Сидорова Ніка Миколаївна Метод керованого онтоло­гією застосування стилів програмування
 • скачать файл:
 • Название:
 • Сидорова Ніка Миколаївна Метод керованого онтоло­гією застосування стилів програмування
 • Альтернативное название:
 • Сидорова Ника Николаевна Метод управляемого онтологии применения стилей программирования
 • Кол-во страниц:
 • 145
 • ВУЗ:
 • у Київському на­ціональному університеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2018
 • Краткое описание:
 • Сидорова Ніка Миколаївна, менеджер з адміністра­тивної діяльності ПрАТ «ОТІ»: «Метод керованого онтоло­гією застосування стилів програмування» (01.05.03 - ма­тематичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем). Спецрада Д 26.001.09 у Київському на­ціональному університеті імені Тараса Шевченка
  Національний авіаційний університет
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова
  праця на правах рукопису
  Сидорова Ніка Миколаївна
  УДК 004.415.2(043.3)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  Метод керованого онтологією застосування стилів програмування
  01.05.03 – математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і
  систем
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  ____________Н. М. Сидорова
  Науковий керівник Кривий С. Л., докт. фіз.-мат. наук, професор
  Київ – 2018
  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ .................................................................................................................. 2
  ВСТУП........................................................................................................................ 13
  РОЗДІЛ 1. СТИЛЬ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ............. 19
  1.1. Поняття стилю ........................................................................................... 19
  1.2. Поняття стилю в контексті інженерії програмного забезпечення........ 27
  1.3. Стиль програмування, онтології і автоматичне логічне виведення –
  систематичне дослідження літератури ............................................................. 32
  1.4. Висновки..................................................................................................... 47
  РОЗДІЛ 2. ОНТОЛОГІЇ СТИЛЮ ПРОГРАМУВАННЯ ....................................... 49
  2.1. Категоризація онтологій ........................................................................... 49
  2.2. Онтології верхнього рівня і ядра. Шаблони ........................................... 52
  2.3. Онтологія домена....................................................................................... 67
  2.4. Висновки..................................................................................................... 78
  РОЗДІЛ 3. ЗАСІБ КЕРОВАНОГО ОНТОЛОГІЄЮ ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ
  ПРОГРАМУВАННЯ ................................................................................................. 80
  3.1. Засоби статичного аналізу коду ............................................................... 82
  3.2. Архітектура засобу керованого онтологією застосування стилю
  програмування..................................................................................................... 88
  3.3. Створення і візуалізація онтології домену кодування........................... 99
  3.4. Висновки................................................................................................... 104
  РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ І ЗАСОБІВ КЕРОВАНОГО
  ОНТОЛОГІЄЮ ЗАСТОСУВАННЯ СТИЛІВ ПРОГРАМУВАННЯ.................. 107
  4.1. Дослідження працездатності методу і засобів...................................... 107
  4.2. Дослідження ефективності засобів, що розроблено ............................ 111
  4.3. Впровадження результатів дисертацийної роботи .............................. 118
  4.4. Висновки................................................................................................... 119
  12
  ВИСНОВКИ............................................................................................................. 121
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 124
  ДОДАТОК А............................................................................................................ 139
  ДОДАТОК Б............................................................................................................. 143
  ДОДАТОК В ............................................................................................................ 145
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Мета дисертаційного дослідження – розв’язання важливого науковопрактичного завдання застосування стилів програмування у створенні і
  дослідженні програмного забезпечення, враховуючи сучасний стан інженерії
  програмного забезпечення.
  Усі результати дисертаційної роботи, винесені на захист отримано автором
  особисто.
  Основні результати, отримані дисертантом, такі:
  − проаналізовано застосування стилів у створенні і супроводженні
  програмного забезпечення, зокрема застосування стилів програмування в
  конструюванні програм. Обґрунтовано актуальність розв’язання цього завдання
  для конструювання програм шляхом використання онтологічного представлення
  стилів програмування. Розглянуто стан досліджень за темою дисертаційної
  роботи за допомогою виконання систематичного огляду літератури за методом
  Systematic mapping study;
  − уперше запропоновано метод керованого онтологією застосування стилів
  програмування, сутність якого полягає у використанні онтології для представлення
  стилів програмування під час конструювання програм, шляхом створення онтології
  стилю програмування, а також асистування програмісту під час написання тексту
  програм та контролю застосування стилю програмування в похідному тексті, що
  забезпечує ефективну діяльність програміста та зрозумілість вихідних текстів. За
  методом реалізовано засіб, який забезпечує створення, налаштування та
  використання онтології стилю програмування, орієнтованої на відповідну мову
  програмування;
  − уперше проаналізувавши поняття стилю в різних доменах,
  формулювання основних характеристик стилю як доменне незалежне поняття,
  на основі Work Product Pattern Application створено шаблони онтології ядра
  стилю – поняття стилю та процесів створення і застосування стилю.
  Використання шаблонів забезпечує побудову онтології ядра для багатьох
  відповідних доменів, наприклад, домену інженерії програмного забезпечення і
  122
  зокрема онтології домену (субдомену) конструювання програм, яку було
  побудовано в дисертаційній роботі;
  − уперше запропоновано архітектуру засобу керованого онтологією
  застосування стилю програмування. Основу архітектури складає база знань, яка
  за представленням у дескриптивної логіці містить термінологічну складову
  (TBox), що створюється заздалегідь, шляхом виконання доменного аналізу та
  фактичної складової (ABox), яка створюється під час аналізу похідного тексту
  програми;
  − уперше проаналізувавши існуючі представлення стандартів кодування,
  визначено вимоги та створено шаблон OWL-представлення стилів
  програмування, що забезпечило зручну побудову онтології для будь-якого стилю
  програмування. Налаштування шаблону може здійснюватися за допомогою
  відомих засобів, наприклад, Protégé;
  − розроблено та мовою програмування Java, використовуючи OWL API та
  Java API, реалізовано архітектуру засобу керованого онтологією застосування
  стилів програмування. Застосовуючи Protégé, реалізовано онтологію стандарту
  кодування мови Java (Java convention) та фрагменти стандарту кодування мови
  C# (Phillips Healthcare);
  − на прикладі правил іменування стандарту кодування Java convention
  доведено працездатність засобів, розроблених в дисертаційній роботі, а шляхом
  застосування методу Goal-Question-Metric проведено емпіричне дослідження
  ефективності застосування методу та засобу, яке показало їх ефективність.
  Розроблені метод та засоби впроваджено в навчальний процес у
  Національному авіаційному університеті під час викладання дисциплін «Основи
  програмування», «Конструювання програмного забезпечення» та «Архітектура
  програмного забезпечення» (акт упровадження від 06.07.2016) та практично
  використовуються при конструюванні програмного забезпечення в Приватному
  акціонерному товаристві «Обчислювальна техніка та інформатика» (акт
  упровадження від 25.09.2017).
  123
  Розроблені метод та засоби в подальшому можуть бути використані при
  застосуванні стилю в інших фазах життєвого циклу програмного забезпечення,
  наприклад в проектуванні програмного забезпечення для опису архітектурних
  стилів.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)