Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою : Информационные технологии поддержки управленческих стратегий в корпоративных иерархических системах с нечеткой структурой • Название:
 • Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою
 • Альтернативное название:
 • Информационные технологии поддержки управленческих стратегий в корпоративных иерархических системах с нечеткой структурой
 • Кол-во страниц:
 • 157
 • ВУЗ:
 • Львівська політехніка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Національний університет “Львівська політехніка”
   
  На правах рукопису
  Рекік Алі
   
  УДК 004.832.3+519.711.2
  Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою
   
  05.13.06 – інформаційні технології
   
   
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук
   
   
  Науковий керівник
  Сікора Л.С.,
  доктор технічних наук, професор
  Львів – 2012 
  Зміст
  Перелік умовних скорочень. 5
  Вступ. 6
  Розділ 1. Проблеми управління ієрархічними розподіленими виробничими системами в умовах невизначеності 13
  1.1. Моделі ССК в ієрархічних систем управління. 13
  1.2. Управління інформаційними і ресурсними потоками в ієрархічних логістичних системах. 22
  1.3. Аналіз причинно-наслідкових факторів і їх внесок в проблему невизначеності при оцінці ситуацій. 26
  1.4. Аналіз інформаційно-логістичних моделей. 29
  1.4.1. Логістичне управління в ієрархічних корпоративних       структурах  29
  1.4.2. Функціональні представлення логістичної інфраструктури. 33
  1.4.3. Ієрархічні структури та інформаційна логістика. 34
  Висновки до розділу 1. 37
  Розділ 2. Прийняття рішень і формування управлінських стратегій в  логістичній ієрархічній системі 38
  2.1. Прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності при         оптимізації систем логістики. 38
  2.2. Управління потоками ресурсів. 41
  2.2.1. Політики управління потоками ресурсів. 41
  2.2.2. Модель управління потоками ресурсів. 46
  2.3. Розрахунки показників ефективності 49
  2.3.1. Система виготовлення проміжних товарів. 50
  2.3.2. Система виготовлення готових виробів. 51
  2.4. Модель Стакельберга для децентралізової системи. 55
  2.4.1. Задача оптимізації стратегії постачальника. 59
  2.4.2. Задача оптимізації стратегї виробника. 60
  2.4.3. Оптимізація параметрів контракту. 61
  2.4.4. Оптимізація значення рівня номінального складу. 65
  2.5. Централізована система і проблема виконання контракту. 68
  Висновки до розділу 2. 71
  Розділ 3. Синтез стратегій управління корпоративними структурами на           основі нечітких моделей. 73
  3.1. Методи ефективного прийняття рішень на основі правил нечіткої         логіки  73
  3.1.1. Моделі нечіткого управління. 75
  3.1.2. Логіко-лінгвістичні моделі на основі нечіткої логіки. 78
  3.2. Модель оцінки конкурентоспроможність підприємства. 80
  3.2.1. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. 81
  3.2.2.  Групування  та  ранжування  факторів  впливу  на         формування конкурентоспроможності підприемства. 84
  3.3. Створення нечітких баз знань. 87
  Висновки до розділу 3. 98
  Розділ 4. Реалізація спеціалізованих програмних засобів для системи  підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних          системах з розмитою структурою.. 100
  4.1. Підсистема оптимізації вибору маршрутів. 102
  4.1.1. Структура програмного модуля для системи оптимізації         вибору маршрутів.
 • Список литературы:
 • У дисертаційній роботі розв’язана актуальна наукова задача розроблення процедур, стратегій прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, яка полягає у розробленні технологій та методів  синтезу стратегій управління корпоративними ієрархічними структурами у відповідності до  інформаційно-логістичних моделей складних об`єктів.
  Основні результати:
  ·        На основі ігрової моделі Stackelberg розроблено метод координації взаємодії між постачальником і виробником на основі оптимізації функції корисності, який забезпечує відсутність розриву складу та мінімізовує потоки ресурсів. Сформульована на основі цієї моделі концепція номінального складу в децентралізованих логістичних системах  дала змогу зменшити на 25 % витрати  ресурсного зберігання.
  ·        Засобами теорії логістичних систем  удосконалено схемну модель ієрархії управління з урахуванням координаційних стратегій, яка забезпечує їх синтез в ієрархічних системах управління з використанням моделей цільового і термінального просторів
  ·        На основі оптимізації параметрів моделі взаємодії і її суб'єктів  удосконалено динамічну модель потоку, яка враховує випадковий характер вимог і термінів поставок в логістичних ланцюгах.
  ·        Розвинуто метод управління централізованої дворівневої системи на основі оптимізації функції корисності децентралізованої системи, що максимізує узагальнений прибуток.
  ·        Використовуючи методи та засоби нечіткої логіки удосконалено модель оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка дала змогу розробити експертну системи із врахуванням багатофакторних впливів вхідних параметрів для визначення цієї оцінки.
  ·        Створено інструментальні засоби, які є основою розробленої експертної системи для прийняття рішень та інтегрованої системи оперативно-координаційного управління, що дало змогу підвищити конкуренто-спроможність підприємства в умовах невизначеності.
  ·        Реалізовано спеціалізовані  програмні засоби для системи підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з роз-митою структурою, які забезпечують зменшення на 10-15% витрати часу на перевезення шляхом оптимізації вибору маршруту.
      1.     Айзерман М. А. Выбор вариантов: основы теории/ М. А. Айзерман, Ф. Т. Алескеров. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – 240с.
  2.     Алиев Р. А. Производственные системы с искусственным интеллектом/ Алиев Р. А., Абдикеев Н. М., Шахназаров М. М. – М.: Радио и связь, 1990. – 264с.
  3.     Алтунин, А. Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография/ А. Е. Алтунин, М. В. Семухин. – Тюмень: ТГУ, 2000. – 352с.
  4.     Арсеньев Ю. Н. Принятие решений. Интегрированные интеллектуальные системы: Учеб. Пособие для вузов/ Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270с.
  5.     Асаи К. Прикладные нечеткие системы/ Асаи К., Тэрано Т., Сугэно М.; пер. с японского – М.: Мир, 1993. – 368с.
  6.     Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях/ Р. Беллман, Л. Заде// Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – 1976. – С. 172-215.
  7.     Бокша В. В. Нечеткое целевое управление системами с заданным конечным состоянием/ В. В. Бокша, В. Б. Силов// Автоматика. – 1985. – № 3. – С. 3-8.
  8.     Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования/ Борисов А. Н., Крумберг О. А., Федоров И. П. – Рига: Зинатне, 1990. – 184с.
  9.     Борисов А. П. Диалоговые системы принятия решений на базе МИНИ-ЭВМ: Информационное, математическое и программное обеспечение/ Борисов А. П., Вилюмс Э. Р., Сукур Л. Я. – Рига: Зинатне, 1986. – 128с.
  10.              Борисов, А. Н. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры моделей/ Борисов А. Н., Крумберг О. А., Федоров И. П. – Рига: Зинатне, 1990. – 184с.
  11.               Бухонова С. М. Применение систем показателей функционирования предприятий в целях управления / С. М. Бухонова, Ю. А. Дорошенко, Е. В. Трунова // Экономический анализ: теория и практика. – 2004. – № 9. – С. 33-41.
  12.               Варфоломеев В. И. Принятие управленческих решений: Учеб. пособие для вузов/ В. И. Варфоломеев, С. Н. Воробьев. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. – 288с.
  13.              Вентцель Е. С. Исследование операций/ Е. С. Вентцель – М.: Знание, 1976. – 64с.
  14.              Вилкас Э. Й. Оптимальность в играх и решениях/ Э. Й. Вилкас. М.: Физматлит, 1990. – 256с.
  15.              Волков И. К. Исследование операций/ И. К. Волков, Е. А. Загоруйко: учеб. для вузов/ Под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. – 436 с
  16.              Вязгин В. А. Математические методы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для втузов. В. А. Вязгин, В. В Федоров. – М.: Высш. шк., 1989. –183с.
  17.              Габасов Р. Конструктивные методы оптимального управления/ Р. Габасов, Ф. М. Кириллова// Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. – 1983. – Т 2. – C. 169-185.
  18.              Глухов В. В. Математические методы и модели для менеджмента/ Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. – СПб.: Лань, 2000. – 528с.
  19.              Гончаренко Н. Г. Збалансована система показників у системі стратегічного управління розвитком інтегрованих корпоративних структур/ Н. Г. Гончаренко, М. О. Науменко// Бізнес інформ. – №2 . – Т. 2. – 2011. – C.81-84.
  20.              Гриф М. Г. Об эффективности метода последовательной оптимизации сложных систем по нечетким и вероятностным показателям на продукционно-логических моделях/ М. Г. Гриф// Научный вестник НГТУ. – 2001. –№9. – С. 109-124.
  21.              Гусев Л. А., Смирнова И. М. Размытые множества. Теория и приложения (обзор)/ Л. А. Гусев, И. М. Смирнова// Автоматика и телемеханика. – 1973. – № 5. – С. 66-85.
  22.              Давидович Є. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій/ Є. Давидович// Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 2. – С. 85—95
  23.              Джексон П. Введение в экспертные системы: [пер. с англ.]: [учеб. пособие]/ П. Джексон. – М.: Вильямc, 2001. – 402c.
  24.              Дорф Р. Современные системы управления: [пер. с англ.]/ Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832с.
  25.              Дубов Ю. А. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем/ Дубов Ю. А., Травкин С. И., Якимец В. Н. – М.: Наука, 1986. – 296c.
  26.              Дударь А. В. Моделі прийняття рішень в управлінні/ А. В. Дударь, І. М. Осипенко// Бізнес інформ. – №5. – 2011. – Т. 2. – C. 90-91.
  27.              Дэннис Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений/ Дж. Дэннис, Р. Шнабель. – М.: Мир, 1988. – 440c.
  28.              Заде Л. А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений/ Л. А. Заде// Математика сегодня. –1974. – С. 5-49.
  29.              Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений/ Л. А. Заде. – М.: Мир, 1976. – 165с.
  30.              Заде Л. А. Размытые множества и их применение в распознавании образов и кластер-анализе/ Л. А. Заде// Классификация и кластер. – 1980. – C. 208-247.
  31.              Змитрович А. И. Интеллектуальные информационные системы/ А. И. Змитрович. – Минск: НТООО «ТетраСистемс», 1997. – 368с.
  32.              Интеллектуальные системы принятия проектных решений/ [Алексеев А. В., Борисов А. Н., Вилюмс Э. Р., Слядзь Н. Н., Фомин С. А.]. – Рига: Зинатне, 1997. – 320с.
  33.              Кини Р. Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения/ Р. Л. Кини, X. Райфа: под ред. И. Ф. Шахнова. – M.: Радио и связь, 1981. – 560c.
  34.              Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений/ О. И. Ларичев. – М.: Логос, 2000, 295с.
  35.              Лю Б. Теория и практика неопределенного программирования/ Б. Лю; Пер. с англ. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. – 416с.
  36.              Льюс Р. Д. Игры и решения/ Р. Д. Льюс, X. Райфа. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. – 642c.
  37.              Мала Н.Т. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття / Н.Т. Мала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.:  Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – № 605. – С. 20-24.
  38.              Мала Н.Т. Мистецтво прийняття управлінського рішення/ Н.Т. Мала, І.С. Процик// Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.14. – C.345-351.
  39.              Малыхин В. И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов/ В. И. Малыхин. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Юнити-Дана, 2003. – 237с.
  40.              Миркин Б. Г. Проблема группового выбора/ Б. Г. Миркин. – М.: Наука, 1974. – 254c.
  41.              Многокритериальная оптимизация: Математические аспекты/ [Березовский Б. А., Барышников Ю. М., Борзенко В. И., Кемпнер Л. М.]. – М.: Наука, 1989. – 128с.
  42.              Модели принятия решений на основе лингвистической переменной/ [Борисов А. Н., Алексеев А. В., Крумберг О. А. и др.]. – Рига: Зинатне, 1982. – 256с.
  43.              Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення[Електронний ресурс]/. – Режим доступу:
  http://revolution.allbest.ru/management/00140464_0.html. – Заголовок з екрану.
  44.              Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа/ Н. Н. Моисеев. – М.: Наука, 1981. – 488с.
  45.              Наливайко А. Еволюція теорії стратегії підприємства/ А.Наливайко// Экономика Украины. – 2002. – №1. – С. 24-30.
  46.              Нейлор К. Как построить свою экспертную систему/ К. Нейлор. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 287с.
  47.              Нечеткая логика: алгебраические основы и приложения: [монографія]/ [С. Л. Блюмин, И. А. Шуйкова, П. В. Сараев, И. В. Черпаков]. – Липецк: ЛЭГИ, 2002. – 113с.
  48.              Ногин В. Д. Применение линейной алгебры в принятии решений: учеб. пособие/ В. Д. Ногин, С. В. Чистяков. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998.
  49.              Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход/ В. Д. Ногин.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 176с.
  50.              Ногин В. Д., Толстых И. В. Использование набора количественной информации об относительной важности критериев в процессе принятия решений/ В. Д. Ногин, И. В. Толстых// ЖВМиМФ. – 2000. – №40(11). – C. 1593-1601.
  51.              Обработка нечеткой информации в системах принятия решений/ [ Борисов А. Н., Алексеев А. В., Меркурьева Г. В. и др.]. – М: Радио и связь. 1989. – 304с.
  52.              Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации/ С. А. Орловский. – М.: Наука, 1981. – 208с.
  53.              Паламарчук І. М. Застосування принципів логістики в управлінні компанією/ І. М.Паламарчук, У. Л. Сторожилова// Бізнес інформ. – №1. – 2011. – C.117-119.
  54.              Панасенко О. В. Модель аналізу прибутковості підприємства/ О. В. Панасенко// Бізнес інформ. – №5. – 2011. – Т. 2. – C. 17-20.
  55.              Перегудов Ф. И. Введение в системный анализ/ Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М.: Высш. шк., 1989. – 367с.
  56.              Подиновский В. В. Многокритериальные задачи с упорядоченными по важности однородными критериями/ В. В. Подиновский// Автоматика и Телемеханика. – 1976. –№11. –С. 118–127.
  57.              Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач/ В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. – 254с.
  58.              Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия / Д. Попов // Управление компанией. – 2003. – № 2. – С. 66-76.
  59.              Попов Э. В. Экспертные системы: Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ/ Э. В. Попов. – М.: Наука, 1987. – 288с.
  60.              Поспелов Г. С., Поспелов Д. А. Искусственный интеллект – прикладные системы/ Г. С. Поспелов, Д. А. Поспелов. – М.: Знание, 1985. – 48с.
  61.              Поспелов Д. А. Логико-лингвистические модели в системах управления/ Д. А. Поспелов. – М.: Наука, 1981. 291с.
  62.              Поспелов Д. А. Ситуационное управление: теория и практика/ Д. А Поспелов. М.: Наука, 1986. – 288с.
  63.              Ракитский Ю. В. Численные методы решения жестких систем/ Ракитский Ю. В., Устинов С. М., Черноруцкий И. Г. – М.: Наука, 1979. — 208с.
  64.              Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами/ Л. А. Растригин. – М.: Сов. радио, 1980. – 232с.
  65.              Редченко К. Показательное несогласие: balanced scorecard и tableau de bord [Електронний ресурс] / К. Редченко. – Режим доступу:
  http://www.cfin.ru. – Заголовок з екрану.
  66.                        Рекік Алі. Програмна система розв’язування транспортної задачі з модифікованими крайовими умовами/ А. Рекік//Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України., 2012. – Вип. 22.11. – С.355-362.
  67.              Решение транспортных задач с использованием комбинированного генетического алгоритма/ В. М. Курейчик, Т. С. Емельянова// Труды 11-й национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2008 (28 сентября – 3 октября 2008 г. ), г. Дубна, Россия. Т. 1 – М.: Физматлит, 2008. С. 158-164.
  68.              Решение эталонных транспортных задач с кластерным расположением клиентов с использованием генетических алгоритмов/ Т. С. Емельянова// Нечеткие системы и мягкие вычисления (НСМВ-2008): сб. науч. тр. Второй Всеросс. науч. конф. с междунар. участ.- Т. 1. 2008.- С. 195–199.
  69.              Решмин С. А. Синтез управления в нелинейной динамической системе на основе декомпозиции/ С. А. Решмин, Ф. Л. Черноусъко// Прикладная математика и механика (ПММ). – 1998. – T. 62. – №1. – С. 121-128.
  70.              Розен В. В. Цель – оптимальность – решение/ В. В. Розен. – М.: Радио и связь, 1982. – 168с.
  71.              Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети/ А. П. Ротштейн. – Винница: УНІВЕРСУМ, 1999. – 320с.
  72.              Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы/ Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия–Телеком, 2004. – 452с.
  73.              Синтез моделей стратегій координаційного управління потоками ресурсів в ієрархічних системах з розподіленою інфраструктурою// Сікора Л. С., Габсі М., Рекік А., Антоник М. С.// 17 між. конф. з автоматичного управ¬лін¬ня «Автоматика–2010». Тези доповідей. Том 2. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – C. 196-197.
  74.              Системы фуцци-управления/ [Архангельский В. И., Богаенко И. Н., Грабовский Г. Г., Рюмшин Н. А] – К.: Тэхника, 1997. – 208с.
  75.              Сікора Л. С. Аналіз моделей процесів інтелектуального управління в структурі інтегрованих людино- машинних систем/ Сікора Л. С., Рекік А., Габсі М.// зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2008. – Вип. 47. – С. 126-131
  76.              Сікора Л. С. Ігрові та операційні моделі формування стратегій ко-ординаційного управління стохастичними ресурсними потоками в умовах дії інформаційних атак/ Л. С. Сікора, Р. С. Марцишин, М. Габсі, А. Рекік// Мо¬делю¬вання та інформ. технології: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2009. – Вип. 52. – С. 184-200.
  77.              Сікора Л. С. Інтелектуальні агенти технології та моделі координаційного управління ресурсними потоками в ієрархічних системах/ Л. С. Сікора, Р. С. Марцишин, М. Габсі, А. Рекік // Моделювання та інформ. технології: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енер¬гетиці. – К., 2009. – Вип. 53. – С. 185-192.
  78.              Сікора Л. С. Інформаційні і логістичні моделі та концепції син¬тезу координаційних стратегій управління ресурсними потоками/ Л. С. Сікора, М. Габсі, А. Рекік // Зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. Моделю¬вання в енергетиці. – К., 2009. – Вип. 52 – С. 161-166.
  79.              Сікора Л. С. Концепція інтелектуальних агентів для синтезу мо¬де¬лей структур управління агрегатами і роботизованими комплексами в енергетиці та промисловості/ Л. С. Сікора, А. Рекік, М. Габсі// Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. Моделю¬вання в енергетиці. – К., 2008. – Вип. 45. – С. 167-173.
  80.              Сікора Л.С. Системы поддержки принятия управленческих решений в иерархических структурах / Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Сікора В. М., Малець І. О. // Моделювання та інформ. технології: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. – К., 2008. – Вип. 49. – С. 183-187.
  81.              Сікора Л. Когнітивні моделі та логіка оперативного управління в ієрархічних інтегрованих системах в умовах ризику: [посібник] / Сікора Л.С.; Центр стратегіч. дослідж. еко-біо-техн. систем, Національний університет "Львівська політехніка", Інж. акад. України. - Л. : [ЕБТЕС], 2009. – 432 с.
  82.              Специальные разделы теории управления. Оптимальное управление динамическими системами: учеб. пособие/ [Ю. Ю. Громов, Н. А. Земской, А. В. Лагутин, О. Г. Иванова, В. М. Тютюнник]. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 108с.
  83.              Системи підтримки прийняття рішень / [Ситник В.Ф., Олексюк О.С., Гужва В.М. та ін.] / под ред. В.Ф. Ситник. – К. : Техніка, 1995. – 162 с.
  84.              Ткачук Р. Логіко-когнітивні моделі формуванян управлінських рішень інтегрованими системами в екстремальних умовах: [посібник] / Р. Ткачук, Л. Сікора; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Центр стратегічних дослідж. екобіотехнічних систем, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : [Ліга-Прес], 2010. - 404 с.
  85.              Тисячна Ю. С. Визначення взаємозв'язку ефективності діяльності підприємства та функціонування складової системи управління його відтворювальними процесами/ Ю. С. Тисячна// Бізнес інформ. – №5. – 2011. – Т. 2. – C.33-35.
  86.              Трухаев Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности/ Р. И. Трухаев. – М.: Наука, 1981. – 258 c.
  87.              Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов/ Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу; пер. с англ. под ред. М. Р. Ефимовой.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527с..
  88.              Федоренко Р. П. Приближенное решение задач оптимального управления/ Р. П. Федоренко. – М.: Наука, 1978. – 488с.
  89.              Хейеса-Рот Ф. Построение экспертных систем: [пер. с англ.]/ Хейеса-Рот Ф., Уотерман Д., Ленат Д. – М.: Мир, 1987. – 430с.
  90.              Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование/ Д. Химмельблау. – М.: Мир, 1975. – 391с.
  91.              Хованов Н. В. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците/ Н. В. Хованов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. – 195с.
  92.              Хрущ Н. А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами/ Н. А. Хрущ, О. С. Корпан, М. В. Желіховська// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – T.1. – C.41-45
  93.              Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации в теории управления/ И. Г. Черноруцкий. – СПб.: Питер, 2004. – 256с.
  94.              Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений/ И. Г. Черноруцкий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с
  95.              Черноруцкий И. Г. Оптимальный параметрический синтез: электротехнические устройства и системы/ И. Г. Черноруцкий. –Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 128с.
  96.              Шикин Е.В. Математические методы и модели управлении/ Е.В.Шикин, А.Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2004. – 440с.
  97.              Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB/ С. Д. Штовба. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288с.
  98.              Штовба С. Д. Идентификация нелинейных зависимостей с помощью нечеткого логического вывода в системе MATLAB [Текст]/ С. Д. Штовба// Exponenta Pro: Математика в приложениях. – 2003. – №2. –С. 9-15.
  99.              Ягнюк І.М. Характеристика сучасних стратегій управління діяльністю підприємств/ І.М.Ягнюк// Інноваційна економіка. – 2012. – №4. –С. 62-65.
  100.         Экспертные системы. Принципы работы и примеры [Брукинг А., Джонс П., Кокс Ф. и др.]. – М.: Радио и связь, 1987. – 224с.
  101.         Anupindi R. A general framework for the study of decentralized distribution systems. Manufacturing and Service Operations Management/ R. Anupindi, Y. Bassok, E. Zemel//. – 2001. – Vol. 3. – No. 4. – P. 349- 368.
  102.         Arda Y. Politiques d’approvisionnement dans les systèmes à plusieurs fournisseurs et Optimisation des décisions dans les chaînes logistiques décentralisées. These en vue de l’obtention du doctorat/ Yasemin Arda. – Institut national des sciences appliquees de Toulouse, 2008. –160p.
  103.         Aviv Y. The effect of collaborative forecasting on supply chain performance/ Y.Aviv// Management Science. – 2001. – No.47 (10). – P.1326-1343.
  104.         Barreiro A. Nonlinear robust stability by conic analysis and QFT synthesis/ A. Barreiro, A. Baños, H. J. C. Huiberts, H. Nijmejer, A. J. van der Schaft, J. M. A. Scherpen (Eds.)// Nonlinear Control Systems Design. – 1998. – P. 45-66.
  105.         Baynat B. Multiproduct kanban-like control systems/ B. Baynat, J. A. Buzacott, Y. Dallery// International Journal of Production Research. – 2002. – Vol. 40. – No. 16. – P. 4225-4255.
  106.         Buzacott J. A. Service level in multistage MRP and base stock controlled production systems/ J. A. Buzacott, S. M. Price, J. G. Shanthikumar// New Directions for Operations Research in a Manufacturing System, Springer. – 1991. – P. 445-463.
  107.         Cachon G.P. Supply Chain Inventory Management and the Value of Shared Information/ G. P. Cachon, M.Fisher// Management Science. - 2000. - No.46(8) . - P.1032- 1048.
  108.         Caldentey R. Analysis of a decentralized production-inventory system/ R. Caldentey, L. M. Wein// Manufacturing and Service Operations Management. – 2003. – Vol. 5. – No. 1. – P. 1-17.
  109.         Chen F. A Stagerred ordering policy for one-warehouse multiretail/ F.Chen, R. Samroengraja//Operational Research. – 2000. – No. 48(2). – P. 281-293.
  110.         Chen F. Information sharing and supply chain coordination/ F. Chen//Operational Research and Management Science: Supply chain Management. &ndas
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины