МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ : • Название:
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
 • Кол-во страниц:
 • 199
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 


  ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА   ЛЯСОТА Ігор Миколайович 


   


   


  УДК 621.791.05:620.179.17 


   


   


  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО 


  ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 


  АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ 


   


   


   


   


  05.02.10 – діагностика матеріалів та конструкцій 


   


   


   


   


  Дисертація 


  на здобуття наукового ступеня 


  кандидата технічних наук 


   


   


   


   


   


  Науковий керівник 


  Скальський Валентин Романович 


  доктор технічних наук, професор 


   


   


   


  Львів – 2012  ЗМІСТ 


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ..................................... 6 


  ВСТУП ..................................................................................................................... 9 


   


  РОЗДІЛ 1 


  ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ  


  ТА ЇХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ .............................................................................. 14 


   


  1.1. Класифікація та особливості будови алюмінієвих сплавів ........................ 15 


  1.2. Найпоширеніші технології зварювання алюмінієвих сплавів................... 19 


  1.2.1. Технології зварювання тисненням .................................................... 19 


  1.2.2. Технології зварювання плавленням .................................................. 22 


  1.3. Електронно-променеве зварювання алюмінієвих сплавів ......................... 24 


  1.3.1. Технологічні особливості електронно-променевого 


  зварювання ........................................................................................... 25 


  1.3.2. Характерні дефекти за електронно-променевого зварювання 


  алюмінієвих сплавів та способи їх виявлення ................................. 31 


  1.4. Метод акустичної емісії ................................................................................. 38 


  1.4.1. Фізична суть методу акустичної емісії ............................................. 38 


  1.4.2. Акустико-емісійне діагностування зварних з’єднань 


  алюмінієвих сплавів ............................................................................ 39 


  Висновки ................................................................................................................ 45 


   


  РОЗДІЛ 2 


  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОНИ ТЕРМІЧНОГО ВПЛИВУ ЗВАРНИХ  


  З’ЄДНАНЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ .......................................................... 46 


   


  2.1. Процеси, що протікають в зоні шва та зоні термічного впливу під час 


  зварювання алюмінієвих сплавів, зміцнених термообробленням ............ 47 


  2.2. Загальні поняття про температурне поле під час зварювання .................. 52 


  2.2.1. Перенесення теплоти .......................................................................... 52 


  2.2.2. Розрахункові форми робочих тіл нагрівання та  


  джерела тепла ...................................................................................... 53 


  2.3. Методика розрахунку температурних полів за електронно-променевого 


  зварювання товстих плит .............................................................................. 56 


  2.3.1. Підходи до розрахунку ЗТВ ............................................................... 56 


  2.3.2. Обґрунтування методики розрахунку температурного поля 


  за електронно-променевого зварювання товстих плит ................... 58 


  2.3.3. Розрахунок температурних полів за електронно-променевого 


  зварювання товстих плит ................................................................... 61 


  2.4. Дослідження особливостей мікроструктури зварних з’єднань 


  сплаву 1201-Т, виконаних електронно-променевим зварюванням ........... 67 


  Висновки ................................................................................................................ 74 


   


  РОЗДІЛ 3 


  ОЦІНКА ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ ............ 76 


   


  3.1. Фізична суть утворення залишкових напружень ...................................... 77 


  3.2. Методи розрахунку полів залишкових напружень ..................................... 80 


  3.3. Методи експериментальної оцінки полів залишкових  


  напружень та деформацій .............................................................................. 83 


  3.4. Розрахунок залишкового напруженого стану зварного з’єднання ........... 86 


  3.4.1. Розрахунково-експериментальний метод визначення 


  залишкових напружень ...................................................................... 86 


  3.4.2. Методика розрахунку поля залишкових напружень за  


  електронно-променевого зварювання товстих плит ....................... 92 


  3.4.3. Оцінка поля залишкових напружень за стикового 


  електронно-променевого зварювання товстих плит  ...................... 93 


  Висновки .............................................................................................................. 103 


  РОЗДІЛ 4 


  ОСОБЛИВОСТІ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПІД ЧАС 


  РУЙНУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 


  АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ЗА КВАЗІСТАТИЧНОГО 


  НАВАНТАЖЕННЯ ............................................................................................. 104 


   


  4.1. Деякі загальні поняття про статичну тріщиностійкість 


  конструкційних матеріалів ......................................................................... 105 


  4.2. Методика АЕ-оцінки статичної тріщиностійкості різних 


  зон зварних з’єднань .................................................................................... 108 


  4.3. Визначення моменту початку макроруйнування характерних 


  ділянок зварного з’єднання алюмінієвого сплаву .................................... 114 


  4.4. Аналіз параметрів сигналів акустичної емісії та 


  ідентифікування характеру руйнування зварних з’єднань ..................... 119 


  4.4.1. Дослідження зламів зварних з’єднань ........................................... 119 


  4.4.2. Особливості спектрів САЕ, генерованих під час руйнування 


  різних зон зварних з’єднань. .............................................................123 


  Висновки .............................................................................................134 


   


  РОЗДІЛ 5 


  АКУСТИКО-ЕМІСІЙНА ОЦІНКА ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 


  ВТОМНИХ ТРІЩИН .......................................................................................... 136 


   


  5.1. Деякі поняття про втому конструкційних матеріалів .............................. 137 


  5.2. Визначення циклічної тріщиностійкості зварних 


  з’єднань сплаву 1201-Т ................................................................................ 141 


  5.2.1. Методика та устаткування ............................................................. 141 


  5.2.2. Вплив структурної неоднорідності зварного з’єднання 


  на швидкість поширення втомної тріщини ................................... 145 


  5.2.3. Вплив валика підсилення зварного шва на зародження  


  втомної тріщини ............................................................................. 148 


  5.3. АЕ-діагностування зародження втомного руйнування різних 


  зон зварного з’єднання ................................................................................ 151 


  5.3.1. Структурна схема експерименту ................................................... 151 


  5.3.2. Особливості генерування акустичної емісії за 


  втомного руйнування зварних з’єднань ........................................ 153 


  5.3.3. Вивчення особливостей сигналів акустичної емісії, 


  генерованих зародженням втомного руйнуванням різних  


  зон зварних з’єднань ...................................................................... 163 


  Висновки .............................................................................................................. 169 


  ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 171 


  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .................................................... 173 


  ДОДАТОК ............................................................................................................ 195 

   


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 


   


  α – кут, коефіцієнт лінійного розширення; коефіцієнт тепловіддачі, множник 


  пропорційності 


  αк – коефіцієнт теплообміну 


  β – кут; коефіцієнт 


  δ – товщина пластини; відносне видовження    – оператор Лапласа 


   - відносна довжина тріщини, коефіцієнт ступеня чорноти, деформація 


  θ – кут    – константа 


  η – ефективний коефіцієнт корисної дії джерела тепла 


  κ – критеріальний показник 


  λ – коефіцієнт теплопровідності, постійна Ляме 


  μ – коефіцієнт Пуассона 


  θ – кут 


  ρ – густина матеріалу, радіус заокруглення вершини концентратора напружень 


  ζ – механічні напруження 


  ζТ – межа текучості матеріалу 


  ζ0,2 – умовна межа текучості матеріалу 


  ζв – межа міцності матеріалу 


  η – тривалість імпульсу; дотичні напруження; час 


  ψ – відносне звуження 


  ω – множник пропорційності; частота 


  А – амплітуда 


  a, b, с – коефіцієнти 


  а – коефіцієнт температуропровідності, довжина тріщини 


  b – висота зразка, коефіцієнт температуровіддачі з поверхні пластини 


  bп – півширина зони пластичних деформацій 


  C – теплоємність, коефіцієнт випромінювання 


  Сγ – об’ємна теплоємність металу 


  с1 – швидкість об’ємної повздовжньої хвилі 


  с2 – швидкість об’ємної поперечної хвилі 


  d – діаметр; розмір зерна 


  Е – модуль пружності 


  е – компонента деформації 


  f – прогин зразка; цикл навантаження; частота 


  G – модуль зсуву 


  h – геометричний розмір, півтовщина шару, глибина концентратора 


  напружень 


  І – сила зварювального струму 


  К – коефіцієнт інтенсивності напружень 


  L – відстань між опорами 


  l – довжина тріщини 


  М – крутний момент, маса тіла 


  m – константа 


  п – кількість циклів, нормаль 


  P – зусилля навантаження, тиск 


  q – ефективна теплова потужність 


  R – коефіцієнт асиметрії циклу 


  r – радіус, коефіцієнт кореляції 


  s – площа тріщини, параметр інтегрального перетворення 


  T – температура, тепловий потік 


  t – товщина зразка, час 


  U – напруга 


  VЗВ – швидкість зварювання 


  v – розкриття берегів тріщини, швидкість зварювання  


  х, y, z – координати 


  Y – поправкова функція 


  АЕ – акустична емісія 


  АС – алюмінієвий сплав 


  АЦП – аналого-цифровий перетворювач 


  ЕПЗ – електронно-променеве зварювання 


  ЗЗ – зварне з’єднання 


  ЗН – залишкове напруження 


  ЗТВ – зона термічного впливу 


  КІН – коефіцієнт інтенсивності напружень 


  ККД – коефіцієнт корисної дії 


  ПАЕ – перетворювач акустичної емісії 


  САЕ – сигнал акустичної емісії 


  ТО – термічна обробка 


  ТП – температурне поле 


  HV – твердість матеріалу за Вікерсом 


  WT – значення вейвлет-коефіцієнта 

   


  ВСТУП 


  Актуальність  теми.  Більшість  металоконструкцій  тривалого 


  експлуатування містить зварні з’єднання (ЗЗ), які у значній мірі впливають на 


  їх довговічність. Тому для розв’язання задач діагностування технічного стану 


  промислових об’єктів  із  ЗЗ  важливо мати  ефективні  методики  запобігання 


  передчасному їх руйнуванню. 


  Одним з найуживаніших і прецизійних способів з’єднання товстостінних 


  елементів  конструкцій  з  алюмінієвих  сплавів  (особливо  в  авіакосмічній 


  промисловості)  є  електронно-променеве  зварювання.  Характерними 


  ознаками  його  термічного  циклу  є  сконцентрованість  джерела  нагріву  і 


  висока  швидкість  процесу,  що  призводить  до  нерівномірності  теплового 


  потоку за перерізом з’єднання та структурної неоднорідності в зоні терміч-ного впливу  (ЗТВ). Ці фактори зумовлюють появу залишкових напружень і 


  деформацій,  які  мають  суттєвий  вплив  на  зародження  і  розвиток  ранніх 


  стадій  руйнування  елементів  конструкцій,  що  працюють  у  надскладних 


  умовах  статичних  та  знакозмінних  циклічних  і  динамічних  навантажень, 


  глибокого вакууму та криогенних температур тощо. 


  Ефективними  методами  неруйнівного  контролю  для  кількісної  оцінки 


  руйнування  конструкційних  матеріалів  є  ті,  що  базуються  на  застосуванні 


  явища  акустичної  емісії  (АЕ).  Висока  чутливість  та  можливість  контро-лювати  розвиток  дефектів  у  реальному  масштабі  часу  робить  їх 


  перспективними  і  під  час  діагностування  стану  металоконструкцій  з 


  алюмінієвих сплавів. 


  Однак, на даний час задача діагностування руйнування товстостінних ЗЗ 


  алюмінієвих  сплавів,  що  виконані  електронно-променевим  зварюванням, 


  мало вивчена.  Для її розв’язання необхідно створити методичні засади, які 


  дали б можливість виявити зародження і розвиток руйнування в усіх зонах 


  такого  ЗЗ.  Встановлені  кореляції  між  сигналами  АЕ  та  площами 


  новоутворених  поверхонь  руйнування  дадуть  змогу  оцінювати  технічний 


  стан об’єкта контролю, а значить і визначати його залишковий ресурс. 


  10 


   


  Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 


  Дослідження,  покладені  в  основу  дисертаційної  роботи,  виконувались  у 


  відділі  акустико-емісійного  діагностування  елементів  конструкцій  Фізико-механічного  інституту  ім.  Г. В. Карпенка  HAH  України  у  рамках 


  держбюджетних  наукових  тем  за  відомчим  замовленням  HAH  України: 


  ―Розроблення  магнетоакустичного  методу  виявлення  локальної  пошкодь-женості  матеріалів  і  елементів  конструкцій‖  (№  держреєстрації  (д/р) 


  0108U004277,  2008-2010 рр.);  ―Радіотелеметрична  система  акустико-емісійного  моніторингу  відповідальних  об’єктів  тривалої  експлуатації‖ 


  (№ д/р 0110U004573,  2010-2012  рр.);  ―Дослідження  особливостей  впливу 


  наводнення та концентрації водню на параметри магнетопружної акустичної 


  емісії‖  (№ д/р  0111U002378,  2011-2013 рр.);  Розроблення  теоретико-експериментальних  методів  акустико-емісійного  діагностування  матеріалів 


  та зварних з’єднань металоконструкцій і оцінки їх довговічності за наявності 


  дефектів‖ (№ д/р 0112U001206, 2012-2014 рр.), у яких здобувач – виконавець. 


  Мета і завдання дослідження.  На підставі застосування комплексних 


  досліджень  встановити  кількісні  показники  для  оцінки  зародження  та 


  розвитку руйнування у різних зонах ЗЗ алюмінієвих сплавів за параметрами 


  пружних  хвиль  АЕ.  Для  досягнення  поставленої  у  роботі  мети  необхідно 


  розв’язати такі задачі: 


    побудувати  методику  та  алгоритм  розрахунку  теплового  поля  під  час 


  електронно-променевого  зварювання  товстих  плит  та  оцінити  розподіли 


  температур і термічні цикли в околі ЗЗ алюмінієвого сплаву. 


    дослідити особливості мікроструктури і зміну мікротвердості металу у зоні 


  шва  та  термічного  впливу  з’єднань  за  різних  значень  погонних  енергій 


  зварювання; 


    експериментально-аналітичним методом умовних пластичних деформацій 


  визначити розподіл тривісного поля залишкових напружень у зоні ЗЗ; 


    дослідити  особливості  генерування  АЕ  та  зміну  параметрів  сигналів під 


  час квазістатичного та циклічного руйнування різних зон товстостінного ЗЗ; 


  11 


   


    створити методику АЕ-діагностування руйнування елементів конструкцій 


  з алюмінієвих сплавів та встановити кореляційний зв’язок між параметрами 


  сигналів  АЕ  і  новоутвореною  площею  тріщини  з  урахуванням  зміни 


  мікроструктури та механічної неоднорідності різних зон ЗЗ. 


  Об’єкт  дослідження.  Поля  пружних  хвиль,  що  виникають  під  час 


  руйнування  ЗЗ  алюмінієвих  сплавів  за  квазістатичного  і  втомного  їх 


  навантаження. 


  Предмет  дослідження.  Процеси  зародження  та  розвитку  руйнування 


  характерних зон ЗЗ конструкційних матеріалів за різних схем навантаження; 


  ідентифікування джерел руйнування. 


  Методи  дослідження.  Для  досягнення  сформульованої  мети 


  застосовували  фундаментальні  розв’язки  задач  теорії  теплопровідності, 


  пружності,  підходи  лінійної  механіки  руйнування,  спектральний  аналіз 


  сигналів АЕ, фізичний експеримент. 


  Наукова новизна одержаних результатів. Створено нову розрахункову 


  методику, яка на відміну від відомих дає змогу визначити температурні поля 


  за зварювання товстих плит з урахуванням нерівномірності розподілу енергії 


  джерела тепла за перерізом ЗЗ.  


  Побудовано  3D-розподіли  температур  та  проаналізовано  кінетику 


  металургійних  процесів,  що  протікають  у  товстостінних  ЗЗ  алюмінієвого 


  сплаву марки 1201-Т за різних значень погонної енергії зварювання. 


  Методом умовних пластичних деформацій розраховано тривісний роз-поділ залишкових напружень ЗЗ різної товщини з алюмінієвого сплаву марки 


  1201-Т. 


  Експериментально  встановлено  особливості  сигналів  АЕ,  які 


  генеруються за квазістатичного і циклічного руйнування характерних зон ЗЗ 


  сплаву  1201-Т,  виконаного  електронно-променевим  зварюванням,  та  за 


  допомогою  їх  неперервних  вейвлет-перетворень  і  мікрофрактографічних 


  досліджень  отримано  кількісні  показники,  що  дозволяють  ідентифікувати 


  руйнування  крихких  інтерметалідів  та  матриці  твердого  розчину  міді  в 


  12 


   


  алюмінії. 


  Достовірність отриманих результатів та висновків забезпечується 


  використанням комплексу досліджень, які включають розрахункові методи, 


  металографічні та фрактографічні дослідження, метод спекл-інтерферометрії, 


  підходи  механіки  руйнування  та  вейвлет  перетворення  сигналів  АЕ;  спів-ставленням деяких часткових результатів із відомими; застосуванням в екс-периментальних  дослідженнях  сучасних  засобів  відбору  і  обробки  АЕ-сигналу. 


  Практичне значення одержаних результатів.  Побудовані  методики 


  АЕ діагностування дозволяють виявляти зародження та прогнозувати розви-ток руйнування у зварних з’єднаннях алюмінієвого сплаву за квазістатичного 


  та циклічного навантаження, а відтак  і визначати ресурс зварних елементів 


  металоконструкцій. 


  Результати  досліджень  також  можуть  бути  використані  для:  розвитку 


  теорій міцності та лінійної механіки руйнування твердих тіл; удосконалення 


  сучасних  методик  технічного  АЕ-діагностування  стану  об’єктів  контролю; 


  оптимізації  та  узагальнення  методик  АЕ-контролю  та  окремих  положень 


  селекції АЕ-сигналів. 


  На  практиці  результати  дисертаційної  роботи  використані  для  АЕ-діагностування стану елементів мостових конструкцій та для читання лекцій 


  зі спецкурсу ―Діагностика конструкцій і споруд‖ Національного університету 


  ―Львівська політехніка‖. 


  Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 


  отримані  здобувачем  самостійно.  У  працях,  написаних  у  співавторстві, 


  дисертанту належить: збір, аналіз і синтез даних літературних джерел щодо 


  діагностування дефектності зварних з’єднань неруйнівними методами конт-ролю [1]; розрахунок температурних полів та залишкових напружень [62-66, 


  96-100], проведення металографічних та фрактографічних досліджень [62-64, 


  135, 155]; розробка та створення методик АЕ-виявлення руйнування зварних 


  з’єднань алюмінієвого сплаву за квазістатичного і втомного їх навантаження 


  13 


   


  [134-137,  154-159];  підготовка і проведення експериментальних досліджень; 


  обробка  та  обговорення  отриманих  результатів;  формування  висновків  і 


  рекомендацій; підготовка рукописів до друку. 


  Апробація  результатів  дисертації.  Основні  результати  роботи 


  доповідалися на: 16 та 17-й Міжнародних науково-технічних конференціях 


  ―Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та 


  виробів  ЛЕОТЕСТ‖  (Славське,  Львівська  обл.,  2011,  2012);  9-му  та  10-му 


  Міжнародних симпозіумах українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 


  2009,  2011);  2-й та 3-й Міжнародній науково-технічній конференції ―Теорія 


  та  практика  раціонального  проектування,  виготовлення  і  експлуатації 


  машинобудівних  конструкцій‖  (Львів,  2010,  2012);  Відкритій  науково-технічній конференції молодих вчених, науковців і спеціалістів ФМІ ім. Г. В. 


  Карпенка  НАН  України  ―КМН‖  (Львів,  2011);  Симпозіумі  з  механіки 


  руйнування  матеріалів  і  конструкцій  (Аугустув,  2011);  Міжнародній 


  конференції  ―Математичне  моделювання  та  інформаційні  технології  у 


  зварюванні та споріднених технологіях‖ (Кацивелі, 2012);  3-й Міжнародній 


  науково-практична  конференції  ―Мости  і  тунелі:  теорія,  дослідження, 


  практика‖ (Дніпропетровськ, 2012). 


  Публікації.  Результати  досліджень,  які  відображені  у  дисертації, 


  опубліковано  у  23  працях.  Серед  них:  12  праць  –  у  наукових  фахових 


  виданнях,  4  –  у  вітчизняних,  які  перекладаються  за  кордоном;  10  –  у 


  збірниках праць та тезах конференцій; 1 – патент України на корисну модель. 


  Структура роботи.  Дисертаційна  робота  складається  зі  вступу,  п’яти 


  розділів, які містять 74 рисунки і 9 таблиць, висновків, а також додатка та 


  списку  літератури,  що  має  177  найменувань.  Обсяг  основного  тексту 


  дисертації займає 172 сторінки, а повний обсяг роботи – 199 сторінок

 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ 


  У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-технічну задачу, 


  що  полягає  у  розробленні  на  підставі  теоретико-експериментальних 


  досліджень  методики  АЕ-діагностування  руйнування  ЗЗ  алюмінієвого 


  сплаву. Отримано такі наукові результати: 


  1.  Запропонована  нова  методика  розрахунку  розподілу  темпера-турних  полів  в  околі  зварного  з’єднання  дозволяє  визначити  кількісні 


  характеристики  геометрії  його  зон,  особливо  у  випадку  променевого 


  зварювання товстих плит. 


  2.  Визначено  розподіл  тривісного  поля  залишкових  напружень  і 


  встановлено, що максимальними є поперечні ζхх  і осьові ζуу  напруження, 


  які  можуть  досягати  70–80 %  від  межі  міцності  основного  металу  і 


  сконцентровані у пластичній зоні. 


  3.  В умовах статичного навантаження тріщиностійкість різних зон 


  зварного з’єднання відрізняється між собою на 25–30 %. Сигнали АЕ, що 


  супроводжують  ріст  тріщини  у  цих  зонах,  найінтенсивніше  випромі-нюються  на  межі  сплавлення  і  відрізняються  найбільшими  амплітудами 


  (А = 4 мВ на виході первинного перетворювача АЕ), які приблизно у п’ять 


  разів перевищують аналогічний показник для шва і ЗТВ. 


  4.  Ідентифіковано джерела АЕ під час руйнування ЗЗ алюмінієвого 


  сплаву.  В’язке  (метал  шва  та  ЗТВ)  та  крихко-в’язке  (основний  метал) 


  руйнування твердого розчину міді в алюмінії генерує сигнали АЕ низьких 


  та середніх амплітуд (0,2…0,5 мВ), а їх критеріальний параметр κ стано-вить  0,15…0,3.  Розтріскування  крихких  інтерметалідів  має,  відповідно, 


  показники А = 0,5…4 мВ, κ = 0,5…0,9. 


  5.  Із  застосуванням  комплексних  досліджень  показано,  що 


  випромінювання  АЕ  залежить  від  мікроструктури  та  механічних 


  характеристик кожної зони зварного з’єднання. На ранній стадії втомного 


  руйнування  сигнали  АЕ  генеруються  групами,  що  містять  незначну 


    172 


  кількість низькоамплітудних сигналів, з суттєвими часовими інтервалами 


  між  ними.  Перехід  до  стабільного  поширення  втомної  тріщини  супро-воджується  різким  зростанням  кількості  сигналів  та  їх  амплітудних 


  характеристик. За результатами досліджень побудовано залежність площі 


  новоутворених поверхонь макротріщини від суми амплітуд зареєстрованих 


  сигналів АЕ, яка є важливим результатом технічної діагностики. 


    

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 


   


  1.  Скальський В. Р. Застосування явища акустичної емісії для діагносту-вання  руйнування  зварних  з’єднань  алюмінієвих  сплавів  (огляд)  / 


  В. Скальський, І. Лясота // Машинознавство. – 2009. – № 9. – С. 42–47. 


  2.  Механіка руйнування і міцність матеріалів: / під заг. ред. В. В. Пана-сюка. 


  Т. 9: Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів ко-нструкцій / О. П. Осташ, В. М. Федірко, В. М. Учанін та ін. Під ред. 


  О. П. Осташа,  М.  В.  Федірка.  –  Львів:  Вид-во  ―Сполом‖,  2007.  – 


  1068 с. 


  3.  Николаев Г. А. Свариваемые алюминиевые сплавы  /  Г. А. Николаев, 


  И. Н. Фридляндер, Ю. П. Арбузов. – М.: Металлургия, 1990. – 296 с. 


  4.  Гуревич  С.  М.  Справочник  по  сварке цветных  металлов /  С. М. Гу-ревич. – Киев: Наук. думка, 1990. – 512 с. 


  5.  Технология сварки цветных металлов и сплавов на их основе. Алюми-ний и его сплавы.  –  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  URL: 


  http://www.ewm.ru/index.php?page=tech&pid=100028 


  6.  Технологии  сварки.  Сварка  алюминия  и  алюминиевых  сплавов.  – 


  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  URL:  http://www.svar-kainfo.ru/rus/lib/tech/tsal/ 


  7.  ГОСТ 7871 –  75. Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых 


  сплавов. Технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 14 с. 


  8.  ГОСТ 10157 –  79. Аргон  газообразный и жидкий. Технические усло-вия. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 19 с. 


  9.  Ищенко А. Я. / Сварка алюминиевых сплавов (направления исследо-ваний, проводимых в ИЭС им. Е. О. Патона) / А. Я. Ищенко// Автома-тическая сварка. – 2007. – № 11. – С. 10–31. 


    174 


  10.  Патон Б. Е. Современное состояние и новые технологии электронно-лучевой сварки конструкций / Б. Е. Патон, А. А. Бондарев // Автома-тическая сварка. – 2004. – № 9. – С. 23–31.  


  11.  Назаренко  О.  К.  Свариваемость  электронным  пучком  авиационных 


  алюминиевых сплавов большой толщины / О. К. Назаренко, В. М. Не-стеренко, Р. В. Илюшенко // Автоматическая сварка. – 2005.  – № 8. – 


  С. 28–34. 


  12.  Патон Б. Е. Основы технологии электронно-лучевой сварки (обзор)  / 


  Б. Е. Патон, Г. И. Лесков // Автоматическая сварка. – 2003.  –  № 12. – 


  С. 23–31. 


  13.  Назаренко  О.  К.  Электронно-лучевая  сварка  /  О.  К.  Назаренко, 


  А. А. Кайдалов,  С. Н. Ковбасенко  и  др..  –  К.:  Наук.  думка,  1987.  – 


  256 с. 


  14.  Технологические  приемы  электронно-лучевой  сварки.  –  [Элект-ронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  URL:  http://www.svar-ka.com/index.phtml?alias=news14 


  15.  Технология  электронно-лучевой,  лазерной,  шлаковой  сварки.  – 


  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  URL:  http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w20.php 


  16.  Кравчук  Л. А. Электронно-лучевая сварка в локальном вакууме врез-ных  элементов  крупногабаритных  обечаек  из  алюминиевого  сплава 


  АК8 / Л. А. Кравчук, О. К. Назаренко, А. В. Лозовская, Д. П. Новикова 


  // Автоматическая сварка. – 1999. – № 12. – С. 38–45. 


  17.  Терновой В. Г. Электронно-лучевая сварка плит большой толщины из 


  сплава АМг6 / В. Г. Терновой, А. А. Бондарев, С. В. Пещерина // Ав-томатическая сварка. – 1991. – № 6. – С. 49–52. 


  18.  Бондарев  А.  А.  Особенности  сварки  электронным  лучом  поковок 


  сплава  1201  толщиной  до  250 мм  и  механические  свойства  соеди-


    175 


  нений / А. А. Бондарев, И. Г Третяк // Автоматическая сварка. – 1981. 


  – № 4. – С. 1–5. 


  19.  Бондарев  А.  А.  Особенности  электронно-лучевой  сварки 


  высокопрочного сплава системы алюминий-медь-литий / А. А. Бонда-рев,  В. В. Скрябинский,  С.  В.  Пещерина,  Е.  И.  Буткова  //  Автома-тическая сварка. – 1991. – № 7. – С. 37–40. 


  20.  Бондарев А. А. Электронно-лучевая сварка толстостенных обечаек из 


  алюминиевого  сплава  1201  /  А.  А.  Бондарев,  М. Л. Жадкевич, 


  С. В. Пещерина,  Г. В. Стригов  //  Автоматическая  сварка.  –  1989.  – 


  № 4. – С. 58–61. 


  21.  Гуналон  В. К. Развитие электронно-лучевой сварки на Красноярском 


  машиностроительном  заводе  /  В.  К.  Гуналон,  Н. В. Успенский, 


  В. Г. Угрюмов // Технология машиностроения. – 2002. – № 4. – С. 20–


  22.  


  22.  Мамон М. Д. О ячеистых микрорыхлостях в сварных швах алюмини-евых  сплавов,  выполненных  электронно-лучевой  сваркой  /  М.  Д. 


  Мамон, Н. В. Шиганов, В. А. Казаков // Сварочное производство. – 


  1985. – № 12. – С. 22–24. 


  23.  Сукач К. А. / Критический радиус заукругления в донной части канала 


  проплавления и образование корневых дефектов при ЭЛС  /  К. А. Су-кач, А. А. Бондарев, Н. Г. Третяк // Автоматическая сварка. –  1987.  – 


  № 1. – С. 60–63. 


  24.  Акопьянц К. С. Предотвращение корневых дефектов при ЭЛС сплава 


  АМг6  несквозными  швами  глубиной  до  50 мм  /  К.  С.  Акопьянц, 


  А. В. Емченко-Рыбко, В. Ю. Непорожний, В. Ф. Загорный // Автома-тическая сварка. – 1987. – № 8. – С. 72–73. 


  25.  Лобанов  Л.  М.  Сварные  строительные  конструкции.  Справочное 


  пособие. / Л. М. Лобанов, В. Н. Шимановский, О. В. Шимановский и 


  др. у 3 т. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона, 2003 – 


    176 


  Т. 4: Арматура и закладные детали. Конструкции из пластмасс. Ре-конструкция и оптимизация. Контроль качества. Охрана труда. – 2003. 


  – 378 с. 


  26.  Волченко  В.  Н.  Контроль  качества  сварки  /  В.  Н.  Волченко, 


  А. К. Гуревич, А. И. Майоров – М.: Машиностроение, 1975. – 328 с. 


  27.  ГОСТ  7512  –  82.  Контроль  неразрушающий.  Соединения  сварные. 


  Радиографыческий метод. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 18 с. 


  28.  Алешин  Н.  П.  Ультразвуковая  дефектоскопия.  Справ.  Пособие  / 


  Н. П. Алешин, В. Г. Лупачев. – М.: Выш. шк., 1987. – 271 с. 


  29.  Троицкий  В.  А.  Ультразвуковой  контроль  качества  толстостенных 


  сварных  соединений,  выполненных  электронно-лучевой  сваркой  / 


  В. А. Троицкий, П. Т. Ющак, В. В. Беньковский //  Техническая диаг-ностика и неразрушающий контроль. – 1995. – № 4. – С. 43–46. 


  30.  Радько  В. П. Исследование достоверности ультразвукового контроля 


  при обнаружении оксидных плен в сварных соединениях из алюми-ниевых сплавов / В. П.  Радько // Техническая диагностика и неразру-шающий контроль. – 1993. – № 4. – С. 59–63. 


  31.  Николаев  Г.  А.  Сварка  в  машиностроении:  справочник.  /  Г. А. Ни-колаев  В. И. Махненко,  Н. А. Ольшанский  и  др.  –  М.: Машино-строение, 1979 –  


  Т. 4 / под ред. Ю. Н. Зорина. – 1979. – 512 с. 


  32.  Тетерко  А.  Я.  Применение  выхретоковых  приборов  для  выявления 


  оксидных плен в сварных швах изделий из  алюминиевых сплавов / 


  А. Я. Тетерко,  В. Н. Учанин,  Б. М. Рыбаков  //  Техническая  диагнос-тика и неразрушающий контроль. – 1989. – № 2. – С. 66–68. 


  33.  Köppel  S.  Schallemissionsanalyse  zur  Untersuchung  von  Stahlbeton-tragwerken / Stefan Köppel // Abhandlung zur Erlangung des Titels Doktor 


  der technischen Wissenschaften. – Der Eidgenössischen technischen Hoch-schule Zürich, 2002. – 184 s. 


    177 


  34.  Finck  F.  Untersuchung  von  Bruchprozessen  in  Beton  mit  Hilfe  der 


  Schallemissionsanalyse / Florian Finck // Abhandlung zur des Titels Dok-tors  der  Ingenieurwissenschaften.  –  Stuttgart:  Institut  für  Werkstoffe  im 


  Bauwesen Universität, 2005. – 147 s. 


  35.  Грешников В. А. Акустическая эмиссия / В. А. Грешников, Ю. Б. Дро-бот. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 272 с. 


  36.  Настанови  щодо  проведення  акустико-емісійного  діагностування 


  об’єктів підвищеної небезпеки: ДСТУ 4227 – 2003. [Чинний від 2003–


  12–01].  –  К.: Держспоживстандарт України 2003. –  18.  –  (Національ-ний стандарт України). 


  37.  Сазонов  Ю.  И.  Проблемы  технической  диагностики  электронно-лучевой сварки  / Ю. И. Сазонов  // Дефектоскопия. –  2006.  –  № 12.  – 


  С. 70–88. 


  38.  Online Monitoring of Electron Beam Welding of TI6AL4V Alloy Through 


  Acoustic  Emission  /  A. Sharma1,  M. I.  Junaidh,  K. K. Purushothaman, 


  C. P.   Kotwal  et  al  //  Proc.  National  Seminar  on  Non-Destructive 


  Evaluation, Dec. 7–9, 2006, Hyderabad. – 2006. – P. 97–107. 


  39.  Suresha  C N Applicability  of  acoustic  emission  in  the  analysis  of  friction 


  stir  welded  joints  /  C N Suresha,  B M Rajaprakash,  S. Upadhya  //  Inter-national  Journal  of  Recent  Trends  in  Engineering.  –  2009.  –  1,  № 5.  – 


  P. 86–89. 


  40.  Acoustic-emission study of the possibilities of localizing flaws of a welded 


  joint  during  cooling  /  A. N. Ser’eznov,  L. N. Stepanova,  E. Yu. Lebedev, 


  S. I.  Kabanov,  et.  al.  //  Russian  Journal  of  Nondestructive  Testing.  – 


  2009. – 45, №. 5. – P. 310–316.  


  41.  Chen  C.  Wavelet  transform  analysis  of  acoustic  emission  in  monitoring 


  friction  stir  welding  of  6061  aluminum  /  Changming  Chen,  Radovan 


  Kovacevic, Dragana Jandgric // International Journal of Machine Tools and 


  Manufacture. – 2003. – 43. – P. 1383–1390. 


    178 


  42.  Soundararajan V. Monitoring and processing the acoustic emission signals 


  from  the  friction  stir  welding  process  /  V.   Soundararajan,  H. Atharifar, 


  R. Kovacevic  //  Journal  of  Engineering  Manufacture.  –  2006.  –  220, 


  № 10. – P. 1673–1685. 


  43.  Effects  of  friction  stir  welding  on  microstructure  of  7075  aluminum  / 


  C. G. Rhodes,  M. W. Mahoney,  W. H. Bingel,  R. A. Spurling  et.  al.  // 


  Scripta Materialia. – 1997. – 36. № 1. – P. 69–75. 


  44.  The Study of Residual Stress in Welded Specimens of Aluminium Alloy by 


  Using  Acoustic  Emission  Method  /  Zaman  Saeidi  Nia,  Mehdi  Ahmadi 


  Najaf  Abadi,  D.  Jawabvar  et.  al.  //  Applied  Mechanics  and  Materials.  – 


  2012. – 110 – P. 3617–3623. 


  45.  Мезинцев  Е.  Д.  Применение  имитаторов  дефектов  при  испытании 


  акустико-эмисионной  системы  технической  диагностики  /  Е. Д. Ме-зинцев, В. Г. Тихий, Л. П. Карасев // Автоматическая сварка. – 1982. – 


  № 9. – С. 28–30. 


  46.  Тихонов Л. В. Детонационные механизмы деформации, разрушения и 


  акустической  эмиссии  в  алюминии  и  его  сплавах  /  Л. В. Тихонов, 


  Г. И. Прокопенко  //  Технич.  диагностика  и  неразрушающий  конт-роль. – 1991. – № 1. – С. 73–76. 


  47.  Тихий  В.  Г.  Исследование  зависимости  сигналов  акустической 


  эмиссии от характера дефектов сварки в сплаве АМг6 / В. Г. Тихий, 


  Ф. П. Санин,  Д. Г. Борщевская  //  Автоматическая  сварка.  –  1982.  – 


  № 9. – С. 36–38. 


  48.  Скальський  В.  Р.  Генерування  акустичної  емісії  тріщинами,  що 


  розвиваються  у  зварних  з’єднаннях  /  В.  Р. Скальський,  О. М. Сер-гієнко,  Л. Голаскі  //  Технич.  диагностика  и  неразрушающий  конт-роль. – 1999. – № 4. – С. 23–31. 


    179 


  49.  Скальський  В.  P.  Акустична  емісія  під  час  руйнування  матеріалів, 


  виробів  і  конструкцій  /  В.  P.  Скальський,  П.  М.  Коваль.  –  Львів: 


  СПОЛОМ, 2005. – 396 с. 


  50.  Duke  J.  C.  Simultaneous  monitoring  of  acousticemission  and  ultrasonic 


  attenuation during  fatigue of 7075  aluminium  / J. C. Duke,  R.  E. Green // 


  International Journal of Fatigue. – 1979. – 1. – P. 125–132. 


  51.  Roberts Т. М. Acousticemission monitoring of  fatigue crack propagation / 


  Т. М. Roberts,  M.  Talebzadeh  //  Journal  of  Constructional  Steel  Rese-arch. – 59. – 2003. – P. 695–712. 


  52.  Berkovits  А. Study  of  fatigue  crack  characteristics  by  acousticemission  / 


  A. Berkovits  D. Fang  //  Engineering  Fracture  Mechanics.  –1995.  –  51.  – 


  P. 401–409. 


  53.  Fang  D.  Fatigue  Design  Model  Based  on  Damage  Mechanisms  Revealed 


  by  Acoustic  Emission  Measurements  /  D. Fang  and  A. Berkovits  //  Trans. 


  of ASME. – 1995. – 117. – P. 200–208. 


  54.  Using  Acoustic  Emission  in  Fatigue  and  Fracture  Materials  Research  / 


  Minshiou  Huang,  Liang  Jiang,  Peter  K.  Liaw,  Charlie  R.  Brooks  et  al.  // 


  JOM. – 1998. – 50, № 11. – P. 1–12. 


  55.  Harris  D.  O.  Continuous  monitoring  of  fatigue-crack  growth  by  acoustic-emission techniques / D. O. Harris and H. L. Dunegan // Experimental Me-chanics. – 1974. – 14, №2. – P. 71–81. 


  56.  Lindley  T.  C.  Acousticemission  monitoring  of  fatigue  crack  growth  / 


  T. C. Lindley,  I. G. Palmer,  C. E. Richards  //  Materials  Science  and 


  Engineering. – 1978. – 32. – P. 1–15. 


  57.  Scruby  C.  B.  Characterisation  of  fatigue  crack  extension  by  quantitative 


  acoustic emission / C. B. Scruby, G. R. Baldwin and K. A. Stacey // Inter-national Journal of Fracture. – 1985. – 28, № 4. – Р. 201–222. 


    180 


  58.  Scala  С.  М.  Acousticemission  during  fatigue  crack  propagation  in  the 


  aluminum alloys 2024 and 2124 / C. M. Scala, S. McK. Cousland // Mate-rials Science and Engineering. – 1983. – 61. – P. 211–218. 


  59.  Chang  H.  Acoustic  emission  study  of  fatigue  crack  closure  of  physical 


  short  and  long  cracks  for  aluminum  alloy  LY12CZ  /  E.  H.  Han, 


  J. Q. Wang,  W.  Ke  //  International  Journal  of  Fatigue.  –  2009.  – 31.  – 


  P. 403–407. 


  60.  Baram  J.  Prediction  of  low-cycle  fatigue-life  by  acousticemission  –  1: 


  2024-T3 aluminum alloy / J. Baram, M. Rosen // Engineering Fracture Me-chanics. – 1981. – 15. – P. 487–494. 


  61.  Fatigue crack monitoring of riveted aluminium strap joints by Lamb wave 


  analysis  and  acousticemission  measurement  techniques  /  Sébastien 


  Grondel, Christophe Delebarre, Jamal Assaad, Jean-Pierre Dupuis, et. al. // 


  NDT & E International. – 2002. – 35.  – P. 137–146. 


  62.  Скальський  В.  Р.  Методика  розрахунку  зони  термічного  впливу  за 


  електронно-променевого  зварювання  пластин /  В. Скальський,  І. Ля-сота // Машинознавство. – 2009. – № 6. – С. 25–28. 


  63.  Скальський  В.  Р.  Оцінка  зони  термічного  впливу  за  електронно-променевого зварювання пластин / В. Р. Скальський, І. М. Лясота // 


  Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2010. – № 1. – С. 103–109. 


  64.  Скальський  В.  Р.  Дослідження  зони  термічного  впливу  зварних 


  з’єднань  сплаву  1201-Т,  виконаних  електронно-променевим  зварю-ванням. / В. Р. Скальський, Л. Р. Ботвіна І. М. Лясота // Автоматичне 


  зварювання. – 2012. – №7. – С. 19–23. 


  65.  Скальський  В.  Р.  Методика  розрахунку  температурних  полів  у 


  пришовній  зоні  з’єднань,  виконаних  електронно-променевим  зварю-ванням / В. Р. Скальський, І. М. Лясота // Наукові нотатки. Міжвузів-ський збірник (за напрямом ―Інженерна механіка‖) – Луцьк. – 2011. – 


  Вип. 33.– С 227–230.  


    181 


  66.  Лясота  І.  М.  Дослідження  зони  термо-деформаційного  впливу 


  з’єднань,  виконаних  електронно-променевим  зварюванням  / 


  Лясота І. М. // Тези доп. XXІІ відкритої науково-технічної конференції 


  молодих  науковців  і  спеціалістів  Фізико-механічного  інституту  ім. 


  Г. В. Карпенка НАН України. Львів. – 2011. – С 152–155. 


  67.  Куцова  В.  З.  Алюміній  та  сплави  на  його  основі  /  В. З.  Куцова, 


  Н. Е. Погребна, Т. С. Хохлова. –  Дніпропетровськ: ―Пороги‖,  2004.  – 


  135 с. 


  68.  Вульф Б. К. Авиационное материаловедение / Б. К. Вульф, К. П. Рома-дин. – М: Машиностроение, 1967. – 390 с. 


  69.  Фролов  В.  В.  Дуговая  сварка  алюминия  /  В.  В.  Фролов.  –  Х.: Тех-нология, 2003. – 66 с. 


  70.  ГОСТ 4784 –  97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 


  Марки. –  М.: Межгосударственный Совет по стандартизации, метро-логии и сертификации, 1997. – 22 с. 


  71.  Никифоров Г. Д. Металлургия сварки плавлением алюминиевых спла-вов / Г. Д. Никифоров. – М.: Машиностроение, 1972. – 204 с. 


  72.  Василик А. В. Теплові розрахунки при зварюванні / А. В. Василик, 


  Я. А. Дрогомирецький,  Я. А. Криль.  –  Івано-Франківськ:  Факел, 


  2004. – 209 с.  


  73.  Лабай  В.  Й.  Тепломасообмін  /  В.  Й.  Лабай.  –  Львів:  Тріада  Плюс, 


  2004. – 260 с. 


  74.  Недосека А. Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций / 


  А. Я. Недосека. – К.: Изд-во ―ИНДПРОМ‖, 2001. – 815 с. 


  75.  Рыкалин  Н.  Н.  Расчеты  тепловых  процессов  при  сварке  /  Н. Н. Ры-калин. – М.: Машиностроение, 1951. – 296 с. 


  76.  Кархин В. А. Тепловые основы сварки / В. А. Кархин. – Л.: Изд-во Ле-нинград. гос. ин-та, 1990. – 100 с. 


    182 


  77.  Кодолов В. Д. К расчету термического цикла аргонодуговой сварки 


  неплавящимся электродом листов из сплава АМг6 / В. Д. Кодолов // 


  Сварочное производство. – 1963. – № 4. – С. 14–17. 


  78.  Артемьева  Н.  Н.  К  расчету  температурного  поля  аргонодуговой 


  сварки пластин из дуралюмина Д16 / Н. Н. Артемьева // Сварочное 


  производство. – 1958. – № 5. – С. 16–19. 


  79.  Стронский А. Е. Расчет температурного поля в околошовной зоне при 


  электронно-лучевой сварке металлов большой толщины / А. Е. Строн-ский, В. В. Левин // Сварочное производство. – 1982. – № 5. – С. 3–4. 


  80.  Кархин В. А. Моделирование термических циклов в металле шва и 


  ЗТВ  при  лучевых  способах  сварки  пластин  большой  толщины  / 


  В. А. Кархин, А. Ю. Пилипенко // Сварочное производство. –  1996.  – 


  № 11. – С. 25 – 27.  


  81.  Dilthey  U.  Schweißtechnische  Fertigungsverfahren  2.  Verhalten  der 


  Werkstoffe  beim  Schweißen  /  U.  Dilthey.  –  Springer,  2005.  –  XXII.  – 


  362 s. 


  82.  Рабкин Д. М. Металлургия сварки плавлением алюминия и его спла-вов / Д. М. Рабкин. – К: Наук. думка, 1986. – 256 с. 


  83.  Рабкин  Д.  М.  Металловедение  сварки  алюминия  и  его  сплавов  / 


  Д. М. Рабкин, А. В. Лозовская, И. Е. Склабинская. –  К: Наук. думка, 


  1992. – 160 с. 


  84.  Ищенко  А.  Я.  Кинетика  превращений  при  сварке  термически 


  упрочненного алюминиевого сплава 1201 / А. Я. Ищенко, А. В. Лозов-ская // Автомат. сварка. – 1980. – № 1. – С. 29–32. 


  85.  Разупрочнение высокопрочных алюминиевых сплавов при различных 


  способах сварки плавлением / А. В. Лозовская, А. А. Чайка, А. А. Бон-дарев и др. // Автомат. сварка. – 2001. – № 3. – С. 15–19. 


    183 


  86.  Бондарев А. А. Особенности электронно-лучевой сварки сплава 1201 / 


  А. А. Бондарев, А. В. Лозовская, А. Я. Ищенко и др. // Автомат. Свар-ка. – 1974. – № 2. – С. 20–22. 


  87.  Malarvizhi  S.  Effect  of  welding  processes  on  AA2219  aluminium  alloy 


  joint  properties  /  S.  Malarvizhi,  V.  Balasubramanian  //  Transactions  of 


  Nonferrous Metals Society of China. – 2011. – 21,  № 5. – P. 962–973. 


  88.  Malarvizhi  S.  Effects  of  Welding  Processes  and  Post-Weld  Aging  Treat-ment  on  Fatigue  Behavior  of  AA2219  Aluminium  Alloy  Joints  /  S. Mala-rvizhi  and  V.  Balasubramanian  //  J.  of  Mater.  Eng.  and  Performance. –


   2010. – 20, № 3. – Р. 359–367. 


  89.  Tosto S. Microstructure and properties of electron beam welded and post-welded 2219 aluminum alloy / S. Tosto, F. Nenci, and J. Hu // Mater. Sci. 


  and Technology. – 1996. – 12. – Р. 323–328. 


  90.  Алапати Р. Структура и твердость металла сварных соединений алю-миниево-медного  сплава  /  Р.  Алапати,  Д.  К.  Двиведи  //  Автомат. 


  сварка. – 2009. – № 4. – С. 26–32. 


  91.  Ищенко  А.  Я.  Физическое  моделирование  тепловых  процессов  в 


  металле ЗТВ при сварке алюминиево-литиевых сплавов / А. Я. Ищен-ко,  А.  В.  Лозовская,  И. Е. Склабинская  //  Автомат. сварка. –  2001. – 


  № 9. – С. 5–8. 


  92.  Чустов  К.  В.  Старение  металлических  сплавов  /  К.  В.  Чустов.  – 


  К: Академпериодика, 2003. – 567 с. 


  93.  Gas tungsten arc welded AA 2219 alloy using scandium containing fillers – 


  mechanical  and  corrosion  behavior  /  S.  R. Koteswara  Rao,  G. Mad-husudhan Reddy, K. Srinivasa Rao, P. Srinivasa Rao et. all. // Trans. Indian 


  Inst. Met. – 2004. – 57, № 5. – P. 451–459. 


  94.  Бондарев А. А. Сопротивляемость хрупкому разрушению соединений 


  алюминиевого  сплава  1201,  выполненных  ЭЛС  /  А. А. Бондарев, 


    184 


  В. Н. Голиков, Ю. И. Анисимов // Автомат. сварка. –  1987.  –  № 3. – 


  С. 6–7. 


  95.  Лабур Т. М. Сопротивление разрушению сварных соединений высоко-прочных  алюминиевых  сплавов  1151  и  1201  /  Т.  М.  Лабур, 


  А. Я. Ищенко,  Т.  Г.  Таранова  //  Автомат.  сварка.  –  1991.  –  №  6. – 


  С. 39–45. 


  96.  Лясота  І.  М.  Визначення  залишкових  напружень  за  електронно-променевого  зварювання  товстих  алюмінієвих  плит  /  Ігор  Лясота  // 


  2 Міжнародна  науково-технічна  конференція  ―Теорія  та  практика 


  раціонального  проектування,  виготовлення  і  експлуатації  машино-будівних конструкцій‖, 11–13 лист., Львів: праці конф. –  Львів, 2010. 


  – С. 49–50. 


  97.  Скальський  В.  Р.  Діагностування  залишкового  напруженого  стану 


  зварних з’єднань, виконаних електронно-променевим зварюванням / 


  В. Р. Скальський,  І.  М.  Лясота,  Ю.  Я.  Матвіїв //  Електромагнітні  та 


  акустичні  методи  неруйнівного  контролю  матеріалів  та  виробів 


  ЛЕОТЕСТ-2011, 15-20 лютого 2011 р.: матеріали конференції. – Львів, 


  2011. – С. 61–67. 


  98.  Skalsky V. Residual stresses calculation in thick plates jointed by elektron 


  –beam  welding  /  V.  Skalsky,  I.  Lyasota  //  Proc.  VI-th  International  Sym-posium on Mechanics of Materials and Structures, Augustόw, May 30 – 


  June 2, 2011. – Augustόw, 2011. – P 148–149. 


  99.  Скальський В. Р. Розрахунок залишкових напружень за електронно-променевого  зварювання  товстих  плит  /  В. Р. Скальський,  Д. В. Ру-давський, І. М. Лясота, // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – 


  № 3. – С. 87–93. 


  100. Скальський  В. Р.   Розрахунок  залишкових  напружень  у  зварному 


  з’єднанні алюмінієвого сплаву 1201-Т / В. Р. Скальський, І. М. Лясота 


  //  Тези доп. міжнародної конференції ―Математичне моделювання та 


    185 


  інформаційні  технології  у  зварюванні  та  споріднених  технологіях‖ 


  Кацивелі, Крим, 2012. – С 64. 


  101. Касаткин Б. С. Напряжения и деформации при сварке / Б. С. Касаткин, 


  В. М. Прохоренко, И. М. Чертов. – К.: Вища шк., 1987. – 246 с. 


  102. Кир’ян В. І. Механіка руйнування зварних з’єднань металоконструк-цій  /  В.  І.  Кир’ян,  В.  А.  Осадчук,  М.  М.  Николишин.  –  Львів: 


  СПОЛОМ, 2007. – 320 с.  


  103. Трочун  И.  П.  Внутренние  усилия  и  деформации  при  сварке  / 


  И. П. Трочун. –  М.: Государственное научно-техническое изд-во ма-шиностроительной литературы, 1964. – 247 с. 


  104. Николаев Г. А. Сварные конструкции / Г. А. Николаев. – М.: Машгиз, 


  1962. – 552 с. 


  105. Талыпов Г. Б. Сварочные деформации и напряжения / Г. Б. Талыпов. – 


  Л.: Машиностроение, 1974. – 278 с. 


  106. Прохоренко  В.  М.  Расчет  функции  усадки  при  сварке  одномерных 


  конструкций. Сообщение 1. Нагрев мощным быстродвижущемся ли-нейным источником / В. М. Прохоренко, А. С. Карпенко, Д. В. Про-хоренко // Технологические системы. – 2005. – № 4. – С. 49–55. 


  107. Прохоренко  В.  М.  Расчет  функции  усадки  при  сварке  одномерных 


  конструкций. Сообщение 2. Нагрев мощным движущемся линейным 


  источником /  В. М. Прохоренко, А. С. Карпенко, Д. В. Прохоренко  // 


  Технологические системы. – 2005. – № 5. – С. 46–49. 


  108. Прохоренко  О.  В.  Розрахунок  технологічних  параметрів  теплової 


  правки залишкового прогину одномірних зварних конструкцій. Пові-домлення 1. Конструкції першого типу / О. В. Прохоренко // Техноло-гические системы. – 2006. – № 2. – С. 55–59. 


  109. Прохоренко О.В. Розрахунок технологічних параметрів теплової прав-ки залишкового прогину одномірних зварних конструкцій. Повідом-


    186 


  лення  2.  Конструкції  другого  типу  /  О.  В.  Прохоренко  //  Техноло-гические системы. – 2006. – № 3. – С. 78–86. 


  110. Безухов Н. И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести / 


  Н. И. Безухов. – М.:Высш. шк., 1968. – 512 с. 


  111. Игнатьева B. C. Распределение собственных напряжений в пластинах, 


  сваренных встык за один проход / B. C. Игнатьева // Сварочное произ-водство. – 1956. – № 3. – С. 12–17. 


  112. Махненко В. И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных 


  напряжений  и  деформаций  /  В.  И.  Махненко.  –  К.:  Наукова  думка, 


  1976. – 319 с. 


  113. Махненко В. И. Расчетные методы оценки напряжений и деформаций 


  в  зоне  продольных  сварных  швов  цилиндрических  оболочек  / 


  В. И. Махненко,  Л. А. Егорова  //  Автоматическая  сварка.  –  1980.  – 


  № 3. – С. 3–7. 


  114. Stamenković  D.  Finite  Element  Analysis  of  Residual  Stress  in  Butt 


  Welding  Two  /  Dragi Stamenković, Ivana Vasović // Scientific Technical 


  Review. – 2009. – LIX, № 1. – P. 57–60. 


  115. Moraitis  G.  A.  Residual  stress  and  distortion  calculation  of  laser  beam 


  welding for aluminum lap joints / G. A. Moraitis, G. N. Labeas // Journal of 


  materials processing technology. – 2008. – 198. – P. 260–269. 


  116. Zain-ul-abdein M. Experimental investigation and finite element simulation 


  of  laser  beam  welding  induced  residual  stresses  and  distortions  in  thin 


  sheets  of  AA  6056-T4  /  Muhammad  Zain-ul-abdein,  Daniel Nélias,  Jean-François  Jullien,  Dominique  Deloison  //  Materials  Science  and  Eng-ineering. – 2010. – 527. – P. 3025–3039. 


  117. Rosen, C. -J.; Source Influence of local heat treatment on residual stresses 


  in  electron  beam  welding  /  C. -J. Rosen, A. Gumenyuk,  H. Zhao,  U. Dil-they // Science and Technology of Welding & Joining. – 2007. –12, № 7. – 


  P. 614–619. 


    187 


  118. 3D Finite Element Numerical Simulation of Residual Stresses on Electron 


  Beam  Welded  BT20  Plates  /  Lixing Huo,  Furong Chen,  Yufeng Zhang  et 


  al. // Acta Metallurgica Sinica. – 2004. – 20. – P. 117–120. 


  119. The  Development  and  Validation  of  a  Model  for  the  Electron  Beam 


  Welding of Aero-engine Components / R. C. Reed, H. J. Stone, S. M. Ro-berts  and  J.M.  Robinson  //  Journal  of  Aerospace  Engineering.  –  1998.  – 


  210. – P. 421–428. 


  120. Fracture  Behaviour  of  an  Electron  Beam  Weld  /  Wielage  B.,  Leidich E., 


  Steinhauser S.,  Alisch G.  et  al.  //  Key  Engineering  Materials.  –  2003.  – 


  251. – P. 25–32. 


  121. Vorel M. Numerical analysis of the stress distributions in an Electron Beam 


  Welded  worm  wheel  /  Michal  Vorel  and  Erhard  Leidich  //  Journal  of 


  Computational and Applied Mechanics. – 2004. – 5, №. 1. – P. 181–192. 


  122. Lundbäck  A.  Validation  of  three-dimensional  finite  element  model  for 


  electron  beam  welding  of  Inconel  718  /  A. Lundbäck,  H. Runnemalm  // 


  Science  and  Technology  of  Welding  &  Joining.  –  2005.  –  10,  №  6.  – 


  P. 717–724. 


  123. Бокота А. Численное исследование напряженного состояния сварных 


  соединений выполненных лазерной сваркой / А. Бокота, В. Пекарская 


  //  Математическое  моделирование  и  информационные  технологии  в 


  сварке и родственных процессах: сб. трудов междунар. конф. 16–20 


  сент.  2002  г.,  пос.  Кацивели,  Крым,  Украина  /  Под  ред. 


  В. И. Махненко. – Киев, 2002. – С. 131–135. 


  124. Винокуров  В.  А.  Теория  сварочных  деформаций  и  напряжений  / 


  В. А. Винокуров,  А. Г. Григорянц.  –  М.:  Машиностроение,  1984.  – 


  280 с. 


  125. Окерблом И. О. Сварочные напряжения и деформации. – М.: Машино-строение, 1948. – 144 с. 


    188 


  126. Осадчук. В. А. Особливості розподілу залишкових напружень у шарі з 


  прямолінійним  швом,  звареним  концентрованим  джерелом  нагріву 


  В. Осадчук, Л. Цимбалюк // Машинознавство. – 2003. – № 3. – С. 13–


  17. 


  127. Осадчук.  В.  А.  Вплив  ширини  зони  пластичних  деформацій  на 


  розподіл тривісних залишкових напружень у плиті з багатошаровим 


  прямолінійним  зварним  швом  /  В. Осадчук,  Ю. Банахевич,  Л. Цим-балюк // Машинознавство. – 2008. – № 2. – С. 13–17. 


  128. Касаткин  Б.  С.  Экспериментальные  исследования  сварочных  напря-жений и деформаций / Б. С. Касаткин, Л. М. Лобанов, В. В. Волков. – 


  К.: Наук, думка, 1976. – 150 с. 


  129. Недосека А. Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций / 


  А. Я. Недосека. – К.: Изд-во ИНД ПРОМ, 1998. – 640 с. 


  130. Татаринов А. С. Метод определения начальных напряжений в метал-лических  конструкциях  с  применением  поляризационно-оптических 


  датчиков / А. С. Татаринов // Изв. вузов. Машиностроение. –  1964.  – 


  № 5. – С. 19–26. 


  131. Касаткин Б. С. Экспериментальные методы исследования деформаций 


  и напряжений: Справ, пос. / Б. С. Касаткин, А. Б. Кудрин, Л. М. Лоба-нов, В. А. Пивторак. – К.: Наук, думка, 1981. – 584 с. 


  132. Методика  определения  остаточных  напряжений  в  сварочных 


  соединениях и элементах конструкций с использованием спекл-интер-ферометрии  /  Л. М. Лобанов,  В. А. Пивторак,  В. В. Савицкий, 


  Г. И. Ткачук // Автомат. сварка. – 2006. – № 1. – С. 25–30. 


  133. Осадчук В. А. Діагностування залишкових технологічних напружень в 


  елементах  конструкцій  розрахунково-експериментальним  методом  / 


  В. А. Осадчук // Мат. методи та фіз.-мех. поля – 2003. – № 1. – С. 88–


  104. 


    189 


  134. Скальський  В.  Р.  Застосування  методу  акустичної  емісії  для 


  визначення  моменту  початку  макроруйнування  зварних  з’єднань 


  алюмінієвого сплаву / В. Р. Скальський, І. М. Лясота //  Техническая 


  диагностика и неразрушающий контроль. – 2012. – № 3. – С. 7–12. 


  135. Скальський  В.  Р.  Акустико-емісійне  ідентифікування  джерел 


  руйнування  алюмінієвого  сплаву  /  В. Р. Скальський,  І. М. Лясота, 


  О. М. Станкевич,  Т. В. Селівончик  //  Мости  та  тунелі:  теорія, 


  дослідження, практика. Збірник наукових праць: Дніпропетровського 


  національного університету залізничного транспорту імені академіка 


  В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 3. – С. 181–186. 


  136. Окрепкий Ю. С. Розподіл напружень у тілі, що містить призматичне 


  влючення // Юрій Окрепкий, Ігор Лясота, Павло Галан // Тези доп. 10-го міжнар. симпоз. українських інж.-механіків у Львові. 25-27 травня 


  2011 р. – Львів, 2011. – С. 109–110. 


  137. Патент  України  на  корисну  модель  №55217.  Універсальна 


  малогабаритна  навантажувальна  установка  для  випробувань  зразків 


  конструкційних матеріалів / В. Р. Скальський, П. П.  Великий,  Б. П. 


  Клим та інші – Опубл. 10.12.2010 р. Бюл. №23. 


  138. ГОСТ 25506 –  85 Методы механических испытаний металлов. Опре-деление  характеристики  трещиностойкости  (вязкости  разрушения) 


  при статическом нагружении. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 61 с. 


  139. Назарчук  З.  Т.  Акустико-емісійне  діагностування  елементів  конст-рукцій:  науково-технічний  посібник:  у  3  т.  /  З.  Т.  Назарчук, 


  В. Р. Скальський. – К: Наукова думка,  2009 –  


  Т. 3: Засоби та застосування методу акустичної емісії. – 2009. – 327 с. 


  140. Зайцев  Г.  П.  Твердость  по  Бринеллю  как  функция  параметров 


  пластичности  металлов  /  Г.  П.  Зайцев  //Заводская  лаборатория.  – 


  1949. – № 6. – С. 704–717. 


    190 


  141. Марковец  М.  П.  Методика  определения  максимальной  твердости 


  аустенитных сталей /  М.  П.  Марковец, В. П. Плотников // Заводская 


  лаборатория. – 1975. – № 10. – С. 1267–1268. 


  142. Бакиров  М.  Б.  Определение  свойств  вязкоупругих  материалов 


  методом  динамического индентирования  /  М.  Б.  Бакиров, В. А. Руд-ницкий, А.  И.  Кононенко //  Заводская лаборатория.  –  2001.  –  № 2.  – 


  С. 38–42. 


  143. Булычов С.  И. О корреляции диаграмм вдавливания и растяжения  / 


  С. И. Булычов // Заводская лаборатория. – 2003. – № 1. – С. 45–48. 


  144. Relationship  between  Vickers  Micro  Hardness  and  Proof  Stress  in  Age 


  Hardening  Aluminum  Alloys  /  Yuichi  Hirata,  Daisuke  Nagano,  Tsuneko 


  Sigematsu  and  Minoru  Furukawa  //  Journal  of  the  Japan  Society  of 


  Technology Education in Kyushu Branch. – 2010. – 18. – P. 27–33. 

 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины