РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ДОБАВКОЮ НАНОПОРОШКІВ : РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ДОБАВКОЙ НАНОПОРОШКОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ДОБАВКОЮ НАНОПОРОШКІВ
 • Альтернативное название:
 • РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ДОБАВКОЙ НАНОПОРОШКОВ
 • Кол-во страниц:
 • 157
 • ВУЗ:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  ЯВОРСЬКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
  УДК 621.357: 621.891  РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ
  КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ
  З ДОБАВКОЮ НАНОПОРОШКІВ  Спеціальність 05.02.01 матеріалознавство


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук
  Науковий керівник
  Дробот Ольга Савівна
  к.т.н., доцент


  Хмельницький, 2013
  2
  ЗМІСТ
  ВСТУП.
  РОЗДІЛ 1. ІСНУЮЧІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СКЛАД ЗАХИСНИХ
  ПОКРИТТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ОТРИМАННЯ..
  1.1. Експлуатаційні покриття та методи їх отримання.
  Класифікація
  1.1.1. Хіміко-термічний метод отримання покриттів..
  1.1.2. Термо-механічні методи створення покриттів..
  1.1.3. Хімічний метод нанесення покриттів.
  1.1.4. Електрохімічні методи одержання покриттів
  1.2. Композиційні електрохімічні покриття, склад та властивості...
  1.3. Результати патентного пошуку..
  1.4. Обґрунтування напрямку подальших досліджень..
  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ВИБІР МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ..
  2.1. Розробка технології отримання КЕП на основі нікелю з
  включеннями нанодисперсних матеріалів..
  2.2. Дослідження міцності зчеплення покриттів з основою...
  2.3. Дюраметричні дослідження
  2.4. Методика досліджень на знос.
  2.5. Методика дослідження корозійної стійкості покриттів...
  2.6. Дослідження структури та складу покриттів
  2.7. Розробка методики обробки експериментальних даних..
  2.8. Висновки до розділу
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ДИФУЗІЙ-
  НИХ ПОКРИТТІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ..
  3. 1. Технологія отримання покриттів на основі нікелю з
  дисперсними включеннями термічним відпалом попередньо нанесених
  гальванічних покриттів. Вплив дифузійного відпалу на склад і структуру
  КЕП
  4
  11

  3
  3.2. Математичний опис перерозподілу компонентів покриттів...
  3.3. Результати статистичної обробки експериментальних даних.
  3.4. Висновки до розділу
  РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕ-
  РИСТИК ПОКРИТТІВ...
  4.1 Визначення мікротвердості отриманих покриттів
  4.2. Дослідження міцності зчеплення покриттів з основою...
  4.3. Результати випробовувань на знос
  4.4. Визначення корозійної стійкості одержаних покриттів..
  4.5. Висновки до розділу
  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
  ЛІТЕРАТУРА..
  ДОДАТКИ...
  85
  92
  101
  102
  102
  106
  110
  115
  123
  124
  126
  140
  4  ВСТУП
  Актуальність теми. В умовах перехідного етапу розвитку економіки
  України актуальними залишаються питання підвищення надійності деталей
  машин, приладів, їх якості та ефективності роботи. Переважно працездатність
  деталей машин визначається властивостями поверхневого шару, тому перспек-
  тивним є створення композиційних електролітичних покриттів з включеннями
  нанопорошків, які зміцнюють металеву матрицю покриття, підвищують його
  твердість, зносостійкість та корозійну тривкість.
  Змінювати властивості поверхні в необхідному напрямку можна декілько-
  ма способами: нанесенням на поверхню нового матеріалу з необхідними влас-
  тивостями (наплавлення, гальванічні, хімічні, газотермічні та інші покриття) та
  зміною складу поверхневого шару металу (дифузійне насичення, хіміко-
  термічна обробка та інше). Кожен з них має свої переваги та недоліки.
  Поєднання електролітичного осадження з наступним дифузійним відпалом
  попередньо отриманих гальванічних шарів дозволяє усунути недоліки електро-
  літичного способу (зокрема: наводнювання основи покриття, виникнення внут-
  рішніх напружень, низьку міцність зчеплення покриття з основою), та дає мож-
  ливість отримати поверхневий шар виробу певного складу, а відповідно, забез-
  печити комплекс необхідних експлуатаційних властивостей покриттів.
  Досвід використання гальванічних покриттів в промисловості та аналіз лі-
  тературних даних свідчать про широке застосування гальванічних покриттів на
  основі нікелю.
  З метою удосконалення таких покриттів та покращення їх експлуатаційних
  властивостей доцільним є введення в склад гальванічних покриттів на основі
  нікелю дисперсних включень тугоплавких металів на основі карбідів, нітридів,
  оксидів. Такі композиційні електролітичні покриття (КЕП) за рахунок дисперс-
  ного зміцнення металевої матриці мають вищу твердість, зносостійкість і тер-
  мостійкість в порівнянні з традиційними гальванічними покриттями. Особливо
  це стосується КЕП, в яких у якості дисперсних матеріалів використані нанопо-
  5
  рошки. Відомі склади КЕП на основі нікелю, запропоновані Гуслієнком Ю.О.,
  Лучкою А.В., Кіндрачуком М.В., Корнієнком А.О., Федорчуком С.В. та інш. В
  якості дисперної складової використовувались гранули жаростійкого сплаву та
  наночастинки SiC.
  Сучасними розробками Інституту проблем матеріалознавства ім. Франце-
  вича І. М. НАНУ є створення нанопорошків нітриду бору та сумісно синтезова-
  ної композиції нітриду титану та кремнію з метою їх подальшого використання
  для створення нових матеріалів та покриттів з підвищеними експлуатаційними
  характеристиками. Можливість використання нітридів бору та нітриду титану
  для підвищення зносо-та корозійної стійкості КЕП підтверджують дослідження
  наведені в роботах Р. С. Сайфулліна, Л. І. Антропова.
  Використовуючи вище вказані напрацювання, науковий та практичний ін-
  терес має розробка технології отримання КЕП, яка включає електрохімічне на-
  несення покриттів на основі нікелю з нанодисперсними включеннями нітридів
  та наступний відпал цих покриттів, а також дослідження комплексу їх експлуа-
  таційних характеристик. Перевагами запропонованої технології є використання
  існуючих промислових потужностей для нанесення гальванічних покриттів та
  можливість суттєвого підвищення властивостей покриттів за рахунок зміни
  складу покриття, що досягається регулюванням режимами термічної обробки.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є за-
  кінченим дослідженням, яке виконувалось в Хмельницькому національному
  університеті в рамках державної науково-дослідної роботи за темою «Динаміка
  та міцність контактних поверхонь деталей машин, що модифікуються насичен-
  ням наночастинками та регулярним армуванням поверхонь» (держ. Реєстр.
  №0111U002303).
  Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка складу та
  способу нанесення захисних покриттів на поверхню металовиробу для
  підвищення його експлуатаційних характеристик.
  6
  Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні
  задачі:
   розробити склад та технологію отримання КЕП на основі нікелю з
  наночастинками нітриду бору і суміші нітридів титану та силіцію;
   дослідити вплив режимів термічної обробки попередньо нанесених
  КЕП на склад та властивості покриттів;
   дослідити кінетичні та енергетичні параметри процесу формування
  дифузійних шарів при відпалі попередньо нанесених КЕП;
   дослідити експлуатаційні властивості запропонованих КЕП;
   встановити взаємозв’язок між режимами термічної обробки та
  властивостями відпалених КЕП, розробити рекомендації для вибору
  оптимальних режимів відпалу.
  Об’єкт дослідження склади КЕП на основі Ni з наночастинками
  нітриду бору і суміші нітридів титану та силіцію, процес їх електрохімічного
  осадження, термічна обробка та трибологічні властивості покриттів.
  Предмет дослідження режими електроосадження КЕП, зміни їх
  структурно-фазового стану та експлуатаційних властивостей в результаті
  термічної обробки.
  Методи дослідження. Робота виконана з використанням оптичної та еле-
  ктронної мікроскопії, фазового рентгеноструктурного і мікрорентгеноспектра-
  льного методів аналізу. Під час виконання роботи використовувались прилади
  та обладнання для триботехнічних і корозійних випробовувань. Результати
  досліджень опрацьовані методом регресійного аналізу.
  Наукова новизна одержаних результаті:
   вперше розроблено склади КЕП на основі гальванічного нікелю з
  включеннями нанопорошків нітриду бору та суміші нітридів титану і силіцію;
   розроблено технологію електролітичного формування КЕП та
  запропоновано додаткове проведення термічної обробки, а саме: дифузійного
  відпалу для забезпечення однорідності хімічного складу покриття та
  7
  перехідного шару;
   визначені кінетичні та енергетичні параметри процесу формування
  дифузійних шарів при відпалі попередньо нанесених КЕП;
   вперше визначено комплекс експлуатаційних властивостей
  композиційних електролітичних покриттів з добавками нанопорошків та їх
  зміну в результаті наступної термічної обробки.
  Практичне значення одержаних результатів:
   створено зносостійкі КЕП з включеннями нанорозмірних частинок
  нітриду бору, та КЕП з нановключеннями суміші нітридів титану і силіцію, які
  характеризуються високими показниками корозійної тривкості. Вартість 1 м2
  покриттів за рахунок покращення експлуатаційних характеристик зменшилась
  на 20 30%;
   запропоновано номограми для встановлення залежності між
  режимами термічної обробки і концентрацією Ni (Fe) на поверхні відпалених
  зразків та їх експлуатаційними характеристиками;
   розроблено комп’ютерну програму для розрахунку часу
  дифузійного відпалу залежно від концентрації Ni на поверхні деталі та
  температури термічної обробки.
  Особистий внесок здобувача.
  Постановка задач, вибір методичних підходів, аналіз і трактування осно-
  вних результатів та наукових висновків виконувалися дисертантом спільно з
  науковим керівником. Основні наукові результати, які включені в дисертаційну
  роботу отримані дисертантом самостійно. В опублікованих наукових працях,
  написаних у співавторстві, здобувачем виконувалось наступне:
   розробка складу та технології отримання КЕП на основі нікелю з
  нановключеннями;
   розробка режимів дифузійного відпалу КЕП;
   визначення кінетичних та енергетичних параметрів процесу
  8
  формування дифузійних покриттів;
   дослідження механічних, триботехнічних та корозійних властивостей
  покриттів.
  Апробація результатів дисертації.
  Результати роботи доповідались на таких науково-технічних
  конференціях:
  I-а Польсько-українська наукова конференція «Сучасні технології
  виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва» (1618
  жовтня 2003 р., смт. Сатанів, Україна);
  Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум - 2010:
  стратегії України в геополітичному просторі» (1115 червня, м. Ялта);
  VIII Українсько-польська конференція молодих науковців «Механіка та
  інформатика» (1214 травня 2011 р., м. Хмельницький);
  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та
  експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та
  машинобудування» (6-9 червня 2011р., м. Луцьк);
  ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми
  інженерної механіки» (22 24 жовтня 2012р., м. Миколаїв).
  Публікації.
  За темою дисертаційної роботи автором та за його участі опубліковано 8
  наукових праць, отримано два патенти України на корисну модель.
  1. Покришко Г. А. Вплив режимів електролізу та розміру дисперсної фази
  покриття на твердість композиційних електролітичних покриттів на основі
  нікелю / Покришко Г. А., Яворська Н. М., Підгайчук С. Я. «Механіка та
  інформатика» : зб. матеріалів Українсько-польської наук. Конф. молодих
  вчених, 28 30 квіт., м. Хмельницький. 2005р. С. 160 163.
  2. Електрохімічні композиційні покриття з добавкою наноструктур:
  актуальність та перспективи їх отримання та дослідження / С. Я. Підгайчук,
  9
  Г.А. Покришко, Н. М. Яворська, [та ін.] // Вісн. ХНУ. Технічні науки. 2009.
  № 1. С. 136139.
  3. Склад для отримання композиційних електролітичних покриттів на
  основі нікелю з добавками нанорозмірних нітридів / Дробот О. С., Підгайчук С.
  Я., Яворська Н. М., [та ін.] // Вісн. ХНУ. Технічні науки. 2011. № 1. С. 63
  66.
  4. Яворська Н. М. Композиційні електролітичні покриття на основі
  нікелю та заліза з добавкою мікро- та нанодисперсних включень / Яворська Н.
  М. // Наукові нотатки: міжвуз. зб. наук. Праць ; ЛНТУ, черв. 2011. Вип. 31.
  С. 439 443.
  5. Влияние условий нанесения композиционных электролитических
  покрытий на основе никеля на формирование их структуры и свойств /
  Покрышко А. А., Лукина Г. Н., Яворская Н. М., [та ін.] // Сучасні технології
  виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : тези наук.
  робіт : I Польсько-українська наук. конференція, 1618 жовт., смт. Сатанів,
  2003. С. 7274.
  6. Розробка технологій та складів композиційних електролітичних
  покриттів (КЕП) з добавкою наноструктур / Яворська Н. М., Дробот О. С.,
  Підгайчук С. Я., [та ін.] // Ольвійський форум2010: стратегії України в
  геополітичному просторі : тези міжнар. наук.-практ. конференції. Миколаїв :
  Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. Т. 11. С. 33.
  7. Яворська Н. М. Розробка технології отримання та складу КЕП на
  основі Ni з добавкою нанорозмірних нітридів / Яворська Н. М., Підгайчук С. Я.,
  Покришко Г. А. // VIII Українсько-польська конф. молодих науковців : тези
  наук. праць, м. Хмельницький, 1214 трав., 2011. С. 142.
  8. Яворська Н. М. Дослідження зносостійких композиційних
  електрохімічних покриттів на основі нікелю з добавкоб нанодисперсної суміші
  порошків / Яворська Н. М., Підгайчук С. Я., Дробот О. С. // Матеріали ІІ
  Міжнар. наук. техн.. конференції. 22 24 жовт., м. Миколаїв 2012. С. 86
  87.
  10
  9. Пат. 29705. Україна, МПК С25D 15/00. Склад для отримання КЕП на
  основі Ni з добавками нанорозмірних нітридів / Покришко Г. А., Дробот О. С.,
  Підгайчук С. Я., Яворська Н. М.; заявник та патентовласник Хмельницький нац.
  ун-т № u 2007 10329; заявл. 17/09/2007; опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2.
  10. Пат. 55833. Україна, МПК С25D 15/00. Склад для отримання
  композиційних електролітичних покриттів на основі заліза з добавками
  нанорозмірних нітридів / Яворська Н. М., Дробот О. С., Підгайчук С. Я.,
  Покришко Г. А.; заявник та патентовласник Хмельницький нац. ун-т № u
  2010 07560; заявл. 17/06/2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
  вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. Робота
  викладена на 139 сторінках машинописного тексту, містить 53 рисунки, 26
  таблиць, 7 додатків, список використаних джерел зі 132 найменувань.
 • Список литературы:
 • ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
  У дисертаційній роботі розв’язано науково-технічну задачу отримання
  композиційних електролітичних покриттів з включеннями наночастинок
  нітриду бору та суміші нітридів титану і силіцію, які дозволяють значно
  підвищити експлуатаційні характеристики виробів, а саме, їх мікротвердість,
  зносо- та корозійну стійкість. На основі комплексних досліджень, отримано
  наступні результати:
  1. Розроблено склад та технологію отримання КЕП на основі нікелю з
  включеннями нітриду бору та суміші нітридів титану і силіцію дифузійним
  відпалом попередньо нанесених КЕП.
  2. Для розроблених покриттів визначено кінетичні та енергетичні
  параметри процесу формування дифузійних шарів, а саме ефективний
  коефіцієнт дифузії за сталим коефіцієнтом дифузії та за енергією активації.
  3. Розв’язано задачу визначення концентрації нікелю на поверхні
  відпалених зразків та на глибині 20 мкм теоретично. Методом регресійного
  аналізу встановлений взаємозв’язок (у вигляді графіків та номограм) між
  режимами термічної обробки КЕП і концентрацією нікелю на поверхні зразків
  та на глибині 20 мкм, яка визначає адгезійні, механічні та триботехнічні
  властивості покриттів.
  4. Розроблено програму визначення часу термічної обробки КЕП в
  залежності від концентрації Ni на поверхні зразка та температури відпалу.
  5. Експериментально встановлено, що введення в нікелеву матрицю
  нітридних включень підвищує мікротвердість і міцність зчеплення в 1,51,8
  разів та зносостійкість в 1,6 разів для КЕП з добавкою суміші нітридів титану і
  силіцію та в 2,6 разів для КЕП з добавкою нітриду бору.
  6. Встановлено, що дифузійний відпал КЕП підвищує їх механічні,
  адгезійні та трибологічні властивості завдяки збільшенню товщини перехідної
  зони та зміною її фазового складу.
  125
  7. Глибинний показник корозії КЕП з добавкою нанорозмірних нітридів у
  реакційному середовищі «вода водопровідна» на порядок нижчий, ніж у
  покриттів на основі гальванічного нікелю.
  8. На основі обробки проведених досліджень встановлено оптимальні
  режими термічної обробки КЕП, які забезпечують покриттям необхідні
  експлуатаційні характеристики.
  9. Розроблені КЕП з добавкою нітриду бору рекомендовані для поверхонь
  деталей, які підлягають інтенсивному зношуванню при граничному терті, КЕП
  з добавкою суміші нітридів титану та силіцію - для роботи в корозійному
  середовищі (вода водопровідна).
  126


  Література
  1. Максимович Г. Г. Физико-химические процессы при плазменном
  напылении и разрушении материалов с покрытиями / Максимович Г. Г.,
  Шатинский В. Ф., Копылов В. И. К. : Наук. думка, 1983. 248 с.
  2. Техника борьбы с коррозией / Юхневич Р., Богданович В.,
  Валашковский Е., Видуховский А. ; [пер. с польск. под ред. Сухотина А. М.].
  Л. : Химия, 1980. 224 с.
  3. Акимов Г. В. Природа корозійної стійкості нержавіючих сталей /
  Акимов Г. В. М. : изд-во АН СССР, 1956. 216 с.
  4. Томашов Н. Д. Повышение коррозионной стойкости
  электролитических хромовых покрытий путем их модифицирования палладием
  / Томашов Н. Д., Чернова Г. П., Федосеева Г. А. // Защита металлов. 1976. №
  1. С. 13 17.
  5. Рачев Х. Справочник по коррозии / Рачев Х., Стефанова С. М. : Мир,
  1982. 520 с.
  6. Колотыркин Я. М. Металл и коррозия, защита металлов от коррозии /
  Колотыркин Я. М. М. : Металлургия, 1985. 88 с.
  7. Туфанов Д. Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и
  чистых металлов: справочник / Туфанов Д. Г. [ 5-е изд. перераб. и доп.]. М. :
  Металлургия, 1990. 320 с.
  8. Ляшенко Б. А. Методы повышения прочности композиций сталь
  коррозионное эмалевое покрытие / Ляшенко Б. А., Мизонов В. М., Кижнер М.
  М. Киев : АН УССР Ин-т пробл. прочности, 1983. 40 с.
  9. Власов В. М. Работоспособность упрочненных трущихся поверхностей
  / Власов В. М. М. : Машиностроение, 1987. 304 с.
  10. Чернега С. М. Остаточные напряжения в карбидных покрытиях /
  Чернега С. М., Лоскутов В. Ф., Яковчук Ю. Е. // Защитные покрытия на
  металлах. 1987. Вып. 21. С. 59 60.
  127
  11. Резонансный лабораторный метод определения упругих свойств
  неоднородных материалов / Куприянов И. Л., Мазовко А. В. и др. // Механика
  неоднородных структур. Львов : ЛГУ, 1987. Т. 2. С. 166-167.
  12. Гузанов Б. Н. Влияние защитных покрытий на механические свойство
  жаропрочных сплавов / Гузанов Б. Н., Сорокин В. Г.. Косицын С. В. //
  Проблемы прочности. 1984. № 1. С. 100 103.
  13. Делисов В. Б. Высокотемпературная выносливость алитированной
  стали / Делисов В. Б., Бродяк Д. Д. // Защитные покрытия на металлах. 1987.
  Вып. 21. С. 79 82.
  14. Антонова Е. А. Особенности разрушения ситаловых и
  металлокерамических покрытий / Антонова Е. А., Бурякова Л. И., Повзюр Б. З.
  // Температуроустойчивые покрытия. Л. : Наука, 1985. С. 48 51.
  15. Похмурский В. И. Влияние диффузионных покрытий на
  эксплуатационные свойства материалов и сплавов / Похмурский В. И. // Физ-
  хим. механика материалов. 1976. № 3. С. 10 16.
  16. Сайфулин Р. С. Композиционные покрытия и материалы. / Сайфулин
  Р. С. М. : Химия, 1977. 272 с.
  17. Кишкина С. И. Поверхностное упрочнение самолетных конструкций /
  Кишкина С. И. // Поверхностный наклеп высокопрочных металлов. М. :
  ОНТИ ВИАМ, 1971. С. 16 36.
  18. Шатинский В. Ф. Кинетика формирования металлических плазменных
  покритий и оценка их физико-механических свойств / Шатинский В. Ф. // Физ-
  хим. механика материалов. 1973. № 3. С. 242 248.
  19. Шатинский В. Ф. Защита конструкционных сталей диффузионными
  покрытиями от коррозийного поражения в литии / Шатинский В. Ф. // Физ-хим.
  механика материалов. 1974. № 5. С. 316 319.
  20. Шатинский В. Ф. Защитные диффузионные покрытия / Шатинский В.
  Ф, Нестеренко А. И. К. : Наук. думка, 1988. 272 с.
  21. Химико термическая обработка металлов и сплавов: справочник /
  [под. ред. Ляховича. Л. С.]. М. : Металлургия, 1981. 420 с.
  128
  22. Лахтин Ю. М. Химико термическая обработка металлов / Лахтин Ю.
  М., Арзамасов Б. Н. М. : Металлургия, 1985. 256 с.
  23. Дубинин Г. И. Диффузионное хромирование металлов и сплавов /
  Дубинин Г. И. М. : Машиностроение, 1964. 451 с.
  24. Симон Г. Прикладная техника обработки поверхности металлических
  материалов: справ. изд. / Симон Г., Тома М. [пер. с нем. под. ред. Пименова А.
  Ф.]. Челябинск : Металлургия, Челябинское отделение, 1991. 368 с.
  25. Осипов В. Установка для нанесения покрытий / Осипов В., Падалка В.
  Г. // ПТЭ. 1978. Вып. 6. С. 173 175.
  26. Попов В. Ф. Процессы и установки в электронно-ионной технологи /
  Попов В. Ф., Горин Ю. Н. М. : Высшая школа, 1988. 255 с.
  27. Ивановский Г. Ф. Ионно-плазменная обработка материалов /
  Ивановский Г. Ф., Петров В. Н. М. : Машиностроение, 1986. 233 с.
  28. Данилин Б. С. Вакуумное нанесение тонких пленок / Данилин Б. С.
  М. : Энергия, 1967. 312 с.
  29. Roth I. Cutting tools as good as gold / Roth I., Bohdansky I., Martinelli A.
  P. // Metalworking Production. 1983. № 7. P. 45 47.
  30. Курносов А. И. Гальванические покрытия золотом и сплавами
  полупроводниковых приборов / Курносов А. И. М. : Электротехника, 1974.
  174 с.
  31. Лайнер В. И. Современная гальванотехника / Лайнер В. И. М. :
  Металлургия, 1967. 418 с.
  32. Шорторов М. Х. Влияние среды и состояния поверхности на процесс
  пластической деформации кристаллов: [oбзор] / Шорторов М. Х., Алехин В. П.
  // ФХОМ. 1976. №1. C. 61 76.
  33. Антропов Л. И. Композиционные электрохимические покрытия и
  материалы / Антропов Л. И., Лебединский Ю. Н. К. : Техніка, 1986. 200 с.
  34. Довідник гальванотехніка / [Ажогін Ф. Ф., Біленький М. А., Галль І. Е.
  та ін.]. М. : Металургія, 1987. 736 с. C. 186 187.
  129
  35. Никандрова Л. И. Анализ электролитов и растворов. Л. : Госхимиздат, 1963.
  312 с.
  36. Левич В. Г. Физико-химическая гидродинамика / Левич В. Г. М. :
  Физматгиз, 1959. 317 с.
  37. Особо тугоплавкие элементы и соединения / [Котельников Р. Б.,
  Башлыков С. Н., Галиакбаров З. Г., Каштанов А. И.]. М. : Металлургия, 1968,
  376 с.
  38. Гришин С. Д. Плазменные ускорители / Гришин С. Д., Лесков Л. В.,
  Козлов Н. П. М. : Машиностроение, 1983. 231 с.
  39. Яворська Н. М. Композиційні електролітичні покриття на основі
  нікелю та заліза з добавкою мікро- та нанодисперсних включень / Яворська Н.
  М. // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник наукових праць. ЛНТУ,
  Червень 2011. Випуск 31. C. 439 443.
  40. Гусев А. И. Нанокристалические материалы: методы получения и
  свойства / Гусев А. И. Екатеринбург : УрО РАН, 1998. 200 с.
  41. Gleiter H. Materials with ultrafine microstructures: retrospectives and
  perspectives / Gleiter H. // Nanostruct. Mater. 1992. V. 1. № 1. P. 1 19.
  42. Siegel R. W. Cluster-assembled nanophase materials / Siegel R. W. //
  Annu. Rev. Mater. Sci. 1992. V. 21. P. 559 578.
  43. Валиев Р. З. Наноструктурные материалы, полученые интенсивной
  пластической деформацией / Валиев Р. З., Александров И. В. М. : Логос, 2000.
  272 с.
  44. Помогайло А. Д. Наночастицы металлов в полимерах / Помогайло А.
  Д., Розенберг А. С., Уфаянд А. С. М. : Химия, 2000. 672 с.
  45. Ed. H. Haberlend. Clasters of atoms and molecules / Ed. H. Haberlend.
  Berlin: Heidelberg Springer Verlag, 1994. 157 p.
  46. Prigogin I. Evolution of size effects in chemical dynamics / Prigogin I.,
  Rice S. A. New York: Wiley, 1988. Pt. 2 Р. 75 138.
  130
  47. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров,
  наноструктур и наноматериалов. Синергетика: от прошлого к будущему /
  Суздалев И. П. М. : КомКнига, 2006. 592с.
  48. Лариков Л. Н. Металлофизика и новейшие технологии / Лариков Л. Н.
  1995. Е. 17. № 1. С. 3.; 1995. Е. 17. № 9. С. 56.
  49. Новые материалы / колл. авторов. [Под научной редакцией Ю. С.
  Карабасова/]. М : Мисис, 2002 736 с.
  50. Морохов И. Д. Физические явления в ультрадисперсных средах /
  Морохов И. Д., Трусов Л. Д., Лаповок В. И. М. : Наука, 1984. 472 с.
  51. Сергеев Г. Б. Нанохимия / Сергеев Г. Б. М. : Изд-во МГУ, 2003.
  336 с.
  52. Naslan R. SiC matrix composit materials for advanced jet engines /
  Naslan R., Christin F. // Materials Research Society Bulletin. 2003. V. 28. № 9.
  P. 654 658.
  53. Voevodin A. A. Nanocomposite tribological coatings for aerospace
  applications / Voevodin A. A., O’Neill J. P., Zabinski J. P. // Surface and coatings
  Technology. 1995. V. 116 119. P. 36 45.
  54. Харрис. П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры: новые
  материалы ХХI века / Харрис. П. [перевод с английского под. редакцией с
  дополнением Л. А. Чернозатонского.]. М. : Техносфера, 2003. 336 с.
  55. Андриевский Р. А. Состояние разработок и перспективы в области
  порошкових наноструктурных материалов / Андриевский Р. А. // Порошковая
  металургія. 1999. № 22. С. 119 126.
  56. Андриевский Р. А. Наноструктурные материалы состояние
  разработок и перспективы / Андриевский Р. А. // Перспективные материалы.
  2001. № 6. С. 5 11.
  57. Realff M. L. Advanced Fabrics / Realff M. L. // Materials Research Society
  Bulletin. 2003. V. 28. № 8. P. 558 596.
  131
  58. Advanced nanocomposite hydrogen storage materials / R. Schultz, C.
  Liang, J. Huot, et al // Materials Science and Engineering. 1999. V. 267. P. 240
  245.
  59. Piccanec S. Bioactivity of TiN coated titanium implants / S. Piccanec, L.
  C. Ciacchi, E. Vesselletal // Acta Materialia. 2004. V. 52. № 5. P. 1237
  1245.
  60. Пат. 40524. Україна, МПК C08K 3/00. Спосіб одержання
  багатофункціонального композиційного покриття / Савчук П. П., Кальба Є. М,
  Лучка М. В., Жигінас В. В., Тіт В. А., Кіндрачук М. В.; заявник та
  патентовласник Луцький національний технічний університет № u 2008
  13742; заявл. 28/11/2008; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
  61. Пат. 23289. Україна, МПК C23D 3/00. Спосіб одержання
  композиційних боридних покриттів на сталях і легких сплавах / Похмурський
  В. І., Мардаревич Р. С., Кирилів В. І.; заявник та патентовласник Фізико-
  механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України № а 2006 11185; заявл.
  23/10/2006; опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.
  62. Пат. 20013. Україна, МПК C23C 4/04. Порошковий дріт для
  одержання композиційних газотермічних покриттів / Похмурський В. І.,
  Похмурська Г. В, Студент М. М., Дзьоба Ю. В., Сірак Я. Я.; заявник та
  патентовласник Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  № u 2006 06217; заявл. 05/06/2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
  63. Пат. 66913. Україна, МПК C23C 16/32. Карбідо-вольфрамове покриття
  (варіанти), спосіб їх виготовлення та композиційний матеріал (варіанти) /
  Лахоткін Ю. В., Кузьмін В. П.; заявник та патентовласник ХАРДІД ЛІМІТЕД
  (GB) № u 2007 10329; заявл. 11/02/1999; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.
  64. Пат. 16273. Україна, МПК C23C 4/00. СПОСІБ Одержання
  композиційних покриттів / Похмурський В. І., Похмурська Г. В., Студент М.
  М.; заявник та патентовласник Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
  НАН України № a 2005 06051; заявл. 21/06/2005; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.
  132
  65. Пат. 59561 A. Україна, МПК C25D 3/02. Спосіб одержання
  композиційних покрить на основі хрому / Іващенко В. М., Бородін В. Г.,
  Губарєвіч Т. М., Корженєвскій А. П.; заявник та патентовласник ТОВ Науково-
  виробниче підприємство "SINTA" № u 2007 10329; заявл. 26/07/2002; опубл.
  15.09.2003, Бюл. № 9.
  66. Пат. 77102. Україна, МПК C23C 10/02. Спосіб одержання
  композиційного дифузійного покриття на швидко-зношувальних поверхнях
  деталей із залізовуглецевих сплавів / Стецько А. Є., Манько О. В.; заявник та
  патентовласник Українська академія друкарства № a 2005 01898; заявл.
  01/03/2005; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10.
  67. Пат. 19967. Україна, МПК C23C 4/00. Спосіб одержання
  композиційних електродугових покриттів / Маркович С. І., Похмурський В. І.,
  Мажейко О. Й., Студент М. М.; заявник та патентовласник Фізико-механічний
  інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України (UA); Кіровоградський національний
  технічний університет № u 2006 05358; заявл. 16/05/2006; опубл. 15.01.2007,
  Бюл. № 1.
  68. Пат. 49210. Україна, МПК C25D 15/00. Склад для одержання
  зносостійких композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю /
  Кіндрачук М. В., Лучка М. В., Корнієнко А. О., Федорчук С. В., Білик Ю. М.;
  заявник та патентовласник Національний авіаційний університет № u 2009
  10246; заявл. 09/10/2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
  69. Пат. 65018. Україна, МПК C25D 15/00. Склад для одержання
  зносостійких композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю для
  роботи при підвищених температурах / Кіндрачук М. В., Корнієнко А. О.,
  Федорчук С. В., Лучка М. В., Перро Д. М., Подлєсний В. В.; заявник та
  патентовласник Національний авіаційний університет № u 2011 05006; заявл.
  20/04/2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
  70. Пат. 38393. Україна, МПК C23C 14/32. Спосіб нанесення покриттів на
  основі нітридів металів у вакуумі на вироби з діелектричних матеріалів /
  Дабіжа Є. В., Борисова Н. М.; заявник та патентовласник Мале державне
  133
  науково-виробниче впроваджувальне підприємство "ЕКМА" № 2000063799;
  заявл. 27/06/2000; опубл. 17.05.2004, Бюл. № 5.
  71. Пат. 12832. Україна, МПК C25D 15/00. Склад для отримання
  композиційних електролітичних покриттів на основі металів групи заліза /
  Гуслієнко Ю. О., Лучка М. В., Саввакін Г. І., Бурда М. Й.; заявник та
  патентовласник Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича АН
  України № 4872386/SU; заявл. 05/06/1990; опубл. 28.02.1997, Бюл. № 1.
  72. Пат. 2169798. Россия, МПК C25D15/00. Способ получения
  композиционных покрытий на основе цинка / Лунг Бернгард, Буркат Г.К.,
  Долматов В.Ю., Сабурбаев В.Ю.; заявитель и патентообладатель Лунг
  Бернгард, Буркат Г. К., Долматов В. Ю., Сабурбаев В. Ю. № 2000104907/02;
  заявл. 21/02/2000; опубл. 27.06.2001.
  73. Пат. 2156838. Россия, МПК C25D15/00. Способ получения
  композиционных металлоалмазных покрытий / Никитин Е.В., Поляков Л.А.,
  Калугин Н.А.; заявитель и патентообладатель Комбинат "Электрохимприбор"
  № 99108896/02; заявл. 21/04/1999; опубл. 27.09.2000.
  74. Пат. 2169800. Россия, МПК C25D15/00. Способ получения оксидного
  композиционного покрытия на алюминии и его сплавах / Лунг Бернгард,
  Буркат Г.К., Долматов В.Ю.; заявитель и патентообладатель Лунг Бернгард,
  Буркат Г. К., Долматов В. Ю. № 2000104906/02; заявл. 21/02/2000; опубл.
  27.06.2001.
  75. Молчанов В. Ф. Комбіновані електролітичні покриття / В. Ф.
  Молчанов, Ф. А. Аюпов, В. А. Вандишев. К. : Техніка, 1976. 176 с. С 120
  127.
  76. Ямпольский А. М. Краткий справочник гальванотехника / А. М.
  Ямпольский, В. А. Ильин. 3-е изд., перераб. и доп. Л. : Машиностроение,
  1981. 269 с.
  77. Vogel F. Lincoln. Changes in electrical resistivity and mechanical
  properties of graphite fibers after nitration / Vogel F. Lincoln. // Carbon. 1976. V.
  14. № 3. P. 175 176.
  134
  78. Практикум по электрохимии: учеб. пособие / [под ред. Б. Б.
  Дамаскина]. М. : Высшая школа, 1991. 288 с.
  79. Гайгалас К. И. Исследования в области электроосаждения металлов /
  Гайгалас К. И., Арманавичене Д. И., Мицкус М. А. Вильнюс : АН Лит. ССР,
  1973. 520 с. С. 140 143.
  80. Гальванічні покриття у машинобудуванні: довідник в 2 т. / Під ред.
  Шлугера М. І. М. : Машинобудування, 1985.
  81. Багоцкий В. С. Основы электрохимии / В. С. Багоцкий М. : Химия,
  1988. 400 с.
  82. Котик Ф. И. Ускоренный контроль электролитов, растворов и
  расплавов: справочник / Котик Ф. И. М. : Машиностроение, 1978. 191 с.
  83. Отримання нітриду бору в наноструктурному стані / Сартинська Л. Л.,
  Федоренко Л. Л., Фролов О. О., Тимофєєва І. І., Юсупов Н. М., Рудь Б. М. //
  Металофізика і новітні технології. 2006. Т. 28. № 6. C. 739 747.
  84. Physico-chemical investigation of compounds interaction in the System Si-
  Al-O-N-Ti in the field Si3N4-AlN-Al2O3-SiO2-TiN-TiO2. 1. Subsystems: Si3N4-
  Al2O3, Si3N4-TiN and Al2O3-TiN of system Si-Al-O-N-Ti / Сартинська Л. Л.,
  Хоружа В. Г., Марценюк П. С., Мелешевич К.А., Веліканова Т. Я. // Порошкова
  металургія. 2001. № 7, 8. C. 88 93.
  85. Пат. 29705. Україна, МПК С25D 15/00. Склад для отримання КЕП на
  основі Ni з добавками нанорозмірних нітридів / Покришко Г. А., Дробот О. С.,
  Підгайчук С. Я., Яворська Н. М.; заявник та патентовласник Хмельницький
  національний університет № u 2007 10329; заявл. 17/09/2007; опубл.
  25.01.2008, Бюл. № 2.
  86. Лабораторный практикум по технологии электрохимических
  покрытий / Т. Е. Цупак, В. Т. Новиков, Г. Н. Начинов, Т. А. Ваграмян. М. :
  Химия, 1980. 160 с.
  87. Хрущов М. М. Склерометрия. Теория, методика, применение
  испытаний на твердость царапанием / Хрущов М. М. М. : Наука. 1968. 218
  с.
  135
  88. Кузьменко А. Г. Скрэч-метод определения трибологических свойств
  поверхности: [Ч. 1. Обзор] / Кузьменко А. Г., Волынский Б. С. // Проблемы
  трибологии. 1998. № 1 (7). С. 3 19.
  89. Кузьменко А. Г. Скрэч-метод определения трибологических свойств
  поверхности: [Ч. 2. Поверхность без покрытия] / Кузьменко А. Г., Волынский Б.
  С., Заболотная Л. В. // Проблемы трибологии. 1998. № 1 (7). С. 20 52.
  90. Кузьменко А. Г. Скрэч-метод определения механических свойств
  поверхности: [Ч. 3. Поверхность с тонким твердым анодно-искровым
  покрытием] / Кузьменко А. Г., Волынский Б. С. // Проблемы трибологии.
  1998. № 1 (7). С. 53 82.
  91. Волынский Б. С. Экспериментальная установка для исследования
  изнашивания и электрических свойств контактов / Волынский Б. С. //
  Применение композиционных материалов в узлах трения технологического
  оборудования. Хмельницкий, 9 10 октября, 1986г. С. 24 25.
  92. Силаев А. А. Спектральная теория подрессоривания транспорных
  машин / Силаев А. А. М. : Машгиз, 1963. 167 с.
  93. Когаев В. П. Расчеты на прочность при напряжениях переменных во
  времени / Когаев В. П. М. : Машиностроение, 1977. 232 с.
  94. Ахназарова Л. С. Оптимизация эксперимента в химии и химической
  технологии / Ахназарова Л. С., Кафаров В. В. М. : Высш. школа, 1978. 319 с.
  95. Металловедение и термическая обработка стали: справ. Методы
  испытаний и исследований / Под редакцией Бернштейна М. Л., Рахштадта А. Г.
  [изд. 3 перераб. и дополн. в 3-х т.]. М. : Металлургия, 1983. 352 с.
  96. Крагельский И. В. Трение и износ / Крагельский И. В. М. : Машгиз,
  1962. 382 с.
  97. Триботехника антифрикционных, фрикционных и сцепных устройств.
  Методы и средства триботехнических испытаний: [справочник по
  триботехнике] / Под ред. М. Хебды, А. В. Чичинадзе. М. : Машиностроение.
  1992. Т. 3 730 с.
  136
  98. Голего Н. Л. Фреттинг-коррозия металлов / Голего Н. Л., Алябьев А.
  Я., Шевеля В. В. К. : Техника, 1974. 272 с.
  99. Гаркунов Д. Н. Триботехника / Гаркунов Д. Н. М. :
  Машиностроение, 1985. 424 с.
  100. Основы трибологии (трение, износ, смазка): [учебник для
  технических вузов] / под ред. А. В. Чичинадзе. М. : Машиностроение, 1995.
  778 с.
  101. Handbook of analytical design for wear / C W MacGregor; R G Bayer;
  Ta-Cheng Ku, et al New-York : Plenum Press, 1964. 97 p.
  102. Польцер Г. Основы трения и изнашивания / Польцер Г., Майстер Ф.
  М. : Машиностроение, 1984. 264 с.
  103. Кузьменко А. Г. Жесткий контакт шара и плоскости с учетом износа:
  [Ч. 1. Установившийся износ] / Кузьменко А. Г., Сытник С. В., Кузьменко Г. А.
  // Проблеми трибології. 1998. № 2 (8). С. 21 40.
  104. Кузьменко А. Г. Количественная оценка фреттинг-коррозии
  радиального подшипника при пульсирующей нагрузке: сообщение 2 / А. Г.
  Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная // Проблеми трибології. 1998.
  № 3. С. 44 59.
  105. Кузьменко А. Г. Количественная оценка фреттинг-коррозии при
  пульсирующей нагрузке / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная //
  Проблеми трибології. 1998. № 2. С. 5271.
  106. Кузьменко А. Г. Методы испытаний на износ / А. Г. Кузьменко, С. В.
  Сытник // Проблеми трибології. 1999. № 2 (12). С. 38109.
  107. Коррозия: [справ. изд.] / под ред. Л. Л. Шрайера. М. : Металлургия,
  1981. 632 с.
  108. Жук Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Жук Н. П. М.
  : Металлургия, 1976. 472 с.
  109. Кіницький Я. Т. Синтез просторових важільних механізмів із
  зупинкою вихідної ланки з використанням радіусів дотичних сфер / Кіницький
  Я. Т., Жеребецький В. В. // Вісник ХНУ. 2006. № 4. С. 11 18.
  137
  110. Жеребецький В. В. Визначення тривалості зупинки вихідної ланки
  просторових важільних механізмів за допомогою наближення шатунної кривої
  до площини / Жеребецький В. В. // Вісник ХНУ. 2010. № 2. С. 18 23.
  111. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и
  учащихся вузов / Бронштейн И. Н., Семендяев К.А. М. : Наука. Главная
  редакция физико-математической литературы, 1981. 720 с.
  112. Математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В.
  Прохоров. М. : Сов. энциклопедия, 1988. 847 с.
  113. Яремчук В. П. Алгебра и элементарные функции: справочник /
  Яремчук В. П., Рудченко П. А. К. : Наук. думка, 1987. 648 с.
  114. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на
  основе железа: справ. изд. / [Банных О. А., Будберг Л. Б.,Алисова С. П. и др.].
  М. : Металлургия, 1986. 440 с.
  115. Горелик С. С. Рентгенографический и электронно-оптический
  анализ: учеб. пособие для вузов / Горелик С. С., Расторгуев Л. Н., Скаков Ю.
  А 3-е изд.. М. : МИСИС, 1994. 328 с.
  116. Приборы и методы физического металловедения / под ред. Ф.
  Вейнберга. М. : Мир, 1974. 427 с.
  117. Иванов А. Н. Рентгеноструктурный анализ поверхностного слоя / А.
  Н. Иванов, Ю. Д. Ягодкин // Заводская лаборатория. 2000. Т. 66. № 5. С.
  24 34.
  118. Вентцель Е. С. Прикладные задачи теории вероятностей / Вентцель
  Е. С., Овчаров Л. А. М. : Радио и связь, 1983. 416 с.
  119. Венцель А. Д. Курс теории случайных процессов / Венцель А. Д.
  М. : Наука. Физматлит, 1996. 399 с.
  120. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика:
  [учеб. пособие для вузов] / Гмурман В. Е. изд. 4-е, доп. М. : Высш. школа,
  1982. 368 с.
  138
  121. Спиридонов Н. А. Планирование эксперимента при исследовании
  технологических процессов / Спиридонов Н. А. М. : Машиностроение, 1981.
  184 с.
  122. Гуров К. П. Взаимная диффузия в многофазных металлических
  системах / Гуров К. П., Карташкин В. А., Угасте Ю. Э. М. : Наука, 1981. 352
  с.
  123. Тихонов А.Н. Уравнение математической физики: [учебное пособие
  для университетов] / А.Н. Тихонов. А.А. Самарский. издание четвёртое,
  исправленное. М. : Наука. Главная редакция физико-матеатической
  литературы, 1972. 735 с.
  124. Химический энциклопедический словарь / Гл. ред. И. Л. Кнунянц.
  М. : Сов. энциклопедия, 1983. 792 с.
  125. Бугаков В. З. Диффузия в металлах и сплавах / В. З. Бугаков.
  Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы,
  1949. 203 с.
  126. Араманович И. Г. Уравнения математической физики / И. Г.
  Араманович, В. И. Левин. издание второе, стереотипное. М. : Наука.
  Главная редакция физико-матеатической литературы, 1969. 288 с.
  127. Гродштейн Н. С. Таблица интегралов, сумм и производных /
  Гродштейн Н. С., Рыжик И. Н. М. : Наука, 1963. 811 с.
  128. Бокштейн Б. С. Диффузия в металлах / Бокштейн Б. С. М. :
  Металлургия, 1978. 247 с.
  129. Хованский Г. С. Основы номографии / Хованский Г. С. М. : Наука,
  1976. 358 с.
  130. Номограмный метод оценки диффузионных параметров при
  нанесении покритий / Шатинский В. Ф., Нестеренко А. И., Задорожный В. Ф.,
  Коршук В. И. Львов : изд. ФМИ им. Г. В. Карпенко АН УССР, 1986. 36 с.
  (Предпринт № 108).
  131. Пат. 55833. Україна, МПК С25D 15/00. Склад для отримання
  композиційних електролітичних покриттів на основі заліза з добавками
  139
  нанорозмірних нітридів / Н. М. Яворська, О. С. Дробот, С. Я. Підгайчук,
  Г. А. Покришко ; заявник та патентовласник Хмельницький нац. ун-т.
  № u 2010 07560 ; заявл. 17/06/2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
  132. Беглов В. М. Влияние бора и гафния на коррозионную стойкость
  жаропрочных никелевых сплавов / Беглов В. М., Писарев Б. К., Резникова Г. Г.
  // Металловедение и термическая обработка металлов. 1992. № 4. С. 17
  20.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины