УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ІЗ ШКІРИ, ПОМ’ЯКШЕНОЇ ЕНЗИМАМИ : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХА ОБУВИ ИЗ КОЖИ, смягчения энзимами

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ІЗ ШКІРИ, ПОМ’ЯКШЕНОЇ ЕНЗИМАМИ
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХА ОБУВИ ИЗ КОЖИ, смягчения энзимами
 • Кол-во страниц:
 • 142
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


  На правах рукопису


  СТАЦЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ


  УДК 685.34.01:685.34.072  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ІЗ ШКІРИ, ПОМ’ЯКШЕНОЇ ЕНЗИМАМИ


  Спеціальність 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра  дисертації на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  д.т.н. проф. Злотенко Борис Миколайович  Київ 2013
  ЗМІСТ
  ВСТУП..........................................................................................................................5
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ШКІРИ ЕНЗИМАМИ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ФОРМУВАННЯ.............................10
  1.1. Структура та властивості ензимів......................................................................10
  1.2. Аналіз активності протеолітичних ензимів .....................................................13
  1.3. Використання ензимів у шкіряному виробництві............................................16
  1.4. Оцінка формування шкіри в технологічних процесах виробництва взуття...........................................................................................................................29
  1.5. Аналіз моделі формування заготовки верху взуття за допомогою методу кінцевих елементів у сучасних комп’ютерних системах автоматизованого проектування і розрахунку ......................................................................................32
  Висновки до 1 розділу...............................................................................................35
  Постановка задач досліджень...................................................................................36
  РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИРОБНИЦТВІ ШКІРИ ТА ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЗИМІВ....................................................................................................................37
  2.1. Аналіз взаємодії шкури і ензимів Bacillus Sp. та Chemizym BH....................37
  2.2. Визначення закономірностей технологічного процесу формування виробів.........................................................................................................................42
  2.3. Аналіз використання математичної моделі затяжки верху взуття на колодці за допомогою програмного забезпечення САПР....................................................46
  Висновки до 2 розділу...............................................................................................52
  РОЗДІЛ 3 ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ЕНЗИМІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ШКІРИ ...............................................54
  3.1. Аналіз структурних перетворень та зміни хімічного складу шкіряних зразків методом інфрачервоної спектроскопії.....................................................................55
  3.2. Оцінка активності дії ензимів............................................................................56
  3.3. Встановлення параметрів питомого об’єму пор шкіри ..................................59
  3.4. Визначення релаксаційно-деформаційних властивостей шкіри.....................62
  3.5. Дослідження впливу ензимів на м’якшення шкіри та встановлення закономірностей деформації шкіри в процесі затяжки верху взуття...........................................................................................................................65
  Висновки до 3 розділу...............................................................................................67
  РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЗИМІВ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ШКІРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАНЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ.......................................................................................................................69
  4.1. ІЧ-спектроскопічні та мікроскопічні дослідження структури шкіри обробленої ензимами………….................................................................................69
  4.2. Експериментальне дослідження впливу дії ензимів на властивості субстрату колагену.......................................................................................................................74
  4.3. Вплив дії ензимів на вологообмінні властивості шкіри............................................................................................................................84
  4.4 Дослідження впливу ензимів під час м’якшення на фізико-механічні властивості шкури......................................................................................................88
  4.5. Експериментальні дослідження процесу формування....................................90
  Висновки до 4 розділу...............................................................................................93
  РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ЗІ ШКІРИ, ПОМ’ЯКШЕНОЇ ЕНЗИМАМИ................................................................................96
  5.1. Використання ензимів для впливу на колаген.................................................96
  5.2. Використання ензимів під час процесу м’якшення шкіри..............................98
  5.3. Застосування ензимів для отримання заданого питомого об’єму пор шкіри..........................................................................................................................100
  5.4 Обробка шкіряної сировини.............................................................................102
  5.5 Визначення пластичності шкіряної голини...................................................104
  5.6. Розрахунок технологічних параметрів процесу формування.......................108
  Висновки до 5 розділу.............................................................................................116
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.........................................................................................119
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................121
  ДОДАТОК А Експериментальні дані відносної в’язкості субстрату колагену……………………………………………………………………….…..132
  ДОДАТОК Б Статистична обробка результатів експериментальних досліджень визначення залежності між деформацією та навантаженням верху взуття при його одновісному розтягу на моделі колодки………….…………………....…..134
  ДОДАТОК В Акт впровадження результатів дисертаційної роботи на підприємстві ВАТ «Оксамит»……………………………………………………136
  ДОДАТОК Г Акт впровадження результатів дисертаційної роботи в навчальний процес кафедри технології шкіри та хутра КНУТД………………………...…..139
  ВСТУП

  На сьогоднішній день велика кількість різних міжнародних виробників взуття постійно намагаються вдосконалити свої технологічні процеси для виготовлення якісної продукції. Жорстка конкуренція ринкових відносин потребує від вітчизняних виробників взуття покращувати свої технології, щоб зайняти та утримувати свою нішу у даній галузі промисловості. Тому перед виробниками стоїть завдання постійного вдосконалення технологічних процесів з метою покращення експлуатаційних властивостей готових виробів, зниження витрат енергії та матеріалів.
  Актуальність теми. Сьогодні існують натуральні шкіри для виготовлення верху взуття, які не завжди забезпечують необхідну йому формостійкість та еластичність. Забезпечити комфортність взуття та зменшити його тиск на стопу можливо лише за умови використання шкіри, пом’якшеної на стадії виготовлення і здатної до значних деформацій в процесі формування та під час експлуатації.
  У свою чергу, деформаційні властивості такої шкіри повинні бути враховані при визначенні зусиль затягування на колодці з метою запобігання її перевитратам та пошкодженню.
  Для того, щоб вирішити ці практичні задачі, необхідно удосконалити як процес м’якшення шкіри, а саме покращити її структуру та деформаційні властивості, так і процес формування заготовок верху взуття з неї при затягуванні на колодці.
  Позитивний вплив на властивості шкіри можуть здійснювати ензими, які використовуються в технологічному процесі виготовлення шкіри, що в подальшому покращує процес формування верху взуття.
  Проте механізм цього впливу і закономірності процесів виготовлення виробів з отриманих таким чином матеріалів на сьогодні ще не достатньо вивчені.
  Отже, вдосконалення технологічних процесів м’якшення шкіри та формування верху взуття є актуальною науково-технічною задачею, вирішення якої дозволить покращити якість готової продукції у шкіряній та взуттєвій галузях виробництва.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до напряму науково-дослідної роботи Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) Н/н 3.3.1.-13 «Розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини» у рамках науково-дослідної роботи «Наукові основи модифікації біополімерів під дією активованих водних систем у виробництві шкіри та хутра» (шифр 16.02.16 ДБ, відповідно до плану НДР МОН України, номер ДР 0109U002469).
  Мета і задачі дослідження: Мета дисертаційної роботи полягає в удосконаленні технологічного процесу формування верху взуття із шкіри з покращеною структурою та деформаційними властивостями, отриманої при використанні ензимів на стадії м’якшення голини.
  Для досягнення поставленої мети було визначено і вирішено такі задачі:
   обґрунтування доцільності використання ензимів в процесах шкіряного і взуттєвого виробництв для покращення якості готових виробів;
   встановлення залежностей в’язкості водних розчинів білкового субстрату від концентрації та часу дії ензимів;
   визначення впливу ензимів на структуру та деформаційні властивості шкіри;
   встановлення залежностей деформацій шкіри від прикладених зусиль при затягуванні на колодці;
   розробка практичних рекомендацій по вдосконаленню процесу формування деталей верху взуття, виготовлених із шкіри, пом’якшеної ензимами.
  Об’єкт дослідження – процес виготовлення взуття з деталями верху із нових натуральних шкір.
  Предмет дослідження – удосконалення процесу формування верху взуття із шкіри, пом’якшеної з використанням ензимів.
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використовувались фундаментальні положення технології шкіряного і взуттєвого виробництв, сучасні методи дослідження комплексу властивостей матеріалів (термогравікалориметрії, капілярної віскозиметрії), методи математичного, комп’ютерного моделювання, статистичні методи планування та аналізу експерименту.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що теоретично та експериментально обґрунтовано вдосконалення процесів м’якшення шкіри ензимами та формування верху взуття з її використанням.
  При цьому вперше:
   встановлені закономірності процесу м’якшення натуральної шкіри ензимами Bacillus Sp. та Chemizym BH;
   визначені залежності деформаційних властивостей шкіри від технологічних параметрів процесу її виготовлення з використанням ензимів;
   розроблена математична модель формування при затягуванні на колодці верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами;
   встановлені залежності між деформаціями заготовки верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами, і зусиллями формування.
  Новизна отриманих результатів підтверджена 2 патентами України на корисні моделі
  Галузь застосування результатів розробки – підприємства легкої промисловості.
  Практичне значення отриманих результатів:
   на основі встановлених закономірностей дії ензимів на колаген визначені раціональні технологічні параметри м’якшення шкіри з покращенням її структурних показників та деформаційних властивостей;
   розроблено рекомендації для визначення технологічних параметрів процесу формування верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами, при затягуванні заготовок на колодці;
   запропоновано спосіб визначення пластичності шкіряної голини (Пат. України № 77317);
   запропоновано спосіб обробки сировини у шкіряному виробництві на основі використання ензимів (Пат. України № 75108);
   розроблена та прийнята до впровадження на ВАТ «Оксамит», м. Київ, технологія виготовлення шкіри, з використанням ензимів (акт впровадження від 26.12.2012 р.);
   отримані результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри технології шкіри та хутра КНУТД при викладанні дисципліни «Хімія і технологія шкіри та хутра» студентам 3-4 курсів, що навчаються за спеціальністю 7(8).05130112 – технології обробки шкіри та хутра (акт впровадження від 22.05.2013 р.).
  Особистий внесок здобувача полягає у постановці основних задач, розробці математичних моделей, плануванні експериментів, проведенні експериментальних досліджень по вивченню комплексу властивостей матеріалів шкіряного та взуттєвого виробництв, обробці й аналізі одержаних результатів та формулюванні висновків. Теоретичні розробки, наукові ідеї та практичні рекомендації, що містяться в роботі, одержані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи були розглянуті та отримали позитивну оцінку на, VIIІ Українсько-Польській конференції молодих науковців "Механіка та інформатика" (м. Хмельницький, 2011р.), international scientific and technical conference «IV Ukrainian-Polish scientific dialogue», (Jaremche, 2011), міжнародній науковій конференції "Новітні технології в текстильній промисловості" (м. Хмельницький, 2012 р.), всеукраїнських наукових конференціях молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (м. Київ, 2012, 2013 рр.)
  Дисертація була розглянута повністю і здобула позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри конструювання та технології виробів із шкіри (м. Київ, 2012 р.), міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, 2013 р.) та фаховому науковому семінарі Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 2013 р).
  Публікації. Основні положення і результати дисертації опубліковані в 12 друкованих працях, серед яких 5 статей у провідних фахових наукових виданнях, затверджених МОН України (з них 2 без співавторів), 5 тез доповідей на наукових конференціях, 2 патенти України на корисну модель.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. На основі комплексу теоретичних та експериментальних досліджень вирішена важлива науково-технічна задача обґрунтування доцільності використання ензимів в технологічних процесах м’якшення шкіри, та визначені технологічні параметри цих процесів, що забезпечують покращення структури та деформаційних властивостей шкіри, і удосконалення процесу формування верху взуття з неї.
  2. Спираючись на результати експериментальних досліджень встановлені залежності в’язкості водних розчинів білкового субстрату від концентрації та часу дії ензимів Bacillus Sp. та Chemizym BH. Визначені раціональні параметри процесу м’якшення шкіри ензимами, наприклад для розглянутих випадків: концентрація та тривалість дії ензиму Bacillus Sp. становить 0,03%, та 30 хв., а для ензиму Chemizym BH – 0,04%, та 40 хв. відповідно.
  3. На основі отриманих термограм сушіння визначено, що використання ензиму Вacillus Sp. дозволяє збільшити питомий об’єм ультрамікропор шкіри в порівнянні з іншими ензимами, наприклад для виконаних експериментальних досліджень м’якшення шкіри опойку мокро-соленого методу консервування вказане збільшення становить 24 % в порівнянні з використанням ензиму Сhemizym BH (після використання ензиму Вacillus Sp. питомий об’єм становить 10,6·10–5 м3/кг, а після Сhemizym BH – 8,1·10–5 м3/кг).
  4. Виконані дослідження релаксаційно-деформаційних характеристик показали, що обробка шкіри ензимом Bacillus Sp. призводить до збільшення її деформації при розтяганні, яке для розглянутого випадку становило 30%, в порівнянні з традиційною технологією використання ензиму Chemizym BH.
  5. Створена математична модель процесу формування верху взуття та з її використанням встановлені залежності деформації шкіри, пом’якшеної ензимами, від прикладених зусиль при затягуванні на колодці, при цьому показано, що різниця між аналітично розрахованими та експериментальними залежностями не перевищує 15 %.
  6. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу формування верху взуття зі шкіри пом’якшеної ензимами дозволило визначити деформацію досліджуваного зразка в залежності від прикладеного зусилля. В результаті встановлено, що деформування шкіри пом’якшеної ензимами дозволяє зменшити розмір деталей верху, у розглянутому випадку це зменшення на середніх та пучкових ділянках заготовки складає 0,024 м при зусиллі затягування 50 Н.
  7. Результати дисертаційної роботи впроваджені у виробництво на ВАТ «Оксамит», м. Київ (акт впровадження від 26.12.2012 р.), з очікуваним річним економічним ефектом 2250 грн. при виробництві 100 м2 шкіри в цінах 2012 року, і навчальний процес кафедри технології шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну (акт впровадження від 22.05.2013 р.).


  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Шестакова И. С. Ензимы в кожевенном и меховом производстве / И. С. Шестакова, Л. В. Моисеева, Т. Ф. Миронова. – М. : Легпромбытиздат, 1990. - 128 c.
  2. A. Crispim and M. Mota, "Unharing with enzymes", Journal of the leather Technologists and Chemists, Vol. 87, 2003, pp. 198.
  3. P. Bajpai, "Applications of enzymes in the pulpand paper industry", Biotechnol. Prog., 1999, Vol. 15, pp. 147–157.
  4. Страйер Л. Биохимия. / Л. Страйер, Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. - 13, 104-130 c.
  5. K. Buchholz and P.B. Poulson, "Overview of History of Applied Biocatalysis", in: Applied Biocatalysis, A.J.J. Straathof, P. Adlercreutz,(Eds.), Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 2000, pp. 1–15
  6. E. Buchner, Alkoholische Gährung ohne Hefezellen. Ber. D. Chem. Ges., 1897, pp. 30, 117–124.
  7. Alexander, "Enzymes in the tannery: catalysts for progress?", World Leather,1989 Augustlseptember, pp. 38.
  8. E. Montoneri, G. Rizzi, A. Rizzi, et al, "Hydrolysis of tannery wastes to protein meal for animal feedstuffs: a process and product eva1uation", J. Chem. Tech. Biotechnol., 1994, pp. 59, 91.
  9. M. Taylor, Enzymes assist recovery of chrome and high-value protein from shavings, World Leather, 1994, November, pp. 38.
  10. L. F. Cabeza, M. M. Taylor, E. M. Brown, et al, "Isolation of protein products from chromium-containing leather waste using two consecutive enzymes and purification of ñnal chromium product: pilot plant studies", J. .S`oc. Leather Technol. Chem., 1998, pp. 14,83.
  11. Андреєва О. А. Фізика та хімія протеїнів / О. А. Андреєва, Підручник. - К.: КНУТД, 2003.-224с.
  12. M.E. Bruins, M. Strubel, J.F.T. van Lieshout, A.E.M. Janssen, R.M. Boom, "Oligosaccharide snthesis by the hyperthermostable β-glucosidase from Pyrococcus furiosus: kineticsand modelling", Enzyme. Microb. Technol., 2003, pp. 3–11, 33.
  13. K. Buchholz, P.B. Poulson, "Overview of History of Applied Biocatalysis", in: Applied Biocatalysis, A.J.J. Straathof, P. Adlercreutz,(Eds.), Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 2000, pp. 1–15
  14. E. Buchner, "Alkoholische Gährung ohne Hefezellen". Ber. D. Chem. Ges., 1897, pp. 30, 117–124.
  15. E. Buchner, "Über zellfreie Gährung", Ber. D.Chem. Ges., 1898, pp. 31, 568–574.
  16. S. W. Carleysmith, M.D. Lilly, "Deacylation of benzylpenicillin by immobilised Penicillin acylase in a continuous four-stage stirred-tank reactor", Biotechnol. Bioeng., 1979, pp. 21,1057–1073.
  17. T.R. Cech, "Catalytic RNA: Structure and mechanism", Biochem. Soc. Trans., 1993, pp. 21,229–234.
  18. W.C. Clark, N.M. Dickson, "Sustainable science: The emerging research programm", Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2003, pp. 100, 8059–8061
  19. J. S. Fruton, P.R. Srinivasan, J.S. Fruton, and J.T. Edsall, "The Origins of Modern Bio-chemistry", (Eds.), New York Academy of Sciences, New York, 1979, pp. 1–18.
  20. R.L. Fuchs, J. Astwood, "Allergenicity Assessment of foods derived from genetically modified plants", Food Technol., 1996, pp. 83–88
  21. A. Hassan, S. Richter, "Closed loop management of spent catalysts in the chemical industry". Chem. Eng. Technol., 2002, pp. 25, 1141–1148
  22. A. Illanes, L. Wilson, L. Raiman, "Design of immobilized enzyme reactors for the continuous production of fructose sirup from whey permeate", Bioprocess. Eng., 1999, pp. 21, 509–551.
  23. B. Jank, A.G. Haslberger, "Improved evaluation of potential allergens in GM food", Trends Biotechnol., 2003, pp. 21, 249–250.
  24. S.L. Neidleman, "Enzymes in the food industry: a backward glance", Food Technology,1991, pp. 45, 88–91
  25. A.Payen, F. Stohmann and C. Engler, "Handbuch der technischen Chemie", (Eds.),Vol. II, E. Schweizerbartsche Verlags-buchhandlung, Stuttgart, 1874, p.127.
  26. Варбанець Л.Д. Протеолітичні ензими мікроорганізмів та методи їх дослідження./ Л.Д. Варбанець, О. В. Мацелюх. – Київ : 2008. – 108 с.
  27. T.C. Thorstensen, "Practical Leather Technology", Robert E. Kreiger Publishing Company, Malabar, Florida, 1985, pp. 20-40
  28. Hannigan, M.V., Happich, M_L., jones, Windus, W. and Naghski, j. jALCA, 63, 522 (1968).
  29. R.S. Andrews, M. j. Dempsey, Soc. Leather Technol. Chem., 1967, pp. 51, 247.
  30. RG. Lennox, Council for Sci. and Indust. Res. Australia, Bulletin No. 184, 1945, pp. 45.
  31. A. Payen, J.F. Persoz, "Mémoire sur la diastase, les principaux produits de sesréactions, et leurs applications aux arts industriels", Annales de Chimie et de Physique, 1833, 2me Série pp. 53, 73–92.
  32. P.H. Raven, "Science, sustainability, and the Human Prospect", Science, 2002, pp. 297,954–958.
  33. A. Straathof, S. Panke, A. Schmid, "The production of fine chemicals by biotransformations", Curr. Opin. Biotechnol., 2002, pp. 13, 548–556
  34. T. Tosa, T. Mori, N. Fuse, I. Chibata, "Studies on continuous enzyme reactions. Enzymatic properties of DEAE-Sepharose Aminoacylase complex", Agr. Biol. Chem., 1969, pp. 33, 1047–1056.
  35. K.T.W. Alexander, D. R. Corning, N. J. Cory, et al. “Environmental and Safety Issues⎯Clean Technology and Environmental Auditing” [J]. J.Soc. Leather Technol. Chem., 1991, 76(1), pp. 17−23.
  36. M. Sivaparvathi, K. Suseela, S.C. Nanda “Prification and Properties of Pseudomonas Aeruginosa Protease Causing Hydrolysis of Chrome Shaving” [J]. Leather Sci., 1986, 33(11), pp. 303−307.
  37. M.M. Taylor, E.J. Diefendorf, G.C. Na, “Enzymic Treatment of Chrome Shavings” [J]. J. Am. Leather Chem. Assoc., 1990, 85(9), pp. 261−282.
  38. L.F. Cabeza, M.M. Taylor, E.M. Brown, et al. “Use of Tryptec Enzyme Preparations in Treatment of Chrome Shavings” [J]. J. Am. Leather Chem. Assoc., 1999, 94(7), pp. 268−287.
  39. K. Lalitha, K. R. Swaminathan, R.P. Bai, “Kinetics of Biomethanation of Solid Tannery Waste and the Concept of Interactive Metabolic Control” [J]. Appl. Biochem. Biotechnol., 1994, Vol. 47(1), pp. 73−87.
  40. R. B. Choundhary, A. K. Jana, M.K. Jha, “Enzyme technology applications in leather processing” Indian Journal of Chemical Technology, 2004, Vol. 11, pp. 659-671.
  41. Justa Širvaitytė, Virgilijus Valeika, Kęstutis Beleška, Violeta Valeikienė, “Bating of pelts after deliming with peracetic acid” Proc. Estonian Acad. Sci. Chem, 2006, Vol 55, pp. 93-100.
  42. Altan Afsar, Fatma Cetinkaya, “Studies on the degreasing of skin by using enzyme in liming process” Indian Journal of Chemical Technology, 2008, Vol. 15, pp. 507-510.
  43. M.M. Taylor, D.G. Bailey, S.H. Feairheller, “A review of the uses of enzymes in the tannery”, J Am Leath Chem Assoc, 1987, Vol. 82, pp. 153–165.
  44. H. Purushotham, S. Malathi, P.V. Rao, C.L. Rai, M.M. Immanuel, K.V. Raghavan, “Dehairing enzyme by solid–state fermentation”, J Soc Leath Technol Chem, 1996, Vol. 80, pp. 52–56.
  45. C. Barthomeuf, H. Pourrat, A. Pourrat, “Collagenolytic Activity of a New Semi-alkaline Protease from Aspergillus niger” [J]. J. Ferment. Bioeng., 1992, Vol. 73(3), pp. 233−236.
  46. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. / А.Г. Касаткин : М. – 1961. - 240-261 с.
  47. Ярецкас Г. И. Испытание смеси липаваморина ГЗХ и протосубтилина ГЗХ для обработки свиного кожевенного сырья. Выпуск 2, Вильнюс, 1975, - с. 179-192.
  48. Диксон М., Фермнты / М.Диксон, Э. Уэбб: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. -Т. 1 - 392 с.
  49. Дюга Г. Биоорганическая химия. Химические подходы к механизму действия ензимов / Г. Дюга, К. Пенни: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – с. 189-257.
  50. Михеева Е.Я. Справочник обувщика (Технология)/ Е.Я. Михеева, Т.П. Швецова и др. - М.: Легпромбытиздат, 1989. 416 с.
  51. Зыбин Ю.П. Технология изделий из кожи / Ю. П. Зыбин, Д. И. Анохин, Ю.М. Гвоздев и др.; под ред. Ю.П. Зыбина. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 464 с.
  52. Зыбин Ю. П. Материаловедение изделий из кожи / Ю.П. Зыбин, А.А. Авилов, Ю.М. Гвоздев, Н.В. Чернов – М.: Легкая индустрия, 1968. – 384 с.
  53. Адигезалов Л.И.–О. Исследование влияния некоторых гигротермических факторов на процесс тепловой фиксации формы комбинированным методом: дис. … канд.. техн. наук / Лев Искандер-Оглы Адигезалов. – Л., 1967. –217 с.
  54. Куприянов М. П. Деформационные свойства кожи для верха обуви / М. П. Куприянов - М.: Легкая индустрия, 1969. – 248 с. – (Монография).
  55. Анохин Д. И. Исследование формовочных свойств заготовок верха обуви. Сообщение 3. Связь между тягучестью обувных материалов и системой их при параллельно-последовательном соединении / Д.И. Анохин, Ю. П. Зыбин, Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности. – 1961. – № 2. – С. 67-72.
  56. Зыбин Ю. П. Общее в механических свойствах кож для верха обуви и ткани / Ю. П. Зыбин; Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности – 1963. – № 6. – С. 9–19
  57. Данилов Е.Н. Растяжение заготовки на обувной колодке / Е. Н. Данилов, В.Н. Гарбарук ; Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности – 1972. – № 5. – С. 86–89.
  58. Кавказов Ю.Л. Взаимодействие кожи с влагой. / Ю.Л. Кавказов. – М.: Гизлегпром, 1952. – 319 с.
  59. Ратаутас А.С. Некоторые закономерности деформации кожи при растяжении / А. С. Ратаутас, Н.Ю. Маяускене. Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности – 1970. – № 4. – С. 39–44
  60. Инкаров Б. Г. Исследование закономерностей изменения сил внешнего трения при формовании верха обуви / Б.Г. Инкаров, Г.А. Пискорский. Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности – 1971. – № 5. –145–150 c.
  61. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. / В. Н. Малюх — М.: ДМК Пресс, 2010. — 192 с.
  62. Жаров А.Н. Исследование деформаций деталей при формовании на сферу, как на элемент обувной колодки. / А.Н. Жаров автореферат дис. канд. техн. наук - М., 1968.
  63. Козлов А.З. Исследование деформаций заготовок верха обуви при формовании и расчет параметров затяжных машин. / А.З. Козлов. автореферат дис. канд. техн. наук — М., 1979.
  64. Коваль Ю.И. Исследование напряженно-деформированного состояния деталей обувной заготовки и совершенствование рабочих органов затяжных машин / Ю.И. Коваль. - автореферат дис. канд. техн. наук.-М., 1982.
  65. Листвин К.В. Взаимодействие системы колодка-заготовка-клещи при формировании верха обуви: автореферат дис. канд. техн. наук : 05.02.13 - Машины и агрегаты легкой пром-сти / К.В. Листвин ; КТИЛП. - К. : КТИЛП, 1991. - 22 с.
  66. Дружинский И.А. Сложные поверхности: Математическое описание и технологическое обеспечение. / И.А. Дружинский. Справочник – Л.: Машиностроение, 1985. – 263 с
  67. Инкаров Б.Г. Исследование закономерностей изменения сил внешнего трения при формовании кожаного верха обуви. / Б.Г. Инкаров. автореферат дис. . канд.техн.наук, Киев: КТИЛП, 1973
  68. Замарашкин Н.В. Исследование закономерностей формообразования, точности изготовления, создание способов и средств проектирования, обработки, контроля колодок и деталей обуви / Н.В. Замарашкин. Автореф. Дисс.д.т.н., Л., ЛИТЛП, 1977.
  69. Фукин, В. А. О математической модели поверхности колодки / В.А. Фукин [и др.]; Кожевенно-обувная про-сть – 1979 – № 7–53–55 c.
  70. Бабаков В.В. О применении кривых 2-го порядка при проектировании и задании сложных поверхностей. / В.В. Бабаков – М., Техн.эстетика, 1966, №5, с.28-33; №8, с.26-30; №9, с.12-16; №10, с.12-16.
  71. Шаповал Н.И., Применение кинематического метода для проектирования поверхности колодки. / Н.И. Шаповал, К.В. Листвин. – Прикладная геометрия и инженерная графика. – Киев, №28, с.119.
  72. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы / Р. Галлагер: Пер. с англ. — М.: Мир, 1984
  73. Деклу Ж. Метод конечных элементов / Ж. Деклу: Пер. с франц. — М.: Мир, 1976
  74. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич — М.: Мир, 1975.
  75. Зенкевич О., Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган /: Пер. с англ. — М.: Мир, 1986
  76. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов / Л. Сегерлинд — М.: Мир, 1979. — 392 С.
  77. Алямовский А.А. Инженерный анализ методом конечных элементов / А.А. Алямовский, – М.: ДМК Пресс, 2004.
  78. Алямовский А.А. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский – М.: СПб БХВ-Пертербург, 2005.
  79. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. / О. Зенкевич – М.: Мир, 1975
  80. Данилкович А. Г. Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів: монографія: монографія / А. Г. Данилкович, І. М. Грищенко, В. І. Ліщук [та ін.] ; за ред. А. Г. Данилковича. – К. : Фенікс, 2012. – 344 с.
  81. Ліщук В. І. Екологічно орієнтовані технології відмочувально-зольних процесів у виробництві шкіри / В. І. Ліщук, А. Г. Данилкович, О. Г. Жигоцький // Легка промисловість. – 2011. – № 4. – с. 35-37.
  82. Злотенко Б. М. Екологічно чисті технології легкої промисловості на основі використання активованих водних розчинів / Б. М. Злотенко, А. Г. Данилкович, О. А. Матвієнко [та ін.] // Вісник КНУТД. – 2008. – № 1. – С. 127-130.
  83. Патент на КМ №60836 Україна МПК С14С1/00. Спосіб відмочування хутрової сировини / Савченко Г. В., Злотенко Б. М, Матвієнко О. А., Цимбаленко О. П., Данилкович А. Г. ; власник Київський національний університет технологій та дизайну №U201015801 ; заявл. 27.12.2010. Опубл. 25.06.2011. Бюл. №12.
  84. Куртов В. Д. Об удивительных свойствах электроактивированной воды / В. Д. Куртов – К. : НПФ «ЭкоВод», 2007. – 236 с.
  85. Технологические рекомендации по использованию добавки Гелиос [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tomig.com.ua/products/gelios_11
  86. Петровский Б.В. Популярная медицинская энциклопедия / Б.В. Петровский и др. - М. : Советская энциклопедия, 1979. - 704.
  87. Злотенко Б. М. Використання електроактивованих водних середовищ у взуттєвому виробництві [Текст] : моногр. : для аспірантів та студ. спец. "Проектування взуття та галантерейних виробів" / [Б. М. Злотенко, Г. В. Савченко, О. А. Матвієнко] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Кафедра, 2012. - 143 с.
  88. Зыбин А.Ю. Двухосное растяжение материалов для верха обуви / А.Ю. Зыбин - М.: Легкая индустрия, 1974.- 119 с.
  89. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия / А. Смит - Мир – 1982.
  90. Беллами Л. Инфракрасные спектры молекул / Л. Беллами Пер. с англ. – М.: Иностр. л-ра, 1957. – 444 с.
  91. Буланин М. О. Спектроскопия взаимодействия молекул / М. О. Буланин – Л.: ЛГУ, 1970. – 192 с.
  92. Чиргадзе Ю.Н. Инфракрасные спектры и структура полипептидов и белков / Ю.Н. Чиргадзе – М.: Наука, 1965. – 136 с.
  93. Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия: ГОСТ 9070-75 действующий
  94. Waterproof EcoTestr pH 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.4oakton.com/proddetail.asp?prod=354&parent=2&value=detail
  95. Горбачов А. А. Основи створення сучасних технологій виробництва шкіри та хутра / Горбачов А. А., Кернер С. М., Андрєєва О. А., Орлова О. Д. . – К.: КНУТД, 2007. – 190 с.
  96. Наукові основи енергоресурсозбереження в тепломасообмінних процесах виробництва товарів широкого вжитку: Звіт про НДР (заключний) / Київський нац. у-т технологій та дизайну. – № ДР 0100U003054. – К., 2003. – 152 с.
  97. Луцык Р. В. Разработка методов оценки, изучение и анализ взаимосвязи тепломасообменных и физико-механических свойств материалов, применяемых в легкой промышленности: автореф. дис. … доктора техн. наук: 05.19.01 / Луцык Ростислав Владимирович. – К., 1987. – 540 с.
  98. Злотенко Б. М. Екологічно чисті технології легкої промисловості на основі використання активованих водних розчинів / Б. М. Злотенко, А. Г. Данилкович, О. О. Романюк [та ін.] // Вісник КНУТД. – 2008. – №1 (38). – с. 127-130.
  99. Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Методы механических испытаний: ГОСТ 22596-77. – [Действующий с 1979-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 16 с. – (Государственный стандарт союза ССР).
  100. Данилкович А.Г. Технологія і матеріали виробництва шкіри / Данилкович А.Г., Мокроусова О.Д., Охмат О.А. – К.: Фенікс, 2009, - ст.. 370-371
  101. Ахматов А.С. Лабораторный практикум по физике: Учеб. пособие для студентов втузов / А.С. Ахматов, В.М. Андреевский, А.И. Кулаков и д.р.; Под ред.. А.С. Ахматова. – М.: Высш. школа, 1980. – с. 131.
  102. Малкин А.Я. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения. / А.Я. Малкин, А.Е. Чалых. – М.: Химия, 1979. – с. 6-73.
  103. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа / А.К. Мановян, Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Химия, 2001. - с. 123
  104. Луцик Р. В. Тепломассообмен при обработке текстильных материалов / Р. В. Луцик, Э. С. Малкин, И. И. Абаржи, – К. : Наукова думка, 1993. – 344 с.
  105. Пат. 75108 Україна, МПК С 14 С 3/00. Спосіб обробки хутрової сировини / Стаценко Д.В.; Романюк О.О.; Данилкович А.Г.; Цимбаленко О.П.; Злотенко Б.М.; Матвієнко О.А.; Скідан В.В.; заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u 201204343 ; заявл. 06.04.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. №22.
  106. Злотенко Б.М. Використання електроактивованих водних середовищ у взуттєвому виробництві / Б.М. Злотенко та ін. – К.: КНУТД, 2012 – 57-58, 144 c.
  107. Данилкович А. Г. Технологія і обладнання шкіряно-хутряного виробництва : навчальний посібник / А. Г. Данилкович, В. І. Ліщук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Фенікс, 2007. – 312 с.
  108. Пат. 77317 Україна, МПК С 14 С 11/00. Спосіб визначення пластичності шкіряної голини / Стаценко Д.В.; Романюк О.О.; Данилкович А.Г.; Цимбаленко О.П.; Злотенко Б.М.; Матвієнко О.А.; заявник та власник Київський національний університет технологій та дизайну. - № u 201208903; ; заявл. 18.07.2012 ; опубл. 11.02.2013, Бюл. №3.
  109. Михайлов А. Н. Химия и физика коллагена кожного покрова / А. Михайлов – М. : Легкая индустрия, 1980. – 232 с.
  110. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство / В.П. Прохоренко. — М.: ООО ≪Бином-Пресс≫, 2004 г. 71-153 с.
  111. Тику Ш. Эффективная работа / Ш. Тику: SolidWorks 2004. — СПб.: Питер, 2005. — 329-454 с.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины