ФОРМУВАННЯ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ СТАЛЕВИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУР-БІННИХ ДВИГУНІВ ВАКУУМНИМ ТЕРМОЦИКЛІЧНИМ АЗОТУВАННЯМ У ПЛАЗМІ ПУЛЬСУЮЧОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ : ФОРМИРОВАНИЕ укреплений ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ЛОПАТОК газотурбинных ДВИГАТЕЛЕЙ вакуумной термоциклической азотирования В ПЛАЗМЕ пульсирующей тлеющего разряда

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ СТАЛЕВИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУР-БІННИХ ДВИГУНІВ ВАКУУМНИМ ТЕРМОЦИКЛІЧНИМ АЗОТУВАННЯМ У ПЛАЗМІ ПУЛЬСУЮЧОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ укреплений ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ЛОПАТОК газотурбинных ДВИГАТЕЛЕЙ вакуумной термоциклической азотирования В ПЛАЗМЕ пульсирующей тлеющего разряда
 • Кол-во страниц:
 • 215
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО ―ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ‖
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО ―ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ‖  На правах рукопису


  Нежведілов Артур Юсуфович

  УДК 629.7.02.002:621.787

  ФОРМУВАННЯ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ СТАЛЕВИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУР-БІННИХ ДВИГУНІВ ВАКУУМНИМ ТЕРМОЦИКЛІЧНИМ АЗОТУВАННЯМ У
  ПЛАЗМІ ПУЛЬСУЮЧОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ


  05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  технічних наук


  Науковий керівник
  Долматов Анатолій Іванович
  доктор технічних наук, професор

  Харків – 2013  2
  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………………5
  ВСТУП………………………………………………………………………………….....6
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
  ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………..…………………………...….……….10
  1.1. Підвищення експлуатаційних факторів у виробах авіаційної техніки………….11
  1.2. Неадитивність знеміцнювальної дії експлуатаційних факторів…………………24
  1.3. Розвиток і тенденції поверхневого зміцнення у галузі
  газотурбобудування………………………………………………………………...27
  1.4. Недоліки покриттів і їх усунення. Невирішені проблеми………………………..39
  1.5. Оцінка стану проблеми формування зміцнених поверхневих шарів на
  основі вакуумного азотування……………………………………………………..46
  Висновки до розділу та постановка задач дослідження……………..……………..…49
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………52
  2.1. Методика математичного моделювання процесу формування
  зміцнених поверхневих шарів вакуумним азотуванням…………………………53
  2.2. Технологічні основи підвищення корозійної стійкості та межі
  витривалості сталевих лопаток вакуумним термоциклічним азотуванням
  у плазмі пульсуючого тліючого розряду………………………………………….71
  2.2.1. Розробка технологічної бази для формування зміцненого
  поверхневого шару вакуумним термоциклічним азотуванням у
  плазмі пульсуючого тліючого розряду……………………………………..71
  2.2.2. Розробка технологічного процесу формування зміцнених
  поверхневих шарів вакуумним термоциклічним азотуванням у
  плазмі пульсуючого тліючого розряду……………………………………..78
  2.3. Розробка експериментального комплексу для термомеханічних
  випробувань матеріалів за критерієм циклічної міцності – межі
  витривалості………………………………………………………………………...83
  2.3.1. Магнітострикційна установка для термомеханічних
  3
  високочастотних випробувань на втому та її модернізація………………83
  2.3.2. Методика термомеханічних високочастотних випробувань на
  втому сталевих матеріалів…………………………………………………..88
  2.4. Фізико-хімічні та механічні методи дослідження сформованих
  зміцнених поверхонь………………………………………………………….....…94
  2.4.1. Дослідження шорсткості…………………………………………………...94
  2.4.2. Мікродюрометричний аналіз………………………………………………94
  2.4.3. Мікрорентгеноструктурний аналіз………………….……………………...95
  2.4.4. Визначення залишкових напружень……………….……………................95
  2.5. Методика дослідження корозійної стійкості………….………………………….99
  Висновки до розділу……………………………………………………………………99
  РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ВАКУУМНИМ
  ТЕРМОЦИКЛІЧНИМ АЗОТУВАННЯМ У ПЛАЗМІ ПУЛЬСУЮЧОГО
  ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ…………………………………………………………..……101
  3.1. Вибір керованих факторів та критеріїв оптимізації, побудова плану
  експерименту………………………………………………………………………102
  3.2. Модель процесу дифузійного насичення при вакуумному
  термоциклічному азотуванні у плазмі пульсуючого тліючого
  розряду……………………………………………………………………………..110
  3.3. Дослідження властивостей сформованих зміцнених іонноазотованих
  шарів………………………………………………………………………………..116
  3.3.1. Мікротвердість та шорсткість зміцнених шарів………………………….116
  3.3.2. Хімічний склад та структура зміцнених шарів…………………………...123
  3.3.3. Залишкові напруження у сформованих поверхневих шарах…………….135
  3.3.4. Корозійна стійкість зміцнених поверхневих шарів………………………138
  3.4. Результати експериментальних випробувань зміцнених сталевих
  матеріалів термомеханічними високочастотними випробуваннями
  на втому……………………………………………………………………………141
  3.5. Побудова математичних моделей за результатами експерименту………….….145
  4
  3.6. Фрактографічний аналіз зломів та механізм руйнування зміцнених
  поверхневих шарів………………………………………………………………...153
  3.7. Механізм підвищення межі витривалості зміцнених поверхневих шарів за раху-нок дифузійного насичення поверхні азотом у пульсуючому тліючому розряді у
  термоциклічному режимі……………………………………………....161
  3.8. Аналіз напружено-деформованого стану за допомогою методу
  кінцево-елементного аналізу……………………………………………………..164
  Висновки до розділу……………………………….…………………………………171
  РОЗДІЛ 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБКА
  ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ……………….………………………………...173
  4.1. Пошук оптимальних параметрів технологічного процесу формування
  зміцнених поверхневих шарів вакуумним термоциклічним
  азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду……………………….…173
  4.2. Вплив підвищення межі витривалості іонноазотованих шарів на
  довговічність сталевих лопаток компресора АГТД…………………………….176
  4.3. Практичні рекомендації щодо формування зносостійких поверхневих
  шарів сталевих лопаток компресора АГТД вакуумним
  термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого
  розряду……………………………………………………………………………..178
  Висновки до розділу…………………………..………………………………………181
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….182
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………....184
  ДОДАТОК А. Розрахунок економічної ефективності від упровадження
  технологічного процесу ВТАППТР для формування ЗПШ на сталевих
  лопатках компресора АГТД…………………………………………………..………213
  5
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АГТД – авіаційний газотурбінний двигун;
  АТ – авіаційна техніка;
  АСКУ – автоматизована система контролю та управління;
  ВТАППТР – вакуумне термоциклічне азотування у плазмі пульсуючого
  тліючого розряду;
  ГТД – газотурбінний двигун;
  ЗЗП – зміцнюючи захисне покриття;
  ЗПШ – зміцнені поверхневі шари;
  ІА – іонне азотування;
  КВМ – коефіцієнт використання матеріалу;
  КВТ – компресор високого тиску;
  КІБ – конденсація і іонне бомбардування;
  ККД – коефіцієнт корисної дії;
  КТР – коефіцієнт термічного розширення;
  ЛА – літальний апарат;
  МАО – магнітоабразивна обробка;
  НДС – напружено-деформований стан;
  ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина;
  ППД – поверхнево-пластичне деформування;
  ППП – пакет прикладних програм;
  ТЗП – теплозахисні покриття;
  ХТО – хіміко-термічна обробка.


  ВСТУП

  Актуальність теми Важливою задачею вдосконалення авіаційних газотурбін-них двигунів (АГТД) є підвищення їх надійності, завдяки чому визначаються безпе-ка й економічна ефективність використання літальних апаратів (ЛА). Безперервне
  ускладнення авіаційної техніки при одночасному розширенні масштабів її викорис-тання створюють проблему підвищення надійності все більш гострою і складною.
  Надійність АГТД значною мірою залежить від несучої здатності конструктив-них елементів, а саме від характеристик міцності й корозійної стійкості матеріалу.
  Це залежить від умов їх експлуатаційного навантаження, що характеризуються од-ночасною дією змінення температури (теплові удари), від високих статичних і ди-намічних навантажень, амплітуда й частота яких змінюється в широких межах, і на-явності агресивного середовища. Наслідком цих складних експлуатаційних умов є
  зниження ресурсу конструктивних елементів, а саме їх розміцнення і руйнування,
  що виявляється в найрізноманітніших формах: накопичення дефектів структури й
  поширення тріщин при багатоцикловій утомі, міжкристалітній і пітинговій корозії.
  У більшості випадків зазнечені види пошкоджень і руйнувань розвиваються на по-верхні деталей і в тонкому приповерхневому шарі. Інтенсивність перебігу процесів
  розміцнення у поверхневому шарі зрештою визначає несучу здатність конструктив-них елементів і надійності АГТД в цілому.
  Таким чином, науковим завданням сучасних досліджень є розроблення ком-плексу науково обґрунтованих технологічних рішень для досягнення заданих влас-тивостей зміцнених поверхонь сталевих лопаток газотурбінних двигунів вакуумним
  термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконува-лась в рамках програми Міністерства освіти і науки України за наступними темами:
  «Теоретичні основи комплексної технології отримання нанопорошков детонаційним
  методом», № Д/Р 0108U010996; «Розробка техніки та технології нанесення покрит-тів з мікро- та нанопорошків тугоплавких матеріалів методом холодного напилю-вання», № Д/Р 0110U008141 та «Теоретичні основи створення захисних нанокомпо-
  7
  зитних покриттів на високонавантажених елементах конструкцій авіаційних двигу-нів», № Д/Р 0112U001320.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення межі витривалості й
  корозійної стійкості сталевих лопаток газотурбінних двигунів вакуумним термоцик-лічним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду на основі встановлення
  закономірностей впливу структурно-фазового й хімічного складу, напруженого ста-ну на механічні властивості.
  Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі задачі:
  1. Розробити технологічний процес вакуумного термоциклічного
  азотування у плазмі пульсуючого тліючого розряду і встановити закономірності
  впливу його параметрів на структурно-фазовий склад поверхневих шарів сталевих
  лопаток газотурбінних двигунів.
  2. Провести оптимізацію і розробити математичні моделі технологічного
  процесу вакуумного термоциклічного азотування у плазмі пульсуючого тліючого
  розряду, на цій основі розробити науковий принцип керування цим технологічним
  процесом за критеріями межі витривалості й корозійної стійкості.
  3. Провести експериментальні дослідження щодо визначення впливу фізико-механічних властивостей модифікованих поверхонь сталевих лопаток газотурбінних
  двигунів на їхні характеристики міцності.
  4. Розробити технологічні рекомендації щодо формування зміцнених
  поверхонь сталевих лопаток газотурбінних двигунів вакуумним термоциклічним
  азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду.
  Об’єкт дослідження – процес формування зміцнених поверхонь сталевих ло-паток газотурбінних двигунів вакуумним термоциклічним азотуванням у плазмі
  пульсуючого тліючого розряду.
  Предмет дослідження – закономірності впливу структурно-фазового й хіміч-ного складу, механічних властивостей і напруженого стану на формування зміцнених
  поверхонь сталевих лопаток газотурбінних двигунів вакуумним термоциклічним
  азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду.
  Методи дослідження. З огляду на багатофакторність технологічного процесу
  8
  формування зміцнених поверхонь сталевих лопаток газотурбінних двигунів вакуум-ним термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду для дос-ліджень застосовувались металографічні методи, методи рентгеноструктурного ана-лізу, растрової, електронної мікроскопії, інженерної механіки, математичного моде-лювання і метод багатофакторного планування експерименту й математичного об-роблення статистичних даних, що дає змогу подати технологічний процес у вигляді
  функціональної залежності вхідних і вихідних параметрів.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  1. Уперше встановлено закономірності впливу структурно-фазового й хі-мічного складу, напруженого стану й механічних властивостей на корозійну стій-кість і межу витривалості поверхневих шарів сталевих лопаток газотурбінних дви-гунів вакуумним термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого роз-ряду.
  2. Уперше розроблено технологічний процес вакуумного термоциклічного
  азотування, який на відміну від існуючих здійснюється у плазмі пульсуючого тлію-чого розряду.
  3. Набула подальшого розвитку багатокритеріальна оптимізація техноло-гічного процесу формування зміцнених поверхневих шарів вакуумним термоциклі-чним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду з урахуванням механіч-них властивостей, що дає змогу розглядати технологію поверхневого зміцнення як
  спосіб керування несучою здатністю сталевих лопаток газотурбінних двигунів.
  Практичне значення одержаних результатів.
  1. На основі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено тех-нологічний процес формування зміцнених поверхонь сталевих лопаток газотурбін-них двигунів вакуумним термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючого тлію-чого розряду, що забезпечило підвищення межі витривалості на 15 – 20 % і коро-зійної стійкості у 1,7 – 3,1 раза.
  2. Завдяки підвищенню механічних властивостей сталевих лопаток газоту-рбінних двигунів їхній середній технічний ресурс збільшується у 1,8 раза.
  3. Розроблено інженерний метод прогнозування несучої здатності зміцне-
  9
  них сталевих лопаток вакуумним термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючо-го тліючого розряду залежно від технологічних та експлуатаційних параметрів (фак-торів).
  4. Технологію зміцнення сталевих лопаток вакуумним термоциклічним
  азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду доцільно використовувати при
  виробництві й відновленні деталей літальних апаратів і їх систем.
  Особистий внесок здобувача. Основні наукові й теоретичні положення опра-цьовані автором самостійно. Без співавторів опубліковано шість статей. У дисерта-ційній роботі узагальнено результати досліджень, які здійснено безпосередньо авто-ром або групою співробітників під його керівництвом.
  [7] – встановлені оптимальні параметри та проведено оптимізацію технологіч-ного процесу.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати й положення роботи
  доповідалися та обговорювалися на ІІ Всеукраїнській міжвузівській науково-технічній конференції м. Суми, 2012 р. та XVII Конгресі двигунобудівників,
  с. Рибаче, 2012 р.
  Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень опубліковано в се-ми наукових статтях (шість без співавторів) у провідних фахових наукових видан-нях, а також у трьох тезах доповідей на наукових конференціях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Розроблено науковий принцип керування технологічним процесом форму-вання ЗПШ ВТАППТР за комплексом експлуатаційних характеристик міцності й
  корозійної стійкості. Новий науковий принцип реалізовано у створеному комплексі
  181
  технологічно-експериментальних засобів як формування ЗПШ, так і прискореного
  дослідження та автоматизованого контролю їхніх властивостей. Такий підхід дає
  змогу спрямовано підвищувати несучу здатність конструктивних елементів.
  2. З метою створення зміцнених поверхневих шарів розроблено метод
  ВТАППТР, який базується на поєднанні пульсуючого струму високої напруги з
  періодичним чередуванням циклів як за насичувальною здатністю атмосфери, так і за
  температурою, що дає змогу зменшити час дифузійного насичення, витрати
  електроенергії і реакційних газів з одночасним підвищенням механічних
  властивостей сталевих лопаток компресора АГТД.
  3. Запропоновано методики, що дають змогу встановити закономірності впли-ву ЗПШ ВТАППТР на механічні властивості сталі ЕІ961 в умовах одночасного
  впливу високих температур і механічних навантажень, а саме прогнозувати довгові-чність конструктивних елементів АГТД в умовах експлуатації. В основі методик по-кладено метод нагрівання й охолодження шляхом фокусування променевої енергії в
  оптичних пристроях замкненого типу.
  4. На основі металографічних і рентгеноструктурних досліджень установлено
  механізми фазових і структурних перетворень у сталі ЕІ961 при ВТАППТР.
  Вивчення структури, фазових перетворень, параметрів кристалічної решітки у ЗПШ
  дало змогу визначити ступінь впливу різних механізмів зміцнення
  (твердорозчинного, дислокаційного) на експлуатаційні властивості сталі ЕІ961.
  5. Експериментально доведено, що зміцнення поверхневих шарів ВТАППТР
  сталі ЕІ961 забезпечує підвищення межі витривалості на 15 – 20 % і корозійної
  стійкості на 1,7 – 3,1 раза порівняно з аналогічними характеристиками шарів
  оброблених за традиційною технологією. Завдяки підвищенню механічних
  властивостей середній технічний ресурс сталевих лопаток компресора АГТД
  підвищується в 1,7 – 2,1 раза.
  6. Розроблено математичні моделі технологічного процесу формування ЗПШ
  ВТАППТР. На основі отриманих математичних моделей установлено залежність
  межі витривалості й корозійної стійкості зміцненої сталі ЕІ961 від одночасного
  впливу конструктивних, технологічних та експлуатаційних факторів.
  182
  7. Виходячи з отриманих експериментальних результатів значень межі витри-валості й корозійної стійкості, проведено багатопараметричну оптимізацію техноло-гічного процесу формування ЗПШ ВТАППТР. Установлено параметри процесу й
  одержувані при цьому компоновки і типи ЗПШ, при яких значення межі витривало-сті й корозійної стійкості збільшуються.
  8. Комплексні дослідження структури у поєднанні із фрактографічними
  дослідженнями зруйнованих поверхонь із ЗПШ дали змогу встановити й науково
  обґрунтувати механізм руйнування та розробити нові наукові положення щодо
  вибору оптимальних режимів поверхневого оброблення, які забезпечують
  досягнення найбільш збалансованого рівня експлуатаційних властивостей і більш
  кращих їхніх значень.
  9. На основі аналізу напружено-деформованого стану ЗПШ сталі ЕІ961 ство-рено можливість прогнозування їх характеристик, що дає змогу в широких межах
  керувати несучою здатністю конструктивних елементів АГТД.
  10. Достовірність одержаних наукових результатів забезпечується поєднанням
  теоретичних досліджень з великим обсягом експериментальних випробувань та під-тверджується високим збігом теоретично отриманих результатів з експерименталь-ними даними.
  11. Результати дисертаційної роботи впроваджені у BАТ «Мотор Січ» та в на-вчальний процес Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
  «ХАІ»


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Богуслаев, В.А. Авиационно-космические материалы и технологии. [Текст] / В.А.
  Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина, В.Ф. Мозговой, В.Т. Калинин – Запоро-жье: Издат. комплекс ОАО "Мотор Сич", 2007. – 368 с.
  2. Schwaderlapp, M. Leichtbaulosungen fur zukunftige Dieselmotorblucke [Текст] / M.
  Schwaderlapp, W. Bick, M. Duesmann // MTZ: Motorlechn. Z. – 2004 – 65, № 2. – C.
  84 – 88.
  3. Dickson-Simpson, J. High-friction age for linings [Текст] / J. Dickson-Simpson //
  ―Transp. Eng.‖ – 1983, July. – C. 22 – 23.
  4. Третьяченко, Г.Н. Термостойкость лопаток с защитными покрытиями в коррози-онной среде [Текст] / Г.Н. Третьяченко, А.П.Волощенко, Л.Б. Гецов // Проблемы
  прочности. – 1983. – №1. – С. 61 – 65.
  5. Кравчук, Л.В. О термонапряженном состоянии материалов с теплозащитными по-крытиями при нестационарном теплообмене [Текст] / Л.В. Кравчук, Г.Р. Семе-нов, В.А. Боровков // Пробл. спец. электрометаллургии. – 1993. – №4. – С. 40 –
  45.
  6. Кравчук, Л.В. Влияние жаростойких покрытий на термонапряженное состояние
  моделей ГТД при нестационарном теплообмене [Текст] / Л.В. Крачук, Г.Р. Семе-нов, В.А. Боровков // Проблемы прочности. – 1994. – № 6. – С. 24 – 30.
  7. Кравчук, Л.В. Исследование термоциклической долговечности покрытий для ка-мер сгорания газовых турбин [Текст] / Л.В. Кравчук, К.П. Буйских, Г.Р. Семенов
  // Проблемы прочности. – 1999. – №1. – С. 60 – 67.
  8. Кравчук, Л.В. Методы и результаты исследования термостойкости материалов и
  элементов конструкций с жаростойкими покрытиями в высокотемпературном га-зовом потоке [Текст] / Л.В. Кравчук, Р.И. Куриат, Г.Р. Семенов // Сб. Докл. Все-рос. Нучн.-техн. Конф. «Прочность и разрушение материалов и конструкций»,
  Орск, 22-25 июня 1998. – Оренбург. Гос. ун-т ОГУ, Орск, 1998. – Т.2. – С. 6.
  9. Косырев, С.П. Определение температурных напряжений в днище крышки цилин-дра как высоконагруженной детали транспортного двигателя [Текст] / С.П. Ко-
  185
  сырев, Р.М. Рафиков, В.В. Петухов // Двигателестроение – 2004. – № 2. – С. 3 – 4.
  10. Kuroda, Y. Експериментальні дослідження термічних напружень і деформації в
  головці циліндра дизеля [Текст] / Y. Kuroda, A. Iga, K. Seo // B=Trans. Jap. Soc.
  Mech. Eng. B. 2003 – 69, № 686, Р. 2388 – 2395.
  11. Iga, A. The investigation of the thermal behaviour for the high-speed diesel engine
  cylinder head [Текст] / A. Iga, Y. Kuroda // Schiff und Hafen – 2004 – 56, № 4. – P.
  29 – 30.
  12. Новиков, Г.А. Исследование характеристик сопротивления усталости повреж-денных лопаток компрессора [Текст] / Г.А. Новиков, Е.А. Милова // Труды Меж-дунар. науч.-техн. конф. посв. памяти Н.Д. Кузнецова. – Ч.1. – Самара: Самар. на-уч. центр РАН. – 2001. – С. 239.
  13. Петухов, А.Н. О необходимости регламентирования свойств поверхностного слоя
  при проектировании деталей ГТД с учетом усталости [Текст] / А.Н. Петухов //
  Техника воздушного флота. – 1995. – 69, №1–2. – С. 74 – 77.
  14. Третьяченко, Г.Н. Исследование необратимых процессов в поверхностных слоях
  материала моделей лопаток ГТД при термическом нагружении в газовом потоке
  [Текст] / Г.Н. Третьяченко, Л.В. Кравчук, Г.Р. Семенов [и др.]// Проблемы проч-ности. – 1980. – №8. – С. 3 – 5.
  15. Кузнецов, В.П. Жаростойкие диффузионно-конденсационные защитные покры-тия для монокристальных охлаждаемых лопаток турбин [Текст] / В.П. Кузнецов
  // 17 Уральская шк. металловед.-термистов «Акт. проблемы физ. металловед.
  Сталей и сплавов»: тез. докл., Киров, 2-6 февр., 2004г. – Киров., Екатеринбург:
  Изд-во ВятГУ – 2004. – С. 152 – 153.
  16. Еленевский, Д.С. Прогнозирование долговечности лопаток турбин методом эк-вивалентных испытаний в лабораторных условиях [Текст] / Д.С. Еленовский,
  М.Е. Колотников, В.А. Солянников // Авиац. пром-сть – 1997 – № 3, 4. – С. 24.
  17. Krafft, R. Gestion de la duree de vie de pieces critiques de turbomachines [Текст] / R.
  Krafft // Petrole et techn. – 2000 - № 425. – С. 92 – 96.
  186
  18. Affeldt, E.E. Influence of an aluminide coating on the TMF life of a single crystal nickel-base super alloy [Текст] / E.E. Affeldt // Trans. ASME J. Eng. Gas Turbines and Power –
  1999 – 121, № 4. – С. 687 – 690.
  19. Thermo-mechanical fatigue of aero-engine turbine blades [Текст] // Metallurgia – 1994 –
  61, № 5. – С. 180.
  20. Ходеев, Ф.П. Изменение геометрических параметров профилей лопаток осевых
  компрессоров турбовальных ГТД в процессе эксплуатации [Текст] / Ф.П. Ходеев,
  Г.П. Щеголев, Е.Н. Бут // Авиац. пром-сть – 1995 – № 3, 4. – С. 38 – 41.
  21. Пивоваров, В.А. Нормирование безопасной повреждаемости лопаток ГТД с учетом
  влияния эксплуатационных факторов [Текст] / В.А. Пивоваров // Проблемы без-опасности полетов – М.: ВИНИТИ – 1995 – № 1. – С. 11 – 14.
  22. Иванов, С.А. Исследование рабочих лопаток газовых турбин после наработки для
  определения возможности их эксплуатации [Текст] / С.А. Иванов, А.В. Иванов, А.И.
  Рыбников // Турбина и компрессор – 2001 - № 4. – С. 9 – 13.
  23. Тюнин, В.Д. Износостойкость авиационных деталей. [Текст] / В.Д. Тюнин – К.:
  КВВАИУ – 1978 – 35 с.
  24. Swanekamp, R. Monitoring and maintaining advanced gas turbines [Текст] / R. Swa-nekamp // Power (USA) – 2001 – 145, № 2. – С. 55 – 56, 60 – 62.
  25. Трощенко, В.Т. Влияние технологических и эксплуатационных факторов на сопро-тивление усталости и живучести рабочих лопаток ГТД [Текст] / В.Т. Трощенко, Б.А.
  Грязнов, Ю.С. Налимов // Вибрации в технике и технологиях – 2001 - № 5 (21). – С.
  2 – 6.
  26. Петухов, А.Н. Сопротивление усталости деталей ГТД [Текст] / А.Н. Петухов – М.:
  Машиностроение – 1993 – 240 с.
  27. Богуслаев, В.А. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик де-талей ГТД. Лопатки компрессора и вантилятора. Часть 1. [Текст] В.А. Богуслаев,
  Ф.М. Муравченко, П.Д. Жеманюк – Запорожье, изд. ОАО "Мотор Сич", 2003. – 396 с.
  28. Богуслаев, В.А. Отделочно-упрочняющая обработка деталей ГТД [Текст] / В.А. Бо-гуслаев, В.К. Яценко, П.Д. Жеманюк – Запорожье, изд. ОАО "Мотор Сич", 2005. –
  559 с.
  187
  29. Богуслаев, В.А. Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способ-ности деталей ГТД [Текст] / В.А. Богуслаев, В.К. Яценко, В.Ф. Притченко – Запоро-жье, изд. ОАО "Мотор Сич" – 2006. – С. 335.
  30. Prokopenko, A.N. Increase in strength of helicopter gas-turbine engine compressor blades
  under gas-abrasive wear conditions [Текст] / A.N. Prokopenko // Weld. World. – 1994 –
  33, № 6. – С. 413 – 414.
  31. Гецов, Л.Б. Материалы и прочность деталей газовых турбин [Текст] / Л.Б. Гецов. –
  М.: Недра, 1996. – 591 с.
  32. Нечаев, Ю.Н. Теория авиационных двигателей.[Текст] / Ю.Н. Нечаев. – М.: ВВИА
  им. проф. Н.Е.Жуковского, 1990. – 703 с.
  33. Эрозия выходных кромок лопаток турбин Т-250/300-240 [Текст]: Тяжелое машино-строение. – 1997. – №11 – С. 8 – 11.
  34. Орлов, П.В. Компрессоры газотурбинных двигателей. [Текст] / П.В. Орлов – К.:
  КВВАИУ, 1978. – 76 с.
  35. Вертолетный газотурбинный двигатель ТВЗ-117 [Текст]: – М.: изд. ВВИА им. проф.
  Н.Е. Жуковского, 1981. – 206 с.
  36. Smialek, James L. Turbine airfoil degradation in the Persian Gull war [Текст] / James L.
  Smialek, A. Archer Frances, G. Garlick Ralph // JOM: J. Miner., Metals and Mater. Soc.
  – 1994. – 46, №12. – Р. 39 – 41.
  37. Boyce, B.L. Understanding foreign object damage through spatially resolved residual
  stress measurements [Текст] / B.L. Boyce, J.O. Peters, J.M. McNaney, R.O. Ritchie //
  JOM: J. Miner., Metals and Mater. Soc. – 2000. – 52, №11. – Р. 178.
  38. Chen, Xi. Foreign object damage and fatigue crack threshold: Cracking outside shallow
  indents [Текст] / Xi Chen, J. W. Hutchinson // Int. J. Frakt. – 2001. – №1. – P. 31 – 51.
  39. Новиков, Г.А., Исследование характеристик сопротивления усталости поврежден-ных лопаток компрессора [Текст] / Г.А. Новиков, Е.А. Милова // Труды Между-нар. науч.-техн. конф. посв. памяти Н.Д. Кузнецова. – Ч.1. – Самара: Самар. науч.
  центр РАН. – 2001. – С. 239.
  40. Терещенко, Ю.М. Газотурбінні двигуни літальних апаратів. [Текст] / Ю.М. Тереще-нко, Л.Г. Бойко, О.В. Мамлюк – К.: Вища школа, 2000. – 319 с.
  188
  41. Пат. 6089824 США, МПК7F 01 D 5/12. Introduced in protection element against bird
  ingestion into aircraft turbines [Текст] / Soares Eduardo Alves Tinoco. № 09/110601;
  заявл. 06.07.1998; Опубл. 18.07.2000; НПК 415/121.1 – 2 с.:ил.
  42. Кузнецов, Н.Д. Эквивалентные испытания газотурбинных двигателей. [Текст] / Н.Д.
  Кузнецов, В.И. Цейтлин – М.:Машиностроение, 1976. – 216 с.
  43. Усталость жаропрочных сплавов и рабочих лопаток ГТД / Б.А. Грязнов, С.С. Горо-децкий, Ю.С. Налимов [и др.] – К.: Наукова думка, 1992. – 264 с.
  44. Алехин, В.П. Физика прочности и пластичности поверхностных солев материалов.
  [Текст] / В.П. Алехин – М.: Наука, 1983. – 280 с.
  45. Новиков, И.И. Микромеханизмы разрушения металлов. [Текст] / И.И. Новиков, В.А.
  Ермишкин. – М.: Наука, 1991. – 366 с.
  46. Плювинаж, Г. Механика упругопластического разрушения. [Текст] / Г. Плювинаж –
  М.: Мир, 1993. – 448 с.
  47. Структурные уровни пластической деформации и разрушения / В.Е. Панин, Ю.В.
  Гринев, В.И. Данилов [и др.] – Н.: Наука, 1994. – 255 с.
  48. Гецов, Л.Б. Влияние золовых отложений на жаропрочность материалов лопаток
  ГТУ [Текст] / Л.Б. Гецов, А.Л. Мадорский, А.Г. Терещенко [и др.] // Проблемы
  прочности. – 1989. – №1. – С. 71 – 76.
  49. Taugir, A. Effect of sand in air on the turbine blades at elevated temperatures [Текст] / A.
  Taugir, I. Salam, F.H.Hashmi // Heat Treat. and Surface eng.: Charact. And Anal. Meth.:
  Proc. 5th World Semin. Heat Treat/ and Surface eng., Isfahan, Sept/ 26-29 1995: IFHT-95, – Isfahan, 1995. – С. 629 – 634.
  50. Syverud, E. Axial compressor deterioration causer by saltwater ingestion [Текст] / E.
  Syverud, O. Brekke, L.E. Bakken // Trans. ASME I. Turbomach. 2007, 129, №1 – С.
  119 – 126.
  51. Raumeliotis, I. Water injection effects on compressor stage operation [Текст] / I.
  Raumeliotis, K. Mathiondakis // Trans. ASME I. Eng. Gas Turbines and Power, 2007,
  129, №3 – С. 778 – 784.
  52. Bhargava, R.K. Gas turbine fogging technology [Текст] / R.K. Bhargava, C.B. Meher-Homji, M.A. Chaker // Trans. ASME I. Eng. Gas Turbines and Power, 2007, 129, №2 –
  С. 454 – 460.
  189
  53. Pat. 7230205 USA, H 05B 1/00. Compressor airfoil surface wetting and icing detection
  system; опубл. 12.06. 2007.
  54. Kurz, R. Degradation in gas turbine system [Текст] / R. Kurz, K. Brun // Trans. ASME I.
  Eng. Gas Turbines and Power, 2001, 123, №1 – С. 70 – 77.
  55. Берке, Р. Очистка компрессора и ее влияние на рабочие характеристики газовой
  турбины [Текст] /Р. Берке, Т. Вагнер // Газотурб. технол., 2007. №2. – С. 28 – 31.
  56. Stalder, I.-P. Gas turbine compressor washing state of the Field experiences [Текст] / I.-P.
  Stalder // Trans. ASME I. Eng. Gas Turbines and Power, – 2001, 123, №2 – С. 363 –
  370.
  57. Sakada, T. Chiba kogyo daigaku hokoku [Текст] / T. Sakada, S. Hatakeyama, T. Shimizu
  // Rept Chiba Inst. Technol. – 2001. – № 48. – Р. 19 – 24.
  58. Elser, W. Betriebserfahrungen beim Reinigen der Verdichter von Rolls-Royce Strahl-triebwerken [Текст] / W. Elser // Brennst. – Warme. – Kraft, 1973, 25, №9 – С. 347 –
  348.
  59. Ellis, F.V. Metallurgical failure analysis of a rotating blade in the compressor section of a
  gas turbine [Текст] / F.V. Ellis // Trans. ASME I. Pressure Vessel Technol. – 2006, 128,
  №4 – С. 632 – 637.
  60. Ray, A.K. Failure of connecting pins of a compressor disc in an aero engine [Текст] /
  A.K. Ray, G. Das, V.R. Ranganath // End. Failure Anal. 2004. 11, №4. – С. 613 – 617.
  61. Лапаев, А.В. Статистический анализ коррозионных повреждений планера самолетов
  типа Ту-154. [Текст] / А.В. Лапаев, В.С. Шапкин // Науч. вест. МГТУ ГА. –
  Москва: МГТУ ГА. – 2002. – №53. – С. 22 – 26.
  62. Поваров, О.А. Коррозионные повреждения и защита от коррозии рабочих лопаток и
  дисков теплофикационных турбин [Текст] / О.А. Поваров, В.С. Соколов, А.И. Ле-бедева // Вестник МЭИ. – 1997. – №6. – С. 22 – 25, 92.
  63. Шаплыкин, В. Проблемы поддержания летной годности воздушных судов [Текст] /
  В. Шаплыкин // Авиапанорама. – 2003. – №5. – С. 24–26.
  64. Ford, T. Addressing the problem [Текст] / Т. Ford // Aircraft Eng. And Aerosp. Technol.
  – 2002. – 74, №3. – Р. 270 – 273.
  65. Трощенко, В.Т. Изучение влияния эксплуатационной наработки и коррозионной
  среды на выносливость лопаток компрессора ГТД [Текст] / В.Т. Трощенко, А.В.
  Прокопенко, В.Н. Торгов, М.В. Баумштейн, Л.Б. Гецов // Проблемы прочности. –
  190
  1981. – №4. – С. 5 –10.
  66. Rolls-Royce rotor ruptures [Текст] // Aviat. Equip. Maint. – 1994. – 13, №7 – С. 55.
  67. Corrosion erodes aviation infrastructure [Текст] // Bus. and Commer. Aviat. – 2002. – 91,
  №3. – Р. 35.
  68. Мельников, О.В. Ионно–плазменное азотирование деталей АТ, изготовленных из
  сталей и сплавов, в полном катоде [Текст] / О.В. Мельников, О.А. Гаврилюк, О.А.
  Галабурда // Соверш. Технол. Процессов ремонта авиац. техн / Моск. Гос. Техн.
  ун–т гражд. Авиации. – М., 1997. – С. 39 – 51.
  69. Тихонов, Н.Д. Определение допустимого износа проточной части вертолетных ГТД,
  работавших в условиях запыленности воздуха [Текст] / Н.Д. Тихонов, В.В. Боко-вой // Газодинамика и характеристики авиадвигателей. – Киев: Наука. – 1975. – С.
  38 – 54.
  70. Иванов, Е.Г. Научно-методические материалы по защитным покрытиям лопаток
  компрессора ГТД. [Текст] /Е.Г. Иванов – М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковско-го, 1982. – 116 с.
  71. Frazier, William E. Классификация металлических материалов и конструкций для
  авиакосмического применения [Текст] / William E. Frazier, D. Polakovics, W. Koegel
  // JOM: J. Miner, Metals and Mater Soc. – 2001. – 53, №3. – Р. 16 – 18.
  72. Балицький, О.І. Пітингова корозія сталі 12Х18АГ18Ш у розчинах хлоридів. [Текст]
  / О.І. Балицький, О.О. Крохмальний // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 1999. – 35,
  №3. – С. 81 – 85.
  73. Иванова, В.С. Синергетика и фракталы в материаловедении [Текст] / В.С. Иванова,
  А.С. Баланкин, И.Ж. Бунин – М.: Наука, 1994 – 383 с.
  74. Гецов, Л.Б. Методика и некоторые результаты по определению условий зарожде-ния и развития термоусталостных трещин в защитных покрытиях [Текст] / Л.Б. Ге-цов, А.И. Рыбников // Заводская лаборатория. – 1994. – №9. – С. 49 – 52.
  75. Громановский, Д.Г. Проблемы кинетики изнашивания [Текст] / Д.Г. Громановский,
  И.Д. Ибатуллин, А.В. Динников // Сб. докл. Междунар. конгр. «Мех. И трибология
  транспортных систем – 2003», Ростов-на-Дону, 10-13 сент., 2003. Т. 1. Ростов н/Д:
  Изд-во Рост. гос. ун-та путей сообщ., 2003 – С. 252 – 257.
  76. Фролов, К.М. Усталость и трение: взаимодействие повреждений [Текст] / К.М.
  Фролов, Н.А. Махутов, Л.А. Сосновский // Трибофатика: Сб. докл. 5 Междунар.
  191
  симп. (ISTF-2005), Иркутск, 3-7 окт., 2005, Т.1. Иркутск: Изд-во ЧрГУПС, 2005. –
  С.15 – 16.
  77. Сосновский, Л.А. Анализ механических состояний силовых систем. Сообщ.1. Пре-дельное состояние [Текст] / Л.А. Сосновский // Пробл. прочности – 2003 – № 5. –С.
  36 – 49.
  78. Сосновский, Л.А. Анализ механических состояний силовых систем. Сообщ.1. Со-стояние поврежденности [Текст] / Л.А. Сосновский // Пробл. прочности – 2003 - №
  5. – С. 50 – 70.
  79. Galsworthy, I.C. High temperature erosion and erosion – hot corrosion of superalloys and
  coatings [Текст] / I.C. Galsworthy, I.E. Restall, G.C. Booth // ―High Temp. Alloys Gas
  Turbines, 1982, Proc. Conf., Liege, 4-6 Oct. 1982‖ – Dordrecht e.a., 1982. – C. 207 – 235.
  80. Landolf, D. Third body effects and materials fluxes in tribocorrosion systems involving a
  sliding contact [Текст] / D. Landolf, S. Mischler, M. Stemp // Wear – 2004 – 256, № 5. –
  С. 517 – 524.
  81. Takadoum, J. Wear-corrosion behaviour of some metals [Текст] / J. Takadoum // JOM: J/
  Miner., Metals and Mater. Soc. – 2000 – 52, № 11. – С. 131.
  82. Бородай, А.В. О всеобщей механической модели трения тел и механизме процессов
  фрикционного массопереноса [Текст] / А.В. Бородай // Пробл. синергетики в трибо-логии, трибоэлектрохимии, материаловедении и мехатронике: Матер. 2 Междун.
  научн.-практ. конф., Новочеркасск, 6 ноябр. 2003. Ч.1. Новочеркасск: Изд-во
  ЮРГТУ, 2003. – С. 9 – 16.
  83. Гриценко, Е.А. Моделирование засоления проточной части ГТД [Текст] / Е.А. Гри-ценко, А.М. Идельсон // Техн. воздуш. флота. – 70, №1–2. – С. 43 – 45.
  84. Лимончиков, В.Д. Методология обеспечения ресурса трибосопряжений механизмов
  летательных аппаратов по условиям износостойкости [Текст] / В.Д. Лимончиков //
  Тр. ЦАГИ, 2004 - № 2664. – С. 264 – 269.
  85. Башуров, Б.П. Трибологические отказы – фактор, определяющий функциональную
  надежность транспортных систем [Текст] / Б.П. Башуров, М.П. Середа // Сб. докл.
  Междунар. конгр. «Механика и трибология транспортных систем – 2003», Ростов
  н/Дону, 10-13 сент. 2003, Т.1. Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. ун-та путей сообщ., 2003.
  – С. 72 – 74.
  192
  86. Markov, D. Establishment of a new class of wear: adhesion initiated catastrophic wear
  [Текст] / D.Markov, D. Kelly // Int. J. Appl. Mech. And Eng. – 2002 – 7, № 3. – С. 887 –
  901.
  87. Новиков, Н.В. Методы упрочнения поверхностей машиностроительных деталей.
  [Текст] /Н.В.Новиков, А.А. Бидный, Б.А. Ляшенко. К.: ИСМ АН УССР, 1989 – 112
  с.
  88. Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износо-стойкости [Текст] / Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых, В.И. Мирненко, А.В. Рутковский,
  М.И. Черновол; под ред. В.В. Харченко – К.: Ин-т пробл. прочности им. Г.С. Писа-ренко НАН Украины, 2010. – 193 с.
  89. Богуслаев, В.А. Повышение ресурса модулей двигателей технологическими мето-дами [Текст] / В.А.Богуслаев, А.И. Долматов, П.Д. Жеманюк //ОАО «Мотор Сич».
  Запорожье, – 2003. – 296 с.
  90. Долматов, А.И. Повышение жизненного цикла оснастки на основе защитных техно-логий [Текст] / А.И. Долматов, В.А. Богуслаев //ОАО «Мотор Сич». Запорожье, –
  2000. – 296 с.
  91. Долматов, А.И. Обоснование выбора комплексных технологий, позволяющих повы-сить эксплуатационные характеристики деталей и узлов авиадвигателей [Текст] /
  А.И. Долматов, М.Н. Багмет // Инженерия поверхности и реновация изделий. – Ки-ев: АТМ Украина, – 2002. – С. 36 – 39.
  92. Долматов, А.И. Утройство для подачи материалов в технологический канал детона-ционной установки [Текст] / А.И. Долматов, И.В. Зорик // Инженерия поверхности
  и реновация изделий. – Киев: АТМ Украина, – 2002. – С. 40 – 41.
  93. Долматов, А.И. Эксплуатационные характеристики и физико-механические свой-ства поверхностного слоя деталей после магнитно-абразивной обработки [Текст] /
  А.И. Долматов, В.И. Куципак // Инженерия поверхности и реновация изделий. –
  Киев: АТМ Украина, – 2002. – С. 41 – 43.
  94. Долматов, А.И. Возникновение текстурных неоднородностей на поверхности лопа-ток из титановых сплавов [Текст] / А.И. Долматов, С.Е. Маркович // Инженерия
  поверхности и реновация изделий. – Киев: АТМ Украина, – 2002. – С. 44 – 45.
  193
  95. Долматов, А.И. Универсальный детонационный комплекс для нанесения защитных
  покрытий [Текст] / А.И. Долматов, С.В. Сергеев // Инженерия поверхности и рено-вация изделий. – Киев: АТМ Украина, – 2002. – С. 45 – 46.
  96. Андреев, А.А. Применение стационарных эрозионных плазменных ускорителей для
  получения покрытий (метод КИБ) и результаты исследования материалов плазмен-ных конденсатов на основе тугоплавких металлов и углерода [Текст] / А.А. Андре-ев, В.Г. Брень, С.И. Вакула // Труды III Всесоюзн. конф. по плазменным ускорите-лям. – Минск: ИФ АН БССР. – 1976. – С. 218–219.
  97. Мовчан, Б.А. Современное состояние и перспективы создания теплозащитных по-крытий для лопаток АГТД [Текст] / Б.А. Мовчан, Н.И. Гречанюк, В.В. Грабин //
  Электронно-лучевые и газотермические покрытия. – Киев: ИЭС им. Е.О.Патона,
  1988. – С. 5 – 12.
  98. Movchan, B.A. EB-PVD technology in the gas indastry: present and future [Текст] / B.A.
  Movchan // J. Of Metals. – 1996, № 11. – P. 40 – 45.
  99. Каблов, Е.Н. Защитные покрытия лопаток турбин перспективных ГТД [Текст] / Е.Н.
  Кабалов, С.А. Мубояджан // Газотурбин. технол., 2001, № 3. – С. 30 – 32.
  100. Будилов, В.В. Защитные свойства вакуумных ионно-плазменных покрытий на ло-патках компрессоров ГТД [Текст] / В.В. Будилов, В.С. Мухин, О.Б. Минаева //
  Авиац. промышленность – 1995, № 3-4. – С. 41 – 45.
  101. Буров, М.В. Повышение надежности турбинных лопаток методом вакуумно-дугового нанесения покрытий [Текст] / М.В. Буров, В.П. Валуев, В.Г. Кузнецов //
  Свароч. пр-во – 1995. – № 5. – С. 13 – 16.
  102. Каблов, Е.Н. Защитные жаростойкие покрытия для лопаток ГТД [Текст] /Е.Н. Ка-балов //Рос. науч.-технич. конф. «Новые материалы и технологии», Москва, 3-4
  ноября 1994: тез. докл. –М. С. 10 – 11.
  103. Мубояджан, С.А. Промышленная установка МАП-1 для нанесения защитных по-крытий различного назначения [Текст] / С.А. Мубояджан, С.А. Будиновский //
  Авиац. пром-сть. – 1995, № 7-8. – С. 44 – 48.
  104. Мубояджан, С.А. Эрозийно-стойкие покрытия для лопаток компрессора ГТД
  [Текст] / С.А. Мубояджан // Металлы. –2009, № 3, с.3-20.
  105. Шарыпов, А.З. Исследование отечественных и зарубежных лопаток ГТД с упроч-няющим покрытием [Текст] / А.З. Шарыпов, А.И. Хорошенин // Соврем. пробл.
  194
  свароч. науки и техн. «СВАРКА-95»: Матер. Рос. науч.-техн. конф., Пермь, 23-25
  мая 1995. Ч.1. –1995. – С. 71 – 72.
  106. Семенов, А.П. Упрочнение материалов вакуумными ионно-плазменными метода-ми [Текст] / А.П. Семенов // Справ.: Инж. ж., 2000 - № 1, прил. 1. – С. 3 – 8.
  107. Мубояджан, С.А. Перспективы использования ионно-плазменных технологий в
  современных газотурбинных двигателях и устройствах [Текст] С.А. Мубояджан,
  С.А. Будиновский, А.Н. Луценко // Тез.докл. междун. науч.-техн. конф. «Актуаль-ные вопросы авиационного материаловедения», Москва, 26-27 июня 2007. –М.:
  ВИАМ, –2007. – с.19.
  108. Телевной, А.В. Проблема управления изнашиванием в триботехнических системах
  и пути ее решения [Текст] / А.В. Телевной, В.А. Телевной // Сб. докл. Междун.
  технол. конгр. «Военная техника, вооруж. и технол. двойного применения в XXI
  веке», Омск, 2003. Ч.3. Омск: Изд-во ОмГТУ. 2003. – С. 22 – 25.
  109. Коломыцев, П.Т. [Текст] / П.Т. Коломыцев. Жаростойкие диффузионные покрытия.
  - М.: Металлургия, 1979. – 272 с.
  110. High-temperature testing for intermetallics coatings [Текст] // Metallurgia – 1995 – 62,
  № 11. – С. 380.
  111. Зязев, В.Л. Исследование физики химических свойств сплавов системы Co-Cr-Al-Y
  и плазменных покрытий на их основе [Текст] / В.Л. Зязев, В.И. Пономарев, Л.В.
  Соловьев // Сб. тр. Регион. научн. конф., посвящ. 50-летию Ин-та металлургии
  УрО РАН, Екатеринбург, 2005. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН. 2005. – С. 99 –
  103.
  112. Pat. 5281487 USA, B22F 33/00. Thermally protective composite ceramic – metal coat-ings for high temperature use; опубл. 25.01.94.
  113. Кузнецов, В.П. Жаростойкие диффузионно-конденсационные защитные покрытия
  для монокристальных охлаждаемых лопаток турбин [Текст] / В.П. Кузнецов // 17
  Уральская шк. металловед.-термистов «Акт. проблемы физ. металловед. Сталей и
  сплавов», Киров, 2-6 февр., 2004: Тез. докл. Киров., Екатеринбург: Изд-во ВятГУ –
  2004. – С. 152 – 153.
  114. Со Кен Су. Формирование фазового состава и структуры конденсационно-диффузионных покрытий никелевых сплавов методом вакуумного ионно-
  195
  плазменного напыления [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. Наук/Со Кен Су/
  МАТИ – Гос. технол. ун-т, М., 2001. – 24 с.
  115. Браиловский, Г.Э. Теплозащитные покрытия на лопатках авиационных ГТД
  [Текст] / Г.Э. Браиловский, Б.А. Ляшенко, О.В. Цыгулев// АН УССР, Ин-т пробл.
  прочности – Препр. – Киев, 1989. – 46 с.
  116. Liu, Fu-shun Исследования по разработке нанесения теплозащитных покрытий ме-тодом электронного луча и физического осаждения паровой фазы в вакууме [Текст]
  / Liu Fu-shun, Gong Sheng-kai, Xu Hui-bin // Acta Aeron. et Astronaut. Sin. 2000 – 21,
  Sup. –C. S35 – S39.
  117. Панин, В.Е. Получение новых специальных конструкционных материалов для пер-спективных изделий ракетно-космической техники [Текст] /В.Е. Панин, В.П. Серге-ев, Р.Н. Ризаханов // Сб. тр. 2 Междунар. конф. «Деформ. и разруш. материалов и
  наноматериалов», Москва, 2007. М.: Интерконтакт. Наука, 2007 – С. 360 – 361.
  118. Жерздев, С.В. Керамические конденсированные покрытия – новое направление в
  создании систем поверхностной защиты деталей горячего тракта АГТД [Текст] /
  С.В. Жерздев ,Ю.А. Тамарин, Е.В. Лопатин // Тез. докл. Рос. научн.-техн. семин.
  «Поверхн. слой и эксплуат. свойства деталей машин», Москва, 12 мая 1995г. – М.,
  1995 – С. 39 – 40.
  119. Малашенко, И.С. Долговечность конденсационных градиентных теплозащитных
  покрытий при циклическом окислении на воздухе [Текст] / И.С. Малашенко, М.А.
  Белоцеркоский, Ю.Э. Рудой [и др.]// Пробл. спец. электрометаллургии – 1998 – № 1.
  – С. 26 – 36.
  120. Affeldt, E.F. Influence of an aluminide coating on the TMF life of a single crystal nickel-base superalloy [Текст] / E.F. Affeldt // Trans. ASME. J. Eng. Gas Turbines and Power –
  1999 – 121, № 4. – P . 687 – 690.
  121. Yoshioka, Y. Study on the stage 1 bucket coating life in 110 C - class gas turbines
  [Текст] / Y. Yoshioka, D. Saito, K. Ishibashi et al. // Schift und Hafen – 2004 – 56, № 4.
  – C. 26.
  122. Лесников, В.П. Защитные свойства покрытия CoCrAlY [Текст] / В.П. Лесников,
  В.П. Кузнецов, О.В. Репина // Защита мет. - 1996 - 32, № 4. -С.473.
  196
  123. Cho, J.H. Aluminizing and boroaluminizing treatmentz of Mar-M247 and their effect on
  hot corrosion resistance in Na2SO4-NaCl molten salt [Текст] / J.H. Cho, T.W. Kim, K.S.
  Son et al // Metals and ... Int. – 2003 – 9, № 3. – C. 303 – 310.
  124. Богачкова, О.П. Влияние покрытия системы NiAlCrTaSi на циклическую долговеч-ность сплавов ЖС6У и ВЖЛ12У [Текст] / О.П. Богачкова, В.А. Глазов, А.И. Ере-мина// Матер. 10 междунар. симп. "Динамика и технол. пробл. механики конструк-ций и сплош. сред", Ярополец, 9-13 февр. 2004, Т.1. М.: Изд-во МАИ, 2004. – С.
  122 – 124.
  125. Pat. 6066405 USA, B32B 15/04. Nickel-base superalloy having an optimozed platinum-aluminide coating; опубл. 23.05.2000.
  126. Кузнецов, В.П. Жаростойкие диффузионно-конденсационные защитные покрытия
  для монокристальных охлаждаемых лопаток турбин [Текст] /В.П. Кузнецов // 17
  Урал. школа метал.-термистов "Акт. пробл. физ. металловедения сталей и сплавов",
  Киров, 2-6 февр. 2004: Тез. докл., Киров; Екатеринбург: Изд-во ВЯТГУ, 2004. – С.
  152 – 153.
  127. Itoh, Y. Influence of high-temperature protective coatings on the mechanical properties
  of nickel-based superalloys [Текст] / Y. Itoh, M. Saitoh, Y. Ishiwata // J. Mater. Sci. –
  1999 – 34, № 16. – C. 3957 – 3966.
  128. Зязев, В.Л. Исследование физико-химических свойств сплавов системы CoCrAlY и
  плазменных покрытий на их основе [Текст] / В.Л. Зязев, В.И. Пономарев, Л.В. Со-ловьев // Физ. хим. и технол. в металлургии: Тр. Регион. науч. конф., посв. 50-летию ин-та метал. УрО РАН, Екатернибург, 2005г. – Екатеринбург: Изд-во УрО
  РАН 2005. – С. 99 – 103.
  129. Pat. 5981088 USA, B32B 15/04. Thermal barrier coating system; опубл. 09.11.1999.
  130. Liu, Z. Crack-free surface sealing of plasma sprayed ceramic coatings using an excimer
  laser [Текст] / Z. Liu // Appl. Surface Sci. – 2002 – 186, № 1 – 4. – C. 135 – 139.
  131. Wen, Xiong-wei Preparation of thermal barrier coatings by ultrasonic plasma spraging
  [Текст] / Wen, Xiong-wei, Li Lu-ming, Zhang Hua-tang et al // Trans. Nonferrous Metal.
  Soc. China - 2004 - 14. Spec. Issue 2, С. 92 – 94.
  132. Hitzeschutz fur Turbinen erfullt hochste Anspruche [Текст] // Maschinenmarkt – 2001 –
  107, № 44. – Р. 18.
  197
  133. Neuer Hitzeschutz fur Gasturbinen [Текст] // Galvanotechnik – 2001 – 92, № 11, Р.
  3078.
  134. Жерздев, С.В., Керамические конденсированные покрытия - новое направление в
  создании систем поверхностной защиты деталей горячего тракта авиационных
  ГТД [Текст] / С.В. Жерздев, Ю.А. Тамарин, Е.В. Лопатин // Рос. науч.-техн. семи-нар "Поверхн. слой и эксплуат. свойства деталей машин"., М., 12 мая, 1995г.: Тез.
  докл. – М., 1995. – С. 39 – 40.
  135. Замновой, В.Е. Защитные покрытия для рабочих лопаток турбины ГТД [Текст] /
  В.Е. Замновой, В.Г. Малышева, О.А. Корогод // Вісник двигунобудування. –2006,
  №4. – С. 37 – 43.
  136. Pat. 7250224 USA, B 32B15/00. Coating system and method for vibration damping of
  gas turbine engine airfoils; опубл. 31.07.2007.
  137. Pat. 7217099 USA, F 01D5/30. Coated forward stub shaft dovetail slot; опубл.
  15.05.2007.
  138. Pat. 6076826 USA, F 01D5/16. Turbine blade dimple; опубл. 20.12.2005.
  139. Валуев, В.П. Защитные оксидные покрытия на литых лопатках ГТУ [Текст] / В.П.
  Валуев, Т.В., Валуева, С.А. Лукин // Инструменты и технологии, –2007, №26-27. –
  С. 31 – 33.
  140. Заявка 2418459 Великобритания, F 04D29/38. Металлическая лопатка компрессора
  ГТД; опубл. 29.03.2006.
  141. Chamis, C.-C. Vibration characteristics of composite fan blades and comparison with
  measured data [Текст] / C.-C. Chamis // ―Proc. AIAA/ASME/SAE 17th Struct., Struct.
  Dyn. And mater. conf., King Prussia, Pa, 1976‖. C. 98 – 104.
  142. Pat. 7300708 USA, B 32B15/04. Erosion and wear resistant protective structures for tur-bine engine components; опубл. 27.11.2007.
  143. Pat. 6197424 USA, B32B 5/16, B32B 9/00. Use of high temperature insulation for ce-ramic matrix composites in gas turbines; опубл. 06.03.2001.
  144. Гецов, В.В. Влияние модификации поверхности на статические и циклические ха-рактеристики мартенситно-стареющей стали [Текст]: автореф. дис. … канд. техн.
  наук // Ин-т металлургии и материаловед. РАН, Москва, 2003. – 25 с.
  145. Богачкова, О.П. Влияние покрытия системы Ni-Al-Cr-Ta-Si на циклическую долго-вечность сплавов ЖСБУ и ВЖЛ12У [Текст] / О.П. Богачкова, В.А. Глазов, А.И.
  198
  Еремина // Матер. 10 Междунар. симп. «Динамич. и технологич. пробл. механики
  конструкций и сплошных сред», Ярополец, 9-13 февр., 2004, Т.1. М.: Изд-во МАИ,
  2004, 2004г. – С. 122 – 140.
  146. Вишняков, М.А. Роль технологических методов упрочнения в повышении вынос-ливости деталей ГТД [Текст] / М.А. Вишняков // Вестник Самарского госуд. тех-нич. универ-та. – 2004. – №21. – С. 52 – 57.
  147. Гущин, Ю.А. Повышение эффективности упрочнения поверхностного слоя дета-лей ГТД микрошариками с учетом технологических возможностей оборудования
  [Текст]: автореф. дис. … – Рыбинск. авиац.-технич. академия., Рыбинск, 2006. –
  15с.
  148. Заявка 1832714 ЕПВ. F 01D5/28. Метод изготовления компонентов турбин или
  компрессоров и изготовленный компонент; опубл. 12.09.2007.
  149. Pat. 7229253 USA, F 01D5/14. Fatigue-resistant components and method therefore;
  опубл. 12.06.2007.
  150. Нихамкин, Г.Ш. Влияние эксплуатационных повреждений и объемных остаточных
  напряжений на усталостную прочность и сопротивление развитию трещин в ло-патках компрессоров [Текст] / Г.Ш. Нихамкин, Л.В. Воронов, И.П. Конев // Вісн.
  двигунобудування – 2006г. №3. – С. 93 – 97.
  151. HIPped steel applications in turbines [Текст] // Powder. Met. Int. –1993-25, №4. –
  c.182.
  152. Dickinso, Y.T. Nanotribology: rubbing on a small scale [Текст] // J. Chem. Educ. – 2005
  – 82, № 5. –С. 734 – 742.
  153. Юркова, О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в α-залізі під
  час інтенсивної пластичної деформації тертям [Текст]: автореф. дис. … докт. техн.
  наук. ІПМ ім. Францевича НАН України, Київ – 2008. – 38 с.
  154. Шалобаев, Е.В. Микросистемная техника и тенденции развития современной три-бологии [Текст] / Е.В. Шалобаев// Микросистемн. техн. – 2003 – № 9. – С. 26 – 27.
  155. Lu, K. Nanostructured surface layer on metallic materials induced by surface mechanical
  attrition treatment [Текст] / К. Lu // Mater. Sci. and Eng A 2004-375-377 – C. 38 – 45.
  156. Вольнова, Т.Ф. Формирование наноструктурированных композиций на поверхно-стях трения метастабильных структур системы Fe-Mn-основа создания нового клас-
  199
  са антифрикционных материалов [Текст] / Т.Ф. Вольнова // Перспект. матер. – 2006 -
  № 3. – С. 34 – 47.
  157. Кулагин, Н.М. Прочность и пластичность материалов при внешних энергетических
  воздействиях [Текст] / Н.М. Кулагин, Е.А. Будовский, Э.В. Козлов // Изв. вузов: Чер.
  Металлургия – 2006 - № 8. – С. 54 – 55.
  158. Каблов, Е.Н. Наноструктурные ионно-плазменные защитные и упрочняющие по-крытия для лопаток ГТД [Текст] / Е.Н. Каблов, С.А. Мубояджан, А.Н. Луценко //
  Вопр. материаловед. – 2008, №2. – С. 175 – 186.
  159. Бикташев, А.А., Установка «ВАТТ 900-3Д» [Текст] / А.А. Бикташев, В.А. Глинкин,
  О.В. Желонкин // Оборуд. и технологии тер. обр-ки мет. и сплавов. Сборник докла-дов 9 Международн. науч.-технич.конгресса термистов и материаловедов. Харьков.
  Харьковск. физик.-технич. инст. – 2008. – С. 97 – 101.
  160. Елисеев, Ю.С. Химико-термическая обработка и защитные покрытия в авиадвига-телестроении [Текст] / Ю.С. Елисеев, Н.В. Абрамов, В.В. Крымов. – М.: Высшая
  школа, – 1999. – 525 с.
  161. Жеманюк, П.Д. Повышение прочностных характеристик лопаток компрессора
  [Текст] / П.Д. Жеманюк, О.Л. Лукьяненко, Л.П. Степанова // Вісн. двигунобудуван-ня – 2006г. №1. – С. 79 – 87.
  162. Белоус, В.Я. Комбинированное ионно-плазменное покрытие для повышения слу-жебных характеристик стали ЭП 866-Ш при температурах 450-650°С [Текст] / В.Я.
  Белоус, А.Д. Жирнов, А.Н. Луценко, С.А. Мубояджан// Авиац. матер. и технол. –
  2008. №3. – С. 35 – 44.
  163. Абрамов, Н.В. Жаростойкие покрытия для лопаток газотурбинных двигателей
  [Текст] / Н.В. Абрамов, Ю.П. Шкретов, А.М. Терехин// Литейн. про-во. –2007, №8. –
  С. 53 – 55.
  164. Мубояджан, С.А. Термодиффузионные процессы насыщения поверхности жаро-прочных сплавов тугоплавкими элементами и углеродом [Текст] / С.А. Мубояджан,
  А.Г. Галоян // Технол. легк. Сплавов. – 2007. №2. – С. 114 – 120.
  165. Патент 2244041 Российская Федерация, С 23 С28/00. Способ нанесения комбини-рованного покрытия; опубл. 10.01.2005.
  166. Патент 2402633 Российская Федерация, С 23 С14/16. Способ нанесения комбини-рованного жаростойкого покрытия; опубл. 27. 10.2010.
  200
  167. Патент 2171315 Российская Федерация, С 23 С14/06. Способ получения защитного
  покрытия на лопатках газовых турбин; опубл. 27. 07.2001.
  168. Богуслаев, В.А. Технологические особенности комплексного упрочнения деталей
  ГТД [Текст] / В.А. Богуслаев, В.Г. Яковлев, В.П. Бень// Вісн. двигунобудування. –
  2006. №1. – С. 71 – 78.
  169. Podgornik, B. Применение твердых покрытий, полученных физическим осаждени-ем из газовой фазы, в машиностроении. Перспективы и ограничения [Текст] / B.
  Podgornik, J. Vizintin // Strojn. Vestn. – 2003 – 49, № 4. – С.242 – 249.
  170. Погребняк, А.Д. Свойства защитных Ni-Cr покрытий после дуплексной обработки
  [Текст] / А.Д. Погребняк, С.Н. Братушка // ФиХОМ – 1007 - № 6. – С.37 – 47.
  171. Batista, J.C.A. An approach to elucidate the different response of PVD coatings in dif-ferent tribological tests [Текст] / J.C.A. Batista // Surface and Coat. Technol. – 2003 –
  174-175. – C. 891 – 898.
  172. Sun, Y. The role of oxidation in the wear of plasma nitrided and PVD TiN coated steel
  [Текст] / Y.Sun, T.Bell Wear – 1993 – 166, № 1. – С. 119 – 125.
  173. Григорьев, С.Н. Разработка технологии и оборудования для комплексной ионно-плазменной обработки изделий [Текст] / С.Н. Григорьев, С.И. Грачев, М.А. Волосо-ва // Сб. статей и тез. докл. «Производственные технологии – 2001»: Матер. отчетн.
  конф.- выставка, Москва, 2002г. – М.: Изд-во МГПУ, 2002. – С. 95.
  174. Shi, Ya-gin Повышение триботехнических свойств низколегированной стали
  SCM415 с помощью двойной обработки [Текст] / Shi Ya-gin, Gao Yu Zhou, Liu Sha //
  J. Dalian Marit. Univ. – 2004 – 30, № 2. – С. 86 – 89.
  175. Nitrieren und Beschichten in einer Anlage [Текст] // Maschinenmarkt – 2004 - № 47. –
  С. 44.
  176. Патент 2226227 Российская Федерация, С 23 С14/06. Способ защиты стальных де-талей машин от солевой коррозии, пылевой и капельно-ударной эрозии; опубл. 27.
  03.2004.
  177. Будилов, В.В. Обеспечение эксплуатационных свойств лопаток компрессора ГТД
  вакуумными ионно-плазменными методами обработки [Текст] / В.В. Будилов, Р.Д.
  Агзамов// Вестн. УГАТУ. – 2005, – 6, №1. – С. 143 – 148.
  178. Клименко, С.А. Точение износостойких защитных покрытий [Текст] / С.А. Кли-менко, Ю.А. Муковоз – К.: „Техніка‖ – 1997. – С. 146.
  201
  179. Иванов, В.Б. Остаточные напряжения и механизм разрушения защитного покры-тия лопаток турбин ГТД [Текст] / В.Б. Иванов // Тез. докл. Междун. научн.-техн.
  конф. посв. памяти Ген. Конструктора аэрокосмич. Техники академика
  Н.Д.Кузнецова, Самара, 21-22 июня, 2001г.: Ч.1, Самара: Изд-во СГАУ, Самара:
  Изд-во Самар. науч. центра РАН – 2001. – С. 35.
  180. Павленко, Г.В. Модель релаксации остаточных напряжений в поверхностном слое
  деталей из сплава ХН73МБТЮ-ВД упрочненных ППД [Текст] / Г.В. Павленко, Н.В.
  Гончар // Упрочн. технол. и покрыт. – 2006. №9. – С. 14 – 19.
  181. Валуев, В.П. Нанесение вакуумно-дуговых покрытий на крупногабаритные изде-лия и изделия сложной формы [Текст] / В.П. Валуев, С.И. Рыбников, В.Г. Кузнецов
  // Инструм. и технол. – 2004. №17-18. – С. 33 – 39.
  182. Hamed, A.A. Turbine blade surface deterioration by erosion [Текст] / A.A. Hamed, W.
  Tabanoff, // Trans. ASME. I. Turbomach. –2005. –127, № 3. – С. 445 – 461.
  183. Жеманюк, П.Д. Моделирование технологического процесса деформирования дета-лей авиадвигателя [Текст] / П.Д. Жеманюк, Н.Е. Ковалев, Ф.П. Банас // Рос. научн-техн. конф. «Новые материалы и технологии» , Москва, 21-22 ноября 1995. – С. 69.
  184. Pat. 6814820 USA, С 22 F 1/18. Heat treatment of titanium-alloy article having marten-sitic structure; опубл. 09.11.2004.
  185. Pat. 6814818 USA, С 22 C 14/00. Heat treatment of titanium-alloy articles tu limit alpha
  case formation; опубл. 09.11.2004.
  186. Самсонов, В.Д. Изготовление точных заготовок компрессорных лопаток из спла-вов на жилезноникелевой основе [Текст] /В.Д. Самсонов// Тез. докл. Междунар.
  научн.-техн. конфер. «Актуальные вопросы авиационного материаловедения»,
  Москва, 26-27 июня 2007
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины