Методи ФОРМУВАННЯ ідентифікаційних ознак НЕЛІНІЙНИХ РОЗСІЮВАЧІВ : Методы ФОРМИРОВАНИЯ идентификационных признаков НЕЛИНЕЙНЫХ рассеивателей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Методи ФОРМУВАННЯ ідентифікаційних ознак НЕЛІНІЙНИХ РОЗСІЮВАЧІВ
 • Альтернативное название:
 • Методы ФОРМИРОВАНИЯ идентификационных признаков НЕЛИНЕЙНЫХ рассеивателей
 • Кол-во страниц:
 • 204
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут»


  На правах рукопису


  ЗІНЧЕНКО МАКСИМ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ


  УДК 621.37:621.391

  Методи ФОРМУВАННЯ ідентифікаційних ознак НЕЛІНІЙНИХ РОЗСІЮВАЧІВ


  05.12.17 ‑ Радіотехнічні та телевізійні системи

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  Зіньковський Юрій Францевич,
  д.т.н., професор
  Київ 2012  ЗМІСТ  Вступ..


  5
  Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку нелінійної радіолокації. Постановка задач дослідження....  13
  ..


  13
  ...


  13
  .....


  18
  .


  21
  ..


  27
  Аналіз чинників неефективного використання апаратури нелінійної радіолокації...


  27
  ...


  30
  .


  36
  .....


  39
  Дослідження ідентифікаційних властивостей нелінійних розсіювачів...


  41  41
  ...


  45  52
  .....  52  ...


  60
  й під час зондування...


  63
  ....


  64  67
  ....


  71
  Дослідження комбінованих методів нелінійної радіолокації.....


  73
  .


  73
  ..


  73
  .......


  81
  ...


  83
  .


  91
  ..


  98
  ....


  105
  Експериментальне дослідження ефективності використання вторинних демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів....  107
  .  107
  ....


  112


  ....


  120  120
  ...


  126
  ..


  130
  ...


  130
  ...


  132
  ...


  136
  Порівняння методів нелінійної радіолокації..


  138
  ....


  143
  .


  146  149
  А


  168
  ДОДАТОК Б....


  170
  ДОДАТОК В....


  178
  ДОДАТОК Г....


  184
  ДОДАТОК Д....


  186
  ДОДАТОК Е....


  190
  ДОДАТОК Ж.......


  200


  Вступ

  Актуальність теми. Нелінійна радіолокація на сьогоднішній день досягла численних впроваджень у різні сфери діяльності людини (промисловість, технічний захист інформації, військова справа та інші).
  В Україні та Росії за напрямком нелінійної радіолокації працювали групи дослідників під керівництвом ШтейншлейгераВ.Б., ВернигороваН.С., ПарватоваГ.Н., ПетроваБ.М., ГорбачеваО.О., ШифрінаЯ.С. та інших.
  Провідними американськими дослідниками у нелінійній радіолокації стали Thomas H. Jones, Bruce R. Barsumian, Robert A. Rubega та інші. В Англії − відповідно James H. Stephen, John D. McCann, Steven John Holmes, Andrew Barry Stephen та інші.
  Більшість представлених на ринку нелінійних радіолокаторів (НР) за показниками ефективності використання (дальності дії, роздільної здатності, вибірковості тощо) не повністю відповідають вимогам нормативного документа технічного захисту інформації НД ТЗІ 1.4.−002−08 «Радіолокатори нелінійні. Класифікація. Рекомендовані методи та засоби випробувань».
  Це пов’язано з тим, що первинні демаскуючі ознаки (кратні гармоніки частоти моногармонічного зондуючого сигналу (ЗС), комбінаційні частоти у випадку бігармонічного ЗС) притаманні двом класам нелінійних розсіювачів (НРс) напівпровідниковим НРс (мають у своєму складі радіоелектронні напівпровідникові елементи) та структурам типу «метал-окисел-метал» (МОМ-структури), і відрізняються лише рівнями спектральних складових (нелінійних продуктів) сигналу відгуку (СВ), які для цих випадків співрозмірні з шумом. Недостатньо вивчена фізика процесів формування СВ при опроміненні системами нелінійної радіолокації досліджуваного нелінійного об’єкта.
  Актуальність роботи полягає у виявленні вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс з метою збільшення ефективності використання нелінійних радіолокаторів для пошуку закладних пристроїв у сфері технічного захисту інформації. Дослідження вторинних демаскуючих ознак передбачає аналіз внутрішніх ефектів у напівпровідникових структурах НРс під час дії відносно потужного ЗС НР.
  Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати дисертації отримані в процесі виконання науково-дослідних робіт в період з 2009р. по 2012р., які проводилися спільно на кафедрі радіоконструювання та виробництва радіоапаратури НТУУ "КПІ" та в НДЦ "ТЕЗІС" НТУУ "КПІ" (в рамках угоди №6007 від 15.10.2007р. про спільну діяльність між радіотехнічним факультетом НТУУ "КПІ" та НДЦ "ТЕЗІС" НТУУ "КПІ") на етапі НДР Функція”, що виконувалась згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2009 рік» від 11.03.2009р. № 200-2 та Державної цільової програми забезпечення криптографічного та технічного захисту інформації на період до 2015р., затвердженою постановою КМ України від 21.12.2011р. №1311-9.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне та експериментальне дослідження структури відгуку нелінійного розсіювача на предмет забезпечення ефективної ідентифікації останнього.
  Для досягнення цієї мети вирішувалися такі завдання:
  − аналіз завад, що безпосередньо впливають на ефективність використання нелінійних радіолокаторів, принципи функціонування яких орієнтовані на дослідження первинних демаскуючих ознак НРс;
  − дослідження вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс при дії відносно потужного ЗС НР;
  − розробка ефективних методів виявлення, ідентифікації та локалізації НРс за вторинними демаскуючими ознаками, які не чутливі до характерних для традиційних систем нелінійної радіолокації завад;
  − експериментальні дослідження ефектів розсіювання складових сигналу відгуку НРс під час дії ЗС НР.
  Об’єктом дослідження є підвищення ефективності використання нелінійних радіолокаторів, спроможних формувати інформативні відгуки розсіювачів.
  Предметом дослідження є структура відгуку розсіювача під час дії зондуючого сигналу нелінійного радіолокатора.
  Методи дослідження. Проведений аналіз публікацій за тематикою нелінійної радіолокації для визначення напрямків, задач та методів досліджень у роботі. Використано теорії нелінійних кіл, функцій комплексної змінної, диференційного та інтегрального числення для математичного моделювання внутрішніх процесів у кремнієвих напівпровідниках при дії відносно потужного електромагнітного НВЧ поля. Моделювання картини розсіювання нелінійних продуктів СВ НРс виконано за допомогою методів функцій Гріна та базисних функцій. Моделювання рядами Вольтерра та Вольтерра-Пікара запропоновано для дослідження параметрів СВ складних НРс. Використано теорії нелінійних кіл, функцій комплексної змінної, диференційного та інтегрального числення та фазової площини для дослідження процесів генерування напівпровідниковими НРс некратних гармонік. Для дослідження НРс як динамічних систем здійснений розв'язок задачі реконструкції за допомогою методів чисельного диференціювання та власних координат. Теорію та метод матриць переносу застосовано для дослідження особливостей поглинання НВЧ хвиль НРс. Використано теорії нелінійних кіл, функцій комплексної змінної для дослідження девіацій фаз складових СВ НРс. Теорії антенних решіток, рядів Вольтерра і Вольтерра-Пікара застосовано для дослідження впливу типу антенних структур на ідентифікаційні властивості НРс. Теорію спектрального аналізу використано для експериментального підтвердження результатів моделювання параметрів розсіювання нелінійних продуктів (НП) СВ при дії ЗС НР. Теорію повнофакторних планів та методи статистичного оцінювання застосовано для порівняння ефективностей використання двох принципів виявлення, ідентифікації та локалізації НРс у нелінійній радіолокації за первинними та вторинними демаскуючими ознаками.
  Наукова новизна отриманих результатів.
  1. Запропоновано вперше метод селекції НРс за рівнем однієї гармоніки, що включає випромінювання зондуючого сигналу в напрямку на НРс, приймання та реєстрацію кратної гармоніки в якості СВ, який відрізняється тим, що при модуляції амплітуди ЗС за пилкоподібним законом для селекції НРс використовується ефект петлевої функціональної залежності рівня (амплітуди) другої гармоніки розсіяного сигналу від рівня потужності ЗС НР.
  2. Розроблено вперше метод виявлення та розпізнавання НРс як випадкових генераторів хаотичних коливань, що включає випромінювання ЗС в напрямку на НРс, приймання та реєстрацію СВ, який відрізняється тим, що у якості сигналу відгуку використовується хаотичний сигнал вторинного електромагнітного поля і розпізнають тип нелінійності за ступенем хаотичності СВ.
  3. Запропоновано вперше метод селекції НРс за інерційністю процесів спотворення вольт-амперних характеристик напівпровідників, що включає випромінювання двох зондуючих сигналів в напрямку на НРс, приймання та реєстрацію кратної гармоніки в якості СВ, який відрізняється тим, що при почергово діючих різних за рівнем потужності та величиною робочої частоти зондуючих сигналів для виявлення та ідентифікації нелінійних розсіювачів використовується ефект інерційності процесів спотворення вольт-амперних характеристик напівпровідникових структур.
  4. Розроблено вперше метод селекції НРс за девіацією фази СВ під час зондування, що включає випромінювання моногармонічного чи бігармонічного ЗС з модульованою амплітудою в напрямку на НРс, приймання та реєстрацію НП СВ, який відрізняється тим, що для ідентифікації НРс використовується явище девіації фази для нелінійних продуктів (кратних гармонік чи комбінаційних частот) при варіюванні за пилкоподібним законом рівня потужності електромагнітного поля, створюваного моногармонічним чи бігармонічним зондуючими сигналами.
  5. Запропоновано вперше метод ідентифікації НРс шляхом фазової синхронізації нелінійних продуктів сигналу відгуку при багатогармонічному зондуванні, що включає випромінювання зондуючих сигналів в напрямку на НРс, приймання та реєстрацію НП СВ, який відрізняється тим, що для ідентифікації НРс використовується ефект зміни величини девіації фази сигналу відгуку, яка відрізняється за значенням для НП з однаковою частотою, але неоднаковою природою походження − кратна гармоніка та комбінаційна частота, при варіюванні за пилкоподібним законом рівня потужності електромагнітного поля, створюваного одночасно діючими моногармонічним та бігармонічним зондуючими сигналами або трьома моногармонічними ЗС.
  Підвищення ефективності використання НР, що застосовують вторинні демаскуючі ознаки НРс, досягається за рахунок зведення до мінімуму впливу таких факторів як: присутність у досліджуваному середовищі завадових МОМ-структур; наявність паразитних пелюсток діаграми направленості випромінюючої антени.
  Новизна викладених у роботі наукових результатів підтверджується трьома отриманими патентами України на корисні моделі [140142].
  Практичне значення отриманих результатів.
  1. Розроблено та захищено патентом України на корисну модель метод селекції нелінійних розсіювачів за рівнем однієї гармоніки.
  2. Розроблено та захищено патентом України на корисну модель метод виявлення та розпізнавання нелінійних розсіювачів як випадкових генераторів хаотичних коливань.
  3. Розроблено та захищено патентом України на корисну модель метод селекції нелінійних розсіювачів за інерційністю процесів спотворення вольт-амперних характеристик напівпровідників.
  4. Розроблено метод селекції нелінійних розсіювачів за девіацією фази СВ під час зондування.
  5. Розроблено метод ідентифікації нелінійних розсіювачів шляхом фазової синхронізації НП СВ при багатогармонічному зондуванні.
  Запропоновані методи забезпечують підвищення ефективності використання нелінійних радіолокаторів у сфері технічного захисту інформації при обмеженні максимального рівня потужності зондуючого сигналу (до 500 мВт).
  Експериментально підтверджено ефективність запропонованих методів, що дозволяє збільшити ймовірності виявлення, вірної ідентифікації та локалізації закладних пристроїв у сфері технічного захисту інформації.
  Результати дисертаційної роботи впроваджено в науково-дослідному центрі ТЕЗІС” НТУУ КПІ”. Впровадження основних положень дисертації у практику технічного захисту інформації має науково-практичне значення та підвищує ефективність встановлення, ідентифікації та локалізації закладних пристроїв методами нелінійної радіолокації та слугуватиме основою для розробки нового класу нелінійних радіолокаторів з покращеними технічними характеристиками.
  Особистий внесок аспіранта. Основні теоретичні, розрахункові та експериментальні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У працях, написаних у співавторстві, особистий внесок автора такий: [124] проведено експериментальні дослідження запропонованої фізичної моделі закладного пристрою для сертифікаційних випробувань НР; [125] виконано дослідження та аналіз явища спотворень характеристик напівпровідникових структур НРс під час дії відносно потужного ЗС НР; [126] виконано моделювання та аналіз ефектів розсіювання складових СВ симетричним вібратором з нелінійним навантаженням при дії відносно потужного ЗС НР; [127] виконано моделювання реакції складних збіжних напівпровідникових НРс (мають у своєму складі два і більше нелінійних елементи) під час зондування рядами Вольтерра-Пікара; [128; 149] досліджено особливості поглинання нелінійними розсіювачами електромагнітних НВЧ хвиль; [129] виконано експериментальне дослідження за повнофакторним планом ефективності використання НР щодо виявлення, ідентифікації та локалізації НРс; [130; 148] виконано дослідження та аналіз впливу типу антенних структур на ідентифікаційні властивості НРс; [131; 134] виконано моделювання та аналіз ефектів розсіювання складових СВ двома симетричними вібраторами з нелінійними навантаженнями при дії відносно потужного ЗС НР; [132; 146; 151] виконано моделювання рядами Вольтерра реакції складних розгалужених НРс (складаються з двох і більше відокремлених фізично НРс) під час зондування; [135] досліджено властивість напівпровідникових НРс випромінювати власні коливання некратні гармоніки ЗС; [136; 137] виконано теоретичні та експериментальні дослідження динамічних властивостей напівпровідникових НРс при дії відносно потужного ЗС НР; [138] виконано дослідження щодо можливості оцінки щільності МОМ-структур за параметрами СВ; [139] досліджено особливості поширення СВ НРс у різних середовищах; [140] виявлено кореляційну залежність ступеня хаотичності СВ напівпровідникового НРс від рівня потужності зондуючого сигналу нелінійного радіолокатора; [141] виявлено ефект появи області петлеутворення на функціональній залежності рівня кратної гармоніки СВ напівпровідникового НРс від рівня потужності ЗС НР; [142] виявлено ефект інерційності процесів спотворення вольт-амперних харак
 • Список литературы:
 • Висновки

  В дисертації розв’язано актуальну наукову задачу підвищення ефективності використання нелінійних радіолокаторів у сфері технічного захисту інформації шляхом впровадження розроблених методів виявлення, ідентифікації та локалізації нелінійних розсіювачів за вторинними демаскуючими ознаками.
  Основні результати та висновки, отримані у дисертаційній роботі наступні:
  1. Запропоновано математичну модель механізмів розсіювання симетричним вібратором з нелінійним навантаженням нелінійних продуктів сигналу відгуку, яка враховує явище спотворення характеристик напівпровідникової структури нелінійного розсіювача (НРс) при варіюванні рівня потужності зондуючого сигналу (ЗС) нелінійного радіолокатора (НР). Виявлено та експериментально підтверджено явище збільшення ефективного радіусу розсіювання нелінійних продуктів сигналу відгуку напівпровідникового НРс з ростом рівня потужності зондуючого сигналу, існування якого свідчить про можливість практичного використання вторинних демаскуючих ознак нелінійних розсіювачів у нелінійній радіолокації.
  2. Вперше виявлено вторинні демаскуючі ознаки напівпровідникових НРс, принципи дії яких засновані на нових досліджених ефектах, що дозволяють створити ефективні нелінійні радіолокатори нового класу. До виявлених ідентифікаційних ознак належать:
  − ефект появи області петлеутворення на функціональній залежності рівня кратної гармоніки сигналу відгуку напівпровідникового НРс від рівня потужності зондую чого сигналу НР;
  − явище кореляційної залежності ступеня хаотичності сигналу відгуку напівпровідникового нелінійного розсіювача від рівня потужності зондуючого сигналу нелінійного радіолокатора;
  − ефект інерційності процесів спотворення вольт-амперних характеристик напівпровідникових структур нелінійних розсіювачів;
  − явища девіації фази нелінійних продуктів при варіюванні рівня потужності зондуючого сигналу та різного за значенням зсуву фаз для нелінійних продуктів однакової частоти, але неоднакової природи походження кратна гармоніка та комбінаційна частота.
  3. Результати дослідження за повнофакторним планом показали, що група прототипів нелінійних радіолокаторів, які використовують вторинні демаскуючі ознаки нелінійних розсіювачів, має перевагу у виявленні, вірній ідентифікації та локалізації НРс на фоні великої щільності оточуючих структур «метал-окисел-метал» (відмінність значень значущості фактора для двох груп НР ≈ в 5 разів) та у підвищеній ймовірності вірного виявлення закладних пристроїв, які перебувають у неактивованому стані (відмінність значень значущості фактора для двох груп нелінійних радіолокаторів ≈ в 1,4 рази) в порівнянні з групою НР, які використовують первинні демаскуючі ознаки нелінійних розсіювачів.
  4. Розроблено методи виявлення, ідентифікації та локалізації нелінійних розсіювачів за вторинними демаскуючими ознаками:
  − метод селекції нелінійних розсіювачів за рівнем однієї гармоніки;
  − метод виявлення та розпізнавання нелінійних розсіювачів як випадкових генераторів хаотичних коливань;
  − метод селекції нелінійних розсіювачів за інерційністю процесів спотворення вольт-амперних характеристик напівпровідників;
  − метод селекції нелінійних розсіювачів за девіацією фази сигналу відгуку під час зондування;
  − метод ідентифікації нелінійних розсіювачів шляхом фазової синхронізації нелінійних продуктів сигналу відгуку при багатогармонічному зондуванні.
  Підвищення ефективності використання нелінійних радіолокаторів, що застосовують методи виявлення, ідентифікації та локалізації нелінійних розсіювачів за вторинними демаскуючими ознаками НРс, досягається за рахунок зведення до мінімуму впливу відгуків структур «метал-окисел-метал» та присутніх паразитних пелюсток діаграми направленості випромінюючої антени.
  5. Вперше розроблено фізичні моделі напівпровідникових нелінійних розсіювачів на базі прямокутної мікросмужкової антени та плоскої двозаходової спіральної антени для експериментальних досліджень ефективності використання розроблених методів виявлення, ідентифікації та локалізації НРс за вторинними демаскуючими ознаками. Створення фізичних моделей стало можливим завдяки дослідженням реакцій нелінійних розсіювачів під час зондування за допомогою рядів Вольтерра, які показали, що на демаскуючі властивості напівпровідникових НРс суттєво впливає тип їх випромінюючих антенних структур.  Список використаних джерел

  1. Авдеев В. Б. Методический аппарат для оценки эффективности средств нелинейной радиолокации и противорадиолокации / В. Б. Авдеев, С.Н. Панычев, Д.В. Сенькевич // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2007. Т. 3, № 4. С. 115119.
  2. Авдеев В. Б. Методы и техника нелинейной радиодальнометрии и радиопеленгации (обзор) / В. Б. Авдеев, С. Н. Панычев и др. // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2005. Т. 3, № 6. С. 2735.
  3. Анализаторы спектра РСК4-87, РСК4-88, РСК4-89, РСК4-90. Технические условия : ЕЭ 2.747.018 ТУ. [Введен 1987-01-01]. М. : Приборэлектро, 1987. 34 с.
  4. Анзулевич А. П. Поглощение и отражение электромагнитного излучения многослойными и композитными средами: дис. ... к. ф.-м. н. : 01.04.02 / Анзулевич Антон Петрович. Челябинск, 2009. 139 c.
  5. Анисимов Л. А. Инструментальные погрешности измерения коэффициентов усиления по полной мощности апертурных антенн произвольной поляризации СВЧ и КВЧ диапазонов / Л. А. Анисимов, М.Д.Хейман, Л.А.Пасманик // Радиоизмерения и электроника. Н. Новгород : ФГУП «ННИПИ «Кварц», 2004. № 11. С. 8389.
  6. Анищенко В. С. Реконструкция динамических систем в приложении к решению задачи защиты информации / В. С. Анищенко, А.Н.Павлов, Н.Б.Янснон// Письма в ЖТФ. 1998. Т. 68, № 12. С. 18.
  7. Антенна измерительная П6-23А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации : ЮК 1.400.016 ТО. М. : МО СССР, 1979. 43 с.
  8. Антенна измерительная П6-33. Техническое описание и инструкция по эксплуатации : ЮК 1.400.017 ТО. М. : МО СССР, 1980. 46 с.
  9. Афанасьев В. В. Влияние основных параметров моделирования на ЭВМ на поведение динамических систем со странными аттракторами / В.В. Афанасьев, С. В. Михайлов, Ю. Е. Польский, А. Ю. Торопов // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 21. Вып. 23. С. 1014.
  10. Беляев В. В. Рассеяние электромагнитных волн вибратором, нагруженным на высокочастотный полупроводниковый диод / В. В. Беляев, А.Т.Маюнов, Г. Д. Михайлов, С. Н. Разиньков // Радиотехника. 1997. № 6. С.8992.
  11. Беляев В. В. Состояние и перспективы развития нелинейной радиолокации / В. В. Беляев, А. Т. Маюнов, С. Н. Разиньков // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. 2002. № 6. С.5978.
  12. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / Ю.Ф.Каторин, Е.В. Куренков, А. В. Лысов, А. Н. Остапенко. С.-Петербург : ООО «Издательство Полигон», 2000. 512 с.
  13. Васенков А. А. Дистанционное нелинейное зондирование объектов электромагнитными волнами при наличии границ раздела сред: дис. к.т.н. : 05.12.04 / Васенков Алексей Андреевич. Н. Новгород, 2003. 135 с.
  14. Васенков А. А. Нелинейный рассеиватель электромагнитных волн с регулируемой плоскостью поляризации / А. А. Васенков, Е. П. Чигин // Радиотехника и электроника. 2000. Т. 45, № 7. С. 42.
  15. Вернигоров Н. С. Влияние антенно-фидерного тракта нелинейного объекта на дальность обнаружения в нелинейной локации / Н.С. Вернигоров, В.Б.Харин // Радиотехника и электроника. 1997. Т. 42, № 12. С. 1267.
  16. Вернигоров Н. С. К вопросу о применении многочастотного сигнала в нелинейной радиолокации / Н. С. Вернигоров, А. Р. Борисов, В.Б.Харин // Радиотехника и электроника. 1998. Т. 43, № 1. С. 6366.
  17. Вернигоров Н. С. К вопросу о принципе сравнения в нелинейной радиолокации / Н. С. Вернигоров, Т. В. Кузнецов // ИНФОРМОСТ Радиоэлектроника и Телекоммуникации. 2002. № 3(21). С. 714.
  18. Вернигоров Н. С. Нелинейный локатор эффективное средство обеспечения безопасности в области утечки информации / Н. С. Вернигоров // Конфидент. 1996. №1. С. 67.
  19. Вернигоров Н. С. Практические применения нелинейного радиолокатора/ Н. С. Вернигоров // Безопасность от А до Я. 1998. № 2-3. С.1415.
  20. Вернигоров Н. С. Процесс нелинейного преобразования и рассеяния электромагнитного поля электрически нелинейными объектами / Н. С. Вернигоров // Радиотехника и электроника. 1997. Т. 42, № 10. С. 11811185.
  21. Виноградов А. П. Электродинамика композитных материалов / А.П.Виноградов; под ред. Б. З.Каценеленбаум. М. : Эдиториал УРСС, 2001. 208с.
  22. Влияние саморазогрева на динамику колебательных процессов в диодах Ганна / А. В. Бабаян, Д. А. Усанов, А. В. Скрипаль // V Международная школа «Хаотические автоколебания и образование структур ХАОС-98» : 6-10 октября 1998г. : тез. докл. Саратов : Изд. ГосУНЦ «Колледж», 1998. С. 107108.
  23. Волков Е. А. Метод анализа многовходовых нелинейных цепей с использованием аппарата функциональных рядов Вольтерра / Е. А. Волков, И.О.Нечес // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Технические науки. 1993. № 1. C. 5158.
  24. Волков Е. А. Метод определения многомерных ядер Вольтерра в частотной области / Е. А. Волков, И. О. Нечес // Теоретическая электротехника. 1991. Вып. 50. С. 105111.
  25. Волков Е. А. Метод определения ядер Вольтерра в частотной области при произвольной аппроксимации характеристик нелинейных элементов / Е.А.Волков // Теоретическая электротехника. 1987. Вып. 43. С. 7378.
  26. Восстановление параметров системы Чуа с динамическим хаосом по порождаемым ею сигналам при действии комплекса шумов и помех / В.В.Афанасьев, С. С. Логинов, Ю. Е. Польский // Научно-техническая конференция по вопросам информатики, вычислительной техники и информационной безопасности : науч.-тех. конф., 8-9 сентября 2006 г. : тез. докл. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. С. 911.
  27. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов / Иосиф Семенович Гоноровский. − М. : Сов. Радио, 1977. − 608 с.
  28. Горбачев A. A. Поляризационные свойства двухвибраторной модели нелинейного рассеивателя / А. А. Горбачев, С. В. Ларцов // Радиотехника и электроника. 1995. Т. 40, № 12. С. 1761.
  29. Горбачев A. A. Признаки распознавания нелинейных рассеивалелей электромагнитных волн / А. А. Горбачев, А. П. Колбанов, С. П. Тараканков, С.В.Ларцов, Е. П. Чигин // Нелинейный мир. 2004. № 5-6. С. 301309.
  30. Горбачев А. А. Амплитудные характеристики нелинейных рассеивателей / А. А. Горбачев, С. В. Ларцов, С. П. Тараканов, Е. П. Чигин // Радиотехника и электроника. 1996. Т. 41, № 5. С. 558562.
  31. Горбачев А. А. Измерение характеристик объектов, нелинейно рассеивающих электромагнитные волны / А. А. Горбачев, С. В. Ларцов, С.П.Тараканов // Радиотехника и электроника. 2001. Т. 46, № 6. С. 659665.
  32. Горбачев А. А. Особенности зондирования электромагнитными волнами сред с нелинейными включениями / А. А. Горбачев // Нелинейный мир. 2009. − № 7-9. C. 58.
  33. Горбачев А. А. Помехи в системах нелинейного зондирования / А.А.Горбачев, С. В. Лавцов, С. П. Тараканков, Е. П. Чигин // Радиотехника и электроника. 1998. Т. 43, № 1. С. 7176.
  34. Горбачев А. А. Признаки распознавания нелинейных рассеивателей электромагнитных волн / А. А Горбачев, А. П. Колданов, С. В. Ларцов, С.П.Тараканков, Е. П. Чигин; под. ред. А. А. Горбачева, А. П. Колданова, А.А.Потапова, Е. П. Чигина // Нелинейная радиолокация. Сборник статей. Часть 1. М. : Радиотехника, 2005. С. 1523.
  35. Горбачев А. А. Взаимодействие электромагнитных волн с «нелинейными» объектами / А. А. Горбачев, Е. П. Чигин // Нелинейный мир. 2003. № 1-2. С. 2833.
  36. Горбачев П. А. Нелинейный рассеиватель электромагнитных волн, создающий субгармоники / П. А. Горбачев // Радиотехника и электроника. 1999. Т. 44, № 10. С. 11641167.
  37. Горбачев П. А. О некоторых особенностях обработки сигналов при поиске нелинейных рассеивателей / П. А. Горбачев // Радиотехника и электроника. 1998. Т. 43, № 10. С. 12161220.
  38. Горбачев П. А. О некоторых параметрах зондирующего сигнала при поиске нелинейных рассеивателей / П. А. Горбачев // Радиотехника и электроника. 1998. Т. 43, № 7. С. 804807.
  39. Давенпорт В. Б. Введение в теорию случайных сигналов и шумов / В.Б.Давенпорт, В. Л. Рут. − М. : Изд-во Иностранной Литературы, 1960. − 468 с.
  40. Данилов Л. В. Ряды Вольтерра-Пикара в теории нелинейных электрических цепей / Л. В. Данилов. М. : Радио и связь, 1987. 224 с.
  41. Данилов Л. В. Теория нелинейных электрических цепей / Л. В. Данилов, П. Н. Матханов, Е. С. Филиппов. Л. : Энергоатомиздат, 1990. 256 с.
  42. Забалуев Е. В. Оптимальный фильтр для обнаружения объекта методом нелинейного радиолокационного зондирования / Е. В. Забалуев, С. Н. Панычев, Н.Т. Хакимов // Известия вузов. Радиоэлектроника. 2002. Т. 45, № 3. С. 1217.
  43. Захаров A. B. Методика работы с различными моделями нелинейных локаторов / А. В. Захаров // Конфидент. Зашита информации. 2001. №4. С.4347.
  44. Зыонг Дык Тхиен. Исследование возможностей и методов построения аппаратуры для нелинейной радиолокации: дис. к.т.н. : 05.12.04 / Зыонг Дык Тхиен. М, 2007. 153 с.
  45. Иванов А. В. Параметрический метод обнаружения объектов с нелинейными рассеивателями / А. В. Иванов, С. Н. Панычев, В. И. Подлужный, Н.Т.Хакимов // Известия вузов. Радиоэлектроника. 2003. Т. 46, № 9. С. 1116.
  46. Информационностатистический алгоритм оптимального обнаружения нелинейной радиолокационной цели методом зондирования шумоподобным сигналом / С. Н. Панычев // II международная научнотехнической конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» : науч.-тех конф., 15-18 сентября 2006 г. : сб. докл. Самара : ПГАТИ, 2003. С. 56.
  47. Казанцева Н. Е. Перспективные материалы для поглотителей электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона / Н. Е. Казанцева, Н.Г.Рывкина, И. А. Чмутин // Радиотехника и электроника. 2003. Т. 48, № 2. С. 196209.
  48. Калабухов В. А. Нелинейная радиолокация: принципы сравнения / В.А.Калабухов, Д. В. Ткачев // Специальная техника. 2001. № 2. С. 28.
  49. Каргашин В. Л. Нелинейная ближняя радиолокация. Новые алгоритмы идентификации электронных устройств / В. Л. Каргашин, В. Н. Ткач, Д. В. Ткачев // Специальная Техника. 2006. № 6. C. 4248.
  50. Кликушин Ю. Н. Технологии идентификационных шкал в задаче распознавания сигналов: монография / Ю. Н. Кликушин. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2006. − 96 с.
  51. Козлов А. И Эффективная площадь рассеяния нелинейных отражателей/ А. И. Козлов, Д. В. Колядов // Научный вестник МГТУ ГА. Радиофизика и радиотехника. 2004. № 79. С. 3640.
  52. Колбанов А. П. Распознавание нелинейных рассеивателей, содержащих несовершенные металлические контакты или полупроводниковые радиокомпоненты/ А. П. Колбанов, А. А. Потапов, Е. Е. Степанов, Е. П. Чигин // Нелинейный мир. 2005. Т. 3, № 4. С. 239244.
  53. Конник С. И. Синтез нелинейных корректирующих цепей на основе функциональных рядов Вольтерра-Пикара: дис. ... к. т. н. : 05.09.05 / Конник Сергей Игоревич. Ленинград, 1984. 207 c.
  54. Костюков В. А. Возбуждение и рассеяние электромагнитных волн на нелинейных вибраторах, расположенных в слое диэлектрика на металле: дис. ... к.т.н. : 05.12.07 / Костюков Владимир Александрович. Таганрог, 2006. 245 c.
  55. Кувылин А. И. Нелинейные рассеиватели и описание их поляризационных характеристик / А. И. Кувылин, М. Г. Визер // Теория и практика применения и совершенствования радиоэлектронных систем ГА : сборник научных трудов. М. : МИИГА, 1985. С. 102.
  56. Ларцов C. B. Методы экспериментального исследования поляризационных свойств нелинейных рассеивателей / С. В. Ларцов // Вестник Верхневолжского отделения Академии технологических наук РФ, серия «Высокие технологии в военном деле», часть 1. Н. Новгород : НВЗРКУ, 1998. С. 6871.
  57. Ларцов C. B. О нелинейном рассеянии при использовании многочастотного и одночастотного зондирующих сигналов / С. В. Ларцов // Радиотехника и электроника. 2001. Т. 46, №7. С. 833838.
  58. Ларцов С. В. Исследование объектов нелинейной радиолокации: дис. к.т.н. : 05.12.04 / С. В. Ларцов. Н. Новгород, 2002. 308 с.
  59. Ларцов С. В. Экспериментальное исследование свойств нелинейных рассеивателей при помощи семейств поляризационных диаграмм / С. В. Ларцов // Известия вузов «Радиофизика». 1999. Т. 42, № 2. С. 134-127.
  60. Ларцов С. В. Зондирующий сигнал для обнаружения параметрических рассеивателей / С. В. Ларцов // Радиотехника. 2000. № 5. С. 812.
  61. Лихачев В. П. Фазочастотная характеристика контакта «металлдиэлектрикметалл» при нелинейном рассеянии радиоволн / В. П. Лихачев, Н.А.Усов // Наукоемкие технологии. 2009. Т. 10, № 1. С. 3438.
  62. Марков Г. Т. Антенны : учебник для студентов радиотехнических специальностей вузов / Г. Т. Марков, Д. М. Сазанов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : «Энергия», 1975. 528 с.
  63. Мацумото Т. Хаос в электронных схемах / Т. Мацумото // ТИИЭР, Тематический выпуск: Хаотические системы. 1987. Т. 75, № 8. С. 6687.
  64. Мусабеков П. М. Нелинейная радиолокация: методы, техника и области применения / П. М. Мусабеков, С. Н. Панычев // Зарубежная радиоэлектроника. 2000. № 5. С. 5460.
  65. Нечес И. О. Метод анализа нелинейных радиотехнических цепей при сложных воздействиях, основанный на аппарате функциональных рядов Вольтерра: дис. ... к. т. н. : 05.12.04 / Нечес Игорь Олегович. Ростов-на-Дону, 2005. 197 c.
  66. Павлов А. Н. Применение статистических методов при решении задачи глобальной реконструкции / А. Н. Павлов, Н. Б. Янснон, В. С. Анищенко // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23. Вып. 8. С. 713.
  67. Панченко Б. А. Микрополосковые антенны / Б. А. Панченко, Е.И.Нефёдов. М. : Радио и связь, 1986. 126 с.
  68. Панычев С. Н. Нелинейные радиоизмерения и контроль характеристик изделий военной радиоэлектроники / С. Н. Панычев. Воронеж : Военный институт радиоэлектроники, 2004. 315 с.
  69. Панычев С. Н. Информационная трактовка теории оптимального приема сигналов в нелинейных радиотехнических системах / С. Н. Панычев // Телекоммуникации. 2008. № 6. С. 1014.
  70. Панычев С. Н. Оценка эффективности параметрического нелинейного радиомаркера на основе контура с варикапом / С. Н. Панычев, А. В. Губин, Е.Б.Дмитриева, Д. В. Филиппов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2008. Т. 4, № 3. С. 2527.
  71. Панычев С. Н. Параметрический метод обнаружения объектов с нелинейными рассеивателями / С. Н. Панычев, В. И. Подлужный, А. В. Иванов, Н.Т.Хакимов // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. НТУУ «КПИ». 2003. № 9. С. 1115.
  72. Пат. 2119175 С1 Российская Федерация, МПК G 01 S 13/74. Способ измерения дальности до нелинейно-рассеивающего объекта / Клюев С. М., ЛарцовС. В., Самарин В. П., Червова А. А.; заявитель Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. №97104197/09; заявл. 18.03.1997; опубл. 20.09.1998.
  73. Пат. 2253878 C1 Российская Федерация, МПК G 01 S 13/04. Способ нелинейной радиолокации / Симонов А. В. № 2003135201/09; заявл. 24.10.2003; опубл. 10.06.2005.
  74. Пат. 2291482 С2 Российская Федерация, МПК G 01 S 13/04. Система обнаружения и распознавания объектов, включающих элементы с нелинейными вольт-амперными характеристиками / Ткач В. Н., Ткачев Д. В., Акимкин С. Ю. №2004125546/09; заявл. 26.11.2004; опубл. 12.05.2009.
  75. Пат. 2382380 С1 Российская Федерация, МПК G 01 S 13/00. Способ нелинейной радиолокации / Лихачев В. П., Усов Н. А. № 2008135114/09; заявл. 28.07.2008; опубл. 20.02.2010.
  76. Пат. 2393493 С1 Российская Федерация, МПК G 01 R 29/08. Способ определения затухания сигнала в распределенной случайной антенне / Маслов О. Н., Раков А. С., Рябушкин А. В. № 2009114611/09; заявл. 06.04.2009; опубл. 27.06.2010.
  77. Петров Б. М. Электродинамика и распространение радиоволн / Б.М.Петров. М. : Радио и связь, 2000. 559 с.
  78. Петров Б. М. Эффект нелинейного рассеяния : монография / Б.М.Петров, Д. В. Семенихина, А. И. Панычев. Таганрог : ТРТУ, 1997. 202с.
  79. Применение сверхкоротких сверхширокополосных импульсов в нелинейной радиолокации / В. Б. Авдеев, А. В. Бердышев, С. Н. Панычев // II Всероссийская научная конференция «Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, связи и акустике» : науч. конф., 4-7 июля 2006 г. : тез. докл. Муром: Муромский институт Владимирского госуниверситета, 2006. С. 346.
  80. Притыко С. М. Нелинейная радиолокация: принцип действия, область применения, приборы и с
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины