ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ ВІД ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ : ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ • Название:
 • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ ВІД ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 • Альтернативное название:
 • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 383
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА  На правах рукопису  МИКИТИН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА


  УДК 004:681:658


  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ
  ВІД ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ
  СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора технічних наук
  Науковий консультант:
  Сікора Л.С.
  професор, д.т.н.  Львів – 2013


  2
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ …………………………………………………... 6
  ВСТУП ……………………………………………………………………………………. 8
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
  ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ У КОНТЕКСТІ
  СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ………………………….................................. 28
  1.1. Стратегічна безпека техногенних об’єктів ……………………………………….. 28
  1.2. Інформатизація, як засіб подолання надзвичайних техногенних ситуацій ……. 35
  1.3. Інформаційні технології: рівнева структура ……………………………………... 37
  1.4. Парадигма побудови інформаційних технологій відбору різнорідних даних
  для забезпечення стратегічної безпеки об’єктів ……………………………………… 57
  Висновки до першого розділу …………………………………………………………. 62
  РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНА КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
  ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ ВІД ОБ’ЄКТІВ
  ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………………………………………………………... 63
  2.1. Концепція створення інформаційних технологій відбору різнорідних даних
  від техногенних об’єктів ……………………………………………………………….. 63
  2.2. Категорний аналіз структури моделей ієрархічних систем ……………………...69
  2.2.1. Алгебраїчна концепція структуризації моделей систем ………………... 70
  2.2.2. Динамічне представлення системи у просторі станів …………………... 83
  2.3. Методологія відбору різнорідних даних для інформаційних технологій у
  прикладних задачах контролю технічного стану об’єктів …………………………... 93
  2.4. Концептуальна структура метрологічного забезпечення для інформаційних
  технологій відбору різнорідних даних від об’єктів ………………………………….101
  Висновки до другого розділу ………………………………………………………….111
  3
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
  ВІДБОРУ ДАНИХ ПРО СТАН МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
  ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ …………………………………………….. 113
  3.1. Застосування методу акустичної емісії для неруйнівного контролю
  конструкційних матеріалів …………………………………………………………… 113
  3.1.1. Елементи структури “руйнування – тріщина – контроль” ……………. 113
  3.1.2. Акустична емісія: сигнал, параметри, метод …………………………...122
  3.2. Засади створення інформаційної технології відбору і обробки даних про
  технічний стан об’єкта за сигналом акустичної емісії ……………………………… 131
  3.2.1. Структура інформаційної технології відбору і обробки даних методом
  акустичної емісії ………………………………………………………………………. 131
  3.2.2. Методологія вимірювання параметрів сигналу акустичної емісії …………... 141
  3.3. Елементи метрологічного забезпечення для інформаційної технології
  відбору і обробки даних за сигналом акустичної емісії ……………………………. 143
  Висновки до третього розділу ………………………………………………………... 148
  РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
  ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ ДАНИХ ВІД ФЕРОМАГНЕТИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
  КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЮ …………………………………………………………… 149
  4.1. Проблемна задача дослідження системи “метал – водень” ……………………. 149
  4.2. Системний підхід до оцінювання концентрації водню у
  феромагнетиках ……………………………………………………………………….. 156
  4.3. Магніторелаксаційний метод у структурі “метал – водень – інформаційна
  технологія”……………………………………………………………………………... 160
  Висновки до четвертого розділу ……………………………………………………... 165
  РОЗДІЛ 5. МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ
  ДАНИХ ПРО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАТЕРІАЛІВ ………… 166
  5.1. Методології визначення роботоздатності об’єктів …………………………….. 166
  5.1.1. Парадигма визначення параметрів напружено-деформованого стану
  4
  матеріалів ………………………………………………………………………………. 167
  5.1.2. Інформаційна структура “стандартизація – метрологія – сертифікація”
  у контексті визначення залишкового ресурсу об’єктів ……………………………...172
  5.2. Комплексний підхід до визначення параметрів напружено-деформованого
  стану техногенних об’єктів ……………………………………………………………180
  5.3. Інформаційна технологія відбору і обробки параметрів напружено-
  деформованого стану матеріалів та метрологічне забезпечення …………………... 189
  5.3.1. Структура вимірювальних каналів системи відбору і обробки даних про
  напружено-деформований стан матеріалів ………………………………………….. 189
  5.3.2. Методологія вимірювання параметрів напружено-деформованого стану
  матеріалів тензометричним методом ………………………………………………… 195
  5.3.3. Структура та системна модель метрологічного забезпечення для
  інформаційної технології відбору і обробки даних тензометричним
  методом ………………………………………………………………………………… 199
  Висновки до п’ятого розділу …………………………………………………………. 202
  РОЗДІЛ 6. МЕТОДОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ……. 204
  6.1. Гарантоздатність: безпека інформаційних технологій ………………………… 204
  6.2. Системна модель безпеки інформаційних технологій …………………………. 213
  6.3. Нормативна модель безпеки інформаційних технологій ……………………… 217
  6.4. Комплексна модель безпеки інформаційних технологій ………………………. 220
  6.5. Методологія комплексної системи безпеки інформаційних
  технологій ……………………………………………………………………………… 222
  Висновки до шостого розділу ………………………………………………………… 233
  РОЗДІЛ 7. СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СТВОРЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ
  ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ РІЗНОРІДНИХ ДАНИХ ВІД ОБ’ЄКТІВ ………………. 234
  7.1. Термінологічна стандартизація засобів інформатизації ……………………….. 234
  7.2. Структура терміносистеми засобів інформатизації і термінологія науково-
  прикладних досліджень ………………………………………………………………..236
  5
  7.3. Елементи стандартизації системи інформаційних ресурсів …………………… 239
  Висновки до сьомого розділу ………………………………………………………… 247
  ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………… 248
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………... 251
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………... 286
  Додаток А Акти про впровадження …………………………………………………. 286
  Додаток Б Системний аналіз динаміки станів енергоблоку теплової
  електростанції …………………………………………………………………………. 290
  Додаток В Технічні характеристики системи відбору і обробки сигналу
  акустичної емісії та результати експериментальних досліджень…………………... 297
  Додаток Д Технічні характеристики системи відбору і обробки сигналу
  акустичної емісії та результати експериментальних досліджень ………………….. 300
  Додаток Е Методика виконання вимірювань частоти автоколивань, пов’язаної з
  параметром магнітної післядії у феромагнітних матеріалах ……………………….. 317
  Додаток Ж Експериментальні дослідження магнітної післядії у феромагнітних
  матеріалах ……………………………………………………………………………… 334
  Додаток З Експериментальні дані визначення механічних характеристик зразків
  матеріалів та характеристик їх статичної тріщиностійкості на основі ІТ відбору і
  обробки даних тензометричним методом …………………………………………… 339
  Додаток И Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі ІТ
  відбору і обробки параметрів води, як технологічного ресурсу……………………. 341
  Додаток К Нормативне забезпечення концепції створення інформаційних
  технологій відбору і обробки різнорідних даних для забезпечення їх стратегічної
  безпеки …………………………………………………………………………………. 355
  Додаток Л Порівняльний аналіз ІТ відбору і обробки даних для
  забезпечення безпеки техногенних об’єктів ……………………………………........ 382
  6  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  ІТ – інформаційна технологія
  НК – неруйнівний контроль
  ТД – технічне діагностування
  МЗ – метрологічне забезпечення
  МХ – метрологічні характеристики
  МП – магнітна післядія
  СК – системна концепція
  НДС – напружено-деформований стан
  ПС – простір станів
  МР – механіка руйнування
  АЕ – акустична емісія
  САЕ – сигнал акустичної емісії
  КСБІТ – комплексна система безпеки інформаційних технологій
  СА – системний аналіз
  В/ К, Д, Р, П – вимірювання, контроль, діагностування, розпізнавання,
  прогнозування
  ВК – вимірювальний канал
  ВІС – вимірювальні інформаційні системи
  ІР – інформаційні ресурси
  ІС – інформаційні системи
  ІП – інформаційні процеси
  ІМ (К) – інформаційні мережі (канали)
  У – управління
  ОД – об’єкт дослідження
  ПВП – первинний вимірювальний перетворювач
  МВВ – методика виконання вимірювань
  ТЕС – теплова електростанція
  АЕС – атомна електростанція
  ФК – функціональний контроль
  7
  ФБ – функціональна безпека
  ІБ – інформаційна безпека
  БД – база даних
  БЗ – база знань
  БМ – база моделей
  СД – сховище даних
  МІ – масиви інформації
  НСД – несанкціонована дія
  ЕС – експертні системи
  СУБД – система управління базою даних
  СУБМ – система управління базою моделей
  ІАС – інформаційно-аналітичні системи
  ПК – персональний комп’ютер
  АСУ – автоматизовані системи управління
  АСУ ТП – автоматизована система управління технологічними процесами
  СППР – системи підтримки прийняття рішень
  СРО – системи розпізнавання образів
  САК – системи автоматичного контролю
  СТД – системи технічного діагностування
  СП – системи прогнозування
  ЗВТ – засіб вимірювальної техніки
  КІН – коефіцієнт інтенсивності напружень
  ПАЕ – перетворювачі акустичної емісії
  ПЕП – п’єзоелектричний перетворювач
  ТМП – тензометричний перетворювач
  АЦП – аналого-цифровий перетворювач
  ПМА – програма метрологічної атестації
  ПТК – програмно-технічні комплекси
  8


  ВСТУП
  Актуальність теми. Інформаційні технології (ІТ) відбору і обробки
  різнорідних даних від об’єктів є основним інструментарієм у розв’язанні
  прикладних задач: неруйнівного контролю (НК) (технічного діагностування (ТД))
  матеріалів, елементів конструкцій, обладнання та агрегатів; моніторингу природних
  екосистем, які взаємодіють з техногенними і впливають на стан їх технологічних та
  конструкційних параметрів.
  Контроль та оцінювання параметрів технічного стану об’єктів за дії
  експлуатаційних факторів – механічного навантаження, температури, газоподібного
  водню, води, як технологічного ресурсу, за критерієм “міцність – ресурс” потребує
  гарантоздатних ІТ для оперативного прийняття рішення на управління проблемними
  ситуаціями.
  З цієї точки зору ученими України та інших країн розвиваються два напрями у
  контексті створення теоретичних засад, розроблення методологій та застосування
  методів і засобів як відбору інформації про зміну властивостей матеріалів, так і
  технологій забезпечення безпечного функціонування автоматичного контролю.
  Розроблені та ефективно функціонують ІТ відбору і обробки інформації від об’єктів,
  які вирішують сегмент задач контролю їх технічного стану – визначення
  роботоздатності об’єктів та прогнозування ресурсу безпечної експлуатації.
  Розроблені моделі, методи і засоби безпеки ІТ, які спрямовані на забезпечення
  властивостей гарантоздатності автоматизованих систем контролю технічного стану
  промислових об’єктів.
  З метою комплексного вирішення проблемних задач безпеки експлуатації
  техногенних об’єктів та безпеки ІТ, як засобу відбору даних та оцінювання
  параметрів роботоздатності необхідний єдиний підхід до забезпечення безпеки
  системи “об’єкт – ІТ”. Підхід враховує аспекти розроблення: методологій створення
  ІТ відбору і обробки даних про фактичний стан об’єктів згідно структури
  “неруйнівний контроль – вимірювання – метрологічне забезпечення (МЗ)” для
  мінімізації ресурсного ризику “дефект – руйнування – загроза – збитки”; методології
  безпеки автоматизованих систем контролю для мінімізації інформаційного ризику
  9
  “витік – модифікація – знищення” у структурі функціонального ризику
  “невизначеність – відмова – аварія” згідно концепції “об’єкт – загроза – захист”
  У такому підході до забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ” особливо
  зацікавлені підприємства, науково-дослідні інститути та центри, організації і
  установи, які вирішують задачі контролю (діагностування) технічного стану об’єктів
  та управління їх безпекою в енергетиці, нафтогазових комплексах, поліграфічній,
  аерокосмічній галузях т. і.
  Тому актуальною є науково-прикладна проблема розроблення методологічних
  засад створення ІТ відбору різнорідних даних у контексті безпеки системи “об’єкт –
  ІТ” для задач контролю технічного стану магістральних нафтогазопроводів,
  металевих конструкцій поліграфічних машин, літальних апаратів і комплексів та
  управління їх комплексною безпекою в умовах дії комплексу факторів,що є новим
  сегментом наукового напряму цілісного вирішення задач промислової безпеки у
  контексті ІТ на рівні “роботоздатність – гарантоздатність”
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, перспективними
  науковими дослідженнями. Дисертаційна робота виконувалась в рамках
  пріоритетних наукових напрямів, затверджених у числі актуальних проблем
  Національної академії наук України, Міністерства освіти науки України за темами:
  1. Держбюджетна тема НД – 12,23/171 – “Розробка акустичних методів оцінки
  параметрів руйнування та дефектності матеріалів і елементів конструкцій”; 01.1997
  – 12.1998 рр., № державної реєстрації 0197U018138 (автор розробила: методологічні
  засади створення інформаційної технології відбору та обробки сигналу акустичної
  емісії; підхід до вирішення проблеми метрологічного забезпечення неруйнівного
  контролю якості матеріалів);
  2. Держбюджетна тема НД – 12,23/196 – “Дослідження механізмів
  генерування сигналів акустичної емісії в процесі зародження та розвитку
  тріщиноподібних дефектів і розробка методів та засобів відбору та обробки
  відповідної інформації“; 01.1999 – 12.2001 рр., № державної реєстрації 0100U004855
  (автор розробила: методологію вимірювання параметрів сигналу акустичної емісії;
  проект програми метрологічної атестації вимірювальної інформаційної системи від-
  10
  бору і обробки сигналу акустичної емісії);
  3. Держбюджетна тема НД – 12/223 – “Розробка методів визначення
  залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації, що працюють в контакті з
  воденьмісткими середовищами“; 01.2001.– 12.2004 рр., № державної реєстрації
  0101U004853 (автор розробила: методологічний підхід для створення інформаційної
  технології відбору і обробки інформації від елементів конструкцій методом
  акустичної емісії; структуру взаємозв’язку стандартизації, метрології, сертифікації
  для прикладних задач визначення роботоздатності об’єктів та прогнозування
  ресурсу їх безпечної експлуатації);
  4. Держбюджетна тема ПНД – 12,23/314 – “Створення апаратури і методів
  оцінки магнетної післядії і акустичної емісії для неруйнівного контролю
  конструкційних матеріалів з урахуванням впливу наводнення“; 01.2005 – 06.2006
  рр., № державної реєстрації 0105U004325 (автор розробила методику виконання
  вимірювання частоти, пов’язаної з параметром магнітної післядії у феромагнітних
  матеріалах для оцінювання концентрації водню);
  5. Держбюджетна тема НД – 12/338 – “Розроблення методів оцінки опірності
  конструкційних матеріалів руйнуванню у водні за складного напруженого стану“;
  01.2006 – 12.2008 рр., № державної реєстрації 0106U004808 (автор розробила:
  системний підхід до оцінювання концентрації водню у пластично-деформованому
  матеріалі на основі магніторелаксаційного методу);
  6. Держбюджетна тема НДР – 2.9.1/379 “Розроблення макету приладу
  визначення концентрації водню в металі на основі магніторелаксаційного ефекту“ в
  рамках наукового проекту “Розробка методів і нових технічних засобів
  неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів та виробів тривалої
  експлуатації” в рамках програми “Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації
  конструкцій, споруд та машин” (“РЕСУРС”); 04.2007 – 12.2009 рр., № державної
  реєстрації 0109U006187 (автор розробила: методику визначення метрологічних
  характеристик системи відбору і обробки сигналу магнітної післядії
  феромагнетиків);
  7. Держбюджетна тема НД – 12/3.14 – “Розроблення методів визначення робо-
  11
  тоздатності конструкційних матеріалів та елементів енергетичного обладнання з
  врахуванням водневмісного середовища”; 01.2009 – 12.2011 рр., № державної
  реєстрації 0109U002652 (автор розробила: комплексний підхід до визначення
  параметрів напружено-деформованого стану матеріалів за умов впливу факторів –
  навантаження, температури, водню, води – технологічного ресурсу, проведення
  експерименту; методологію вимірювання фізичних величин, пов’язаних з
  параметрами напружено-деформованого стану матеріалів; системну модель
  метрологічного забезпечення системи відбору параметрів напружено-
  деформованого стану тензометричним методом);
  8. Договір №2 /455-97 від 18. 07. 1997 р. Державного науково-дослідного
  інституту інформаційної інфраструктури (ДНДІ ІІ) – “Розробка концепції і
  методичних засад високої достовірності і надійності захисту інформації для
  телекомунікаційної мережі України”; 1997 р., проект № 06. 03 / 00535 (автор:
  розробила концептуальні засади формування термінологічних стандартів засобів
  інформатизації і термінології науково-прикладних досліджень; обґрунтувала
  методологію створення системи інформаційних ресурсів);
  9. Контракт № 202-18і /4- 00 від 7. 08. 2000 р. ДНДІ ІІ з Державним комітетом
  зв’язку та інформатизації України – “Створення інформаційно-аналітичної системи
  комплексного розвитку Західного регіону України як одного з варіантів типової
  системи територіально-адміністративного управління“ (автор розробила:
  методологічні засади відбору, обробки даних та метрологічного забезпечення
  інформаційно-аналітичних систем; концептуальний підхід до прогнозування
  природно-техногенного впливу на довкілля);
  10. Договір 01/2/1998 р. Центру стратегічних досліджень еко-біо-технічних
  систем (ЦСД ЕБТЕС) з ДНДІ ІІ – “Системологія прийняття рішень на управління в
  умовах дії збурень і обмежень на потоки ресурсів” (автор розробила інформаційні
  підходи до створення лазерних технологій відбору і обробки різнорідних даних,
  зокрема в умовах дії невизначеності та метрологічне забезпечення);
  11. Договір №ПР-16/ 2004 р. від 15.03.2004 по 31.12.2009 рр. ЦСД ЕБТЕС з
  Бурштинською ТЕС – “Створення автоматизованої системи контролю викидів в
  12
  атмосферу Бурштинської ТЕС” (автор: розробила метрологічне забезпечення каналу
  відбору даних від системи “Марс”; обґрунтувала розвиток елементів інформаційної
  технології підтримки прийняття рішень для оцінки граничних викидів в атмосферу);
  12. Тема НДР №1-2010 р. ЦСД ЕБТЕС – “Лазерні фотометри комбінаційного
  розсіювання для контролю концентрації розчинів/ переносний варіант” (автор:
  розробила концептуальну модель оцінки екологічного ризику на основі процедури
  комплексування параметрів води; створила комплексну модель моніторингу води
  “програма – інформаційна технологія – методологія”);
  13. Тема НДР кафедри “Захист інформації” Національного університету
  “Львівська політехніка” – “Розробка та вдосконалення методів і засобів
  комплексного захисту інформації в захищених мережах зв’язку“; 2010 – 2012 рр., №
  державної реєстрації 0110U004689 (автор розробила методологічні засади безпеки
  інформаційних технологій для задач управління проблемними ситуаціями на основі
  системної, нормативної, комплексної моделей).
  Мета дисертаційної роботи. Метою дисертаційної роботи є розроблення
  методологічних засад створення ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів та
  методології безпеки інформаційних технологій, які комплексно забезпечують
  безпечне функціонування системи “об’єкт – ІТ”.
  Мета дисертаційної роботи визначає необхідність вирішення таких задач:
  – проаналізувати питання: безпеки об’єктів у контексті створення ІТ, безпеки
  ІТ, структури ІТ для задач управління; запропонувати нову систему постановки
  науково-прикладної проблеми (парадигму) побудови ІТ відбору даних для
  забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ ”;
  – створити аналітичну структуру стратегічної безпеки системи “об’єкт – ІТ” на
  основі методів і засобів забезпечення безпечної експлуатації техногенних об’єктів та
  захищеності автоматизованих систем, яка є підставою для оцінювання ризику в
  умовах граничного навантаження;
  – розробити системну концепцію (СК) побудови ІТ відбору і обробки
  різнорідних даних, розглянути динамічне представлення системи у просторі станів
  (ПС), створити єдину методологію відбору даних та концептуальну структуру МЗ
  13
  для задач контролю (ТД) з метою забезпечення стратегічної безпеки об’єктів і
  формування управлінських рішень;
  – розробити методологічний підхід до створення ІТ відбору і обробки даних
  методом акустичної емісії (АЕ), який на основі структури “об’єкт – явище АЕ – ІТ –
  МЗ” дає підстави для: ефективного виявлення дефекту, реєстрації сигналу
  акустичної емісії (САЕ) та оцінювання його параметрів, класифікації і прийняття
  діагностичного рішення;
  – розробити системний підхід до оцінювання концентрації водню у
  феромагнетиках магніторелаксаційним методом, який на основі структури “об’єкт –
  явище магнітної післядії (МП) – ІТ – МЗ” дозволяє оцінювати ступінь водневої
  деградації металів в робочому середовищ;
  – розробити комплексний підхід до визначення напружено-деформованого
  стану (НДС) матеріалів на основі структури “підходи і критерії механіки
  руйнування (МР) – методи і засоби НК – методи і засоби вимірювання – МЗ”, який
  дає підстави для створення ІТ відбору і обробки даних тензометричним методом та
  оцінювання ресурсу безпечної експлуатації об’єктів;
  – удосконалити модель оцінки екологічного ризику на основі ІТ відбору і
  обробки параметрів води, як технологічного ресурсу, з метою визначення
  параметрів її якості, прогнозування ресурсу енергетичного обладнання та прийняття
  рішення на комплексне управління безпекою структури “техногенний об’єкт –
  екосистема”;
  – розробити системну, нормативну, комплексну моделі безпеки ІТ і, на цій
  основі, розвинути методологію комплексної системи безпеки інформаційних
  технологій (КСБІТ) в рамках структури гарантоздатності;
  – розвинути методологічні засади формування терміносистеми засобів
  інформатизації і термінології наукових досліджень на стику предметних сфер;
  сформувати узагальнену модель системи стандартів для забезпечення стратегічної
  безпеки системи “об’єкт – ІТ”.
  Об’єктом дослідження є процеси відбору інформації від техногенних
  об’єктів.
  14
  Предметом дослідження є методології створення ІТ відбору різнорідних
  даних від об’єктів та комплексна система безпеки автоматизованих систем
  контролю їх технічного стану на рівні “роботоздатність – гарантоздатність”.
  Методи дослідження. Розроблення методологічних засад створення ІТ
  відбору різнорідних даних від об’єктів та методології КСБІТ проводилось з
  використанням: методів системного аналізу (СА), теорії управління в ієрархічних
  системах, теорії сигналів, теоретичних засад МЗ, методів захисту інформації,
  методів стандартизації.
  Наукова новизна. У дисертаційній роботі розроблено та обґрунтовано
  парадигму і системну концепцію вирішення науково-прикладної проблеми
  розроблення побудови ІТ відбору різнорідних даних від об’єктів на основі
  комплексної моделі та аналітичної структури безпеки системи “об’єкт – ІТ” для
  забезпечення безпечного функціонування на рівні “ресурс/ норматив техногенних
  об’єктів – захищеність автоматизованих систем”. Отримано такі наукові результати:
  вперше
  – запропоновано парадигму побудови ІТ для задач контролю (ТД) потенційно
  небезпечних об’єктів та управління їх безпекою на основі: уведеного поняття
  “стратегічна безпека об’єктів”, комплексної моделі стратегічної безпеки структури
  “об’єкт – ІТ”, інфраструктури інформатизації, концепції, що дає підстави для
  розроблення методологічних засад створення ІТ та методології їх безпеки з метою
  цілісного вирішення проблеми ресурсу і безпечної експлуатації об’єктів в робочих
  середовищах;
  – запропоновано аналітичну структуру стратегічної безпеки системи “об’єкт –
  ІТ”, яка на рівнях системного, інформаційного та управлінського взаємозв’язку
  відображає процедури забезпечення безпечного функціонування промислових
  об’єктів на рівні “роботоздатність – гарантоздатність”;
  – розроблено і обґрунтовано системну концепцію побудови ІТ відбору
  різнорідних даних для забезпечення безпеки системи “об’єкт – ІТ”, яка є основою
  для: розроблення методологічних засад створення ІТ відбору і обробки даних про
  технічний стан об’єктів; створення методології КСБІТ від ресурсних, інформаційних
  15
  атак і техногенних загроз з прийнятним рівнем ризику аварій; ідентифікації каналів
  відбору у контексті моделі опису траєкторії поведінки об’єкта множиною ситуацій у
  параметричному ПС та ієрархічної системи з агрегованою структурою об’єктів
  управління;
  – обґрунтовано єдину методологію відбору різнорідних даних для ІТ для
  прикладних задач контролю (діагностування) технічного стану об’єктів на рівні
  системи “модель сигналу – модель засобу вимірювання – модель похибки – модель
  алгоритму оцінювання метрологічних характеристик (МХ)”, а також розроблено
  концептуальну структуру МЗ для ІТ відбору даних, яка трансформується у системні
  моделі МЗ відповідно до цільових задач дослідження предметних сфер;
  – розроблено та обґрунтовано, на основі пропонованої концепції,
  методологічний підхід до створення ІТ відбору і обробки САЕ від елементів
  конструкцій, який охоплює: методологію локації джерела АЕ; методологію
  вимірювання параметрів САЕ, програму та методику метрологічної атестації
  вимірювальних каналів (ВК) ВІС та на основі критеріїв ефективності відбору
  дозволяє забезпечити точність контролю виникнення та розвитку дефектів
  матеріалів на рівні “параметр САЕ – параметр тріщини”;
  – розроблено та обґрунтовано системний підхід до оцінювання об’ємної
  концентрації водню у феромагнетиках на основі магніторелаксаційного методу у
  структурі “метал – водень – ІТ – МЗ”, який дозволяє досліджувати зміну магнітних
  властивостей металів за дії зовнішнього змінного магнітного поля, газоподібного
  водню (навантаження) та визначати ступінь їх деградації і, на цій основі,
  прогнозувати ресурс безпечної експлуатації об’єктів в агресивних середовищах;
  – розроблено та обґрунтовано комплексний підхід до визначення параметрів
  НДС матеріалів на основі ІТ відбору даних тензометричним методом згідно
  структури “підходи та критерії МР – види і методи НК – методи і засоби
  вимірювання – МЗ”, який обумовлює точність визначення параметрів статичної
  тріщиностійкості матеріалу на інтегральному рівні: модель об’єкта – спосіб відбору
  даних – методи і засоби відбору – методика випробувань – методологія
  вимірювання, що оптимізує оцінювання технічного стану та прогнозування ресурсу
  16
  безпечної експлуатації об’єктів;
  удосконалено концептуальну модель оцінки ризику відмов/ аварій
  енергетичного обладнання на основі: інтеграції ІТ відбору параметрів води, як
  технологічного ресурсу, структури комплексного моніторингу води “програма – ІТ –
  методологія” для визначення стану якості води, оцінювання технічного стану
  агрегатів та прийняття рішення на комплексне управління безпекою “техногенний
  об’єкт – екосистема”;
  отримали подальший розвиток
  – методологія КСБІТ на основі розроблених системної, нормативної та
  комплексної моделей, яка забезпечує цілісність захищеності автоматизованих
  систем контролю технічного стану об’єктів згідно концепції “об’єкт – загроза –
  захист” та структури гарантоздатності;
  – методологічні засади термінологічної стандартизації засобів інформатизації
  та нормативне забезпечення концепції на рівні узагальненої моделі “об’єкт – ІТ –
  МЗ – стратегічна безпека – управління”, які дозволяють уніфікувати методи
  створення ІТ відбору даних та методи забезпечення їх безпеки.
  Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність роботи
  полягає у тому, що на основі нової парадигми розроблено методологічні засади
  створення ІТ відбору різнорідних даних та методологію безпеки ІТ для ефективного
  визначення параметрів роботоздатності об’єктів та забезпечення захищеності
  автоматизованих систем контролю їх технічного стану, а саме:
  – системна концепція створення ІТ відбору і обробки різнорідних даних на
  рівні “роботоздатність об’єкта – гарантоздатність ІТ” – основа розроблення
  методологічних засад: створення ІТ у контексті контролю виникнення і розвитку
  дефектів елементів конструкцій, оцінювання ступеню водневої деградації металів та
  визначення НДС матеріалів; забезпечення захищеності автоматизованих систем
  контролю, що комплексно характеризує підходи до вирішення проблеми ресурсу і
  безпечної експлуатації об’єктів на основі нормативного забезпечення;
  – застосування методологічного підходу до створення ІТ відбору і обробки
  даних методом АЕ дає підстави для контролю виникнення та розвитку дефектів
  17
  матеріалів на рівні: методології локації джерела АЕ, методології вимірювання
  інформативних параметрів САЕ, методики метрологічної атестації вимірювальних
  каналів (ВК) ВІС з метою прийняття діагностичного рішення про технічний стан
  об’єкта на основі оцінювання інтенсивності потоку імпульсів САЕ за часовий
  інтервал;
  – застосування системного підходу до оцінювання концентрації газоподібного
  водню у феромагнетиках магніторелаксаційним методом відбору даних від системи
  “метал – водень – МП – ІТ“ за умов намагнічування, наводнення (навантаження) на
  основі: перетворення “магнітна проникність – частота автоколивань – параметр МП
  – концентрація водню (закон Сівертса)”; МЗ; нормативного забезпечення дає
  підстави для оцінювання водневої деградації металів в робочих середовищах;
  – використання комплексного підходу до визначення НДС конструкційних
  матеріалів на основі ІТ відбору і обробки даних у структурі “підходи і критерії МР –
  методи, засоби НК – методи і засоби вимірювання – МЗ” забезпечує методологію
  вимірювання параметрів статичної тріщиностійкості тензометричним методом та
  оцінювання залишкового ресурсу безпечної експлуатації об’єктів за дії механічного
  навантаження (водню, технологічної води) згідно системи стандартів;
  концептуальна модель оцінки ризику відмов/ аварій енергетичного обладнання на
  основі ІТ відбору параметрів технологічної води і комплексного моніторингу вмісту,
  наприклад кисню і водню та оцінювання її якості дозволяє визначати безпечний
  ресурс агрегатів на рівні: безперервного контролю, технологічного очищення,
  відновлення параметрів води;
  – застосування методології КСБІТ для задач управління проблемними
  ситуаціями на основі розроблених системної, нормативної і комплексної моделей є
  підставою для забезпечення захищеності автоматизованих систем контролю
  параметрів функціонування потенційно небезпечних об’єктів, що обумовлює
  мінімізацію загроз.
  Застосування методологій створення ІТ відбору даних у галузі НК: агрегатів
  енергетики, трубопровідних комунікацій, поліграфічного обладнання, аерокосмічної
  техніки, мостів, металоконструкцій та інших промислових об ‘єктів є підставою для
  18
  визначення їх технічного стану, обґрунтування критеріїв безпечної експлуатації;
  застосування методів забезпечення захищеності автоматизованих систем контролю.
  Впровадження результатів роботи. Результати дисертаційної роботи
  Микитин Г.В. впроваджені у Центрі стратегічних досліджень екобіотехнічних
  систем (м. Львів) при виконанні наукових робіт за темами: “Системологія прийняття
  рішень на управління в умовах дії збурень і обмежень на потоки ресурсів”,
  “Створення автоматизованої системи контролю викидів в атмосферу Бурштинської
  ТЕС”, “Лазерні фотометри комбінаційного розсіювання для контролю концентрації
  розчинів/ переносний варіант”; використані при виконанні науково-дослідних робіт
  кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка” за
  темою “Розробка та вдосконалення методів і засобів комплексного захисту
  інформації в захищених мережах зв’язку“ та у лекційному курсі і лабораторних
  роботах з дисципліни “Автоматизовані системи обробки з обмеженим доступом”,
  що підтверджено відповідними актами.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи
  доповідалися на міжнародних та вітчизняних конференціях:
  – 28 Krajowej Konferencje Badań Nieniszczących, Zakopane, Polska,1999;
  – IV-ій науково-технічній конференції ТДТУ ”Прогресивні матеріали,
  технології та обладнання в машино- і приладобудуванні“, Тернопіль, 2000;
  – ІІ-ому Міжнародному Смакуловому симпозіумі “Фундаментальні і
  прикладні проблеми сучасної фізики”, Тернопіль, 2000;
  – Міжнародній конференції з управління “Автоматика-2000”, Львів, 2000;
  – ІІІ-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологічне
  забезпечення в галузі електричних, магнітних та радіовимірювань”, Метрологія в
  електроніці – 2000, Харків, 2000;
  – 15-th World Conference on NON-Destructive Testing, Roma, Italy, 2000;
  – Міжнародних науково-технічних конференціях “Фізичні методи та засоби
  контролю середовищ, матеріалів та виробів”, ЛЕОТЕСТ-2000 – ЛЕОТЕСТ-2010
  (Львів – Славсько, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 рр.);
  19
  – І-ому Міжнародному конгресі “Проблеми інформатизації рекреаційної та
  туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного
  розвитку”, Трускавець, 2000;
  – Міжнародній науково-практичній конференції “Росточанський збір”, с.
  Старичі Львіської області, 2000;
  – Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональна науково-
  технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір”, Львів, 2000;
  – Міжнародній конференції з індуктивного моделювання “Індуктивне
  моделювання: принципи, теорія, критерії якості моделей, алгоритми МГУА”,
  МКІМ-2002, Львів, 2002;
  – International Workshop “Ecological and Health Threat Associated with
  Environmental Contamination“, Kyiv, 2002;
  – IV-ій Національній науково-технічній конференції і виставці “Неруйнівний
  контроль і технічна діагностика”, НКТД-2003, Київ, 2003;
  – ІІ-ом Международном радиоэлектронном форуме “Прикладная
  радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”. Международная
  конференция “Метрология и измерительная техника”, МКМИТ’2005, Харьков, 2005;
  – IX-ій Міжнародній конференції “Проблеми корозії та протикорозійного
  захисту матеріалів”, КОРОЗІЯ-2008, Львів, 2008;
  – II-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і
  перспективи розвитку IT-індустрії”, Харків, 2010;
  – І-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Захист інформації і
  безпека інформаційних технологій”, Львів, 2012;
  – І-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Обчислювальні методи і
  системи перетворення інформації”, Львів, 2012.
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані у дисертації,
  одержані здобувачем особисто. У друкованих наукових працях, опублікованих у
  співавторстві, особистий внесок здобувача такий:
  [1] – сформульовано концепцію дослідження взаємодії екобіотехнічних
  систем: фізичне поле – екобіооб’єкт – ІТ;
  20
  [2] – розроблено методологічні засади створення терміносистеми засобів
  інформатизації;
  [3] – обґрунтовано головні завдання та методологію системи стандартизації
  засобів інформатизації у галузі космічних досліджень;
  [5, 6, 9, 49] – розроблено методологію вимірювання з урахуванням задач
  контролю, діагностування, розпізнавання, прогнозування (В/ К, Д, Р, П) параметрів
  об’єктів, зокрема методологію вимірювання САЕ та МЗ;
  [8, 48, 53] – обґрунтовано модель імпульсного САЕ, проаналізовано аспекти
  його відбору вимірювальною інформаційною системою (ВІС);
  [10, 19] – проаналізовано критерії ефективності відбору САЕ;
  [14] – запропоновано принципи стандартизації та підходи до створення і
  забезпечення функціонування системи інформаційних ресурсів (ІР);
  [12, 54] – запропоновано концептуальний підхід до створення МЗ вимірювань,
  контролю, діагностування, розпізнавання, прогнозування об’єкта;
  [15] – проаналізовано критерії створення системи відбору і обр
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему розроблення
  методологічних засад створення ІТ відбору різнорідних даних з метою забезпечення
  безпеки об’єктів на основі нової парадигми: стратегічна безпека системи “об’єкт –
  ІТ” – інфраструктура інформатизації – системна концепція. В результаті виконання
  цієї роботи отримані такі результати:
  1. Проаналізовано аспекти безпеки експлуатації техногенних об’єктів у
  контексті ІТ, елементи безпеки ІТ, структури ІТ для задач управління та
  класифікацію ІР, ІС, ІП, ІМ (К); уведено поняття “стратегічна безпека об’єктів”;
  запропоновано парадигму побудови ІТ відбору різнорідних даних в рамках
  інфраструктури інформатизації та на основі концепції, що уможливлює її
  трансформацію у різні предметні сфери.
  2. Створено аналітичну структуру безпеки “об’єкт – ІТ”, яка на рівні
  взаємозв’язку та взаємодії систем “класи техногенних об’єктів – елементи
  конструкцій – матеріали – властивості”, “комплекс факторів впливу – ІТ ”;
  роботоздатність об’єктів – гарантоздатність ІТ – управління” є основою для
  процедур забезпечення стратегічної безпеки промислових об’єктів.
  3. Розроблено концепцію побудови ІТ відбору різнорідних даних, яка на рівні:
  методології створення ІТ відбору і обробки САЕ; обґрунтування
  магніторелаксаційного методу для оцінювання концентрації водню в системі “метал
  – водень – ІТ – МЗ”; моделей побудови ІТ відбору даних про НДС матеріалів;
  методології КСБІТ; нормативного забезпечення; динамічного представлення об’єкта
  у ПС дає підстави для ідентифікації ВК відбору інформації з метою забезпечення
  безпеки системи “роботоздатність – гарантоздатність” і мінімізації ризику аварій.
  4. Розроблено методологію відбору різнорідних даних для ІТ у прикладних
  задачах НК (ТД) на основі системи “інформативні параметри сигналу – діапазон
  фізичних величин – методи і засоби відбору – МВВ – МЗ” та концептуальну
  структуру їх МЗ на основі системи “еталони фізичних величин – методи і засоби –
  особливості МЗ”, які є підставою для забезпечення необхідної точності визначення
  249
  параметрів роботоздатності промислових об’єктів та прогнозування ресурсу їх
  безпечної експлуатації.
  5. Розроблено методологічний підхід до створення ІТ відбору і обробки САЕ
  від елементів конструкцій на основі критеріїв забезпечення точності системи:
  “виявлення – реєстрація – оцінювання: методологія локації – методологія
  вимірювання – МЗ: параметр САЕ – параметр тріщини: кількість імпульсів АЕ –
  швидкість поширення тріщини” дозволяє вирішувати проблемну задачу
  роботоздатності об’єктів у контексті контролю виникнення та розвитку дефектів
  матеріалів.
  6. Розроблено системний підхід до оцінювання концентрації газоподібного
  водню у феромагнетиках на основі магніторелаксаційного методу відбору даних від
  системи “феромагнетик – магнітне поле – водень – МП – ІТ ” та МВВ частоти
  автоколивань, пов’язаної з сталою часу спаду магнітної проникності зразка
  матеріалу, що є підставою для визначення кількості розчиненого водню у металі за
  законом Сівертса.
  7. Розроблено комплексний підхід до визначення параметрів НДС матеріалів,
  який є підставою для створення ІТ та методології вимірювання параметрів статичної
  тріщиностійкості матеріалів тензометричним методом за статичного навантаження
  на розтяг згідно стандартизованої методики та відповідно до цільової задачі, має
  властивість модифікації методологій створення ІТ відбору даних і обробки на основі
  структури “критерії руйнування – методи і засоби НК та вимірювання” та системної
  моделі метрологічного забезпечення.
  8. Розроблено концептуальну модель оцінки екологічного ризику на основі
  інтеграції ІТ відбору параметрів води, як технологічного ресурсу енергоактивних
  об’єктів, яка на основі моделі комплексного моніторингу вмісту концентрації
  шкідливих речовин дозволяє: оцінювати якість води, прогнозувати технічний стан
  агрегатів, приймати рішення на комплексне управління структурою “техногенна
  система – екосистема”.
  9. Розроблено системну модель безпеки ІТ згідно концепції “об’єкт – загроза –
  захист”, нормативну модель на основі методологічного, технічного, програмного,
  250
  МЗ; п’ятирівневу модель КСБІТ і, на цій основі, розвинуто методологію безпеки ІТ
  для задач управління проблемними ситуаціями на рівні: виявлення, блокування,
  нейтралізації загроз в автоматизованих системах контролю технічного стану
  об’єктів.
  10. Розвинуто засади формування термінологічних стандартів засобів
  інформатизації; розглянуто аспекти термінології науково-прикладних досліджень на
  стику предметних сфер на основі принципу системності; проаналізовано
  методологію стандартизації системи ІР, створено модель нормативного
  забезпечення концепції, яка на рівні розроблених методологічного, системного та
  комплексного підходів дозволяє уніфікувати методи забезпечення безпеки системи
  “об’єкт – ІТ”.
  251


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Технология диагностирования и оценка остаточного ресурса паропроводов
  высокого давления тепловых электростанций по уровню микроповрежденности
  металла / Е. Я. Векслер, И. В. Замекула, В. Ю. Толстов, Е. В. Семешко // Техн.
  диагностика и неразрушающий контроль. – 2010. – № 1. – С. 23–31.
  2. Дубов А. А. Проблемы оценки остаточного ресурса стареющего
  оборудования / А. А. Дубов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль.
  – 2010. – № 2. – С. 49–54.
  3. Механика разрушения и прочность материалов: справ. пособие в 4 т. / В. В.
  Панасюк. / В. В. Панасюк, А. Е. Андрейкив, В. З. Партон ; ред. В. В. Панасюк // Т. 1:
  Основы механики разрушения материалов. – К.: Наук. думка, 1988. – 486 с.
  4. Механика разрушения и прочность материалов: справ. пособие в 4 т. / В. В.
  Панасюк. Т. 2: Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами / М.
  П. Саврук. – К. : Наук. думка, 1988. – 620 с.
  5. Механика разрушения и прочность материалов: справ. пособие в 4 т. / В. В.
  Панасюк. Т. 3: Характеристики кратковременной трещиностойкости материалов и
  методы их определения / С. Е. Ковчик, Е. М. Морозов. – К. : Наук. думка, 1988. –
  434 с.
  6. Механика разрушения и прочность материалов: справ. пособие в 4 т. / В. В.
  Панасюк. Т. 4: Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных
  материалов / О. Н. Романив, С. Я. Ярема [и др.]. – К. : Наук. думка, 1990. – 679 с.
  7. Механіка руйнування і міцність матеріалів. Довідниковий посібник. За заг.
  ред. В. В.Панасюка. Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / Під. ред.
  З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ, 2001. – 1134 с.
  8. Муравський Л. І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних
  властивостей конструкційних матеріалів – К.: Наукова думка, 2010. – 208 с.
  9. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: Науково-
  технічний посібник: У 3-х томах. / Т.1: Теоретичні основи методу акустичної емісії.
  / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський – К.: Наук. думка, 2009. – 287 с.
  252
  10. О новых подходах в оценке состояния сварных конструкций и определения
  их остаточного ресурса / Б. Е. Патон, А. Я. Недосека // Техническая діагностика и
  неразрушающий контроль. – 2000. – № 1. – С. 3–8.
  11. Сікора Л. С. Системологія прийняття рішень на управління в складних
  технологічних системах / Л. С. Сікора // Лазерні інформаційно-вимірювальні
  системи для управління технологічними процесами. – Част 2., Т.3 – Львів: Каменяр,
  1998. – 453 с.
  12. Постанова Президії Національної академії наук України “Про виконання
  цільової комплексної програми наукових досліджень “Проблеми ресурсу і безпеки
  експлуатації конструкцій, споруд та машин”” від 24.02.2010 № 54. – [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.43322.0
  13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов.
  ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728 с.
  14. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин //
  Збірник наукових праць за результатами, отриманими у 2007 – 2009 рр. – Київ:
  Інститут електрозварювання ім. О.Є. Патона НАН України, 2009. – 709 с.
  15. Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації
  машинобудівних конструкцій. // Тези доповідей 3-ої Міжнародної науково-технічної
  конференції. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2012. – 180 с.
  16. Розпорядження Президії Національної академії наук України “Про
  затвердження концепції Цільової комплексної міждисциплінарної програми
  наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального
  природокористування та збереження навколишнього середовища” від 03.02.2010 №
  31. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
  link1/MUS13748.html
  17. Концепція технічного захисту інформації в Україні. Постанова Кабінету
  Міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в
  Україні” від 08.10.1997 № 1126. Остання редакція від 13.10.2011. – [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1126-97-%D0%BF,415
  253
  18. Оценка уровня безопасности информационных и управляющих систем
  АЭС / М. А. Ястребенецкий, В. В. Инюшев, О. Н. Бутова // Радіоелектронні і
  комп’ютерні системи. – 2007. – № 8. – с. 96–103.
  19. Методы анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности
  бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на основе
  функционально-архитектурного моделирования / В. С. Похил, А. В. Харыбин //
  Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 6(58). – с. 281–285.
  20. Методы оценивания и обеспечения функциональной безоспасности
  бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов. / В. С.
  Похил, А. В. Харыбин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7 – С.
  278–282.
  21. Задачи иерархического управления эксплуатацией сложных систем / В. А.
  Зеленцов, В. А. Заславский // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. –
  № 7(48). – с. 306–310.
  22. Клевцов А. Л. База знаний для оценки безопасности информационных и
  управляющих систем АЭС / А. Л. Клевцов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.
  – 2007. – № 7 (26). – с. 114–120.
  23. Інформаційний критерій надійності програмного забезпечення / Р. О.
  Козак, В. М. Сеньківський // Тези доп. науково-техн. конф. проф.-виклад. складу
  наук. працівників і асп. (Укр. акад. друкарства). – Львів, 2006. – С. 90.
  24. Грицюк Ю. І. Проблеми захисту інформації у структурних підрозділах
  МНС України / Ю. І. Грицюк, Т. Є. Рак // Науковий вісник НЛТУ України: зб.
  на-ук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 330–346.
  25. Методологія процесу діагностування обчислювальних засобів в умовах
  невизначеності інформації / В. М. Локазюк, О. В. Поморова // Автоматизація
  виробничих процесів. – 2003. – № 2 (17). – С.44–47.
  26. Поморова О. В. Концепція створення інтелектуальної інформаційно-
  діагностичної системи моніторингу комп’ютерних пристроїв / О. В. Поморова //
  Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – Ч.1, т.2, №2 – С.157–161.
  254
  27. Метод прогнозування технічного стану комп'ютерних систем / В. М.
  Локазюк, О. В. Поморова, Д. М. Медзатий // Вісник Хмельницького національного
  університету. – 2005. – Ч.1, Т.1, № 4. – С. 81–86.
  28. Поморова О. В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального
  діагностування комп’ютерних систем: Монографія – Хмельницький: Тріада-М,
  2007. – 252 с.
  29. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Начальний
  посібник. – К.: Основа, 2011. – 168 с.
  30. Глухов В. Оцінювання гарантоздатності криптографічних комп’ютерних
  систем / В. Глухов // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №
  616. – С.66–72.
  31. Гарантоздатність як фундаментальний узагальнюючий та інтегруючий
  підхід / Б. Г. Мудла, Т. І. Єфімова, Р. М. Рудько // Математичні машини і системи. –
  2010. – № 2. – С. 148–165.
  32. Гарантоздатність комп’ютерних систем: межа універсальності в контексті
  інформаційно-технічних станів / Б. Г. Мудла, В. С. Харченко // Радіоелектронні і
  комп’ютерні системи. – 2007. – № 8. – С. 7–14.
  33. Теслер Г. С. Концепция построения гарантоспособных вычислительных
  систем / Г. С. Теслер // Математичні машини і системи. – 2006. – № 1. – с. 134–145.
  34. Отказобезопасные информационно-управляющие системы на
  программируемой логике / Е. С. Бахмач, А. Д. Герасименко, В. А. Головир и др.; под
  ред. В. С. Харченко, В. В. Скляра // Национальный аэрокосмический университет
  “ХАИ”, Кировоград: НПО “Радий” – 2008. – 380 с.
  35. Теслер Г. С. Решение проблемы гарантоспособности компьютерных
  систем в аспекте базисов компьютерной науки / Г. С. Теслер // Математичні машини
  і системи. – 2008. – № 4. – с. 171–188.
  36. Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 4 лютого
  1998 року №74/98-ВР. Остання редакція від 02.12.2012. – [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
  37. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої терміно-
  255
  логії / НАПН України; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського;
  уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська. – К. : Нілан-
  ЛТД, 2012. – 283 с.
  38. Грицык В. В. Информационные технологии и системы: состояне и
  перспективы / В. В. Грицык // Проблемы управления и информатики. – 1997 – № 2. –
  С. 5–22.
  39. Сергієнко І. В. Інформатика та комп’ютерні технології. – К.: Наук. думка,
  2004. – 432 с.
  40. Гриценко В. И. Информационные технологии: тенденции, пути развития /
  В. И. Гриценко, А. А. Урсатьев // Управляющие системы и машины. – 2001 – № 5. –
  С. 3–20.
  41. Пасічник В. В. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі
  ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних: Монографія / В. В. Пасічник,
  П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Д. О. Тарасов. – Л.: Вид-во Нац. ун-
  ту «Львів, політехніка», 2006. – 348 с.
  42. Информационные технологии управления / М. В. Бастриков, О. П.
  Пономарев. – Калининград: Изд-во Ин-та «КВШУ», 2005. – 140 с.
  43. Воинов Б. С. Информационные технологии и системы : Монография. Кн. 1:
  Методология синтеза новых решений / ННГУ. – Нижний Новгород: ННГУ,
  2001. – 404 с.
  44. Воинов Б. C. Информационные технологии и системы : Монография. Кн. 2:
  Прикладные системные исследования / ННГУ. – Нижний Новгород : ННГУ,
  2001. – 272 с.
  45. Информатика: Учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков – СПб.:
  Питер, 2011. – 576 с.
  46. Сергієнко І. В. Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми. –
  К.: Наук. думка, 1999. – 354 с.
  47. Современная информатика: Учебное пособие / Г. П. Аверьянов, В. В. –
  Дмитриева М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 436 с.
  48. Рудикова Л. В. Основы современных информационных технологий. –
  256
  Пособие: в 2-х ч. – Ч.2. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 272 с.
  49. Кузнецов Л. А. Меры оценки состояния объектов и процессов при
  мониторинге / Л. А. Кузнецов // Информационные технологии. – №12. – 2011. –
  С. 40–45.
  50. Углова Е. С. Математическая модель и информационная система
  поддержки принятия решений в задачах коррозионной защиты / Е. С. Углова //
  Информационные технологии. – №2. – 2010. – С.74 – 76.
  51. Оптимизация структур данных в АСУ / А. Г. Мамиконов, В. В. Кульба, A.
  A. Ашимов и др. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
  52. Информационные технологии в экономике / Е. В. Моисеенко, Е. Г. Лавру-
  шина – Владивосток: ВГУЭС, 2005. – 231 c.
  53. Сікора Л. С. Когнітивні моделі та логіка оперативного управління в
  ієрархічних інтегрованих системах в умовах ризику. – Львів: ЦСД “ЕБТЕС”, 2009. –
  432 с.
  54. Сікора Л. С. Системні, інформаційні та когнітивні компоненти виникнення
  ризикованих та екстремальних ситуацій в ієрархічних системах при кризовому
  управлінні / Л. С. Сікора // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання
  в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2011. – № 61. – С. 161–168.
  55. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных / М. Р.
  Когаловский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.
  56. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных. Полный курс / Г. Гарсиа-Молина ,
  Дж. Уидом, Дж. Ульман. – 1 Изд. «Вильямс», 2003. – 512 с.
  57. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и
  практика / Т. Коннолли , К. Бегг – М.: Вильямс, 2003. – 1436 с.
  58. Белов В. С. Информационно-аналитические системы. Основы
  проектирования и применения: Учебное пособие, практикум. – М: Московский
  государственный университет экономики, статистики. – 2005. – 111 с.
  59. Микитин Г. В. Основи метрології. – Львів: Сполом, 2008. – 296 с.
  60. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян,
  М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. –
  257
  336 с.
  61. Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие / И.А. Чубукова. - 2-е изд.,
  испр. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ.
  Лаборатория знаний, 2008. – 382 с.
  62. Інформаційні технології формування баз даних і знань для лазерної m-
  мірної вібродіагностики великих поверхонь конструкцій і споруд при магнітно-
  динамічних збуреннях агрегатів / Л. С. Сікора, Ю. Г. Міюшкович, А. І. Груник //
  Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пу-
  хова НАН України. – 2012. – № 63. – С. 127–134
  63. Глушков В. М. Введение в АСУ. – К.: Техника. – 1974. – 320 с.
  64. Науково-методологічне забезпечення управління складними проектами / Є.
  А. Дружинін, В. Я. Жихарев, В. М. Ілюшко [та ін.]. – К.: Техніка, 2002. – 369 с.
  65. Проектирование автоматизированных производственных систем: Учеб.
  пособие / Е. А. Дружинин, М. О. Латкин, М. М. Митрахович – Х.: Нац. аэрокосм. ун-
  т “Харьк. авиац. ин-т”, 2002. – 41 с.
  66. Информационные технологии систем управления технологическими
  процессами / М. М. Благовещенская, Л. А. Злобин – М.: Высшая школа, 2005. – 768
  с.
  67. Восканьянц А. Автоматизированное управление процессами прокатки. –
  М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2010. – 85 с.
  68. Криштал В. А. Автоматизированные информационно-управляющие
  системы: Учебное пособие. – Пятигорск, 2010. – 256 с.
  69. Системные информационные технологии управления проектами и
  программами создания сложной наукоемкой продукции / Е. А. Дружинин, М. М.
  Митрахович, Е. С. Яшина, М. С. Мазорчук.: Учеб. пособие. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т
  “Харьк. авиац. ин-т”, 2004. – 55 с.
  70. Информационная модель контроля требований проекта при проведении
  сертификации / Е. А. Дружинин, О. К. Габчак // Радіоелектронні і комп‘ютерні
  системи. – 2005. - № 1(9) – с. 63–67.
  258
  71. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. Посіб. – К.:
  КНЕУ, 2004. – 614 с.
  72. Питер Джексон. Введение в экспертные системы. – М.: Издательский дом
  “Вильямс”. – 2006. – 1152 с.
  73. Тлумачний словник з інформатики/ Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М.
  Дівізінюк та ін. – Д.: Нац. Гірнич. Ун-т, 2010. – 600 с.
  74. Топоркова О. М. Информатика. Учеб. Пособие – Калининград: КГТУ,
  2010. – 205 с.
  75. Данилевский Ю. Г. и др. Информационная технология в промышленности /
  Ю. Г. Данилевский, И. А. Петухов, В. С. Шибанов. – Л.: Машиностроение. Ленингр.
  отд-ние, 1988. – 283 с.
  76. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н.
  А. Олифер – СПб: Питер. – 2011. – 943 с.
  77. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова – К.:
  Видавнича група BHV, 2007. – 498 с.
  78. Ладанюк А. П. Системний аналіз складних систем управління. – К.: НУХТ,
  2006. – 227 с.
  79. Микитин Г. В. До проблеми побудови інформаційних технологій / Г. В.
  Микитин // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці
  ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2012. – № 63. – С. 142–157.
  80. Дудикевич В. Б. Парадигма створення інформаційних технологій відбору і
  обробки різнорідних даних / В. Б. Дудикевич, Л. С. Сікора, Г. В. Микитин //
  Матеріали І-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальні методи
  і системи перетворення інформації”. – Львів, 4–5 жовтня, 2012. – С. 241–243.
  81. Микитин Г. В. Парадигма визначення роботоздатності матеріалів в
  енергетиці: аналітична структура, методологічний підхід до відбору даних,
  інформаційні технології / Г. В. Микитин, Л. С. Сікора // Збірник наукових праць
  інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. С. Пухова НАН України. – 2011.
  – № 59. – С. 140–155.
  259
  82. Системный анализ и современные информационные технологии / А. Д.
  Сараев, О. А. Щербина // Труды Крымской Академии наук. – Симферополь:
  СОНАТ, 2006. – С. 47–59.
  83. Башаринов А. А. Проектирование систем, принятия решений в энергетике.
  – М.: Энергоатомиздат. – 1086. – 120 с.
  84. Информационные технологии в испытаниях сложных объектов: методы и
  средства / В. И. Скурихин, В. Г. Квачев и др. – К.: Наук. Думка. – 1990. – 320 с.
  85. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный
  подход. – К.: ООО ТИД ДИА Софт, 2004. – 992 с.
  86. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я.
  Такахара. – М.: Мир, 1978. – 311 с.
  87. Интелектуальные системы поддержки принятия решений / В. А. Тарасов,
  Б. А. Герасимов, И. А. Левин [и др.]. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.
  88. Харари Ф. Теория графов - М.: УРСС, 2003. – 300 с.
  89. Информационные технологии в управлении сложными системами.//
  Сборник докладов научной конференции "Информационные технологии в
  управлении сложными системами", 24 июня 2011, г. Днепропетровск: к 100-летию
  со дня рождения Михаила Кузьмича Янгеля. – Днепропетровск: Свидлер А. Л., 2011.
  – 406 с.
  90. Азизов А. М. Информационные системы контроля параметров
  технологических процессов – Л.: Химия, 1983. – 328 с.
  91. Дуэль М. А. Автоматизированные системы управления энергоблоками с
  использованием средств вычислительной техники. – М.: Энергоиздат. – 1983. – 208
  с.
  92. Технологические измерения и приборы: Учеб. для студ. / Н. Г. Фарзане, Л.
  В. Илясов, А. Ю. Азим-заде – М.: Высш. шк., 1989. – 456 с.
  93. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” № 2245-ІІІ від
  18.01.2001. Остання редакція від 18.11.2012 // Відомості Верховної Ради України
  (ВВР), 2001. – 8 с.
  260
  94. Точность измерительных преобразователей / А. М. Азизов, А. Н. Гордов –
  Л.: “Энергия”, 1975. – 256 с.
  95. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних
  матеріалів і конструкцій: Навч. посібник / М. Р. Щеглюк, Я. П. Юсик. – Львів:
  Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 492 с.
  96. Лбов Г. С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. –
  Новосибирск: Наука, 1981. – 160 с.
  97. Принципы построения моделей / П. С. Краснощеков, А. А. Петров. – М.:
  Изд-во МГУ, 1983. – 264 с.
  98. Методы анализа данных: Подход, основанный на методе динамических
  сгущений: Пер. с фр. / Кол. авт. под рук. Э. Дидэ; Под ред. и с предисл. С. А.
  Айвазяна и В. М. Бухштабера. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 357 с.
  99. Лавренчик В. Н. Постановка физического эксперимента и статистическая
  обработка его результатов: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. –
  272 с.
  100. Терехина А. Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. –
  М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1986. – 168 с.
  101. Сбор данных в управляющих вычислительных системах/ Пер. с нем. / М.
  Краус, Э. Кучбах, О.-Г. Вошни - М.: Мир, 1987. – 294 с.
  102. Гайдышев И. Анализ и обработка данных: специальный справочник. –
  СПб: Питер, 2001. — 752 с.
  103. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П. П.
  Орнатский – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа. Головное изд-во, 1983. –
  455 с.
  104. Теоретические основы информационно-измерительной техники / Общие
  вопросы и теория погрешностей/: Учеб. пособие / С. С. Обозовский. – К.: УМК ВО,
  1991. – 223 с.
  105. Обозовський С. С. Інформаційно-вимірювальна техніка / Методологія і
  питання теорії вимірювань. – К.: ІСДО, 1993. – 424 с.
  106. Методи підвищення точності вимірювань: Підручник / В. О. Яцук, П. С.
  261
  Малачівський - Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2008. – 368 с.
  107. Микитин Г. В. Концептуальні питання теорії вимірювань / Г. В. Микитин
  // Праці Міжнародної конференції з управління “Автоматика–2000”. – Львів, 11–15
  вересня, 2000. – Т. 7, Ч. 2. – С. 315–319.
  108. Микитин Г. В. Актуальні питання теорії вимірювання / Г. В. Микитин //
  Матеріали 2-го Міжнародного Смакулового симпозіуму: Фундаментальні і
  прикладні проблеми сучасної фізики. – Тернопіль: ТДТУ, 6–10 вересня, 2000. – С.
  219–220.
  109. Микитин Г. В. Актуальні питання теорії вимірювання / Г. В. Микитин //
  Фізичний збірник НТШ. – 2001. – Т. 4. – С. 347–353.
  110. Елементи теорії міряння / Р. Ф. Федорів, Г. В. Микитин. – Тернопіль –
  Львів, 1999. – 154 с.
  111. Рабинович С. Г. Погрешности измерений. – Л.: Энергия, 1978. – 262 с.
  112. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник. –
  Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехнікка”, 2007. –
  624 с.
  113. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник у 2-х т. / М. М.
  Дорожовець, В. П. Мотало, Б. І. Стадник, В. М. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За
  ред. Б.Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська
  політехніка”, 2005. – 532 c.
  114. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник / За ред.
  проф. Є. С. Поліщука / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник, О. В. Івахів,
  Т. Г. Бойко, А. Ковальчик – Львів: Видавництво “Бескид Біт”. 2008. – 618 с.
  115. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А.
  Зограф; 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. –
  304 с.
  116. Англо-російсько-український тлумачний словник з комп’ютерної графіки
  та обробки зображень // Укладачі: Р.М. Паленичка, В.В. Грицик. – К.: Наукова
  думка, 1984. – 288 с.
  117. Информационная теория измерений: от модели к изделию / Р. Н. Квет-
  262
  ный, В. Т. Маликов. – М.: Знание, 1988. – 32 с.
  118. Пытьев Ю. П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. – М.: Изд-
  во МГУ, 1990. – 288 с.
  119. Національний науковий центр “Інститут метрології”. – [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: http:// www.metrology.kharkov.ua
  120. Державне пілприємство “Укрметртестстандарт” [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: http://www.ukrcsm.kiev.ua
  121. Державне пілприємство “Івано-Франківськстандартметрологія”. –
  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ifdcsms.com.ua
  122. Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології
  вимірювальних і управляючих систем”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.dndi-systema.lviv.ua
  123. Эталонная база Украины в области радиоэлектроники: состояние и
  перспектива // Первый международный радиоэлектронный форум «Прикладная
  радиоэлектроника. Состояние и перспективы развиия», МРФ – 2002. Часть вторая /
  Г. С. Сидоренко, Ю. Ф. Павленко – Харьков, 2000. – С. 441–444.
  124. Микитин Г. В. Зміст і призначення шкали міряльного приладу / Г. В.
  Микитин // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана
  Пулюя. – 1998. – Т. 3, № 1. – С. 165–170.
  125. Федоров Л. М. Метрологическое обеспечение электронных средств
  измерений электрических величин: Справочная книга / А. М. Федоров, Н. Я. Цыган,
  В. II. Мичурин. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-нне. 1988. – 208 с.
  126. Грановский В. А. Динамические измерения: Основы метрологического
  обеспечения. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. – 224 с.
  127. Конюхов А. Г. Метрологическое обеспечение в приборостроении.
  Аспекты управления. – М.: Изд-во стандартов, 1990, 208 с.
  128. Концептуальні засади метрологічного забезпечення / О. П. Бухало, Б. П.
  Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський, Р. Ф. Федорів // Наукові праці 3-ої
  Міжнародної науково-технічної конференції “Метрологічне забезпечення в галузі
  електричних, магнітних та радіовимірювань” (в 2-х томах). – Харків, 10–12 жовтня,
  263
  2000. – Т. 1. – С. 46–47.
  129. Погребенник В. Д. Системи розпізнавання образів: Навчальний посібник
  для студентів вузів. – Львів: Сполом, 2007. – 170 с.
  130. Бухало О. П. Образцовый импульсный стохастический сигнал:
  применение, воспроизведение, аттестация / О. П. Бухало // Измерительная техника.
  – 1997. – №6. – С. 24-33.
  131. Иванова В. С. Разрушение материалов – М.: Металлургия, 1979. – 168 с.
  132. Панасюк В. В. Деякі актуальні проблеми міцності матеріалів і
  довговічності конструкцій / В. В. Панасюк // Фіз.-хім. Механіка матеріалів. – 2009. –
  №2. – С. 5–22.
  133. Основы экспериментальной механики разрушения / И. М. Керштейн, В.
  Д. Клюшников, Е. В. Ломакин и др. – М.: Изд-во Моск.-го ун-та, 1989. – 140 с.
  134. Радиационная, ультразвуковая и магнитная дефектоскопия
  металлоизделий: Учеб. для ПТУ / Н. П. Алешин, В. Г. Щербинский. – М.: Высш.
  шк., 1991. – 271 с.
  135. Неразрушающий контроль: справочник в 8 т. / Под общ. ред. В. В.
  Клюева. – М.: Машиностроение, 2004–2006. – 5977 с.
  136. Акустические методы диагностики двухфазных теплоносителей ЯЭУ / В.
  И. Мелыников, Г. Б. Усынин. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 160 с.
  137. Методы акустического контроля металлов / Н. П. Алешин, В. Е. Белый, А.
  Х. Вопилкин и др.: Под.ред. Н. П. Алешина. – М.: Машиностроение, 1989. – 456 с.
  138. Скальський В. Р. Основи акустичних методів неруйнівного контролю:
  навч. посіб. / В. Р. Скальський, Г. Т. Сулим. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені
  Івана Франка, 2010. – 386 с.
  139. Бунина Н. А. Исследование пластической деформации металлов методом
  акустической эмиссии. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. – 1990. – 156 с.
  140. Методичний підхід для експериментальної акустико-емісійної оцінки
  тріщинотривкості конструкційних матеріалів / М. В. Лисак, В. Р. Сокальський //
  Фізико-хімічна механіка руйнування. – № 5. – 1997. – С. 17–30.
  141. Акустико-эмиссионный контроль сварки и сварных соединений / В. И.
  264
  Иванов, В. М. Белов. – М.: Машиностроение, 1981. – 184 с.
  142. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: Науково-
  технічний посібник: У 3-х томах. / Т.2: Методологія акустико-емісійного
  діагностування. / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський. – К.: Наукова думка, 2009. – 263
  с.
  143. Вероятностные модели накопления повреждений: Пер. с англ. / Дж.
  Богданофф, Ф. М. Козин – М: Мир, 1989. – 344 с.
  144. Техническая диагностика: вчера, сегодня и завтра / Б. Е. Патон, Л. М.
  Лобанов, А. Я. Недосека // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. –
  2003. – № 4. – С.6–10.
  145. Акустическая эмиссия и ресурс конструкций / А. Я. Недосека, С. А.
  Недосека // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2008. – № 2. –
  С. 5–19.
  146. Применение АЭ технологии при непрерывном мониторинге
  оборудования одесского припортового завода / А. Я. Недосека [и др.] // Техническая
  диагностика и неразрушающий контроль. – 2008. – № 4. – С. 85–95.
  147. Филоненко С. Ф. Акустическая эмиссия. Измерения. Контроль.
  Диагностика. – Киев: КМУЦА, 1999. – 304 с.
  148. Скальський В. Р. Розробка методик і засобів оцінки об’ємної
  пошкодженості та руйнування матеріалів і виробів за параметрами акустичної емісії
  // Автореферат дисертації. – Львів, 2003. – С. 36.
  149. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: наук.-техн.
  посіб.: у 3 т. Т. 3. Засоби та застосування методу акустичної емісії / З. Т. Назарчук,
  В. Р. Скальський; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – К.: Наук. думка,
  2009. – 327 с.
  150. Микитин Г. В. Особливості метрологічного забезпечення неруйнівного
  контролю / Г. В. Микитин // Вісник Тернопільського державного технічного
  університету ім. Івана Пулюя. – 2000. – Т.5, №3. – С. 76–80.
  151. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий:
  Справочник / Под ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – Т.1. – 488 с.
  265
  152. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий:
  Справочник / Под ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – Т.2. – 352 с.
  153. Технология обеспечения безопасной эксплуатации конструкций на основе
  метода акустической эмиссии // Збірник доповідей 6-ої Національної науково-
  технічної конференції “Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-
  2009” / А. Я. Недосека, С. А. Недосека. – Київ: УТ НКТД, 2009. – С. 69–75.
  154. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. Акустико-
  емісійна система для неруйнівного контролю та діагностування матеріалів, виробів
  та елементів конструкцій “SKOP-8”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.ipm.lviv.ua/transfer/scop-8.php
  155. Исследование АЭ характеристик материалов при высоких температурах.
  Собщ. 1. Элементы методики и испытательный стенд / Л. М. Лобанов, А. Я.
  Недосека, С. А. Недоска, А. А. Грузд // Техническая диагностика и неразрушающий
  контроль. – 2009. – №1. – С. 5–10.
  156. Акустическая эмиссия и квантовый характер разрушения материалов / А.
  Я. Недосека, С. А. Недоска // Техническая диагностика и неразрушающий контроль.
  – 2009. – №3. – С. 11–17.
  157. Исследование АЭ характеристик материалов при высоких температурах.
  Собщ. 2. / А. Я. Недосека, С. А. Недоска, А. К. Царюк, А. А. Грузд, Харченко, М. Я.
  Яременко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2009. – №4. –
  С. 5–13.
  158. До питання створення інформаційно-вимірювальних систем реєстрації
  сигналу акустичної емісії / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П.
  Почапський, Р. Ф. Федорів // Праці Міжнародної конференції з управління
  “Автоматика–2000”. – Львів, 11–15 вересня, 2000. – Т. 3, Ч. 1. – С. 72–77.
  159. Метрологический подход к применению метода акустической эмиссии
  для неразрушающего контроля материалов и конструкций / Г. В. Микитин, Б. П.
  Клим, Е. П. Почапский, З. В. Дмитрив // Техническая диагностика и
  неразрушающий контроль. – 2006. – № 2. – С. 20–25.
  160. Метрологічні аспекти застосування методу акустичної емісії для неруй-
  266
  нівного контролю матеріалів і конструкції / Г. В. Микитин, О. П. Бухало, Б. П. Клим,
  Е. П. Почапский // Праці Міжнародної конференції “Метрология и измерительная
  техника”. – Харків, 2005. – С. 42–45.
  161. Микитин Г. В. Концептуальні засади створення методологічних підходів
  для розроблення інформаційних технологій відбору даних від металоконструкцій за
  сигналами акустичної емісії, магнітної післядії, деформації / Г. В. Микитин, Л. С.
  Сікора // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.
  Г. С. Пухова НАН України. – 2010. – № 55. – С. 186–196.
  162. Акустико-эмиссионные приборы ядерной энергетики / В. М. Баранов, К.
  И. Молодцов – М.: Атомиздат, 1980. – 142 с.
  163. Датчики: справочник / З. Ю. Готра, Л. Я. Ильныцкий, Е. С. Полищук [и
  др.]; под ред. З.Ю. Готры и О.В. Чайковского. – Львов: Каменяр, 1995. – 312 с.
  164. Пьезоэлектрические датчики / В. М. Шарапов, М. П. Мусиенко, Е. В.
  Шарапова; Под ред. В. М. Шарапова. – Москва: Техносфера, 2006. – 632 с.
  165. Богуш М. В. Пьезоэлектрическое приборостроение: сборник в 3 томах. –
  Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2006. – Т. 3. Пьезоэлектрические датчики
  для экстремальных условий эксплуатации. – 346 с.
  166. Методы и средства неразрушающего контроля качества / И. Н. Ермолов,
  Ю. Я. Останин – М.: Высшая школа, 1988. – 368 с.
  167. Клокова Н. П. Тензорезисторы: Теория, методики расчета, разработки / Н.
  П. Клокова. – М.: Машиностроение, 1990. – 224 с.
  168. Немец И. Практическое применение тензорезисторов / И. Немец; пер. с
  чешского А. Г. Мазепы. – М.: Энергия, 1970. – 144 с.
  169. Закрытое акционерное общество “Электронные технологии и
  метрологические системы”. Формирование тензометрических мостовых схем.
  [Електронний ресурс]: – Режим доступа: http://wwwzetms.ru/support/articles/tenzo/
  tenzoshemi.php
  170. Тензометрия в машиностроении / Под редаецией Р.А. Макарова. – М.:
  Машиностроение. – 1975. – 228 с.
  171. Аспекты отбора сигнала акустической эмиссии / Б. П. Клим, Г. В. Мики-
  267
  тин, Е. П. Почапский, О. П. Бухало // Техническая диагностика и неразрушающий
  контроль. – 2000. – № 3. – С. 17–23.
  172. An Information-Measuring System for an Acoustic Emission Signal Selection
  and Processing / Bukhalo Oleg, Klym Bogdan, Mykytyn Galyna, Pochapsky Evgen,
  Fedoriv Roman // Materials 15th World Conference On NON-Destructive Testing. –
  Roma, 15–21 October, 2000. – 7 p. – [Electronic resource]: Regime of access:
  http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn567/idn567.htm
  173. Компьютеризированная информационно-вычислительная система отбора
  и обработки сигнала акустической эмиссии АЕ-2Л / О. П. Бухало, Б. П. Клим, Г. В.
  Микитин, Е. П. Почапский, Р. Ф. Федорив // Техническая диагностика и
  неразрушающий контроль. – 2003. – № 1. – С. 8–13.
  174. Клим Б.П. Підходи до підвищення ефективності відбору сигналу при
  локації джерел АЕ / Б. П. Клим, Є. П. Почапський, Г. В. Микитин // Фізичні методи
  та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. – 2005. – С. 90–94.
  175. Почапский Е. П. Акустоэмиссионная информационно-вычислительная
  система АЕ-3Л / Е. П. Почапский, Б. П. Клым, Г. В. Микитин // Техническая
  диагностика и неразрушающий контроль. – 2007. – № 4. – С. 37–43.
  176. Пат. 57264 UА , G01N29/ 04. Спосіб реєстрації сигналу акустичної емісії
  та пристрій для його здійснення / Б. П. Клим, Є. П. Почапський, Г. В. Микитин, О.
  П. Бухало, Р. Ф. Федорів; заявник Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
  НАН України. – № 2002064636; заявл. 06.06.2002 ; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6.
  177. Методы и средства обработки диагностической информации в реальном
  времени / В. А. Гуляев, В. М. Чаплыга, И. В. Кедровский. – Киев: Наук. думка, 1986.
  – 224 с.
  178. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы контроля:
  Практ. пособие / И. Н. Ермолов, Н. П. Алешин, А. И. Потапов; Под ред. В. В.
  Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1991. – 283 с.
  179. Боюн В. П. Динамическая теория информации. Основы и приложения –
  Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2001. – 326 с.
  180. Аспекти міряння параметрів сигналу акустичної емісії / О. П. Бухало, Я.
  268
  П. Драган, Б. П. Клим, Г. В. Микитин, Є. П. Почапський // Комп’ютерні технології
  друкарства. – 1999. – №3. – С. 168–183.
  181. Холькин О. И. О локационной информативности сигналов акустической
  ємиссии / О. И. Холькин // Дефектоскопия.- 1983. – №2. – С. – 32–40.
  182. Определение координат источника акустической эмиссии двумя парами
  приемников / В. М. Бобренко, Л. М. Полесская // Дефектоскопия. – 1980. – №6. – С.
  36–41.
  183. Акустическая эмиссия и ее применение для неразрушающего контроля в
  ядерной энергетике / В. И. Артюхов, К. Б. Вакар, В. И. Макаров и др. / Под.ред. К. Б.
  Вакара. – М.: Атомиздат, 1980. – 216 с.
  184. Просторова локація джерел акустичної емісії / В. П. Ройзман, І. І. Ковтун,
  А. В. Горошко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.
  – 2001. – №2. – С. 84–86.
  185. Державне агентство “Укравтодор”. Методика визначення подій
  дефектоутворення в типових
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины