Удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини : Совершенствование процессов рафинирования, модифицирования и термической обработки доевтектичних силуминов, изготовленных из вторичного сырья • Название:
 • Удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини
 • Альтернативное название:
 • Совершенствование процессов рафинирования, модифицирования и термической обработки доевтектичних силуминов, изготовленных из вторичного сырья
 • Кол-во страниц:
 • 151
 • ВУЗ:
 • Запорізький національний технічний університет
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Запорізький національний технічний університет


  На правах рукопису

  Скуйбіда Олена Леонідівна

  УДК 669.715:621.785

  Удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини


  05.02.01 Матеріалознавство


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  Науковий керівник
  Волчок Іван Петрович,
  доктор технічних наук,
  професор  Запоріжжя - 2013
  ЗМІСТ


  Вступ.....4
  Розділ 1 Підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів...10
  1.1 Виробництво та використання алюмінієвих сплавів, виготовлених із вторинної сировини...10
  1.2 Фазовий склад і структура вторинних алюмінієвих сплавів...12
  1.3 Застосування рафінування для зниження вмісту водню та оксидів алюмінію в силумінах.19
  1.4 Модифікування доевтектичних силумінів, виготовлених з лому та відходів виробництва...24
  1.5 Термічна обробка як спосіб управління процесами структуроутворення силумінів35
  1.6 Мета і задачі досліджень39
  Розділ 2 Матеріали та методи досліджень..41
  2.1 Обґрунтування методів досліджень...41
  2.2 Матеріали досліджень та лабораторні плавки......43
  2.3 Промислові плавки......44
  2.4 Контроль хімічного складу.45
  2.5 Термічна обробка.45
  2.6 Контроль газової пористості..46
  2.7 Дослідження макро- та мікроструктури47
  2.8 Методика кількісної металографії.47
  2.9 Металоструктурний аналіз.48
  2.10 Випробування механічних та експлуатаційних властивостей..49
  2.11 Статистична обробка отриманих результатів.52
  Розділ 3 Розробка складів рафінувально-модифікувальних комплексів.55
  3.1 Розробка складу модифікатора для обробки доевтектичних вторинних силумінів55
  3.2 Визначення оптимальної присадки модифікатора...64
  3.3 Підвищення якості алюмінієвих сплавів шляхом флюсового рафінування70
  3.4 Висновки..77
  Розділ 4 Оптимізація режимів термічної обробки силумінів з підвищеним вмістом заліза.79
  4.1 Вплив часу витримки під гартування на параметри структури доевтектичних силумінів79
  4.2 Вплив часу витримки при старінні на параметри структури доевтектичних силумінів94
  4.3 Особливості зміни морфології і стехіометрії зміцнювальних фаз під впливом термічної обробки ...100
  4.4 Комплексний вплив термічної обробки і концентрації заліза на структуру та властивості силумінів..104
  4.5 Дослідно-промислова перевірка результатів досліджень..121
  4.6 Висновки126
  Висновки..129
  Список використаних джерел132
  Додаток А.....149
  Додаток Б..151  Вступ


  Актуальність теми. Аналіз ситуації на світовому ринку кольорових металів свідчить про невпинне зростання виробництва алюмінієвих сплавів з лому та відходів машинобудівних підприємств. Переробка вторинної алюмінієвої сировини приводить до значного скорочення енергетичних витрат та зменшення обсягів використання непоновлюваних джерел енергії порівняно з виробництвом первинних сплавів, а також дозволяє зменшити техногенне навантаження на довкілля. Проте широке впровадження вторинних алюмінієвих сплавів обмежується їх підвищеною газонасиченістю, неоднорідністю та крупнозернистістю структури, широким інтервалом вмісту основних компонентів і металевих домішок, зокрема, заліза, що негативно позначається на механічних та експлуатаційних властивостях виливків.
  Сьогодні конкурентоспроможність вторинних алюмінієвих сплавів може забезпечуватись не лише нижчою вартістю, але і використанням при їх виробництві технологій рафінування, модифікування та термічної обробки, які дозволяють отримати якісний матеріал для виготовлення відповідальних деталей. Вивченню особливостей процесів структуроутворення силумінів під впливом рафінувально-модифікувальної обробки значну увагу приділяють такі вчені як В.В. Гіржон, Н.Є. Калініна, В.З. Куцова, О.А. Мітяєв, К.В. Михаленков, Б.М. Немененок, А.Г. Пригунова та інші. Необхідно звернути увагу на те, що склади рафінувальних флюсів та модифікаторів зазвичай розроблено для обробки первинних силумінів, що породжує проблему їх суттєвого коригування в контексті використання вторинної сировини.
  Резервом покращення якості вторинних силумінів, як і інших сплавів, може виступати термічна обробка, проте цьому питанню дослідниками та виробниками алюмінієвих сплавів увага практично не приділяється. Різниця в хімічному складі та структурі первинних і вторинних Al-Si сплавів обумовлює необхідність удосконалення стандартних режимів термічної обробки, які застосовуються в металургійній та машинобудівній практиках.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співпрацю у сфері науки і технологій за темою ГД М/75-2008/1318 «Розробка промислових технологій, що забезпечують підвищення механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей вторинних силумінів до рівня первинних», 2008...2010 рр., державний реєстраційний № 1008U003841, а також відповідно до теми наукових досліджень Запорізького національного технічного університету ДБ № 01310 «Підвищення механічних і службових властивостей алюмінієвих сплавів лазерним обробленням», 20102012 рр., державний реєстраційний № 0110U001140. Здобувач була виконавцем за даними тематичними планами.
  Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала в покращенні структури, механічних та експлуатаційних властивостей доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини, шляхом удосконалення технологій рафінування, модифікування та термічної обробки.
  Для досягнення вказаної мети було необхідно вирішити наступні задачі:
  - провести аналіз сучасних уявлень щодо можливих способів підвищення якості силумінів, виготовлених із вторинної сировини;
  - розробити рафінувальний флюс та модифікатор, а також визначити оптимальну кількість їх присадок;
  - встановити зв'язок структурних змін під впливом рафінувально-модифікувальної обробки з показниками механічних властивостей вторинних силумінів;
  - виявити закономірність впливу гартування та штучного старіння на особливості процесів структуроутворення та фазових перетворень модифікованих силумінів, виготовлених з лому та відходів виробництва;
  - вивчити вплив термічної обробки на морфологію та стехіометрію інтерметалідних фаз на основі заліза;
  - з метою підвищення твердості, міцності, пластичності, витривалості та тріщиностійкості удосконалити стандартні режими термічної обробки силумінів з урахуванням кількості заліза в їх складі;
  - систематизувати отримані експериментальні залежності та розробити комплексну технологію обробки, виходячи з того, що поєднання процесів рафінування, модифікування та термічної обробки розширює можливості отримання вторинних силумінів з відповідним до ДСТУ 2839-94 рівнем властивостей;
  - здійснити промислову перевірку ефективності розроблених рекомендацій щодо удосконалення технології обробки силумінів, виготовлених із вторинної сировини, а також використати отримані результати в навчальному процесі ЗНТУ.
  Об’єкт дослідження процеси і механізми утворення структури, перебігу фазових перетворень, а також формування механічних та експлуатаційних властивостей доевтектичних вторинних силумінів під впливом рафінування, модифікування та термічної обробки.
  Предмет дослідження структурний стан, фазові перетворення, механічні та експлуатаційні властивості сплавів АК5М2, АК6М2, АК8М3 і АК9М2, виготовлених із вторинної сировини.
  Методи дослідження. Хімічний склад сплавів визначали методом спектрального аналізу. Структурно-фазові зміни вивчали за допомогою металографічних та рентгеноструктурних методів. Для визначення концентрації хімічних елементів в складових структури проводили мікрорентгеноспектральний аналіз. Для оцінки механічних та експлуатаційних властивостей здійснювали вимірювання мікро- та макротвердості, статичні випробування на розтяг, стиснення та в’язкість руйнування, динамічні випробування на ударний згин, а також втомні випробування. Застосовували методи статистичної обробки експериментальних результатів, а також методи математичного планування, регресійного та кореляційного аналізів.

  Наукова новизна одержаних результатів:
  1. Вперше розроблено комплексну технологію обробки, яка поєднує процеси рафінування, модифікування та термічної обробки, і відрізняється від існуючих урахуванням домішки заліза в складі сплавів, що дозволяє суттєво підвищити якість силумінів, виготовлених із вторинної сировини.
  2. Розвинуті уявлення щодо перебігу фазових перетворень і структурних змін силумінів з підвищеним вмістом заліза під впливом термічної обробки. Встановлено, що фази на основі заліза здатні частково розчинятися, фрагментувати та змінювати стехіометричний склад. Показано, що повнота гомогенізації структури та розпаду твердого розчину на основі алюмінію залежить від концентрації заліза в силумінах та, відповідно, кількості залізовмісних фаз, які гальмують процеси дифузії при термічній обробці.
  3. Із застосуванням методів математичного планування експерименту встановлена залежність між вмістом заліза в Al-Si сплавах і часом витримки при гартуванні та старінні, який забезпечує оптимум властивостей, що доводить необхідність урахування концентрації заліза при виборі часових параметрів термічної обробки.
  4. Експериментально підтверджено, що найбільший вплив на розмір, морфологію та розподіл залізовмісних інтерметалідів здійснює рафінувально-модифікувальна обробка. Показано, що за рахунок модифікування замість сполуки Al5SiFe, яка має моноклинну ґратку та кристалізується у вигляді довгих витягнених пластин, утворюється фаза Al15(FeMn)3Si2 з гексагональною кристалічною ґраткою у скелетоподібній та многогранній формах, що позначається на підвищенні рівня механічних властивостей вторинних силумінів.
  Практичне значення одержаних результатів:
  1. Розроблено рафінувальний флюс (патент України № 44463) та модифікатор (патент України № 42653) для обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини, а також встановлено, що оптимальна кількість їх присадок складає 1 % та 0,1 % від маси сплаву відповідно.
  2. Застосування запропонованої технології рафінувально-модифікувальної обробки дозволило зменшити бал газової пористості Al-Si сплавів з 34 до 1, збільшити твердість в середньому на 34 %, міцність на 23 % та пластичність на 47 % в порівнянні з вихідним необробленим станом.
  3. Отримані залежності механічних властивостей вторинних силумінів від часу витримки при гартуванні та старінні дозволили оптимізувати режим термічної обробки Т6 в залежності від концентрації заліза. Встановлено, що при вмісті заліза більше за 0,5 мас. % доцільно застосовувати триваліший в порівнянні зі стандартним час витримки при гартуванні та старінні сплавів.
  4. Експериментально доведено, що запропонована комплексна технологія рафінувально-модифікувальної та термічної обробок дозволяє досягти силумінами, виготовленими із вторинної сировини, регламентованого ДСТУ 2839-94 рівня властивостей.
  5. Розроблена технологія обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини, пройшла промислову апробацію на АТ «Мотор Січ», засвідчивши високу ефективність та економічну доцільність (додаток А). Результати досліджень впроваджено в навчальний процес на інженерно-фізичному факультеті ЗНТУ (додаток Б).
  Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та результати, наведені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно. Автору належать основні ідеї щодо удосконалення процесів рафінування та модифікування, а також оптимізації часових параметрів гартування і старіння в залежності від концентрації заліза в силумінах. При виконанні досліджень в дисертації не використані ідеї, що належать іншим співробітникам. Постановку завдань та визначення напрямків досліджень виконано спільно з науковим керівником.
  В публікаціях у співавторстві здобувачу належать:
  - підготовка і виготовлення зразків для металографічного, рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізів, випробування механічних властивостей, проведення досліджень та обробка результатів експериментів [129, 130, 134-138];
  - дослідження процесів структуроутворення вторинних силумінів під впливом рафінування, модифікування та термічної обробки [134-137, 139, 140];
  - створення математичної моделі, яка описує комплексний вплив вмісту заліза в силумінах та часу витримки при гартуванні і старінні на механічні властивості сплавів, інтерпретація отриманих результатів [141];
  - обробка та узагальнення результатів досліджень [133, 139-141].
  Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації доповідались та обговорювались на 8 конференціях: ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» (Запоріжжя, 2009 р.); 69 та 71 Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (Дніпропетровськ, 2009 р., 2011 р.); ХХ та ХХІ Міжнародних науково-технічних конференціях «Стародубовские чтения» (Дніпропетровськ, 2010 р., 2011 р.); 2 Міжнародній науково-практичній конференції «Інтеграція України в міжнародну транспортну систему» (Дніпропетровськ, 2010 р.); ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Людина і космос» (Дніпропетровськ, 2012 р.); 70 Міжнародній науково-технічній конференції «Литейное производство и металлургия 2012. Беларусь» (Мінськ, Республіка Білорусь, 2012 р.).
  Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковано в 11 друкованих роботах, з них: 5 статей в спеціалізованих фахових виданнях, перелік яких затверджено МОНмолодьспорту України, 1 стаття в іноземному виданні, 2 патенти України, 3 тези доповідей на конференціях.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу та 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 151 сторінку машинописного тексту, в тому числі 14 таблиць, 33 рисунка, список використаних літературних джерел із 141 найменування на 17 сторінках та 2 додатків на 3 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  В дисертації приведені теоретичні узагальнення та нові рішення важливої науково-технічної задачі підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини, за рахунок удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки. На підставі одержаних результатів сформульовані наступні висновки:
  1. Аналіз літературних джерел показав, що найбільш ефективними методами підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів є рафінування, модифікування та термічна обробка. Проте спільний вплив цих факторів майже не досліджений. З урахуванням значного впливу рафінувально-модифікувальної та термічної обробок на вміст шкідливих домішок, а також структуру, склад і форму інтерметалідних фаз, слід очікувати значного покращення якості та розширення перспектив використання силумінів, виготовлених із вторинної сировини.
  2. З використанням дрібнокристалічних порошків, карбонатних, хлористих і фтористих композицій розроблено флюс для обробки вторинних силумінів (патент України № 44463), який у кількості 1 мас. % ефективно захищає метал від окислення, вилучає оксиди та гідриди, а також сприяє подрібненню структури. Незважаючи на позитивний вплив флюсового рафінування необхідний рівень механічних властивостей при цьому не забезпечується, тому виникає необхідність в подальшому модифікуванні сплавів.
  3. З використанням Na2CO3, SrCO3, SiC, Ti, C, S розроблено модифікатор алюмінієвих сплавів (патент України № 42653). Встановлено, що модифікування даним комплексом у кількості 0,1 мас. % викликає зменшення розміру макрозерна, підвищення однорідності розподілу, подрібнення та отримання більш сприятливої морфології структурних складових силумінів, виготовлених з лому та відходів виробництва. Показано, що за рахунок модифікування відбувається зміна залізовмісної фази Al5SiFe пластинчастої морфології з середнім параметром форми λFe=16 на більш компактну фазу Al15(FeMn)3Si2 з λFe= 5.
  4. Структурні зміни під впливом рафінувально-модифікувальної обробки обумовлюють підвищення рівня механічних властивостей сплавів АК5М2, АК6М2 та АК9М2: твердості на 3136 %, границі міцності на 1135 %, відносного видовження на 2667 %, а також зменшення газової пористості на 23 бали в порівнянні з вихідним необробленим станом.
  5. Досліджений вплив термічної обробки на структуру і властивості рафінованих та модифікованих доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини. Виявлено, що фази на основі заліза здатні частково розчинятися при гартуванні, а також змінювати свою морфологію і стехіометрію. При застосуванні тривалих витримок під гартування відбувається формування мікрообластей пересиченого залізом (Al)-твердого розчину (0,120,16 мас. % Fe) на відстані 34 мкм від частинок зміцнювальних фаз на його основі в порівнянні з рівноважною концентрацією заліза 0,051 мас. %. Збільшення часу витримки при старінні понад стандартний час викликає легування залізовмісної фази Al15(FeMn)3Si2 міддю з утворенням сполуки Al15(FeMnCu)3Si2.
  6. Встановлено, що при застосуванні часу витримки під гартування на рівні 11 год кількість залізовмісних інтерметалідів збільшується в середньому на 20 %, їх параметр форми зменшується на 61 %, а відстань між частинками збільшується на 40 % в порівнянні зі станом до термічної обробки. При збільшенні часу витримки при старінні від 0 до 14 год кількість фаз на основі заліза збільшується в середньому на 21 %, параметр форми зменшується на 29 %, а відстань між частинками залізовмісних інтерметалідів скорочується на 21 %. Крім того, відбуваються класичні процеси розчинення евтектичного кремнію та фаз на основі міді при гартуванні, а також їх виділення з твердого розчину при подальшому старінні. В силумінах, що містять домішку нікелю, замість інтерметаліду Al2Cu під час старіння виділяється зміцнювальна фаза Al7Cu4Ni.
  7. Вивчено комплексний вплив термічної обробки та концентрації заліза на структуру і властивості вторинних силумінів. В ході дослідження, проведеного за планом багатофакторного експерименту 23, отримано рівняння регресії та графічні залежності механічних властивостей силуміну АК8М3 від часу витримки при гартуванні та старінні. При зростанні концентрації заліза спостерігається зсув оптимумів кривих залежностей твердості, міцності та пластичності в бік тривалішого часу витримки при гартуванні та старінні, що свідчить про необхідність збільшення часових параметрів термічної обробки зі збільшенням вмісту заліза в силумінах.
  8. В сплавах з підвищеним вмістом заліза характерні для гартування та старіння процеси зміни структури відбуваються повільніше, що пов’язано з ускладненням проходження дифузійних процесів. Згідно з одержаними залежностями, для силумінів із вмістом до 0,5 мас. % Fe доцільно використовувати стандартні часові параметри гартування, тоді як при вищій концентрації заліза необхідно збільшувати час витримки при гартуванні до 8 год ( Fe=1,2 мас. %). Сплави, що містять 0,5 мас. % заліза, доцільно піддавати старінню із часом витримки протягом 7 год. На кожні 0,1 мас. % Fe при його концентрації в сплаві більше 0,5 мас. % необхідно додатково передбачити 0,5 год часу витримки при старінні.
  9. В промислових умовах АТ «Мотор Січ» здійснено перевірку запропонованої комплексної технології обробки силумінів, виготовлених із вторинної сировини, яка поєднує рафінування, модифікування та термічну обробку з урахуванням кількості заліза в сплаві. Використання даної технологігії дозволило досягти вторинними силумінами відповідності вимогам ДСТУ 2839-94, які висуваються до твердості, міцності та пластичності сплавів. Результати промислових випробувань загалом підтвердили матеріали лабораторних плавок і показали техніко-економічну доцільність використання розробленої технології рафінувально-модифікувальної та термічної обробок.  Список використаних джерел


  1. Белов Н.А. Фазовый состав и структура силуминов : справ. изд. / Белов Н.А., Савченко С.В., Хван А.В. М.: МИСИС, 2005. 376 с.
  2. Фридляндер И.Н. Современные алюминиевые, магниевые сплавы и композиционные материалы на их основе / И.Н. Фридляндер // Металловедение и термическая обработка металлов. 2002. № 7. С. 24-29.
  3. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов : [учеб. для вузов] / Лахтин Ю.М. М.: Металлургия, 1984. 360 с.
  4. Gorny Anton. Characterization of Major Intermetallic Phases in solidified Al-xSi-yFe-zSr (x=2 to 12,5 wt. %, y=0 to 0,5 wt. % and z=0 and 0,02 wt. %) alloys : (Open Access Dissertations and Theses. Paper 7445) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/7445/.
  5. Оптимизация баланса фтора в производстве алюминия / Н.В. Головных, А.А. Тупицын, В.А. Бычинский [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. 2005. № 6. С. 29-35.
  6. Пути сокращения выбросов фторидов в алюминиевом производстве / В.И. Седых, А.Н. Баранов, А.В. Никаноров [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. 2005. № 2. С. 26-28.
  7. Оптимизация технологической схемы регенерации фтористых солей в условиях современного алюминиевого производства / Н.В. Головных, В.А. Бычинксий, А.А. Тупицын [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. 2006. № 2. С. 12-18.
  8. Ершов Г.С. Высокопрочные алюминиевые сплавы на основе вторичного сырья / Г.С. Ершов, Ю.Б. Бычков. М.: Металлургия, 1979. 192 с.
  9. Алексахин А.В. Эффективность использования вторичных алюминиевых сплавов в литейном производстве / А.В. Алексахин, Н.В. Хмельницкая, Е.К Сиваева // Экономические проблемы литейного производства России : тез. докл. Всероссийской конф. Пенза, 1991. С. 52-54.
  10. Ищенко А.А. Об использовании отходов алюминиевой тары / А.А. Ищенко, С.И. Андреев, Д.С. Андреев //Металлургия машиностроения. 2012. № 5. С. 18-19.
  11. Силумины. Атлас микроструктур и фрактограмм промышленных сплавов : справ. изд. / [А.Г. Пригунова, Н.А. Белов, Ю.Н. Таран и др.]. М.: ·МИСИС·, 1996. 175 с.
  12. Немененок Б.М. Теория и практика комплексного модифицирования силуминов : моногр. / Немененок Б.М. Минск: Технопринт, 1999. 272 с.
  13. Ресурсосберегающая технология переработки промышленных отходов алюминиевых сплавов / А.А. Андрушевич, М.Н. Чурик, И.Н. Казаневская [и др.] // Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии : тез. докл. 7-й Междунар. научно-техн. конф. (Гродно, 27-28 сентября 2007 г.) Гродно: ГрГУ, 2007. С. 101-102.
  14. Карпачев В.М. Литейный алюминиевый сплав из лома и отходов для электротехнической промышленности / В.М. Карпачев, Н.А. Баланаева, В.И. Шмидт // Использование лома и отходов цветных металлов в народном хозяйстве : сб. научн. тр. Запорожье, 1989. С. 25-31.
  15. Производство многоручьевых шкивов из вторичного алюминиевого сплава АК7МЦМг2 / Е.К. Сазонов, А.Г. Дилоян, Ю.Б. Бычков [и др.] // Проблемы безотходной технологии во вторичной цветной металлургии : сб. научн. тр. Запорожье: Институт титана, 1988. С. 93-97.
  16. Производство вторичного Al-Si-сплава для производства поршней / А.А. Андрушевич, И.Н. Казанская, М.Н. Чурик [и др.] // Литейное производство. 1999. № 3. С. 25-26.
  17. Белов В.Д. Производство автомобильных литых деталей из вторичных алюминиевых сплавов / В.Д. Белов, А.С. Молодцов // Литейное производство. 2008. № 6. С. 18-21.
  18. Наследственное влияние шихтовых материалов на качество алюминиевых сплавов в условиях АО «АвтоВАЗ» / И. М. Скрипников, В. И. Овчаренко, К. В. Никитин [и др.] // Литейное производство. 2000. № 10. С. 2-3.
  19. Пелих В.Ф. Микроструктура алюминиевых поршней / В.Ф. Пелих, С.Б. Таран, Н.С. Евтушенко // Литейное производство. 2000. № 7. С. 30-31.
  20. Применение технологии генной инженерии при получении чушкового сплава АК12М2 / К.В. Никитин, В.А. Кечин, С.Е. Салабута [и др.] // Литейное производство. 2002. № 10. С. 19-20.
  21. Марукович Е.И. Улучшение структурной наследственности поршневых заэвтектических силуминов / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко, С.Л. Радько // Литье и металлургия. 2004. № 2 (20). С. 159-161.
  22. Марукович Е.И. Повышение свойств алюминиевых сплавов / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко // Металлургия и литейное производство. 2007. № 3. С. 255-258.
  23. Пронь Е.Б. Управление структурой и свойствами литых алюминиевых сплавов и разработка технологии их модифицирования мелкокристаллическими добавками : дис. канд. техн. наук : 05.16.04 / Пронь Елена Борисовна. С-Пб., 1998. 196 с.
  24. Доній О.М. Математичні моделі для розрахунків параметрів кристалізації та попередньої фільтрації кривої охолодження при комп’ютерному термічному аналізі / О.М. Доній // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. - Северодонецк, 2010. Вип. 110. С. 193-197. (Механіка, енергетика, екологія).
  25. Никитин К.В. Наследственное влияние мелкокристаллических модификаторов на свойства алюминиевых сплавов / К.В. Никитин // Литейное производство. 2001. № 4. С. 15-17.
  26. Исследование наследственного влияние структуры шихты и перегрева расплава на структуру силуминов / Ли Пьиззе, В.И. Никитин, К.В. Никитин [и др.] // Литейное производство. 2001. № 5. С. 15-16.
  27. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов / Мондольфо Л.Ф. М.: Металлургия, 1979. 640 с.
  28. Золотаревский В.С. Металловедение литейных алюминиевых сплавов / В.С. Золотаревский, Н.А. Белов. М.: МИСИС, 2005. 376 с.
  29. Вейнов А.М. Закономерности формирования первичных кристаллов β-Si твердого раствора в заэвтектических Al-Si сплавах / А.М. Вейнов // Нові матеріали та технології в металургії та машинобудуванні. 1999. № 2. С. 13-16.
  30. Петров С.С. Кинетика формирования фаз при кристаллизации расплавов / Петров С.С., Пригунова А.Г., Ключник Д.Н. // Металознавство та обробка металів. 2007. № 1. С. 12-19.
  31. Вейнов А.М. Фазовое разделение изотопов кремния при монотектическом расслоении Al-Si сплавов / А.М. Вейнов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2001. № 2. С. 45-47.
  32. Об образовании эвтектики системы алюминий-кремний / А.Н. Чичко, В.Ф. Соболев, К.Н. Каспаров // Журнал физической химии. 1994. Т. 68, № 4. С. 610-613.
  33. Металловедение алюминия и его сплавов : Справ. изд. [Беляев А.И., Бочвар О.С., Буйнов Н.Н. и др.]. [2-е изд.]. М.: Металлургия, 1983. 280 с.
  34. Поверхностное упрочнение алюминиевых сплавов / Волчок И.П., Гиржон В.В., Широкобокова Н.В. [и др.] // Нові матеріали і технології в машинобудуванні. 2007. № 2. С. 87-89.
  35. Кирьянова В.В. Повышение качества силуминов, получаемых на основе низкосортной шихты, для изготовления отливок ответственного назначения : дис. канд. техн. наук : 05.16.04 / Кирьянова Виктория Владимировна. М., 2001. 198 с.
  36. Пригунова А.Г. Теория и технология получения высококачественных силуминов физико-химическими воздействиями на расплав : автореф. дис. на соиск. научн. степени д-ра техн. наук : спец. 05.16.01 «Металловедение и термическая обработка металлов» / А.Г. Пригунова. Д., 1999. 34 с.
  37. Немененок Б.М. Комплексное модифицирование промышленных силуминов / Б.М. Немененок // Литейное производство. 1999. № 3. С. 22-23.
  38. Мітяєв О.А. Вплив інтерметалідних фаз на мікромеханізм руйнування і властивості алюмінієвих сплавів / О.А. Мітяєв, С.Б. Бєліков // Машинознавство. 2007. № 3. С. 33-36.
  39. Митяев А.А. Применение вторичных алюминиевых сплавов в машиностроении : проблемы и решения / А.А. Митяев, И.П. Волчок // Проблеми тертя та зношування. К.: НАУ, 2008. Вып. 49. Т. 2. С. 45-51.
  40. Рязанов С.Г. Структура и свойства вторичных эвтектических силуминов / С.Г. Рязанов, И.П. Волчок, А.А. Митяев // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. трудов. Вып. 15 (ч.1) Дн-ск: ПГАСА, 2002. С. 186-187.
  41. Volchok I.P. Increasing of Microhardness of Al-Si Alloys by Laser Treatment / I.P. Volchok, V.V. Girzhon, I.V. Tantsiura // Металлофизика и новейшие технологии. 2011. Т. 33, № 8. С. 1111-1118.
  42. Виробництво алюмінієвих сплавів з рудної та вторинної сировини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Нестеренко Т.М., Нестеренко О.М., Колобов Г.О., Грицай В.П.]. К.: Вища шк., 2007. 207 с.
  43. Альтман М.Б. Неметаллические включения в алюминиевых сплавах / Альтман М.Б. М.: Металлургия, 1965. 127 с.
  44. Трофимов Е.А. Анализ процессов взаимодействия жидкого алюминия с оксидными и фторидными фазами / Е.А. Трофимов // Известия Челябинского научного центра. 2006. Вып. 2 (32). С. 19-23.
  45. Иванов А.А. О механизме влияния упругих колебаний на алюминиево-кремниевые сплавы / А.А. Иванов, Г.Г. Крушенко // Литейное производство. 2003. № 2. С. 12-14.
  46. Вторичные алюминиевые сплавы из стружки и мелких отходов алюминиевых сплавов / М.А. Садоха, Б.А. Краев, В.И. Гутко [и др.] // Литейное производство. 2002. № 1. С. 10-11.
  47. Влияние содержания водорода на характеристики алюминиевых сплавов / Д.Ф. Чернега, О.М. Бялик, Г.А. Ремизов [и др.] // Литейное производство. 2001. № 4. С. 20-21.
  48. Cao Xinjin. Morphology of β-Al5FeSi Phase in Al-Si Cast Alloys [Електронний ресурс] / Xinjin Cao, John Campbell // Materials Transactions. 2006. Vol. 47. No 5 (2006). pp. 1303-1312. Режим доступу: http://www.jim.or.jp/journal/e/pdf3/47/05/1303.pdf.
  49. Рыбакова Л.М. Структурное состояние алюминиевого сплава при вибрационном нагружении / Л.М. Рыбакова // Металловедение и термическая обработка металлов. 2001. № 4. С. 24-27.
  50. Бесфосфатные пенокерамические фильтры для очистки алюминиевого расплава в заготовительном литье : итоги 1го Международного конгресса «Цветные металлы Сибири-2009» / Л.С. Аубрей, Р.Олсон, А.Кугменко [и др.] // Литье и вторичная металлургия цветных металлов. 2009. № 5. С. 672-679.
  51. Фролов В.Ф. Новые решения в фильтрации алюминиевых сплавов : итоги 1го Международного конгресса «Цветные металлы Сибири-2009» / В.Ф. Фролов, С.В. Солдатов // Литье и вторичная металлургия цветных металлов. 2009. № 5. С. 680-683.
  52. Килин А. Б. Влияние электрического тока на дегазацию и модифицирование алюминиевых расплавов / А.Б. Килин // Литейное производство. 2002. № 8. С. 21-22.
  53. Рафинирование алюминиевых сплавов высокоструйной продувкой газами / С.В. Инкин, В.Д. Белов, В.А. Палачев [и др.] // Литейное производство. 2000. № 9. С. 24-25.
  54. Садоха М.А. Рафинирование алюминиевых сплавов инертными газами / М.А. Садоха, А.Т. Волочко // Литье и металлургия. 2012. № 3(67). С. 69-71.
  55. К повышению качества доэвтектических силуминов / И.Ф. Селянин, В.Б. Деев, В.В. Кожевин [и др.] // Ползуновский альманах. 2004. № 4. С. 35-36.
  56. Системный подход к качеству литья и препараты для эффективной печной и внепечной обработки сплавов на основе алюминия / С.П. Задруцкий, С.П. Королев, Б.М. Немененок [и др.] // Литье Украины. 2005. № 2(54). С. 29-38.
  57. Эффективный флюс для металлургического переплава высокоокисленных ломов, стружечных и шлаковых отходов алюминийсодержащих сплавов / С.П. Королев, Т.В. Михайловская, С.П. Задруцкий [и др.] // Литьё Украины. 2008. №1. С. 6-7.
  58. Трофимов Е.А. Анализ процессов взаимодействия жидкого алюминия с хлоридными расплавами / Е.А. Трофимов, Т.А. Бендера // Известия Челябинского научного центра. 2005. Вып. 1 (27). С. 36-39.
  59. Тимошкин А.В. Комплексное рафинирование и модифицирование силуминов методом высокоскоростной струйной обработки расплава : дис. канд. техн. наук : 05.16.04, 05.16.01 / Тимошкин Андрей Васильевич. М., 2003. 188 с.
  60. Влияние серы на структуру и свойства алюминиевых сплавов / Б.М. Немененок, А.М. Глушко, Г.В. Довнар [и др.] // Литье и металлургия. 2005. № 4(36). С. 106 108.
  61. Современные материалы для обработки алюминиевых расплавов / Б.М. Немененок, С.П. Задруцкий, С.П. Королев [и др.] // Процессы литья. 2006. № 4. С. 9-13.
  62. Разработка нового безопасного флюса для алюминия и его сплавов / Н.В. Слетова, В.А. Чайкин, С.П. Задруцкий [и др.] // Литье и металлургия. 2011. № 3(62). С. 179-180.
  63. Низкотоксичная смесь для рафинирования Al-сплавов / Н.В. Слетова, В.А. Чайкин, С.П. Задруцкий [и др.] // Литейное производство. 2012. № 9. С. 8-11.
  64. Наномодификатор вторичных силуминов / И.П. Волчок, А.А. Митяев, О.В. Лютова [и др.] // Наноструктурные материалы : сб. докладов 2-го Междунар. научно-техн. симпозиума «Наноструктурные функциональные покрытия и материалы для промышленности», 8-й Междунар. научно-техн. конф. «Вакуумные технологии и оборудование для получения наноматериалов». Харьков, 23-27 апреля 2007 г. Харьков, 2007. Т. 1. С. 180-183.
  65. Лютова О. Підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів / О. Лютова, О. Мітяєв, І. Волчок // Машинознавство, 2007. № 8(122). С. 32-35.
  66. Доценко Ю.В. Розробка та впровадження технології виготовлення якісних виливків з переплаву відходів алюмінієвих деформуємих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 «Ливарне виробництво» / Ю.В. Доценко. Дн-ськ, 2002. 18 с.
  67. Влияние температурной обработки и электрического тока на свойства алюминиевых сплавов / В.Б. Деев, И.Ф. Селянин, О.И. Нохрина [и др.] // Заготовительные производства в машиностроении. 2008. № 4. С. 50-53.
  68. Доценко Ю.В. Снижение влияния железа на свойства алюминиевых сплавов модифицированием и газодинамическим воздействием при затвердевании в кокиле // Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов, В.П. Доценко / Научный вестник ДГМА. 2010. № 1(6Е). С. 68-73.
  69. Андрушевич А.А. Применение импульсных методов воздействия на получение литых изделий из алюминиевых сплавов / А.А. Андрушевич, И.Н. Казаневская, М.Н. Чурик // Литье и металлургия. 2002. № 4. С. 49-51.
  70. Влияние легирующих компонентов и примесей на структуру модифицированных силуминов / И.В. Рафальский, Г.В. Довнар, Е.П. Лыщик [и др.] // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. матеріалів ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. (Запоріжжя, 19-22 вересня 2006 р.) Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. С. 142-144.
  71. Повышение механических свойств силуминов на основе новых модифицирующих флюсов / [Б.Б. Гуляев, С.М. Петров, Г.С. Петрова и др.]. Л: ЛДНТП, 1978. 28 с.
  72. Концепция модульных технологий получения качественных отливок из алюминиевых сплавов / С.П. Королев, С.П. Задруцкий, Б.М. Немененок [и др.] // Литейное производство. 2002. № 8. С. 14-18.
  73. Мазур В.І. Розвиток теорії евтектичної кристалізації науковою школою К.П. Буніна / В.І. Мазур, Ю.Н. Таран // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2001. № 2. С. 45-47.
  74. Мазур А.В. Влияние термовременной обработки расплава на фазовый состав Al-21,5% Si сплава / А.В. Мазур // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2010. № 2. С. 15-20.
  75. Галушко А.М. Возможный механизм сфероидизации графита в чугунах и кремния в силуминах / А.М. Галушко, С.П. Королев // Литье и металлургия. 2009. № 3(52). С. 154-158.
  76. Бараненко О.А. Влияние кислорода на форму роста кристаллов твердого раствора на основе кремния / О.А. Бараненко, А.А. Кузнецов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2007. № 2Е(10). С. 200-204.
  77. Куцова В.З. Структура и фазовый состав модифицированных заэвтеткических поршневых силуминов / В. З. Куцова, О. А. Носко // Aims for Future of Engineering Science : Proceedings the Fifth International Scientific Forum. Paris, 2-8 May, 2004. Paris, France : Paris Tourist Office «David Lefrance», 2004. P. 56-64.
  78. Абрамов А.А. Особенности модифицирования силуминов стронцием / А.А. Абрамов // Литейное производство. 2001. № 6. С. 16-18.
  79. Калинина Н.Е. Микролегирование стронцием литейных алюминиевых сплавов, применяемых в ракетно-космической технике / Н.Е. Калинина, О.А. Кавац, А.К. Федючук // Вестник двигателестроения. 2006. № 1. С. 147-149.
  80. Кольчурина И.Ю. Разработка и освоение технологии модифицирования алюминиевых сплавов комплексными лигатурами на основе техногенных отходов : дис. канд. техн. наук : 05.16.02 / Кольчурина Ирина Юрьевна. Новокузнецк, 2006. 221 с.
  81. Куцова В.З. Влияние микролегирования Sr и Sc на фазовый состав и свойства АК7ч / В.З. Куцова, Т.А. Аюпова, М.Ю Амбражей // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. трудов. Вып. 41 (ч.1). Дн-ск: ПГАСА, 2007. С. 18-30.
  82. Михаленков К.В. Эффективность зерноизмельчающего действия промышленных лигатур при обработке доэвтектических силуминов / К.В. Михаленков // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. матеріалів ХІ Міжнародної наук.-техн. конф. (Запоріжжя, 19-22 вересня 2006 р.) Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. С. 127-131.
  83. Проблемы управления структурообразованием поршневых сплавов системы Al-Si / А. М. Галушко, С. П. Королев, В. М. Михайловский [и др.] // Литье Украины. 2012. - № 7 (143). С. 6-11.
  84. Лигатура Al-Ti-C и её применение для модифицирования сплава на основе алюминия с повышенным содержанием железа / Э.А. Попова, А.В. Долматов, Л.Е. Бродова [и др.] // Литье и вторичная металлургия цветных металлов : І Междунар. конгресс «Цветные металлы Сибири 2009» (Красноярск, 8-10 сентября 2009 г.) Красноярск, 2009. С. 708-711.
  85. Глотов Е.Б. Получение интегральных литых конструкций гарантированного качества из высокопрочных алюминиевых сплавов / Е.Б. Глотов, В.М. Кайнов // Литейное производство. 2000. № 5. С. 53-58.
  86. Кандалова Е.Г. Влияние структурных параметров лигатуры Al-Ti на свойства Al-сплавов / Е.Г. Кандалова, К.В. Никитин // Литейное производство. 2000. - № 10. С. 23-25.
  87. Стеценко В.Ю. Модифицирование силуминов силуминовыми модификаторами / В.Ю. Стеценко, А.П. Гутев, А.И. Ривкин // Литье и металлургия. 2008. № 3(48). С. 117-118.
  88. Универсальный модифицирующий сплав системы Al-Ti-Sb для литья силуминов / В.Ю. Стеценко, А.И. Ривкин, А.П. Гутев [и др.] // Литье и металлургия. 2008. № 3(48). С.102-104.
  89. Чеглаков В.В. Влияние технологических параметров получения Al-Ti-В-лигатуры на степень усвоения бора / В.В. Чеглаков, В.И. Шпаков, Л.И. Мамина // Литейное производство. 2003. - № 2. С. 15-16.
  90. Куцова В.З. Структура і фазовий склад модифікованих заевтектичних силумінів / В.З. Куцова, О.А. Носко, В.П. Хлинцев // Металознавство та термічна обробка металів. 2006. № 1. С. 25-31.
  91. Носко О.А. Особливості структури, фазові перетворення легованого кремнію і модифікованих заевтектичних силумінів та розробка способів підвищення їх властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» / О.А. Носко. Дн-ськ, 2006. 20 с.
  92. Михаленков К.В Закономірності формування дрібнозернистої структури алюмиінієвих сплавів, що містять дисперсні частки тугоплавких сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» / К.В. Михаленков. Дн-ськ, 2005. 42 с.
  93. Повышение качества автомобильного сплава АК9Т / В.И. Никитин, Д.В. Брагин, К.В. Никитин [и др.] // Литейное производство. 2002. № 10. С.11-12.
  94. Чернега Д.Ф. Влияние дисперсных тугоплавких частиц в расплаве на кристаллизацию алюминия и силумина / Д. Ф. Чернега, В. Г. Могилатенко // Литейное производство. 2002. № 12. С. 6-9.
  95. Наследственное влияние мелкокристаллических модификаторов на свойства алюминиевых сплавов / С.П. Королёв, Т.В. Михайловская, С.П. Задруцкий [и др.] // Литьё Украины. 2008. № 1(89). С. 6-7.
  96. Влияние порошковых добавок на структуру заэвтектических силуминов / А.А. Андрушевич, М.Н. Чурик, И.Н. Казаневская [и др.] // Металлургия и литейное производство. 2007. № 3. С. 268-269.
  97. Калинина Н.Е. Модифицирование литейных алюминиевых сплавов порошковыми композициями / Н.Е. Калинина, В.П. Белоярцева, О.А. Кавац // Вестник двигателестроения. 2006. № 2. С. 193-195.
  98. Калинина Н.Е. Изучение распределения дисперсных частиц карбида кремния в расплавах силуминов / Н.Е. Калинина, О.А. Кавац, В.Т. Калинин // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. Вип. 4. С. 37-42.
  99. Калинина Н.Е. Коррозионная стойкость модифицированных литейных алюминиевых сплавов / Н.Е. Калинина, О.А. Кавац, В.Г. Калинин // Авиационно-космическая техника и технология. 2009. № 10(67). С. 142-145.
  100. Калинина Н. Е. Влияние модифицирования на механические и коррозионные свойства литейных алюминиевых сплавов / Н. Е. Калинина, О. А. Кавац, В. Т. Калинин // Проблеми високотемпературної техніки: зб. наук. праць. 2008. С. 35-38.
  101. КалининаН.Е. Влияние модифицирования на фазовый состав высокопрочных алюминиевых сплавов / Н.Е.Калинина, З.В.Вилищук // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. Вып.5. Дн-ск: ПГАСА, 2010. С. 39-44.
  102. Перспективы создания литейных композиционных материалов типа Al-Al2O3·SiO2 / В.В. Стацура, В.В. Леонов, Л.И. Мамина [и др.] // Литейное производство. 2003. № 2. С. 11-12.
  103. Доценко Ю.В. Снижение содержания влияния железа на свойства алюминиевых сплавов модифицированием и газодинамическим воздействием при затвердевании в кокиле / Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов, В.П. Доценко // Научный вестник ДГМА. 2010. - № 1(6Е). С. 69-73.
  104. Бабкин В.Г. Разработка и исследование комплексных модификаторов для алюминиевых и медных сплавов / В.Г. Бабкин, А.И. Безруких, Л.И. Мамина // Литье и вторичная металлургия цветных металлов : І Междунар. конгресс «Цветные металлы Сибири 2009» (Красноярск, 8-10 сентября 2009 г.) Красноярск, 2009. С. 684-688.
  105. Микролегирование алюминиевых сплавов Al-Ti-C-лигатурой / К.Ю. Гзовский, О.М. Бялик, Л.В. Голуб [и др.] // Литейное производство. 2001. № 4. С. 15-17.
  106. Лигатура Al-Ti-C и ее применение для модифицирования сплава на основе алюминия с повышенным содержанием железа / Э.А. Попова, А.В. Долматова, Л.Е. Бродова [и др.] // Литье и вторичная металлургия цветных металлов : І Междунар. конгресс «Цветные металлы Сибири 2009» (Красноярск, 8-10 сентября 2009 г.) Красноярск, 2009. С. 680-683.
  107. Оптимізація режимів термічної обробки сплаву Al-5,5% Mg-2,5% Zn легованого міддю / О.М. Бялік, О.М. Доній, А.А. Кулініч [та ін.] // Фізика і хімія твердого тіла. Т. 2. 2001. № 2. С. 273-276.
  108. Бабкин В.Г. Разработка и исследование комплексных модификаторов для алюминиевых и медных сплавов / В.Г. Бабки
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)