МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ І БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX : МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX • Название:
 • МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ І БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX
 • Кол-во страниц:
 • 175
 • ВУЗ:
 • Національний авіаційний університет
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
   
  Національний авіаційний університет
   
   
   
   
  На правах рукопису
   
   
   
  ЗУБАРЕВА  ОЛЕНА  ОЛЕКСАНДРІВНА
   
   
  УДК 004.052(043.5)
   
   
   
   
  МЕТОДИ  ТА  ЗАСОБИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАВАДОСТІЙКОСТІ
   
  І  БЕЗПЕКИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  МЕРЕЖ  ТЕХНОЛОГІЇ  WIMAX
   
   
   
   
  05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
   
   
   
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
   
  кандидата технічних наук
   
   
   
   
   
  Науковий керівник
   
  Віноградов Микола Анатолійович
   
  доктор технічних наук, професор
   
   
   
   
  Київ – 2013

  ЗМІСТ
   
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.................................................................... 4
  ВСТУП.................................................................................................................. 10
  РОЗДІЛ 1   АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ ТА МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖ WIMAX............................................................. 19
  1.1 Принципи побудови та особливості процесу функціонування безпроводових мереж............................................................................................................... 21
  1.2 Технологія та архітектура мережі WiMAX............................................. 28
  1.3 Механізми забезпечення якості обслуговування в мережі WiMAX....... 37
  1.4 Аналіз методів підтримки завадостійкості та забезпечення безпеки функціонування безпроводових мереж.......................................................... 43
  1.5 Постановка задачі дослідження................................................................ 57
  Висновки по першому розділу....................................................................... 59
  РОЗДІЛ 2   ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ............................................................................... 61
  2.1 Аналіз формування завадостійкої топології для підтримки заданої зв’язності базових станцій безпроводової мережі.......................................................... 64
  2.2 Математична модель функціонування стільника в умовах впливу завад 69
  2.3 Алгоритм поярусного відбору критичних станів та методи аналізу ефективності реконфігурації топології стільника WiMAX.................................................. 75
  2.4 Обґрунтування вимог до інтенсивності реконфігурації діаграм спрямованості антен для заданого рівня завадостійкості...................................................... 81
  Висновки по другому розділу........................................................................ 86
  РОЗДІЛ 3   АНАЛІЗ ВПЛИВУ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ............... 88
  3.1 Дослідження ключових понять якості обслуговування для підтримки безпечного функціонування мережі................................................................................... 90
  3.2 Аналіз параметрів та вимог безпеки для підтримки необхідної якості обслуговування............................................................................................. 105
  3.3 Розробка методу і засобів підтримки безпечного функціонування безпроводової мережі............................................................................................................ 112
  Висновки по третьому розділу..................................................................... 127
  РОЗДІЛ 4   РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СТІЛЬНИКА БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ    129
  4.1 Аналіз методів та засобів моделювання комп’ютерних мереж............ 131
  4.2 Розробка програмного модуля імітаційного моделювання для оцінки завадостійкості мережі.................................................................................. 139
  4.3 Кількісні розрахунки коефіцієнту завадостійкості стільника мережі... 144
  Висновки по четвертому розділу................................................................. 150
  ВИСНОВКИ........................................................................................................ 152
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................... 154
  ДОДАТОК А....................................................................................................... 167
  ДОДАТОК Б....................................................................................................... 169

   
  АП

  блок алгоритмів/протоколів;
  АС

  абонентська станція;
  БД

  база даних;
  БМСМ

  безпроводова мультисервісна мережа;
  БС

  базова станція;
  БШД

  безпроводовий широкосмуговий доступ;
  ВАВ

  блок вбудованих алгоритмів виробника;
  ВК

  вузол комутації;
  ВПЗНА

  модуль внутрішніх програмних застосувань для реалізації нових криптографічних алгоритмів;
  ВПЗВА

  модуль внутрішніх програмних застосувань для реалізації вбудованих криптографічних алгоритмів;
  Г

  блок геш-функцій;
  ГОСТ

  Державний галузевий стандарт;
  ДСА

  діаграма спрямованості антен;
  ДСТУ

  Державний стандарт України;
  ЕЦП

  електронний цифровий підпис;
  ЗТПЗ

  блок зовнішніх терміналів програмних застосувань, які використовують обробку даних за певним криптографічним алгоритмом;
  ІВМП

  модуль інтерфейсу взаємодії з блоком математичних примітивів;
  ІКМВ

  модуль інтерфейсу з криптографічними механізмами виробника;
  КЗІ

  криптографічний захист інформації;
  КМ

  модуль криптографічних механізмів;
  ЛЗ

  лінія зв’язку;
  МЗ

  менеджер запитів;
  ММТ

  мультимедійний трафік;
  МП

  блок математичних примітивів;
  НАУ

  Національний авіаційний університет;
  НКІ

  носій ключової інформації;
  НСД

  несанкціонований доступ;
  ПЗ

  програмне забезпечення;
  СПЗ

  спеціальне програмне забезпечення;
  ТКМ

  телекомунікаційна мережа;
  ТО

  технічне обслуговування;
  ЦАР

  цифрова антенна решітка;
  Ш

  блок шифрування;
  АES

  Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування;
  ATM

  Asynchronous Transfer Mode, асинхронний режим передачі;
  BE

  Best Effort, клас доступу у режимі максимально можливої на даний час швидкості;
  СA

  Certification Authority, центр сертифікації;
  CBR

  Constant Bit Rate, постійний бітрейт задається користувачем і не змінюється при кодуванні інформації;
  СID

  Connection Identifier, ідентифікатор з’єднання;
  CIR

  Committed Information Rate, гарантована мінімальна швидкість;
  DES

  Data Encryption Standard, стандарт шифрування даних;
  DiffServ

  Differentiated Service, диференційоване обслуговування;
  DL

  Downlink, низхідний канал (до абонентської станції);
  E1

  цифровий потік передачі даних, що відповідає первинному рівню європейського стандарту ієрархії PDH;
  ЕАР

  Extensible Authentication Protocol, розширюваних протоколів автентифікації;
  ECC

  Elliptic Curve Cryptography, криптографія на еліптичних кривих;
  ECDSA

  Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, алгоритм із відкритим ключем для створення цифрового підпису, аналогічний DSA, але на відміну від нього визначений не над полем цілих чисел, а в групі точок еліптичної кривої;
  EC Fp

  Elliptic Curves Over Finite Fields, еліптичні криві над полем Галуа;
  EEPROM

  Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, електронний перепрограмований постійний запам’ятовуючий пристрій, ППЗП;
  ERT-VR

  Extended Real-Time Variable Rate, розширений клас доступу у реальному часі зі змінною бітовою швидкістю;
  FFA

  Finite Field Arithmetic, математика кінцевих полів або математичні примітиви;
  FFE

  Finite Field Engine, блок механізмів кінцевого поля;
  FM

  Functionality Module, функціональний модуль;
  FTP

  File Transfer Protocol, протокол передачі файлів;
  GPSS

  General Purpose Simulating System, система моделювання загального призначення, застосовується для моделювання дискретних систем;
  НМАС

  Hash Based Message Authentication Code, код автентифікації повідомлень на основі гешування;
  HSM

  Hardware Security Module, апаратний модуль безпеки;
  HTTP

  HyperText Transfer Protocol, протокол передачі гіпертексту;
  IEEE

  Institute of Electrical and Electronics Engineers, інститут інженерів з електротехніки та електроніки;
  IP

  Internet Protocol, міжмережной протокол;
  ISO

  International Organization for Standardization, міжнародна організація по стандартизації;
  IPv4

  Internet Protocol Version 4, Інтернет-протокол, версія 4;
  IPv6

  Internet Protocol Version 6, Інтернет-протокол, версія 6;
  ITU

  International Telecommunication Union, міжнародний союз електрозв’язку;
  LLC

  Logical Link Control, управління логічним з’єднанням – підрівень рівня ланки даних моделі OSI;
  MAC

  Media Access Control, протокол управління доступом до середовища;
  MAP

  Mobile Application Part, прикладна підсистема системи мобільного зв’язку;
  MIR

  Maximum Information Rate, максимальна швидкість передачі даних;
  MPEG

  Moving Picture Experts Group, експертна група по рухомому зображенню, сформована міжнародною організацією ISO для розробки стандартів стиснення і передачі цифрової відео- та аудіоінформації;
  MRTR


 • Список литературы:
 •  
  У дисертаційній роботі вирішено науково-технічну задачу забезпечення завадостійкості та безпеки функціонування мережі WiMAX і проведено аналіз розроблених методів за допомогою математичних та імітаційних моделей. Питання підтримки завадостійкості вирішено шляхом застосування ефективної реконфігурації ДСА з урахування зв’язності БС для відтворення завадостійкої топології стільника. Задача безпеки функціонування вирішена шляхом використання способу реалізації криптографічних алгоритмів у засобах КЗІ. Основні наукові результати роботи полягають у наступному.
  1.     Розроблено математичну модель стільника WiMAX. Її застосування дозволило виконати розрахунок коефіцієнту завадостійкості стільника з урахуванням внутрішніх системних завад.
  2.     Розроблено методи аналізу ефективності реконфігурації топології стільника, завдяки чому значно строщилася оцінка зв’язності БС, і на їх основі обґрунтовано вимоги до інтенсивності реконфігурації ДСА для підтримки необхідного рівня QoS. Дослідження показали, що застосування цих методів підвищує ефективність оцінки зв’язності БС мережі на 5-7%.
  3.     Отримано залежності для аналізу взаємного впливу ключових параметрів ефективності комп’ютерних мереж. Це дозволило оцінити результуючу якість сервісу з урахуванням рівня безпеки та захисту даних. Середня похибка оцінювання не перевищує 20%.
  4.     Створено алгоритм поярусного відбору критичних станів при деградації стільника WiMAX на основі чого була проведена кількісна оцінка його завадостійкості в умовах впливу завад. Результати оцінки зв’язності БС стільника мають похибку ≤ 5% і можуть бути використані при проектуванні безпроводових мереж та аналізі їх параметрів без проведення чисельних натурних експериментів.
  5.     Розроблено пристрій підвищення якості передавання даних в безпроводових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю, що дозволило підвищити надійність функціонування мережі за рахунок комплексного застосування аналізу якості сигналу, автентифікації користувачів та даних і реконфігурації параметрів безпроводової мережі. Відношення сигнал/завада може бути зменшено до 10-15 дБ.
  6.     Запропоновано пристрій криптографічного захисту інформації з використанням математичних примітивів та спосіб застосування криптографічних алгоритмів у засобах захисту інформації, що дало можливість використання нових алгоритмів, не реалізованих виробником у пристрої. Очікується, що застосування розроблених технічних рішень забезпечить підвищення безпеки функціонування мережі на 2-5%. Розроблені програмно-апаратні рішення можуть застосовуватися як самостійні засоби КЗІ, так і як складові у системах захищеного електронного документообігу з використанням технологій СМАРТ-карт та електронного цифрового підпису.
  7.     Розроблено програмний модуль імітаційного моделювання для аналізу завадостійкості стільника, що збільшило ефективність оцінки надійності роботи приблизно на 7-10% при вирішенні задач моделювання функціонування безпроводових мереж. Він також може бути застосований при модернізації програмно-апаратного забезпечення мереж WiMAX.
   


   
  / Ф.С. Воройский. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 768 с.
  iMAX. Путь к 4G / В.М. Вишневский, С.Л. Портной, И.В. Шахнович. – М.: Техносфера, 2009. – 472  с.
  / А.Ю. Филимонов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592 с.
  / В. Столлингс; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 640 с.
  / А.Ф. Ярославцев // 2008. – Режим доступа: http://nts.sibsutis.ru/arc.php.
  мы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики / Л.Н. Волков, М.С. Немировский, Ю.С. Шинаков. – М.: Эко-Трендз, 2005. – 392 с.
  – М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.
  – 2009; Rev. of IEEE Std 802.16-2004. – N.-Y.: IEEE, 2009. – 68 p.
  – Увед. 2003-01-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2002. – 47 с.
  10. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс]: закон України від 22 травня 2003 р. № 852-IV / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/852-15.
  Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс]: закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
  Безвершенко Е.В. Интеллектуальные технологии моделирования процессов передачи мультимедийного трафика / Е.В. Безвершенко, Е.А. Зубарева, Е.В. Шевцова // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 2(24). – С. 18–23.
  Ластовченко М.М. Метод анализа эффективности реконфигурации топологии беспроводных мультисервисных сетей повышенной помехозащищенности / М.М. Ластовченко, Е.А. Зубарева, В.О. Саченко // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 6. – С. 79–86.
  Зубарева Е.А. Системный анализ процессов передачи мультимедийного трафика в беспроводных сетях видеоконференцсвязи повышенной помехозащищенности / Е.А. Зубарева, Е.В. Шевцова // Електроніка та системи управління: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2(24). – С. 114–122.
  Ластовченко М.М. Алгоритм поярусного отбора критических состояний в процессе деградации соты беспроводной мультисервисной сети для оценки ее помехоустойчивости / М.М. Ластовченко, Е.А. Зубарева, Н.Ю. Шевченко // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 5. – С. 52–60.
  Зубарева О.О. Методи забезпечення гарантованої якості обслуговування трафіку комп’ютерних мереж / О.О. Зубарева, Є.В. Шевцова, Є.І. Безвершенко // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 3(35). – С. 44–49.

  Амирханов Э.Д. Применение системы ключевых показателей эффективности для оценивания параметров компьютерных сетей / Э.Д. Амирханов, С.В. Водопьянов, В.А. Заруцкий, Е.А. Зубарева // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т. 10. – № 4. – С. 82–86.
  Пат. на корисну модель 60400 Україна, МПК(2006.01) H04B 7/005. Пристрій підвищення якості передавання даних в бездротових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю / А.С. Дуднік, Є.В. Шевцова, М.М. Яценко, О.О. Зубарева. Заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007469; заявл. 15.06.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
  Пат. на корисну модель 66790 Україна, МПК(2006.01) H04L 9/14. Спосіб застосування криптографічних алгоритмів у криптографічних засобах захисту інформації. Заявники та патентовласники С.В. Мартиненко, С.В. Бєлов, О.О. Зубарева та ін. – № u201113881; заявл. 25.11.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.
  Пат. на корисну модель 67369 Україна, МПК(2006.01) H04L 9/14. Пристрій криптографічного захисту інформації для реалізації криптографічних алгоритмів з використанням математичних примітивів. Заявники та патентовласники С.В. Мартиненко, С.В. Бєлов, О.О. Зубарева та ін. – № u201115298; заявл. 23.12.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3.
  Пат. на корисну модель 68956 Україна, МПК(2006.01) H04L 9/14. Пристрій криптографічного захисту інформації з реалізацією криптографічного алгоритму ДСТУ 4145-2002. Заявники та патентовласники С.В. Мартиненко, С.В. Бєлов, О.О. Зубарева та ін. – № u201202032; заявл. 22.02.2012; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
  Пат. на корисну модель 70568 Україна, МПК(2012.01) H04L 9/00. Засіб криптографічного захисту інформації Криптографічний сервіс-провайдер рівня ядра операційної системи Windows («ЦЕЗАРІС-CSP»). Заявники та патентовласники С.В. Мартиненко, С.В. Бєлов, О.О. Зубарева та ін. – № u201205155; заявл. 25.04.2012; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
  Безвершенко Е.В. Интеллектуальные технологии моделирования мультимедийного трафика / Е.В. Безвершенко, Е.А. Зубарева, Е.В. Шевцова // Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу: І міжнар. наук.-техн. конф., 6-8 жовтня 2008 р.: тези допов. – К.: НАУ, 2008. – С. 11.


  Зубарева Е.А. Анализ повышения помехозащищенности беспроводной мультисервисной сети / Е.А. Зубарева // ПОЛІТ-2010. Сучасні проблеми науки: Х міжнар. наук.-практич. конф. молодих учених та студентів, 7-9 квітня 2010 р.: тези допов. – К.: НАУ, 2010. – С. 265.
  Шевцова Е.В. Системный анализ процессов передачи мультимедийного трафика в беспроводных сетях видеоконференцсвязи повышенной помехозащищенности / Е.В. Шевцова, Е.А. Зубарева // Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ-2010): 11 междунар. научн.-практ. конф., 24-28 мая 2010 г.: тезисы докл. – Одесса: ОНПУ, 2010. – С. 155.

  А.с. 39023 Україна, Комп’ютерна програма «Захищена система електронного документообігу «Електронна Україна»» / О.П. Кучерявий, О.Б. Хорчев, О.О. Зубарева та ін.; власник ТОВ «Інтер-Метл». – № 40129; заявл. 29.06.2011; опубл. 06.07.2011.
  Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи / И.В. Шахнович. – М.: Техносфера, 2006. – 288 с.
  / Л.Е. Варакин. – М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
  Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости / В.А. Котельников. – М.: Госэнергоиздат, 1956. – 153 с.
  Гулевич Д.С. Сети связи следующего поколения / Д.С. Гулевич. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 184 с.
  Беспроводные сети Wi-Fi / Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Чирков Д.Н. та ін. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 216 с.
  Решение Сisco Wireless Mesh [Электронный ресурс] // НПП РОТЕК-Новосибирск. – Режим доступа: http://www.telecomsite.ru/?solut/nets_cisco_ mesh.

  Анкудинов Г.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и протоколы / Г.И. Анкудинов, А.И. Стрижаченко – СПб.: СЗТУ, 2001. – 92 с.
  Берлин А.Н. Цифровые сотовые системы связи / А.Н. Берлин. – М.: Эко-Трендз, 2007. – 296 с.
  Олвейн В. Структура и реализация современной технологии MPLS / В. Олвейн. – М.: Вильямс, 2004. – 480 с.
  Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 / Верховна Рада України. – Режим доступу:
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-п.
  о обслуживания в корпоративных сетях [Электронный ресурс] / Ю.Л. Леохин // 2009. – Режим доступа: http://nit.miem.edu.ru/sbornik/2009/plen/003.html.
  Аунг Мьо Маунг. Исследование и разработка алгоритмов планирования и приоритетного управления доступом в сетях WіMAX: дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / Аунг Мьо Маунг. – М., 2010. – 148 с.
  Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр. – М.: Вильямс, 2003. – 1104 с.
  Про радіочастотний ресурс України [Електронний ресурс]: закон України від 1 червня 2000 р. № 1770-III / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1770-14.
  Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений / Л.М. Финк. – М.: Советское радио, 1970. – 728 с.

  М.М. Маковеева, Ю.С. Шинаков. – М.: Радио и связь, 2002. – 440 с.

  спектра / К.Феер; пер. с англ. В.И. Журавлев.  – М.: Радио и связь, 2000. – 520 с.
  . – СПб.: Питер, 2001. – 672 с.
  Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс / Дж. Уолрэнд.  – М.: Постмаркет, 2001. – 480 с.
  Защита информации от утечки по техническим каналам / В.К. Железняк. – СПб.: ГУАП, 2006. – 188 с.
  [Электронный ресурс] / Е.Б. Давыдов, Ю.Д. Юраков // Режим доступа http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/bpa/2ce1f6ec06be9cc7c32575c4003a3e65.
  Котенко И.В. Технологи компьютерной безопасности / И.В. Котенко, Р.М. Юсупов // Вестник Российской академии наук. – 2007. – Т. 77. – № 4. – С. 323–333.
  / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков. – М.: Академия, 2008. – 336 с.
  / В.В. Домарев. – К.: ДиаСофт, 2002. – 688 с.
  Режим доступа: http://www.securitylab.ru/analytics/301808.php?pagen=2.
  / И.Г. Бакланов. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 399 с.
  В.М. Вишневский, А.И. Красилов, И.В. Шахнович // Первая миля. – 2009. – № 2. – С. 2–13.
  – [N. a.]: Prentice Hall, 2007. – 496 p.

  Ластовченко М.М. Программная среда итеративного моделирования процессов функционирования телекоммуникационных сетей / М.М. Ластовченко, В.И. Марущак // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. – 2005. – № 13. – С. 53–62.

  http://www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=Y.
  Широкополосные беспроводные сети передачи информации / [Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В.]. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
  Семенов Ю.А. Телекоммуникационные технологии [Электронный ресурс] / Ю.А. Семенов // Режим доступа: http://book.itep.ru.
  Ластовченко М.М. Математические аспекты проектирования интеллектуальных коммутационных систем передачи мультимедийных трафиков / М.М. Ластовченко, В.Н. Ярошенко, В.И. Биляк // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С. 39–51.

  М.М. Введение критериев интегрального оценивания в системный анализ надежности функционирования широкополосной первичной сети связи / М.М. Ластовченко, В.Е. Русецкий // Управляющие системы и машины. – 2005. – № 2. – С. 86–92.
  Пб.: Наука и техника, 2005. – 400 с.
  Борисов, В.М. Зинчук, А.Е. Лимарев и др.]. – М.: Радио и связь, 2000. – 384 с.
  http://aist.osp.ru/nets/2000/10/141420.
  астовченко М.М. Системный анализ эффективности функционирования широкополосной транспортной платформы интеллектуальных сетей / М.М. Ластовченко, В.Е. Русецкий, В.Н. Ярошенко // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – С. 28–39.
  Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 2(24). – С. 66–73.
  Вентцель. – М.: Сов. радио, 1964. – 388 с.
  . – М.: Прометей, 1989. – 136 с.
  / В.М. Ченцов. – М.: Связь, 1980. – 144 с.
  / Е.А. Кучерявый. – СПб.: Наука и техника, 2004. – 336 с.
  .
  В.К. Проектування телекомунікаційних мереж / В.К. Стеклов, М.С. Беркман. – К.: Техніка, 2002. – 792 с.


  http://www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=E.
  Кульгин М.Б. Технологии корпоративных сетей / М.Б. Кульгин. – СПб.: Питер, 2000. – 704 с.
  . – СПб.: БХВ-Петербург, 2000. – 512 с.
  / Н.Н. Слепов. – М.: Радио и связь, 2000. – 468 с.
  . Specification of TMN applications at the Q3 interface: Call detail recording [Electronic resource] // 1998. – Mode of access: http://www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=Q.
  Евсеева О.Ю. Обеспечение гарантированного качества обслуживания в сетях NGN с использованием оценок конечных пользователей / О.Ю. Евсеева // Радиотехника. – 2008. – № 155. – С. 55–72.
  Концептуальные положения о взаимодополняющем развитии сетей беспроводного широкополосного доступа и сетей сотовой связи в России [Электронный ресурс] / Инфокоммуникационный Союз. – Режим доступа: http://mems.icu.org.ru/checkauth.php?razdel=118&comp=172&file=h_b97f223700213ccd301e75c13eda614b.
  . End-user multimedia QoS categories [Electronic resource] // November 2001. – Mode of access:
  http://www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=G.
  RFC 2474 «Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers» [Electronic resource] / Internet Engineering Task Force, 1998. – Mode of access: http://www.rfc-editor.org/info/rfc2474.
  «An Architecture for Differentiated Services» [Electronic resource] / Internet Engineering Task Force, 1998. – Mode of access:
  http://www.rfc-editor.org/info/rfc2475.
  несанкционированного доступа / А.Ю. Щеглов. – СПб.: Наука и техника, 2004. – 384 с.
  СП ЭКОМ, 2003. – 688 с.
  положения: ГОСТ Р
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины