ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО ОЧИСНИКА ВОРОХУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ : ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ВОРОХА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО ОЧИСНИКА ВОРОХУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
 • Альтернативное название:
 • ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ВОРОХА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
 • Кол-во страниц:
 • 237
 • ВУЗ:
 • бережанський аГротехнічний інститут
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
  ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОкОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
  «бережанський аГротехнічний інститут»


  На правах рукопису


  РАМШ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ
  УДК 631.361  ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО ОЧИСНИКА ВОРОХУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

  05.05.11 машини і засоби механізації

  сільськогосподарського виробництва  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник: к. т. н., доцент Барановський Віктор Миколайович  Тернопіль 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП ...................................................................................................
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СЕПАРАЦІЇ ТА КОНСТРУКТИВНИХ СХЕМ ОЧИСНИКІВ ВОРОХУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ...........................................................................................................
  1.1. Огляд технологічних процесів і аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів
  1.2. Обґрунтування вибору робочого органу та аналіз результатів проведених досліджень ..................................................................................
  1.3. Мета та завдання дослідження .....................................................
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ КОМБІНОВАНОГО ОЧИСНИКА ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ.............................................................................................
  2.1. Розрахунок секундної подачі вороху до очисника.
  2.2. Обґрунтування параметрів жолоба робочих русел очисника
  2.3. Дослідження коефіцієнта кінематичної взаємодії коренеплодів з рифом шнека...........................................................................
  2.4. Висновки до розділу......................................................................
  РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ..................................................
  3.1. Програма, об’єкт і предмет експериментальних досліджень комбінованого очисника вороху коренеплодів.
  3.2. Методика проведення лабораторних досліджень
  комбінованого очисника вороху цукрових буряків......................................
  3.3. Методика проведення порівняльних досліджень комбінованого очисника вороху коренеплодів.............................................
  РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМБІНОВАНОГО ОЧИСНИКА ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ.
  4.1. Результати лабораторно-польових експериментальних досліджень маси налиплого грунту....................................................
  4.2. Експериментальні польові дослідження комбінованого очисника
  4.2.1. Дослідження продуктивності роботи очисника...
  4.2.2. Результати дослідження показників якості роботи очисника.
  4.2.3. Порівняльні польові дослідження модернізованої КМ...........
  4.3. Висновки до розділу.....................................................................
  РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ комбінованого ОЧИСНИКА .................................................................
  5.1. Розрахунок показників економічної ефективності використання комбінованого очисника.............................................
  5.2. Напрямки вдосконалення очисних робочих органів КМ.......
  5.3. Висновки до розділу......................................................................
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ .......................................
  ДОДАТКИ ..............................................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................  4


  10

  10

  31
  45


  47
  47
  65

  82
  100

  102

  102

  110

  120


  124

  124

  137
  137
  141
  146
  148

  151

  151
  158
  161
  162
  165
  222


  ВСТУП

  Актаьість теи досліджень. Збільшення обсягів виробництва коренеплодів цукрових буряків пояснюється значним попитом продукції переробки цукрової сировини, який визначається необхідністю забезпечення кормової бази тваринництва України та реалізацією цукру за її межами.
  Підвищення ефективності виробництва та покращення якості продукції вимагає принципово нових підходів до розроблення й упровадження нових прогресивних технологій збирання коренеплодів цукрових буряків. Своєчасне збирання цукрових буряків в оптимальні агротехнічні терміни при мінімальних втратах і найменших затратах праці одне з важливих завдань, вирішення якого вимагає створення високопродуктивної збиральної техніки.
  Головною тенденцією розроблення сучасних коренезбиральних машин (КМ) є підвищення їх експлуатаційних показників і показників якості виконання технологічного процесу, які визначають технічний рівень збиральної техніки, розвиток і виробництво якої в Україні за останні роки практично припинився.
  Основною причиною зниження ефективності виробництва коренеплодів є недосконалість техніки для збирання цукрових буряків і невідповідність якості цукросировини вимогам, які висуваються Держстандартом України. Збирання врожаю цукрових буряків є одним із найскладніших і енергоємних процесів, у тому числі й за кількістю технологічних операцій: збирання гички та очищення її залишків з головок, викопування коренеплодів, очищення викопаного вороху від домішок тощо.
  Від вибору конструктивно-компонувальних схем очисних робочих органів, їх конструктивно-кінематичних параметрів залежить якість очищення коренеплодів від домішок, їх пошкодження та втрати, що в кінцевому результаті регламентує кількісні показники та показники якості цукросировини.
  Одним із резервів підвищення якості очищення коренеплодів цукрових буряків є поліпшення технологічного процесу відокремлення домішок від коренеплодів шляхом застосування комбінованих очисників, які поєднують у собі систему поперечних шнеків, над якими встановлено горизонтальний вал з очисними пружними елементами. Інтенсифікація процесу відокремлення вільного і налиплого грунту та рослинних домішок відбувається за рахунок значного підвищення динамічності процесу очищення вороху шляхом використання додаткового ефекту одночасної взаємодії очисних пружних елементів з поверхнею тіла коренеплодів.
  Удосконалення існуючих технологічних процесів відокремлення домішок від коренеплодів і створення високоефективних комбінованих очисників КМ дозволить підвищити показники якості збирання цукрових буряків, зменшити транспортні втрати, пов’язані з перевезенням ґрунту з поля та зберегти його родючість.
  У зв’язку з цим, розроблення нових активних робочих органів для відок- ремлення домішок від коренеплодів і дослідження впливу їх основних конструктивно-кінематичних параметрів для поліпшення показників якості роботи КМ є важливим актуальним народногосподарським завданням.
  Звязок оботи з наковими погааи планами теаи Розроблення конструкції комбінованого очисника та обґрунтування параметрів робочих органів були проведені відповідно до наукової тематики ВП НУБіПУ «Бережанський агротехнічний інститут» за темою Комплексна механізація виробничих процесів в АПК”, № держреєстрації 0108U008826. Робота є складовою частиною вирішення проблеми з розроблення та впровадження машин для збирання коренеплодів у рамках цільової комплексної державної науково-технічної програми Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в промисловості, енергетиці та агропромисловому комплексі” на 2006-2010 рр., затвердженої Міністерством освіти і науки України.
  Мета і задачі дслджння. Метою роботи є підвищення показників якості очищення коренеплодів цукрових буряків шляхом удосконалення конструкції та вибору раціональних параметрів комбінованого очисника.
  Для досягнення мети поставлені такі завдання:
  - на основі проведеного аналізу технологічних процесів відокремлення домішок від коренеплодів розробити конструктивно-технологічну схему комбінованого очисника;
  - теоретично обгрунтувати основні параметри комбінованого очисника на основі розроблення та порівняльного аналізу математичних моделей, які характеризують взаємозв’язок секундної подачі викопаного вороху цукрових буряків і необхідної пропускної здатності та продуктивності жолоба робочих русел очисника;
  - розробити математичну модель функціональної залежності коефіцієнта кінематичної взаємодії коренеплодів із рифом шнека від параметрів процесу;
  - експериментально підтвердити адекватність розроблених математичних моделей;
  - провести експериментальні дослідження ефективності процесу відокремлення налиплого грунту на поверхні тіла коренеплодів цукрових буряків комбінованим очисником;
  - провести польові порівняльні дослідження показників якості роботи удосконаленої та базової КМ і визначити економічну ефективність її застосування.
  Об'єкт дослідження технологічний процес відокремлення домішок від коренеплодів комбінованим очисником, викопаний ворох коренеплодів.
  Предмет дослідження конструктивно-кінематичні параметри та показники якості роботи комбінованого очисника.
  Методи дослідження. Теоретичні дослідження базувалися на механіко-математичному моделюванні процесу відокремлення домішок від коренеплодів із використанням основних положень теоретичної механіки, вищої математики, теорії машин і механізмів. Експериментальні дослідження комбінованого очисника проводились у лабораторних і польових умовах згідно з методикою математичного планування та реалізації багатофакторних експериментів і проведення випробувань. Розрахунки теоретичного аналізу та обробка експери- ментальних даних проводилися з використанням прикладних програм для ПК.
  Наукова новизна одержаних результатів. Обґрунтовано технологічний процес відокремлення домішок від коренеплодів цукрових буряків і основні конструктивно-кінематичні параметри комбінованого очисника. На цій підставі вперше одержано:
  - математичні моделі, які характеризують взаємозв’язок секундної подачі викопаного вороху та пропускної здатності комбінованого очисника з необхідною розрахунковою продуктивністю жолоба робочих русел залежно від умов роботи КМ, розмірних параметрів коренеплодів і конструктивних параметрів копача та комбінованого очисника;
  - математичну модель, яка характеризує зміну коефіцієнта кінематичної взаємодії коренеплодів з рифом шнека залежно від параметрів процесу;
  - рівняння для визначення мінімальної і максимальної частоти обертання шнека та продуктивності жолоба залежно від параметрів очисника;
  - емпіричні рівняння регресії, які характеризують:
  - ефективність процесу відокремлення налиплого грунту з поверхні тіла коренеплодів конкретизованої маси від діаметра і частоти обертання шнека та пружних очисних елементів;
  - зміну продуктивності комбінованого очисника залежно від умов роботи КМ і параметрів жолоба робочих русел очисника;
  - загальну кількість домішок, масу налиплого грунту, загальну кількість рослинних домішок і загальні пошкодження коренеплодів від швидкості руху КМ, частоти обертання шнека та пружних очисних елементів.
  Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано і експериментально обґрунтовано удосконалену конструкцію комбінованого очисника та визначено його основні раціональні конструктивно-кінематичні параметри. Запропоновано рекомендації для вибору раціональних параметрів комбінованого очисника та його застосування. Результати агротехнічної оцінки модернізованої МКП-4 та базової КМ підтвердили технологічну ефективність роботи очисника у виробничих умовах. Конструктивна новизна технічного рішення захищена 3 патентами України №№ 46920, 46919, 71157 на винаходи. Результати досліджень прийняті ВАТ «БОРЕКС» (м. Бородянка, Київської обл.) для розроблення та вдосконалення існуючих КМ.
  Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні дослідження за темою дисертації здобувачем отримано особисто, постановка завдань, аналіз і трактування одержаних результатів виконано спільно з науковим керівником. У технічних рішеннях частка всіх співавторів однакова. Особиста участь здобувача: запропоновано конструктивну схему комбінованого очисника; одержано математичні моделі, які характеризують взаємозв’язок секундної подачі викопаного вороху та пропускної здатності комбінованого очисника з необхідною розрахунковою продуктивністю жолоба робочих русел; одержано математичну модель, яка характеризує зміну коефіцієнта кінематичної взаємодії коренеплодів з рифом шнека; одержано рівняння для визначення мінімальної і максимальної частоти обертання шнека та продуктивності очисника; отримано регресійні залежності зміни: маси налиплого грунту з поверхні тіла коренеплодів конкретизованої маси від параметрів процесу; продуктивності комбінованого очисника залежно від умов роботи КМ і параметрів жолоба робочих русел очисника; загальної кількості домішок, маси налиплого грунту, загальні пошкодження коренеплодів від швидкості руху КМ, частоти обертання шнека та пружних очисних елементів.
  Апробація роботи. Основні положення і результати досліджень доповідалися та отримали позитивну оцінку на 9-ій міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті акад. Петра Василенка, (м. Львів, ЛНАУ, 2008 р.); на міжн. наук.-техн. конф. «Прогресивні технології і обладнання в машино- і приладобудуванні» (м. Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011 р.); на першій наук.-техн. конф. ф-ту перероб. і харч. виробн. (м. Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011 р.); на десятій міжн. наук.-метод. конф. «Іноваційні напрямки розвитку технічного сервісу машин» (м. Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2012 р.); на III міжн. нак. конф. Земля України потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави” (м. Вінниця, ВНАУ, 2012 р.).
  Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації опубліковано в 14 наукових працях, із них 9 статей у фахових виданнях ВАК України, 3 патенти України на винаходи та 2 тези конференцій.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків і пропозицій, списку використаної літератури зі 153 найменувань та 42 додатків. Основна частина виконана на 164 сторінках, містить 61 рисунок і 8 таблиць. Загальний обсяг роботи складає 237 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

  1. У дисертаційній роботі вперше вирішено наукове завдання підвищення показників якості очищення цукрових буряків від домішок шляхом розроблення та обґрунтування параметрів комбінованого очисника. Підвищення показників якості роботи очисників досягнуто за рахунок інтенсифікації динамічної дії на ворох очисних елементів комбінованого очисника із його обґрунтованими раціональними параметрами.
  2. Уперше розроблено детерміновані математичні моделі, які описують взаємозв’язок секундної подачі вороху та необхідної пропускної здатності комбінованого очисника залежно від параметрів копача, очисника та коренеплодів і умов роботи КМ, які зростають прямо пропорційно швидкості руху копача та кількості рядків і знаходяться в межах 70160 кг/с при зміні швидкості руху машини 1,4...1,8 (м/с), кількості рядків 4, 6 і коефіцієнта сепарації викопаного вороху на шляху його переміщення до очисника = 0,5.
  3. Працездатність роботи очисника характеризується коефіцієнтом технологічної працездатності за умови та виконується у межах зміни коефіцієнта заповнення простору жолоба очисника , питомої маси вороху (кг/м2), коефіцієнта сепарації домішок очисником для діаметра шнека м. Зміна мінімальної частоти обертання шнека залежно від пропускної здатності має прямо пропорційний характер, а основні значення знаходяться в межах 150500 об/хв для відповідної зміни секундної подачі 70160 кг/с.
  4. Розрахункова продуктивність комбінованого очисника, що знаходиться у межах 50...150 (кг/с) залежно від коефіцієнта заповнення простору жолоба очисника , регламентована його пропускною здатністю та забезпечується при значеннях діаметра шнека 0,22 м, частоти обертання шнека 440 об/хв і коефіцієнта заповнення 0,5.
  5. Уперше розроблено математичні моделі, які характеризують зміну коефіцієнта кінематичної взаємодії центра мас коренеплоду із рифом шнека залежно від параметрів очисника. При цьому скочування коренеплодів по робочій гілці гірки є раціональнішим порівняно з їх вільним польотом до моменту контакту з рифом шнека. Водночас частота обертання шнека , яка забезпечує умову , може бути більшою в 1,3 раза порівняно з другим випадком, і при > 350 об/хв і > 560 об/хв пошкодження коренеплодів перевищують межі згідно з агротехнічними вимогами до КМ.
  6. На підставі експериментальних досліджень встановлено, що суттєве зростання відокремлення маси налиплого грунту від коренеплодів відбувається при збільшенні частоти обертання шнека від 150 до 450 об/хв, діаметра шнека від 0,18 до 0,21 м і частоти обертання очисного вала від 60 до 110 об/хв. Залежно від збільшення кількість налиплого грунту зменшується приблизно в 2,53,0 рази.
  7. Доведено, що зміна продуктивності очисника знаходиться в межах 4075 (кг/с), при цьому розбіжність значень, отриманих теоретично й експериментально, знаходиться у межах 815 %. Можна констатувати, що загальна теоретична модель у загальному в повній мірі описує реальний процес зміни продуктивності.
  8. За результатами теоретичних і експериментальних досліджень рекомендовані такі основні раціональні параметри комбінованого очисника: діаметр шнека 0,220,24 (м); частота обертання шнека 440500 (об/хв); частота обертання приводного вала 100110 (об/хв); крок шнека 0,35 м.
  9. На підставі проведених порівняльних досліджень удосконаленої та серійної КМ встановлено, що застосування приводного вала з очисними елементами призводить до зменшення загальної забрудненості вороху домішками в середньому в 1,8 раза; налиплого грунту на коренеплодах в 2,0 рази; рослинних домішок 1,2 раза.
  Застосування комбінованого очисника найраціональніше в умовах надмірної вологості грунту, в яких показники якості роботи серійних машин незадовільні. Загальний економічний ефект за рік експлуатації КМ становить 22850,1 грн, або 84,6 грн на 1 га.

  Результати досліджень прийняті ВАТ «БОРЕКС» для розроблення та вдосконалення існуючих КМ. Конструктивна новизна технічного рішення підтверджена 3 патентами України на винаходи.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1 Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи адатованого застосування коренезбиральних машин / В.М. Барановський, М.Р. Паньків // Зб. наук. праць 1-ої міжн. наук.-практ. конф. Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин”. Тернопіль, 2004. С. 192198.
  2. Погорелый Л.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л.В. Погорелый, М.В. Татьянко. К. : Феникс, 2004. 232 с.
  3 Гевко Р.Б. Викопувально-очисні пристрої бурякозбиральних машин: конструювання і розрахунок / Р.Б. Гевко. Тернопіль,1997. 120 с.
  4. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / [Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський та ін.]. Луцьк, 1999. 168 с.
  5. Барановський В. Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин / Віктор Барановський // Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2006. Т. 11, № 2. С. 6775.
  6. Погорілий М. Закономірності розвитку бурякозбиральної техніки та обгрунтування раціональних обрисів вітчизняних машин / Максим Погорілий // Техніка АПК. 1999. № 3. С. 812.
  7. Свеклоуборочные машины. Конструирование и расчет [Погорелый Л.В., Татьянко Н.В., Брей В.В.и др.] ; под ред. Л.В. Погорелого. К. : Техніка, 1983. 168 с.
  8. Напрямки вдосконалення сепаруючих робочих органів коренезби- ральних машин / В.М. Барановський, В.Б. Онищенко, В.О. Соломка [та ін.] // Механізація сільськогосподарського виробництва. Т. ХІІ. 2002. С. 3142.
  9. Погорелый Л.В. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйст- венных машин / Л.В. Погорелый, В.Я. Анилович. К.: Феникс, 2004. 208 с.
  10. Бурякозбиральна техніка: концепція та напрямки сучасного розвитку і прогноз на перспективу / Леонід Погорілий, Дмитро Рева, Георгій Смакоуз [та ін.] // Техніка АПК. 1987. № 2. С. 1518.
  11. Василенко А.А. Шляхи створення радянського бурякозбирального комбайна / Василенко А.А. // Наукові праці інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки. Том ІІ. 1950. 54 с.
  12. Перспективи удосконалення засобів механізації збирання цукрових буряків / Микола Роїк, Анатолій Мазуренко, Георгій Смакоуз [та ін.] // Техніка АПК. 1999. № 3. С. 1622.
  13. Гурченко О. П., Барановський В.М, Кобець А. С. Конструювання універсальної коренезбиральної машини / О. П. Гурченко, В.М. Барановський, А. С. Кобець // Вісник ХДТУСГ. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. 2001. Т 2. Вип. 8. С. 6368.
  14. Аванесов Ю.Б. Свеклоуборочные машины / Ю.Б. Аванесов, В.И. Бессарабов, И.И. Русанов. М., 1979. 351 с.
  15. Погорелый Л.В. Научно-методические принципы обоснования и прогнозирования направлений развития сельскохозяйственной техники нового поколения и гибкие технологические системы / Л.В. Погорелый // Наук. вісник НАУ 1999. Т VI. С. 919.
  16. Тенденції розвитку машин для збирання цукрових буряків / Я.І. Козіброда. Тернопіль : Збруч. 1996. 91 с.
  17. Гевко Б.М. Механізми з гвинтовими пристроями / Б.М. Гевко Б.М., М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський [та ін.] Львів: Світ, 1992. 380 с.
  18. Булгаков В.М. Бурякозбиральна техніка: стан і перспективи її створе- ння / В.М. Булгаков // Техніка АПК. 1995. № 3. С. 56.
  19. Булгаков В.М., Жуковський О.В. Результати експериментальних дос- ліджень вдосконаленого очисника коренеплодів цукрового буряку / В.М. Булгаков, Жуковський О.В. // Механізація сільськогосподарського вироб- ництва. К. : НАУ, 2002. Т. ХІI. С. 291296.
  20. Войтюк Д.Г. Универсальный комплекс свеклоуборочных машин для фермерских хозяйств / Д.Г. Войтюк // Вісник аграрної науки. 1995. № 9. С. 9398.
  21. Хелемендик М.М. Напрями і методи розробки робочих органів сільськосподарських машин / Хелемендик М.М. К. : Аграрна наука, 2001. 208 с.
  22. Данильченко М.Г. Новая конструкция шнекового очистителя уборочных и погрузочных машин. «Технология и организация производства» / М.Г. Данильченко. К. УкрНИИНТИ, 1990. № 1159 (рукопись). Ук90.
  23. Барановський В.М. Конструктивно-технологічні принципи адапти- зації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин / В.М. Барановський // Сільськогосподарські машини. Луцьк : ЛДТУ, 2005. Вип. 13. С. 1824.
  24. Погорілий М.Л. Технологічні принципи інтенсифікації робочих процесів і удосконалення бурякозбиральних машин / М.Л. Погорілий // Київ : НАУ, 1999. Т.5. С. 379387.
  25. Погорілий М. Технологічні і технічні аспекти вдосконалення бурякозбиральної техніки / Максим Погорілий // Техніка АПК. 2000. № 1. С. 14 18.
  26. Результати випробувань модернізованої коренезбиральної машини КС-6Б / М.О. Гандзюк, В.М. Осуховський, І.Г. Ткаченко [та ін.] // Сільсько- господарські машини. Луцьк : ЛДТУ, 2000. Вип. 7. С. 2530.
  27. Паньків М.Р. Експериментальні дослідження сепарації вороху коренеплодів кулачково-вальцьовим очисником / М.Р.Паньків, І.Б. Гевко // Науковий вісник НАУ. К. : НАУ, 2002. Вип. 80. С. 253262.
  28. Гевко Б.М. Конструктивно-технологічні схеми сепараційних робочих органів бурякозбиральних машин / Б.М. Гевко, Н.Є. Вивюрка // Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2000. Т. 5, № 3. С. 2833.
  29. Żdarsky I. Biologiche a fyzikalne mechanicke vlastnosti cukrovky z hlediska mechanizace sklirne / I. Żdarsky // Zemëdelska technika. 1964. № 11. S. 657 672.
  30. ZuckerrübenErntesystem sechsreihig: Köpfroder KR 6-II. Franz Kleine, Maschinenfarbi K GmbH Co, 1987. 4 s.
  31. Van Kempen Ph. La recolte de terre / Ph. Van Kempen // La Pomme de Terre Francaise. 1986. s. 193197.
  32. Сільськогосподарські та меліоративні машини. Описовий курс: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін. За ред. Д.Г. Войтюка. К.: Наукова думка, 2004 558 с.
  33. Пат. № 28465 Україна. МПК А01D/33.08. Очисна система вороху коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Дубчак Н.А., Олійник О.Ф.; заявник і патентовласник Тернопільський державн. техніч. університет ім. І. Пулюя. № u 200708888 ; заявл. 01.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
  34. Паньків М.Р. Очисна система вороху коренеплодів / М.Р. Паньків, Н.А. Дубчак, В.М. Барановський, // Вісник ХНТУСГ. Механізація сільськогосподарського виробництва”. 2007. Т. 1. Вип. 59. С. 33-36.
  35. Механизация производства сахарной свеклы // О.А. Маковецкий, В.В. Брей, Л.В. Погорелый [и др.]. К. : Урожай, 1991. 184 с.
  36. Проспект фірми «Моро»: «MOREAU. Sugar beet harvester. Share Lifter.
  37. Bunkerkopfroder V202-V100 von Grund aufneu // Проспект фірми Stoll” (ФРН).
  38. Гевко Р.Б. Роторные очистители корнеуборочных машин / Р.Б. Гевко // Пути повышения эффективности свеклосахарного производства России в условиях рыночной экономики. Рамонь, 1996. С. 1920.
  39. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивних параметрів сепаруючих поверхонь із умови не пошкодження коренеплодів / Р.Б. Гевко // Механізація сільськогосподарського виробництва. К : НАУ, 1999. Т. VI. С. 2026.
  40. Kanafojski Cz. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych / Cz. Kanafojski, T. Karwowski // Maczyny do zbioru ziemioplodow. Warszawa: PWRiL, 1972. T.2 933 str.
  41. Шабельник Б.П. Теорія і практика обгрунтування параметрів робочих органів бурякозбиральних машин / Шабельник Б.П. Харків, 2001. 314 с.
  42. Шабельник Б.П. Разработка технологического процесса очистки корнеплодов и создание конвейеров-очистителей свеклоуборочных машин : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.20.11 Механизация сельскохозяйственного производства” / Шабельник Борис Петрович. Ростов-на-Дону, 1986. 41 с.
  43. Тунік І.Г. Огляд конструктивно-технологічних схем бурякозбираль- них машин і їх транспортно-сепаруючих робочих органів / І.Г. Тунік, А.П. Безпальок, Р.В. Комар // Сільськогосподарські машини. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛТДУ, 1999. Вип. 5. С. 263270.
  44. Результаты испытаний свеклоуборочной машины с эксперимен- тальным очистителем сахарной свеклы от почвы / Б.П. Шабельник, И.Г. Бойко, А.П. Скорик [и др.] // Сб. науч. тр. МИИСП. М. : МИИСП, 1978. Т. 15. Вып. 2. с. 5759.
  45. Напрямки вдосконалення шнекових очисників вороху / В.М. Барановський, О.В. Барановський, О.М. Постол [та ін.] // Науковий вісник НАУ. Вип. 80, ч. 1. 2005. С. 249255.
  46. Павельчак О.Б. Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів очисників коренеплодів: дис...кандидата техн. наук : 05.05.11 / О.Б. ПавельчакН.Є. . Луцьк, 2000. 166 с.
  47. Bulich C. Biotechnische Einflussfaktoren auf die Köpfgualität von Zuckerrüben: іnang. diss/ C. Bulich. Bonn, 1990. 153 s.
  48. ZuckerrübenErntesystem sechsreihig: Köpfroder KR 6-II. Franz Kleine, Maschinenfarbi K GmbH Co, 1987. 4 s.
  49. Патент № 40286А, Україна. МПК А 01D 33/08. Транспортно-очисний пристрій коренеплодів / Гевко І.Б., Вивюрка Н.Є.; заявник і власник Тернопільський держав. техніч. університет ім. І. Пулюя. № 20021210609 ; опубл. 15.09.01. Бюл. № 9.
  50. Fechler P. Hinweise und Erfahrungen zur Senkung der Ernte-verluste bein Kopfen von Zuckerruben mit dem Kopflader / P. Fechler // Landtechnik Iformation. 1977. Vol. 16, № 10. P. 170172.
  51. Mindin R.D. Calculation of mass descriptions of root crops / R.D. Mindin // Proc.First. at.Cong. Appl. Mech. Chicago. 2003. p. 2530.
  52. Погорелый Л.В. Технологические и технические основы совершенст- вования механизированных процессов уборки сахарной свеклы : автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт. техн. наук : спец. 05.20.11 Механизация сельскохо- зяйственного производства” / Л.В. Погорелый. К., 1974. 41 с.
  53. Петрикович Ю.Я. Тенденції розвитку сепаруючих пристроїв корене- збиральних машин / Ю.Я. Петрикович, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2000. Вип. 7. С. 115120.
  54. Ушаков А.Ф. Комплексная механизация уборки сахарной свеклы / А.Ф. Ушаков. Изд-во УАСХН., 1969. 245 с.
  55. Гевко Б.М. Конструктивно-технологічні схеми сепараційних робочих органів бурякозбиральних машин / Б.М. Гевко, Н.Є. Вивюрка // Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2000. Т. 5, № 3. С. 2833.56. Патент ФРН № 2239783.
  56. Spaldings // Agricultural catalogue. 1999. Р. 271.
  57. Mindin R.D. Effects of am oscillating tangential force on the contact surfaces of elastic sphercs / R.D. Mindin, W.P. Mason, H. Derisiewich //Proc. First. Nat.Cong. Appl. Mech. Chicago. 1951. p. 203208.
  58. Victor sugar beet harvesters // Проспект фірми Garford Farm Machinery”. 1998. Р.12.
  59. Bunkerkopfroder V202-V100 von Grund aufneu // Проспект фірми Stoll” (ФРН).
  60. Thompson G. Sugar Beet harvesting machine / G. Thompson. Britich Sugar Beet Reviow. 1987. Vol. 55, № 4. P. 59.
  61. КД 46.16.01.005-93. Випробування сільськогосподарської техніки. Основні положення. К., 1993. 34 с.
  62. ДСТУ 2258-93. Машини бурякозбиральні. К. : Держстандарт України, 1993. 18 с.
  63. Пат. № 39356А, Україна, МПК A 01D 33/08. Очисний пристрій коре- незбиральної машини / Пилипець М.І., Паньків М.Р.; заявник і патентовласник Тернопільський держав. техніч. університет ім. І. Пулюя. № 20000053069 ; заявл. 30.05.2000 ; опубл. 15.06.01. Бюл. № 5.
  64. Пат. № 59860А Україна, МПК А 01D 33/08. Очисний пристрій коре- незбиральної машини / Паньків М.Р.; заявник і патентовласник Тернопільський держав. техніч. університет ім. І. Пулюя. № 20021210609 ; заявл. 26.12.02 ; опубл. 15.09.03. Бюл. № 9.
  65. Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів / В.Ю. Рамш, В.М. Барановський, М.Р. Паньків [та ін.] // Наукові нотатки. Луцьк : ЛНТУ, 2011. Вип. 31. С. 298305.
  66. Пат. № 46920 Україна. МПК А 01D 33/08. Комбінований очисник вороху коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Дубчак Н.А., Рамш В.Ю.; заявник і патентовласник Тернопільський держав. техніч. університет ім. І. Пулюя. № u200907498 ; заявл. 17.07.09 ; опубл. 11.01.10. Бюл. № 1.
  67. Пат. № 46919 Україна. МПК А 01D 33/08. Очисна система вороху коренеплодів / Паньків М.Р., Барановський В.М., Постол О.М., Рамш В.Ю.; заявник і патентовласник Тернопільський держав. техніч. університет ім. І. Пулюя. № u200907496 ; заявл. 17.07.09 ; опубл. 11.01.10. Бюл. № 1.
  68. Погорілий Л.В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машино- знавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління / Л.В. Погорілий // Механізація сільськогосподарського виробництва. Харків, 2003. Вип. 20. С. 1026.
  69. Погорілий Л.В. Фізико-механічні властивості коренів цукрових буряків у зв’язку з механізацією процесу їх збирання / Л.В. Погорілий, В.В. Брей // Вісник сільськогосподарської науки. К., 1971. № 3. С. 3137.
  70. Погорілий М.Л. Механічні характеристики грунтово-коренеплідного середовища цукрових буряків в умовах динамічного навантаження / М.Л. Погорілий // Міжвід. науково-техн. зб. Кіровоград, 1995. С. 150158.
  71. Булгаков В.М. Совершенствование технологического процесса и машин для уборки корнеплодов свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук в форме научного доклада : спец. 05.20.11 Механизация сельскохозяйственного производства” / В.М. Булгаков. М., 1993. 61 с.
  72. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбираль- ною машиною / В.М. Булгаков, О.Б. Павелчак, Р.Б. Гевко [та ін.] // Механізація сільськогосподарського виробництва. К. : НАУ, 2000. Т. 7. С. 1419.
  73. Булгаков В.М. Розрахунок основних параметрів технологічного процесу збирання буряків / В.М. Булгаков, М.К. Лінник, О.П. Гурченко // Механізація сільськогосподарського виробництва”. Т. VI „Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин”. К. : НАУ, 1999. С. 220225.
  74. Визначення кутової швидкості обертання гвинта очисника коренеплодів / В.М. Барановський, В.Б. Онищенко, Н.А. Дубчак [та ін.] // Науковий вісник НАУ. 2006 Вип. 95, частина 1. С. 278283.
  75. Аванесов Ю.Б. Обоснование параметров шнекового очистителя свек- лоуборочных машин / Ю.Б. Аванесов // Тр. Всес. ин-та механ. сельск. хоз-ва. М., 1975. Т. 72. С. 2333.
  76. Гевко Б.М. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гвинтових робочих органів машин харчової і переробної промисловості / Б.М. Гевко, Н.Є. Вивюрка // Вісник ТНТУ. Тернопіль : ТДТУ, 2000. Т. 5, № 1. С. 3035.
  77. Сарапулов А.К. Исследование процесса очистки корней от земли при уборке сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 Механизация сельскохозяйственного производства” / А.К. Сарапулов. Киев, 1965. 17 с.
  78. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з продуктами сільськогосподарського виробництва: дис доктора техн. наук: 05.20.01/05.05.05 / Рогатинський Роман Михайлович. К. : НАУ, 1997. 425 с.
  79. Рогатинський Р.М. Силова взаємодія коренебульбоплодів із робочими органами шнекових очисників // Вісник Національного аграрного університету. Т. 1.- Київ: НАУ, 1997. - С. 98-103.
  80. Рогатинський Р.М. Моделювання процесів взаємодії шнекових робочих органів із коренебульбоплодами / Р.М. Рогатинський // Вісник Національного аграрного університету. К. : НАУ, 1997. Т. 1. С. 103108.
  81. Булгаков В.М. Усовершенствованная корнеуборочная машина КУМ-3 / В.М. Булгаков, А.П. Гурченко, В.Н. Барановський // Тракторы и сельхозмашины. М. : ”Колос”, 1992. № 3. С. 3234.
  82. Хелемендик М.М. Підвищення механіко-технологічної ефективності трудомістких процесів у буряківництві: дис... доктора техн. наук : 05.20.01 / Хемендик Микола Михайлович. Луцьк, 1996. 233 с.
  83. Brinkmann W. Fakten und Gedankenumb die Zuckerrubenernte / W. Brinkmann // Zuckerruby. 1992. № 41. s. 310314.
  84. Дубчак Н. Експериментальні дослідження співудару коренеплодів із гвинтовим конвеєром / Наталія Дубчак, Віктор Барановський, Володимир Онищенко // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. Вінниця : ВНАУ, 2010. № 5. С. 4448.
  85. Karwowski T. Kompleksowa mechanizacja ziomniakow / Karwowski T. Warszawa: PWRiL, 1980. 228 str.
  86. Fechler P. Hinweise und Erfahrungen zur Senkung der Ernte-verluste bein Kopfen von Zuckerruben mit dem Kopflader / Fechler P. // Landtechnik Iformation. 1977. Vol. 16, № 10. P. 170172.
  87. Результати дослідження імпульсу сили удару та кута відбивання коренеплодів / В.М. Барановський, В.Б. Онищенко, Н.А. Дубчак [та ін.] // Вісник ХНТУСГ. Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогоc- подарському машинобудуванні”. 2005. Вип. 39. С. 299307.
  88. Татьянко Н.В. К расчету очистителя сахарной свеклы комкодро- бящего типа / Н.В. Татьянко // Тракторы и сельхозмашины. М. : ”Колос”, 1968. № 10. С. 2326.
  89. Татьянко Н.В. Раздельная уборка сахарной свеклы / Н.В. Татьянко, Л.В. Погорелый, А.Г. Цымбал // Сахарная свекла. К., 1972. № 1. С. 24 28.
  90. Сарапулов А.К. Исследование процесса очистки корней от земли при уборке сахарной свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.11 Механизация сельскохозяйственного производства” / Сарапулов Анатолий Кирилович. К., 1965. 17 с.
  91. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин: дис доктора техн. наук: 05.05.11 / Гевко Роман Богданович. К. : НАУ, 2000. 362с.
  92. Саржанов О.А. Обгрунтування параметрів високопродуктивного кон- вейєра та технологічного процесу очищення коренеплодів від грунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О.А. Саржанов. Харків, 2002. 19 с.
  93. Дослідження продуктивності транспортерно-гвинтового доочисника / В.М. Барановський, Д.Г. Войтюк, М.Р. Паньків [та ін.] // Науковий вісник НАУ. К. : НАУ, 2005. Вип. 2, ч. 2. С. 407416.
  94. Барановський В.М. Енергетична оцінка очисної системи машин вороху коренеплодів / В.М. Барановський, М.І. Пилипець, М.Р. Паньків // Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2006. Т. 11, № 1. С. 5760.
  95 Барановський В.М. Обгрунтування технологічного процесу і параме- трів гвинтово-вальцьового очисника вороху кормових буряків: дискандидата техн. наук : 05.20.01 / Барановський Віктор Миколайович. Київ, 1996. 275 с.
  96. Гандзюк М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів: дискандидата техн. наук : 05.05.11 / Гандзюк Микола Олексійович. Луцьк, 2002. 163 с.
  97. Виговський А.Ю. Обгрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника вороху кормових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / А. Ю. Виговський. Вінниця, 2006. 20 с.
  98. Влас Н.Є. Обґрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепа ратора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків: дис... кандидата техн. наук : 05.05.11 / Влас Наталія Євгенівна. Тернопіль, 2004. 182 с.
  99. Паньків М.Р. Обґрунтування конструктивно-технологічних парамет- рів гвинтово-еліпсного очисника коренезбиральних машин: дис... кандидата техн. наук : 05.05.11 / Паньків Марія Романівна. Тернопіль, 2003. 160 с.
  100. Булгаков В.М. Теория свеклоуборочных машин : Монография. / Булгаков В.М., Черновол М.И., Свирень Н.А. Кировоград : «КОД», 2009. 256 с.
  101. Барановський В.М. Оптимізаційні математичні моделі процесу викопування вороху коренеплодів пасивним сферичним диском / В.М. Барановський, В.Ю.Рамш // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2008. № 12(2). С. 337346.
  102. Булгаков В.М. Корнеуборочная машина МКП-4 с вибрационными рабочими органами / В.М. Булгаков, С.В. Финько, В.С. Глуховский [и др.] // Сахарная свекла. 1995. - № 8. С. 911.
  103. Барановський В.М. Розрахунок масових характеристик коренеплодів / В.М. Барановський, М.Р. Паньків // Сільськогосподарські машини. Луцьк : ЛДТУ, 2007. Вип. 15. С. 3043.
  104. Технологічний розрахунок подачі вороху до очисника / В.Ю. Рамш, В.М. Барановський, М.І. Підгурський [та ін.] // Зб. наук. праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки. Вінниця : ВНАУ, 2011. № 9. С. 5461.
  105. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. М. : Наука, 1981. 706 с. (Главная редакция физико-математической литературы).
  106. Рамш В.Ю. Теоретичні дослідження загальної секундної подачі вороху коренеплодів вібраційним копачем / В.Ю. Рамш. Прогресивні технології і обладнання в машино- і приладобудуванні : міжн. наук.-техн. конф., 16 травня 2011 р. : тези доп. Тернопіль, 2011. С. 70-71.
  107. Спеціальні комбайни / [М.В. Тудель, Б.О. Козаченко, В.Г. Герасимчик та ін.]. К., 1988. 184 с.
  108. Довідник буряковода / В.Ф.Зубенко, В.Т. Онопрієнко, В.В.Февчук та ін. За ред. В.Ф.Губенко. 2-е вид., перероб. і доп. К: Урожай, 1986. 232 с.
  109. Погорелый Л.В. Инжен
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины