Розробка фулеренвмісних композитних матеріалів на основі фенілону для деталей конструкційного призначення : • Название:
 • Розробка фулеренвмісних композитних матеріалів на основі фенілону для деталей конструкційного призначення
 • Кол-во страниц:
 • 180
 • ВУЗ:
 • Дніпропетровський державний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство аграрної політики та продовольства України
  Дніпропетровський державний аграрний університет


  На правах рукопису


  Кузнецова Ольга Юріївна

  УДК 678.029.46:620.179.112


  Розробка фулеренвмісних композитних матеріалів на основі фенілону для
  деталей конструкційного призначення


  05.02.01 Матеріалознавство


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник
  Буря Олександр Іванович
  кандидат технічних наук, професор


  Дніпропетровськ 2013


  2
  ЗМІСТ

  ВСТУП 6
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 13
  1.1. Полімерні композити як конструкційні матеріали 13
  1.2. Дисперсні наповнювачі для полімерних композитів 18
  1.3. Полімерні композити з волокнистими наповнювачами 26
  1.4. Гібридні полімерні композити 31
  1.5. Висновки і постановка завдань досліджень 33
  РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 35
  2.1. Об’єкти досліджень 35
  2.1.1. Характеристика полімерної матриці 37
  2.1.2. Фулеренвмісні наповнювачі 37
  2.1.3. Волокнистий наповнювач 38
  2.1.4. Технологія переробки композитів 40
  2.2. Методики досліджень композитів 41
  2.2.1. Вивчення структури композитів 41
  2.2.2. Методики дослідження теплофізичних властивостей 42
  2.2.3. Методики дослідження фізико-механічних властивостей 44
  2.2.4. Методики дослідження трибологічних властивостей 46
  2.2.5. Методи математичного планування експерименту 48
  2.3. Висновки до розділу «Об’єкти і методики досліджень» 51
  РОЗДІЛ 3. ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ, МОДИФІКОВАНИХ
  ФУЛЕРЕНВМІСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ
  52
  3.1. Вивчення структури композитів 52
  3.2. Теплофізичні властивості композитів 59
  3.3. Фізико-механічні властивості композитів 80
  3.4. Трибологічні властивості композитів 85
  3.5. Висновки до розділу «Властивості композитів, модифікованих
  фулеренвмісними наповнювачами»
  90


  3
  РОЗДІЛ 4. ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНОПЛАСТИКІВ, АРМОВАНИХ
  ПАРААРАМІДНИМ ВОЛОКНОМ РУСАР-С
  95
  4.1. Вивчення структури органопластиків 96
  4.2. Теплофізичні властивості органопластиків 101
  4.3. Фізико-механічні властивості органопластиків 110
  4.4. Трибологічні властивості органопластиків 113
  4.5. Висновки до розділу «Властивості органопластиків, армованих
  параарамідним волокном Русар-С»
  115
  РОЗДІЛ 5. ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ 118
  5.1. Вивчення структури гібридних композитів 119
  5.2. Теплофізичні властивості гібридних композитів 122
  5.3. Фізико-механічні властивості гібридних композитів 133
  5.4. Трибологічні властивості гібридних композитів 139
  5.5. Застосування розроблених композитів на основі фенілону С-2 143
  5.6. Висновки до розділу «Властивості гібридних композитів» 151
  ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 155
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 158
  ДОДАТКИ 177
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ПКМ полімерні композиційні матеріали
  ОВ органічні волокна
  НП наповнювач
  ФС фулеренова сажа
  ФЧ фулеренова чернь
  ОП органопластик
  ІЧ інфрачервоний
  ПММА поліметилметакрилат
  ПС полістирол
  f коефіцієнт тертя
  ПВП полівінілпіролідон
  ПА поліамід
  АПА ароматичний поліамід
  ТГ термогравіметричний
  С р питома теплоємність
  λ коефіцієнт теплопровідності
  а коефіцієнт температуропровідності
  ТКЛР температурний коефіцієнт лінійного розширення
  α температурний коефіцієнт лінійного розширення
  а п ударна в'язкість
  Н µ мікротвердість
  Р навантаження
  I знос
  К и відносна зносостійкість
  σ напруження при стисненні
  ε відносна деформація при стисненні
  Е модуль пружності при стисненні
  b0, b1, b2, b11, b22,b12 коефіцієнти регресії


  5
  x1, x1 вміст наповнювачів у композиті (умовні одиниці)
  N кількість дослідів повного факторного експерименту
  p кількість паралельних дослідів
  y функція відгуку (параметр оптимізації)
  jy середнє значення функції відгуку
  ɵ
  jy розрахункове значення параметру оптимізації
  2
  js дисперсії паралельних дослідів
  Gр, Gт розрахункове та табличне значення критерію Кохрена
  f1 число ступенів свободи пов’язане з критерієм Кохрена
  Pд довірчий рівень
  2
  ys дисперсія відтворення експерименту
  f2 число ступенів свободи пов’язане з дисперсією відтворення
  експерименту
  2
  aдs дисперсія адекватності
  fад число ступенів свободи пов’язане з дисперсією
  адекватності
  Fр, Fт розрахункове та табличне значення критерію Фішера
  µ ступінь перетворення
  τ час
  k константа швидкості реакції
  е основа натурального логарифма
  Z передекспоненціальний множник
  Eа к т енергія активації
  np порядок реакції
  S мінімум функції
  r коефіцієнт кореляції
  ∆С р стрибок питомої теплоємності
  Тс температура склування


  ВСТУП

  Актуальність теми. Сучасне машинобудування, включаючи галузь
  будування сільськогосподарських машин, потребує використання конструкційних і
  функціональних матеріалів, які працюють в жорстких умовах експлуатації та в
  процесі роботи зазнають вплив низки несприятливих факторів: перемінні
  навантаження, вплив абразивного середовища, відсутність достатнього змащення.
  Зокрема, деталі рухомих з’єднань, що виготовляють із полімерних композитів,
  мають недостатню міцність, теплостійкість і високий рівень зносу та відзначаються
  високими значеннями теплового розширення.
  Одним з шляхів збільшення ресурсу роботи деталей, зниження трудових
  витрат на ремонт і обслуговування агрегатів та матеріалоємності є використання
  перспективних термостійких ароматичних поліамідів, що армовані високоміцними
  волокнами. До таких волокон слід, в першу чергу, віднести арамідні. В останні роки
  велика увага приділяється новим формам вуглецю, зокрема, фулеренам, які можуть
  слугувати ефективними наповнювачами полімерних композитів для підвищення
  міцності, зносостійкості, термостійкості. В наслідок своєї хімічної будови фулерени
  виступають інгібіторами деструкції полімерів та дозволяють досягти зниження
  зносу поверхонь у вузлах тертя і підвищити експлуатаційну стійкість композитів.
  Причому бажані ефекти в полімерній матриці можна досягти при введенні
  невеликої кількості фулеренів і таких напівпродуктів, як фулеренова сажа і
  фулеренова чернь, що мають значно нижчу вартість, ніж самі фулерени, і деталі
  стають конкурентоспроможними для використання в сільськогосподарській техніці
  порівняно з іншими наповнювачами.
  У зв’язку з цим актуальною задачею є розробка науково обґрунтованих
  положень щодо створення сучасних антифрикційних полімерних композитних
  матеріалів з підвищеним рівнем фізико-механічних і теплофізичних властивостей
  та можливістю їх цілеспрямованого регулювання за рахунок використання
  одночасно як волокнистого так і нанодисперсного наповнювачів, яка одночасно


  7
  буде сприяти розвитку промисловості нових форм вуглецю і розширенню їх
  впровадження в техніку.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
  виконувалася у відповідності з планом науково-дослідних робіт
  Дніпропетровського державного аграрного університету «Розробка композитних
  матеріалів на основі полімерних в’яжучих, волокнистих і нанодисперсних
  наповнювачів, дослідження їх властивостей і можливостей застосування в
  конструкціях машин» номер державної реєстрації № 0109U008936 та за
  підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України, договір №
  Ф40/149-2011 «Розробка наукових основ триботехнічного матеріалознавства і
  створення наномодифікованих композиційних матеріалів для вузлів тертя»
  номер державної реєстрації № 0111U006828, Російського фонду
  фундаментальних досліджень – гранти № 11-08-90447, №11-08-12087, 11-08-13152е.
  Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи було
  встановити закономірності прогнозованого управління властивостями гібридних
  полімерних композитних матеріалів, за рахунок введення нанодисперсного і
  волокнистого наповнювачів для створення нових композитів з підвищеними
  експлуатаційними характеристиками, для виготовлення деталей конструкційного
  призначення машин і механізмів. Для досягнення поставленої мети необхідно
  було вирішити наступні завдання:
  – визначити можливість структурування фенілону С-2 малими добавками
  фулерену С60, фулеренової сажі, фулеренової черні;
  – визначити можливість армування фенілону С-2 близьким за природою
  параарамідним волокном Русар-С;
  – визначити вплив наповнювачів на термостійкість і механізми
  термодеструкції композитних матеріалів та можливість підвищення
  технологічних параметрів їх переробки, що обмежені вузьким інтервалом між
  температурами плинності й термодеструкції фенілона С-2;


  8
  – виявити та узагальнити закономірності перебігу процесів, що
  відбуваються на межі розподілу фаз фенілон С-2-нанонаноповнювач і фенілон С-2-Русар-С та їх вплив на структуру і основні властивості композиційних
  матеріалів;
  – дослідити фізико-хімічні принципи суміщення фулеренвмісного
  наповнювача і волокна Русар-С з фенілоном С-2 та виявити закономірності
  впливу природи та концентрації наповнювачів на структуру, фізико-механічні,
  теплофізичні, трибологічні властивості гібридних полімерних композитів;
  – провести виробничі випробування вузлів тертя сільськогосподарської
  техніки, що укомплектовані деталями із розроблених композитних матеріалів;
  – на основі проведених досліджень і випробувань розробити рекомендації
  щодо впровадження розроблених композитів у сільськогосподарському
  машинобудуванні.
  Об’єкти дослідження. Фізико-хімічні процеси формування термостійких
  матеріалів конструкційного призначення на основі фенілону С-2,
  наноструктурованого вуглецю (фулерен С60, фулеренова сажа, фулеренова чернь)
  і параарамідного волокна (Русар-С).
  Предмет дослідження. Виявлення і узагальнення закономірностей щодо
  впливу природи, концентрації наноструктурованого вуглецю та параарамідного
  волокна на властивості розроблених композитів.
  Методи дослідження. Експериментально-теоретичні: сучасні методики
  магніторезонансних (ЕПР спектрометр Radiopan X-2244) та спектральних
  вимірювань (ІЧ-спектрофотометр ИКС-29), досліджень термічних (дериватограф
  Q-1500D), теплофізичних (вимірювачі ИТ-С-400, ИТ-λ-400 згідно ГОСТ 23630.1-79, ГОСТ 25630.2-79, дилатометр ДКВ-5АМ – ГОСТ 15173-70), фізико-механічних (маятниковий копер КМ-0,4 – ГОСТ 4647-80, мікротвердомер ПМТ-3 – ГОСТ 9450-76, розривна машина FР-100 – ГОСТ 4651-78, ГОСТ 9550-81),
  трибологічних властивостей (машина тертя СМЦ-2), а також метод
  багатофакторного планування експерименту.  9
  Наукова новизна одержаних результатів:
  – розроблені і всебічно досліджені термостійкі композити на основі
  фенілону С-2 модифіковані фулеренвмісними наповнювачами, органопластики,
  армовані параарамідним волокном Русар-С та антифрикційні гібридні
  композити, що містять як нанодисперсний так і волокнистий наповнювач;
  – вперше досліджена можливість структурування фенілону С-2 малими
  добавками фулеренвмісних наповнювачів: фулереном С60, фулереновою сажею,
  фулереновою черню. Виявлена суттєва модифікація порівняно з фенілоном С-2
  магніторезонансного відгуку в композитах з фулереном С60, фулереновою
  сажею, фулереновою черню та знайдено ефект уширення ліній ЕПР порівняно з
  такими в наповнювачах, що свідчить про наявність зв’язку матриця–наповнювач;
  – встановлено, що за впливом на концентрацію парамагнітних центрів,
  основні властивості композитів на основі фенілону С-2 та покращення
  характеристик пар тертя «композит–сталь» нанонаповнювачі можна розташувати
  в наступний ряд: фулеренова сажа>фулеренова чернь>фулерен С60;
  – за результатами термогравіметрічного аналізу визначено, що введення
  фулерену С60, фулеренової сажі, фулеренової черні, волокна Русар-С зменшує
  долю реакцій термодеструкції композитів, що перебігають за радикальним
  механізмом та на межі поділу фаз. Методом Коатса-Редферна встановлено, що
  процес термодеструкції композитів описують математичні моделі, які
  зображують одно-, дво- і тривимірну дифузію частинок у полімерній матриці.
  З’ясовано, що температура початку активної деструкції зміщується в бік більших
  значень, що сприяє розширенню інтервалу температур, в яких можлива
  переробка розроблених композитів;
  – за результатами розрахунків частки впорядкованих молекул фенілону С-2, що знаходяться у міжфазних шарах та проведених комплексних досліджень
  виявлено оптимальний вміст фулерену С60, фулеренової сажі, фулеренової черні
  та Русару-С, при якому завершується утворення найбільш досконалої
  структурної організації композитів на основі фенілону С-2, яка забезпечує


  10
  оптимальне співвідношення фізико-механічних, теплофізичних та трибологічних
  властивостей;
  – вперше за методом багатофакторного планування експерименту
  розроблено математичні моделі впливу природи та концентрації наповнювачів
  (фулеренової черні, волокна Русар-С) на фізико-механічні, теплофізичні і
  трибологічні властивості гібридних композитів на основі фенілону С-2. За
  результатами аналізу математичних моделей досліджено вплив нанодисперсного
  та волокнистого наповнювачів на систему полімерний зв’язувач – наповнювач та
  виявлені основні закономірності взаємодії, які дозволяють здійснювати контроль
  та цілеспрямоване регулювання властивостей розроблених матеріалів на основі
  фенілону С-2.
  Наукова новизна роботи підтверджена 5 патентами.
  Практичне значення отриманих результатів. Розроблені наукові
  рекомендації щодо створення і спрямованого регулювання властивостей нових
  композитних матеріалів на основі фенілону С-2, модифікованих
  наноструктурованим вуглецем, органопластиків, армованих органічним
  волокном Русар-С та гібридних композитів, що містять нанодисперсний та
  волокнистий наповнювач. Відмінною особливістю розроблених композитних
  матеріалів від раніше відомих є значне покращення теплофізичних, фізико-механічних та трибологічних властивостей матеріалів.
  Результатами виробничих випробувань у фермерському господарстві
  «Костенко» та ПП «Мир» Дніпропетровської області підтверджена доцільність і
  ефективність застосування розроблених композитів на основі фенілону С-2 як
  конструкційного матеріалу для виготовлення деталей рухомих з’єднань машин і
  механізмів. Встановлено, що впровадження даних композиційних матеріалів та
  виготовлених з них деталей, що використовуються у вузлах тертя дозволяє:
  відмовитись від використання серійних аналогів та збільшити ресурс роботи
  вузлів тертя в 2,5-3,0 рази.
  Особистий внесок автора полягав в виконанні аналізу патентної і
  науково-технічної літератури за темою дисертації, здійсненні експериментальної


  11
  частини роботи, узагальнені і інтерпретації отриманих даних, підготовці
  докладів і публікацій, формулюванні основних наукових положень і висновків,
  здійснених у співпраці з науковим керівником кандидатом технічних наук,
  професором, Заслуженим винахідником України Бурею О.І. В колективних
  публікаціях з іншими авторами дисертанту належать: аналіз літературних
  джерел; дослідження ІЧ- та ЕПР-спектрів розроблених композитів; вивчення
  термостійкості та механізмів термодеструкції досліджуваних композитів; аналіз
  температурних залежностей питомої теплоємності, коефіцієнтів тепло- та
  температуропровідності композитів на основі фенілону С-2, розрахунок частки
  макромолекул зв’язувача, що знаходяться у міжфазних шарах; дослідження
  міцності, модуля пружності, відносної деформації при стисненні, ударної
  в’язкості розроблених композитів; дослідження трибологічних властивостей
  композитів; розробка математичних моделей залежності основних властивостей
  від вмісту складових композиції. Дослідження ЕПР-спектрів проводились
  спільно з д.ф.-м.н. А.А. Кончицем, ІЧ-спектрів спільно з к.х.н. А.С.Редчуком.
  Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і
  рекомендацій, що сформульовані в дисертації, забезпечується використанням
  сучасних методів спектральних, магніторезистивних вимірювань, досліджень
  теплофізичних, фізико-механічних, трибологічних властивостей,
  відтворюваністю отриманих експериментальних результатів, а також
  практичним використанням зроблених висновків і рекомендацій.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та її окремі
  результати доповідались і обговорювались на: XI International Conference
  «Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials», Ялта, 2009;
  The European Material Conference E-MRS Fall Meeting, Варшава, 2009; 1st
  Ukrainian-French School «Carbon Nanomaterials: Structure and Properties»,
  Берегове, 2009; Міжнародній науковій конференції «Полимерные композиты:
  методы получения, свойства, применение», Дніпропетровськ, 2010; Українсько-китайському симпозіумі «Полимерные композиты - материалы XXI столетия»,
  Дніпропетровськ, 2010; Міжнародній науково-технічній конференції


  12
  «Нанотвердость и современные нанотехнологии», Харків, 2010; II Міжнародній
  науковій конференції «Наноструктурные материалы-2010: Беларусь – Россия-Украина (НАНО-2010)», Київ, 2010; 11 Міжнародній Промисловій конференції
  и бліц-виставці «Эффективность реализации научного, ресурсного и
  промышленного потенциала в современных условиях», с. Плавья, 2011; III, IV, V
  Міжнародних спеціалізованих виставках-конференціях «Композиты и
  стеклопластики», Запоріжжя, 2010, 2011, 2012; V Всеросійській конференції (с
  міжнародною участю) «Химия поверхности и нанотехнология», Санкт-Петербург – Хілово, 2012; IV Міжнародній науково-практичній конференції
  «Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного
  матеріалознавства та машинобудування», Луцьк, 2013.
  Публікації. За результатами досліджень, представлених в дисертації,
  опубліковано 28 наукових праць, з яких: статей 11, з них 3 у закордонних та 6 у
  фахових виданнях; 12 тез доповідей та матеріалів конференцій; 5 патентів
  України, 3 з яких на корисні моделі, 2 – на винаходи.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5
  розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота виконана на
  180 сторінках машинописного тексту, включає 52 рисунки, 42 таблиці, список
  використаних джерел із 164 найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг
  дисертації – 150 сторінок.
 • Список литературы:
 • ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

  1. Розроблені нові композиційні матеріали на основі ароматичного
  поліаміду фенілон С-2 і наноструктурованого вуглецю (0,5-3,0 мас.%): фулерену
  С60, фулеренової сажі, фулеренової черні; нові органопластики на основі
  поліаміду фенілон С-2 і параарамідного волокна Русар-С (5-20 мас.%); нові
  гібридні композити на основі фенілону С-2 і нанодисперсного (фулеренова чернь
  – 0,5-2,5 мас.%) та волокнистого (Русар-С – 7-15 мас.%) наповнювачів.
  2. Виявлено, що введення малих доз (0,5-3,0 мас.%) фулеренвмісних
  наповнювачів, а також волокна Русар-С (5-20 мас.%) сприяє структурній
  перебудові в фенілоні С-2, що в свою чергу призводить до зміни властивостей.
  Виявлено, що при концентрації Русару-С більше 15 мас.% завершується
  утворення оптимальної надмолекулярної структури оганопластиків, яка
  забезпечує оптимальне співвідношення фізико-механічних, теплофізичних та
  трибологічних властивостей, а під дією нанонаповнювача найбільш досконалої
  структурної організації фенілон С-2 набуває при його вмісті 1,5 мас.%.
  Встановлено, що за впливом на основні властивості композитів на основі
  фенілону С-2 та покращення характеристик пар тертя «композит – сталь»
  нанонаповнювачі можна розташувати в наступний ряд: фулеренова
  сажа>фулеренова чернь>фулерен С60. Причому враховуючі ефективність впливу
  та вартість наповнювача найбільш доцільно використовувати фулеренову чернь.
  3. Визначено, що процес термодеструкції композитів описують
  математичні моделі, які зображують одно-, дво- і тривимірну дифузію частинок у
  полімерній матриці. З’ясовано, що зменшення долі реакцій, що перебігають за
  радикально-ланцюговим механізмом та на межі розділу фаз приводить до
  підвищення температури початку активної деструкції композитів, що надає
  можливість збільшити інтервал температур переробки розроблених матеріалів.
  При оптимальному вмісті фулеренової черні та Русару-С термостійкість
  композитів підвищується в порівняні з фенілоном С-2 на 99 і 126 градусів
  відповідно.


  156
  4. Досліджені і узагальнені закономірності перебігу процесів, що
  відбуваються на межі розподілу фаз фенілон С-2-нанонаноповнювач і фенілон С-2-Русар-С та їх вплив на структуру, теплофізичні і фізико-механічні властивості
  композиційних матеріалів. Виявлено, що введення оптимального вмісту
  фулеренової черні (1,5 мас.%) приводить до збільшення коефіцієнтів тепло- і
  температуропровідності в порівнянні з фенілоном С-2 в 1,4 та 1,5 разів
  відповідно; зниження термічного коефіцієнта лінійного розширення в 1,8 рази.
  Модуль пружності та міцність залишаються на рівні фенілону С-2. При
  армуванні фенілону С-2 оптимальним вмістом волокна Русар-С (15 мас.%)
  коефіцієнти тепло- і температуропровідності збільшуються в 1,8 та 1,9 разів
  відповідно; термічний коефіцієнт лінійного розширення знижується в 1,6 рази;
  міцність та модуль пружності зростають на 36 і 21 % відповідно.
  5. Встановлено, що покращення трибологічних властивостей композитних
  матеріалів пов’язано як з утворенням особливої структури по всій масі матеріалу,
  так і з наявністю завдяки нанонаповнювачам несупряжених одинарних і
  подвійних зв’язків і одночасно парамагнітних центрів в зоні тертя, що
  знешкоджують нескомпенсовані та обірвані зв’язки, які виникають в процесі
  тертя і приводять до покращення функціонування пари тертя завдяки
  інгібіюванню процесу деструкції композитів, що відбувається за радикальним
  механізмом. Крім того, розроблені матеріали мають вищу теплопровідність, що
  запобігає локалізації тепла в зоні тертя і термомеханічній деструкції полімерів.
  Введення фулеренової черні (1,5 мас.%) сприяє зменшенню коефіцієнта тертя та
  зносу порівняно з фенілоном С-2 в 2,1 та 8,1, армування Русаром-С (15 мас.%) –
  в 1,9 та 3,9 рази відповідно. Щодо відносної абразивної зносостійкості, то вона
  збільшується для композиту із фулереновою черню в 2,1 рази, а із Русаром-С
  залишається на рівні фенілону С-2
  6. За результатами аналізу розроблених математичних моделей впливу
  природи та концентрації наповнювачів на фізико-механічні, теплофізичні і
  трибологічні властивості гібридних композитів на основі фенілону С-2 виявлені
  основні закономірності взаємодії системи зв’язувач-наповнювач і встановлено,


  157
  що оптимальний вплив на структуризацію полімерних ланцюгів фенілону С-2 та
  процес формування його надмолекулярної структури забезпечується при такому
  складі наповнювачів: фулеренова чернь –1,2-1,8; Русар-С–10-12 мас.%., при
  якому сумісна дія нанодисперсного і волокнистого наповнювачів забезпечує
  переваги гібридних композитів над фенілоном С-2 за термостійкістю на 127-132
  градуси; тепло- та температуропровідністю в 1,6-1,7 і 1,8-1,9 разів відповідно;
  термічним коефіцієнтом лінійного розширення в 2,4-2,9 рази; модулем
  пружності на 10%; коефіцієнтом тертя та зносом в 2,2 і 4,7 разів відповідно,
  відносною абразивною зносостійкістю в 1,8-1,9 рази.
  7. Виробничими випробуваннями підтверджена ефективність і доцільність
  використання розроблених композитних матеріалів на основі фенілону С-2 для
  виготовлення деталей вузлів тертя сільськогосподарської техніки. Встановлено,
  що розроблені композити за своїми трибологічними та фізико-механічними
  властивостями відповідають найкращим аналогам, а за теплофізичними
  перевищують їх, що дозволяє відмовитись від використання серійних аналогів та
  збільшити ресурс роботи таких вузлів в 2,5-3,0 рази.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Жуковец И.И. Механические испытания металлов / И.И. Жуковец. – М.:
  Высшая школа, 1986. –199 с.
  2. Коринько И.В. Защита конструктивов водоотведения полимерными
  материалами / И.В. Коринько // Коммунальное хозяйство городов. – 2000. –
  №22. – С. 136-140.
  3. Буря А.И. Полиамидные композиты: свойства и применение /
  Э.В.Ткаченко, О.П. Чигвинцева // Композитные материалы. – 2009.– Т.3. –
  №1. – С. 4-21.
  4. Ning H. Design and development of thermoplastic composite roof for mass transit
  bus / H. Ning, S. Pillay, U.K. Vaidya // Mater. and Des. – 2009. – №4. – P. 983-991.
  5. Лунин А.С. Полимерные композиционные материалы группы Полипластик в
  современном автомобилестроении: история и развитие / А.С. Лунин // Пласт.
  массы. – 2011. – №8. – С. 28-38.
  6. Коринько И.В. Перспективы использования полимерных композиционных
  материалов / И.В. Коринько, Н.П. Горох, А.Н. Коваленко [и др.] //
  Коммунальное хозяйство городов. – 2005. – №67. – С. 56-64.
  7. Кравченко Т.П. Научно-технические проблемы получения
  композиционных материалов на основе конструкционных термопластов /
  Т.П. Кравченко, С.Н. Ермаков, Н.П. Кербер [и др.] // Пласт. массы. – 2010.
  – №10. – С. 32-37.
  8. Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы /
  Ю.А. Михайлин. – СПб.: Профессия, 2006. – 624 с.
  9. Breakthrough Thermoplastic Composite Sheet from GE & AZDEL Improves
  Safety and Performance for Passenger Train Components // Polym. News. –
  2005. – Vol.30. – №3. – P. 95-97.
  159
  10. Burya A.I. Friction and Wear of Carbon Plastics Based on Polyethylene / A.I.
  Burya // Proceeding of the 8th International Conference on Tribology
  (NORDTRIB`98). – Ebeltoft, Denmark. – 1998. – Vol.1. – P. 217-222.
  11. Буря А.И. Антифрикционные свойства углепластиков на основе
  полипропилена / А.И. Буря, А.Г. Леви, Б.И. Молчанов, А.В. Захаров //
  Проблемы трения и изнашивания. –1986. – №30. – С. 88-89.
  12. Ревенко Э.Г. Новые конструкционные полимерные материалы / Э.Г.
  Ревенко, В.П. Васильева, Л.И. Северина // Конструирование и
  производство изделий из полимерных и металлических композиционных
  материалов: тез. докл. конф. – Евпатория. – 1993. – С. 48.
  13. Буря А.И. Углепластики на основе ПВХ / А.И. Буря, А.В. Захаров //
  Пласт. массы. – 1985. – №6. – С. 64.
  14. Горяинова А.В. Фторопласты в машиностроении / А.В. Горяинова, Г.К.
  Божков, М.С. Тихонова. – М.: Машиностроение, 1971. – 232 с.
  15. Буря А.И. Влияние углеродного волокна на износостойкость и
  антифрикционные свойства композитов на основе
  полифенилхиноксалинов / А.И. Буря, Н.М. Абакумова, А.Г. Леви //
  Проблемы трения и изнашивания. – 1984. – №25. – С. 57-60.
  16. Буря А.И. Исследование свойств углепластиков на основе пентапласта /
  А.И. Буря, И.С. Раздольская, А.В. Захаров // Исследование в области
  создания углепластиков для народного хозяйства. – Мытищи:
  ВНИИВПпроект, 1984. – С. 62-72.
  17. Буря А.И. Изучение горючести, физико-механических и трибологических
  свойств углепластиков на основе полисульфона / А.И. Буря, Н.И,
  Рахмангулова, Б.И. Молчанов // Тез. докл. 1-й Междунар. конф. по
  полимерным материалам пониженной горючести. – Алма-Ата. – 1990. –
  Т.2. – С. 30-33.
  18. Сладков А.В. Применение полисульфона в качестве материала для
  соединительных деталей металлополимерных труб в системах холодного,  160
  горячего водоснабжения и отопления / А.В. Сладков, В.Л. Павлов, В.П.
  Чеботарев, Е.Ю. Ляшенко // Пласт. массы. – 2003. – №11. – С. 9-11.
  19. Буря А.И. Разработка и исследование свойств углепластиков на основе
  полифениленсульфида / А.И. Буря, Б.И. Молчанов, Н.И. Рахмангулова,
  Е.В. Базанова // Тез. докл. 2-й Междунар. конф. по полимерным
  материалам пониженной горючести. – Волгоград. – 1992. – С. 164-167.
  20. Буря А.И. Переработка и исследование свойств полиарилата ДВ-102 /
  А.И. Буря, А.Г. Леви, В.Д. Герасимов, Е.С. Солдатов // Вопр. хим. и хим.
  технологии. –1989. –№90. – С. 85-87.
  21. Буря А.И. Трение и изнашивание органопластиков на основе полиамида-6
  / А.И. Буря // Трение и износ. – 1998. – Т.19. – №5. – С. 671-676.
  22. Васильев В.В. Применение конструкционных пластмасс в роторных узлах
  машин / В.В. Васильев // Вестник машиностроения. – 1974. – №12. – С.
  45-46.
  23. Burya A.I. Friction and wear of aromatic polyamide reinforced by chemical
  fibres / A.I. Burya // Proceeding of the 9th Nordic Symposium on Tribology
  (NORDTRIB-2000). – ESPOO, Finland. – 2000. – Vol.4. – Р. 1069-1077.
  24. Курицына А.Д. Полимерные материалы для подшипников скольжения /
  А.Д. Курицына // Вестник машиностроения. – 1967. – №4. – С. 40-41.
  25. Бессонов М.И. Полиимиды — класс термостойких полимеров / М.И.
  Бессонов, М.М. Котон, В.В. Кудрявцев, Л.А. Лайус. – Л.: Наука, 1983. –
  328 с.
  26. Суровцев О.Б. Термопластичні матеріали зниженої горючесті
  конструкційного призначення / О.Б. Суровцев // Коммунальное хозяйство
  городов. – 2000. – №22. – С. 114-115.
  27. Williams D. Taking a PEEK into China / D. Williams // Eur. Chem. News. –
  2005. – V.83. – N.2165. – Р. 30-31.
  28. The Chemical Journal. – 2004. – №4. – Р. 27.
  161
  29. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов / У.Е. Нельсон;
  под ред. А.Я. Малкина; пер. с англ. С.Г.Куличихина и Р.З.Маркович. – М.:
  Химия, 1979. – 256 с.
  30. Соколов Л.Б. Термостойкие ароматические полиамиды / Л.Б. Соколов,
  В.Д. Герасимов, В.Д. Савинов, В.К. Беляков. – М.: Химия, 1975. – 256 с.
  31. Фрейзер А.Г. Высокотермостойкие полимеры / А.Г. Фрейзер; под ред.
  А.Н. Праведникова; пер. с англ. И.Е. Кардаша и В.М. Чередниченко. – М.:
  Химия, 1971. – 294 с.
  32. Плескачевский Ю.М. Перспективные полимерные композиты / Ю.М.
  Плескачевский // Полимерные композиты – 2000: труды междунар.
  научно-технич. конф. – Гомель. – 2000. – С. 3-9.
  33. Богданович С.П. Материал для шаровых шарниров автомобилей и
  тракторов на полиамидной матрице / С.П. Богданович // О природе трения
  твердых тел: тез. докл. междунар. симпозиума (Балтриб-2002). – Гомель. –
  С. 62-63.
  34. DuPont Engineering polymers to expand production of specialty resins in
  China // Polym. News. – 2004. – Vol.29. – №.10. – Р. 321-322.
  35. Канцельсон М.Ю. Полимерные материалы: справочник / М.Ю.
  Канцельсон, Г.А. Балаев. – Л.: Химия, 1982. – 317 с.
  36. Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные материалы на основе
  ароматических полиэфиров и полиамидов / Л.Б. Соколов, В.М. Савинов,
  В.Д. Герасимов [и др.] // Пласт. массы. – 1982. – №9. – С. 15-17.
  37. Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы /
  Л.Б. Соколов. – М.: Знание, 1984. – 64 с.
  38. Митрохин А.А. Работоспособность полимерных материалов на основе
  фенилона в маслохладоновых средах / А.А. Митрохин, И.Г. Плошенко,
  В.И. Сытар [и др.] // Проблемы трения и изнашивания. – 1987. – №3. – С.
  93-96.
  39. Трофимович А.Н. О некоторых перспективах применения термостойких
  полимеров / А.Н. Трофимович // Применение полимеров в качестве


  162
  антифрикционных материалов: тез. докл. респ. научно-техн. конф. –
  Днепропетровск. – 1971. – С. 3-7.
  40. Кравец Н.И. Исследование ароматических полиамидов на трение и износ
  в некоторых агрессивных средах / Н.И. Кравец, А.Н. Трофимович, И.А.
  Фомичев // Применение полимеров в качестве антифрикционных
  материалов: тез. докл. респ. научно-техн. конф. – Днепропетровск. – 1971.
  – С. 200-205.
  41. Буря А.И. Опыт применения углепластиков в различных отраслях
  промышленности / А.И. Буря, О.Г. Приходько, А.С. Бедин [и др.] //
  Прогрессивные полимерные материалы, технология их переработки и
  применение: тез. докл. научн.-техн. конф. – Ростов-на-Дону. – 1994. – С.
  32
  42. Буря А.И. Свойства и применение углепластиков в качестве материала
  для конических шестерен крутильных машин / А.И. Буря, О.Г.
  Приходько, Т.А. Скляр [и др.] // Теория реальных передач зацеплением:
  тез. докл. 4 Всес. симпозиума. – Курган. – 1988. – С. 152-153.
  43. Чукаловский П.А. Исследование химической стойкости углепластиков.
  Сообщение 2. Термопласты / П.А. Чукаловский, А.И. Буря, Б.И.
  Молчанов // Вопр. хим. и хим. технологии. – 1989. – №89. – С. 74-78.
  44. Буря А.И. О применении армированного полиамида в электродвигателях /
  А.И. Буря, С.Б. Лебедь, В.И. Огорелкова [и др.] // Применение
  современных полимерных композиционных материалов и оборудования
  на машиностроительных предприятиях: тез. докл. республ. научн.-техн.
  семинара. – Кишинев. – 1988. – С. 61.
  45. Буря А.И. Опыт применения углепластиков в сельскохозяйственном
  машиностроении / А.И. Буря, А.И. Николаенко, А.В. Захаров [и др.] //
  Тракторы и сельхозмашины. – 1985. – №11. – С. 44-46.
  46. Сытар В.И. Опыт применения композиционного фенилона в химическом
  машиностроении / В.И. Сытар // Вопр. хим. и хим. технологии. – 2005. –
  №2. – С. 209-222.


  163
  47. Наполнители для полимерных композиционных материалов / Под ред.
  Г.С. Каца, Д.В. Милевски. – М.: Химия, 1981. – 736 с.
  48. Майорова Л.А. Твердые неорганические вещества в качестве
  высокотемпературных смазок / Л.А. Майорова. – М.: Наука, 1971. – 95 с.
  49. Кравец Н.И. Влияние некоторых наполнителей на свойства
  термостойкого фенилона / Н.И. Кравец, А.Н. Трофимович, О.Г.
  Приходько [и др.] // Применение полимеров в качестве антифрикционных
  материалов: тез. докл. респ. научно-техн. конф. – Днепропетровск. – 1971.
  – С. 58-60.
  50. Сытар В.И. Самосмазывающиеся материалы на основе фенилона и
  коллоидных графитов / В.И. Сытар, И.А. Фомичев, А.И. Буря // Вопр.
  хим. и хим. технологии. – 1976. – №44. – С. 69-71.
  51. Асланян И.Р. Ультрадисперсная керамика вторичного производства как
  наполнитель для полимеров / И.Р. Асланян, Н.П. Барыкин // Авиационно-технологические системы. – 2004. – С. 271-279.
  52. Буря А.И. Исследование износостойкости металлополимеров на основе
  фенилона / А.И. Буря, И.А. Фомичев // Повышение износостойкости и
  срока службы машин: тез. докл. 6-й респ. научно-техн. конф. – Киев. –
  1977. – С. 22.
  53. Буря А.И. Об улучшении свойств фенилона путем введения
  карбонильного никеля / А.И. Буря, А.Н. Трофимович, О.Г. Приходько [и
  др.] // Вопр. хим. и хим. технологии. – 1975. – №42. – С. 101-103.
  54. Буря А.И. Трение и износ фенилона, наполненного сиалоном / А.И. Буря,
  В.М. Мезенцев, А.В. Виноградов [и др.] // Проблемы контактного
  взаимодействия, трения и износа: тез. докл. выездной сессии. – Ростов-на-Дону. – 1990. – С. 24.
  55. Буря А.И. Триботехнические свойства ароматического полиамида
  фенилона, содержащего ультрадисперсный наполнитель / А.И. Буря, А.В.
  Виноградов, О.А. Адрианова [и др.] // Тез. докл. семинара-смотра
  (Триболог-8м). – Ростов. – 1991. – С. 44-48.


  164
  56. Соломко В.П. Наполненные кристаллизующиеся полимеры / В.П.
  Соломко. – К.: Наукова думка, 1980. – 264 с.
  57. Буря А.И. Исследование эксплуатационных характеристик
  малонаполненного фенилона / А.И. Буря, Н.Т. Арламова, А.А. Буря, В.В.
  Ильюшенок [и др.] // Трение и износ. – 1997. – Т.18. – №5. – С. 655-662.
  58. Виноградов А.В. Свойства ПТФЭ, наполненного неорганическими
  соединениями / А.В. Виноградов, А.А. Охлопкова, Г.Л. Татарникова //
  Применение композиционных материалов в народном хозяйстве: тез.
  докл. научно-техн. конф. – Солигорск. – 1992. – С. 53.
  59. Охлопкова А.А. Термостойкий антифрикционный материал для торцевых
  уплотнителей / А.А. Охлопкова, Т.Н. Сидоренко, А.В. Виноградов //
  Применение композиционных материалов в народном хозяйстве: тез.
  докл. научно-техн. конф. – Солигорск. – 1992. – С. 35.
  60. Наномодифицированные полимерные материалы // Клеи. Герметики.
  Технол. – 2005. – №12. – С. 37-40.
  61. Кузяев И.М. Основные направления развития науки и техники в области
  полимерных нанокомпозитов и нанотехнологий на современном этапе /
  И.М. Кузяев, В.И. Сытар, О.С. Кабат // Вопр. хим. и хим. технологии. –
  2006. – №4. – С. 126-139.
  62. Liu W. Preparation and characterization of PET/silica nanocomposites / W.
  Liu, X. Tian, P. Cui [et al.] // J. Appl. Polym. Sci. – 2004. – Vol.91. – №2. – P.
  1229-1232.
  63. Li YD. Mechanical properties of flame sprayed nylon-1010/nanometer SiO2
  composite coating / YD. Li, BF. Bai, YZ. Ma [et al.] // J. Mater. Prot. – 2006. –
  Vol.39. – №6. – P. 15-17.
  64. Mahfuz H. Manufacturing and characterization of carbon
  nanotube/polyethylene composites / H. Mahfuz, A. Adnan, V.K. Rangari [et
  al.] // Int. J. Nanosci. – 2005. – Vol.4. – №1. – P. 55-72.
  165
  65. Li Z. Preparation and tensile properties of MWNT/polypropylene composite
  fibers by melt spinning / Z. Li, Z. Ying, M. Liu [et al.] // New Carbon Mater. –
  2005. – Vol.20. – №2. – P. 108-114.
  66. Zhou Z. Effect of different carbon fillers on the properties of PP composites:
  Comparison of carbon black with multiwalled carbon nanotubes / Z. Zhou, S.
  Wang, Y. Zhang [et al.] // J. Appl. Polym. Sci. – 2006. – Vol.102. – №5. – P.
  4823-4830.
  67. Zhang WD. Polymer nanocomposites using urchin-shaped carbon nanotube-silica hybrids as reinforcing fillers / WD. Zhang, IY. Phang, L. Shen, [et al.] //
  Macromol. Rapid Commun. – 2004. – Vol.25. – №21. – P. 1860-1864.
  68. Schartel В. Fire behaviour of polyamide 6/multiwall carbon nanotube
  nanocomposites / В. Schartel, P. Potschke, U. Knoll [et al.] // Eu. Polym. J. –
  2005. – Vol.41. – №5. – P. 1061-1070.
  69. Sandier J.K.W. A comparative study of melt spun polyamide-12 fibres
  reinforced with carbon nanotubes and nanofibres / J.K.W. Sandier, S. Pegel, M.
  Cadek [et al.] // Polymer. – 2004. – Vol.45. – №6. – P. 2001-2015.
  70. Буря А.И. Влияние содержания ультрадисперсных алмазов на свойства
  композитов на основе ароматического полиамида / А.И. Буря, А.И.
  Шерстюк, И.В. Гриценко // Технология химических волокон и
  композиционных материалов на их основе: тез. докл. 4-й Всеросс. студ.
  олимпиады. – Санкт-Петербург. – 2008. – С. 20-21.
  71. Шпак А.П. Кластерные и наноструктурные материалы. В 2 т. Т.1. / А.П.
  Шпак, Ю.А. Куницкий, В.Л. Карбовский. – К.: Академпериодика, 2001.
  – 588 с.
  72. Miura K. Superlubricity of fullerene intercalated graphite composite / K.
  Miura, D. Tsuda, N. Itamura [et al.] // Jpn. J. Appl. Phys. – 2007. – Vol.46. –
  №8A. – Р. 5269-5274.
  73. Гинзбург Б.М. Влияние сшивающего агента и фуллерена С60 на
  свойства твердосмазочного покрытия / Б.М. Гинзбург, Д.Г.
  Точильников // ЖТФ. – 2000. – Т.70. – №1. – С. 94-99.


  166
  74. Троицкий Б.Б. Фуллерены — новый класс ингибиторов цепных
  радикальных реакций деструкции полимеров при повышенных
  температурах / Б.Б. Троицкий, Л.В. Хохлова, В.Н. Денисова [и др.] // Тез.
  докл. 4-й Всеросс. Каргинской конф. (Наука о полимерах 21-му веку). –
  Москва. – 2007. – Т.2. – С. 282.
  75. Pozdnyakov A.O. Thermal decomposition study of polymethyl
  methacrylate/carbon nanofiller composites / A.O. Pozdnyakov, U.A. Handge,
  A. Konchits [et al.] // Polym.Adv. Technol. – 2011. – Vol.22. – №1. – P. 84-89.
  76. Жогова К.Б. Исследование влияния фуллерена С60 на термическую
  устойчивость полимеров при воздействии ионизирующих излучений /
  К.Б. Жогова, И.А. Давыдов, Г.М. Васильева [и др.] // Тез. докл. Всеросс.
  научн. симпоз. по термохимии и калориметрии. – Н. Новгород. – 2004. –
  С. 104.
  77. Троицкий Б.Б. Температурный предел для фуллерена C60 как
  антиоксиданта при термоокислении полимеров / Б.Б. Троицкий, Л.В.
  Хохлова, А.Н Конев [и др.] // Пласт. массы. – 2005. – №7. – С. 26-28.
  78. Шумакова А.Н. Влияние углеродных наночастиц с различной
  морфологией на свойства полиимидных нанокомпозитов / А.Н.
  Шумакова, А.Н. Диденко, В.Е. Юдин [и др.] // Тез. докл. 4-й Всеросс.
  Каргинской конф. (Наука о полимерах 21-му веку). – Москва. – 2007. –
  Т.3. – С. 266.
  79. Поталицин М.Г. Капролоны, модифицированные фуллеренами и
  фуллероидными материалами / М.Г. Поталицин, А.А. Бабенко, О.С.
  Алехин [и др.] // Ж. прикл. химии. – 2006. – Т.79. – №2. – С. 308-311.
  80. Polotskaya G.A. Formation of asymmetric polyamide membranes modified by
  fullerene C60 / G.A. Polotskaya, T.A. Kostereva, A.V. Penkova [et al.] //
  Fullerenes and Atomic Clusters. Book of Abstracts of 7th Biennial Int.
  Workshop in Russia (IWFAC`2005). – St. Petersburg. – 2005. – P. 190.
  81. Алексеева О.В. Изменение структуры полистирольных пленок в
  присутствии добавок фуллеренов / О.В. Алексеева, Н.А. Багровская, С.М.


  167
  Кузьмин // Вестн. С.-Петербург. гос. ун-та технол. и дизайна. – 2007. –
  №13. - С. 110-113.
  82. Батенькин М.А. Влияние фуллерена C60 на кристаллизацию
  поликарбоната / М.А. Батенькин, А.И. Кириллов, С.Н. Менсов [и др.] //
  Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности:
  матер. конф. – Санкт-Петербург. – 2006. – С. 718-719.
  83. Буря А.И. Создание, свойства и опыт применения армированных
  термопластов в сельхозмашиностроении / А.И. Буря. – К.: Знание, 1989. –
  20 с.
  84. Вишняков Л.Р. Разработка новых уплотнительных композиционных
  материалов на основе армированного термически расщепленного графита
  / Л.Р. Вишняков, В.П. Короз, З.П. Косыгин [и др.] // Композиционные
  материалы, технология и производство: тез. докл. междунар. конф. – п.
  Песчаное. – 1994. – С. 129-130.
  85. Kannan M.S.S. Thermally resistant fibers / M.S.S. Kannan, R. Greethamalini //
  Chem. Fiber Int. – 2005. – Vol.55. – №2. – Р. 100-106.
  86. Langglasfaser-Compounds und PA mit chemisch gekoppelte // Osterr. Kunstst.
  Z. – 2005. –Vol.36. – №11-12. – Р. 278-279.
  87. Баштанник П.І. Дослідження властивостей термопластів, що армовані
  базальтовими волокнами / П.І. Баштанник, В.Г. Овчаренко, Є.Є. Яковчук
  // Композиционные материалы в промышленности: матер. 21-й междунар.
  научно-практ. конф. – Ялта-Киев. – 2001. – С. 14-15.
  88. Буря А.И. Свойства базальтопластиков на основе фенилона / А.И. Буря,
  М.В. Бурмистр, Н.Т. Арламова [и др.] // Современные материалы,
  технологии, оборудование и инструменты в машиностроении: тез. докл.
  междунар. семинара-выставки (Наука – производству’99). – Киев. – 1999.
  – С. 21-22.
  89. Буря А.И. Разработка и исследование свойств базальтопластиков на
  основе фенилона / А.И. Буря, М.В. Бурмистр, Н.Т. Арламова [и др.] //
  Вопр. хим. и хим. технологии. – 1999. – №2. – С. 37-42.


  168
  90. Чукаловский П.А. Химическая стойкость углепластиков / П.А.
  Чукаловский, Р.Л. Мокиенко, А.И. Буря [и др.] // Тез. докл. 1-й Всес.
  конф. по композиционным полимерным материалам и их применению в
  народном хозяйстве. – Ташкент. – 1980. – Т.2. – С. 113.
  91. Буря А.И. Исследование свойств углепластиков на основе алифатического
  полиамида-6 / А.И. Буря, А.Д. Деркач, М.В. Бурмистр // Труды 4-й
  междунар. конф. (ТПКММ-2005). – Москва. – 2005. – С. 55-60.
  92. Сіренко Г.О. Пошук оптимального вмісту вуглецевого волокна в
  полімерній матриці антифрикційного композиту / Г.О. Сіренко, Л.Я.
  Мідак, М.Б. Квич // Фіз. і хімія тверд. тіла. – 2006. – T.7. – № 1. – С. 172-176.
  93. Буря А.И. Развитие, свойства и применение полиамидных
  органопластиков / А.И. Буря, А.В. Еременко, И.В. Тихонов [и др.] // Тез.
  докл. междунар. конф. и выст. (Волокнистые материалы XXI век). –
  Санкт-Петербург. – 2005. – С. 239-240.
  94. Перепелкин К.Е. Полимерные волокнистые композиты, их основные
  виды, принципы получения и свойства / К.Е. Перепелкин // Хим. волокна.
  – 2005. – №4.– С. 7-22.
  95. Буря А.И. Органопластики на основе волокон из ароматических
  полиамидов / А.И. Буря, А.В. Токарев // Композиционные полимерные
  материалы. – 1982. – №13. – С. 43-45.
  96. Буря А.И., Чигвинцева О.П., Ткач Л.Н. Исследование теплофизических
  свойств армированных пластиков на основе полиамида-6 / А.И. Буря, О.П.
  Чигвинцева, Л.Н. Ткач // Материалы, технологии, инструменты. – 1998. –
  Т.3. – №3. – С. 37-40.
  97. Chaudhari S.S. High tech fibre: Aramid / S.S. Chaudhari, M.D. Sankhe // Man-Made Text. India. – 2004. – Vol.47. – №9. – Р. 329-333.
  98. Peng T. Development of p-aromatic polyamide fiber and its reinforced
  composite material / T. Peng, G. Ye // China Synthetic Fiber Industry. – 2004.
  –Vol.27. – №6. – Р. 46-49.


  169
  99. Башкиров О.М. Использование элементов нанотехнологий при разработке
  и исследовании композиционных покрытий и материалов для повышения
  долговечности работы шестерённых насосов 11НШ / О.М. Башкиров, С.И.
  Марченко, Д.В. Миньков [и др.] // Изв. вузов Сев.-Кавк. регион. Сер. тех.
  науки. – 2004. – Прил. №9. – С. 111-114.
  100. Перепелкин К.Е. Термическая деструкция ароматических термостойких
  нитей в среде воздуха и азота / К.Е. Перепелкин, О.Б. Маланьина, М.О.
  Басок [и др.] // Хим. волокна. – 2005. – № 3. – С. 36-38.
  101. Перепелкин К.Е. Термические характеристики высокопрочных и
  термостойких ароматических нитей / К.Е. Перепелкин, Э.А. Пакшвер,
  И.В. Андреева [и др.] // Хим. волокна. – 2005. – № 5. – С. 27-31.
  102. Андреева И.В. Изменение свойств высокопрочных, высокомодульных
  параарамидных нитей при термическом старении: автореф. дис. канд.
  техн. наук: 05.19.01 / Андреева Ирина Владимировна; С.-Петербург. гос.
  ун-т технол. и дизайна. – Санкт-Петербург, 2005. – 16 с.
  103. Слугин И.В. Микрофиламентная нить русар для средств баллистической
  защиты / И.В. Слугин, Г.Б. Склярова, А.И. Каширин [и др.] // Хим.
  волокна. – 2006. – № 1. – С. 17-19.
  104. Щетинин В.М. К вопросу о псевдовлиянии хлористого водорода,
  содержащегося в арамидных нитях СВМ, армос и русар на их свойства
  при длительном хранении и эксплуатации / В.М. Щетинин, И.В. Тихонов,
  А.В. Токарев // Хим. волокна. – 2006. – № 6. – С. 7-9.
  105. Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и композиционные материалы на
  их основе / К.Е. Перепелкин, Г.И. Кудрявцев // Хим. волокна. – 1981. –
  №5. – С. 5-12.
  106. Компаниец Л.В. Прочность арамидных волокон / Л.В. Компаниец, Г.В.
  Григорян, Э.В. Прут [и др.] // Доклады АН СССР. – 1982. – Т. 264. – №6. –
  С. 1425-1427.
  170
  107. Заболоцкий А.А. Полиармированные (гибридные) композиционные
  материалы / А.А. Заболоцкий, В.Я. Варшавский // Итоги науки и техники.
  Сер. Композиционные материалы. – 1984. – Т.2. –С. 95-103.
  108. Кузнецов В.А. Гибридные композиционные материалы на основе
  химических волокон и нитей с органической матрицей / В.А. Кузнецов //
  Итоги науки и техники. Сер. Химия и технология высокомолекулярных
  соединений. –1986. – Т.21. – С. 199-249.
  109. Пименов Н.В. Полимерные композиционные материалы на основе
  углеродных тканых наполнителей и их гибридных модификаций / Н.В.
  Пименов, Л.Ф. Киркипа, Ю.В. Антипов [и др.] // Труды междунар. конф.
  (ТПКММ-2003). – Москва. – 2004. – С. 275-280.
  110. Ставров В.П. Профили из армированных термопластов с гибридной
  структурой. 1. Конструкция / В.П. Ставров, О.И. Карпович, А.Л. Наркевич
  // Материалы, технологии, инструменты. – 2005. – Т.10. – №4. – С. 101–
  108.
  111. Графов А.В. Полифункциональные неоргано-органические гибридные
  композитные материалы: состояние и тенденции развития и применения /
  А.В. Графов, М.Ж.М. Абади, И.А. Графова // Укр. хим. журн. — 2005. —
  Т. 71. – №11-12. — С. 43-48.
  112. Wang JX. Investigation of the influence of CuO filler and carbon fiber on wear
  and transfer film of nylon composites / JX. Wang, MY. Gu // J. Appl. Polym.
  Sci. – 2004. – Vol.91. – №4. – P. 2397-2401.
  113. Basavaraj E. Sliding wear behavior of nanoclay filled polypropylene/ultra high
  molecular weight polyethylene/carbon short fiber nanocomposites / E.
  Basavaraj, Siddaramaiah // J. Macromol. Sci. A. – 2010. – Vol.47. – №6. – P.
  558-563.
  114. Li J. Sliding wear performance of TiO[2]/short carbon fiber/polyamide 66
  hybrid composites / J. Li, Z.N. Liang // Polym.-Plast. Technol. and Eng. –
  2010. – Vol.49. – №8. – P. 848-852.  171
  115. Веттегрень В.И. Влияние формы и концентрации частиц наполнителей на
  тепловое расширение полимерных композитов / В.И. Веттегрень, А.Я.
  Башкарев, М.А. Суслов // ЖТФ. – 2007. – Т.77. – №10. – С. 135-138.
  116. Баштаник П.І. Вивчення процесу переробки поліропілену з
  поліволокнистим армуючим наповнювачем / П.І. Баштаник, Д.О.
  Черваков, В.Г. Овчаренко [та ін.] // Вопр. хим. и хим. технологии. – 2007.
  – №6. – С. 141-144.
  117. Бюллер К.-У. Тепло- и термостойкие полимеры / К.-У. Бюллер; под ред.
  Я.С. Выгодского; пер. с нем. Н.В. Афанасьева и Г.М. Цейтлина. – М.:
  Химия, 1984. – 1056 с.
  118. Куперман А.М. Влияние основных факторов на реализацию прочности
  параарамидных волокон в однонаправленных органопластиках / А.М.
  Куперман, С.Л. Баисенов, Э.С. Зеленский [и др.] // Докл. междун. конф. по
  хим. волокнам (Химволокно-2000). – Тверь. – 2000. – С. 120-127.
  119. Носов М.П. Влияние крутки на композитное упрочнение комплексных
  нитей из жесткоцепных полимеров / М.П. Носов, Н.И. Вагин, В.А.
  Смирнова // Хим. волокна. – 1992. – №3. – С. 24 – 26.
  120. Жданюк С.А. Фуллерены и углеродные нанотрубки в конденсированных
  средах / С.А. Жданюк, Э.М. Шпилевский // Матер. 3-го междунар.
  семинара (Наноструктурные материалы-2004). – Минск. – 2004. – С. 13-15.
  121. Седов В.П. Подготовка концентрата фуллерена С60 методом
  фракционного концентрирования / В.П. Седов. – Гатчина: ПИЯФ РАН,
  2002. – 20 с.
  122. Фомичев И.А. Получение термостойких полимерных материалов в
  магнитном поле / И.А. Фомичев, А.И. Буря, М.Г. Губенков // Электронная
  обработка материалов. – 1978. – №4. – С. 26-27
  123. Добровольский А.Г. Абразивная износостойкость материалов: справочное
  пособие / А.Г. Добровольский, П.И. Кошеленко. – К.: Техника, 1989. –
  120с.


  172
  124. Планирование эксперимента и применение вычислительной техники в
  процессе синтеза резины // под ред. В.Ф.Евстратова и А.Г.Шварца. – М.:
  Химия, 1970. – 255с.
  125. Липатов Ю.С. Физико-химические свойства и структура полимеров /
  Ю.С. Липатов, Е.В. Лебедев, Л.И. Безрук // О влиянии малых полимерных
  добавок на свойства полимеров. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 3-11.
  126. Liu X. Facile way to disperse single-walled carbon nanotubes using a
  monocovalent method and their reinforcing effect in poly(methyl methacrylate)
  composites / X. Liu, M.B. Chan-Park // J. Appl. Polym. Sci. – 2009. – Vol.114.
  – №6. – P. 3414-3419.
  127. Скаскевич А.А. Малонаполненные триботехнические нанокомпозиты на
  термопластичных матрицах / А.А. Скаскевич, А.С. Гоцко, Л.В. Михайлова
  // О природе трения твердых тел: тез. докл. междунар. симпоз. (Балтриб-2002). – Гомель. – 2002. – С. 92-93.
  128. Каблов Е.Н. Полимерные композиционные материалы для
  авиакосмической техники / Е.Н. Каблов // Тез. докл. междунар. конф.
  Полимерные композиты и трибология (Поликомтриб-2005). – Гомель. –
  2005. – С. 10-13.
  129. Noginova N. Magnetic resonance in nanoparticles: between ferro- and
  paramagnetism / N. Noginova, F. Chen, T. Weaver [et al.] // J. Phys.: Condens.
  Matter. – 2007. –Vol.19. – №24. – Р. 246208.
  130. Романова Т.А. ИК-спектроскопические характеристики термостойких
  волокнообразующих полимеров / Т.А. Романова, Л.М. Левитес, М.В.
  Шаблыгин [и др.] // Хим. волокна. – 1980. – №2. – С.27.
  131. Семенович Г.М. ИК и ЯМР спектроскопия полимеров: справочник по
  физической химии полимеров. В 3 т. Т. 3. / Г.М. Семенович, Т.С. Храмова. –
  К.: Наукова думка, 1985. – 589 с.
  132. Дехант И. Инфракрасная спектроскопия полимеров / И. Дехант, Р. Данц, В.
  Киммер [и др.]; под ред. Э.Ф. Олейника; пер. с нем. В. Архангельского. –
  М.: Химия, 1976. – 472 с.


  173
  133. Беляев А.А. Межмолекулярные взаимодействия в ароматических
  полиамидах / А.А. Беляев, Е.П. Краснов, А.Е. Степаньян //
  Высокомолекулярные соединения. Сер. А. – 1978. – Т.20. – №2. – С. 386-390.
  134. Шаблыгин М.В. Влияние водородной связи на процессы
  самоупорядочения при воздействии температуры на ароматические
  полиамиды / М.В. Шаблыгин, О.А. Никитина, Т.А. Белоусова [и др.] //
  Высокомолекулярные соединения. Сер. А. – 1982. – Т.24. – №5. – С. 984-989.
  135. Буря А.И. Инфракрасный спектр как источник информации о степени
  кристалличности композитов на основе фенилона / А.И. Буря, А.С. Редчук,
  Е.Ф. Кудина // Композитные материалы. – 2008. – Т.2. – №2. – С. 79-83.
  136. Коршак В.В. Химическое строение и температурные характеристики
  полимеров / В.В. Коршак. – М.: Наука, 1970. – 367 с.
  137. Конев А.Н. Фуллерены С60 и С70 – новый класс ингибиторов деструкции
  полимеров: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. хим. наук: 02.00.06 /
  Конев Алексей Николаевич; Нижегор. гос. ун-т. – Н. Новгород, 2006. –
  25с.
  138. Шестак Я. Теория термического анализа. Физико-химические свойства
  твердых неорганических веществ / Я. Шестак; пер. с англ. И.В.
  Архангельского, Ю.Г. Метлина, Т.И. Щербак. – М.: Мир, 1987. – 456 с.
  139. Zuru A.A. A new technique for determination of the possible reaction
  mechanism from non-isothermal thermogravimetric data / A.A. Zuru, R.
  Whitehead, D.L. Criffiths // Thermochim. Acta. – 1990. – Vol.164.– Р.285-305.
  140. Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров /
  Ю.К. Годовский. – М.: Химия, 1976. – 218 с.
  141. Пивень А.Н. Теплофизические свойства полимерных материалов / А.Н.
  Пивень, Н.А. Гречаная, И.И. Чернобыльский. – К.: Вища школа, 1976. –
  180 с.


  174
  142. Привалко В.П. Калориметрическое исследование наполненных линейных
  полиуретанов / В.П. Привалко, Ю.С. Липатов, Ю.Ю. Керча [и др.] //
  Высокомолекулярные соединения. Сер. А. – 1971. – Т.13. – №1. – С. 103-110.
  143. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров / Ю.С.
  Липатов. – М.: Химия, 1977. – 304 с.
  144. Пахаренко В.А. Теплофизические и реологические характеристики и
  коэффициенты трения наполненных термопластов / В.А. Пахаренко, В.Г.
  Зверлин, В.П. Привалко [и др.]. – К.: Наукова думка, 1983. – 279 с.
  145. Ларков А.В. Сопротивление материалов / А.В. Ларков. – М.: Высшая
  школа, 1963. – 762 с.
  146. Burya A.I. The influence of ultradispersed ceramics by tribotechnical
  characteristics of composites / A.I. Burya, N.T. Arlamova, V.V. Ilyshonok //
  Abstracts of papers 7th European polymer federation Symposium on polymeric
  materials. – 1998. – Szczecin. – Р.79-80.
  147. Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский. – М.:
  Машиностроение, 1968. – 480 с.
  148. Burya A.I. Kinetics of changes of aromatic polyamide phenilon`s friction
  surface / A.I. Burya, O.G. Prikhod`ko, M.V. Burmistr // Research and
  Development in Mechanical Industry: materials of 3rd International Conference
  (RaDMI 2003). –2003. – Herceg Novi. – Vol.1. – P. 28-36.
  149. McEwen Ch.N. C60 as radical sponge / Ch.N. McEwen, R.G. McKay, B.S.
  Larsen // JACS. – 1992. – Vol.114. – P. 4412–4414.
  150. Кущ С.Д. Фуллереновая чернь как эффективная добавка в смазочные
  материалы / С.Д. Кущ, В.И. Комарова, А.И. Комаров // Углеродные
  наноструктуры: сб. научн. трудов / Инст. тепло- и массобмена им. А.В.
  Лыкова. – Минск, 2006. – С. 277–283.
  151. Билик Ш.М. Пары трения металл-пластмасса в машинах и механизмах /
  Ш.М. Билик. – М.: Машиностроение, 1965. – 304с.  175
  152. Буря А.И. Физико-химические исследования органопластиков на основе
  фенилона / А.И. Буря, Н.Т. Арламова, Т.К. Мусина [и др.] // Методи
  хімічного аналізу: тези доп. 2-го міжнар. симпозіуму. – 2005. – Ужгород. –
  С. 77-78.
  153. Сіренко Г.О. Пошук оптимального вмісту вуглецевого волокна в
  полімерній матриці антифрикційного композиту / Г.О. Сіренко, Л.Я.
  Мідак, М.Б. Квич // Фіз. і хім. тверд. тіла. – 2006. – Т. 7. – № 1. – С. 172-176.
  154. Chattopadhyay S.K. Mechanical, thermal and morphological properties of
  maleic anhydride-polypropylene compatibilized and chemical modified
  banana-fiber-reinforsed polypropylene composites / S.K. Chattopadhyay,
  R.K. Khandal, R. Uppaluri [et al.] // J. Appl. Polym. Sci. – 2010. – Vol.117. –
  №3. – P. 1731-1740.
  155. К е рб е р М .Л . Т е р м о п л а с ти ч н ые п о л и м е рн ы е к о мп о з иц ио н н ые м а т е р и а л ы
  д л я а в то м об и л е с тр ое н ия / М .Л . К е р б е р , Т .П . Кр а в ч е нк о // П л а с т . м а с с ы .
  – 2000. – № 9. – С . 46-48.
  156. Редчук А.С. Сравнительный анализ ИК-спектров некоторых
  полифениленфталамидов / А.С. Редчук, А.И. Буря // Полимерный
  журнал. – 2011. – Т.33. – №2. – С. 128-132.
  157. Тугов И.И. Химия и физика полимеров / И.И. Тугов, Г.И. Костыркина. –
  М.: Химия, 1989. – 432 с.
  158. Херцберг Р.В. Деформация и механика разрушения конструкционных
  материалов / Р.В. Херцберг; под ред. М.Л. Берштейна, С.П. Ефименко;
  пер. с англ. А.М. Бернштейна. – М.: Металлургия, 1989. – 576 с.
  159. Каргин В.А. Структура и механические свойства полимеров / В.А.
  Каргин. – М.: Высшая школа, 1979 – 452 с.
  160. Дитякина Н.А. Термопласты, армированные химическими волокнами /
  Н.А. Дитякина, М.М. Ревяко // Полимерные композиты и трибология: тез.
  докл. междунар. конф. (Поликомтриб-2005). – 2005. – Гомель. – С. 72-73.  176
  161. Абрамов Л.М. Состояние и перспективы применения и изготовления
  пластмассовых деталей тракторов и сельхозмашин / Л.М. Абрамов, Л.М.
  Крейдлин, Ю.Ф. Климчук // Применение полимерных материалов в
  сельскохозяйственных машинах: тез. докл. всесоюзн. научн.-техн.
  семинара. – 1980. – Ростов-на-Дону. – Ч.І. – С. 4-7.
  162. Буря А.И. Влияние вторичной переработки на ударную вязкость
  углепластиков на основе полиамида-6 / А.И. Буря, А.Д. Деркач, А.И.
  Свириденок // Ресурсосберегающие экотехнологии: возобновление и
  экономия энергии, сырья и материалов: тез. докл. 4-й междунар. научно-техн. конф. – 2000. – Гродно. – С. 42-43.
  163. Буря А.И. Результаты испытаний полимерных глазков шнека жатки
  зерноуборочных комбайнов / А.И. Буря, А.И. Николаенко, Е.А. Черненко
  [и др.] // Применение полимерных материалов в деталях
  сельскохозяйственных машин: сб. научн. трудов / Днепропетровкский
  Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. –
  Днепропетровск, 1989. – С. 97-100.
  164. Буря А.И. Применение углепластиков в узлах трения зарубежных
  зерноуборочных комбайнов / А.И. Буря, А.Д. Деркач, П.Ф. Корбут //
  Композиционные материалы в промышленности: материалы 21-ой
  междунар ежег. научн.-практ. конф (Славполиком). – 2001. – Ялта. – С 19-20.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)