Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар’єрах : Совершенствование технологии взрывных работ в вертикально слоистых массивах скальных пород на карьерах

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар’єрах
 • Альтернативное название:
 • Совершенствование технологии взрывных работ в вертикально слоистых массивах скальных пород на карьерах
 • Кол-во страниц:
 • 144
 • ВУЗ:
 • Київський політехнічний інститут
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і наукиУкраїни
  Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут»


  На правах рукопису


  Тверда Оксана Ярославівна

  УДК 622.235

  Удосконалення технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід на кар’єрах

  Спеціальність 05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  Воробйов Віктор Данилович
  доктор технічних наук, професор


  Київ 2013 Зміст


  Вступ.. 5
  1 Сучасний стан теорії та практики з питань удосконалення технології підривних робіт на відкритих гірничих розробках і постановка задач дослідження.. 11
  1.1 Загальні відомості 11
  1.2 Стан досліджень по врахуванню властивостей та будови гірських масивів при проектуванні підривних робіт. 15
  1.3 Аналіз досліджень із визначення раціональних параметрів мережі свердловин при короткосповільненому підриванні 21
  1.4 Оцінка сучасного стану технологій підривних робіт і постановка задач дослідження. 26
  2 Визначення величини усередненого радіуса воронки руйнування та Дослідження анізотропії гірських порід.. 30
  2.1 Встановлення закономірностей зміни радіуса воронки руйнування по довжині заряду та визначення величини її усередненого радіуса. 30
  2.2 Визначення коефіцієнта анізотропії через густину потоку енергії вибуху у тріщинуватих масивах гірських порід. 38
  2.3 Експериментальне визначення радіуса воронки руйнування та коефіцієнта анізотропії у масиві з вертикальними шарами різних типів порід. 42
  Висновки. 51
  3 Обгрунтування раціональних відстаней між зарядами при короткосповільненому підриванні масивів гірських порід 53
  3.1 Послідовність виконання дослідження. 53
  3.2 Вплив величин перекриття воронок руйнування на ефективність пропрацювання уступу. 55
  3.3 Встановлення раціональних відстаней між зарядами. 71
  Висновки. 78
  4 Рекомендації щодо вибору вибухових речовин, конструкцій зарядів та схем підривання.. 80
  4.1 Рекомендації щодо вибору раціональних типів вибухових речовин 80
  4.2 Рекомендації щодо вибору раціональних конструкцій зарядів. 86
  4.3 Обгрунтування рекомендованих схем підривання шаруватих гранітоїдів різної міцності на уступах Шепетівського кар’єру. 90
  Висновки. 96
  5 Розробка методики та алгоритму розрахунку параметрів підривних робіт у вертикально шаруватих масивах порід.. 98
  5.1 Методика розрахунку параметрів підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід. 98
  5.2 Розробка алгоритму та програми оперативного розрахунку параметрів ПР у масивах з вертикальними шарами різних типів порід. 101
  5.3 Еколого-економічна ефективність впровадження результатів дослідження у промисловість. 107
  Висновки. 113
  Загальні висновки.. 114
  Список використаних джерел.. 116
  Додаток А Довідка про прийняття програмного забезпечення для розрахунку параметрів підривних робіт для апробації на ПАТ«Товкачівський гірничо-збагачувальній комбінат». 135
  Додаток Б Інтерфейс програмного забезпечення для розрахунку параметрів підривних робіт у масивах скельних порід на кар’єрах. 136
  Додаток В Інструкція по застосуванню програмного забезпечення для розрахунку параметрів підривних робіт на кар’єрах. 140

  Перелік умовних скорочень

  БПР ‑ буропідривні роботи;
  ВР ‑ вибухова речовина;
  КСП ‑ короткосповільнене підривання;
  ПВ продукти вибуху;
  ПД продукти детонації;
  ПР ‑ підривні роботи;
  ПРП повітряний радіальний проміжок;
  УХ ударна хвиля.  Актуальність теми. Сучасні умови розробки родовищ корисних копалин характеризуються постійним збільшенням глибини кар’єрів і, як наслідок цього, зміною гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов. Отримання гірської маси забезпечується застосуванням буропідривного способу як основного процесу, який впливає на техніко-економічні показники наступних процесів та підприємства в цілому. Ефективність вибуху в скельних породах залежить від технології підривних робіт.
  У науково-технічній літературі вплив різноманітних природних і технологічних чинників на процес вибуху вивчено досить детально. Розроблено методики та рекомендації з розрахунку параметрів масових вибухів, що використовуються у типових проектах на підривні роботи і забезпечують при їх реалізації отримання гірської маси різного гранулометричного складу. Однак дані методики базуються на традиційних формулах та емпіричних залежностях, згідно яких параметри розташування і підривання зарядів приймаються однаковими, незважаючи на те, що блоки, які підриваються, можуть включати різні типи порід, а це, в свою чергу, зумовлює завищений вихід некондиційних фракцій.
  Тому реалізація проектних параметрів підривних робіт повинна базуватися на сучасних наукових досягненнях, взаємозв’язках гірничо-геологічних та технологічних показників і параметрів із найменшими витратами праці та часу в процесі проектування. А удосконалення технології підривних робіт у шаруватих масивах скельних порід з урахуванням їх властивостей та структурно-текстурних особливостей є актуальною науково-практичною задачею.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі інженерної екології відповідно до «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030року» (Закон України від 21 квітня 2011 року N3268-VI), а також плану наукових досліджень кафедри інженерної екології НТУУ «КПІ», і є складовою частиною НДР: «Розробка екологічно безпечних та ефективних параметрів технології вибухових робіт для умов Шепетівського гранкар’єру» (№ ДР 0109002567); «Забезпечення збалансованого природокористування, зниження енергоємності виробництва та підвищення рівня екологічної безпеки підприємств на базі аналізу та синтезу оптимальних геотехнологічних процесів» (№ ДР 0111010300), в яких автор брала участь як виконавець.
  Мета та задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення технології підривних робіт у масивах з вертикальними шарами різних типів скельних порід на кар’єрах.
  Для досягнення поставленої мети визначено наступні задачі дослідження:
 • Список литературы:
 • висновки

  Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій вирішена актуальна науково-практична задача, що полягає в удосконаленні технології підривних робіт у вертикально шаруватих масивах скельних порід за допомогою встановлених закономірностей впливу властивостей та структурно-текстурних особливостей гірських порід на параметри підривних робіт.
  Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному.
  1. Виконано аналіз теоретичних і експериментальних досліджень із питань удосконалення технології підривних робіт у масивах скельних порід. Показано, що не дивлячись на досягнуті результати, проблема управління енергією вибуху вимагає свого подальшого вирішення, особливо у складноструктурних масивах порід.
  2. Встановлено закономірності зміни радіуса воронки руйнування по довжині заряду, які носять параболічний характер і враховують поверхневу енергію утворених кусків породи та умову Гріффітса. Визначено, що усереднений по довжині заряду радіус воронки руйнування для мігматитів, гранітогнейсів, гранітів та гранітів з прошарками кварцу, які складають один підривний блок, різний і становить 2,6; 3; 2,9 та 2,2 м відповідно.
  3. Встановлено залежність для визначення коефіцієнта анізотропії через густину потоку енергії, що враховує одночасний вплив декількох систем природних тріщин.
  4. Отримані результати експериментальних досліджень по визначенню усередненого по довжині заряду радіуса воронки руйнування в породах різного типу, відносна похибка яких складає не більше 10 %.
  5. Встановлено залежності відстаней між зарядами та величини зміщення зарядів в одному ряді відносно іншого від коефіцієнта анізотропії та орієнтування генеральних систем тріщин, які відрізняються від відомих тим, що враховують усереднений радіус воронки руйнування, ефективність пропрацювання уступу та описуються локоном Ан’єзі. Зі збільшенням величини кута αтз від 0° до 90° відстань між зарядами зменшується, а між рядами збільшується. Зокрема, для Ка=1,2 відстань між рядами змінюється в межах від 6,5 м до 5,4м, а між рядами від 4,7 до 5,4 м. Зі збільшенням кута від 90° до 180° тенденція зворотня.
  6. Вибір раціональних типів ВР вперше пропонується здійснювати на основі комплексного коефіцієнта ефективності, який включає технічну, економічну та екологічну складові.
  7. Отримала подальший розвиток технологія підривних робіт для різних типів порід в межах блоку, що підривається, зі встановленням раціональних розмірів мережі свердловин та схем комутації для змінних напрямків генеральних систем тріщин. Очікуваний річний еколого-економічний ефект від її впровадження на кар’єрі становить 325721,05 грн.  1. Воробьев В.Д. Методы дробления анизотропных пород на основе регулирования параметров импульса взрыва комбинированных зарядов (на примере карьеров нерудной промышленности): автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. техн. наук: спец. 05.15.11 «Физические процессы горного производства» / В.Д.Воробьев; ИГМ НАН Украины. К., 1995. 34 с.
  2. Викторов С.Д. Оперативное компьютерное проектирование БВР / С.Д.Викторов, Н.Н. Казаков // Горн. журнал. 2005. № 8. С. 75-77.
  3. Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом (Взрывные технологии в промышленности) / Кутузов Б.Н. М.: Издательство МГГУ, 1994. 448 с.
  4. Друкованый М.Ф. Методы управления взрывом на карьерах / Друкованый М.Ф. М.: Недра, 1973. 416 с.
  5. Механика взрывного разрушения пород различной структуры / [Ефремов Э.И., ПетренкоВ.Д., Рева Н.П. и др. ]. К.: Наук. думка, 1984. 192 с.
  6. Ржевский В.В. Физико-технические параметры горных пород / В.В.Ржевский. М.: Наука, 1975. 212 с.
  7. Жуков С.А. Гранулометрический контроль областей регулярности состава дробленных пород / С.А. Жуков, В.С.Гирин, И.В. Гирин // Вісник Криворізького технічного університету. 2012. Вип. 32. С. 105-109.
  8. Турута Н.У. Исследование процесса разрушения горных пород взрывом скважинных зарядов / Н.У. Турута, А.Т. Галимуллин, Д.Ф.Панченко, А.В. Карпинский // Технология открытых горных работ. 1966. С. 103-107.
  9. Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / В.Л.Демещук; НТУУ «КПІ». К., 2008. 19 с.
  10. Турута Н.У. Влияние структуры гранитов на качество массовых взрывов / Н.У. Турута, А.Т. Галимуллин, Д.Ф. Панченко, Л.О. Экштейн // Технология открытых горных работ. 1966. С. 94-102.
  11. Кравець В.Г. Підривні роботи на кар’єрах / Кравець В.Г., ВоробйовВ.Д., Кузьменко А.О. К.: НДО, 1994. 375 с.
  12. Артыкбаева З.К. Учет анизотропии массива горных пород при изучении его напряженного состояния / З.К. Артыкбаева, Ш.А. Мамбетов // Исследования по механике скальных пород. 1974. С. 59-75.
  13. Азаркович А.Е. Классификация скальных массивов по сопротивляемости трещинообразованию при взрыве / А.Е.Азаркович, М.И.Шуйфер // Горн. журнал. 1989. № 7. С. 31-34.
  14. Кучерявый Ф.И. Влияние структуры и текстуры горного массива на характер его разрушения / Ф.И. Кучерявый // Механизм разрушения горных пород взрывом. 1971. С. 61-77.
  15. Кучерявый Ф.И. Исследование закономерностей перераспределения энергии взрыва в однородной среде за трещиной / Ф.И.Кучерявый, В.Д.Воробьев, Л.В. Зуева [и др.] // Изв. вузов. Горн. журнал. 1971. № 12. С.54-59.
  16. Кучерявый Ф.И. Влияние параметров и свойств преграды на распространение энергии взрыва в массиве горных пород / Ф.И. Кучерявый, В.Д.Воробьев, Е.А. Прищепа [и др.] // Изв. вузов. Горн. журнал. 1972. №4. С.28-32.
  17. Кучерявый Ф.И. Характер неоднородности свойств массивов скальных пород в карьерах / Ф.И. Кучерявый, А.Н. Григорьев // Взрывные работы в грунтах и скальных породах. 1986. С. 44-48.
  18. Ещенко А.А. Влияние схем взрывания на дробимость слоистой среды / А.А. Ещенко, А.В. Шапурин, А.С. Алексеенко, М.С. Савельев // Разраб. руд. месторожд. 1973. № 15. С. 63-65.
  19. Каплунов Д.Р. О влиянии структурных особенностей массива на результаты дробления взрывом / Д.Р. Каплунов, А.Н. Ионов // Взрыв. дело. 1963. 53/10. С. 17-23.
  20. Кравцов В.С. Влияние структуры массива на качество дробления горных пород взрывом / В.С. Кравцов, Г.П. Ковалев, В.В.Шеленок [и др.] // АНУССР ИГТМ Методы и средства разрушения горных пород. 1980. С.103-106.
  21. Шапурин А.В. Влияние направления отбойки и структуры горных пород на качество взрыва / А.В. Шапурин, А.А. Ещенко, О.Г.Шекун // Взрыв. дело. 1971. 70/27. С. 147-151.
  22. Репин Н.Я. Подготовка и экскавация вскрышных пород угольных разрезов / Репин Н.Я. Москва: Недра, 1978. 256 с.
  23. Турчанинов И.А. Современные методы комплексного определения физических свойств горных пород / Турчанинов И.А., Медведев Р.В., ПанинВ.И. Л.: Недра, 1967. 199 с.
  24. Силаева О.И. О природе анизотропии упругих свойств горных пород / О.И. Силаева, Е.И. Баюк // Известия АН СССР, серия физика Земли. 1967. №12. С. 22-29.
  25. Мячкин В.И. Изучение распространения упругих волн ультразвуковой частоты на малых базах в горных породах в условиях естественного залегания / В.И. Мячкин, Р.П. Соловьева // Известия АНСССР, серия геофизика. 1960. №1. С. 9-10.
  26. Скорикова М.Ф. Упругие свойства горных пород Южной части Сахалина и их использование в интерпретации геофизических наблюдений / Скорикова М.Ф. Л.: Наука, 1970. 176 с.
  27. Лехницкий С.Г. Теоретическое исследование напряжений в упругом анизотропном массиве вблизи подземной выработки эллиптического сечения / С.Г. Лехницкий // Ір. ВНИМИ 1962. № 45. С. 155179.
  28. Исследования прочности и деформируемости горных пород [БеронА.И., Ватолин Е.С., Койфман М.И. и др.]; под ред. А.И. Берона. М.: Наука, 1973. 207 с.
  29. Воробьев В.Д. Взрывные работы в скальных породах / В.Д.Воробьев, В.В. Перегудов. К.: Наукова думка, 1984. 240 с.
  30. Друкованый М.Ф. Исследование анизотропности горных пород железорудных карьеров Кривбасса / М.Ф. Друкованый, Э.И. Ефремов, В.Н.Калиниченко [и др.] // Разраб. руд. месторожд. 1973. №15. С. 56-59.
  31. Ефремов Э.И. Влияние свойств горных пород на характер разрушения при взрыве / Э.И. Ефремов, Н.И. Мячина, В.А. Никифорова, А.Ф.Кравченко // АНУССР ИГТМ Методы и средства разрушения горных пород. 1980. С. 97-101.
  32. Щербич С.В. Повышение качества дробления руды скважинными зарядами на основе учета физико-технических параметров горного массива: автореф. дис. на соиск. степени канд. тех. наук: спец. 25.00.20 «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» / С.В. Щербич; Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В.Плеханова. Санкт-Петербург, 2009. 20 с.
  33. Фам Минь Тхао Результаты промышленной проверки и внедрение взрывного разрушения разнопрочных горных пород / Фам Минь Тхао, П.И.Федоренко, Б.А. Ртищев // Разраб. руд. месторожд. 1985. № 40. С.38-39.
  34. Федоренко П.И. Влияние разнопрочности контактирующих горных пород на характер распределения энергии взрыва заряда ВВ / П.И.Федоренко, Б.А. Ртищев, В.Н. Удалов // Разраб. руд. месторожд. 1984. № 38. С. 43-47.
  35. Федоренко П.И. Повышение качества дробления горных пород в приконтактных зонах разнопрочных пластов / П.И. Федоренко, И.И.Садовой, О.А. Хивренко [и др.] // Разраб. руд. месторожд. 1983. №36. С. 41-45.
  36. Миренков В.Е. Деформирование массива в окрестности трещины, расположенной на границе раздела свойств пород / В.Е. Миренков / Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2006. № 4. С.10-16.
  37. Федоренко П.И. Повышение эффективности взрывного разрушения разнопрочных горных пород / П.И. Федоренко, Б.А. Ртищев // Разраб. руд. месторожд. 1985. № 39. С. 27-31.
  38. Федоренко П.И. Процесс разрушения разнопрочных горных пород в приконтактных зонах / П.И. Федоренко, И.И. Садовой // Разраб. руд. месторожд. 1978. № 44. С. 50-53.
  39. Ефремов Э.И. Влияние горногелогических особенностей месторождения на выбор схем и параметров взрывных работ / Э.И. Ефремов, В.Ф. Дурнев, В.С. Кравцов [и др.] // Механика и разрушение горных пород. 1969. С. 174-185.
  40. Клей Р.Б. Ударные волны в твердых телах и механика горных пород / Р.Б. Клей, М.А. Кук, Р.Т. Кейс // Разрушение и механика горных пород. 1962. С. 410-440.
  41. Фокин В.А. Особенность скважинной отбойки уступов на участках структурной неоднородности горных пород / В.А. Фокин / Изв. вузов. Горн. журнал. 2008. № 1. С. 93-99.
  42. Друкованый М.Ф. Выбор параметров сетки скважин при взрывании высоких уступов в породах с различными физико-механическими свойствами / М.Ф. Друкованый, Э.И. Ефремов, В.Ф. Джос [и др.] // Механика и разрушение горных пород. Выпуск 1. 1969. С. 110-120.
  43. Петренко В.Д. Влияние свойств массива на гранулометрический состав горной массы / В.Д. Петренко, А.В. Овсиенко, Л.А. Логвина // АНУССР ИГТМ Физика и процессы разрушения горных пород. 1987. С.84-89.
  44. Панычев А.А. Особенности технологии буровзрывных работ в перемежаемых породах / А.А. Панычев // Горн. журнал. 2002. № 8. С.77-79.
  45. Дунаев В.А. Структура и районирование массива докембрийских пород Лебединского месторождения / В.А. Дунаев, С.С. Серый, А.В.Герасимов, В.Н. Григорьев // Горн. журнал. 2003. № 3. С. 7-13.
  46. Дунаев З.А. Районирование породного массива Михайловского месторождения по блочности и взрываемости / З.А. Дунаев, Н.Т. Рягузов, А.В. Герасимов [и др.] // Горн. журнал. 1996. № 9-10. С. 53-57.
  47. Буллер М.Ф. Промышленные взрывчатые вещества / М.Ф. Буллер // Учебное пособие. Сумы: СумГУ, 2009. 226 с.
  48. Павліченко О.Ф. Застосування вибухових речовин нового покоління, їхня токсичність та екобезпека / О.Ф. Павліченко // Український журнал з проблем медицини праці. 2012. № 3. С. 66-76.
  49. Современные тенденции в использовании взрывчатых веществ на нерудных карьерах Украины / Э.И.Ефремов, Н.В. Савченко, И.В. Махоня [идр.] // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2011. Вип.1/2011 (7). С. 37-45.
  50. Шведов К.К. Сучасний стан і проблеми використання енергії вибуху ВР в гірничовидобувній промисловості. Фізичні проблеми руйнування гірських порід / К.К. Шведов // Зб. праць четвертої міжнародної конференції. 2005. С.51.
  51. Ищенко Н.И. Разработка рецептуры, средств, технологии приготовления и использования промышленного эмульсионного взрывчатого вещества эмонит / Ищенко Н.И., Монаков В.Ф., Макаров О.И. // Украинский союз инженеров-взрывников. Информационный бюллетень. Вып.№1. 2008. 36 с.
  52. Прокопенко В.С. Разрушение горных пород скважинными зарядами взрывчатых веществ в рукавах // В.С. Прокопенко. К.: НТУУ "КПІ", 2010. 208 с.
  53. Калякин С.А. Совершенствование простейших ВВ и способов их инициирования в скважинах / С.А. Калякин // Украинский союз инженеров-взрывников. Информационный бюлетень. Вып. №2. 2011. С. 711.
  54. Желтоножко А.А. Состояние и перспективы развития промышленных взрывчатых веществ и средств инициирования в Украине и за рубежом / А.А. Желтоножко, В.Р. Закусило // Украинский союз инженеров-взрывников. Информационный бюллетень. Вып. № 3. 2009. С. 611.
  55. Прокопенко В.С. Взрывание горных пород скважинными зарядами взрывчатых веществ в рукавах / В.С. Прокопенко, К.В. Лотаус. — К.: Политехника, 2006. — 113 с.
  56. Граевский М.М. Электрические и неэлектрические системы инициирования зарядов ВВ и проблемы их выбора / М.М. Граевский, В.М.Буханов // Безопасность труда в промышленности. 2000. №4. С.52-55.
  57. Желтоножко А.А. Нові проміжні детонатори на основі нітрометану та аміачної селітри для ініціювання свердловинних зарядів / А.А.Желтоножко, В.Р.Закусило, Р.В. Закусило, П.В. Швидько // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. 2008. Вип. 17. С. 92-97.
  58. Вершинин Н.К. Влияние изменения конструкции заряда на направление распространения ударной волны / Н.К. Вершинин, И.Н.Кокунько // Горный информационно-аналитический бюллетень 2006. № 3. С.87-89.
  59. Ефремов Э.И. Влияние конструкции заряда и уровня обводненности горных пород на интенсивность их дробления / Э.И.Ефремов, В.А.Никифорова, Е.В. Николенко // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2008. Вип.2/2008 (2). С. 7-13.
  60. Мец Ю.С. Исследование напряженного состояния среды и механизма разрушения при различных направлениях развития взрыва / Ю.С.Мец, А.Ю. Антонов // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2008. Вип.2’/2008 (2). С. 32-39.
  61. Воробьев В.Д. Проектирование исходных параметров взрывных работ / В.Д. Воробьев, А.А. Фролов // Уголь Украины. 1999. № 11-12. С.34-36.
  62. Фролов О.О. Оптимізація параметрів системи свердловинних зарядів для руйнування анізотропних масивів: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.11 «Фізичні процеси гірничого виробництва» / О.О.Фролов; ННДІОП. К., 1998. 17 с.
  63. Кучерявый Ф.И. Взрыв и горные технологии / Ф.И. Кучерявый, И.А. Лучко. К.: Наук. думка, 1988. 157 с.
  64. Курінний В.П. Фізичні аспекти руйнування гірських порід вибухом/ Курінний В.П. Дніпропетровськ: НГУ, 2009. 158 с.
  65. Пеева И.Э. Теоретические основы расчета параметров буровзрывных работ при использовании дополнительных укороченных скважин / И.Э.Пеева // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2009. Вип.2/2009 (4). С. 11-17.
  66. Колпаков М.Б. Оптимальная сетка скважин в условиях карьера Ирбинского рудоуправления / М.Б. Колпаков, А.И.Незговоров, С.П.Акинфиев [и др.] // Горн. журнал. 1980. № 10. С.27-29.
  67. Грачев Ф.Г. Определение удельного расхода ВВ для стабилизации качества дробления пород при многорядном взрывании на карьерах / Ф.Г.Грачев, В.Г. Гребенькова // Взрыв. дело. 1984. 86/43. С. 234-241.
  68. Воронцов И.В. Оптимизация параметров буровзрывных работ на открытых разработках ОАО «ГМК «Норильский никель» на основе определения свойств пород в массиве сейсмическим методом / И.В.Воронцов, А.А.Котяшев, А.С.Маторин, В.Г. Шеменев // Изв. вузов. Горн. журнал. 2008. № 8. С.94-99.
  69. Сорокин В.Т. Определение сетки скважин и удельного расхода ВВ на карьерах / В.Т. Сорокин / Горн. журнал. 1980. № 10. С. 29-31.
  70. Бруякин А.В. Расчет параметров расположения скважинных зарядов / А.В.Бруякин // Горн. журнал. 1994. № 10. С.32-33.
  71. Андриевский А.П. Оптимизация параметров буровзрывных работ / А.П. Андриевский, А.М. Авдеев, М.Ю. Харитонова // Промышленная безопасность и эффективность новых технологий в горном деле. 2001. С.456-462.
  72. Сытенков В.Н. Метод определения параметров БВР для оптимизации технологических потоков карьера / В.Н. Сытенков, И.П.Бибик// Горн. журнал. 2003. № 12. С. 40-43.
  73. Бибик И.П. Оптимизация параметров буровзрывных работ / И.П.Бибик, В.Н. Сытенков // Горн. журнал. 2007. № 5. С. 48-52.
  74. Баранов Е.Г. Рациональный выбор параметров буровзрывных работ по показателю энергоемкости бурения / Е.Г. Баранов, Н.М.Зеленский, В.Ф.Дурнев [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность 1987. № 2. С.50-52.
  75. Фокин В.А. Об эффективной длине забойки отбойных скважин / В.А.Фокин // Изв. вузов. Горн. журнал. 2004. № 1. С.76-79.
  76. Воробьев В.В. Влияние параметров заряда на развитие начальных микротрещин при взрыве / В.В. Воробьев, М.В. Помазан, В.Е. Проценко // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2009. Вип.2/2009 (4). С. 7-11.
  77. КучерявыйФ.И. Многорядное короткозамедленное взрывание на карьерах строительных материалов /КучерявыйФ.И., Олейников А.С., Волов А.Т. К.: Будівельник, 1975. 84 с.
  78. Суханов А.Ф. Разрушение горных пород взрывом: [учеб. для вузов]/ А.Ф. Суханов, Б.Н. Кутузов. [2-е изд.]. М.: Недра, 1983. 344 с.
  79. Справочник взрывника / [Б.Н. Кутузов, В.М. Скоробогатов, И.Е.Ефремов и др.]; под общ. ред. Б.Н. Кутузова. М.: Недра, 1988. 511с.
  80. Рождественский В.Н. Основные направления качественной подготовки горной массы взрывом на современных глубоких карьерах / В.Н.Рождественский // Изв. вузов. Горн. журнал. 2005. № 1. С.66-72.
  81. Лыхин П.А. Расчет параметров цилиндрических зарядов взрывчатых веществ / П.А. Лыхин, В.М. Мальцев // Изв. вузов. Горн. журнал. 2001. № 2. С.91-93.

  83. Медников Н.Н. Моделирование процессов и технологии открытых горных разработок / Медников Н.Н. М.: МГИ, 1987. 79 с.
  84. Мосинец В.Н. Анализ и выбор параметров буровзрывных работ / Мосинец В.Н. Фрунзе, 1960. 98 с.
  85. Крючков А.И. Методика расчета параметров взрывных работ в блочных массивах скальных пород на карьерах / А.И.Крючков, В.Д.Воробьев. К.: АО «ВИПОЛ», 1995. 54 с.
  86. Типовий проект на виконання буропідривних робіт методом свердловинних і шпурових зарядів в кар’єрі ТОВ «СИПАН» на 2009-2014роки. Розроб. нач. Клесівської дільниці БВР ТОВ «ККНК «Технобуд» В.О.Палагнюк 30.12.2008 р. смт. Клесів, 2008. 33 с.
  87. Типовий проект на проведення буровибухових робіт методом свердловинних і шпурових зарядів на Щирецькому кар’єрі гіпсового каменю ВАТ «Миколаївцемент». Розроб. С. Фурман 15.04.2003 р. м. Івано-Франківськ, 2003. 29 с.
  88. Типовий проект на проведення буровибухових робіт методом свердловинних і шпурових зарядів на Демне-Добрянському кар’єрі вапняків ВАТ «Миколаївцемент». Розроб. С. Фурман 15.04.2003 р. м. Івано-Франківськ, 2003. 29 с.
  89. Кривбассакадеминвест [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://kai.com.ua/razrabotki/gis-k-mine. - Программное обеспечение для горняков, геологов и маркшейдеров: геоинформационная система (ГИС) K-MINE.
  90. Зеленский А.С. Разработка программного обеспечения корректировочного расчета скважинных зарядов / А.С. Зеленский, С.В.Баран, В.С. Лысенко [и др.] // Разраб. руд. месторожд. 2011. Вып. 94. С. 284-290.
  91. Крысин Р.С. Алгоритм оптимального управления комплексом БВР на карьерах / Р.С. Крысин, П.Н. Щербаков, В.М.Ткаченко // Взрыв. дело. 1984. 86/43. С. 110-115.
  92. Ковалев Г.П. Автоматизированная система управления буровзрывными работами на карьере при циклично-поточной технологии ведения открытых горных работ / Г.П. Ковалев, А.А. Олейник // Повышение эффективности открытой разработки месторождений. 1979. С. 150-161.
  93. ВИСТ Групп [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://vistgroup.ru/products/samara/. Система автоматизации маркшейдерско-геологических работ (САМАРА).
  94. Дунаев В.А. Карта взрываемости горных пород и автоматизация проектирования буровзрывных работ на карьерах / В.А. Дунаев, С.С. Серый, А.В. Герасимов [и др.] // Горн. журнал. 2000. № 1. С. 17-21.
  95. Балычев А.М. Современное состояние буровзрывных работ и пути их совершенствования / А.М.Балычев, Ю.А. Филатов // Горн. журнал. 2007. № 7. С. 22-25.
  96. Калашников А.Т. Опыт применения программы математического моделирования взрывного разрушения ИВС-1 / А.Т.Калашников, Л.А.Борзенков // Горн. журнал. 1986. № 10. С. 34-36.
  97. Медников Н.Н. Алгоритм компьютерных расчетов параметров БВР/ Н.Н.Медников, С.К. Рубцов // Горн. журнал. 2004. № 2. С. 37-41.
  98. ТЕТРАЛАБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.tetralab.ru.
  99. Компьютерная технология геолого-маркшейдерского обеспечения и проектирования буровзрывных работ на карьерах / А.В. Герасимов // Официальный сайт отдела геологии и геоинформатики ВИОГЕМ. Режим доступа: URL: http://www.geomix.ru/ctati.files/st_17.htm.
  100. Барон В.Л. Техника и технология взрывных работ в США / В.Л.Барон, В.Х. Кантор. М.: Недра, 1989. 376 с.
  101. Blast Maker [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://blastmaker.kg/index.php?page=home. Информационные технологии на производстве.
  102. Кутузов Б.Н. Определение размера зоны регулируемого дробления при взрыве заряда в трещиноватом массиве / Б.Н. Кутузов, В.Н.Тюпин // Изв. вузов. Горн. журнал. 1979. № 8. С.30-35.
  103. Фролов О.О. Встановлення розмірів і форми зони руйнування при вибуху системи свердловинних зарядів / О.О.Фролов // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2009. Вип.1/2009 (3). С. 100-105.
  104. Фролов О.О. Встановлення раціональної величини уступу при руйнуванні масиву гірських порід вибухом системи свердловинних зарядів / О.О.Фролов // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2009. Вип.3 (47). С. 29-34.
  105. Андриевский А.П. Физико-техническое обоснование параметров разрушения горного массива взрывом удлиненных зарядов: автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. техн. наук: спец. 25.00.20 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» / А.П.Андриевский; ИХХТ СО РАН. Новосибирск, 2009. 35 с.
  106. Чебенко Ю.М. Дослідження впливу системи «площа контакту породи-тип ВР» у різних конструкціях свердловинних зарядів на переподрібнення гірської маси в ближній зоні / Ю.М.Чебенко // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2010. Вип.1/2010 (6). С. 169-173.
  107. Турута Н.У. Разрушение трещиноватых горных пород взрывом при различных параметрах зарядов ВВ / Н.У. Турута, А.В. Бруякин // Взрывное дело. 1965. 57/14. С. 82-89.
  108. Воробьев В.Д. О радиусе воронки дробления в скальных породах при взрыве удлиненного заряда ВВ / В.Д.Воробьев, А.М. Масюкевич, И.В.Косьмин // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. 2002. Вип. 7. С. 44-54.
  109. Фокин В.А. Оценка размера зоны отрыва породы при скважинной отбойке в карьерных условиях / В.А.Фокин // Изв. вузов. Горн. журнал. 2007. № 2. С. 65-68.
  110. Калякин С.А. Теоретические и экспериментальные исследования действия взрыва заряда взрывчатого вещества в горной породе / С.А.Калякин, К.Н. Лабинский // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2008. Вип. 2/2008 (2). С. 39-46.
  111. Турута Н.У. Разрушение трещиноватых пород под действием взрыва / Н.У. Турута, А.В. Бруякин // Технологии открытых горных работ: Сб. статтей. 1971. С. 39-47.
  112. Разрушение горных пород энергией взрыва / [Ефремов Э.И., КравцовВ.С., МячинаН.И. и др.]. К.: Наук. думка, 1987. 264 с.
  113. Ресурсосберегающие технологии взрывного разрушения горных пород / [ЕфремовЭ.И., Комир В.М., Краснопольский И.А. и др.]. К.: Техника, 1990. 149 с.
  114. Кутузов Б.Н. Взрывное и механическое разрушение горных пород / Кутузов Б.Н. М.: Недра, 1973. 312 с.
  115. Твердая О.Я. Проектирование параметров массовых взрывов при отработке блоков разнопрочных пород в карьерах / О.Я. Твердая, И.В.Косьмин, В.Д. Воробьев // Тези VII
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины