.-№6. с.130-134.
  81.           Соловей О. Л. Надежность оперативного управления коммуникационными сетями/ О.Л. Соловей // Монтажные и специальные работы в строительстве.-2012.-№3. с.16-19.
  82.           Соловей О. Л. Метод нечіткого визначення границь повної керованості системи водопостачання міста за рахунок власних ресурсів в умовах її планового розвитку/ О.Л. Соловей //Управління розвитком складних систем.-2012.-№10. с. 120-123.
  83.           Сахно Є. Ю., Богдан М. В., Калінько І. Дослідження концептуальних систем управління. //Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа № 1 (1), 2011, с.106-112.
  84.           Теория и практика ситуационного управления.— М.: Сов. радио, 1977.
  85.           Ткачук А.О. Особливості техніко-економічнихрозрахунків водоводів і водопровідних мереж у сучасних умовах//Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук-техн. Зб.-2003.- Випуск2.-с57-63.
  86.           Товб, А.С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л. Ципес. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2003. – 240 с.
  87.           Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учеб. для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ;пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
  88.           Троэлсен Э. Java 6, четвертое издание / Э. Троэлсен. – М.: Apress, 2007. – 1370 с.
  89.           Трухаев, Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р.И. Трухаев. – М.:Наука, 1981. – 258 c.
  90.           Форкун Ю.В. Многоальтернативная оценка принятия оптимальных решений при управлении развивающимися коммуникационными сетями в условиях неопределенности и риска //Збірник наукових праць українського державного морського технічного університету.-М.: 1999.-№3. - с 140-146.
  91.           Форкун Ю.В. Обобщенная модель оптимальной оценки управляемости многомерных коммуникационных сетей в условиях их планового развития /Ю.В. Форкун , В.М. Михайленко,И.В. Форкун // Збірник наукових праць українського державного морського технічного університету.-М.: 1999.-№2(362).-с.101-111.
  92.           Форкун Ю.В., Михайленко В.М. Андрущак О.В., Оптимальное планирование на многомерных сетях в условиях неопределенности. Тезіси доповідей другої науково-практичної конференції "Ком’ютерні технології в учбово-методичній, науковій та зовнішньоекономічній діяльності вищих навчальних закладів в Україні". - К.: УФІМБ.-1996.-с.19.
  93.           Фролов А.В. Язык Java. Самоучитель / А.В. Фролов. – М.: Диалог-Мифи, 2003. – 560 с.
  94.           Хабибулин И.Ш. Разработка Web-служб средствами Java / И.Ш. Хабибулин. — СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 400 с.
  95.           Хомоненко А.Д, Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных. - СПб:Корона Принт, 2004. — 736 с.
  96.           Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат,2005.
  97.           Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета. - М.: Стройиздат, 1973. -112 с. 106
  98.           Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
  99.           Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.
  100.      Эвристический подход к управлению инженерными сетями // АСУ и приборы автоматики. - Харьков: Выща шк., 1989. - Вып.92. - С.87 -90.
  101.      Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения: Справочник/ Под ред В.Д. Дмитриева, Б.Г. Мишукова.-3-е изд., переб. И доп.-Л.: Стройиздат, 1988.-383с.
  102.      Ягер Р.Р. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения.Пер. с англ./Под ред. Р. Р. Ягера.—М.: Радио и связь, 1986. — 408 с.
  103.      H.I. Ansoff: Implanting Strategic Management, New Jersey, London: Prentice/Hall International, Englewood Cliffs, 1982-519p.
  104.      http://bkselrada.at.ua/publ/programa_reformuvannja_i_rozvitku_zhitlovo_komunalnogo_gospodarstva_selishha_bilokurakine_na_2011_2015_roki/1-1-0-6 Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства селища Білокуракине на 2011-2015 роки.
  105.      "http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/4EA3C6A11DF7CAB3C2257823006DE99E?OpenDocument Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки.
  106.      http://politerm.com.ru/ офіційний сайт ГИС Zulu.
  107.      http://users.atw.hu/levelezo/Jegyzet/EN2manual.pdf. EPANET 2 users Manual.
  108.      http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=924 - специфікація JSR 924: JavaTM Virtual Machine Specification.
  109.      http://www.marsovet.org.ua/ - Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста м. МАРІУПОЛЯ НА 2011-2014 рр.
  110.      http://www.oda.te.gov.ua/pidhaetska/ua/1406.htm - Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Підгаєцькому районі на 2010-2014 роки.
  111.      http://www.trrada.te.ua/471 Райнанна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Тернопільському районі на 2011-2014 роки
  112.      http://www.volgaltd.ru/ -офіційний сайт Mike Urgan компанії НКФ Волга.
  113.      http://www.vmware.com/ru/ офіційний сайт VMWare Workstation.
  114.      http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1731-2004-%D0%BF Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до 2015 року
  115.      http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/919-2004-%D0%BF -Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області на 2004-2006 роки і період до 2010 року.
  116.      Boehm, Barry W., “A Spiral Model of Software Development and Enhancement,” IEEE Computer, May 1988.
  117.      Luus R., Jaakola T. Optimization by Direct Search and Systematic Reduction of Size of Search Region // AIChE J. 1973. № 19. P. 760-766.
  118.      Naeeni, A. F. Advanced Multi-Agent Fuzzy Reinforcement Learning. Master Thesis Computer Engineering, Nr: E3098D / Alireza Ferdowsizadeh Naeeni. – Dalarna University, Sweden, 2004. – 99 p.
  119.      Sugeno, M. Industrial applications of fuzzy control / M. Sugeno, ed. – North-Holland, Amsterdam, 1985. – 269 p.
  120.      Swing: Эффектные пользовательские интерфейсы, 2-е издание. — 2-е. — Санкт-Петербург: «Лори», 2011. — С. 600. — ISBN 978-5-85582-305-9.
   
  121.      Swing: Эффектные пользовательские интерфейсы. — 1-е. — Санкт-Петербург: «Питер», 2005. — С. 523. — ISBN 5-469-00005-2.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)