ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ : ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОБЫЧИ КАМЕННЫХ БЛОКОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ
 • Альтернативное название:
 • ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОБЫЧИ КАМЕННЫХ БЛОКОВ
 • Кол-во страниц:
 • 142
 • ВУЗ:
 • Київський політехнічний інститут
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
  „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


  На правах рукопису  Гребенюк Тетяна Володимирівна
  УДК 539.622.235

  ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
  СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ВИДОБУВАННЯ
  КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Спеціальність 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин


  Науковий керівник
  доктор технічних наук, доцент
  Ткачук Костянтин Костянтинович


  КИЇВ – 2013  ЗМІСТ
  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИДОБУТКУ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ 9
  1.1 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИДОБУТКУ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ 9
  1.2 СУЧАСНИЙ СТАН ВИДОБУТКУ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШПУРОВОГО МЕТОДУ ВІДКОЛЮВАННЯ 13
  1.3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ І МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗКУ 24
  РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИЛОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНІКИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ 29
  2.1 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ З УРАХУВАННЯМ ШТУЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ В ОБЛАСТІ ДІЇ ЛІНІЇ ШПУРІВ 29
  2.2 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НАВКОЛО ЛІНІЇ ЦИЛІНДРИЧНИХ ШПУРІВ У ГІРСЬКІЙ ПОРОДІ ПІД ДІЄЮ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 33
  2.3 ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ВІДКОЛЮВАННЯ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ З УРАХУВАННЯМ РОЗТАШУВАННЯ ШПУРІВ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОДИ 46
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 51
  РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ, ГЕНЕРОВАНИХ ДИНАМІЧНИМИ НАВАТАЖЕННЯМИ ШПУРІВ 52
  3.1 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ ДИНАМІЧНИХ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ ПОБЛИЗУ ГАРМОНІЧНО НАВАНТАЖЕНИХ ШПУРІВ 52
  3.2 ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА, ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ШПУРІВ НА ВЗАЄМОДІЮ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ 56
  3.3 СТВОРЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ДИФРАКЦІЙНИХ РЕЖИМІВ НАВАНТАЖЕНЬ ШПУРІВ ДЛЯ ВІДКОЛЮВАННЯ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ 66
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 70
  РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПРОЦЕСИ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ 72
  4.1 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО ШПУРА КРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ ПРИ НОРМАЛЬНИХ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 72
  4.2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В ЛІНІЇ ШПУРІВ ПО НАПРЯМУ ЗАПЛАНОВАНОГО ВІДКОЛЮВАННЯ ПРИ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 80
  4.3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПРОЦЕСИ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ. 84
  4.4 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОМУ МЕТОДІ ВІДДІЛЕННЯ МОНОЛІТІВ 91
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 107
  РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВА ПЕРЕВІРКА СТАТИКО-ДІНАМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ 109
  5.1 ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО АГРЕГАТІВ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ШПУРІВ ПРИ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОМУ МЕТОДІ ВИДОБУТКУ БЛОКІВ 109
  5.2 РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ШПУРІВ 110
  5.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ СИЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗРОБЛЕНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ТИСКУ 117
  5.4 ПРОМИСЛОВА ПЕРЕВІРКА СТАТИКО-ДИНАМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ 122
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 126
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 127
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 129
  ДОДАТКИ………………………………………………………………………….143
  ВСТУП

  Актуальність теми. Україна посідає одне з чільних місць у світі за поширенням та унікальністю родовищ природного каменю, який широко застосовується в різних галузях будівництва та архітектури. Тому технологіям видобутку блоків природнього каменю постійно приділяється значна увага.
  Удосконалення відомих і розроблення нових ефективних методів та засобів видобутку кам’яних блоків повинні забезпечувати підвищення економічних показників виробництва та його конкурентоздатність на сучасному світовому ринку природного каменю.
  Проведений аналіз теоретичних, експериментальних та пошукових науково-конструкторських робіт, виконаних за останні роки, дозволив створити комплекси відносно простих та ефективних технологій видобутку кам’яних блоків, які базуються на використанні ручних клинів, невибухових руйнуючих сумішей (НРС), гідроклинів, вибухових і газоутворюючих речовин та на їх комбінованому застосуванні.
  Одним з можливих перспективних шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної галузі видобутку блоків на сучасному світовому ринку природного каменю є розроблення з подальшим впровадженням у виробництво ефективних технологій каменевидобування, з використанням малогабаритних агрегатів тиску, які мають просту конструкцію, незначну ціну, малі габарити та масу при питомих зусиллях в шпурі одного порядку з кращими зразками, як правило, дорогого зарубіжного обладнання, без споживання електроенергії. Враховуючи викладене, можна зробити висновок про необхідність у теоретичному та експериментальному обґрунтуванні нових енергозберігаючих методів відділення кам’яних блоків.
  Таким чином, дослідження закономірностей протікання статико-динамічних процесів у гірських породах та підвищення ефективності технології їх використання для видобутку гранітних блоків є актуальною науковою задачею.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі інженерної екології відповідно до «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» (Закон України від 21 квітня 2011 року N 3268-VI), а також плану наукових досліджень кафедри інженерної екології НТУУ «КПІ», і є складовою частиною НДР: «Вдосконалення невибухових методів направленого розколу гранітів» (№ ДР 0111U006451); «Забезпечення збалансованого природокористування, зниження енергоємності виробництва та підвищення рівня екологічної безпеки підприємств на базі аналізу та синтезу оптимальних геотехнологічних процесів» (№ ДР 0111U010300), в яких автор брала участь як виконавець.
  Мета і задачі досліджень. Метою роботи є обґрунтування технологічних параметрів і технології видобутку кам'яних блоків шпуровим методом з використанням статико - динамічних навантажень.
  Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання:
   запропонувати математичну модель процесу зародження зони тріщиноутворення в лінії шпурів, що дозволить отримати залежність, яка відрізняється тим, що ураховує залежність тиску та граничної відстані між шпурами від їх радіуса при навантаженні в залежності від міцносних характеристик гірської породи;
   визначити та удосконалити параметри дифракційних режимів резонансного типу для гармонічного навантаження шпурів при відокремленні кам’яних блоків;
   дослідити осесиметричний напружений стан у поперечному перетині поодинокого шпура для визначення взаємодії статичних і динамічних полів напружень до процесу руйнування;
   встановити наявність «розмивання» імпульсу при взаємодії динамічних навантажень зі статичним полем напружень.
  Об’єкт дослідження – процеси відділення кам’яних блоків при дії статичних та імпульсно-хвильових навантажень.
  Предмет дослідження – напружено-деформований стан гірського масиву та технологічні параметри статико-динамічного методу відділення кам'яних блоків.
  Методи досліджень. У даній науковій роботі використано комплекс сучасних методів досліджень: аналіз та узагальнення науково-технічних досягнень у галузі технології видобутку кам’яних блоків; метод комплексних змінних для розв’язання плоских задач теорії ідеальної пластичності при різних розрахункових схемах навантаження шпурів; метод потенціалів і лінійної алгебри для визначення дифракційних режимів резонансного типу при гармонічному навантаженні шпурів; експериментальні методики визначення і взаємодії статичних і динамічних методів навантаження шпурів, лабораторні дослідження, а також дослідження процесів, які супроводжують розколювання гранітних блоків у реальних виробничих умовах.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступних наукових положеннях, в яких вперше:
   запропоновано математичну модель пружного ізотропного тіла на основі теорії пластичності, яка дозволила отримати інженерну формулу для визначення параметра зони тріщиноутворення на лінії шпурів для збільшення відстані між шпурами на 40% при заданих статичному навантаженні і радіусі шпура в залежності від міцності породи на розтягнення;
   вибрано та обґрунтовано параметри дифракційних резонансних режимів гармонічного навантаження з хвильовим числом від 0,6 до 0,9 та відстані між шпурами (7…10) радіусів шпурів, для відколювання монолітів, що дозволяє знизити на 20 % енерговитрати на видобуток блочного каменю;
   експериментально виявлено при взаємодії динамічних збурень зі статичним полем напружень явище “розмивання” імпульсу напружень зі зменшенням його величини на 23% при збільшенні часу навантаження в 2 рази, що потребує урахування при використанні принципу суперпозиції для оцінки рівня взаємодії силових полів різної природи;
   встановлено діапазон варіювання статичного зусилля, який складає 75 % від досліджуваної міцності породи на розтягнення, для формування напруженої зони з подальшим розвитком зародкової тріщини динамічним імпульсом в області, співмірній з діаметром шпура, що дозволяє збільшити вдвічі відстань між суміжними джерелами навантаження в порівнянні з суто статичним режимом.
  Практичне значення отриманих результатів роботи:
   отримано інженерну формулу для визначення технологічних параметрів видобування кам'яних блоків та розроблено методику створення статичних навантажень на контур шпурового отвору для відділення кам’яних блоків у статичному режимі шпуровим методом;
   розроблено комплекс портативного обладнання для створення статичного тиску на стінки шпурів, підтверджений патентами України на корисну модель;
   розроблено портативний газодинамічний генератор тиску, який використовується для створення удосконаленої технології видобування блочного каменю.
  Основні результати досліджень реалізовано в навчальному процесі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».
  Особистий внесок автора в наукові праці, які опубліковані з співавторами: [114, 115] вибір моделі гірської породи і теоретичне визначення технологічних параметрів для статичного відколювання гранітних блоків шпуровим методом; [112, 113] розробка методики експерименту, обробка і аналіз результатів експериментів; [29] розробка моделі внесення штучної анізотропії рядом шпурів; [111] ідея застосування концентраторів руйнування порід, оцінка ефективності дії концентраторів; [107, 117] аналіз експериментальних даних, патентний пошук, підготовка матеріалів необхідних для отримання патентів; [5] обробка і аналіз результатів експериментів по взаємодії статичних і динамічних навантажень, визначення раціональних варіантів для вдосконалення статико-динамічного методу; [120] розрахунок тарирувальних пружних елементів.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи і результати досліджень обговорювались на науковому семінарі кафедри інженерної екології НТУУ« КПІ», доповідались на міжнародних конференціях: Міжнародному форумі – конкурсі молодих вчених «Проблеми природокористування» (Санкт Петербург 2012р.); Міжнародній науковій конференції «Математичні проблеми технічної механіки» (Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ, 2012р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» (Київ, 2012р.); 6-тій Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Перспективи освоєння підземного простору» (Дніпропетровськ, 2012р); ІІ Міжн. наук.-техн. Конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (Миколаїв 2012р.); Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Проблеми профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань в період техногенного навантаження України» (Київ 2012р.); 3-тій Міжнародній науково-технічній конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» (Львів, 2012р.); ІХ Міжн. наук.-техн. конференції «Розробка, використання та екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин» (Кременчук-Свалява 2013р).
  Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 15 друкованих працях: статей у фахових виданнях – 6; в матеріалах конференцій – 7, в тому числі самостійно – 1; патенти України на корисну модель – 2.
  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел зі 126 найменувань на 14 сторінках, додатків на 5 сторінках, містить 52 рисунки, 13 таблиць. Загальний обсяг дисертації становить 142 сторінки.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій розв’язана актуальна науково-технічна задача про обґрунтування технологічних параметрів статико-динамічного методу видобування кам’яних блоків на базі аналізу напружено-деформованого стану гірського масиву та технологічних параметрів статико-динамічного методу відділення кам'яних блоків.
  При виконанні досліджень у дисертаційній роботі отримано такі наукові та практичні результати:
  1. Запропоновано математичну модель пружного ізотропного тіла на основі теорії пластичності, яка дала можливість розробити інженерну формулу визначення граничної відстані між шпурами та їх радіуса при заданому статичному тиску, в залежності від міцності порід на розтягнення, що дозволило вдвічі зменшити навантаження, а також на 40 % збільшити відстань між шпурами.
  2. Аналіз дифракційних явищ резонансного типу для ряду паралельних шпурів, навантажених внутрішнім гармонічним тиском показав, що за рахунок суперпозиції хвиль при частотах навантажень з хвильовим числом від 0,6 до 0,9 досягнуто умов для утворення тріщини, спрямованої через центри шпурових зарядів, при відстані між ними (7...10) радіусів шпурів.
  3. Створено інноваційне технологічне обладнання для реалізації резонансного навантаження на стінки шпурів, що дало можливість отримати відкол кам’яних блоків при збільшенні відстані між шпурами.
  4. Розроблена і експериментально апробована методика створення статичних навантажень на контур отвору, яка дозволила змоделювати і визначити осесиметричний плоский напружений стан у поперечному перетині поодинокого циліндричного шпура до процесу руйнування. Методика слугує складовою для дослідження взаємодії статичних і динамічних полів напружень при видобутку кам’яних блоків статико-динамічним шпуровим методом.
  5. Виявлений ефект “розмивання” імпульсу зменшує можливість зародження тріщин відколу на контурі статично навантаженого шпура, встановлено, що більш раціональним є ініціювання тріщин відколу кам’яних блоків з допомогою динамічних навантажень, а статично навантажені шпури будуть створювати сприятливі умови для їх стабільного поширення, при застосуванні статико-динамічного методу відколювання блоків.
  6. Встановлено, що застосування агрегатів тиску та портативного газодинамічного пристрою дозволяє створити з меншими енерговитратами направлену лінію відколу моноліту і уникнути руйнування у зоні, наближеній до лінії відколу, що підтверджує переваги даної технології над іншими в тому, що вона дає можливість прогнозованого створення параметрів статичного навантаження агрегатами тиску.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Ханукаев А.Н. Физические процессы при отбойке горных пород взрывом / А.Н. Ханукаев. – М.: Недра, 1974. – 222 с.
  2. Иськов С.С. Особливості розробки родовищ декоративного каменю і значення геометризації їх основних властивостей для удосконалення технології видобування блоків / С.С. Иськов // Вісник Житомирського технологічного університету. – 2004. – №3(30).
  3. Кравец В.Г. Динамика формирования монотрещины взрывом в горном массиве / В.Г. Кравец, П.З. Луговой, А.Л. Ган, З. Барановский // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2006. – Вип. 13. – С. 18–23.
  4. Блюмельфельд В.М. Рациональный способ добычи гранитных блоков / В.М. Блюмельфельд // Горный журнал, 1996. – № 6.
  5. Кравець В.Г. Розвиток комбінованого методу відділення монолітів від масиву гірських порід / В.Г. Кравець, К.К. Ткачук, А.Л. Ган, Т.В. Гребенюк, О.М. Цьохла // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2010. – Вип. 19. – С. 69 – 78.
  6. Патент на корисну модель 39144 Україна. МПК Е 21 С 37/00. Пристрій для руйнування монолітних об’єктів гідророзривом / О.І. Фоменко.; заявник і власник НТУУ «КПІ». – № U200810076; заяв. 04.08.2008; опубл. 10.02.2009, Бюл. №3.
  7. Патент на корисну модель 29481 Україна. МПК Е 21 С 37/00. Газоструминний пристрій для руйнування блокових масивів / В.Г. Кравець, П.З. Луговий, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, З. Барановський, О.П. Толкач.; заявник і власник НТУУ «КПІ». – № U200711230; заяв. 10.10.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. №1.
  8. Відділення блочного каменю за допомогою гідродинамічної установки / В. Г. Кравець, А. Л. Ган, Є. А. Загоруйко, О. П. Толкач // Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений. Вып. №13: Материалы международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (11-13 апреля 2007г., кафедра «Строительство шахт и подземных сооружений» ДонНТУ) – 2007. – №13. – С. 172–173.
  9. Бакка М.Т. Видобування природного каменю: [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / Бакка М.Т., Кузьменко О.Х, Сачков Л.С. – К.: КПІ, ІСДО, 1993. – 352с.
  10. Карасёв Ю.Г. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня: [учеб. пособие для студентов высш. учеб. зав.] / Карасёв Ю.Г, Бакка Н.Т. – Санкт-Петербургский горный ин-т. СПб, 1997. – 428с.
  11. Карасёв Ю.Г. Технология горных работ на карьерах облицовочного камня / Карасёв Ю.Г. – М. : Недра, 1995. – 296с.
  12. Ткачук К.К. Разрушение горных пород невзрывчатыми разрушающими веществами / Ткачук К.К. // Разраб. рудн. местор., – К.: Республ. Межвед. науч. техн. сб. - 1986. – Вып. 42. – С. 41-44.
  13. Ткачук К.К. Разработка эффективных и безопасных методов применения НРС для отделения блоков скальных пород от массива на карьерах / Ткачук К.К., Кичигин А.Ф., Козлов С.С. - № 01870047547, 1987. – С. 51-55.
  14. Устройство для безвзрывного разрушения скальных пород / [Ушаков А.Е., Мильгунов В.Г., Растов В.И., Орлов Н.Я.]. Горный журнал - 1989. - №4. – С. 21-22.
  15. Ткачук К.К. Развитие безвзрывного способа разрушения горных пород / Ткачук К.К., Фоменко И.А. // Проблемы геотехнологии и инженерной экологии : научная конференция, 17-18 марта 1992г.: тезисы докладов. – Киев: 1992. - С. 96.
  16. Ткачук К.К. Повышение эффективности добычи гранитных блоков / Ткачук К.К., Фоменко И.А. – К.: Строительные материалы и конструкции, 1991. - №2. – С. 28-29.
  17. Бакка Н.Т. Рациональные комплексы оборудования для добычи гранитных блоков / Бакка Н.Т. – Экспресс-информация. Серия «Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов». – М.: ВНИИЭСМ, 1988. – Вып. 7. – С. 25-27.
  18. Невзывчатое разрушающее средство НРС-1 / ВНИИСТРОМ им. Будникова – М.: ПИК ВИНИТИ, 1984. – С. 4.
  19. Фазылов С.С. Применение НРС для добычи гранитных блоков на карьерах Узбекистана / Фазылов С.С. // Экспресс информация. Серия «Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов» // - 1989. – Вып. 1, - С. 16-21.
  20. Николаев М.М. Новый материал для эффективного разрушения прочных хрупких объектов / М.М. Николаев, Захаров Г.В. – М. Горный журнал - №6, -1989 - С. 14-17.
  21. Бакка Н.Т. Особенности добычи блоков камня с помощью НРС / Н.Т. Бакка, В.С. Редчиц // – Экспресс информация. Серия «Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов» // – 1991. – Вып. 1. - С. 14-28.
  22. Нижиченко А.Ф. Испытания НРС-1 при добыче гранита / Нижиченко А.Ф. – // М.: ВНИИЭСМ, - 1985 - Вып. 2, С. 8-10.
  23. Куркин Н.П. Разрушение горных пород посредством комплекта гидроимпульсного оборудования / Куркин Н.П, Ананьев А.А. // – Экспресс информация. Серия «Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов». – 1988. – Вып. 3. - С. 22-25.
  24. Ткачук К.К. Управление трещинообразованием при невзывчатом разрушении пород / К.К. Ткачук // – Разработка рудных месторождений : Республ. межв. науч.-техн. сб. – 1994, Вып. 55. – С. 52-59.
  25. Смирнов А.Г. Добыча и обработка природного камня: Справочник / А.Г. Смирнов, Н.Т. Бакка , Биржискис– М.: Недра, 1990. – С. 445.
  26. Генератор тиску хімічний «Літокол» проти НРС та пороху. Камінь. Вісник каменярства. – К.: 2005. - №9 – С.29-31.
  27. Косолапов А.И. Технология добычи облицовочного камня / Косолапов А.И. – Красноярск : КГУ, 1990 – 189с.
  28. Аглюков Х.И. Обоснование эффективной технологии добычи блочного гранита. Добыча, обработка, применение природного камня / Х.И. Аглюков, М.Ю. Гуров – Магнитогорск : сб. науч. трудов МГТУ, 2003. с. 114-119.
  29. Ткачук К.Н. Методи підвищення якості гранітних блоків / К.Н. Ткачук , І.О. Фоменко, К.К. Ткачук, О.І. Фоменко, Т.В. Гребенюк // Вісник “НТУУ КПІ”. Серія “ Гірництво” К. 2012. Вип. № 21, С. 103 – 107.
  30. Косолапов А.И. Выбор способа обработки месторождений облицовочного камня. Добыча, обработка, применение природного камня / А.И. Косолапов, Е.В. Безверхая – Магнитогорск: сб. науч. трудов МГТУ, 2000. – С. 65-77.
  31. Трубецкой К.Н. Комплексы мобильного оборудования на открытых горных работах / Трубецкой К.Н., Леонов Е.Р., Панкевич Ю.В. – М.: Недра, 1990. – 250 с.
  32. Карасёв Ю.Г. Способы добычи гранитных блоков и область их использования / Карасёв Ю.Г. – Деп., МГИ, М., 1992, №27/9 – 25с.
  33. Качанов Л.М. Основы теории пластичности / Л.М. Качанов. –М.: Наука, 1969. – 420 с.
  34. Першин Г.Д. Метод оценки работоспособности НРС / Г.Д. Першин, Е.Г. Пшеничная. – М., Империя камня. – 2002. №1, С. 30-31.
  35. Косолапов А.И. Определение параметров технологии добычи блоков мрамора невзрывчатыми разрушающими средствами / А.И. Косолапов, Н.И. Вольченко. – М.: Строительные материалы №1, 1990 – С. 12-14.
  36. Фоменко О.І. Підвищення ефективності технологічного процесу розколу гранітних блоків / О.І. Фоменко, К.К. Ткачук // Збірник наукових праць НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». К.: - 2009. - №18. – с. 56-61.
  37. Фоменко О.І. Порівняльний аналіз технологій пасировки гранітних блоків / О.І. Фоменко, К.К.Ткачук, К.Н. Ткачук // Збірник наукових праць НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – К.: 2010. –Вип. №19. – с.97-101.
  38. Ткачук К.К. Аналіз впливу якості бурових робіт на видобуток блочного каменю / К.К.Ткачук, Т.В. Гребенюк // VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Перспективи освоєння підземного простору”. Дніпропетровськ 2012 С. 18-23.
  39. Ткачук К.Н. Вплив технології видобутку гранітних блоків на безпеку праці / К.Н. Ткачук, О.І. Фоменко // Збірник наукових праць Національного науково дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці. – К.: 2009. - №17. – с. 48-55.
  40. Ткачук К.К. Напряженно-деформированное состояние пород при разрушении статическими нагрузками/ Ткачук К.К. // – Разработка рудных месторождений: Республ. межв. науч.-техн. сб. – 1994, Вып. 55. – С. 45-52.
  41. А.с. 1659649 СССР, МКИ3 Е21С 37/02. Портативный гидропоршневой агрегат для направленного разрушения монолитных объектов / К.Н. Ткачук, И.А. Фоменко, К.К. Ткачук (СССР); опубл. 30.09.91, Бюл. №24.
  42. А.с. 1659649 СССР, МКИ3 Е21С 37/00 Устройство для разрушения монолитных объектов / К.Н. Ткачук, И.А. Фоменко, К.К. Ткачук (СССР); опубл. 16.10.89, Бюл. №19.
  43. Патент на корисну модель 39144, Україна МПК Е21С 37/00. Пристрій для руйнування монолітних об’єктів гідророзривом / Фоменко О.І.; заявник та патентовласник НТУУ «КПІ» - №U200810076; заявл. 04.08.2008, опубл. 10.02.2009, Бюл. №3.
  44. Патент на корисну модель 57310, Україна МПК Е21С 37/00. Портативний гідропоршневий пристрій для спрямованого руйнування монолітних об’єктів / Фоменко О.І., заявник та патентовласник; заявл. 22.06.2010, опубл. 25.02.2011, Бюл. №4.
  45. Ткачук К.К. Обоснование формы концентраторов напряжений при добыче гранитных блоков / К.К. Ткачук, І.О. Фоменко // Проблемы геотехнологии и инженерной экологии: Наукова конференція, 17-18 марта 1992: тезисы докладов. – Киев: 1992. – с.46-48.
  46. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Мусхелишвили Н.И. – М., Наука, 1966. – 707 с.
  47. Демидов С.П. Теория упругости: [учебник для студентов высш. учеб. зав.] / Демидов С.П. – М., Высшая школа, 1979. – 432 с.
  48. Колосов Г.В. Применение комплексной переменной к теории упру гости / Колосов Г.В. – М.-Л., СНТИ, 1935 – 350 с.
  49. Саврук М.П. Численный анализ в плоских задачах теории трещин / Саврук М.П., Осив П.Н., Прокопчук И.В. – К.: Наукова думка, 1989. – 248 с.
  50. Механика разрушения и прочность материалов: [справ. пособие в 4-х томах / наук. ред. Панасюк В.В.] – К.: Наукова думка, 1988. Т.2. Саврук М.П. Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами / Саврук М.П. – 1988. – 620 с.
  51. Сопротивление материалов / Под ред. академика НАН Украины Писаренко Г.И. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1986. – 775 с.
  52. Фоменко О.І. Розробка гідроагрегату для видобутку гранітних блоків та дослідження процесу тріщиноутворення в шпурах / О.І. Фоменко // Всеукраїнський збірник наукових праць КНУБА. – К., 2009, - №73. – с. 30-34.
  53. Ткачук К.Н. Методика визначення технологічних параметрів видобутку гранітних блоків невибуховими методами / К.Н. Ткачук, О.І. Фоменко // Сб. науч. Трудов Научно-исследовательского горнорудного института. – Кривой Рог: 2009. – С. 112-117.
  54. Фоменко О.І. Вплив особливостей навантаження свердловин на формування напруженого стану скельного масиву при видобутку блочного каменю / О.І. Фоменко // Математичні проблеми технічної механіки: міжнародна наукова конференція 21-24 квітня 2008р.: тези доповідей. – Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ: 2008. – С. 171.
  55. Луговий П.З. Відокремлення монолітів з допомогою шпурів, які мають профільні надрізи в площині передбачуваного відколювання / П.З. Луговий, О.І. Фоменко // Деформація та руйнування матеріалів з дефектами та динамічні явища в гірських породах та виробках: ХVІІ міжнародна наукова школа ім. акад. С.А. Христиановича, 22-28 вересня 2008р: тези доповідей – Алушта: 2008.
  56. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород / Под ред. Мельникова Н.В., Ржевского В.В., Протодьяконова М.М. – М.: Недра, 1975. – 279 с.
  57. Справочник физических констант горных пород. – М.: Мир, 1969. – 543 с.
  58. Петров Н.С. Основные требования к методике и математической обработке результатов экспериментальных исследований [конспект лекций] / Н.С. Петров. – М.: ВНИИ стройдормаш, 1971. – 64 с.
  59. Бакка Н.Т. Снижение потерь и улучшение качества блоков гранита при их добыче с помощью гидроклиньев / Бакка Н.Т. // Реферативная информация. Серия «Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов». / ВНИИЭСМ. 1980, Вып. 9. – с. 24-28.
  60. Бакка Н.Т. Облицовочный камень / Н.Т. Бакка, И.В. Ильченко. – М.: Недра, 1992. – 303 с.
  61. Гайдуков Э.Э. Гидроклиновые устройства для разработки горных пород / Гайдуков Э.Э. – М.: ЦНИИТЭСстроймаш. – 1985. С. 40.
  62. Дивай В.В. Влияние анизотропии физико-механических свойств массива на эффективность добычи гранитных блоков / Дивай В.В. – ВНИИЭСМ, серия 7, вып. 7, М.: 1988. – С. 17.
  63. Ткачук К.К. О ширине раскрытия трещины при разрушении горных пород статическими нагрузками / Ткачук К.К. – Разработка рудных месторождений: Респ. Межв. науч. тех. сб. – Киев: 1991. – Вып. 56. – с. 59-62.
  64. Бакка М.Т. Основні положення механіки в гірництві : [посібник для студентів вищ. навч. закл.] / М.Т. Бакка, І.С. Редчиць, В.С. Редчиць – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 138 с.
  65. Ткачук К.К. Распределение напряжений и радиус зоны разрушения пород при статической нагрузке в скважине / Ткачук К.К. – Разработка рудных месторождений. – Киев : Техника, 1988. - №46. – С. 42-45.
  66. Першин Г.Д. Процесс разрушения массива при шпуровой добыче блочного камня / Г.Д. Першин, Е.Г. Пшеничная, Е.В. Северин. – Магнитогорск: МГТУ, 2004. – С. 92-102.
  67. Михалюк А.В. Горные породы при неравномерных динамических нагрузках / А.В. Михалюк. – Киев: Наук. думка, 1980. – 154 с.
  68. Ханукаев А.Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом / А.Н. Ханукаев. - М.: Госгортехиздат, 1962. - 200 с.
  69. Бойко В.В. Пути повышения эффективности и безопасности взрывных работ на карьерах. / В.В. Бойко, Н.В. Кривцов, Н.Ф. Гончар.- Киев: «Знание», 1982.-20 с.
  70. Бойко В.В. Оценка сейсмостойкости сооружений на основе определения динамических напряжений в массиве с объектами различной формы / В.В. Бойко, В.И. Колодий, Н.В. Кривцов // Горные породы при динамических нагрузках.- Киев: Наук, думка.- 1989. - С. 59-63.
  71. Бойко В.В. Прогнозирование сейсмоэффекта промышленных взрывов в условиях блочного строения гранитов Украины / В.В. Бойко // Теория и практика совершенствования взрывных работ. - Киев: Наук, думка.- 1990. - С. 107-110.
  72. Вовк А.А. Основы прикладной геодинамики взрыва / А.А. Вовк. - Киев: Наук. думка, 1976.-274 с.
  73. Вовк А.А. Поведение грунтов под действием импульсных нагрузок / А.А. Вовк, Б.В.Замышляев, Л.С. Евтерев. - Киев: Наук, думка, 1984.- 288 с.
  74. Воробьёв В.Д. Влияние параметров трещиноватости горного массива на характер распределения энергии взрыва цилиндрического заряда ВВ / В.Д.Воробьёв, B.C.Прокопенко // Изв. вузов. Горн, журнал.-1977.- 3. С. 33-37.
  75. Воробьёв В.Д. Взрывные работы в скальных породах / В.Д. Воробьёв, В.В. Перегудов. -Киев: Наук, думка, 1984. - 240 с.
  76. Ефремов Э.И. Механика взрывного разрушения пород различной структуры / Э.И. Ефремов, В.Д. Петренко, Н.П. Рева, И.Л. Краковский. – Киев: Наук. думка, 1984. - 192 с.
  77. Ефремов Э.И. Ресурсосберегающие технологии взрывного разрушения горных пород / Э.И. Ефремов, В.М. Комир, И.А. Краснопольский, В.П. Мартыненко. – К.: Техника, 1990. – 149 с.
  78. Прокопенко В.С. Влияние водных и воздушных оболочек на эффективность взрывов скважинных зарядов / В.С. Прокопенко // Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Серія “Гірництво”. Зб. наук. прац. – Київ: НТУУ “КПІ”: ЗАТ “Техновибух”, 2000. – Вип. 4. – С. 31–36.
  79. Кравец В. Г. Принципы формирования диаграммы направленности детонационного фронта в промышленном заряде / В. Г. Кравец, А. Л. Ган // XIV Miedzynarodowe Sympozjum «Geotechnika – Geotechnics 2010», Gliwice – Uston 19 – 22 pazdziernika 2010, S. 93 – 113.
  80. Кравец В.Г. Экспериментальное моделирование суперпозиции взрвных волн при действии смежных зарядов / В.Г. Кравец, П.З. Луговой, А.Л. Ган // Физика и техника высокоэнергетической обработки материалов. Сборник научных трудов. – 2007. Днепропетровск. – С. 274-281.
  81. Кучерявый Ф.И. Разрушение горных пород / Ф.И. Кучерявый, Ю.М. Кожушко. - М.: Недра, 1972.-274 с.
  82. Кучерявый Ф.И., Кривцов Н.В. // Нетрадиционные технологии взрывных работ. -Киев: Наук, думка.- 1993. - С. 52-58.
  83. Лучко И.А. Механический эффект взрыва в грунтах / И.А Лучко., В.А.Плаксий, Н.С. Ремез и др. - Киев: Наук, думка, 1989. - 232 с.
  84. Мосинец В.Н. Деформация горных пород взрывом / В.Н. Мосинец. – Фрунзе: «Илим», 1971.-188 с.
  85. Мосинец В.Н. Дробящее и сейсмическое действие взрыва в горных породах / В.Н. Мосинец. - М.: Недра, 1976. - 271 с.
  86. Мосинец В.Н. Разрушение трещиноватых и нарушенных горных пород / В.Н. Мосинец, А.В. Абрамов. - М.: Недра, 1982. - 218 с.
  87. Покровский Г.И. Взрыв / Г.И. Покровский. - М.: Недра, 1973. - 183 с.
  88. Ткачук К.Н. Разрушение горных пород взрывом / К.Н. Ткачук. - Киев: Техніка, 1976. 203 с.
  89. Ткачук К.Н. Взрывные работы в горнорудной промышленности / К.Н. Ткачук, П.И. Федоренко. - Киев: Вища школа, 1978. - 270 с.
  90. Юрко О.О. Заряд прямокутного поперечного перерізу з двосторонньою кумулятивною виїмкою / О.О. Юрко // Проблеми створення нових машин і технологій. Наук. пр. КДПУ. Вип. 6/2002(17).– Кременчук: КДПУ, 2002.- С. 56-59.
  91. Юрко О.О. Циліндричний кумулятивний заряд з кумулятивною виїмкою трикутної форми в поперечному перерізі/ О.О.Юрко // Проблеми створення нових машин і технологій. Наук. пр. КДПУ. Вип. 6/2002(17).– Кременчук: КДПУ, 2002.- С. 45 – 48.
  92. Савин Г.Н. Распределение напряжений около отверстий / Г.Н. Савин. – К.: Наукова думка, 1968. – 887 с.
  93. Сажин В.С. Упруго-пластическое распределение напряжений около горных выработок различного очертания / В.С. Сажин.-М.: Наука, 1968. 94 с.
  94. Лучко И.А. Гидродинамический расчет взрыва плоского горизонтально заглублённого заряда в трёхслойной среде с наименее прочным промежуточным слоем / И.А. Лучко, В.М. Булавацкий // Действие взрыва в грунтах и горных породах. Матер, всесоюзн. научн. конф. - Киев: Наук, думка. 1982.-С. 43-47.
  95. Вопросы механизма разрушения горных пород (Сборник научных трудов) / Институт горного дела СО АН СССР. – Новосибирск 1978.
  96. Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. - Киев: Наук, думка. 1972.-254 с.
  97. Пао Йи-син. Динамическая концентрация напряжений в упругой пластине / Пао Йи-син // Прикл. Механика. №2. 1962. С. 147-154.
  98. Pao Y. H. Dynamic stress concentration in an elastic plate with rigid circular inclusion / Y. H. Pao, C.C. Mow // Proc. 4-th U.S. Nat. Congr. Appl. Mech. Pergamon Press. Oxford – London – New York – Paris. 1962. p. 335-345.
  99. Кравец В. Г. Динамика формирования монотрещины в горном массиве взрывом / В. Г. Кравец, А. Л. Ган, П. З. Луговой // Miedzynarodowa Konferencja VII Szkola Geomechaniki, Gliwice – Uston 13 – 16 wrzesnia 2005, S. 107-121.
  100. M.Chudek, Экспериментальное моделирование суперпозиции упругих волн от действия соседних цилиндрических шпурових зарядов / M.Chudek, Z.Baranowski, П.З.Луговой, В.Г.Кравец // Miedzynarodowa Konferencja „VIII Szkola Geomechaniki 2007”. Materialy Naukowe. Glinwice Ustron, 16-19 pazdziernika 2007 . р.p. 263-274.
  101. Кравец В.Г. Динамика формирования монотрещины взрывом в горном массиве / В.Г. Кравец, П.З. Луговой, А.Л. Ган, З. Барановский // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2006. – Вип. 13. – С. 18–23.
  102. Кравец В.Г. Экспериментальное моделирование суперпозиции взрвных волн при действии смежных зарядов / В.Г. Кравец, П.З. Луговой, А.Л. Ган // Физика и техника высокоэнергетической обработки материалов. Сборник научных трудов. – 2007. Днепропетровск. – С. 274-281.
  103. Патент на корисну модель 29481 Україна. МПК Е 21 С 37/00. Газоструминний пристрій для руйнування блокових масивів / В.Г. Кравець, П.З. Луговий, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, З. Барановський, О.П. Толкач.; заявник і власник НТУУ «КПІ». –№ u200711230; заяв. 10.10.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. №1.
  104.Wood R.W. Annomalous diffraction drating // Phys. Rev. ,# 48, 1935. p. 928 – 933.
  105. Патент РФ №2081314, кл. Е 21 С 37/06,37/02, 1997 р.
  106. Патент РФ №2168018, кл. Е 21 С 37/06, 2000 р.
  107. Патент на корисну модель 69699 UA, МПК Е21С, 37/04. Пристрій для утворення направлених тріщин в свердловинах / П.З. Луговий, К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк, С.П. Орленко, опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. Власник Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України.
  108. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений справочное пособие - К.: Наукова думка, 1981.- 583 с.
  109. Идентификация нагрузок при импульсном деформировании тел. Монография. В 2-х частях. Часть II. / Е.Г Янютин, А.В. Воропай, Поваляев, И.В. Янчевский. – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2010.-121 с.
  110. Румянцев С.А. Динамика переходных процессов и самосинхронизация вибрационных машин / С.А. Румянцев. – Екатеринбург УРОРАН, 2003, - 135 с.
  111. Ткачук К.К. Застосування концентраторів руйнування при вийманні
  вугільних ціликів / К.К. Ткачук, С.М. Стовпник, Т.В. Гребенюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво».-2011.- Вип. 20. – С. 94 - 99.
  112. Луговой П.З. Експериментальне моделювання деформованого стану навколо поперечного перетину циліндричного шпура при його статичному навантаженні / П.З. Луговой, К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць.-Дніпропетровськ: Ліра 2012. Випуск-20. – С 232 – 237.
  113. Ткачук К.К. Експериментальне моделювання розподілу напружень навколо поперечного перерізу шпура при статичному навантаженні кам’яного блока / К.Н.Ткачук, Т.В. Гребенюк, П.З. Луговий // Вісник Житомирського Державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2012. № 2 (61) – С. 53–58.
  114. Ткачук К.К. Откол каменных блоков с помощью статической нагрузки / К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк // Проблемы природопользования. Международный форум – конкурс молодых ученых. Сборник научных трудов. Часть 1.- Санкт Петербург, 2012. – С 82 – 85.
  115. Ткачук К.К. Теоретичний метод визначення статичного навантаження для відколювання кам'яного блоку/ К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк, П.З. Луговий // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». - 2012. - Вип. 22. – С.
  116. Луговий П. З. Експериментальне дослідження деформованого стану навколо кругового отвору при його нормальному вісесиметричному статичному навантаженні / П. З. Луговий, К. К. Ткачук, Т. В. Гребенюк // Математичні проблеми технічної механіки: Міжнародна науковаконференція: матеріали конференції (Том 1). – Дніпродзержинськ Дніпропетровськ, 2012. – С. 28.
  117. Патент на корисну модель 71552 UA, МПК Е21С, 37/10. Пристрій для розколу монолітних блоків / К.К. Ткачук, К.Н. Ткачук, І.О. Фоменко, О.І. Фоменко, Т.В. Гребенюк, В.Г.Кравець, опубл. 10.07.2012, Бюл. №13.
  118. Гребенюк Т.В. Вдосконалення технології видобування кам’яних блоків статико-динамічним методом / Т.В. Гребенюк // Сучасні технології таособливості видобутку, обробки і використання природного каміння: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. 17 жовтня 2012 р. Київ, 2012. – С 19 – 25.
  119. Луговий П.З. Експериментальний аналіз взаємодії статичних і динамічних деформацій в зоні циліндричного шпура для відбійки кам’яниблоків / П.З. Луговий, К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк // Актуальні проблеми інженерної механіки. ІІ Міжн. Наук.-техн. конференція. – Миколаїв (24 – 26 жовтня 2012р.), Національний університет кораблебудування. - С. 13.
  120. Ткачук К.К. Потенційні можливості агрегатів з пружними елементами для створення статичних навантажень всередині шпурів, виконаних у гранітних блоках / К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк, Ю. Гаптар, О.І. Фоменко, І.О. Фоменко // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій. Тези доповідей. 7 - 9 листопада 2012 р. м. Львів. – С 104.
  121. Кривцов Н.В. Физические основы разрушения горных пород накладными зарядами / Н.В. Кривцов, И.А. Махоня, Е.А. Скочко, Л.А. Митюк // Разработка рудных месторождений. - Кривой Рог: КрТУ. - №67. - 1999.- С. 32-38.
  122. Исследования и разработка безопасных технологий ведения взрывних работ с использованием бестротиловых взрывчестых веществ/ отчет о НИР (промежуточн.). - К., 1998. -240 с. ННИИОП. Регистр. №0199U000182.
  123. Ткачук К.К. Разработка эффективных методов добычи гранитных блоков: дис. доктора тех. наук: 1995/ Ткачук Константин Константинович. –Кривой Рог, 1995. – 357 с.
  124. Луговий П.З. Про застосування статико-динамічного методу при видобуванні гранітних блоків / П.З Луговий, Н.Я. Прокопенко, К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк // Розробка, використання та екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин. ІХ міжнародна науково-технічна конференція. Матеріали конференції. Кременчук – Свалява, 2013. - С. 34-36.
  125. Неділько Л.С. Методика розрахунку стрілових кранів для застосування в умовах кар’єрів блочного каменю. / Л.С. Неділько, В.Т. Підвисоцький, С.В. Кальчук // Вісник ЖДТУ №2(57) / Технічні науки. – Житомир. – 2011. – С. 152 - 157.
  126. Кальчук С.В. Вплив тектонічних сил на формування напружено-деформованого стану порід родовищ блочного облицювального каменю. // Вісник ЖДТУ №3(58) / Технічні науки. – Житомир. – 2011. – С. 162-165.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины