МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ : МОДЕЛИРОВАНИЕ напряженно-деформированного состояния ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С УЧЕТОМ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ
 • Альтернативное название:
 • МОДЕЛИРОВАНИЕ напряженно-деформированного состояния ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С УЧЕТОМ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ
 • Кол-во страниц:
 • 168
 • ВУЗ:
 • Запорізька державна інженерна академія
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Запорізька державна інженерна академія


  На правах рукопису


  ФОСТАЩЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


  УДК 624.042:624.072.1


  МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ

  Спеціальність 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник
  Банах Віктор Аркадійович,
  кандидат технічних наук, доцент


  Запоріжжя 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП...4

  1 СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ... 8
  1.1 Загальні положення .. 8
  1.2 Аналіз експериментальних та теоретичних досліджень просторової
  роботи залізобетонних перекриттів 10
  1.3 Аналіз методів розрахунку та моделювання будівель і споруд ..17
  1.4 Конструкції плит перекриттів .................................................... 28
  1.5 Висновки. Обгрунтування завдань досліджень .....33

  2 ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПЕРЕКРИТТІВ У ПРОСТОРОВІЙ
  ПОСТАНОВЦІ .35
  2.1 Аналіз визначення напружено-деформованого стану
  елементів перекриття .. 35
  2.2 Розрахункові моделі для аналізу напружено-деформованого
  стану перекриттів .38
  2.3 Вплив деформацій будівлі на напружено-деформований
  стан перекриттів при моделюванні 42
  2.4Урахування нелінійності при моделюванні плит перекриттів 48
  2.5 Висновки ....53
  3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ ................. 55
  3.1 Випробування багатопустотних плит ПК 56-15-IIАтV................ 55
  3.1.2 Аналіз результатів випробування плит ............................................. 57
  3.2 Випробування багатопустотних плит ПК 63-12-8АтVт............... 59
  3.2.1 Випробування плит короткочасним навантаженням ....................... 59
  3.2.2 Аналіз результатів випробування плит .. 62
  3.3 Випробування багатопустотних плит ПК 60-15-8 серії 1.141.1 .......... 66
  3.3.1 Випробування плити по міцності, жорсткості та тріщиностійкості.66
  3.3.2 Аналіз результатів випробування плити ........................................... 68
  3.4 Випробування багатопустотних плит перекриттів ПК 60-16-6АIII,
  та ПК48-16-6АIII ...69
  3.5 Висновки.....73

  4 НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЕРЕКРИТТІВ
  ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ТА РОЗРАХУНКАХ БУДІВЕЛЬ.. 74
  4.1 Особливості моделювання просторової роботи будівлі сумісно з
  основою у складних інженерно-геологічних умовах .. 74
  4.2 Моделювання сумісної роботи «будівля-фундаментна плита-
  грунтова основа» з урахуванням просторової роботи . 90
  4.3 Моделювання просторової моделі «будівля-фундаментна плита» 99
  4.4 Моделювання будівель при реконструкції з урахуванням
  просторової роботи 117
  4.5 Рекомендації щодо складання розрахункових моделей залізобетон-
  них плит перекриттів для реалізації методом скінченних елементів.130
  4.6 Висновки . 132

  ВИСНОВКИ ......133
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.136
  ДОДАТОК А.151
  ДОДАТОК Б..156
  ДОДАТОК В..164
  ВСТУП|вступ|
  Актуальність теми. Більшість будівель і споруд, які експлуатуються протягом тривалого часу в умовах вимушених деформацій мають складний напружено-деформований стан. При виконанні перевірочних розрахунків у разі їх обстеження неодмінно постає проблема вибору адекватної розрахункової моделі конкретної конструкції або будівлі в цілому. Просторова жорсткість будівель і споруд забезпечується дисками перекриттів. Перекриття призначені для сприйняття вертикальних навантажень, перерозподілу зусиль при дії горизонтальних навантажень.
  Фактичні умови роботи конструкції істотно залежать від конструктивних, експлуатаційних чинників та змінюються в часі. До сьогоднішнього часу немає досить обгрунтованих рекомендацій до скінченно-елементного моделювання залізобетонних перекриттів. Для отримання надійних результатів потрібна методика, що дозволяє обгрунтовано виконувати уточнення розрахункових схем з урахуванням реальних властивостей матеріалів, конструкцій, їх сполучень і просторового характеру деформації, формувати просторові розрахункові моделі для реалізації по методу скінченних елементів.
  У зв´язку з вищенаведеними факторами, дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних плит перекриттів у складі будівлі з урахуванням їх просторової роботи є актуальним.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає напряму науково-технічної політики держави в галузі оцінювання технічного стану будівель і споруд згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №409 від 5 травня 1997г. «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж». Наукові дослідження, викладені в дисертації, виконані в рамках держбюджетних тем Запорізької державної інженерної академії №2-1ДВ/04 «Особливості проектування, експлуатації та реконструкції будівель і споруд, методів їх розрахунку та об’ємно-планувальних рішень у складних умовах будівництва» (2004-2007рр.), №2-1ДВ/07 «Вдосконалення методів статичних і динамічних розрахунків конструкцій будівель і споруд, геоінформаційні технології та дизайн архітектурного міського середовища» (2007-2009рр.) і №2-1ДВ/09 «Теоретичні та практичні проблеми проектування, розрахунку, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель і споруд у складних умовах будівництва» (2009-2012 рр.).
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних плит перекриттів з урахуванням їх просторової роботи для оцінки технічного стану з урахуванням експлуатаційних факторів.
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі:
  -виконати аналіз та узагальнити існуючі методики розрахунку, що впливають на напружено-деформований стан залізобетонного перекриття;
  -виконати чисельні дослідження для визначення адекватності розрахункових моделей плит перекриттів за результатами натурних випробувань та аналітичних розрахунків;
  -дослідити вплив вимушених деформацій та силових навантажень на напружено-деформований стан плит перекриттів при моделюванні із застосуванням методу скінченних|скінченних| елементів;
  -розробити рекомендації щодо складання спрощених розрахункових моделей і оцінки параметрів напружено-деформованого стану перекриттів.
  Об'єкт дослідження напружено-деформований стан залізобетонних перекриттів від спільної дії вимушених деформацій та силових навантажень.
  Предмет дослідження закономірності зміни напружено-деформованого стану залізобетонних перекриттів при варіюванні конструктивних, силових та деформаційних параметрів.
  Методи дослідження. Метод комп´ютерного моделювання конструкцій із застосуванням програмних комплексів, що ґрунтуються на методі скінченних|скінченних| елементів (при проведенні чисельних експериментів); методи натурних обстежень; методи розрахунку досліджуваних конструкцій перекриттів з урахуванням дійсних фізико-механічних характеристик матеріалів та із застосуванням сучасної теорії будівельної механіки.
  Наукова новизна|новинка| одержаних результатів полягає в наступному:
  -запропоновані й розроблені розрахункові моделі залізобетонних перекриттів з урахуванням вимушених деформацій, за допомогою яких можливо дослідити закономірності зміни їхнього напружено-деформованого стану при варіюванні конструктивних, силових та деформаційних параметрів;
  -одержані дані чисельних експериментів по визначенню адекватності розрахункових моделей перекриттів;
  -визначено параметри напружено-деформованого стану перекриттів, що добре погоджуються з результатами натурних вимірювань, які проводилися на дослідному полігоні Запорізького відділення ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;
  -дістала подальшого розвитку методика кількісної оцінки розрахункових моделей залізобетонних перекриттів, з урахуванням просторової роботи;
  -розроблені рекомендації щодо складання розрахункових моделей залізобетонних плит перекриттів для реалізації методом скінченних елементів.
  Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень виконане моделювання напружено-деформованого стану залізобетонних плит перекриттів і створені варіанти розрахункових моделей наближених до реальної роботи конструкцій. Це дає можливість оцінювати напружено-деформований стан, міцність й жорсткість конструктивних елементів перекриттів, які проектуються на стадії нового будівництва, а також експлуатуються тривалий час і вимагають підсилення, усунення дефектів та експлуатаційних пошкоджень.
  Результати досліджень можуть використовуватися у проектних організаціях для впровадження при проектуванні об´єктів житлово-цивільного призначення.
  Отримані результати використовуються у навчальному процесі на випускаючих кафедрах факультету будівництва і водних ресурсів Запорізької державної інженерної академії, а також при обстеженні та паспортизації будівель і споруд|споруджень| Запорізької області.
  Особистий|особовий| внесок|вклад| здобувача в наукових працях [9-13], опублікованих у співавторстві, полягає в наступному:
  -проведення чисельних досліджень та визначення адекватності розрахункових моделей перекриттів і прикладів розрахунку;
  -проведення натурних досліджень та обробка отриманих результатів.
  Апробація результатів дисертації. Результати роботи були апробовані на Всеукраїнській науково-технічній конференції «Реконструкція будівель і споруд. Досвід і проблеми» (м.Київ, 2001р.); на міжнародній науково-технічній конференції «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель і споруд міського господарства» (м.Харків, 2002р.); на VΙΙΙ Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного|громадянського|, промислового і транспортного призначення» (м.Алушта,2010р.); на науково-технічних конференціях кафедри міського будівництва і господарства Запорізької державної інженерної академії (м.Запоріжжя, 2003-2012р.).
  Робота в цілому розглядалася на міжкафедральному науковому семінарі Запорізької державної інженерної академії (травень 2012 р.) та на розширеному засіданні кафедри залізобетонних і кам´яних конструкцій ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури» за участю членів ради Д08.085.02 (вересень2012р.).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових статей, які відображають її основний зміст, у тому числі 7 статей у виданнях, внесених до переліку фахових видань, а також 1 стаття у збірнику матеріалів конференцій і 2-х тезах доповідей.
  Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота містить вступ, 4 розділи, висновки, список використаних джерел (132 найменування), 3 додатка.

  Дисертація викладена на 167 сторінках, зокрема 135 сторінок основного тексту, 15 сторінок списку використаних джерел, 89 рисунків, 8 таблиць, 17 сторінок додатків|застосувань|.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі викладено науково обґрунтовані результати досліджень, спрямованих на розв’язання актуальної задачі: розвитку методів раціонального проектування залізобетонних плит перекриттів на основі дослідження та аналізу моделювання напружено-деформованого стану при варіюванні конструктивних, силових та деформаційних параметрів. На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень зроблено такі висновки:
  1. На основі проведеногоаналізу існуючих методів розрахунку залізобетонних перекриттів при силових навантаженнях та деформаційних впливах встановлено, що перспективним напрямом є використання розрахункових моделей перекриттів з урахуванням їх просторової роботи та тестування їхньої адекватності за результатами натурних випробувань та аналітичних розрахунків.
  2.Розроблені розрахункові моделі залізобетонних перекриттів для дослідження впливу вимушених деформацій та силових навантажень на напружено-деформований стан плит перекриттів. Отримані дані щодо прогинів багатопустотної плити перекриття за допомогою розрахунків методом скінченних елементів. Виявлено, що при розрахунках у програмному комплексі «ЛІРА-САПР» величини прогинів співпадають з отриманими при натурних випробуваннях з різницею до 5%. Порівняння розрахунків за методом скінченних елементів (у програмному комплексі «ЛІРА-САПР») та за результатами випробувань для тестових задач у пружній стадії показало високий ступень збігу результатів розрахунків (відхилення до 7%).
  3.Чисельним моделюванням виявлено, що найбільше наближений до даних натурних випробувань результат розрахунку за варіантом просторової моделі плити фактичного перерізу, яка моделюється тривимірними скінченними елементами з урахуванням розташування робочої арматури. Для умов, коли можлива робота плит у граничних станах, виконується розрахунок з урахуванням фізичної нелінійності на екстремальні навантаження, при цьому жорсткісні характеристики призначаються відповідно до діаграм σ-ε для конкретних матеріалів.
  4.Доведено, що у разі нормальних умов експлуатації будівель плити моделюються спрощеною балочною моделлю двотаврового перерізу з приведеними жорсткісними характеристиками плити, з шарнірними закріпленнями на опорах. У разі можливих нерівномірних осідань стін, на які обпираються плити перекриттів, вони моделюються пластинчатими елементами, що працюють на згин, з шарнірними зв'язками на опорах і приведеними жорсткісними характеристиками перерізів плит.
  5. Встановлено, що у разі нерівномірних деформацій основ для врахування їх взаємодії з конструкціями будівель, складається детальна просторова розрахункова модель плити у складі будівлі з використанням об'ємних скінченних елементів та шарнірним або частково защемленим обпиранням, з моделюванням опорних закріплень у вигляді стержневих або пластинчатих елементів зі змінною згинальною жорсткістю залежно від міри часткового затискання плити в опорній конструкції.
  6.Виявлено, що у разі зміни конструктивної схеми або утворення технологічних отворів у плитах при реконструкції розрахунки треба виконувати з урахуванням конструкційної нелінійності.
  7.Запропоновані методи моделювання та розрахунку дозволяють оцінювати напружено-деформований стан, міцність й жорсткість конструктивних елементів перекриттів, які проектуються на стадії нового будівництва, а також експлуатуються тривалий час і вимагають підсилення, усунення дефектів та експлуатаційних пошкоджень; на їхній основі розроблені рекомендації щодо складання розрахункових моделей залізобетонних плит перекриттів для реалізації методом скінченних елементів.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1.


  АдиловА.Э. Сборно-монолитные перекрытия с подкреплениями смешанного типа: дис. кандидата техн.наук: 05.23.01 / Адилов А.Э. Харьков, 2000. 204 с.
  2.  3.  4.


  5.

  6.  7.


  8.


  9.
  10.  11.  12.  13.
  14.


  15.  16.
  Азизов Т.Н. Учёт пространственной работы при оценке эксплуатационной надёжности перекрытий /Т.Н.Азизов // Будівельні конструкції. Міжвідочий науково-технічний збірник. Вип. 51. К.: НДІБК, 1999. С. 258264.
  Азізов Т.Н. Просторова робота залізобетонних перекриттів. Теорія та методи розрахунку: дис. ... доктора техн. наук: 05.23.01 /Т.Н.Азізов // Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтава, 2006. 406 с.
  Азізов Т.Н. Метод стрижневих кінцевих елементів для розрахунку плит /Т.Н.Азізов // В зб. „Проблеми теорії і практики будівництва”. Том 1. Львів: Львівська політехніка., 1997. С. 1518.
  Азизов Т.Н. Теория пространственной работы перекрытий /Т.Н.Азизов //
  Київ: Науковий світ, 2001. 276 с.
  Айвазов Р.Л. Жесткость железобетонных панелей на кручение и ее влияние на напряженно-деформированное состояние сборной плиты, опертой по контуру: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.01 / МИСИ им. В.В.Куйбышева. / Р.Л. Айвазов. М., 1980. 22 с.
  Айвазов Р.Л. Сборное панельное перекрытие, опёртое по контуру / Р.Л.Айвазов // Сб.тр. МИСИ. М., 1971. Вып. 90. Пространственная работа железобетонных конструкций.
  Александров А.В. Метод перемещений для расчета плитно-балочных конструкций / А.В. Александров // Тр. МИИТ, вып.174. М.: Трансжелдориздат, 1963.
  БанахВ.А. Влияние новых проемов и элементов усиления на напряженно-деформированное состояние элементов зданий при их реконструкции/ В.А.Банах, Ортис Родригес С., Е.Н.Фостащенко // Строительство, реконструкция и восстановление зданий и сооружений городского хозяйства. Харків, 2002. С. 185190.
  Банах В.А. Формирование баз данных о сборных железобетонных кон-струкциях для использования при их обследованиях/В.А.Банах, А.И.Марков, А.И.Федченок, Е.Н.Фостащенко // Бетон и железобетон в Украине. 2002. № 3. С. 2426.
  Банах В.А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции /В.А.Банах, А.И.Федченок, Е.Н.Фостащенко // Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 76. 2006. С. 711.
  Банах В.А. Особливості моделювання та розрахунку збірних конструкцій будівель типових серій з урахуванням їх деформованого стану/ В.А.Банах,О.І.Федченок,О.М.Фостащенко//Містобудуваннятатерито ріальне планування / ред. М. М. Осєтрін. К., 2010. Вип. 36. C. 2932.
  Банах В.А. Урахування деформованого стану плит перекриттів, балконів та лоджій при моделюванні та розрахунках будівель у складних інженерно-геологічних умовах / В.А.Банах, О.В.Гребенюк, О.М.Фостащенко //
  Містобудування та територіальне планування / ред. М. М. Осєтрін. К., 2010. Вип. 36. C. 2932.
  Байков В.Н. Исследование совместной работы сборных железобетонных элементов в системах плоских и пространственных конструкций: дис. ... доктора техн. наук: / В.Н.Байков. М., 1967. 348 с.
  Байков В.Н. Расчёт сборного панельного перекрытия на местную продольную линейно-сосредоточенную нагрузку / В.Н.Байков // Проектирование железобетонных конструкций.М.: Стройиздат, 1966. 380 с.
  БайковВ.Н. Проектированиежелезобетонныхтонкостенныхпространст-венных конструкций [Текст] / В.Н. Байков, Э. Хампе, Э. Рауэ. М. : Стройиздат, 1990. Б. ц..
  17.


  Бамбура Андрій. Деформаційна модель та алгоритм визначення напружено-деформованого стану розрахункового перерізу залізобетонних елементів / Андрій Бамбура, Олександр Гурківський, Маріанна Безбожна, Олена Дорогова // Строительство, материаловедение, машиностроение:Сб. научн. трудов. Вып.№50. Днепропетровск., ПГАСА, 2009. С.1925.
  18.


  БамбураА.Н. К построению деформационной теории железобетона стержневых систем на экспериментальной основе / А. Н.Бамбура, А.Б.Гурковский // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 59. Київ: НДІБК, 2003. С. 121130.
  19.
  20.  21.

  22.

  23.

  24.

  25.  26.

  27.


  28.


  29.  30.  31.

  32.

  33.


  34.


  35.


  36.  37.


  38.  39.

  40.


  41.


  42.


  43.


  44.


  45.


  46.  47.  48.

  49.


  50.


  51.

  52.

  53.

  54.  55.  56.
  57.  58.
  59.

  60.

  61.  62.  63.  64.
  65.  66.


  67.


  68.


  69.


  70.  71.  72.


  73.


  74.


  75.


  76.


  77.
  78.  79.


  80.


  81.

  82.


  83.


  84.


  85.


  86.


  87.


  88.


  89.


  90.


  91.  92.


  93.  94.

  95.
  96.  97.


  98.  99.


  100.


  101.


  102.


  103.


  104.

  105.  106.  107.


  108.


  109.


  110.  111.

  112.

  113.


  114.


  115.


  116.


  117.


  118.


  119.

  120.


  121.

  122.


  123.

  124.

  125.


  126.


  127.


  128.


  129.

  130.

  131.

  132.

  Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Ч. ІІ: Будинки і споруди на просідаючих грунтах : ДБН В.1.1-5-2000. [Чинний від 2000-07-01]. Офіц. вид. К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України : Держбуд України, 2000. 84 с. (Нормативний документ Держбуду України).
  ВерещагаА.И. Напряженно-деформированное состояние и прочность сборных железобетонных перекрытий: дис. кандидата техн. наук: 05.23.01 / А.И. Верещага // Сумский национальный аграрный ун-т. Сумы, 2002. 248 с.
  Власов В.З. Тонкостенные пространственные системы/ В.З.Власов. М.: Госстройиздат, 1958. 502 с.
  Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни / В.З.Власов. М.: Физматгиз, 1958. 276 с.
  Гвоздев А.А. Расчет несущей способности конструкций по методу предельного равновесия / А.А.Гвоздев // М.: Стройиздат, 1949. 248 с.
  Гибшман М.Е. Проектирование транспортных сооружений / М.Е.Гиб- шман. М.: Транспорт, 1980. 391 с.
  ГнидецБ.Г. Сборно-монолитные статически неопределимые железобетонные конструкции с ненапрягаемыми стыками с регулированием усилий: автореф. дис. д-ра техн. наук / Б. Г. Гнидец. М., 1983. 35с.
  Голишев О.Б. Курс лекцій з основ розрахунку будівельних конструкцій із опору залізобетону / О.Б.Голишев, А.М.Бамбура К.:Логос, 2004.340 с.
  « Гостиничный комплекс по ул.Семафорной, 8 в г.Запорожье ». Отчет об инженерно-геологических изысканиях. ЗФ «УкрНИИНТИЗ» Госстроя Украины. Запорожье, 2005.
  Горнов В.Н. Исследование прочности и жесткости индустриальных конструкций жилых домов / В.Н.Горнов. М.: Госстройиздат, 1954.
  240 с.
  Горнов В.Н. Исследование прочности и жёсткости сборных железобетонных перекрытий из лотковых настилов / В.Н.Горнов // Материалы и конструкции в современной архитектуре. М.: Стройиздат, 1950. 24с.
  ГородецкийА.С. Расчет железобетонных балок-стенок с учетом образования трещин методом конечных элементов / А.С.Городецкий, В.С.Здоренко // Сопротивление материалов и теория сооружений. - Киев: Будівельник, 1975. С.59 66.
  ГородецкийА.С. Компьютерные модели конструкций / А.С.Городецкий, И.Д.Евзеров. К.: Издательство «Факт», 2005. 344 с.
  ГородецкийА.С. Компьютерные модели конструкций / А.С.Городецкий, И.Д.Евзеров. К.: Издательство «Факт», 2007. 394 с.
  Додонов М.И. Прогибы плит перекрытий по стальным профилированным настилам при локальных нагрузках / М.И.Додонов, В.Х.Кунжиев, Н.Д.Хормиз // Бетон и железобетон. 1992. № 2. С. 1112.
  Додонов М.М. Сборно-монолитное железобетонное перекрытие с использованием стальных настилов / М.М.Додонов, К.Бактыгулов // Бетон и железобетон. 1988. № 4. С. 1012.
  Додонов М.И., Расчет безбалочных точечно-опертых перекрытий методом сосредоточенных деформаций / М.И.Додонов, М.Х.Шериф // Жилищное строительство 1987. №3. С. 2425.
  Долгова Т.В. Развитие и применение метода дискретных связей при проектировании и реконструкции многоэтажных зданий / Т. В.Долгова, К.В.Кобзарь // Сб. научных статей XIV Международная школа-семинар «Новые информационные технологии». М: МИЭМ, 2006, С.159160.
  Дорофеев В.С. О необходимости и постановке системных экспериментальных исследований прочности и, трещиностойкости и деформативности приопорных участков изгибаемых железобетонных элементов, испытывающих сложные деформации, с целью уточнения и развития методов их расчета / В.С.Дорофеев, В.М.Карпюк // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 62. Том 2. Київ: НДІБК, 2005. С. 160167.
  Дорофеев В.С. К оценке напряженого состояния безбалочного монолитного перекрытия / В.С.Дорофеев, И.В.Шеховцов, С.В. Петраш // Ресурсо-економні матеріали, конструкції, будівлі і споруди: Збірник наук. праць. Рівне, 2003. вип. 9 С. 389393.
  Дроздов П.Ф. Конструирование и расчёт несущих систем многоэтажных зданий и их элементов / П.Ф. Дроздов. М.: Стройиздат, 1977. 223 с.
  Дроздов П.Ф. Расчёт сборных перекрытий, опирающихся на внутренние и наружную стены / П.Ф. Дроздов // Сборник трудов НИИСК. «Строительные конструкции», вып. ХII. Киев, 1969. С. 120129.
  Дроздов П.Ф. Проектирование и расчет многоэтажных зданий и их элементов / П.Ф.Дроздов, М.И.Додонов, Л. Л.Паньшин. М.: Стройиздат, 1986. 351 с.
  ДыховичныйА.А. Модели строительных конструкций и их идентификация : дис. доктора техн. наук : 05.23.01 / Дыховичный Александр Александрович. К., 1995. 322 с.
  Ерёменко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел. / С.Ю. Ерёменко. Xарьков: Изд-во «Основа» при Харьковском университете, 1991. 272 с.
  Заключение по результатам испытания многопустотных железобетонных плит перекрытия марки ПК60-16-6АIII, ПК48-16-6АIII, изготовленных производством ОАО «Мотор Січ» на основании договора №1117/99.
  Заключение об инженерно-геологических изысканиях на площадке каскадной высокоплотной застройки повышенной комфортности по улице Воронежской в г.Запорожье. Запорожье: ЗО НИИСК, 2008. 113 с.
  Заключение о дополнительных инженерно-геологических изысканиях на площадке каскадной высокоплотной застройки повышенной комфортности по улице Воронежской в г. Запорожье. Запорожье : ЗО НИИСК, 2008. 66 с.
  Залесов А.С. Новые методы расчета железобетонных элементов по нормальным сечениям на основе деформационной расчетной модели / А.С.Залесов, Е.А. Чистяков, Н. Ю.Ларичева // Бетон и железобетон. 1997. №5. С.3134.
  Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган // Пер. с англ. Б.И. Квасова; Под ред. Н.С. Бахвалова. -М.: Мир, 1986.-318 с.
  «Индивидуальная 10-ти этажная вставка к жилому дому №11 по ул. Алмазной в г.Запорожье». Отчет об инженерно-геологических изысканиях. Запорожье: ЗФ УкрНИИНТИЗ, 2008. 32 с.
  Инструкция по проектированию бескаркасных жилых домов, строящихся на просадочных грунтах с применением комплекса мероприятий. РСН 297-78. Киев, 1978.
  Калманок А.С. Расчет железобетонных панелей на краевую нагрузку / А.С. Калманок // Бетон и железобетон. 1955. № 1. С. 39.
  Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона / Н. И.Карпенко. М.: Стройиздат, 1996. 416 с.
  Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами / Н.И.Карпенко. М.: Стройиздат, 1976. 208 с.
  Кваша В.Г. Експериментальні дослідження залізобетонних прольотних будов, розширених приставними елементами / В.Г. Кваша // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 50. Київ: НДІБК. 1999. С. 8794.
  Кваша В.Г. Особливості просторового розрахунку розширених прольотних будов залізобетонних мостів / В.Г. Кваша, І.Г. Іваник // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково - технічний збірник. Вип 50. Київ 1999. С. 95100.
  Кваша В.Г. Просторовий розрахунок плитно-ребристих систем з врахуванням нелінійного розподілу жорсткості / В.Г. Кваша, І.Г. Іваник // Матеріали Українського міжгалузевого науково-практичного семінару „Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд на шляхах сполучення”. Київ, 1998. С. 104107.
  Клованич С.Ф. Анализ напряженно-деформированного состояния железобетонных плит с использованием изопараметрического конечного элемента / С.Ф.Клованич, Д.И.Безушко //Строительная механика и расчет сооружений. №2. 2008. С.67-71.
  Клованич С.Ф. О расчете пространственных железобетонных конструкций методом конечных элементов / С.Ф. Клованич, С.Н.Карпенко // Сб. тр. международной научно-практической конференции: Бетон и железобетон в третьем тысячелетии: Ростовский государственный строительный университет.- Ростов-на-Дону, 2000. С.179-184.
  КлованичС.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики / С.Ф.Клованич. Запорожье, 2009. 400 c.
  Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в механике железобетона /С.Ф. Клованич, И. Н. Мироненко. Одесса, 2007. 110 c.
  Клованич С.Ф. Расчет железобетонных конструкций методом конечных элементов при длительных воздействиях / С.Ф. Клованич // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 61, том 1. Київ: НДІБК, 2005. С. 153158.
  Кодыш Э.Н. Применение метода дискретных связей для расчета железобетонных конструкций многоэтажных зданий/ Э.Н. Кодыш, А.Н.Мамин // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 62. Київ: НДІБК, 2005. С. 159164.
  Кодыш Э.Н. Разработка дискретно-связевой модели для определения напряженно деформированного состояния плоскостных конструкций /Э. Н.Кодыш, А. Н. Мамин // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2003. № 12. С. 1320.
  Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування: ДБНВ.2.6-98:2009. [Чинний від 2011-06-01]. Офіц. вид. К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України : Держбуд України, 2011. 98 с. (Нормативний документ Держбуду України).
  КоргинаМ.А. Оценка напряженно-деформированного состояния несущих конструкций зданий и сооружений в ходе мониторинга их технического состояния : дис. ... кандидата техн. наук : 05.23.01 / Коргина Мария Андреевна. М., 2008. 225 с.
  Крамарь В.Г. Исследование круглопустотных панелей перекрытия, защемленных по концам в стену / В.Г. Крамарь, К.М.Арзуманян, П.И. Кожухов // Бетон и железобетон. 1983. № 3. С. 2728.
  Крылов С.М. Перераспределение усилий в статически неопределимых железобетонных конструкциях / С.М. Крылов // М.:Стройиздат, 1964. 167с.
  Лантух-Лященко А.И. Дискретно-континуальный метод сил в расчетах транспортных сооружений/ А.И.Лантух-Лященко // Строительная механика и расчет сооружений. 1991. № 1 С. 2833.
  Лантух-ЛященкоА.И. Развитие дискретно-континуальных методов расчета комбинированных систем: автореф. дисс. докт. техн. наук: 05.23.17 / А.И.Лантух-Лященко. КИСИ. К., 1992. 30 с.
  Левин С.Е. Пустотные балки-настилы с предварительно напряжённой арматурой / С.Е.Левин, С.А.Дмитриев // Исследование обычных и предварительно напряжённых железобетонных конструкций.М.: ЦНИИИПС, 1949.
  ЛеонтьевН.Н. К решению плоской задачи теории упругости вариационным методом Власова в матричной формулировке / Н.Н. Леонтьев // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1970. № 1. С. 68-74.
  ЛИРА - САПР 2011. Учебное пособие / [Ю.В.Гензерский, Д.В. Медведенко, О.И. Палиенко, и др.] К.: Электронное издание, 2011г., 396 с.
  Лишак В.И. Совместная работа многопустотных преднадряжённых
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины