СУПЕРПЛАСТИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ : СУПЕРПЛАСТИФИКОВАННЫЕ цементирующие СИСТЕМЫ ДЛЯ самоуплотнящихся бетонов С быстрым нарастанием ПРОЧНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СУПЕРПЛАСТИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • СУПЕРПЛАСТИФИКОВАННЫЕ цементирующие СИСТЕМЫ ДЛЯ самоуплотнящихся бетонов С быстрым нарастанием ПРОЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 178
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” На правах рукопису КІРАКЕВИЧ ІРИНА ІЛЬКІВНА УДК 666.971 СУПЕРПЛАСТИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ 05.23.05 будівельні матеріали та вироби Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник: Саницький Мирослав Андрійович доктор технічних наук, професор Ідентичність всіх примірників дисертації ЗАСВІДЧУЮ: Учений секретар спеціалізанової вченої ради Д 35.052.17 ______________/П.Ф. Холод/
  Львів2012
  2
  ЗМІСТ ВСТУП.......... РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ......................................................................................
  1.1 Сучасні тенденції технологій монолітного бетонування...
  1.2 Способи одержання бетонів з швидким наростанням міцності в різних температурних умовах..
  1.3 Цементуючі системи для високофункціональних бетонів.....
  1.4 Теоретичні передумови досліджень та наукова гіпотеза...............
  РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.................................................................. 2.1. Характеристика матеріалів................................. 2.2. Фізико-механічні випробування.................................................... 2.3. Фізико-хімічні дослідження............................................................ РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СУПЕРПЛАСТИФІКОВАНИХ ШВИДКОТВЕРДНУЧИХ ЦЕМЕНТУЮЧИХ СИСТЕМ.. 3.1. Вплив суперпластифікаторів полікарбоксилатного типу на реологічні властивості, міцність та раннє структуроутворення портландцементних систем 3.2. Фізико-механічні властивості суперпластифікованих цементуючих систем з мінеральними добавками різних типів.. 3.3. Оптимізація складів суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю............... 3.4. Фізико-хімічні особливості гідратації суперпластифікованих швидкотверднучих цементуючих систем..... Висновки до розділу............................................................................. РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ НА ОСНВІ СУПЕРПЛАСТИФІКОВАНИХ ЦЕМЕНТУЮЧИХ СИСТЕМ З ВИСОКОЮ РАННЬОЮ МІЦНІСТЮ..
  4.1. Технологічні властивості самоущільнювальних бетонів.
  4 13 13 17 21 29 31 31 39 41 43 43 56 64 74 85 88 88
  3
  4.2. Проектування складів самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності...............................
  4.3. Тверднення самоущільнювальних бетонів у різних температурних умовах.....
  4.4. Будівельно-технічні властивості самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності......
  4.4.1. Міцність. 4.4.2. Параметри порової структури . 4.4.3. Водонепроникність та морозостійкість.............................. 4.4.4. Висолостійкість та атмосферостійкість.. 4.4.5. Корозійна стійкість................................ 4.4.6. Деформативні властивості ... 4.4.7. Тріщиностійкість.. Висновки до розділу................................................................................. РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ САМО-УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ З ШВИДКИМ НАРОСТАННЯМ МІЦНОСТІ.................... 5.1. Промислова апробація самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності при монолітно-каркасному будівництві. 5.2. Техніко-економічні показники самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності........ Висновки до розділу................................................................................ ВИСНОВКИ................................................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................... ДОДАТКИ........................................................................................................
  92 102 107 107 108 110111 114 115 120 126 128 128 133 135 136 140 155
  4
  В С Т У П Актуальність теми. В технології сучасного монолітного бетонування актуальною проблемою є одержання бетонів з високими технологічними і експлуатаційними властивостями при мінімальних енергетичних, матеріальних і трудових затратах. Враховуючи ці чинники, у будівництві складних інженерних споруд все ширше впроваджуються самоущільнювальні бетони (Self-Сompacting Сoncrete SCC), особливістю яких є здатність ущільнюватися під дією власної ваги без механічного впливу, в т.ч. в густоармованих конструкціях. При цьому актуальним з теоретичної і практичної точки зору є отримання самоущільнювального бетону з швидким наростанням міцності, що забезпечує можливість раннього навантаження конструкцій, скорочення виробничого циклу, збільшення оборотності опалубки та прискорення зведення монолітних будівель і споруд в різних температурних умовах. Узагальнення результатів досліджень в області технології монолітного бетонування свідчить, що прискорення тверднення самоущільнювального бетону вимагає нового підходу до створення пластифікованої цементної матриці, основою якого є регулювання процесу структуроутворення, а також якнайповніше використання властивостей в’яжучих. Тому одержання самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності та покращеними будівельно-технічними характеристиками вимагає розроблення цементуючих систем „портландцемент активні мінеральні добавки мікронаповнювачі суперпластифікатор прискорювачі тверднення”, що дозволяє направлено керувати технологічними властивостями і кінетикою структуроутворення, інтенсифікувати початкові стадії тверднення та створити особливо міцну і монолітну структуру бетону, в т.ч. при твердненні в різних температурних умовах.
  5
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах держбюджетної науково-дослідної роботи „Фізико-хімічні основи створення цементуючих систем для конструкційних матеріалів нового покоління” за тематичним планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (номер держреєстрації 0110U001109) та гранту Національного університету „Львівська політехніка” для молодих вчених „Високофункціональні та самоущільнювальні бетони на основі модифікованих цементних композицій нової генерації” (номер держреєстрації 0110U001101). У зазначених роботах автор був виконавцем. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю, оптимізація їх складів, дослідження процесів структуроутворення та будівельно-технічних властивостей самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі, в т.ч. при твердненні в різних температурних умовах. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
  - дослідити вплив комплексних добавок пластифікуюче-прискорюючої дії на реологічні властивості та міцність портландцементних систем;
  - визначити вплив різних типів мінеральних добавок на фізико-механічні властивості модифікованих цементуючих систем;
  - оптимізувати склади суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю;
  - встановити фізико-хімічні особливості гідратації розроблених цементуючих систем;
  - на основі комплексного аналізу розроблених математичних моделей за критеріями легковкладальності та міцності запроектувати ефективні склади самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності;
  - дослідити реологічні властивості самоущільнювальних сумішей та будівельно-технічні характеристики бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі;
  6
  - встановити особливості тверднення самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих швидкотверднучих цементуючих систем при понижених додатних, знакозмінних температурах та в сухих жарких умовах;
  - провести практичну апробацію розроблених самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем та обґрунтувати їх техніко-економічну ефективність.
  Об’єктом досліджень є процеси регулювання технологічних властивостей самоущільнювальних бетонних сумішей для направленого формування структури бетону з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю. Предметом досліджень є суперпластифіковані цементуючі системи з високою ранньою міцністю та самоущільнювальні бетони з швидким наростанням міцності на їх основі. Методи досліджень. Експериментальні результати одержані із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, зокрема рентгенівської дифрактометрії, растрової електронної мікроскопії, диференційно-термічного аналізу, низькотемпературної дилатометрії. Визначення фізичних, фізико-механічних та будівельно-технічних властивостей цементуючих систем та бетонів на їх основі проведено згідно з діючими нормативними документами і загальноприйнятими методиками. Реологічні властивості самоущільнювальних бетонних сумішей досліджено за спеціальними методами оцінки їх якості. Оптимізацію суперпластифікованих цементуючих систем та проектування складів самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі проведено із застосуванням експериментально-статистичних методів планування експерименту. Наукова новизна одержаних результатів:
  - вперше розроблено суперпластифіковані цементуючі системи з високою ранньою міцністю за рахунок системного поєднання комплексних хімічних добавок пластифікуюче-прискорюючої дії, високодисперсних алюмосилікат-них активних мінеральних добавок, двоводного сульфату кальцію та
  7
  вапнякового мікронаповнювача з врахуванням специфіки індивідуального впливу і механізму структуроутворюючої дії кожного компоненту на реологічні та фізико-механічні властивості для одержання самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності;
  - розкрито закономірності структуроутворення суперпластифікованих цементуючих систем для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності, які визначаються інтенсифікацією гідролізу алітової фази портландцементу солями лужних металів, прискоренням пуцоланової реакції, ущільненням структури цементної матриці за рахунок топохімічних реакцій в неклінкерній частині в’яжучого з утворенням додаткової кількості дрібнокристалічного вторинного етрингіту та стабілізацією структурно-активних AFm-фаз;
  - набули подальшого розвитку фізико-хімічні основи композиційної побудови самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих швидко-тверднучих цементуючих систем за критеріями функціональності бетонної суміші, ранньої та марочної міцностей шляхом направленого формування мінімально напруженої мікроструктури за рахунок регулювання утворення етрингіту в неклінкерній частині в’яжучого;
  - встановлено особливості структуроутворення самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності на основі суперпластифікованих цементуючих систем в різних температурних умовах, які полягають у формуванні низькопористої структури цементного каменю, зниженні температури замерзання порової рідини та деформацій льодоутворення, прискоренні досягнення критичної міцності при від’ємних температурах, а в сухих жарких умовах у пролонгованому збереженні рухливості та прискореному зв’язуванні води в гідратні новоутворення з попередженням усадочних деформацій.
  Практичне значення одержаних результатів.
  - розроблено та оптимізовано суперпластифіковані цементуючі системи з підвищеною седиментаційною стійкістю (патент України на корисну модель
  8
  № 61106), що забезпечують високу ранню та марочну міцності само-ущільнювальних бетонів на їх основі, внаслідок чого суттєво підвищується ефективність зведення монолітних залізобетонних конструкцій, в т.ч. при понижених додатних, знакозмінних температурах та в сухих жарких умовах. За результатами досліджень розроблено проект технічних умов ТУ У 26.5-02071010-134:2009 „Модифіковані композиційні в’яжучі матеріали”;
  - здійснено апробацію самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем в умовах знакозмінних температур (+2...-8оС) для фундаменту гідравлічного преса (ПП „Застава”). На ДП „Спецзалізобетон” ПАТ „Івано-Франківськцемент” проведено промисловий випуск самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності (клас розпливу бетонної суміші SF2, клас бетону за міцністю на стиск В30) об’ємом 320 м3 для колон і рам торгового центру „Велес 555” в м. Івано-Франківськ. При цьому було вирішено технологічні завдання забезпечення рухливості та однорідності суміші при безвібраційній технології бетонування, а також необхідної міцності самоущільнювального бетону, що дозволило підвищити продуктивність праці та збільшити оборотність опалубки.
  Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, обробленні одержаних даних, впровадженні результатів роботи у виробництво та відображено в наукових роботах:
  1. Сучасні бетони на основі комплексних модифікаторів нової генерації / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, І.І. Кіракевич, Н.І. Топилко // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. К.: Товариство „Знання” України, 2008. № 2(29). С. 98-102 досліджено вплив хімічних добавок на рухливість та міцність важкого бетону з різним водоцементним відношенням.
  2. Високофункціональні бетони на основі модифікаторів нової генерації / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, І.І. Кіракевич, Б.Г. Русин // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2008.
  9
  № 627. С. 191-197 визначено вплив комплексних добавок пластифікуюче-прискорюючої дії на властивості високофункціональних сумішей з метою отримання високоміцних бетонів підвищеної довговічності на їх основі.
  3. Комплексні модифікатори пластифікуюче-прискорюючої дії в технології бетонів / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. К.: НДІБК, 2009. Вип. 72. С. 52-59 проведено випробування бетонів нового покоління з комплексними добавками на основі полікарбоксилатів та високорозчинних солей натрію тіосульфату та роданіду.
  4. Структуроутворення високорухливих цементних систем з добавками полікарбоксилатів / І.І. Кіракевич, О.Р. Позняк, М.А. Саницький, З.М. Медведик // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. К.: Товариство „Знання” України, 2009. Вип. 33. С. 31-36 визначено зміну маси, водовміст та міцність модифікованого цементного каменю в нормальних та повітряно-сухих умовах тверднення.
  5. Кіракевич І.І. Структуроутворення модифікованих цементних систем / І.І. Кіракевич // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2009. № 655. С. 132-139 досліджено фазовий склад та мікроструктуру модифікованих портландцементних систем.
  6. Кіракевич І.І. Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону / І.І. Кіракевич, О.Р. Позняк, О.Б. Яніцький // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2010. № 662. С. 230-236 виконано дослідження реологічних та експлуатаційних властивостей дрібнозернистих само-ущільнювальних бетонів в різних умовах тверднення.
  7. Кіракевич І.І. Самоущільнювальні бетони з високими експлуатаційними властивостями / І.І. Кіракевич, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2011. № 697. С. 138-144 встановлено закономірності формування мезоструктури самоущільнювальних бетонів, що характеризуються високою ранньою та
  10
  марочною міцністю, низькими показниками усадки в повітряно-сухих умовах тверднення, підвищеною водонепроникністю та корозійною стійкістю.
  8. Kirakevych І. Structure formation and properties of rapid-hardening Self-compacting concrete / I. Kirakevych, U. Marushchak, I. Kirichenko, M. Sanytsky // Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym: Praca zbiorova pod. red. T. Bobki, J. Rajczyka. Czestochowa, 2011. S. 80-85 вивчено процеси структуроутворення суперпластифікованих цементуючих систем для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності.
  9. Пат. 61106 Україна, МПК С04В 7/00. Зв’язуюче / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич (Україна). № заявки u 2010 14685; заявл. 07.12.2010; опубл. 11.07.2011. Бюл. № 13. 4 с. розроблено склади суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю.
  10. Особливості тверднення товарного бетону з комплексними модифікаторами в зимових умовах / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, В.А. Пристай, І.І. Кіракевич // Товарный бетон. Новые возможности в строительных технологиях: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Харьков, 2008. С. 97-103 методом низькотемпературної дилатометрії встановлено температуру початку замерзання та деформації розширення свіжозамороженого самоущільнювального бетону.
  11. Кіракевич І.І. Процеси самообезводнення модифікованих цементуючих систем / І.І. Кіракевич // Геодезія, архітектура та будівництво: ІІ Міжнар. конф. молодих вчених. Львів, 2009. С. 62-63 досліджено зміну маси та водовмісту каменю на основі цементуючих систем в різних умовах тверднення.
  12. Позняк О.Р. Физико-химические особенности процессов гидратации модифицированных цементирующих систем / О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, И.И. Киракевич // XI Междунар. совещание по химии и технологии цемента. Москва, 2009. С. 174-178 досліджено особливості гідратації цементуючих систем з хімічними добавками різних поколінь.
  13. Саницький М.А. Самоущільнювальні бетони з комплексними органо-мінеральними добавками / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, І.І. Кіракевич //
  11
  Сучасні бетони. Перспективи розвитку: ІІ Міжнар. конф. BetonForumUA. К., 2010. С. 18-22 досліджено вплив мінеральних та хімічних добавок на умовну в’язкість і текучість цементних суспензій для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності.
  14. Самоущільнюючі бетони на основі модифікованих цементуючих систем / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич // Дні сучасного бетону: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя: „Будіндустрія ЛТД”, 2010. С. 103-108 вивчено процеси раннього структуроутворення, зміну маси та мікроструктуру цементуючих систем для самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності в різних температурних умовах.
  15. Кіракевич І.І. Самоущільнювальні бетони на основі пластифікованих цементних композицій / І.І. Кіракевич, У.Д. Марущак // Геодезія, архітектура та будівництво: ІІІ Міжнар. конф. молодих вчених. Львів, 2010. С. 90-91 досліджено реологічні та фізико-механічні властивості самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих швидкотверднучих цементуючих систем.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на конференціях: I Mіжнародній науково-практичній конференції „Товарний бетон. Нові можливості в будівельних технологіях” (Харків, 2008), ІІ науково-практичній конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (Львів, 2008), IV Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції „Композиційні матеріали” (Київ, 2009), науково-практичному семінарі „Технічний стан, реконструкція та визначення залишкового ресурсу несучих конструкцій будівель та споруд енергетичного комплексу” (Львів, 2009), XI Міжнародній нараді з хімії і технології цементу (Москва, 2009), ІІ; ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених „Геодезія, архітектура та будівництво” (Львів, 2009; 2010), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції „Дні сучасного бетону” (Запоріжжя, 2010), ІІ Міжнародній конференції „Сучасні бетони. Перспективи розвитку” (Київ, 2010), Міжнародній науково-технічній
  12
  конференції „Збірно-монолітні і збірні попередньо-напружені залізобетонні конструкції та мости” (Львів, 2010), XIII Міжнародній науковій конференції „Актуальні питання будівництва та інженерії довкілля” (Кошіце, Словаччина, 2011), VIII Міжнародній науково-технічній конференції „Будівництво з оптимізованим енергетичним потенціалом” (Ченстохова, Польща, 2011) та на конференціях професорсько-викладацького складу НУ Львівська політехніка” 2007-2012 рр. Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 7 статей у фахових науково-технічних виданнях України, 7 публікацій у матеріалах вітчизняних та міжнародних конференцій, патент України на корисну модель. Структура та об’єм роботи. Основна частина дисертаційної роботи викладена на 117 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, п’яти розділів та загальних висновків. Повний обсяг дисертації становить 155 сторінок і включає 26 таблиць на 23 сторінках, 51 рисунок на 48 сторінках, список використаних джерел із 146 найменувань на 15 сторінках та 8 додатків на 23 сторінках.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ У результаті виконання дисертаційної роботи вирішено науково-прикладну проблему розроблення самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності за рахунок створення суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю. Внаслідок проведених теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано наступне:
  1. Експериментальними дослідженнями встановлена багатофункціональна дія тонкодисперсних алюмосилікатних та карбонатних мінеральних добавок у цементуючих системах в умовах підвищеної рухливості (270-410 мм), що виявляється у стабілізуючій функції на стадії одержання реологічно-активної та однорідної суміші за рахунок заповнення міжзернового простору, ефекту „дрібних порошків”, переведення вільної води у адсорбційно зв’язану, створення початкової слабозв’язаної коагуляційної структури, при цьому об’ємний коефіцієнт водовідділення цементуючих систем зменшується в 2 рази, а водоутримувальна здатність зростає на 9,7% порівняно з портландцементом ПЦ І-500. Структуроутворююча функція полікомпонентних мінеральних добавок полягає в забезпеченні утворення додаткових продуктів гідратації в неклінкерній частині, що сприяє направленому формуванню мікроструктури цементуючої матриці.
  2. Розроблені цементуючі системи „ПЦ І-500 добавка Геокон G0 вапняковий мікронаповнювач суперпластифікатор полікарбоксилатного типу прискорювачі тверднення” характеризуються розпливом стандартного конуса РК180 мм, що дозволяє віднести їх до суперпластифікованих (технологічний ефект), а також високою ранньою (Rст2/Rст28=0,69) і стандартною (Rст28=56,2 МПа) міцностями (ДСТУ Б В.2.7-187:2009). За рахунок суттєвого водоредукуючого ефекту (ΔВ/Ц=23,1%; РК=110 мм) рання та стандартна міцності цементуючої системи зростають відповідно до 49,8 і 72,5 МПа
  137
  (технічний ефект), що задовольняє вимоги щодо особливошвидкотверднучих та високоміцних в’яжучих. При випробуванні згідно з EN 196 (В/Ц=0,50) пластифікуючий ефект становить ΔРК=81,8%, рання міцність суперпластифікованої цементуючої системи зростає на 43,9% порівняно з ПЦ І-500, а міцність на стиск через 28 діб підвищується від 55,2 до 73,1 МПа. За рахунок водоредукуючого ефекту (ΔВ/Ц=18%; РК=160 мм) забезпечується зростання стандартної міцності системи до 79,5 МПа.
  3. Комплексом методів фізико-хімічного аналізу встановлено особливості процесів структуроутворення, формування мікроструктури та міцності каменю на основі суперпластифікованих цементуючих систем. Ступінь гідратації алітової фази клінкерної складової портландцементу через 1 добу становить 46%, а суперпластифікованої цементуючої системи підвищується до 53%, що призводить до зростання його міцності на 43%. Згідно з даними термогравіметричного аналізу розрахункове значення кількості Са(ОН)2 в камені на основі суперпластифікованої цементуючої системи зменшується від 24,7 до 16,4 мас.% порівняно з каменем без добавок за рахунок його зв’язування мінеральними добавками в етрингіт, гексагональні гідроалюмінати та гідрокарбоалюмінати кальцію. Утворення вторинного дрібнодисперсного етрингіту при взаємодії активного оксиду алюмінію з кальцію гідроксидом та двоводним гіпсом в неклінкерній частині в’яжучого за рахунок топохімічних реакцій забезпечує компенсацію усадки та приріст міцності цементуючої системи.
  4. Дослідженнями процесів взаємодії при гідратації модельної системи „СаО : добавка Геокон G0 = 1:1” показано, що розрахункове значення кількості Са(ОН)2 зменшується до 20,6 мас.% порівняно з вихідним значенням 33,0 мас.% в результаті проходження реакцій між Са(ОН)2 та компонентами добавки Геокон G0 з утворенням етрингіту, гідросилікатів і гексагональних гідроалюмінатів кальцію. Для мікроструктури каменю на основі модельної системи характерна наявність великої кількості рівномірно розподіленого дрібнокристалічного етрингіту, який сприяє ущільненню структури та відіграє
  138
  конструктивну роль у формуванні міцності цементного каменю. Загальна пористість каменю на основі модельної системи через 7 та 28 діб зменшується від 73,4 до 67,2%, при цьому відкрита від 46,3 до 41,3%, а його міцність становить 5,0 і 8,8 МПа відповідно.
  5. Встановлено, що самоущільнювальні бетонні суміші на основі супер-пластифікованих швидкотверднучих цементуючих систем при випробуванні за спеціальними технологічними методами характеризуються наступними показниками: клас розпливу SF2 (діаметр розпливання конуса 660-730 мм), клас в’язкості VS2 (Т500=5-8 c), клас здатності до проникнення PJ1 (ступінь блокування PJ=8-9 мм), клас стійкості до сегрегації SR1 (індекс сегрегації SR=10-15%). Високоміцні самоущільнювальні бетони (клас В60-В65) на основі суперпластифікованих цементуючих систем характеризуються швидким наростанням міцності в нормальних умовах тверднення (fcm2/fcm28=0,63), середньою густиною 2350-2430 кг/м3, масовим водопоглинанням 1,1-1,3%, підвищеною маркою за водонепроникністю (W20), морозостійкістю (F400), корозійною стійкістю (КС6=1,1) та атмосферостійкістю. Модуль пружності розроблених самоущільнювальних бетонів порівняно із суперпластифікова-ними бетонами зростає від 40,2 до 52,0 ГПа, коефіцієнт Пуассона знижується від 0,20 до 0,17, а деформації усадки через 28 діб в повітряно-сухих умовах зменшуються у 2,7 рази.
  6. Аналізом силових та енергетичних показників тріщиностійкості бетонів за методами і критеріями механіки руйнування встановлено, що за показниками енерговитрат на локальне статичне деформування в зоні магістральної тріщини (WL) та питомих ефективних витрат енергії на статичне руйнування (GF) самоущільнювальні бетони перевищують аналогічні показники суперпластифікованих бетонів у 2,3-3,9 рази. В’язкість руйнування самоущільнювальних бетонів у докритичній стадії (КІ) та на стадії поширення тріщин (КС) на 22% перевищує відповідний показник суперпластифікованих бетонів і становить 1,32 МПа·м1/2.
  139
  7. Методом низькотемпературної дилатометрії встановлено, що температура початку замерзання рідкої фази дрібнозернистого самоущільнювального бетону (В/Ц=0,39; РК=270 мм) знижується від -2 до -8°С, а деформації розширення зменшуються в 2,4 рази порівняно з бетоном без добавок (В/Ц=0,39; РК=110 мм) і становлять 0,85%. В умовах знакозмінних температур (-2+5ºС) міцність самоущільнювальних бетонів через 28 діб досягає 80% міцності в нормальних умовах і становить 71,8 МПа. Використання суперпластифікованих цементуючих систем забезпечує збереженість легкоукладальності сумішей протягом 3 год у сухих жарких умовах та швидке наростання міцності бетону на їх основі (fcm2/fcm28=0,60), при цьому міцність через 28 діб досягає 69,7 МПа.
  8. На ПП „Застава” проведена промислова апробація самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем для фундаменту гідравлічного преса в умовах знакозмінних температур (+2...-8оС). На ДП „Спецзалізобетон” проведено промисловий випуск самоущільнювальних бетонів з швидким наростанням міцності об’ємом виготовлення 320 м3 для колон і рам торгового центру „Велес 555” в м. Івано-Франківськ. Ефективність від впровадження розроблених бетонів на ДП „Спецзалізобетон” з врахуванням зниження витрат на вкладання, зменшення трудомісткості та вартості робіт складає 69,75 грн. на 1 м3 бетону, що в перерахунку на 320 м3 бетону забезпечує економічний ефект 22,32 тис. грн.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат, 1981. 464 с.
  2. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калашников. М.: АСВ, 2006. 368 с.
  3. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны / В.Г. Батраков. М.: Стройиздат, 1990. 396 с.
  4. Батраков В.Г. Теория и перспективные направления развития работ в области модифицирования цементних систем / В.Г. Батраков // Цемент. 1999. № 5/6. С. 14 19.
  5. Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд / З.Я. Бліхарський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 108 с.
  6. Большаков В.И. Основы теории и методологии многопараметрического проектирования составов бетона / В.И. Большаков, Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. Днепропетровск: ПГАСА, 2006. 360 с.
  7. Будівельне матеріалознавство / [П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.П. Безсмертний, М.О. Кочевих та ін.]; під ред. П.В. Кривенка. К.: ТОВ УВПК Ексоб”, 2004. 704 с.
  8. Високофункціональні бетони на основі модифікаторів нової генерації / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, І.І. Кіракевич, Б.Г. Русин // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2008. № 627. С. 191-197.
  9. Вовк А.И. Современные представления о механизме пластификации цементных систем / А.И. Вовк // ІІ Всероссийская конф. по бетону и железобетону. М., 2005. С. 740-753.
  10. Выровой В.Н. Бетон в условиях ударних воздействий / В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, С.Б. Фиц. Одесса, 2004. 270 с.
  141
  11. Выровой В.Н. Комплекс дескриптов интерферных границ раздела / В.Н. Выровой, А.Н. Герега // Моделирование-2012. К.: НАН Украины; НПМ; 2012. С. 146-149.
  12. Выровой В.Н. Композиционные строительные материалы и конструкции. Структура, самоорганизация, свойства / В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, С.Г. Суханов. Одесса: „ГЕС”, 2010. 169 с.
  13. Выровой В.Н. О возможных естественно научных подходах к исследованию сложных систем / В.Н. Выровой, А.Н. Герега // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2011. Вип. 43. С. 37-45.
  14. Горшков В.С. Методы физико-химического анализа в’яжучих веществ / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.Г. Савельев. М.: Высш. шк., 1981. 335 с.
  15. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини / Гоц В.І. К.: ТОВ УВПК, 2003. 472 с.
  16. Гоц В.І. Ефективні будівельні матеріали та вироби на основі активованих паливних зол і шлаків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби” / В.І. Гоц. Київ, 2009. 36 с.
  17. Дворкин О.Л. Проектирование составов бетона. Основы теории и методологии / О.Л. Дворкин. Ровно: УГУВХП, 2003. 265 с.
  18. Дворкін Л.Й. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах / Л.Й. Дворкін, Н.В. Лушнікова, Р.Ф. Рунова, В.В. Троян. К.: КНУБіА, 2007. 216 с.
  19. Дворкін Л.Й. Розв’язання будівельно-технологічних задач методами математичного планування експерименту / Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Житковський В.В. Рівне: НУВГП, 2011. 174 с.
  20. Демьянова В.С. Сравнительная оценка влияния отечественных и зарубежных суперпластификаторов на свойства цементных композиций /
  142
  В.С. Демьянова, В.И. Калашников, И.Е. Ильина // Строительные материалы. 2002. № 9. С. 4-10.
  21. Дерев’янко В.М. Регулювання властивостей розчинів та бетонів для опорядження будинків / В.М. Дерев’янко, О.В. Шаповалова // Структура, свойства и состав бетона. Рівне, 2003. С. 73-76.
  22. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. ДСТУ Б В.2.7-171:2008. [Чинний від 2008-12-26]. К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 93 с. (Національний стандарт України).
  23. Досвід використання пластифікаторів у монолітно-каркасному домобудуванні / О.С. Пилипенко, В.Ю. Суруп, Л.Д. Пашина, П.В. Кривенко [та ін.] // Будівництво України. 2003. № 3. С. 44-47.
  24. Зайцев Ю.В. Механика разрушения бетонов различной макроструктури / Ю.В. Зайцев, Д.М. Сахи, К.А. Пирадов. М.: МГОУ, 2002. 225 с.
  25. Зайченко Н.М. Высокопрочные тонкозерныстые бетоны с комплексно модифицированной микроструктурой / Н.М. Зайченко. Макеевка: ДонНАСА, 2009. 207 с.
  26. Зайченко Н.М. Оптимизация состава высокопрочного бетона по критериям удобоукладываемости смесей и прочности бетона / Н.М. Зайченко, А.К. Халюшев, Е.В. Сахошко // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. Одеса: МПП „ЕВЕН”, 2004. Вип. 15. С. 126-133.
  27. К оценке совместимости химических добавок с цементами в технологи бетона / А.В. Ушеров-Маршак, О.А. Златковский, Л.А. Першина, М. Циак // Строительные материалы и изделия. 2003. № 4. С. 11-15.
  28. Калашников В.И. Самоуплотняющийся высокопрочный бетон / В.И. Калашников // Дни современного бетона: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Запорожье: ООО „Будиндустрия ЛТД”, 2008. С. 30-40.
  29. Кіракевич І.І. Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону / І.І. Кіракевич, О.Р. Позняк,
  143
  О.Б. Яніцький // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2010. № 662. С. 230-236.
  30. Кіракевич І.І. Процеси самообезводнення модифікованих цементуючих систем / І.І. Кіракевич // Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2009): ІІ Міжнар. конф. молодих вчених. Львів, 2009. С. 62-63.
  31. Кіракевич І.І. Самоущільнювальні бетони з високими експлуатаційними властивостями / І.І. Кіракевич, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2011. № 697. С. 138-144.
  32. Кіракевич І.І. Самоущільнювальні бетони на основі пластифікованих цементних композицій / І.І. Кіракевич, У.Д. Марущак // Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2010): ІІІ Міжнар. конф. молодих вчених. Львів, 2010. С. 90-91.
  33. Кіракевич І.І. Структуроутворення модифікованих цементних систем / І.І. Кіракевич // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. Львів, 2009. № 655. С. 132-139.
  34. Коваль С.В. Оптимизация бетонов, модифицированных полифункциональными добавками // междунар. семинар по моделированию и оптимизации композитов МОК’43. Одесса: Астропринт, 2004. С. 8-12.
  35. Коваль С.В. Пути создания самоуплотняющихся бетонов / С.В. Коваль, Д.М. Поляков, М. Ситарски, М. Циак // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. К.: НДІБК, 2009. Вип. №72. С. 232-238.
  36. Комплексні модифікатори пластифікуюче-прискорюючої дії в технології бетонів / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. К.: НДІБК, 2009. Вип. 72. С. 52-59.
  37. Комплексные модификаторы для цементных систем на основе тиосульфата и роданида натрия / М.А. Саницкий, У.Д. Марущак, М.М. Чемерис, В.А. Пристай // Бетон и железобетон. Пути развития: ІІ Междунар. конф. М.: Дипак, 2005. Том 6. С. 130-140.
  144
  38. Комплексные пластифицирующе-ускоряющие добавки на основе суперпластификатора С-3 и промышленных смесей тиосульфата и роданида натрия / Н.Ф. Башлыков, А.Я. Вайнер, Р.Л. Серых, В.Р. Фаликман // Бетон и железобетон. Пути развития: ІІ Междунар. конф. М.: Дипак, 2005. Т. 3. С. 644-649.
  39. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / [Р.Ф. Рунова, В.І. Гоц, М.А. Саницький та ін.] К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. 360 с.
  40. Корсун В.И. Деформационные свойства мелкозернистых высокопрочных бетонов с органо-минеральным модификатором на основе минеральных отходов промышлености Донбасса / В.И. Корсун, Н.М. Зайченко, А.С. Волков // Сучасне промислове та цивільне будівництво. 2008. Т.4, № 2. С. 83-91.
  41. Кривенко П.В. Мінералогія цементного каменю та довговічність бетону / П.В. Кривенко // Вісник Академії будівництва. К.: ДП ”Укрархбудінформ”, 2001. Вип. 10. С. 16-22.
  42. Кривенко П.В. Прогнозная оценка надежности и долговечности цементного камня / П.В. Кривенко // Будівельні матеріали та вироби. 2003. № 5. С. 13-15.
  43. Кривенко П.В. Современные проблемы долговечности бетона: состояние и перспективы / П.В. Кривенко // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. К.: НДІБК, 2002. Вип. 56. С. 15-27.
  44. Лещинский М.Ю. Испытания бетона / М.Ю. Лещинский. М.: Стройиздат, 1980. 360 с.
  45. Лотов В.А. Нанодисперсные системы в технологии строительных материалов и изделий / В.А. Лотов // Строительные материалы Наука. 2006. № 8. С. 5-7.
  46. Лушнікова Н.В. Визначення впливу добавки метакаоліну на властивості литих високоміцних бетонів // Структура, свойства и состав бетона: ІІ науч.-практ. семинар. Ровно, 2003. С. 108-114.
  145
  47. Лушнікова Н.В. Литі високоміцні бетони з добавкою полі-функціонального модифікатору на основі суперпластифікатору та метакаоліну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби” / Н.В. Лушнікова. Одеса, 2006. 18 с.
  48. Мазурак О.Т. Портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.17.11 „Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів” / О.Т. Мазурак. Львів, 2006. 18 с.
  49. Марущак У.Д. Пластифіковані портландцементи з високою міцністю в ранньому віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.17.11 „Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів” / У.Д. Марущак. Львів, 2003. 19 с.
  50. Мащенко К.Г. Модификаторы шаг к повышению качества бетонов и растворов / К.Г. Мащенко // Строительные материалы. 2004. № 6. С. 62-65.
  51. Модифицированные бетоны нового поколения в сооружениях ММДЦ „Москва-Сити”. Часть І. / С.С. Каприелов, В.И. Травуш, Н.И. Карпенко [и др.] // Строительные материалы. 2006. № 10. С. 13-17.
  52. Несветаев Г.В. О методологии оценки эффективности добавок для самоуплотняющихся бетонов / Г.В. Несветаев // Дни современного бетона: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Запорожье: ООО „Будиндустрия ЛТД”, 2008. С. 111-118.
  53. Ольгинский А.Г. Особенности контактообразования в цементных бетонах с минеральным микронаполнителем / А.Г. Ольгинский // Вісник Донбаської державної академії будівництва та архітектури. 2004. Вип. 2004-1(43), Т.1. С. 134-140.
  54. Особенности структурообразования высокопрочного цементного камня в условиях длительного твердения / В.В. Бабков, Р.Р. Сахибгареев, А.Е. Чуйкин [и др.] // Строительные материалы. 2003. №10. С. 42-43.
  55. Особливості тверднення товарного бетону з комплексними модифікаторами в зимових умовах / М.А. Саницький, О.Р. Позняк,
  146
  В.А. Пристай, І.І. Кіракевич // Товарный бетон. Новые возможности в строительных технологиях: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Харьков, 2008. С. 97-103.
  56. Пат. 61106 Україна, МПК С04В 7/00. Зв’язуюче / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич (Україна). № заявки u 2010 14685; заявл. 07.12.2010; опубл. 11.07.2011. Бюл. № 13. 4 с.
  57. Пащенко О.О. В’яжучі матеріали / О.О. Пащенко, В.Г. Сербін, О.О. Старчевська К.: Вища школа. 1995. 416 с.
  58. Плугин А.Н. Коллоидно-химические основы прочности и долговечности бетона и конструкций / А.Н. Плугин, А.А. Плугин // Строительные материалы. 2007. № 7. С. 68-71.
  59. Позняк О.Р. Багатокомпонентні цементи з механо-хімічною активацією для жаростійких бетонів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.17.11 „Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів” / О.Р. Позняк. Львів, 2002. 22 с.
  60. Позняк О.Р. Физико-химические особенности процессов гидратации модифицированных цементирующих систем / О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, И.И. Киракевич // XI Междунар. совещание по химии и технологии цемента. М., 2009. С. 174-178.
  61. Поляков Д.М. Самоущільнюючі бетони з карбонатним наповнювачем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби” / Д.М. Поляков. Одеса, 2010. 21 с.
  62. Пути повышения еффективности мелкозернистого бетона / Р.В. Лесовик, А.И. Топилев, М.С. Агеева [и др.] // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века . 2007. № 7. С. 16-17.
  63. Пушкарьова К.К. Швидкотверднучі композиційні в’яжучі речовини, модифіковані комплексною добавкою сульфатно-карбонатного складу / К.К. Пушкарьова, І.М. Павлюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. 2009. Вип. 33. С. 36-40.
  147
  64. Рамачандран В. Наука о бетоне / В. Рамачандран, Р. Фельдман, Дж. Бодуен. М.: Стройиздат, 1986. 278 с.
  65. Ратинов Б.В. Добавки в бетон / Б.В. Ратинов, Т.И. Розенберг. М.: Стройиздат, 1989. 188 с.
  66. Регулирование свойств пластичности и прочности бетонов / М.Е. Юдович, А.Н. Пономарев, П.В. Великоруссов, С.В. Емелин // Строительные материалы. 2007. № 1. С. 56-57.
  67. Рунова Р.Ф. Анализ факторов, определяющих свойства товарных бетонных смесей / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.В. Троян // Товарный бетон. Новые возможности в строительных технологіях: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Харьков, 2008. С. 16-43.
  68. Рунова Р.Ф. Концепция разработки высокопрочных бетонов на основе отечественной минеральной базы / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.В. Троян // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. збірник. К.: НДІБК, 2009. Вип. 72. С. 24-35.
  69. Рунова Р.Ф. Роль фракційності заповнювача у формуванні властивостей модифікованих високоміцних бетонів / Р.Ф. Рунова, І.І. Руденко, В.В. Троян // Дни современного бетона: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Запорожье: ООО „Будиндустрия ЛТД”, 2008. С. 51-58.
  70. Самоущільнюючі бетони на основі модифікованих цементуючих систем / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич // Дні сучасного бетону: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя: „Будіндустрія ЛТД”, 2010. С. 103-108.
  71. Саницкий М.А. Некоторые вопросы кристаллохимии цементных минералов. К.: УМК ВО, 1990. 64 с.
  72. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 132 с.
  73. Саницький М.А. Самоущільнювальні бетони з комплексними органо-мінеральними добавками / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, І.І. Кіракевич
  148
  // Сучасні бетони. Перспективи розвитку: ІІ Міжнар. конф. BetonForumUA. К., 2010. С. 18-22.
  74. Система химических добавок в бетоны и строительные растворы Релаксол”/ Н.П. Синайко, А.В. Ушеров-Маршак, М.А. Саницкий, У.Д. Марущак [и др.] // Будівництво України. 2000. № 5. С. 30-34.
  75. Соболь Х.С. Модифіковані композиційні цементи з додатками поліфункціональної дії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.17.11 „Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів” / Х.С. Соболь. Львів, 2006. 31 с.
  76. Солодкий С.Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах. Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2008. 144 с.
  77. Структуроутворення високорухливих цементних систем з добавками полікарбоксилатів / І.І. Кіракевич, О.Р. Позняк, М.А. Саницький, З.М. Медведик // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. К.: Товариство „Знання” України, 2009. Вип. 33. С. 31-36.
  78. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови. ДСТУ Б В.2.7-176:2008. [Чинний від 2008-12-26]. К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 109 с. (Національний стандарт України).
  79. Суміші бетонні. Методи випробувань. ДСТУ Б В.2.7-114-2002. [Чинний від 2002-01-31]. К.: Держбуд України, 2002. 28 с. (Національний стандарт України).
  80. Сучасні бетони на основі комплексних модифікаторів нової генерації / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, І.І. Кіракевич, Н.І. Топилко // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. К.: Товариство „Знання” України, 2008. № 2(29). С. 98-102.
  81. Тейлор Х. Химия цемента / Хел Тейлор; [пер. с англ.]. М.: Мир, 1996. 560 с.
  82. Теория цемента / [А.А. Пащенко, Е.А. Мясникова, М.А. Саницкий и др.]; под ред. А.А. Пащенко. К.: Будівельник, 1991. 169 с.
  149
  83. Ткаченко Г.Г. Комплексна активація мікроструктури бетонів як відкритих складних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.05 „Будівельні матеріали та вироби” / Г.Г. Ткаченко. Одеса, 2011. 20 с.
  84. Ушеров-Маршак А.В. Современный товарный бетон / А.В. Ушеров-Маршак // Товарный бетон. Новые возможности в строительных технологиях: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Харьков, 2008. С. 8-15.
  85. Ушеров-Маршак А.В. Тенденции технологии бетона / А.В. Ушеров-Маршак // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн збірник. К.: НДІБК, 2002. Вип. 56. С. 9-14.
  86. Ущеров-Маршак А.В. Селективность действия добавок на процессы твердения цементов // Неорганические материалы. 1999. № 12. С. 1526-1531.
  87. Файнер М.Ш. Новые закономерности в бетоноведении / М.Ш. Файнер. К.: Наукова думка, 2002. 448 с.
  88. Фаликман В.Р. Поликарбоксилаты: вчера, сегодня, завтра // Дни современного бетона: I Mеждунар. науч.-практ. конф. Запорожье: ООО „Будиндустрия ЛТД”, 2008. С. 72-76.
  89. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня / Под. ред. Л.Г. Шпыновой. Львов: Вища школа, 1981. 160 с.
  90. Физические методы исследования материалов / А.А. Шубин, Ю.Б. Высоцкий, В.Г. Погребняк, О.А. Горбань. Донецк: ДонГУЭТ, 2004. 240 с.
  91. Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів: навч. посібник / [В.І. Братчун, В.О. Золотарьов, М.К. Пактер, В.Л. Беспалов]; під ред. В.І. Братчуна. Макіївка: ДонНАБА, 2006. 303 с.
  92. Хаютин Ю.Г. Монолитный бетон / Ю.Г. Хаютин. М.: Стройиздат, 1991. 573 с.
  93. Химические и минеральные добавки в бетон / Под ред. А.В. Ушерова-Маршака. Харьков: Колорит, 2005. 280 c.
  150
  94. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7-46:2010. [Чинний від 2011-09-01]. К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 14 с. (Національний стандарт України).
  95. Чарнецки Л. Будущее бетона / Л. Чарнецки, В. Курдовски // ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2007. С. 13-21.
  96. Чернышов Е.М. Модифицирование структуры цементного камня микро- и наноразмерными частицами кремнезема (вопросы теории и приложений) / Е.М. Чернышов, Д.Н. Коротких // Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века. 2008. № 5. С. 3032.
  97. Шейнич Л.А. Процесы саморганизации структуры строительных композитов / Л.А. Шейнич, Е.К. Пушкарева. К.: Гамма-принт, 2009. 153 с.
  98. Штарк Й. Долговечность бетона / Й. Штарк, Б. Вихт; [пер. с нем. А. Тулаганова]; под ред. П. Кривенка. К.: Оранта, 2004. 301 с.
  99. Штарк Й. Цемент и известь / Й. Штарк, Б. Вихт; [пер. с нем. А. Тулаганова]; под ред. П. Кривенка. К., 2008. 480 с.
  100. A New Admixtures for High Performance Concrete / M. Tanaka, S. Matsuo, A. Ohta, M. Veda // Concrete in the Service of Mankind: International Cong. Dundee (Scotland), 1996. P. 291-300.
  101. Agarwal S.K. Compatibility of superplasticizers with different cements / S.K. Agarwal, T. Masood, S.K. Malholta // Construction and Building Material. 2000. Vol. 14, № 5. P. 253-259.
  102. Bajorek G. Skutecznosc domieszek w ochronie betonu dojrzewajacego w warunkach zimowych / G. Bajorek, A. Kapelko // XIX Konf. Nauk.-Techn., Jadwisin. 2004. P. 153-160.
  103. Bentz D.P. Replacement of „coarse” cement particles by inert fillers in low w/c ratio concretes. II. Experimental validation / D.P. Bents // Cement and Concrete Research. 2005. Vol. 35, № 1. P. 185-188.
  104. Bredy P. Microstructure and porosity of metakaolin blended cement / P. Bredy, M. Chabannet, J. Pera // Research Society Symposium, Boston. 1989. Vol. 137. P. 431-436.
  151
  105. Collepardi M. Recent Developments in Superplasticizers / M. Collepardi, M.Valente // the 8th International Conf. on Superplasticicers and Other Chemical Admixtures in Concrete. Sorrento (Italy), 2006. P. 1-14.
  106. Collepardi M. Innovative Concretes for Civil Engineering Structures: SCC, HPC and RPC / M. Collepardi // New Technologies and Materials in Civil Engineering. Milan (Italy), 2003. P. 1-8.
  107. Colloidal chemistry examination of the steric effect of polycarboxylate superplasticizers / J. Plank, D. Vlad, A. Brandl [and others] // Cement international. 2005. № 2. P. 100-110.
  108. Compressive strength, chloride diffusivity and pore structure of high performance metakaolin and silica fume concrete / C.S. Poon, S.C. Kou, L. Lam // Construction and Building Materials, 2006. № 20. P. 858-865.
  109. Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji / Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński. 2002. 190 s.
  110. Diamond S. Densified silica fume: particle size and dispersion in concrete / S. Diamond, S. Sahu // Materials and Structures. 2006. Vol. 39, № 9. P. 849-859.
  111. Ferraris C.F. The influence of mineral admixtures on the rheology of cement paste and concrete / C.F. Ferraris, K.H. Obla, R. Hill // Cement and Concrete Research. 2001. Vol. 31, № 5. P. 633-642.
  112. Felekoğlu B. Effect of chemical structure of polycarboxylate-based superplasticizer on workability retention of self-compacting concrete / B. Felekoğlu, H. Sarikahya // Construction and Building Material. 2008. Vol. 22, № 9. P. 1972-1980.
  113. Grabiec A.M. Study of compatibility of cement superplasticizer assisted by multicriteria statistical optimization / A.M. Grabiec, Z. Piasta // Materials Processing Technology. 2004. Vol. 152. P. 197-203.
  114. Huss A. Design and flow of powder-type SCC with crushed aggregates / A. Huss, H.W. Reinhardt // Design, Production and Placement of Self-Concolidating Concrete: Proceeding of SCC 2010. Montreal, Canada, 2010. P. 3-13.
  152
  115. Hydration Products of C3A, C3S and Portland Cement in the Presence of CaCO3 / G. Kakali, S. Tsivilis, E. Aggeli, M. Bati // Cement and Concrete Research, 2000. № 30 (7). Р. 1073-1077.
  116. Increasing concrete durability with high-reactivity metakaolin / К.А. Gruber, T. Ramlochan, A Boddy, R. D Hooton, M. D. A. Thomas // Cement and Concrete Composites, 2001. № 23 (6). P. 479-484.
  117. Influence of superplasticizers on the hydration of cement and pore structure of hardened cement / E. Sakai, T. Kasuga, T. Sugiyama [at el] // Cement and Concrete Research. 2006. Vol. 36, № 11. P. 2049-2053.
  118. Influence of limestone powder used as filler in SCC on hydration and microstructure of cement pastes / G. Ye, X. Liu, G. De Schutter, A.-M. Poppe, L. Taerwe // Cement and Concrete Composites, 2007. № 29. P. 94-102.
  119. Jasiczak J. Technologia betonu modyfikowanego domiesczkami i dodatkami / J. Jasiczak, Р. Mikołajczyk. Poznań, 1997. 164 s.
  120. Jamrozy Ź. Beton i jego technologie. Warzawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2000. 486 s.
  121. Jacquemot F. Acceleration of hardening kinetics of SCC / F. Jacquemot, P. Rougeau, N. Flahault // Design, Production and Placement of Self-Concolidating Concrete: Proceeding of SCC 2010. Montreal, Canada, 2010. P. 307-317.
  122. Krivenko P. Alkaline Cements, Concretes and Structures: 50 Years of Theory and Practice // Alkali Activated Materials Research, Production, Utilization. Prague (Czech R.), 2007. P. 313-347.
  123. Kirakevych I. Structure formation and properties of rapid-hardening Self-сompacting сoncrete / I. Kirakevych, U. Marushchak, I. Kirichenko, M. Sanytsky // Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym: Praca zbiorova pod. red. T. Bobki, J. Rajczyka. Czestochowa, 2011. S. 80-85.
  124. Korpa A. Hydration behaviour, structure and morphology of hydration phases in advanced cement-based systems containing micro and nanoscale pozzolanic additives / A. Korpa, T. Kowald, R. Trettin // Cement and Concrete Research. 2008. Vol. 38, № 7. P. 955-962.
  153
  125. Kurdowski W. Chemistry of cement and concrete / W. Kurdowski // Scientific Publishing PWN. Warsawа, 2010. 728 р.
  126. Lazniewska-Piekarczyk B. Wplyw domieszek na urabialnosc, porowatosc i wytrzymalosc SCC / В. Lazniewska-Piekarczyk, J. Szwabowski // Budownictwo technologie, architektura. Polski Cement, 2011. № 1(53). S. 64-67.
  127. Locher F.-W. Cement principles of production and use / F.-W. Locher. Düsseldorf: Verlag Bau+Technic Gmbh, 2006. 536 p.
  128. Łukowski P. Domieszki do zapraw i betonów / Р. Łukowski. Kraków: Polski Cement Sp. z o.o., 2003. 64 s.
  129. Mehta P.K. High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete for Sustainable Development / P.K. Mehta // Sustainable Development and Concrete Technology. Beijing (Chine), 2004. P. 3-13.
  130. Miernik T. Zastosowanie domieszek przeciwmrozowych do betonow wykonywanych w warunkach obnizonych temperatur // Cement, wapno, beton. 1997. № 1. P.20-22.
  131. Neville A.M. Właściwości betonu / А.М. Neville. Krakόw: Polski Cement Sp.z o.o., 2000. 874 s.
  132. Oriol M. Pozzolanic activity of metakaolin under microwave treatment / М. Oriol, J. Pera // Cement and Concrete Research. 1995. Vol. 25. № 2. P.265-270.
  133. Paschmann H. Self compacting concrete practical advice // Concrete Plant + Precast Technology. 1999. № 11. P. 34-42.
  134. Piechowka M. Wplyw kamienia wapiennego na wlasciwosci reologiczne zaczynu cementowego / M. Piechowka, Z. Giergiczny // Budownictwo technologie, architektura. Polski Cement, 2011. № 1(53). P. 58-63.
  135. Properties of self-compacting concrete with slag fine aggregates / M. Shoya, S. Sugita, Y. Tsukinada [at el] // Creating with Concrete. Dundee (Scotland), 1999. P. 121-130.
  154
  136. Prince W. Ettringite formation: A crucial step in cement superplasticizer compatibility / W. Prince, M. Espagne, P-C. Aïtcin // Cement and Concrete Research. 2003. Vol. 33, № 5. P. 635-641.
  137. Phan T.H. Influence of organic admixtures on the rheological behavior of cement pastes / T.H. Phan, M. Chaouche, M. Moranville // Cement and Concrete Research. 2006. Vol. 36, № 10. P. 1807-1813.
  138. Qi Xu. A model of early cement hydration with an alkaline setting accelerator / Qi Xu, J. Stark, F.A. Finger // Cement International. 2008. № 1. P. 66-74.
  139. Sanitsky M. Structure formation of hardening cement pastes at freezing / M. Sanitsky, H. Sobol, U. Marushchak // Frost resistance of concrete: II Іnternational RILEM workshop. Essen (Germany), 2002. P. 37-44.
  140. Sliwninski J. Betonowanie zima / J. Sliwninski, E. Kon. Krakow: Polski cement. 2000. № 1. P. 28-30.
  141. Slump loss control of cement paste by adding polycarboxylic type slump-releasing dispersant / G. Lim, S. Hong, D. Kim, B. Lee, J. Rho // Cem. Concr. Res. 1999. № 29. P. 223-229.
  142. Stark J. Nano and microstructure of Portland cement paste / J. Stark, B. Möser // International workshop. Essen (Germany). - 2002. P. 15-25.
  143. Szwabowski J. Zwiekszenie napowietrzenia mieszanki SCC pod wplywem dzialania superplastyfikatorow karboksylanowych / J. Szwabowski, B. Lazniewska-Piekarczyk // Cement, wapno, beton. 2008. № 4. P. 205-215.
  144. Szwabowski J. Technologia betonu samozageszczalnego / J. Szwabowski, J. Golaszewski. Krakov: Stowarzyszenie Producentov Cementu, 2010. 160 s.
  145. Technologia betonu / J. Małolepszy, J. Deja, W. Brylicki, M. Gawlicki. Krakόw: Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, 2000. 326 s.
  146. The effect of dehydroxylation / amorphization degree on pozzolanic activity of kaolinite / A. Shvarzman, K. Kovler, G.S. Grader, G.E. Shter // Cement and Concrete Research. 2003. Vol. 33, № 3. P. 405-416.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины