УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДУБЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ІЗ ШТУЧНИХ ШКІР : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДУБЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ІЗ ШТУЧНИХ ШКІР
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ
 • Кол-во страниц:
 • 284
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

  На правах рукопису


  фІЛІППОВА олена володимирівна


  УДК [687.18.05:677.027.66]:675.92.017 (043)


  УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДУБЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ІЗ ШТУЧНИХ ШКІР
  Спеціальність 05.18.19 технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  доктор технічних наук, професор,
  Березненко Сергій Миколайович


  Київ 2013


  ЗМІСТ
  Стор
  ВСТУП.


  5
  РОЗДІЛ 1 УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З ШТУЧНИХ ШКІР...  10
  1.1.


  Стан та перспективи використання штучних шкір при виготовленні виробів різного призначення..  10
  1.1.1


  1.1.1. Асортимент та класифікація штучних шкір


  11
  1.1.3


  1.1.2. Властивості штучних шкір та вимоги, що пред’являються до них..


  18
  1.1.3


  1.1.3 Області застосування сучасних штучних шкір......


  22
  1.1.5


  1.1.4 Специфіка виготовлення швейних виробів із штучної шкіри.


  23
  1.2.


  Аналіз досягнень в сфері надання формостабільності деталям одягу з штучних шкір..............................  28
  1.2.1


  1.2.1. Сутність процесів склеювання текстильних матеріалів і засоби їх реалізації..  29  1.2.2. Сучасні досягнення у сфері створення і використання обладнання для дублювання деталей одягу..  34
  1.2.3


  1.2.3. Особливості надання формостійкості деталям одягу із штучних шкір...  38
  Висновки.


  42
  ВИБІР МЕТИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕН


  44
  РОЗДІЛ 2 ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ДУБЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ФОРМОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ З ШТУЧНИХ ШКІР..
  45
  2.1.


  Характеристика предметів досліджень


  45
  2.2.


  Методика і випробувальна установка для визначення в'язкопружних властивостей методом подовжніх резонансних коливань..  47
  2.3.


  Методики і установки для реалізації процесів дублювання деталей одягу з штучної шкіри.  50  2.3.1.


  Прес прохідного типу фірми «Kanegiesser», методика дублювання штучних шкір..  51  2.3.2.


  Експериментальна установка та методика для роздільного дублювання деталей одягу із термочутливих матеріалів.  52  2.3.3.


  Удосконалена установка для дублювання шкіроподібних матеріалів.............  55
  2.4.


  Методика оцінки якості процесів дублювання..


  57
  Висновки..


  57
  РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ НИМИ  59
  Висновки..


  64
  РОЗДІЛ 4 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПРИ ДУБЛЮВАННІ ШТУЧНИХ ШКІР КЛЕЙОВИМИ ПРОКЛАДКОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ
  66
  Висновки.,......


  85
  РОЗДІЛ 5 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДУБЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ІЗ ШТУЧНИХ ШКІР ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ................................
  86
  5.1.


  Дослідження впливу будови штучних шкір на якість клейового з’єднання під час дублювання на пресі прохідного типу........  86
  5.2.


  Дослідження технологічних процесів дублювання штучних шкір на установці для дублювання термочутливих матеріалів ..  89
  5.3.


  Дослідження технологічних процесів дублювання деталей одягу штучних шкір на удосконаленій установці для дублювання шкіроподібних матеріалів .. ..
  94
  5.4.


  Оцінка якості пакетів дубльованих на удосконаленій установці для дублювання шкіроподібних матеріалів та пресі прохідного типу ...  98  5.4.1.


  Дослідження механічних властивостей пакетів на основі штучних шкір.  99
  5.4.2.


  Визначення показників жорсткості пакетів матеріалів.


  103  5.4.3.


  Оцінка якості технологічних процесів дублювання деталей одягу із штучних шкір за показниками динамічних характеристик....
  106  5.4.4.


  Товщина як наглядний показник цілісності матеріалів в пакеті...


  108  Висновки............


  111
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .........


  113
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................


  115
  ДОДАТКИ...........


  129
  ДОДАТоК А


  130
  ДОДАТоК Б.


  145
  ДОДАТоК В.


  150
  ДОДАТоК Г.


  237
  ДОДАТоК Д.


  245  ВСТУП
  Актуальність теми. Аналіз сучасного стану ринку виробів легкої промисловості свідчить про суттєві зміни в асортименті матеріалів, серед яких значну питому вагу займають штучні шкіри (ШШ) одягового асортименту, що імітують шкіри натурального походження, але мають значно нижчу ціну, стимулюючи тим самим їх використання, перш за все, в молодіжному одязі.
  На сьогодні зазначені матеріали мають імпортне походження (Туреччина, Індонезія, Китай, Італія і т.д.) з обмеженим обсягом інформації про їх властивості. Це створює складності в процесі проектно-конструкторської та технологічної підготовки виготовлення одягу та забезпечення його якості.
  Аналіз літературних джерел показав, що основна увага дослідників професорів Кострицького В.В., Березненка М.П., Веселова В.В., Березненка С.М., Кузьмічова В.Є. та інших була направлена на вирішення питання забезпечення необхідної формостійкості деталей одягу із текстильних матеріалів та натуральної шкіри (НШ). Поза увагою дослідників залишалось питання виготовлення виробів із ШШ, для яких притаманні низькі адгезійні характеристики та чутливість до дії високих температур (більше 80ºС). В з’вязку з цим виникають складності в підборі клейових прокладкових матеріалів (КПМ) в пакети та забезпечення високої якості клейового з’єднання в процесі дублювання деталей одягу. Практика свідчить, що для цих цілей закордонними фірмами (Hänsel, Freudenberg, Kufner, Hoff, Camela та інші) виготовляється обмежений асортимент КПМ з низькою температурою плавлення клейового покриття (80-100ºС), що суттєво звужує можливості забезпечення формостійкості окремих деталей одягу із ШШ, зважаючи на суттєві відмінності в будові, поверхневій густині, наявності рельєфних рисунків тощо.
  Виходячи в викладеного, актуальним є удосконалення технології дублювання деталей одягу із ШШ та забезпечення необхідної формостійкості, з використанням широкого асортименту КПМ, враховуючи первинні та набуті в процесі виготовлення виробів властивості матеріалів.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконувалася відповідно до наукового напрямку: «Розробка технології виготовлення виробів різного призначення із штучної шкіри з використанням біоактивних компонентів» (2012-2013 рр.), номер державної реєстрації 01124000261 (наказ МОНМС України № 1241 від 28.10.2011 р.) та 16.07.19 ДБ «Теоретичні та практичні основи створення поліфункціональних волокнистих полімерних матеріалів та виробів з прогнозованими в’язкопружними, медико-білогічними і енергохвильовими характеристиками» (2009-2011 рр.), номер державної реєстрації 0109U002472 (наказ МОН України №1043 від 17.11.2008 р.)
  Мета та задачі дослідження. Мета роботи полягає в удосконаленні технології дублювання деталей одягу із одягових ШШ КПМ з широким діапазоном температури плавлення клейового покриття. Поставлена мета досягається за рахунок вирішення таких взаємопов’язаних завдань:
  - аналіз наукових досягнень у сфері виробництва швейних виробів з шкіряних матеріалів;
  - комплексні дослідження властивостей сучасних одягових ШШ;
  - розроблення експериментальних установок та методів дублювання термочутливих матеріалів, які дозволяють розширити асортимент КПМ для дублювання деталей одягу та зменшити негативний вплив високої температури і тиску на структуру поверхні ШШ;
  - розроблення фізичної моделі процесу теплопередачі через шари пакету при дублюванні деталей одягу зі ШШ КПМ з широким діапазоном температури плавлення клейового покриття (80-130ºС), з метою попереднього визначення раціональних режимів роботи устаткування;
  - дослідження процесів дублювання деталей одягу з ШШ та визначення раціональних параметрів при використанні різних видів дублюючого устаткування;
  - комплексна оцінка ефективності процесів дублювання деталей одягу з ШШ за показниками механічних властивостей пакетів.
  Об'єкт дослідження. Технологічний процес створення пакетів деталей швейних виробів із штучних шкір.
  Предмет дослідження. Удосконалення технологічних процесів дублювання деталей одягу із штучних шкір.
  Методи досліджень. Для вирішення поставлених задач використовувались теоретичні та експериментальні методи досліджень, зокрема: інструментальні методи визначення показників механічних властивостей ШШ та пакетів на їх основі (жорсткість, динамічні характеристики, розривальне зусилля та видовження), методи математичного моделювання експерименту та статистичної обробки одержаних результатів.
  В роботі застосовувались такі програмні продукти: MathCad, Microsoft Excel, Statistica, Star.
  Наукова новизна одержаних результатів. На основі аналізу результатів комплексних досліджень механічних властивостей ШШ одягового асортименту та КПМ і пакетів на їх основі виявлені закономірності процесів пакетування на обладнанні прохідного типу та умови забезпечення високої якості дублювання.
  При цьому вперше отримані та набули подальшого розвитку такі наукові результати:
  розроблена фізична модель процесу теплопередачі при дублюванні деталей одягу із ШШ та алгоритм попереднього визначення температурних режимів при використанні КПМ з широким діапазоном температури плавлення клейового покриття (80-130ºС);
  одержані математичні моделі залежності розшаровувального зусилля від параметрів дублювання (температури, часу, тиску та швидкості) деталей одягу із ШШ на устаткуванні прохідного типу;
  Практичне значення отриманих результатів:
  - створена база даних властивостей ШШ одягового асортименту, яка може стати основою випуску ШШ на вітчизняних підприємствах;
  - розроблені оригінальні експериментальні установки для дублювання деталей одягу із ШШ (патент України на корисну модель №72798), які забезпечують можливість використання широкого асортименту КПМ з різною температурою плавлення клейового покриття, зменшують ризик негативного впливу високої температури і тиску на якість дублювання та первинні властивості ШШ;
  - на базі запропонованої фізичної моделі розроблений метод попереднього розрахунку безпечного рівня вхідних параметрів дублювання деталей одягу із ШШ при використанні удосконаленого і діючого на підприємствах галузі обладнання прохідного типу;
  - на основі отриманих аналітичних залежностей запропоновані раціональні режими дублювання термочутливих ШШ, орієнтовані на використання КПМ з різною температурою плавлення клейового покриття;
  - доведена можливість цілеспрямованого отримання пакетів з заданими в’язкопружними властивостями за рахунок дублювання ШШ з КПМ, що дозволяє при пакетуванні деталей одягу враховувати специфіку деформаційних навантажень в процесі експлуатації виробів;
  результати роботи впроваджені в навчальний процес (розроблена інструкція по експлуатації установки УДТМ при виконанні лабораторних робіт науково-дослідного характеру).
  Особистий внесок здобувача. Здобувач обґрунтувала тему дисертаційної роботи, самостійно виконала усі експериментальні та теоретичні дослідження, здійснила планування експериментів та математичну обробку отриманих даних, проаналізувала і узагальнила отримані результати та оформила дисертаційну роботу.
  У співпраці з керівником і співробітниками кафедри розроблена установка для дублювання термочутливих матеріалів (УДТМ) та удосконалена установка для дублювання шкіряних матеріалів (УДШМ). У роботі [7] пошукачу належить ідея установки, підготовка експериментальних даних та технічної документації на його виготовлення. Патентна робота та тестування установки належать здобувачеві.
  У опублікованих роботах [1-6] особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні поставлених завдань, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів експерименту та формуванні висновків. Автору належать основні ідеї та підготовка до публікації усіх зазначених наукових робіт. Тези доповідей [8 - 12] висвітлюють основні результати наукових досліджень, проведених безпосередньо здобувачем в рамках виконання дисертаційної роботи.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідались та обговорювались на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів КНУТД (Київ, 2009 - 2012рр.); Міжнародній науково-технічній та науково-методичній конференції, присвяченій 80-річчю від дня заснування КНУТД (Київ, 2010р.); Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів ЛНТУ (Луцьк, 2011р.); Пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю іноземних вчених ХНУ (Хмельницький, 2011р.); Міжнародному науково-практичному семінарі «Современная клеевая технология изготовления одежды» (С.-Петербург, 2011р.).
  Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на розширеному науковому семінарі кафедри технології та конструювання швейних виробів КУТД (м.Київ,2012р.) та науковому міжкафедральному семінарі КНУТД (м.Київ,2013р.).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт, серед яких 5 статей (з них 1 одноосібна) у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України та 1 у зарубіжному науковому виданні, 1 патент України на корисну модель; 5 тез доповідей на наукових конференціях різного рівня.

  Структура дисертації. Дисертація подана на 245 сторінках та містить вступ, п’ять розділів з висновками, загальні висновки, додатки та список використаних джерел. Основна частина роботи викладена на 114 сторінках, містить 27 рисунків, 17 таблиць, список використаних джерел містить 139 найменувань. Додатки складають 116 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. Проведено аналіз літературних джерел і досвід роботи підприємств швейної галузі виявив відсутність на внутрішньому ринку ШШ вітчизняного виробництва та складності освоєння нового асортименту виробів із одягових ШШ іноземного виробництва в зв’язку з відсутністю інформації про їх властивості. Тому актуальною є задача визначення вихідних даних про первинні і додані в процесі виготовлення одягу властивості ШШ, створення технології формозакріплення пакетів на основі використання широкого асортименту КПМ з різною температурою плавлення клейового покриття.
  2. Вперше здійснена комплексна оцінка в'язкопружних властивостей ШШ, яка виявила суттєву розбіжність розривальних характеристик ШШ на тканій (Рр= 45÷90 Н та ε=26÷90 %) та трикотажній основі (Рр= 2÷120 Н та ε=32÷350 %), показників жорсткості щодо згинання (G=1,04÷3,68 сН) та специфіку полів пружності, визначених динамічними методами випробувань (Ед.0°=4,78÷4,34МПа, Ед.90°=1,40÷23,55МПа, Ед.45°=1,87÷30,55). Ці особливості ШШ повинні враховуватись при підготовці проектно-конструкторської і технологічної документації на вироби та при пакетуванні окремих елементів одягу з КПМ.
  3. Вперше розроблена фізична модель та алгоритм розрахунку процесу теплопередачі через шари пакету на основі ШШ, які дозволяють визначати температурні режими роботи обладнання (УДШМ) і являються основою для проектування реальних процесів дублювання ШШ КПМ з різною температурою плавлення клейового покриття та можуть слугувати в якості вихідних даних при створенні промислового обладнання прохідного типу для дублювання деталей одягу із шкіряних матеріалів.
  4. Розроблено два варіанти експериментальних установок прохідного типу (УДТМ та УДШМ) для дублювання деталей одягу із одягових ШШ (новизна захищена патентом України на корисну модель №72798) КПМ з різною температурою плавлення клейового покриття (t=80÷130°С) та в рамках реалізації алгоритму створеної фізичної моделі визначено раціональні режими роботи установки УДШМ. Здійснена перевірка розрахункових і експериментальних даних показників температури робочих елементів (похибка не перевищує 2%) та показників якості дублювання, значення яких перевищує прийняте в практиці виробництва Рр≥2Н/см.
  5. В рамках реалізації двофакторного експерименту здійснені комплексні дослідження процесів дублювання деталей одягу із ШШ КПМ на промисловому (ППТ «Kannegiesser» RPS-L400) і експериментальному обладнанні. Отримані адекватні математичні моделі (Fроз.=0,14÷3,05<Fтабл.=3,24÷3,63) та визначені раціональні режими дублювання на установці ППТ t=90÷110ºС, Т=10÷20с (КПМ арт.4270BS8) та УДТМ t=90÷100 ºС, Т=10÷20с (КПМ арт.4270BS8); t=140÷150ºС, Т=10÷20с (КПМ арт.4270BS9, арт.1704XS3).
  6. Встановлено вплив КПМ на показники механічних властивостей пакетів на основі ШШ (жорсткість, динамічний модуль пружності, розривальне зусилля та видовження), що дозволяє при підборі матеріалів у пакети деталей одягу враховувати специфіку експлуатаційних навантажень.
  7. Порівняльна оцінка якості пакетів, отриманих при дублюванні на промисловому обладнанні (ППТ) та установці УДШМ визначила певні переваги запропонованого способу дублювання: збільшення показників жорсткості та розривального зусилля пакетів відповідно у межах до 2,5% і 14%.
  8. Результати дослідження впроваджені в навчальний процес (розроблена інструкція по експлуатації установки УДТМ при виконанні лабораторних робіт науково-дослідного характеру) та ототожнені рекомендації по первинним і набутим властивостям сучасних одягових ШШ, які представляють практичний інтерес для швейних підприємств.


  Список використаних ДЖЕРЕЛ
  1. Краснов Б.Я. Искусственные кожи / Б.Я. Краснов; [пер. с чеш.] под науч. ред. С.Л. Полинского. М.: Легкая индустрия, 1973. 152 с.
  2. Кузина Л.В. Развитие производства синтетических кож / Л.В. Кузина // Кожев. обувн. пром-ть. 1991. №9. С. 5 7.
  3. Матвеева І.B. Синтетические материалы для верха обуви за рубежом / І.B. Матвеева // Кожев. обувн. пром-ть. 1969. №1. С. 49-51.
  4. Андрианова Г.П. Химия и технология полимерных материалов и искусственной кожи / под редакцией Андриановой Г.П. М.: "Легкая и пищевая пром-ть". 1981. ч.2. 376 с.
  5. Химия и технология полимерных пленочных материалов и искусственной кожи / Г.Л. Андрианова, К.А. Полякова, А.С. Фильчиков, Ю.С. Матвеев. М.: Легкпромбитиздат, 1990. 295с.
  6. Данилкович А.Г. Практикум хімії і технології шкіри та хутра: навчальний посібник / А.Г. Данилкович К.: КНУТД, 1999. С. 241 258.
  7. Матеріалознавство виробів легкої промисловості: підручник / В.В.Рибальченко, В.П. Коновал, М.Є. Хом’як, Г.І. Шевченко. К.: КНУТД, 2008. 320 с.
  8. Енциклопедія швейного виробництва : навчальний посібник / О.І. Волков, М.П. Березненко, С.М. Березненко та ін. К.: «Саміт-книга», 2010. 986 с.
  9. Химия и физика высомолекулярных соединений в производстве искусственной кожи, кожи и меха: [учеб. для вузов.] / Г.П. Андрианова, И.С. Шестакова, Д.А. Куциди, А.А. Касьянова. М.: Легпромбытиздат, 1987. 464 с.
  10. Ильин С.Н. Искусственные кожи / С.Н. Ильин, М.Х. Берштейн. М.: Лёгкая и пищевая пром.-сть, 1983. 184 с.
  11. Литвиненко А.Г. Справочник по искусственным кожам и пленочным материалам / А.Г. Литвиненко, Б.Я. Кипнис, В.Г. Дюнина М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1982.- 342 с.
  12. Производство искуственных кож; [пер. с нем.] / В. Хуфнагель, Р. Леман, К.Х. Майнель и др. М., Легпромбытиздат, 1986. 248с.
  13. Карван С.А. Оцінювання ефективності поверхнево-активних речовин в процесах обробки текстильних матеріалів / С.А. Карван, О.І. Кулаков, О.А. Параска // Легка промисловість. 2008. №4. С. 49.
  14. Алексеенко В.И. Нетканые волокнистые основы для производства искусственной кожи / В.И. Алексеенко, М.Х. Берштейн // Кожев. обувн. пром-ть. 1975. №2. С. 26 -29.
  15. Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): учебник [для студ. высш. учеб. заведений] / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова М.: Академия, 2008. 448 с.
  16. Березненко М.П. Квалітологія швейного виробництва: Нормативне забезпечення якості виготовлення виробів із натуральної шкіри: [інформаційно-методичний посібник для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.091801 «Швейні вироби»] / М.П. Березненко, М.В. Яценко К.: КНУТД. 2009. 64 с.
  17. Березненко С.М. Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.19.04 «Технологія швейних виробів» / С.М. Березненко. КНУТД. К., 2002. 44с.
  18. Чем отличается кожа от экокожи [Електронний ресурс] // Энциклопедия отличий. 2012. Режим доступу : http://thedb.ru/items/Leather_vs_ecoLeather / DifferenceBetween
  19. Методичні вказівки по обробці результатів багатофакторних експериментів / [М.П. Березненко, В.В. Корзун, В.А. Слободинюк, С.М. Березненко]. К.: ДАЛПУ, 1993. 51 с.
  20. Березненко С.М. Оцінка в’язкопружних властивостей моношарів пакетів одягу / С.М. Березненко // Вісник ДАЛПУ. 2000. №1. С.
  21. Березненко С.М. Основи творчої діяльності у сфері промислового виробництва : навчальний посібник / С.М. Березненко, Л.О. Агошков, Г.Л. Трухан К.: Арістей, 2004. С. 47 54.
  22. Березненко С.М. Проблеми забезпечення формостійкості одягу / С.М. Березненко, О.П. Пенчук, В.В. Кострицький // Вісник ДАЛПУ. 1999. № 2. С. 6 10.
  23. Кудряшова И.А. Ассортимент искусственных кож и плёночных материалов для кожгалантерейных изделий / И.А. Кудряшова // Кожвенно-обувная промышленность. 1991. №9. С. 1112.
  24. Галько С.В. Особливості гігієнічних властивостей нової штучної шкіри / С.В. Галько // Легка промисловість 2003р. №3. С. 6061.
  25. Березненко М.П. Маркетингові дослідження використання штучних шкір на швейних підприємствах / М.П. Березненко, С.В. Ковальчук, С.В. Петегерич // Вісник КНУД. 2010р. №5 С.1519.
  26. Феденюк В. Г. Изготовление одежды из материалов с покрытиями / В. Г. Феденюк, В.И. Ягловский М.: Лёгкая индустрия, 1967. 153с.
  27. Сивак В.Г. Конструювання одягу з тканин із плівковим покриттям / В.Г. Сивак, Г.А. Шварцбург К.: Техніка, 1970. 192 с.
  28. Кокеткин П.П. Механическое и физико-химические способы соединения деталей швейных изделий / П.П. Кокеткин М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983. 200 с.
  29. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва / О.А. Патлашенко Київ. 2003. - 286 с.
  30. Гирфанова Л.Р. Разработка ресурсосберегающей технологии изготовления формоустойчивой одежды : дис. ... канд.техн.наук : 05.19.04 / Лилия Рашитовна Гирфанова. М.:2003. 205с.
  31. Бузов Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, Д.Г. Петропавловский. [2-е изд.]. М.: Изд. центр «Академия», 2004. ­ 416 с.
  32. Березненко С. М. Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу з врахуванням анізотропії текстильних матеріалів: дис. доктора. техн. наук: 05.19.04. К., 2002. 372с.
  33. Веселов В.В. Химическая технология процессов швейных предприятий: учебник / В.В. Веселов, Г.В. Колотилова Иваново: ИГТА, 1999. 424с.
  34. Зимон А.Д. Что такое адгезия / А.Д. Зимон М., 1983.
  35. Притыкин Л.М. Мономерные клеи / Л.М. Притыкин, Д.А. Кардашов, В.Л. Вакула М.: Химия, 1988. 176с.
  36. Яценко М.В. Удосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів з натуральної шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец.: 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» ⁄ М.В. Яценко. К., 2010. 24 с.
  37. Кузьмичев В.Е. Теория и практика процессов склеивания деталей одежды: Учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.Е. Кузьмичев, Н.А.Герасимова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 256с.
  38. Кирьянов Г.Л. Перспективы развития производства прокладочных материалов / Г.Л. Кирьянов // Швейная промышленность. 1999. №4. С.32-33.
  39. Термоклеевые прокладочные материалы стран западной Европы // Швейная промышленность. 1988. №1. С.17.
  40. Материалы для дублирования и проблемы дублирования // Швейная промышленность. 1987. №1. С.15-19.
  41. Wauer M. Lehrheft zum Lehrgebiet Technologie der Konfektion / Wauer M. Teil 11: Klebe und Fixierprozess. TU Dresden, 1989. 70s.
  42. Алексеев А.М. Современные клеевые технологии изготовления одежды. Ассортимент и свойства клеевых прокладочных материалов при изготовлении одежды: методическое пособие. / А.М. Алексеев, В.А. Титов, Е.А. Алексеева СПбГУСЭ, 2011. 32с.: ил.
  43. Информация об изделиях. Фабрика одежных прокладок А.О. «Camela». 2002. 40с.
  44. Свойства прокладочных и прикладных матерыалов и комплектование их в пакетах верхней одежды. Швейная промышленность, обзорная информация, вып.1. М.:ЦНИИТЭИлегпром. 1989.
  45. Садретдінова Н.В. Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин: дис. ... канд. техн. наук: 05.19.04 / Наталія Василівна Садретдінова. К. 2005. 176 с.
  46. Семкина О.В. Новый прокладочный материал для одежды / О.В.Семкина, В.Е. Кузьмичев // Швейная промышленность. №3. 1998. С.30-31.
  47. Sroka Peter. Handbook of Fusible Interlinings for Textiles / Sroka Peter. Hartung-Gorre Veriag, 1997. 396 p.
  48. Hoff, G. Ausrüstung von fixierbaren Vliesstoffen: Zeitschriftenaufsatz: textil praxis international, August 1975. S.1023, 1024.
  49. Ермакова И.А. Клеевые способы обработки швейных изделий [Електроний ресурс]: конспект лекцій / А.А. Ильин. Режим доступу: URL: http://abc.vvsu.ru/Books/Kleevyje/default.asp
  50. Hoff G. Ausrüstung von fixierbaren Vliesstoffen// Zeitschriftenaufsatz: textil praxis international.September 1975.S.15, 16.
  51. Böttcher H. Pastenpunkt- bzw. Doppelpunktbeschichtung für textile Fixiereinlagen // Zeitschriftenaufsatz: Internationall Textil Bulletin VliestoffeTechnische Textilien. Band 47, Heft 4, 2001. S.10, 12-13.
  52. Qualität ist auch eine Frage des Klebstoffs // Bekleidung Wäsche. 2001. №18. S.19.
  53. Fischer S., Schuster I. Vilene-Fixierfibel. Weinheim: Freudenberg, 1999. 23s.
  54. Gador W. Visko-elastische Eigenschaften der Kleb-Vliesstoffe // Textiltechnik. 1989. №1 (39). S.30-33.
  55. Кокеткин П. П. Пути улучшения качества изготовления одежды / П.П. Кокеткин, И.В. Сафронова, Т.Н. Кочегура М: Легпромбытиздат, 1989. 238с.
  56. Феденюк В.Г. Методы клеевого соединения деталей швейных изделий / В.Г. Феденюк М.: Легпром., 1959. 147с.
  57. Albrecht W. Vliesstoffe: Rohstoffe, Herstellung, Anwendug, Eigenschaften, Prufung / W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann Weinheim: Wiley VCH Verlag, 2000. 749 s.
  58. Von butterweich bis hochelastisch// BW-spezial: bugeln+fixieren. 1999. №12. S.12-15.
  59. Кубенко А. Технології Cavitec AG для виробництва термоклейових при-кладних матеріалів / А. Кубенко // В мире оборудования. №9(26). 2002. С.14, 15.
  60. Ефимова О.Г. Влияние структуры и свойств компонент пакетов одежды на ее качество: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.19.04 ,,Технологія швейних виробів” / О.Г. Ефимова. М., 1985. 21с.
  61. Березненко Н. П. Анализ механизма взаимодействия клеевого полимера с текстильными материалами в процессе термодублирования / Н.П. Березненко, Д.П. Маласай // Тезисы докладов 44-й научной конференций прфессорско-преподавательского состава института 14-24 апреля 1992 г. Киев: КТИЛП. 1992. С.23.
  62. Клепцов А.Д. Исследование и разработка способа повышения формоустойчивости формы деталей одежды: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец.05.19.05 ,,Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий” / А.Д. Клепцов. М., 1983. 23с.
  63. Мостовая Л. А. Исследование комплекса свойств, обеспечивающих формоустойчивость швейных изделий : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.19.05 ,,Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий” / Л.А. Мостовая. ЛИТЛП, 1980.26с.
  64. Шайдоров М.А. Исследование и разработка рационального пакета и технологии изготовления изделий из дублированных материалов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.19.04 ,,Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий” / М.А. Шайдоров. М., 1981. 21с.
  65. Несколько правил утюжки. По материалам редакции // В мире оборудования. 2002 . №12 (29-30). С.37
  66. Пустыльник Я. Новое гладильное оборудование / Я. Пустыльник // В мире оборудования. 2001. №10 (15). С.40.
  67. Лившиц В.А. Оборудование для влажно-тепловой обработки в швейном производстве: учеб. пособие / В.А. Лившиц ; Челяб. гос. техн. ун-т, Каф. "Теория механизмов и машин", Челябинск Изд-во Челяб. гос. техн. ун-та 1995. 74, [2] с.
  68. Воронин Б.И. Проблемы оснащения отечественных предприятий современным оборудованием для влажно-тепловой обработки швейных изделий / Б.И. Воронин // Швейная промышленность. 2001. №3. С.43.
  69. Меликов Е.Х. Разработка и исследование методов формования деталей одежды: дис докт. техн. наук: 05.19.04 / Е.Х. Меликов М., 1986. 496с.
  70. Меликов Е.Х. Расчет геометрических параметров объемных подушек гладильных прессов с учетом деформационных свойств покрытий / Е.Х. Меликов, Л.А. Ломакина, Г.В. Калмыков, В.Г. Шуметов // Известия вузов.ТЛП. 1981. №1. С.85-88
  71. Ломакина Л.А. Аналитическое исследование влияния свойств покрытия подушек на распределение давления в процессе формования / Л.А. Ломакина, В.А. Иванов, Е.Х. Меликов // Известия вузов. ТЛП. 1985. №2. С.80-83.
  72. Ломакина Л.А. Исследование деформационных свойств покрытия подушек гладильных прессов /, В.А. Иванов, Е.Х. Меликов // Известия вузов. ТЛП. 1983. №5. С.95-100.
  73. Петрова Л.С. Исследование методов однопроцессной обрабоки, формования и сборки технологичных деталей мужской верхней одежды: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.19.04 ,,Технология швейных изделий” / Л.С. Петрова. М., 1978. 21 с.
  74. Руженцев А.С. Исследование динамических свойств и автоматическое регулирование температуры подушек гладильных прессов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.19.04 ,,Технология швейных изделий” / А.С. Руженцев. М., 1964. 16 с.
  75. Дубровный В.А. Исследование процессов влажно-тепловой обработки швейных изделий и разработка замкнутой схемы автоматизации гладильных прессов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.13 ,,Машины, агрегаты и процессы” / В.А. Дубровный К., 1964. 18 с.
  76. Бурмистенков А.П. Исследование теплопередачи от рабочих органов оборудования с целью совершенствования процесса тепловой обработки швейных изделий: Дис. канд. техн. наук: 05.19.04.К., 1972.130с.
  77. Wachsende Probleme beim Fixierenmodisch bedingt // Bekleidung / Wear. Dezember 1999. S.6-10.
  78. Fixieren ohne Risiko // Bekleidung / Wear. Dezember 1999. S.16-18;
  79. Дублирующее оборудование martin group. По материалам редакции // В мире оборудования. 2002. №3 (20). 40 с.
  80. Березненко Н.П. Разработка энергосберегающей технологии и повышение уровня качества швейных изделий на операциях влажно-тепловой обработки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.19.04 ,,Технология швейных изделий” / Н.П. Березненко. М., 1986. 51 с.
  81. Бабарина Е.У. Совершенствование технологии клеевого соединения / Бабарина Е.У., Веселов В.В. // Известия вузов. ТЛП. 2003. №1. С. 86-88.
  82. Орловский Б.В. Основы автоматизации швейного производства: Учебное пособие / Б.В. Орловский М.: Легкая индустрия, 1973. 278с.
  83. Меликов Е.Х. Расчет геометрических параметров объемных подушек гладильных прессов с учетом деформационных свойств покрытий /, Л.А. Ломакина, Г.В. Калмыков, В.Г. Шуметов // Известия вузов. ТЛП. 1981. №1. С. 85-88.
  84. Ломакина Л.А. Аналитическое исследование влияния свойств покрытия подушек на распределение давления в процессе формования / Л.А. Ломакина, В.А. Иванов, Е.Х. Меликов // Известия вузов. ТЛП. 1985. №2. С. 80-83.
  85. Березненко М.П. Нетрадиційні методи формування і формозакріплення деталей одягу / М.П. Березненко, В.В. Корзун, В.О. Слободняк, С.М. Березненко // Легка промисловість. 1994. № 3. С. 29-30.
  86. Харкова О.Н. Совершенствование процесса окончательной влажно-тепловой обработки мужских пиджаков на установках мембранного типа: дисс. канд. техн. наук: 05.19.04 / О.Н. Харкова. М., 1987. 128с.
  87. Орловский Б.В. Современное состояние и перспективы развития оборудования для влажно-тепловой обработки швейных изделий / Б.В. Орловский, Т.В. Бабак М., 1983. 79 с.
  88. Орлов И.В. Основы технологии и автоматизации тепловой обработки швейных изделий / И.В. Орлов, В.А. Дубровний М., 1974, 232с.
  89. Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию / [И.С.Зак, И.К. Горохов, Е.И. Воронин и др.]. М.: Легкая индустрия, 1981. 271 с.
  90. Веселов В.В. Влияние электрических и магнитных полей на клеевое соединение деталей одежды при влиянии активных химических сред / В.В. Веселов, Н.А. Герасимова // Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности ». Иваново: ИГТА. 2002. 476с.
  91. Проспект фірми «Meyer»/.
  92. Проспект фірми «Kannegiesser».
  93. http://www.veit.de ; http://old.geran.ru.
  94. http://www.rotondigroup.com.
  95. Информация об изделиях // Проспект «Camela». 2002. 40 с.
  96. Проспекты фирмы «Hänsel-Textil». 2005. 16 с.
  97. Белякова И. Клейкое дело / Ирина Белякова // Ателье. 2002. № 9. С.14
  98. Белякова И. Виды и характеристики термопластичных клеевых материалов / Ирина Белякова // Ателье. 2002. № 10. С. 22, 23
  99. Агошков Л.О. Основи творчої діяльності у сфері промислового виробництва: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Агошков,
  100. Агошков Л.О. Основи творчої діяльності в сфері промислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Агошков, С.М. Березненко, Г.Л. Трухан. К. : Арістей, 2004. 108 с.
  101. Cилаева М. Как работать с натуральной кожей / М. Cилаева // Ателье, 2001. №1-3. ­ С. 10-12
  102. Проспекты фирмы Küfner textil-werke. Технология дублирования. 1998.
  103. Проспекты фирмы Freudenberg. Технология клеевых материалов Vilene. 2001.
  104. Проспекты фирмы Hänsel-Textil. 2000.
  105.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины