ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕГАШЕНОГО ВАПНА У КОМПОЗИЦІЙНИХ В’ЯЖУЧИХ СИСТЕМАХ : ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ негашеной извести В КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ СИСТЕМАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕГАШЕНОГО ВАПНА У КОМПОЗИЦІЙНИХ В’ЯЖУЧИХ СИСТЕМАХ
 • Альтернативное название:
 • ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ негашеной извести В КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ СИСТЕМАХ
 • Кол-во страниц:
 • 322
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
  На правах рукопису

  ЯКИМЕЧКО ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ

  УДК 666.94.946

  ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
  НЕГАШЕНОГО ВАПНА
  У КОМПОЗИЦІЙНИХ В’ЯЖУЧИХ СИСТЕМАХ

  05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора технічних наук

  Науковий консультант:
  Саницький Мирослав Андрійович
  доктор технічних наук, професор


  Ідентичність всіх примірників дисертації
  ЗАСВІДЧУЮ:
  В.о. ученого
  секретаря спеціалізованої вченої ради,
  д.т.н., професор Я.М. Гумницький

  Львів – 2013


  ЗМІСТ
  ВСТУП ……………………………………………………………….. 5
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ……………….. 21
  1.1. Фізико-хімічні закономірності процесу гідратації кальцію оксиду ………………………………………………………
  21
  1.2. Способи регулювання гідратаційною активністю кальцію оксиду ……………………………………………………….
  32
  1.3. Механізм оксидного розширення та самонапруження цементних композицій …………………………………….
  38
  1.4. Особливості застосування негашеного вапна у в’яжучих
  композиціях та виробах різного функціонального
  призначення …………………………………………………

  45
  1.5. Теоретичні передумови досліджень та наукова гіпотеза ... 48
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕНЬ ..................
  50
  2.1. Аналіз і характеристика матеріалів для досліджень ……. 50
  2.2. Методи фізико-механічних випробувань ………………... 59
  2.3. Методи фізико-хімічних досліджень …………………….. 60
  РОЗДІЛ 3 ПРИНЦИПИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ГІДРАТА¬ЦІЙ¬НОЇ АКТИВНОСТІ КАЛЬЦІЮ ОКСИДУ ……………...
  64
  3.1. Особливості гідратаційної активності кальцію оксиду …. 64
  3.2. Кінетика процесу гідратації кальцію оксиду……………... 74
  3.3. Вплив технологічних факторів та добавок на гідратацію
  і структуроутворення негашеного вапна ………………...
  86
  Висновки до розділу ……………………………………………………… 96
  РОЗДІЛ 4 МЕХАНІЗМ ГІДРАТАЦІЙНОГО ТВЕРДНЕННЯ КАЛЬЦІЮ ОКСИДУ ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯМ ВАПНЯНОВМІСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ВʼЯЖУЧИХ…………………………


  99
  4.1. Вплив фізико-хімічних та технологічних чинників на
  процеси гідратаційного тверднення кальцію оксиду…….
  100
  4.2. Оптимізація складу вапняновмісних гідравлічних вʼяжучих …………………………………………………….
  121
  4.3. Фізико-хімічні особливості віброактивованих дисперсних систем на основі негашеного вапна та активних мінеральних компонентів ………………………

  128
  4.4. Фізико-механічні характеристики вапняновмісних
  композиційних систем……………......................................
  138
  4.5. Фазовий склад продуктів гідратації віброактивованих
  вапняновмісних композицій…………………...................
  143
  Висновки до розділу ……………………………………............................ 149
  РОЗДІЛ 5 ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО¬ЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВАП¬НЯНО-
  ГІПСО¬ВИХ ВʼЯЖУЧИХ …………………………………..

  152
  5.1. Вплив гіпсу двогідрату на процеси гідратаційного тверднення та структуроутворення негашеного вапна ......
  152
  5.2. Вплив добавок негашеного вапна та натрію сульфату на структуроут¬ворення та тверднення портландцементу у неавтоклавному газобетоні………………………………...

  164
  5.3. Оптимізація технологічних параметрів ангідритового вʼяжучого ………………………………...............................
  172
  5.4. Вплив активаторів тверднення на фізико-механічні властивості ангідритового в’яжучого …………………….
  184
  5.5. Фазовий склад та мікроструктура каменю на основі ангідритового в’яжучого з добавкою негашеного вапна...
  187
  Висновки до розділу ……………………………………………………… 194


  РОЗДІЛ 6

  РОЗШИРНІ ТА НАПРУЖУВАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ З ДОБАВ¬КАМИ НЕГАШЕНОГО ВАПНА ………………...

  196
  6.1. Механізм розширення кальцію оксиду у водних розчинах полісахаридів ……………………………………
  196
  6.2. Вплив гіпсу двогідрату на процеси структуроутворення негашеного вапна у дрібнозернистих бетонах....................
  202
  6.3. Оптимізація розширних цементів з добавками термомо¬дифікованого негашеного вапна ………………..................
  213
  6.4. Напружувальні цементи з високою енергією розширення 220
  Висновки до розділу ……………………………………………………… 230
  РОЗДІЛ 7 ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕ¬ГАШЕНОГО ВАПНА У КОМПОЗИЦІЙНИХ В’ЯЖУ¬ЧИХ СИСТЕМАХ


  232
  7.1. Промисловий випуск та апробація модифікованих вапняно-гіпсових в'яжучих ………………………………...
  232
  7.2. Особливості використання негашеного вапна в технології неавтоклавного газобетону ……………………
  235
  7.3. Перспективи використання розширних цементів з добавками негашеного вапна ……………………………...
  242
  Висновки до розділу ……………………………………………………… 247
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………. 249
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………… 253
  ДОДАТКИ ………………………………………………………................ 276  ВСТУП


  Актуальність теми. Глобальні якісні зміни у промисловості під впливом науково-технічного прогресу зумовлюють зростання забруднення природного сере¬довища. Слід зазначити, що тільки 1–2 % використовуваного природного ресурсу зали¬шається в кінцевому продукті, а більшість залишається у відходах, що не засвоюються природою та забруднюють літосферу й атмосферу Землі. Однією з най¬більших спо¬живачів природної сировини, палива та енергії є цементна про¬мисловість. Виробництво цементу постійно зростає та супроводжується утво¬ренням значної кіль¬кості техногенного вуглекислого газу та аерозолей, що становить близько 4 % загального обсягу викидів. Тому виникає пот¬реба в розробленні нових технологій вироᬬництва портландцементу та інших видів вʼяжучих речовин, раціонального використання відходів та природної сировини з метою зменшення питомих витрат енергії та матеріальних ресурсів.
  Важливим напрямком у виробництві цементів є розроблення без¬клінкерних композиційних вʼяжучих, в тому числі з підвищеним вмістом негашеного вапна. Широке використання негашеного вапна як самостійної в’яжучої речовини, компо¬нента пуцоланових композицій, розширних і напружувальних та інших видів спеціальних цементів дозволить зменшити витрати клінкерної складової та отри¬мати композиційні вʼяжучі системи зі спеціальними властивостями.
  Для ефективного застосування негашеного вапна у композиційних в’яжучих матеріалах актуальними є теоретичні та експериментальні дос¬лідження процесів гідратації кальцію оксиду та розроблення шляхів керування структуро¬утво¬ренням. Це дає змогу прогнозовано створювати умови, коли взаємо¬дія кальцію окси¬ду з водою відбувається за гідратаційною схемою з утворенням зміцнених порт¬лан¬дитових структур у композиційних в’яжучих системах з підвищеною кількістю нега¬шеного вапна. Резерв міцності у таких системах забезпечується оптимальним співвідношенням крис¬талічної та гелеподібної фаз. Встановлення закономірностей формування портландитових структур при використанні методів моди¬фікування кальцію оксиду дозволить спрямовано регулювати технологічні власти¬вості роз¬чинів та бетонних сумішей, процес формування оптимальної мікрострук¬тури ком¬позитів, а також підвищити ефективність використання негашеного вапна у в’яжу¬чих системах.
  У будівельній галузі знаходять широко використовують спеціальні цементи (безуса¬дочні, розширні та напружувальні), при цьому перевага надається в’яжучим композиціям з пониженим вмістом розширного компоненту. У цьому контексті заслу¬говують уваги добавки на основі кальцію оксиду, гідратаційну активність якого можна регулювати параметрами випалу, а також методами хімічного моди¬фіку¬вання. В той же час теоретичні та експериментальні дослідження комплексного впливу хімічних добавок на процеси гідратації та розширення кальцію оксиду вив¬чені не достатньо. Тому розроблення теоретичних засад підвищення ефективності використання негашеного вапна на основі загальних законо¬мірностей формування структури портландитового каменю як матричної субстанції для композиційних матеріалів широкого спектру призначення є важливою науковою проблемою, вирішення якої водночас відповідає практичним задачам промисловості.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно з напрямками реалізації Закону України від 11 липня 2001 р. № 2623-ІІІ “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, напрямок № 6 “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агро¬промисловому комплексі”, а також в межах науково-дослідної роботи “Розробка фізико-хімічних основ сучасних ресурсо- та енергоощадних тех¬но¬логій нових і модифіку¬вання існуючих тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів” за тематичним планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009–2011 рр., № 0109U003453) та при виконанні госпдоговірних НДР: “Розробка невибухових матеріалів на основі негашеного вапна” (1993–1994 рр., № 0193U040270); “Вдосконалення технології виробництва легких бетонів” (1994–1996 рр., № 0196U017541); “Розробка технологіїї виробництва стінових блоків” (1996–2003 рр., № 0196U000691); “Розробка технологічного регламенту для обличку¬вальних плит зміцнених меленим гіпсом та вапном” (2002–2003 рр., № 0103U001371) згідно плану науково-дослідних робіт кафедри хімічної технології силікатів Національного універ¬ситету “Львівська політехніка” МОН України та відповідає напрямам науково-технічної політики в галузі створення нових мате¬ріалів та енергозбереження. Автор дисертації був керів¬ником перелічених НДР.
  Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є створення фізико-хімічних та технологічних засад підвищення ефективності вико¬ристання негашеного вапна у композиційних в’яжучих системах різного функціонального призначення шляхом його модифікування та направленого керування процесами гідратаційного тверднення.
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
  - теоретично обгрунтувати та дослідити вплив фізико-хімічних та техноло¬гічних чинників на процеси гідратаційного тверднення негашеного вапна і визна¬чити основні способи регулювання активності кальцію оксиду;
  - розробити фізико-хімічні основи вибору складових вапняновмісних гідрав¬лічних вʼяжучих шляхом раціонального поєднання активних мінеральних компонентів, технологічних підходів та хімічних добавок, регуляторів гідратаційної активності кальцію оксиду;
  - дослідити фізико-механічні властивості вапняно-гіпсових вʼяжучих та встано¬вити основні закономірності впливу негашеного вапна на процеси їх структуро¬утворення;
  - обгрунтувати та оптимізувати склади високовипалюваних гіпсо¬вих вʼяжучих з добавками негашеного вапна, дослідити процеси їх гідратації та
  струк¬туро¬утворення;
  - визначити закономірності впливу модифікаторів на механізм розширення та напруження кальцію оксиду у композиційних в’яжучих системах;
  - дослідити процеси структуроутворення та будівельно-технічні властивості розширних і напружувальних цементних композицій та дрібно¬зернистих бетонів на їх основі;
  - здійснити промислове впровадження композиційних вʼяжучих систем, що містять підвищену кількість негашеного вапна, визначити їх техніко-економічну ефек¬тивність та напрямки використання.
  Об’єкт дослідження: процеси взаємодії у системі “негашене вапно – регу¬лятор активності кальцію оксиду – портландцементний клінкер – активні міне¬ральні добавки-пуцолани – гіпс двогідрат – вода”, гідратація та структуро¬утворення компо¬зиційних вʼяжучих з підвищеним вмістом негашеного вапна.
  Предмет дослідження: композиційні в’яжучі системи з використанням нега¬шеного вапна, модифікованого хімічними добавками.
  Методи досліджень. Експериментальні результати одержано із застосуванням комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, зокрема рентгенівської дифрак¬тометрії, оптичної та растрової електронної мікроскопії, диференційно-термічного аналізу та ін. Визначення влас¬тивостей розширних композицій про¬ведено згідно діючими нормативними доку¬ментами і загальноприйнятими методи¬ками та розробленими спеці¬альними методами оцінки зусиль та деформацій розширення. Розмір частинок вапна та продуктів його гідратації визначено методом лазерної грануло¬метрії. Оптимізацію складів композиційних в’яжучих речовин з використанням нега¬шеного вапна та бетонів на їх основі проведено із застосу¬ванням експери¬ментально-статистичних методів планування експерименту.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні фізико-хімічних та технологічних закномірностей гідратаційного тверднення СаО, залежностей впливу хімічних добавок на процеси структуроутворення та влас¬тивості компо¬зиційних вʼяжучих систем з підвищеним вмістом негашеного вапна, а саме:
  - дістали подальший розвиток наукові основи використання високо¬дисперсного негашеного вапна у будівельних композитах, що полягають у розкритті законо¬мірностей формування структури, зміцненої портланди¬товим каркасом та актив¬ними добавками-пуцоланами;
  - поглиблено наукові уявлення про механізм гідратаційного тверднення нега¬шеного вапна та встановлено фактори, які сприяють зростанню міцності портлан¬дитового каменю з добавками, що вміщують багатозарядні аніони та виз¬начено принципи одержання композиційних гідравлічних вʼяжучих систем з підви¬щеним вмістом негашеного вапна;
  - розкрито закономірності процесів структуроутворення вапняновмісних гідрав¬лічних вʼяжучих, які визначаються у ранні терміни гідратаційним тверд¬ненням СаО за присутності у рідкій фазі аніонів SO42- з утворенням кристалітів портландиту переважно пластинчастої форми, а у пізні терміни – підвищеною кількістю високо¬основних гідросилікатів, що утворились унаслідок збільшення поверхні кон¬такту між мінеральними компонентами та пластинчастими кристалами портландиту;
  - вперше встановлено, що під час обмеження розширення, яке створюється меха¬нічним способом або за рахунок обтискувальної сили, створеної дифузійним шаром навколо колоїдних міцел Са(ОН)2 в розчинах електролітів, зміню¬ється морфологія та форма кристалів портландиту;
  - запропоновано принципи модифікування низько- та високо¬випа¬люваних гіпсових вʼяжучих негашеним вапном, що супроводжуються ефектом ущільнення та зміц¬нення гіпсового каменю пластинчастими кристалами портландиту, а також в’яжучі композиції з покращеними експлуатаційними харак¬теристиками;
  - вперше встановлено механізм гідратації СаО в умовах обмеження об’єму та при роз¬рідженні, що дає змогу направлено керувати процесами формування фазо¬вого складу та мікроструктури композиційних вʼяжучих з оксидним типом роз¬ширення.
  Практичне значення одержаних результатів. У результаті проведених аналітичних та експериментальних досліджень розроблено склади композиційних вʼяжучих речовин з переважаючим типом портландитового тверднення, які змен¬шують клінкерну складову і є базо¬вими для створення виробництва нових видів цемен¬тів та виробів зі спеціальними властивостями (теплоізоляційними, паро- та повітро¬проникними, з високою енергією розширення тощо).
  Промислові випробування та впровадження розроблених вапняно-гіпсових вʼяжучих, розширних композицій на основі модифікованого негашеного вапна здій¬снено згідно розроблених технологічних регламентів для підприємств: від¬окрем¬леного підрозділу “Львівенергоспецремонт” ПАТ ДТЕК “Західенерго”, ТзОВ “Силі¬¬катчик” (м. Дніпропетровськ), колек¬тивного підприємства “Хмельницький ком¬бінат будівельних матеріалів”, Львівський завод залізобетонних конструкцій ДГТО “Львівська залізниця”, ТзОВ “Львівська ізоляторна компанія”.
  За результатами досліджень протягом 2008–2011 років на ТзОВ “Силікатчик” здійснено випуск 24000 м3 газобетону марок за густиною D400, D500 та D600, у складі якого використовували негашене вапно з добавками натрію сульфату та високодисперсного гіпсу двогідрату. Проведено серійний випуск теплоізоляційного газобетону марки за густиною D200 з добавками негашеного вапна на КП “Хмель¬ницький КБМ”. На відокремленому підрозділі “Львівспеценергоремонт” організо¬вано випуск декоративних виро¬бів підвищеної морозостійкості на основі модифіко¬ваних вапняно-гіпсо¬вих вʼяжучих. Розширні добавки випробувані у промислових умо¬вах на ТзОВ “Львівська ізоляторна компанія” та Львівському заводі залізо¬бетонних конструкцій ДГТО “Львівська залізниця”.
  Теоретичні та методологічні розроблення, наведені у дисертації, використо¬вуються у навчальному процесі при підготовці студентів спеці¬альності 7.05130104 “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних мате¬ріалів” у курсі лекцій та лабораторних робіт з дисциплін “Технологія виробів на осно¬ві вапна та гіпсу ”, “Хімічна технологія в’яжучих речовин”, “Кристалохімія та термо¬динаміка силікатів”, “Основи кристало¬графії та мінералогії ” та при виконанні дипломних і магістерських робіт у Національному університеті “Львівська полі¬техніка”.
  Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експе¬риментальних дослі¬джень, інтерпретації одержаних даних та впровадженні результатів роботи у вироб¬ництво. Основні наукові результати дисертації одержані здобувачем особисто, окремі складові теоретичних та експери¬ментальних досліджень виконано зі спів¬¬¬а⬬торами наукових праць, що викладені у списку публікацій.
  Особистий внесок здобувача в наукові праці:
  1. Якимечко Я.Б. Дослідження гідравлічної активності вібро¬оброблених активних мінеральних компонентів / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Хімія, техн. реч. та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка” . – 1996. – № 298. – С. 154–156. (Встановлено вплив віброоброблення на гідравлічну актив¬ність пуцоланів різного походження).
  2. Перспективні шляхи утилізації фосфогіпсу / М.С. Мальваний, С.І. Сеньків, Я.Б. Якимечко [та ін.] // Хімічна промисловість України. – 1998. – №1. – С. 18–19. (Розроблено склади вʼя¬жучих на основі негашеного вапна з добавками фосфогіпсу).
  3. Якимечко Я.Б. Про значення склоподібної складової у визначенні гідравлічної активності пуцоланів / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Хімія, техно¬логія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – 1998. – № 339. – С.170–171. (Досліджено процеси взаємодії СаО зі складовими пуцоланів).
  4. Якимечко Я. Механізм гідратації СаО в високоенергетичних розшир¬них сис¬темах / Я. Якимечко // Технічні вісті. – Львів, 1999. – № 1(8), 2(9). – С. 71–74.
  5. Якимечко Я.Б. Газобетон на основе виброактивированных бесцемен¬тных вя¬жущих / Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц, Я.М. Новицкий // Обра¬ботка дисперсных мате¬риалов и сред: сб. научн. труд. – Одесса, 1999. – Вып. 9. – С. 86–94. (Роз¬роблено склади газобетону на основі віброактивованих вапняно-пуцоланових вʼяжучих).
  6. Якимечко Я.Б. Негашеная известь как компонент напрягающих це¬мен¬тов / Я.Б. Якимечко // Цемент и его применение. – 1999. № 4. – С. 31–33.
  7. Якимечко Я.Б. Дослідження оптимальних умов одержання високо¬активного гашеного вапна / Я.Б. Якимечко // Хімічна промисловість України. – 1999 . – № 6. – С. 22–25.
  8. Якимечко Я.Б. Деякі особливості твердіння вапняно-пуцоланових вʼяжучих в умо¬вах обмеження розширення / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне, 2000. – Вип. 4. – С. 85–91. (Розроблено методику визначення ступеня гідадаратції СаО під час тверднення в умовах обме¬ження розширення).
  9. Якимечко Я.Б. Електронно-мікроскопічні дослідження процесу гідра¬тації оксиду кальцію / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Хімія, техн. речовин та їх застосування: Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2000. – № 414. – С. 65–59. (Теоретично обгрун¬товано шляхи регулювання гідратаційною активністю СаО).
  10. Якимечко Я.Б. Специальный расширяющийся портландцемент / Я.Б. Яки¬мечко, Б.С. Билобран // Цемент и его применение. – 2001. – № 4. – С. 32–35. (Досліджено фазовий склад розширного цементу з модифікованим СаО).
  11. Якимечко Я.Б. Напрямки вдосконалення технології виготовлення безпропа¬рювального газозолобетону / Я.Б. Якимечко // Вісник Придні¬пров¬ської академії будівництва та архітектури. – 2003. – № 3-4-5. – С. 173–179.
  12. Якимечко Я.Б. Гидратация разрушающих цементов на негашеной извести / Я.Б. Якимечко // Будауніцтво. – 2004. – № 1-2. – С. 145–157.
  13. Способи зменшення зсідання дрібнозернистих бетонів / Я.Б. Яки¬мечко, Г.Я. Шевчук, Г.М. Баранець [та ін.] // Вісник НУ Водного господарства та природокористування. – 2004. – Вип. 4 (28). – С. 170–174. (Обгрунтовано доціль¬ність використання нега¬шеного вапна як роз¬ширного компоненту).
  14. Якимечко Я.Б. Вплив негашеного вапна на властивості багатофазних гіпсових вяжучих / Я.Б. Якимечко, Г.М. Баранець, М.П. Волошин // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник НУ “Львівсь¬ка¬ політехніка”. – 2004. – № 516. – С. 149–153. (Досліджено вплив СаО на процеси тверднення ангідриту).
  15. Якимечко Я.Б. Композиційне вяжуче на основі випаленого фосфо¬гіпсу / Я.Б. Якимечко, Г.Я. Баранець, А.В. Назарова // Будівельні матеріали та вироби. – 2005. – № 1 (29). – С. 7–9. (Досліджено процеси структуроутворення фосфо¬ангідриту у присутності вільного СаО).
  16. Якимечко Я.Б. Оптимізація параметрів синтезу високовипаленого гіпсу на основі фосфогіпсу / Я.Б. Якимечко, Г.М. Коваль // Вісник Одеської держав¬ної академії будівництва та архітектури – 2005. – Вип. 20. – С. 383–388. (Розроблено оптимальні режими синтезу ангідритового вʼяжу¬чого).
  17. Підсилення магістральних трубопроводів бандажами на роз¬ширному бетоні / Б.С. Білобран, Я.Б. Якимечко, С.Ф. Савула [та ін.] // Наук. вісник Івано-Франківського НТУ нафти і газу. – 2005. – № 3 (12). – С.97–102. (Розроблено склади розширних композицій).
  18. Стендові випробування труби, підсиленої бандажем на роз¬ширному бетоні / Б.С. Білобран, Б.С. Рильніков, Я.Б. Якимечко [та ін.] // Діагностика, довговічність та рекон¬струкція мостів і будівельних конструкцій: зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 7. – С. 13–19. (Обгрунтовано роль розширної добавки для зміцнення стійкості трубопроводу).
  19. Якимечко Я.Б. Некоторые особенности использования негашеной извести в яче¬истых бетонах / Я.Б. Якимечко // Строительные материалы. – 2006. – № 6. – С. 26–27.
  20. Якимечко Я.Б. Модифіковані неавтоклавні газобетони / Я.Б. Яки¬мечко, С.В. Стра¬шук // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в стр¬¬¬ительстве: сб. научн. трудов ПГАСА. – 2007. – Вып. 3. – С. 224–228. (Дослі¬джено процеси газоутворення у газобетонах з підвищеним вмістом модифікованого негашеного вапна).
  21. Якимечко Я.Б. Неавтоклавные газобетоны с полидисперсными напол¬нителями на основе отходов промышленности / Я.Б. Якимечко // Строи¬тельные материалы. –2009. – № 1. – С. 24–26.
  22. Якимечко Я.Б. Безусадочные вяжущие композиции для производства неавто¬клавного газобетона / Я.Б. Якимечко // Керамика: Наука и жизнь: междунар. научн.-произв. журнал. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
  23. Якимечко Я.Б. Модифікований неавтоклавний газобетон з хімічними добав¬ками / Я.Б. Якимечко, Н.І. Петровська // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-¬техн. збірник. – 2009. – Вип. 72. – С. 210–215. (Обрунтовано необ¬хідність використання Na2SO4 для регулювання швидкості гідратації СаО).
  24. Про роль вапна в формуванні структури неавто¬клавного газо¬бетону / Я.Б. Якимечко, Н.І. Петровська, С. В. Страшук [та ін.] // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2009. – Вип. 32. – С. 128–131. (Досліджено процеси структуроутворення цементних композицій з добавками негашеного вапна).
  25. Якимечко Я.Б. Дослідження гідратації оксиду кальцію в присутності сахарози / Я.Б. Якимечко, Л.Я. Паращук // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1(43). – С. 53–55. (Встановлено механізм сповільнення гідратації СаО у розчинах сахарози).
  26. Паращук Л.Я. Вплив сахаридів на кінетику гасіння вапна / Л.Я. Паращук, Я.Б. Якимечко, Б.Р. Панчук // Хімія, технологія речовин та їх засто¬сування: вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2010. – № 667. – С. 16–20. (Встановлено вплив добавок сахарози на швидкість гідратації СаО).
  27. Якимечко Я.Б. Про механізм розширення негашеного вапна/ Я.Б. Якимечко, Л.Я. Пара¬щук, Н.І. Петровська // Хімія, хімічна технологія і еко¬логія: Вісник НТУ “Харківський полі¬технічний інститут”. – 2010. – № 22. – С. 114–120. (Встановлено основні фак¬тори підвищення значення розширення СаО).
  28. Розширний дрібнозернистий бетон для ремонту магістральних трубопроводів високого тиску / Л.Я. Паращук, Я.Б. Якимечко, Б.С. Білобран [та ін.] // Теорія та практика будів¬ництва: вісник НУ “Львівська полі¬техніка”. – 2010. – № 664. – С. 144–150. (Досліджено процеси розширення напружувального цементу).
  29. Паращук Л.Я. Фазовий склад продуктів гідратації розширних цементів з додатками негашеного вапна / Л.Я. Паращук, Я.Б. Якимечко, В.В. Кочубей // Вопросы химии и химической технологии. – 2011.– №2. – С. 124¬–127. (Проведено визначення фазового складу продук¬тів гідратації).
  30. Parashchuk L. The use of granulated modified lime for expansive cement with high-energy self-tension / L. Parashchuk, V. Kochubei, Y. Yakymechko // Cemistry &Chemical Technology. – 2011. – V.5. – Р. 341–345. (Теоретично обгрунтовано доцільність використання гранулюваного вапна у розширних бетонах та досліджений механізм розширення).
  31. Особливості отримання високоактивного гідратного вапна для силікатних фарб / Я. Б. Якимечко, О. С. Хіта, А. І. Шепінько [та ін.] //Хімія, технологія речовин та їх застосування: вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 700. – С. 324–329. (Досліджено процеси гідратації СаО з органо-мінеральними добавками).
  32. Якимечко Я.Б. Кінетичні параметри гідратації СаО в розчинах електролітів / Я.Б. Якимечко, В.А. Волошинець // Технології та дизайн: електронне фахове видання. – 2012. – № 1 (2). – 11 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_1/2012-1.html. (Узагальнено експери¬мен¬тальні дані впливу хімічних добавок на кінетику гідратації СаО).
  33. Якимечко Я.Б. Вапняно-гіпсові в’яжучі з покращеними експлуа¬таційними характеристиками / Я.Б. Якимечко, М.А. Саницький // Будівельні матеріали та вироби. – 2012. – № 5 (76). – С. 4–8. (Сформульовано основні принципи отримання композиційних в’яжучих з добавками негашеного вапна та досліджені їх експлуатаційні характеристики).
  34. Пат. 10674А Україна, МКВ СО 4 В 28/22. Звʼязне / Н.О. Ференц, Я.Б. Яки¬мечко. – № заявки 94062492; заявл. 21.06.1994; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. – 4 с. (Розроблено оптимальні склади композиційних гідравлічних вʼяжучих).
  35. Пат. 2041864 Российская Федерация, МКИ С 04 В 28/10. Вяжущее / Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц. – № заявки 5064552/05; заявл. 07.07.1992; опубл. 20.08.1995, Бюл. № 23. – 3 с. (Досліджено фазовий склад вапняних вʼяжучих).
  36. Пат. 15794 Україна, МКВ С 04 В 28/22. Вʼяжуче / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц. – № заявки 93005756; заявл. 30.06.1993; опубл. 30.06.1997, Бюл. № 3. – 3 с. (Обгрунтовано доцільність використання фосфогіпсу).
  37. Пат. 38190А Україна, МКВ F 16 L 55/175, C 04 B 28/04, C 04 B 28/22. Спосіб ремонту магістрального газопроводу / М.М. Драгомирецький, Б.С. Петровський, Я.Б. Якимечко. – № заявки 2000063271; заявл. 11.09.1991; опубл. 15.05.1996, Бюл. № 4. – 4 с. (Розроблено мето¬дику випробувань зусилля розширення композицій з добавками негашеного вапна).
  38. PCT WO 2006/121419. Cellular concrete / T.M. Rymar, O.P. Loboyko, Y.B. Yakymechko. – № PCT/UA2006/000012; заявл. 17.03.2005; опубл. 13.05.2006. (Підібрано добавки – активатори спучування).
  39. Пат. 20933 Україна, МКВ С 04 В 11/26, С 04 В 11/30. Вяжуче / Г.М. Ко¬валь, Я.Б. Якимечко; № заявки 200609719; заявл. 11.09.2006; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2. – 5 с. (Опти¬мізовано температуру випалу фосфогіпсу).
  40. Якимечко Я.Б. Теоретичні основи одержання цементів з високою енергією самонапруження / Я.Б. Якимечко // Композиционные материалы: междунар. научн.-техн. конф. – К., 1998. – С. 44–45.
  41. Якимечко Я.Б. Газобетон на основе виброактивированных бесцемент¬ных вяжущих / Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц, Я.М. Новицкий // Вибро¬технология-99: ІХ науч. школа стран СНГ по механической обработке дисперсных мате¬риалов и сред, Одесса, 1999. – С. 49. (Розроблено склади неавтоклавного газобетону з добавками негашеного вапна).
  42. Yakymechko Y. Light-Weight Heat Insulated Concretes Based on Vibrating Activated Cements (Thesis) / Ya. Yakymechko // 5-th Inernational Conference on Concrete Technology for Developing Countries. – New Delhi, India, 1999. ¬– Р. 101–109. (Досліджено властивості неавтоклавного газо¬бетону з добавками негашеного вапна).
  43. Якимечко Я.Б. Пуццолановые цементы с повышенным содержанием негашеной извести / Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц, О.И. Иваськив // Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической промышленности и производстве строительных материалов: межд. научн.-техн. конф. – Минск, 2000. – С. 191–193. (Встановлено оптимальний вміст СаО у вапняно-пуцоланових в’яжучих).
  44. Мальований М.С. Нові технології виробництва будівельних мате¬ріалів на основі фосфогіпсу / М.С. Мальований, Я.Б. Якимечко, П.В. Грицишин // Економіка природокористування і охорони довкілля: міжн. наук.-практ. конф. по управлінню відходами “Техноресурс-2000”. – К., 2000. – С. 99–100. (Обгрунтовано використання фосфогіпсу для регулювання активності СаО).
  45. Якимечко Я.Б. Розширний цемент для ремонту магістральних газо¬проводів / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц, В.О. Кулик // Композиционные мате¬риалы: ІІ межд. научн.-техн. конф. – К., 2001. – С. 50. (Досліджено про¬цеси структуроутворення розширних цементів з модифікованим СаО).
  46. Stabilization of lead salts by hydraulik binders / A. Lefevre, W. Lugowiak, Ya. Yakymechko / Проблеми економії енергії: ІІІ між¬народна наук.-практ. конф. – Львів, 2001. – С. 249. (Розроблено склади нових безцементних в’яжучих композицій).
  47. Якимечко Я.Б. Безусадочный газобетон на основе золы ТЭС и негашеной извести / Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц // Новые технологии рециклинга вторичных ресурсов: межд. научн.-техн. конф. – Минск, 2001. – С. 234–236. ( Запропоновано технологію газобетону з добавками вапна і Na2SO4 та досліджені процеси його структуроутворення).
  48. Новіцький Я.М. Моделювання вібраційного поля в багатофазному середовищі / Я.М. Новіцький, В.В. Ступницький, Я.Б. Якимечко// V Міжнар. конф. інженерів механіків. – Львів, 2001. – С. 85. (Досліджено вплив вібро¬активації на тверднення негашеного вапна).
  49. Якимечко Я.Б. Виброактивированная гашеная известь / Я.Б. Якимечко, Н.А. Ференц, В.Р. Кулык // Вибротехнология: межд. научн.-техн. конф. – Одесса, 2001. – С. 19. (Розроблено концепцію одержання високоактивного гідратного вапна та технологію його одержання).
  50. Дрогомирецький М. Напружено-деформований стан трубопроводу підсиленого сталебетонним бандажем / М. Дрогомирецький, Б. Риль¬ніков, Я. Якимечко [та ін.] // VI Міжнар. симпозіум укр. інженерів. – Львів, 2003. – С. 27. (Досліджено процеси розширення дрібнозернистого бе¬тону).
  51. Якимечко Я.Б. Багатофазні гіпсові вяжучі для теплоізоляційних тинь¬кувальних розчинів / Я.Б. Якимечко, Г.М. Баранець // Композиційні мате¬ріали: ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. – К., 2004. – С. 76. (Встановлено вплив негашеного вапна на міцність розчинів).
  52. Ячеистые бетоны с легким зольным наполнителем / Я.Б. Якимечко, А.В. Назарова, Г.М. Баранец [та ін.] // Состояние совре¬менной науки 2004: научн.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С. 27–31. (Розроблено теоретичні положення про роль СаО у сухих сумішах та досліджені їх властивості).
  53. Якимечко Я.Б. Использование молотой негашеной извести в сухих стро¬ительных смесях / Я.Б. Якимечко, Г.М. Баранец // Наука и технология строи¬тельных материалов: состояние и перспективы: Междунар. научн.-техн. конф., Минск, 2005. – С. 169–171. (Досліджено вплив негашеного вапна на властивості сухих сумішей).
  54. Якимечко Р.Я. Прогнозування властивостей ніздрюватих бетонів з викорис¬танням технології Data Mining / Р.Я. Якимечко, Я.Б. Якимечко // МОК “45”: 45-й Міжнар. семінар з моделювання і оптимізації композитів. – Одеса, 2006. – С. 85–86. (Встановлено методологічні принципи регулювання властивостей без¬клінкерних в’яжучих).
  55. Якимечко Я.Б. Неавтоклавні газобетони, модифіковані мінеральними та полімерними мікрозаповнювачами / Я.Б. Якимечко, Р.І. Семеген, Г.М. Коваль [та ін.] // Структура, властивості та склад бетону: V наук.-практ. Семінар. – Рівне, 2006. – С. 222–226. (Вивчено процеси взаємодії вапна з активними мінеральними добавками-пуцоланами).
  56. Якимечко Я.Б. Негашене вапно в сучасному будівництві / Я.Б. Яки¬мечко, Н.І. Петровська // Сучасні тенденції розвитку і виробництва силі¬катних мате¬ріалів: І наук.-практ. конф. – Львів, 2007. – С. 28–32. (Теоретично обгрун¬товано перспективні напрямки використання вапна в будівництві).
  57. Якимечко Я.Б. Фосфоангідритове вяжуче, модифіковане негашеним вапном / Я.Б. Якимечко, Н.І. Петровська, Р.І. Семеген // Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів: ІІ наук.-практ. конф. – Львів, 2008. – С. 62–66. (Досліджено вплив вапна на тверднення гіпсу).
  58. Якимечко Я.Б. Модифікований неавтоклавний газобетон з хімічними добав¬ками / Я.Б. Якимечко // Сучасні технології бетону: ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф., К. – 2009. – С. 115.
  59. Якимечко Я.Б. Про роль вапна в формуванні структури неавто¬клавного газобетону / Я.Б. Якимечко // Енергозбереження в будівництві. Ніздрюваті бетони і силікатна цегла: технології виробництва, досвід використання: ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. – К., 2009. – С. 28.
  60. Паращук Л.Я. Напружні цементи з добавками негашеного вапна / Л.Я. Па¬ра¬щук, Я.Б. Якимечко // Фізико-хімічні проблеми в технології туго¬плав¬ких неметалевих та силікатних матеріалів: укр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 77. (Розроблено концепцію отри¬мання в’яжу¬чих з підвищеною енергією розширення).
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації оприлюднені на національних та міжнародних конференціях та семінарах: “Композиційні матеріали” (Київ, 1998, 2001, 2004); ІХ науковій школі країн СНД “Вібротехнологія-99” (Одеса, 1999); 5-th Iner¬national Conference on Concrete Technology for Developing Countries (New Delhi, India, 1999); “Ресурсо- і енерго¬зберігаючі технології в хімічній промисловості і виробництві будівельних матеріалів” (Мінськ, 2000); “Економіка природо¬користування і охорони довкілля - Техноресурс -2000” (Київ, 2000); “Проблеми економії енергії” (Львів, 2001); “Нові техно¬логії рециклингу вторинних ресурсів” (Мінськ, 2001); Пʼятій Міжнародній конфе¬ренції інженерів механіків у Львові (Львів, 2001); “Вібротехнологія–2001” (Одеса, 2001); Шостому Міжнародному симпозіумі українських інженерів у Львові (Львів, 2003); “Стан сучасної науки 2004” (Полтава, 2004); “Наука і техно¬логія будівельних матеріалів: стан і перспективи” (Мінськ, 2005); “Теорія і практика ви¬робництва і використання ніздрюватого бетону в будівництві” (Дніпропетровськ, 2003, 2005, Севастополь, 2007); 45-ому Міжнародному семінарі з моделювання і опти¬мізації композитів – “МОК–45” (Одеса, 2006); “Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (Львів, 2007, 2008); “Сучасні технології бетону”, (Київ, 2009); “Енергозбереження в будівництві. Ніздрюваті бетони і си¬лікатна цегла: технології виробництва, досвід використання” (Київ, 2009); “Фізико-хімічні проблеми в технології туго¬плавких неметалевих та силікатних матеріалів” (Дніпропетровськ, 2011); “Український ринок сухих будівельних сумішей” (Ялта, 2012); “Особливості виробництва і використання в будівництві автоклавного газобетону” (Дніпропетровськ, 2013).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 60 наукових праць, з них 28 статей у фахових та 5 у зарубіжних журналах, 21 публікація у матеріалах та тезах міжнародних і національних наукових конференцій, 5 патентів України та Росії на винаходи, міжнародний документ на право інте¬лектуальної власності.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  На основі узагальнення експериментальних та теоретичних досліджень вирішено науково-технічну проблему з розроблення теоретичних основ одержання ефективних композиційних в’яжучих матеріалів з підвищеним вмістом меленого негашеного вапна при раціональному використанні його здатності до гідратаційного тверднення.
  1. Запропоновано і розроблено нові підходи до найбільш повної реалізації потенційних можливостей негашеного вапна у будівництві в напрямку збільшення обʼємів його ефективного використання за рахунок системи принципів і способів регулювання процесів гідратації та структуроутворення кальцію оксиду, що базуються на зміні енергетичного стану та теплового балансу системи “СаО–Н2О” за допомогою хімічних добавок і технологічних прийомів, а також створенням умов, що забезпечують формування міцного портландитового каменю.
  2. На підставі аналізу закономірностей процесу гідратації кальцію оксиду встановлено, що підвищену гідратаційну активність СаО, яка ускладнює технологічні умови використання негашеного вапна зумовлює висока питома поверхня (60–80 м2/г) та пористість (50–54 %), як наслідок великої різниці молярних об’ємів між кальцитом і кальцію оксидом, а також будова, стан поверхні та висока поверхнева енергія частинок кальцію оксиду. Зменшення гідра¬таційної активності досягається вико¬ристанням добавок, що утворюють на по¬верхні зерен СаО нерозчинні плівки або під¬вищують кон¬центрацію іонів Са 2+ та обме¬женням роз¬ширення в’яжучої системи.
  3. Експериментально встановлено, що за характером впливу хімічних добавок на основі солей лужних та лужно¬земельних металів на процеси структуро¬утворення нега¬шеного вапна їх можна розділити на три групи: перша група – солі лужних металів з аніонами SO42, BO33- та РО43-, у розчинах яких відбувається гідратаційне тверднення СаО; до другої групи відносяться солі з аніонами SіO44-, СО32-, AlO2-, які всту¬пають в обмінні реакції з Са(ОН)2 та не впливають на процес гідратаційного тверднення; третя група – солі з аніонами NO3-, NO2-, Cl-, що змінюють роз¬чин¬ність Са(ОН)2 та під¬вищують швидкість взаємодії кальцію оксиду з водою.
  4. Показано, що морфологія та форма кристалів портландиту мають визна¬чальний вплив на фізико-механічні характеристики вапняного каменю і підтверджено даними рентгеноструктурного аналізу, згідно з якими встановлено збільшення півширини дифракційних максимумів 01-2, 02-1, 01-3, 022 і 122 у портландиті при гідратації СаО у розчинах з аніонами SO42- та BO45-, що свідчить про появу напружень у поверх¬невих шарах кристалітів, зростання швидкості їх росту у певних напрямках та утворення кристалів портландиту пластинчастої форми, підвищена питома поверхня яких зумовлює зростання сил міжмолекулярної взаємодії та міцності утворених структур.
  5. Встановлено, що в композиційних безклінкерних в’яжучих за наявності фосфогіпсу у ранні терміни відбувається гідратаційне тверднення кальцію оксиду з утворенням портландитового каркасу, а наступне наростання міцності забез¬печується гідросилікатами кальцію різ¬ної основності. Показано, що найвищі значення міцності (38,6–39,7 МПа) отримано у компо¬зиціях, що містять активні мінеральні добавки-пуцолани осадового походження (опоку) та цеолітову породу при спів¬відношенні 1:1.
  6. Встановлено, що при твердненні гідрав¬лічних в’яжучих композицій з підвищеним вмістом негашеного вапна відбувається збіль¬шення об’єму на 3,5–5,0 %, а при його обмеженні у системі виникають напруження, які призводять до руйнування гелеподібних мас кремнекислоти, зростання швидкості прохо¬дження реакції між пуцоланами та Са(ОН)2 і зумовлюють під¬вищену міцність та прогнозовану морозостійкість розроблених вʼяжучих систем.
  7. На основі аналізу результатів досліджень розроблено гіпсові композиції, що вміщують підвищену кількість негашеного вапна (20,0–40,0 мас. %) та володіють покращеними експлуатаційними характеристиками. Експериментальними дослі¬дженнями встановлено, що міцність гіпсового каменю на основі Г-5 з оптимальним вмістом негашеного вапна (30,0 мас. %) зростає до 9,0 МПа, а коефіцієнт розм’якшення – від 0,45 до 0,75. Показано, що додаткове введення до вапнняно-гіпсових композицій борної кислоти (0,35–0,75 мас. %), яка комплексно впливає на процеси структуроутворення вапняно-гіпсових компо¬зицій, забезпечує зростання міцності каменю на 25–35 %, а коефіцієнту розмʼякшення – до 0,75–0,80.
  8. Експериментально встановлено, що під час використання комплексної добавки на основі Na2SO4 і СаО в неавтоклавному газобетоні утворюється високо¬дисперсний гіпс двогідрат, при цьому відбувається гідратаційне тверднення кальцію оксиду з утво¬ренням портландиту у вигляді кристалів пластинчастої форми. При введенні добавки у 1,2–1,4 рази зростає крат¬ність спучування газобетону, на 20–25 % газо¬утримувальна здатність та на 1–2 год скорочується час набору пластичної міцності. Наявність підвищеної кількості портландиту та етрингіту у цементному камені забезпечує змен¬шення усадки газобетону з комплексною добавкою від 3,2–3,5 до 1,5–1,8 мм/м порівняно з газобетоном без добавок.
  9. Встановлено, що при випалі фосфогіпсу за наявності вільного СаО відбу¬вається гетеровалентне заміщення аніонів SО42- на РО43-, яке зумовлює підвищену гідрବтаційну активність отриманого фосфоангідритового вʼяжучого. Експери¬ментально підтверджено, що ефек¬тивним катବлізатором тверднення фосфо¬ангід¬ритового вʼяжу¬чого є негашене вапно у кількості 5,0–7,0 мас. %, при цьому отри¬маний безусадочний гіпсовий камінь з міцністю на стиск і згин відповідно 41,3 та 11,8 МПа через 28 діб тверднення.
  10. Визначено оптимальне співвідношення (СаО:СаSO4•2Н2О–1,4:1,0) між ком-понентами комплексної розширної добавки на основі негашеного вапна та високодисперсного гіпсу у складі теплоізоляційного неавто¬клавного газобетону, що забе第печує високу міц¬ність та понижену усадку (2 мм/м) виробів.
  11. Розроблено розширні та напружувальні портландцементні композиції з оксидним типом розширення на основі негашеного вапна модифікованого сахарозою. Показано, що вико¬ристання гранульованого вапна у напружувальних композиціях забезпечує збіль¬шення енергії розширення у 2,5–3,0 рази порівняно з високо¬дисперсним вапном. Встановлено, що тиск розширення гранул зумовлює зближення продуктів гідра¬тації порт¬ландцементу, збільшує площу контакту між ними, створює умови для контактно-конденсаційного тверднення в’яжучих та забезпечує наростання міц¬ності цементного каменю.
  12. За результатами досліджень проведено промисловий випуск неавтоклавного газобетону обʼємом 24000 м3 (2008–2012 рр.) з використанням комплексної добавки на основі негашеного вапна та натрію сульфату з економічним ефектом 1608,0 тис. грн, здійснено випуск (2006–2012 рр.) 17000 м3 стінових блоків та 5600 м3 плит на основі тепло¬ізоляційного газобетону марки за густиною D200 з економічним ефектом 1488 тис. грн, проведено промислові випробування гіпсових композицій з добавками негашеного вапна та борної кислоти та встановлено зростання морозостійкості та водостійкості декоративних виробів на їх основі. Розширні добавки на основі термомодифікованого негашеного вапна використані при ви¬готовленні дорожних виробів та в дрібнозернистих бетонах для армування скляних ізоляторів, отримано економічний ефект 25–30 грн на 1 м3 бетону. Здійснено впровадження результатів досліджень у навчальний процес.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Саницкий М.А. Некоторые вопросы кристаллохимии цементных минералов / М.А. Саницький . – К.: УМК ВО, 1990. – 64 с.
  2. Гидратационная активность силикатов кальция / А.А. Пащенко, М.А. Саницкий, Г.Я. Шевчук [та ін.] // Украинский химический журнал. – 1990. – №8. – С. 794–799.
  3. Саницкий М.А. О кристаллохимии вяжущих свойств / М.А. Саницкий // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2007. – Вип.42. – С. 179–183.
  4. Мчедлов-Петросян О.П. Тепловыделение при твердении вяжущих веществ и бетонов / О.П. Мчедлов-Петросян, А.В. Ушеров-Маршак, А М. Урженко. – М.:Стройиздат, 1984. – 224 с.
  5. Zeilnhofer, J., Ploetz, C. Vollautomatische Kalk-Trockenloschanlage/ J. Zeilnhofer, C. Ploetz // Zement-Kalk-Gips. – 1998. – N51. – P. 494–499.
  6. Шульце В. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих / В. Шульце, В. Тишер, В.-П. Эттель; пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1990. – 240 с.
  7. Капранов В.В. Твердение вяжущих веществ и изделий на их основе / В. В. Капранов. – Челябинск, 1976. – 191 с.
  8. Шмитько Е.И. Химия цемента и вяжущих веществ / Е. И. Шмитько, А.В. Крылова, В.В. Шаталова. – СПб: Проспект науки, 2006. – 206 с.
  9. Boynton, R.S. Chemistry and technology of lime and limestone . 2nd ed / R.S. Boynton. – John Wiley & Sons, Inc, New York, 1980. – 578 p.
  10. Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических силикатных материалов / О.П. Мчедлов-Петросян . – М.: Стройиздат, 1988. – 304 с.
  11. Бабушкин В.И. О некоторых новых подходах к использованию методов термодинамики в решении проблем технологии вяжущих и бетона / В.И. Бабушкин // Цемент и его применение. –1998. – №5,6. – С. 50–56.
  12. Бабушкин В.И. Термодинамика силикатов / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедлов-Петросян. – М.: Стройиздат, 1986. – 407 с.
  13. Ian M.Ritchie. The Kinetics of Lime Slaking / Ian M. Ritchie and Xu Bing-An // Hydrometallurgy. – 1990. – N23. – P. 377–396.
  14. Wolter A. The kinetics of the hydration of quicklime / A. Wolter, S. Luger, G. Schaefer // Cement Lime Gypsum. – 2004. – N8. – P. 60–68.
  15. Ramachandran V.S. Mechanism of Hydration of Calcium Oxide / V. S. Ramachandran, P. J. Sereda, R. F. Feldman // Nature . – 1964. – N201. – P. 288–289.
  16. Marie-Luise Frey. Porosity and slaking rate of “ideal quicklimes” as function of chemical composition, mineral paragenesis and porosity of geterophase limestones / Frey Marie-Luise, W. Kasig, G. Butenuth // Wissenschaft und Umwelt. – 1995. – N1. – P. 19–24.
  17. Slaking of lime [Електронний ресурс] / Johan B. Holmberg, Department of Chemical Engineering II, Lund Institute of Technology. – Режим доступу до журн: http://www.chemeng.lth.se/exjobb/009.pdf.
  18. Hydration of high-calcium quicklime with methanol-water mixtures [Електронний ресурс] / Nikolaos Kantiranis // Construction and Building Materials – 2003. – Volume 17, Issue 2. – P. 91–96. – Режим доступу до журн. : http://www.highbeam.com/doc/1G1-97233100.html.
  19. An Overview Of Lime Slaking And Factors That Affect The Process [Електронний ресурс] / Mohamad Hassibi // Chemco Systems, L. P.– 2009.– Режим доступу до журн.: http://www.agtgroup.cl/mining/doc/¬Overview¬Lime¬¬Slaking¬¬Process.pdf.
  20. An empirical study of factors influensing lime slaking. Part I: production and storage conditions / J.H. Potgieter, S.S. Potgieter, S.J. Moja [et al.] // Minerals Engineering. – 2002. – N15. – P. 201–203.
  21. Difeo A. Interpretation of high base consumtion in the flotation of gypsum-containing ores / A. Difeo, S.R. Rao, J.A. Finch // Minerals Engineering. – 2004. – N17. – P. 557–559.
  22. Klein D.H. Homogeneous nucleation of calcium hydroxide / D.H. Klein, M.D. Smith // Talanta. – 1968. – Vol.15. – P. 229–231.
  23. Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев. – М.: Высшая школа, 1980. – 472 с.
  24. Исследование процессов структурообразования и деструкции известково-песчанного бетона на стадии гидратационного твердения извести / Б.В. Осин, В.В. Волков, А.С. Диделкул [та ін.] // Известия вузов. Строительство и архитектура. – 1972. – № 1. – С. 70 – 73.
  25. Штарк Й. Цемент и известь / Й. Штарк, Б. Вихт // Пер. С нем. – К.: 2008. – 469 с.
  26. Сычев М.М. Систематизация вяжущих веществ/ М.М. Сычев // Журнал прикладной химии. – 1970. – № 3. – С. 528 – 533.
  27. Глуховский В.Д. Избранные труды /В.Д. Глуховский. – К.: Высшая школа, 1992. – 250 с.
  28. Eades, J.L. Characterization of the Properties of Commercial Lime by Surface Area Measurements and Scanning Electron Microscopy / J.L. Eades, P.A. Sandberg // The Reaction Parameters of Lime, ASTM STP 472, American Society for Testing and Materials. – 1970. – P. 3–24.
  29. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня / [Шпынова Л.Г., Чих В.И., Саницкий М.А. та ін.]; под ред. Л.Г. Шпыновой. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1981. – 160 с.
  30. Каушанский В.Е. Основные физико-химические характеристики гидра¬та¬ционно активных твердых фаз / В.Е. Каушанский // Цемент. – 1996. – №2. – С. 21–23.
  31. Теория цемента/ Под ред. А.А. Пащенко. – К.: Будівельник, 1991. –168с.
  32. Lechner S. Conntrolling the reactivity of quicklime in the RCE shaft kiln / S. Lechner, W. Egger // ZKG. – 2001. – No5. – P. 222–231.
  33. Oates J.A. H. Lime and Limestone / J.A.H. Oates. – Weinheim: Wiley-VCH, 1998. – 169 р.
  34. Problem of the hydration resistance of calcium oxide / [N.V. Pitak, L.N. Turchinova, A.M. Garvish et al.] // Ogneupory. – 1988. – No1. – P. 16–19.
  35. Development of MgO – CaO – Al2O3 castables for the slag belt of steel ladles / [H. Nakagava, I. Nakamura, et al.˚ // in: Coll of Reports Submitted to the Int. Congr. Unitecr’97, 4 – 7 November, New Orlean, U.S. – 1997. – Vol. 1. – P. 203 – 212.
  36. Wolter A. Present situation and future outlook for burning fine-grind limestone/ A. Wolter // ZKG. – 2000. – N9. – P. 518–524.
  37. Study of the hydration of CaO powder by gas–solid reaction / E. Serris, L. Favergeon, М. Pijolat [et all] // Cem. and Concr. Res. – 2011. – Vol. 41, Issue 10. – P. 1078–1084.
  38. Xu B.-A. Reactions of lime with carbonate-containing solution / B.-A Xu , D. E .Giles, I. M. Ritchie // Hydrometallurgy. – 1998. – N 48. – P. 205–224.
  39. Барбанягрэ В.Д. Электронно-микроскопическое исследование струк¬туры окиси кальция/ В.Д. Барбанягрэ, И.Г. Лугинина // Эксперимент в технической минералогии и петрографии. –М.:Наука, 1966. – С. 286–291.
  40. Барбанягрэ В.Д. Водостойкий доломитовый брикет со свободным СаО на основе лисьегорского доломита / В.Д. Барбанягрэ, Л.Е. Зубакова // Техническая керамика. – 1998. – №10. – С. 12–14.
  41. Осин Б.В. Негашеная известь / Б.В. Осин . – М.: Гос. изд. л-ры по стр. м-лам, 1954. – 370 с.
  42. Осин Б.В. Условия высокопрочного гидратационного твердения извести / Б.В. Осин, В.А. Ульянова, В.В. Волкова // Изв. вузов. Строительство и архитектура. – 1973. – №10. – С. 73–76.
  43. Fraser W. The Mechanism of the Hydration of Calcium Oxide / W. Birss Fraser , T. Thorvaldson. // Can. J. Chem. 33(5). – 1955. – P. 881–886.
  44. Шабанова Г.М. Особенности процессов фазообразования в известково-песчаных смесях в присутствии добавок / Г.М. Шабанова, Э.С. Геворкян, О.В. Костыркин [и др.]¬ // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 125. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – С. 146–150.
  45. Hogewoning, S. The Relation between Limestone Properties and Quicklime Reactivity/ S. Hogewoning // Abstracts and Presentations (long versions) - 11th ILA-Congress, Prague, May 16–19, 2006. – 11 p.
  46. Нестерова Л.Л. Стадии гидратации модифицированной извести при различно водотвердом отношении / Л.Л. Нестерова, Д.В. Леонтьева // Вестник Югорского государственного ун-та. – 2010. – Вып.4(19). – С. 33–38.
  47. Исследование процессов структурообразования и деструкции извест¬ково-песчанного бетона на стадии гидратационного твердения извести / Б.В. Осин, В.В. Волков, А.С. Диделкул [и др.] // Известия вузов. Строительство и архитектура. – 1972. – № 1. – С. 70 – 73.
  48. Ребиндер П.А. Возникновение кристаллизационных структур твердения и условия развития их прочности / П.А. Ребиндер, Е.Е. Сегалова // В кн. Поверхностные явления в дисперсных системах. –М. : Наука, 1979. – С. 86–95.
  49. Ребиндер П.А. Физико-химические основы гидрата¬ционного твердения вяжущих веществ / П.А. Ребиндер, Е.Е. Сегалова, Е.А. Амелина, Е.П. Андреева // Материалы VI Меж. конгр. по химии цемента. – Разд. ІІ. – 1974. – 22 с.
  50. Конторович С.И. Механизм замедляющего действия добавок поверх¬ностно-активного пластификатора при гидратации окиси кальция/ С.И. Конторович, Е.Е. Сегалова, П.А. Ребиндер // Д А Н СССР. –1959. – Т. 129, № 4. – С. 847–850.
  51. Baron Jacques. Essai sur une vue d'ensemble de la fissuration spontanee accidentelle du beton hydraulique non arme et arme / Jacques Baron // Bull. Liais. Lab. Ponts et chaussees. –1977. – №87. – Р. 69–78.
  52. Goto T. Influence of water on drying shrinkage of hardening cement / T. Goto // Сэрамиккусу Ceram. Jap. – 1990. – №8. – Р. 719–721.
  53. Hansen Will. Drying Shrinkage Mechanisms in Portland Cement Paste. / Will Hansen // J. Amer. Ceram. Soc. – 1987. – N5. – P. 323–328.
  54. Выровой В.Н. Механизм усадки твердеющих и затвердевших компо¬зиционных строительных материалов / В.Н. Выровой // Технологическая механика бетона: Сб. науч. тр. – Рига: РПИ, 1985. – С. 22–27.
  55. Михайлов В.В. Расширяющийся и напрягающий цементы и самонапря¬женные железобетонные конструкции / В.В. Михайлов, С.Л. Литвер. – М.: Стройиздат, 1974. – 311 с.
  56. Специальные цементы / [Т.В. Кузнецова, М.М. Сычев, А.П. Осокин и др.]. – С.-Петербург. : Изд-во “Стройиздат”. СПб, 1997. – 315 с.
  57. Салей А.А. Алитосульфоферритные клинкеры и специальные цементы с их применением / А.А. Салей, Г.Т. Цыганков, О.С. Наумов // Вопросы химии и химической технологии. – 2001. – №6. – С. 50–54.
  58. Применение конвертерных шлаков в производстве специ¬альных цементов и изучение процессов их гидратации / А.А. Салей, В.А. Кулик, А.А. Сигунов [та ін. ] // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. – 2006. – № 7 (241). – С. 254–259.
  59. Кравченко И.В. Специальные цементы / И.В. Кравченко, Т.В. Куз¬не¬цова // М.:Стройиздат. –1988. – 206 с.
  60. Nagatakia S. Expansive admixtures (mainly ettringite) / S. Nagatakia, H. Gomib // Cement and Concrete Composites. – 1998. – № 2–3. – Р. 163–170.
  61. Кравченко И.В. Расширяющиеся цементы / И.В. Кравченко. – М.: Стройиздат,1962. – 164 с.
  62. Самченко С.В. Роль эттрингита в формировании и генезисе структуры камня специальных цементов / С.В. Самченко // Монография. – М.:РХТУ им. Д.И.Менделеева. – 2005. – 154 с.
  63. Кузнецова Т.В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы. / Т.В. Кузнецова. – М.: Стройиздат, 1986. – 208 с.
  64. Кузнецова Т.В. Химия алюминатных и сульфоалюминатных цементов/ Т.В. Кузнецова// II Международное совещание по химии и технологии цемента. – Спб.: Изд-во ЦПО "Информатизация образования. – 2000. – С. 109–116.
  65. Сиверцев Г.Н. Расширяемость цементов. В кн.:Совершенствование методов исследования цементного камня и бетона / Г.Н. Сиверцев. – М.: Стройиздат. – 1968. – 70 с.
  66. Mehta P.K. Expansion of Ettringite by Water Adsorption / P.K. Mehta, S. Wang // Cement and Concrete Research. – N.12 ( 1 ). – 1982. – P. 211–126.
  67. Мчедлов-Петросян О.П. Расширяющиеся составы на основе портланд¬цемента / О.П. Мчедлов-Петросян, Л.Г. Филатов // М.: Лит-ра по строительству. – 1965. – 139 с.
  68. Шейкин А.Е. Безусадочный портландцемент/ А.Е. Шейкин, Т.Ю. Якуб // М.:Стройиздат. –1966. – 45 с.
  69. Джантимиров Х.А. Совершенствование геотехнических цементаци¬онных материалов на основе гидравлических пяжущих / Х.А. Джанти¬миров, Б.Э. Юдович, С.А. Зубехин // II Всерос. конф. по бетону и железобетону “Бетон и железобетон. Пути развития”. Научные труды в 5 тт. М.: Дипак. –2005. – Т. 3. – С. 497 – 504.
  70. Пащенко А.А. Напрягающий портландцемент / А.А. Пащенко, Е.А. Старчевская, А.Е. Алексенко. – Киев: Будівельник, 1981. – 60с.
  71. Chatterji S. Mechanism of expansion of concrete due to the presence of dead-burnt CaO and MgO / S. Chatterji // Cement and Concrete Research. – 1995. –№ 1. – С. 51 – 56.
  72. Гидросиликаты кальция. Синтез монокристалов и кристаллохимия. / [Илюхин В.В., Кузнецов В.А., Лобачев А.Н. та ін.]. – М.: Наука, 1979. – 184 с.
  73. Yamazaki Yukinori. Hydration and expansion of demolition agents / Yukinori Yamazaki, Yoshiri Sakakibara // Rev.40th Gen. Meet. Cem. Assoc. Jap. Tech. Sess. Tokio. –1986. – P.446–449.
  74. Appah D. Selection und use of CaO-Expanding Cements / D. Appah, P. Reichetseder // Energy, Exploration &Exploitation. – 2001. – Vol.19, N.6. – P. 581–591.
  75. Effects of shrinkage reducing admixture in shrinkage compensating concrete under non-wet curing conditions / [M. Collepardi, A. Borsoi, S. Collepardi, J. Jacob at all ] // Cement and Concrete Composites. – 2005. – Volume 27, Issue 6. – P. 704–708.
  76. Morfology of Calcium Hidroxide in Cement paste / [H.H. Bache, G.M. Idorn, P. Nepper-Christensen, L. Nielsen] // Highw.Res.Bd.Sp.Rept.. –1966. –No 90. – P. 74–154.
  77. Дворкін Л.Й. Ресурсозберігаючі матеріали та технологія виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій / Л.Й. Дворкін, В.Л. Шестаков// Вісник Рівненського ДТУ “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди ”. – 1999. – Вип.3. – С. 11–17.
  78. Sanytsky М. Сomposite cements for energy-saving concrete technologies / М. Sanytsky, Кh. Sobol, T. Markiv, W. Bialczak // Prаса zbiorowa “Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. - Czestochowa (Poland). – 2004. – P. 373–377.
  79. Глуховский В.Д. Грунтосиликаты / В.Д. Глуховский. – К:. Госстрой¬издат, 1959. – 125 с.
  80. Щелочные и щелочно-щелочноземельные гидравлические вяжущие вещества и бетоны / под ред. В.Д. Глуховского – К.: Вища школа, 1987. – 232 с.
  81. Соболь Х.С. Модифіковані композиційні цементи з додатками поліфункціональної дії : дис. ...доктора техн. наук : 05.17.11 / Соболь Христина Степанівна. – Львів., 2006. – 285 с.
  82. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків. – Львів: В-во Львівської полі¬техніки. – 2010. – 132 с.
  83. Салей А.А. Изучение влияния отходов горно-металлургического комплекса на формирование минералогического состава барийсодер¬жащих клинкеров и свойства цементов с их применени¬ем / А.А. Салей, Н.П. Пескова, И.В. Козырь // Металлургическая и гор¬но¬рудная про¬мыш¬ленность. – 2012. – № 7. – С. 274–277.
  84. Ubbriaco P. A study of the hydration of lime-pozzolan binders / P.Ubbriaco, F.Tasselli // Journal of Thermal Analysis. – 1998. – Vol.52. – P.1047–1054.
  85. Чистов Ю.Д. Разработка многокомпонентных минеральных вяжущих веществ / Ю.Д. Чистов, А.С. Тарасов // Журнал Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева. – 2003. – Т. XLVII, №4. – С. 12–17.
  86. Урханова Л.А. Силикатный кирпич неавтоклавного твердения / Л.А. Урханова, М.Е. Заяханов, Е.Д. Балханова // Строительные материалы. – 2006. – №9. – С. 8–10.
  87. Винниченко В.И. Энергетика химических реакций в системе СаО-SiO2-H2O / В.И. Винниченко, А.Ю. Крот, Д.В. Супряга, Н.Ю. Жукова // Науковий вісник будівництва. – 2010. – Вип.59. – С. 125–161.
  88. Облегченный тампонажный цемент для низкотемпературных скважин / В.П. Овчинников, В.Г. Кузнецов, А.А. Фролов [та ін. ] // Бурение и нефть. – 2004. – № 5. – С. 25–28.
  89. Безусадочные цементно-зольные композиции / Г.И. Овчаренко, Е.Ю. Хижинкова, Н. В. Музалевская [та ін.] // Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2010. – №9. – С. 73–75.
  90. Инженерно-геологические изыскания засоленных грунтов [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://stroyfirm.ru/articles/grunt.html.
  91. Шабанова Г.Н. Использование отходов химической промышленности для производства вяжущих материалов специального назначения // Г.Н. Шабанова, А.Н. Копсанова, О.В. Булычева // Зб. доп. всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2001. – Т.1. – С. 75–76.
  92. Моделирование результатов физико-химических исследований при анализе связи состава, структуры и свойств / Е.С. Шинкевич, А.В. Манжос, Н.В. Сидорова [ та ін. ] // Вісник ОДАБА. – Вип.12. – 2003. – С. 286–294.
  93. Шинкевич Е.С. Технологические особенности производства силикатных изделий неавтоклавного твердения / Е.С. Шинкевич, Е.С. Луцкин // Строительные материалы . – 2008 . – №11. – С. 15–18.
  94. Айлер Р.К. Химия кремнезема: Пер. с англ. / Р.К. Айлер . – М. : Мир, 1982. – Ч.1. – 416 с.
  95. Полак А.Ф. О механизме гидратации вяжущих веществ / А.Ф. Полак, Е.П. Андреева // Журнал прикладной химии. – 1984. – Т.57, № 9. – С. 1991–1996.
  96. Выродов И.П. Физико-химические основы процессов формирования прочности цементного камня и бетона / И.П. Выродов. – Краснодар.: Краснодар. политехн. ин-т.,1983. – 294с. – Деп. в ВНИИЭСМ, № 1071.
  97. Капранов В.В. Взаимодействие жидкой и твердой фаз в процессе гидратации цемента / В.В. Капранов // В кн.: Шестой международный конгресс по химии цемента. М.: Стройиздат. – 1976. – Т.2. – С. 19–24.
  98. Сычев М.М. Химия отвердевания и формирования прочностных свойств цементного камня / М.М. Сычев // Цемент. – 1978. – № 2. – С. 6.
  99. Шпынова Л.Г. Механизм гидратации алита / Л.Г. Шпынова, Н.В. Белов, М. А. Саницкий, В. И. Чих // ДАН СССР. – 1977. – Т.236, №1. – С. 168–171.
  100. Шпынова Л.Г. Особенности гидратации портландцемента при отрица¬тельных температурах / Л.Г. Шпынова, Н.В. Белов, Х.С. Соболь, М. А. Саниц¬кий // ДАН СССР. – 1979. – Т.245, №4. – С. 892–895.
  101. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво / [Р.Ф. Рунова, В.І. Гоц, І.І. Назаренко та ін.]. – К.: УВПК “ЕксОБ”. – 2008. – 360 с.
  102. Белов Н.В. Химия и кристаллохимия цементных минералов / Н.В. Белов, Е.Н. Белова // В кн. VI Междунар. конгр. по химии цемента, т. 1, М.: Стройиздат, 1976. – С. 19–24.
  103. Speziale S. Determination of the elastic constants of portlandite by Brillouin spectroscopy / S. Speziale, J. Reichmann, F. R. Schilling [et all] // Cem. and Concr. Res. – 2008. – N10. – V.38. – Р. 1148–1153.
  104. Коровяков В.Ф. Гипсовые вяжущие и их применение в строительстве / В.Ф Коровяков // Российский химический журнал . – 2003. – Т.XLVII, №4. – С. 18–25.
  105. Якимечко Я.Б. Вапняно-гіпсові в’яжучі з покращеними експлуатаційними характеристиками / Я.Б. Якимечко, М.А. Саницький // Будівельні матеріали та вироби. – 2012. – №5 (76). – С. 4–8.
  106. Бокий Г.Б. Кристаллохимия / Г.Б. Бокий ; изд. третье, перераб. и доп. – Наука, 1971. – 400 с.
  107. Федоров Н.Ф. Вяжущие вещества на основе окислов и окисных соединений / Н.Ф. Федоров, Л.В. Кожевникова // Краткие сообщения НТК ЛТИ им. Ленсовета. – 1970. – С. 34–36.
  108. Федоров Н.Ф. Введение в химию и технологию специальных вяжущих веществ / Н.Ф. Федоров , учебное пособие. Ч. 1. – Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1976. – 30 с.
  109. Якимечко Я.Б. Негашеная известь как компонент напрягающих цемен¬тов / Я.Б. Якимечко // Цемент и его применение. – 1999. – №4. – С.31–33.
  110. Методы электронной микроскопии минералов / [Грицаенко Г.С., Звягин Б.Б., Боярская Р.В. и др.]. – М.: Наука,1969. –311 с.
  111. Якимечко Я.Б. Електронно-мікроскопічні дослідження процесу гідратації оксиду кальцію / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Вісник НУ “Львівська політехніка”, Хімія, техн. речовин та їх застосування. – 2000. –№414 . – С. 65–59.
  112. Якимечко Я.Б. Деякі особливості твердіння вапняно-пуцоланових вяжучих в умовах обмеження розширення / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, м.Рівне. – 2000. – Вип.4. – С.85–91.
  113. Cычёв М.М. Диэлектрические измерения на ранних стадиях твердения мономинеральных вяжущих / М.М. Cычёв, Л. Б. Сватовская, В.Г. Шибалло // ЖПХ. – 1973. – Т.46, №6. – С. 1219–1223.
  114. Lõhmus, H.A Trend to the Production of Calcium Hydroxide and Precipitated Calcium Carbonate with Defined Properties / Hilja Lõhmus, Ahto Räni, Urve Kallavus and Rein Reiska // The Canadian Journal of Chemical Engineering. – 2002. – Vol. 80. – Р. 911–919.
  115. Лащенко Н.В. Твердофазовая гидратация воздушной извести / Н.В. Лащенко. – Строительные материалы, 1981. – №11. – С.31.
  116. Якимечко Я. Б. Некоторые особенности использования негашеной извести в ячеистых бетонах / Я. Б. Якимечко // Строительные материалы. – №6. –2006. – С. 26–27.
  117. Руденко О.В. Производство извести и энергозатраты в шахтных и во вращающихся печах / О.В. Руденко, О.И. Федорищев, В.А. Мартыненко // Строительство, материаловедение, машиностроение: серия: Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве: Сб. науч. трудов. Вып.4 . – 2009 . – С. 294–308.
  118. Якимечко Я.Б. Кінетичні параметри гідратації СаО в розчинах електролітів / Я.Б. Якимечко, В.А. Волошинець // Технології та дизайн. Електронне фахове видання . – 2012 . – №1 (2) . – 11 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_1/2012-1.html.
  119. Balcerowiak W. Phase analysis of high-calcium lime by TG / W. Balcerowiak // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 60 (2000). – P. 67–70.
  120. Киреев Ю.Н. О взаимодействии минералов портландцементного клинкера с растворами сахара / Ю.Н. Киреев , Л.Л. Нестерова, И.Г. Лугинина // Цемент и его применение. – №4. – 1999. – С. 19–21.
  121. Якимечко Я.Б. Дослідження гідратації оксиду кальцію в присутності сахарози / Я.Б. Якимечко, Л.Я. Паращук // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – №1(43). – С. 53–55.
  122. Мощанский Н.А. Представление о природе минеральных вяжущих на основе периодического закона Менделеева и учения о метастабильных состояниях. С.114 – 125 – В кн. Труды совещания по химии цемента. Под ред П.П. Будникова, Ю.М. Бутта, С.М. Рояка [та ін.]¬– М., Госстройиздат, 1956. – 518 с.
  123. Умань Н.И. Твердение цементных минералов при пониженных температурах / Н.И. Умань, Л.Б. Сватовская, В.П. Овчинникова // Цемент и его применение. – №5,6. – 1998. – С. 26–28.
  124. Якимечко Я.Б. Про механізм розширення негашеного вапна / Я.Б. Якимечко, Л.Я. Паращук, Н.І. Петровська // Вісник НТУ “ХПІ”, “Хімія, хімічна технологія і екологія”, 2010. – №22. – С. 114–120.
  125. Механизм гидратации и твердения [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://betony.ru/specialnie-cementy/mehanizm-gidratacii.php.
  126. Гуйтур В.И. Активатор цемента / В.И. Гуйтур // Строительные материалы и конструкции. –1991. – №4. – С.34.
  127. Кальеха Х. Расширение цементов и методы его определения / Х. Кальеха, Ц. Дель Олмо// VI Межд. конгр. по химии цемента. Доп.доклад . – М:. ВНИИЭСМ. – 1974. – 19 с.
  128. Chiotti P. Dissociation pressure and thermodynamic properties of Na2SiF6 /Р. Chiotti // Journal of the Less Common Metals. – Volume 80, Issue1. – 1981. – P. 97–104.
  129. Миркин Л.И. Рентгеноструктурный анализ / Л.И. Миркин. – М.: Наука, 1981. – 496 с.
  130. Galmarini S. Changes in portlandite morphology with solvent composition: Atomistic simulations and experiment / S. Galmarini, A. Aimable, N. Ruffray, P. Bowen // Cement and Concrete Research. – 2011. – V.41. – P. 1330–1338.
  131. Rodríguez-Navarro C. Binders in historical buildings:Traditional lime in conservation / Carlos Rodríguez-Navarro // Seminarios de la Sociedad Española de Mineralogía; Vol. 09, Bilbao, 27 de Junio de 2012 . – P. 91–112.
  132. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия: Учебное пособие / В.С. Урусов. – М.: Изд-во МГУ. – 1987. – 275 с.
  133. Sparavigna А.С. Ancient concrete works [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1110/1110.5230.pdf.
  134. Moore D. The Roman pantheon: the triumph of concrete / David Moore // University of Guam. Micronesian Area Research Center MARC/CCEOP. – 1995. – 239 p.
  135. Johansson Stig Pozzolanic activity of calcined moler clay / Stig Johansson, Per Just Andersen // Cem. and Concr. Res. – 1990. – V.20, №3. – Р. 447–452.
  136. Рунова Р.Ф. Использование пуцоланового цемента для решения неко¬торых проблем технологии товарного бетона / Р.Ф. Рунова, И.И. Руден¬ко, В.И. Гоц [та ін.] // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: Наук.-техн. зб. – 2005. – № 20. – С. 15–19.
  137. Liebig E. Pozzolanic activity of volcanic tuff and suevite: effects of calcination / E. Liebig, E. Althaus // Cement and concrete research. – 28, N. 4. – 1998. – P. 567–575.
  138. Нехорошев А.В. Теоретические основы технологии тепловой обра¬ботки неорганических строительных материалов / А.В. Нехорошев . – М.: Стройиздат, 1978. – 231 с.
  139. Сычева Л.И. Использование гипсосодержащих отходов в производстве строительных материалов и изделий / Л.И. Сычева, Е. Ю. Цепелева, Н.Б. Антоничева // ВНИИЭСМ. – М., 1985 – Вып. I. – 50 с.
  140. Мальований М.С. Перспективні шляхи утилізації фосфогіпсу / М.С. Ма¬льваний, С.І. Сеньків, Я.Б. Якимечко, Л.С. Сеньків // Хімічна промисловість України. – 1998. – №1. – С. 18–19.
  141. Опекунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів / В.В. Опекунов . – Киев: Изд. Дом “Академпериодика”, 2001. – 216 с.
  142. Якимечко Я.Б. Дослідження гідравлічної активності віброоброблених активних мінеральних компонентів / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Вісник ДУ ЛП “Хімія, техн. реч. та їх застосування” . – 1996. – №298 . – С. 154–156.
  143. Аввакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов / Е.Г. Аввакумов . – Новосибирск: Изд-во “Наука”, Сиб. отд., 1986. – 263 с.
  144. Карюхина Т.А. Химия воды и микробиология / Т.А. Карюхина, И.Н. Чурбанова . – М.: Стройиздат. – 1995. – 208 с.
  145. Alujevic V. Kinetic study of the hydrothermal reaction in CaO – quarts system / V. Alujevic, F. Berijak, F. Glasnovic // Cem. and Concr. Res. . – 1986. – V. 16, N5. – P. 695–699.
  146. Мироненко А.В. Механохімічна активація вяжучих властивостей кристалічних алюмосилікатів / А.В. Мироненко // Вісник Рівненського ДТУ “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” – Вип.4. – 2000. – С. 48–52.
  147. Саницький М.А. Вплив активаторів тверднення на властивості високовипаленого гіпсового в’яжучого з фосфогіпсу/ М.А. Саницький, П.В. Новосад, С.В. Королько // Матеріали науково-практичного семіна¬ру “Гіпс, техногенний гіпс, вироби на основі гіпсу та їх використання в житловому будівництві”. – Київ: 2004. – C. 39–44.
  148. Якимечко Я.Б. Про значення склоподібної складової у визначенні гідравлічної активності пуцоланів / Я.Б. Якимечко, Н.О. Ференц // Вісник ДУ “Львівська політехніка ”, “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 1998 . – №339. – С. 170–171.
  149. Сушицкий Э.Б. Разработка технологии и оптимизация рецептуры силикатного кирпича неавтоклавного твердения / Э.Б. Сушицкий, Т.А. Сушицкая // Вісник ОДАБА. –2003. – Вип. №12. – С. 268–271.
  150. Johansson Stig Pozzolanic activity of calcined moler clay / Stig Johansson, Per Just Andersen // Cem. and Concr. Res. – 1990. – V. 20, №3. – Р. 447–452.
  151. Martschuk V. Development of the microstructure of hardened cement paste with ultrafine cements and silica fume and with low water-binder ratios / V. Martschuk // ZKG. – 2000. – No.8. – Р. 478–485.
  152. Книгина Г.И. Строительные материалы из горелых пород / Г.И. Книгина . – М.: Стройиздат, 1966. – 207 с.
  153. Зубехин С.А. Безусадочный морозостойкий пуццолановый цемент / С.А. Зубехин, Б.Э. Юдович // Цемент. – №3. –1997. – С. 19–24.
  154. Рунова Р.Ф. Эффективность действия суперпластификаторов в бетон¬ных смесях на основе пуцоланового цемента / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.И. Гоц, П.С. Шилюк // Зб. НУВГП . – Рівне, 2005. – Вип. 13– С. 86–95.
  155. Рунова Р. Особливості будівельних сумішей, що виробляються в Україні / Р. Рунова, Ю. Носовський // Будівництво України. – 2000. – №1. – С. 23–26.
  156. Рунова Р. Ф. Грунтоцементы на основе топливных зол / Р. Ф. Рунова, М. А. Кочевых // Строительные материалы и конструкции. – №4, 1991.– С. 14–15.
  157. Butenuth C., De Freitas M.H. Cemically induced crack formation, an intermediate stage of rock weathering / C. Butenuth, M. H. de Freitas // Wissenschaft und Umwelt. – N4. – 1992. – Р. 261–266.
  158. Митюшин В.В. Минералообразование при гидротермальном тверде¬нии известково-алюмосиликатных вяжущих / В.В. Митюшин, Н.С. Никонова // Тр. Моск.хим.технол.ин-та. – 1988. – №53. – С. 50–56.
  159. Aghmaghani Asmaiel. Stabilitatsberiehunger rwise hen Tobermorit – Xonotlit – Wollastonit in Reinem System CaO/H2O/SiO2 // Diss. Dokt. Naturwiss. Fachbereich Erdur wiss. Univ. Hannover. – 1984. – P.75.
  160. Вентарис Р.В. Количественное определение тоберморита 11,3 А° в автоклавных силикатных материалах / Р.В. Вентарис, Р.В. Шаучюнас, К.И. Саснаускас // Сб. научн. тр. Лит. НИИ строит. и архит. – 1988. – №4. – С. 31–43.
  161. Zur Anregung von Naturanhydrit. Wtorow B., Fischer H.-B., Stark J. – 14. Internationale Baustofftagung (14. ibausil) 20.– 23. September 2000, Weimer. Bundesrepublik Deutschland, Band 1, P. 1069–1082, Vortrag.
  162. Ферронская А. В. Гипсовые материалы и изделия: Производство и применение: Справочник / ред. А. В. Ферронская, В. Ф. Коровяков, Л. Д. Чумаков. – АСВ, 2004. – 488 с.
  163. Якимечко Я.Б. Багатофазні гіпсові вяжучі для теплоізоляційних тинькувальних розчинів / Я.Б. Якимечко, Г.М. Баранець // ІІІ Міжн. Наук.-техн. конф. “Композиційні матеріали”, м.Київ, 9–11 червня 2004р.: тези доп. – С.76.
  164. Sebok T. The compressive strength of samples containing fly ash with high content of calcium sulfate and calcium oxide / T. Sebok, J. Simonik, K. Kulisek // Cement and concrete research. – Vol. 31, N. 7. – 2001. – P. 1101–1107 .
  165. Якимечко Я.Б. Механізм гідратації СаО в високоенергетичних розшир¬них системах / Я.Б. Якимечко // Технічні вісті. – 1999. – № 1(8), 2(9). – С. 71–74.
  166. Карякин А.В. Состояние воды в органических и неорганических соединениях (по инфракрасным спектрам поглощения) / А.В. Карякин, Г.А. Кривенцова . – М.: Наука, 1973. – 176 с.
  167. Якимечко Я. Про роль вапна в формуванні структури неавтоклавного газобетону / Я. Якимечко, Н. Петровська, С. Страшук, А. Мельник // Буд.м-ли, вироби та санітарна техніка. – 2009. – Вип.32. – С. 128–131.
  168. Кривенко П.В. Жаростойкий газобетон на основе щелочного алюмосиликатного связующего // П.В. Кривенко, Т.Ю. Ковальчук // Строительные материалы. – 2001. –№7. – С. 26–28.
  169. Накатзима С. Фосфогипс и современное производство фосфорной кислоты / С. Накатзима // Сэкко то Сэккай, №210. – М., 1987. – С. 317–322.
  170. Singh, M. Effect of Phosphates and Fluoride Impurities of Phosphogypsum on the Properties of Selenite Plaster/ М. Singh //Cement and Concrete Research. – N33 . – 2003. – Р. 1363–1369.
  171. Kazaliunas A. The study of neutralization of the dihydrate phosphgypsum impurities / A. Kazaliunas, V. Leskeviciene, B. Vektaris, Z. Valancius // Ceramics-Silikate. – № 50 (3). – 2006. – Р. 178–184.
  172. Водостойкий гранулят из фосфогипса для производства цемента / С.В. Писарев, А.В. Волженский, В.А. Приходько [та ін.]// Строительные материалы, 1991. – С.6.
  173. Якимечко Я.Б. Оптимізація параметрів синтезу високовипаленого гіпсу на основі фосфогіпсу / Я.Б. Якимечко, Г.М. Коваль // Вісник Одеської державної академії б-ва та арх. – 2005. – Вип. №20. – С. 383–388.
  174. Фишер Х.-Б. Влияние активаторов твердения на свойства природного ангидрита // ІІ Международное совещание по химии и технологии цемента. Обзорные доклады. Том 2. – г. Москва, РХТУ им. Менделеева, 4-8 декабря 2000. – С. 53–61.
  175. Sanytsky M.A. Modified composite gypsum binders based on phosphogypsum / M.A. Sanytsky, H.-B. Fischer, S.W. Korolko // Internationale Baustofftagung “Ibausil - 16”. Weimar – Bauhaus University Bundesrepublik Deutschland, Band – 1,2006. – Р. 19–22.
  176. Второв Б.Б. Оптимизация состава ангидритового вяжущего / Б.Б. Второв, Х.-Б. Фишер // Материалы Международной научно-технической конференции: Композиционные строительные материалы. Теория и практика, 2000 г. Часть 1. – Пенза, ПГАСА., 2000. – С .55–57.
  177. Плюснина И.И. Инфракрасные спектры силикатов / И.И. Плюснина. – М.: Изд. МГУ. – 1967. – 190 с.
  178. Федорчук Ю.М. Техногенный ангидрит, его свойства, применение / Ю.М. Федорчук. – Томск: ТГУ, 2003. – 108 с.
  179. Ottemann J. Über Ergebnisse und Probleme der Anhydritforschung / J. Ottemann // Silikattechnik. –1951. – Nr 1. – S. 5–9.
  180. Сычева Л.И. Влияние химических добавок на свойства ангидритового вяжущего/ Л.И. Сычева, О.А. Ткачева, В.В. Большов // II-е Междунар. Совещание по химии и технологии цемента, 4-8 дек. 2000г.: стендовые докл. Т.3. – М., 2000. – С. 309–311.
  181. Ануфриев Б.В. Получение и исследование строительных материалов на основе техногенних гипсосодержащих продуктов: дис. …канд. техн. наук: 05.17.11/ Б. В. Ануфриев. – Москва, 1986. – 179 с.
  182. Ферронская А.В. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций / А.В. Ферронская. – М.: Стройиздат, 1984. – 286 с.
  183. Сулимов Е.В. Вопросы твердения ангидритовых вяжущих / Е.В. Сулимов, М.А. Лапидус, М.С. Гаркави // Строительные материалы. – 1993. – №l. – С. 25–26.
  184. Якимечко Я.Б. Вплив негашеного вапна на властивості багатофазних гіпсових вяжучих / Я.Б. Якимечко , Г.М. Баранець, М.П. Волошин // Вісник НУ “Львівсь¬ка¬ політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2004. – №516. – С. 149–153.
  185. Будников П.П. Ангидритовый цемент / П.П. Будников, С.А. Зорин. – М.: Стройиздат, 1954. – 90с.
  186. Ткачева О.А. Гидратация и твердение ангидритового вяжущего на основе фосфогипса : дис. … канд. техн. наук : 05.17.11/ О.А.Ткачева. – Москва, 1997. – 189 с.
  187. Данильченко С.Н. Структура и свойства апатитов кальция с точки зрения биоминералогии и биоматериаловедения (обзор) / С.Н. Данильченко // Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка. – 2007. – №2. – С.33–59.
  188. Фенко Г.А. Влияние структурных напряжений на изменение прочности бетона во времени /Г.А. Фенко, А.Г. Фенко // Бетон и железобетон в Украине. – 2002. – №3. – С. 2–5.
  189. Кузнецова Т.В. Модифициров
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины