ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ : ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСИНЫ акустическим методом

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ
 • Альтернативное название:
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСИНЫ акустическим методом
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • Національний лісотехнічний університет України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Державний вищий навчальний заклад
  Національний лісотехнічний університет України


  На правах рукопису


  СТОРОЖУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ


  УДК 674.038:534.6.08

  ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ

  05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук

  Науковий керівник: Соколовський Ярослав Іванович
  доктор технічних наук, професор
  Львів - 2012  ЗМІСТ
  СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ.. 4
  ВСТУП.. 6
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАСТОСУВАННЯ АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАПІЛЯРНОПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ.. 12
  1.1. Аналіз теоретичних досліджень поширення акустичних хвиль у твердих тілах, зокрема в деревині. 12
  1.2. Аналіз акустичних методів визначення механічних характеристик матеріалів. 16
  1.3. Аналіз експериментальних досліджень визначення механічних характеристик деревини за допомогою акустичних методів. 23
  1.4. Висновки. 34
  РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ З МЕХАНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЕРЕВИНИ 36
  2.1. Теоретичні основи деформативності деревини. 36
  2.2. Теоретичні дослідження поширення акустичної об'ємної хвилі в анізотропному пружному матеріалі 43
  2.3. Математична модель поширення акустичної об'ємної хвилі у деревині, як ортотропному пружному матеріалі 47
  2.4. Розроблення математичної моделі поширення акустичної хвилі у деревині з врахуванням в'язкопружних характеристик. 51
  2.5. Висновки. 56
  РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ.. 57
  3.1. Методика проведення акустичних досліджень у деревині 57
  3.2. Вибір взірців і матеріалів для проведення досліджень. 61
  3.3. Опис експериментальної установки акустичних досліджень і кліматичної камери та метрологічне забезпечення. 63
  3.4. Висновки. 88
  РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗВ'ЯЗКУ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ У ДЕРЕВИНІ З ЇЇ МЕХАНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.. 89
  4.1. Закономірності впливу температури й вологи на швидкість поширення акустичних хвиль у деревині імпульсним методом. 89
  4.2. Закономірності впливу температури і вологи деревини на швидкість поширення акустичних хвиль методом вільних коливань. 101
  4.3. Висновки. 113
  РОЗДІЛ 5 СПОСОБИ КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ ЗА ШВИДКІСТЮ ПОШИРЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ.. 115
  5.1. Контроль механічних характеристик коротких зразків деревини акустичним методом 115
  5.2. Контроль механічних характеристик довгих зразків деревини акустичним методом 118
  5.2.1. Двочастотний спосіб вимірювання швидкості звуку в деревині 118
  5.2.2 Модуляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в деревині 121
  5.2.3. Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в деревині 124
  5.3. Акустичний спосіб визначення навантаження, що відповідає умовній границі міцності деревини. 129
  5.4. Акустичний спосіб сортування за міцністю хвойних і листяних порід деревини конструкційного призначення прямокутного перерізу та рекомендації щодо його застосування. 132
  ВИСНОВКИ.. 138
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 141
  ДОДАТОК А АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ.. 159
  ДОДАТОК Б ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 161
  ДОДАТОК В ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.. 167
  ДОДАТОК Г ПАТЕНТИ.. 175


  Латинські літери  компоненти тензора модуля пружності [МПа] ;  модуль пружності (Юнга) [МПа];  модуль зсуву [МПа] ;  час [c] ;  лінійна частота [c1];  переміщення [м];  вміст вологи [кг/кг];  температура [°С];  Декартові координати [і];  амплітуда коливань хвилі [м];  хвильовий вектор [м1];  маса [кг];  довжина [м];  об'єм [м3];  абсолютна вологість деревини [долі од.];

  Грецькі літери  густина деревини [кг/м3];  швидкість поширення акустичної хвилі [м/с];  напрямки ортотропної анізотропії деревини;
  [вздовд волокон, радіальний, тангентальний ];  кутова частота [рад/с];  момент часу [с];  компоненти тензора деформацій [м/м];  компоненти тензора напружень [МПа];  коефіцієнти Пуассона;  довжина хвилі [м];

  Скорочення
  ШПАХ


  швидкість поширення акустичної хвилі;
  УІМ


  ультразвуковий імпульсний метод;
  ПК


  персональний комп'ютер.

  Актуальність теми. Інтенсивне використання деревини як конструкцій­ного матеріалу призводить до дефіциту деревинних ресурсів. У таких умовах постає питання раціонального використання деревини та виробів з неї. Одним із напрямків у вирішенні цієї проблеми є вдосконалення, розроблення та впрова­дження енергоощадних технологій на підприємствах деревообробної галузі. Впровадження таких технологій нерозривно пов'язано із оперативним визна­ченням та контролем фізико-механічних характеристик деревини у різних тех­нологічних процесах та операціях деревообробного виробництва.
  У теоретичних та експериментальних дослідженнях, проведених за ос­танні де­сятиліття, доведено можливість за параметрами акустичних хвиль ха­рактеризувати фізико-механічні характеристики твердих тіл. Акустичні методи неруйнівного контролю характеризуються надійністю, швидкістю отримання інформації, ефективністю контролю, можливістю повторного вимірювання. Цей вид контролю застосовують до матеріалів, які добре проводять акустичні хвилі, зокрема для деревини. Тому виявлення і встановлення залежностей між фізико-механічними характеристиками деревини та швидкістю поширення аку­стичних коливань у змінних температурно-вологісних умовах створює умови активного технологічного регулювання різних процесів оброблення деревини і контролю її якості та визначає актуальність дисертаційної роботи.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта­ційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи згідно з основними напрямами наукової діяльності кафедри "Обчислювальної техніки та моделю­вання технологічних процесів" Національного лісотехнічного університету України, зокрема:
  1. "Розвиток інформаційних технологій проектування енерго­збері­гаючих теплома­сообмінних процесів оброблення деревини", номер державної реєстрації 0106U012595, 2007-2009pр.
  2. "Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесен­ня на основі розроблення автоматизованої системи досліджень і проекту­вання", номер державної реєстрації 0107U012817, 2008-2010pр.
  3. "Математичне і програмне забезпечення автоматизації розрахунку бага­тофазних термодинамічних систем", номер державної реєстрації 0110U000657, 2010-2012pр.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне та експери­ментальне визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустич­ним методом та вдосконалення способів їх контролю за швидкістю поширення акустичних хвиль.
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних завдань:
  · проаналізувати літературні джерела щодо визначення механічних харак­теристик деревини за допомогою акустичних методів;
  · синтезувати для деревини, як анізотропного пружного матеріалу, матема­тичну модель зв'язку поширення акустичних хвиль з механічними харак­теристиками;
  · розробити математичну модель поширення акустичної хвилі у деревині як в'яз­копружному матеріалі;
  · розробити та вдосконалити способи визначення швидкості поширення акустичних хвиль (ШПАХ) у деревині з метою підвищення точності ви­мірювань;
  · розробити експериментальну установку для акустичних досліджень;
  · спроектувати та розробити лабораторну кліматичну камеру для прове­дення експериментальних досліджень у змінних кліматичних умовах;
  · розробити методику експериментальних досліджень знаходження швид­кості поширення акустичних хвиль у деревині;
  · провести експериментальні дослідження та встановити закономірності зв'язку швидкості поширення акустичної хвилі із механічними характери­стиками деревини;
  Об'єкт дослідження деформативність деревини у технологічних проце­сах.
  Предмет дослідження закономірності зв'язку механічних характери­стик деревини зі швидкістю поширення акустичних хвиль.
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано:
  · методи механіки суцільного середовища для розроблення математичних моделей швидкості поширення акустичних хвиль у деревині;
  · акустичні методи неруйнівного контролю для дослідження механічних характеристик деревини;
  · методи теорії планування експериментів та методи математичної стати­стики для опрацювання експериментальних даних з використанням про­грамно-алгоритмічних засобів.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  · вдосконалено математичну модель поширення акустичних хвиль в анізо­тропному пружному матеріалі стосовно деревини та встановлено зв'язок між механічними характеристиками деревини і швидкістю поширення акустичної хвилі з урахуванням зміни температури і вологості матеріалу;
  · запропоновано нову математичну модель поширення акустичної хвилі в деревині, яка враховує експонентний вид функції реологічної поведінки деревини та дає змогу визначати її в'язкопружні характеристики;
  · встановлено нові закономірності між швидкістю поширення акустичної хвилі та анізотропними пружними характеристиками деревини, які врахо­вують зміну температури та вологості матеріалу та на їх основі розробле­но новий спосіб кваліметрії;
  · розроблено нові способи визначення швидкості поширення акустичних хвиль у деревині, які позбавлені методичних похибок, пов'язаних з нерів­номірністю амплітудно-частотних та нелінійністю фазо-частотних аку­стичних характеристик деревини та на порядок зменшують похибки ви­мірювань, спрощують і прискорюють проведення випробувань;
  · вперше розроблено акустичний спосіб визначення часу досягнення уста­лених значень вологості та температури в об'ємі досліджуваного зразка матеріалу деревини, в основу якого покладено періодичні вимірювання швидкості поширення акустичної хвилі та визначення її зміни за одиницю часу.
  Практичне значення результатів дисертаційної роботи:
  · розроблено пристрій для безконтактного визначення швидкості поширен­ня акустичної хвилі в деревині. Він відрізняється від відомих тим, що сенсор та ударний механізм, який збуджує акустичні коливання, під час проведення вимірювань механічно не зв'язані зі зразком. Завдяки цьому точність вимірювань збільшена на порядок. Інформаційним параметром у цих вимірюваннях є частота, яка не змінюється під час зміни середовищ і не зумовлює додаткової похибки;
  · розроблені алгоритми для опрацювання акустичних сигналів у деревині як пружному матеріалі дозволяють за допомогою вимірювання фазової швидкості акустичних коливань визначати компоненти тензора пружно­сті деревини, як ортотропного тіла;
  · розроблено методику та виготовлено експериментальне обладнання про­ведення досліджень швидкості поширення акустичних хвиль у деревині за умов регулювання температури та вологості середовища;
  · встановлені закономірності між швидкістю поширення акустичної хвилі та механічними характеристиками деревини використано для вдоскона­лення технологічних процесів та операцій деревообробного виробництва;
  · розроблено новий спосіб кваліметрії, зокрема акустичний спосіб сорту­вання за міцністю хвойних і листяних порід деревини конструкційного призначення прямокутного перерізу (акт впровадження на ТзОВ "Компа­нія "Грифон", м.Львів);
  · результати дисертаційної роботи використано у навчальному процесі та відображено у програмах навчальних дисциплін "Проектування CAE/CAD/CAM систем", "Моделювання та оптимізація технологічних процесів", "Комп'ютерні інформаційні системи в технологічних процесах" (акт № 1 від 21 листопада 2012 р.), а також для дипломного та курсового проектування.
  Технологічний пріоритет отриманих результатів підтверджено вісьмома патентами на винахід (корисну модель) України.
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної ро­бо­ти належать особисто здобувачу. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належить: [158] виготовлення пристрою ударного збудження; роз­робка способу та виготовлення пристрою вимірювання фазової швидкості зву­ку; результати експериментальних досліджень; [126] програма статистичного моделювання та обробки результатів; [159] розробка методики, яка дозволяє адекватно описати поверхню відклику ШПАХ з урахуванням її значної кривиз­ни; [122] розробка методики та алгоритмів обробки акустичних сигналів, ста­тистична обробка результатів експерименту; [133] статистичне моделювання залежності ШПАХ від температури та вологості деревини; [124] закономірно­сті впливу вологості деревини на ШПАХ; [132] розроблення методики вияв­лення дефектів у деревині акустичним методом; результати експериментальних досліджень; [125] дослідження впливу температури і вологості деревини на ШПАХ.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на:
  · VI Міжнародній науково-технічній конференції асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (АС ПГП) "Промислова гідравліка і пневматика", (НУ "Львівська політехніка", м. Львів, 2005 р.);
  · Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих науковців "Стан та перспективи розвитку дерево­обробки" (НЛТУ України, м. Львів, 2011 р.);
  · VII Міжнародній науковій конференції ISDMCI'2011 "Інтелектуальні сис­теми прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелек­ту(ISDMCI)", (м.Євпаторія, АР Крим, 2011 р.);
  · XI Міжнародній науково-технічній конференції "Лесной комплекс: со­стояние и перспективы развития", (м. Брянск, РФ, 2011 р.);
  · на­ук. - прак­т. кон­­ф. про­фе­сорсь­ко-вик­ла­да­ць­ко­го скла­ду НЛТУ України в пері­од з 2006 2012 рр.
  Публікації. Основні результати роботи опубліковано у 10 працях: 8 ста­тей у наукових фахових виданнях і 2 у матеріалах наукових конференцій. От­римано вісім патентів України на корисну модель.

  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 207 сторінок складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел (165 найменувань) і 4 додатків. Основний текст, викладений на 140 сто­рінках, містить 47 рисунків та 10 таблиць.
 • Список литературы:
 • У дисертаційній роботі розв'язано важливу та актуальну наукову задачу, яка полягає у встановленні закономірностей між механічними характеристика­ми деревини як анізотропного пружного матеріалу та швидкістю поширення акустичних хвиль з урахуванням змінних температурно-вологісних умов і має важливе значення для технологічних процесів оброблення деревини.
  1. За результатами аналізу сучасного стану і проведених теоретичних та ек­спериментальних досліджень встановлено, що на сьогодні в більшості робіт аналізуються закономірності зв'язків між ШПАХ і фізико-механічними харак­теристиками деревини, як для ізотропного пружного тіла. Значно менший обсяг таких наукових досліджень виконано з урахуванням структурної анізотропії матеріалу.
  2. Синтезовано математичну модель поширення акустичної хвилі в дереви­ні, як ортотропному пружному матеріалі, що дозволяє за допомогою вимірю­вання швидкості акустичних коливань визначати компоненти тензора модуля пружності деревини з урахуванням зміни температури та вологості.
  3. Для оцінювання впливу в'язкопружних характеристик деревини на хви­льовий процес побудовано нову математичну модель поширення акустичної хвилі в деревині. Функцію реологічної поведінки деревини (ядро релаксації) в цій моделі описано в експонентному виді.
  4. Розроблено нові способи визначення ШПАХ у деревині, які позбавлені методичних похибок, пов'язаних з нерівномірністю амплітудно-частотних та нелінійністю фазо-частотних акустичних характеристик деревини. Це дає змогу на порядок зменшувати похибки вимірювань, спрощувати і прискорювати про­ведення випробувань. Зокрема в кореляційному способі забезпечена можли­вість коректного вимірювання ШПАХ за відношенням .
  5. Розроблено пристрій акустичних досліджень, який забезпечує безкон­тактне визначення ШПАХ у деревині. Він позбавлений відомих недоліків, зок­рема, у ньому не відбувається безпосереднього механічного контакту приладів збудження та приймання коливань зі зразком. У пристрої використовується як інформаційний параметр частота, яка не змінюється від зміни середовищ і, за­безпечує похибку вимірювання ШПАХ у короткому зразку довжиною 10 см не більшу за .
  6. Розроблено методику для проведення акустичних експериментальних до­сліджень у деревині та алгоритми опрацювання акустичних сигналів, які дають змогу за допомогою вимірювання фазової швидкості акустичних коливань в діапазоні від 100 Гц до 3 МГц визначати компоненти тензора пружності дере­вини, як ортотропного тіла. Встановлені закономірності можна використати для вдосконалення технологічних процесів і операцій деревообробного вироб­ництва та розроблення нових методів кваліметрії.
  7. Розроблено кліматичну камеру, яка забезпечила регулювання умов в ме­жах: діапазону температур і діапазону вологості . Конст­рукція камери та розроблені спеціалізовані модулі дозволяють проводити аку­стичні дослідження деревини та деревинних матеріалів у широкому діапазоні змін температури та вологості безпосередньо в робочій зоні камери не виймаю­чи зразки.
  8. Досліджено вплив температурно-вологісного поля деревини на пружні характеристики, визначені акустичним методом, зокрема:
  зміна вологості в діапазоні від до має домінуючий вплив, виражений нелінійною залежністю, внаслідок дії як на твердий скелет деревини, так і на зміну масового навантаження твердого скелета. Суттєвий вплив вологості спостерігається від абсолютно-сухого стану до точки насичення, і проявляється у зменшенні пружних характери­стик деревини, а вище зміна заповільнюється;
  вплив температури в діапазоні від до є також нелінійним та обумовлений зниженням механічних характеристик деревини. В діапазоні від до він є незначним, подальше підвищення температури призводить до інтенсивнішого зменшення пружних ха­рактеристик.
  9. На основі встановлених закономірностей між ШПАХ та механічними ха­рактеристиками деревини, розроблено практичні рекомендації для організації операції сортування за міцністю хвойних та листяних порід деревини конструкційного призначення прямокутного перерізу згідно зі стандартом EN 14081-1:2005 на етапі виробництва пилопродукції ТзОВ "Компанія "Грифон", м.Львів, а також результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес Національного лісотехнічного університету України.


  1. Акимушкин Н. Н. Первопоселенцы суши / Н. Н. Акимушкин. М. : Мысль. 1972. 220 с.
  ; введ. 01.01.89.
  .
  ­ностроение, 1989. 456 с.
  ­чев; справ. пособие. Мн. : Выш. шк., 1987. 271 с.
  - Львів : УкрДЛТУ, 2003. Вип. 13.2. - С.122 ‑ 124.

  48 с.
  ­сення і вязкопружного стану у деревині в процесі сушіння : дис. канд. тех. наук: 01.05.02 / А. В. Бакалець ; Нац. лісотехн. ун-т України. Львів, 2010. 240с.
  ­рявцев, Г. А. Сарычев, В. М. Щавелин. М. : Энергоатомиздат, 1998 256 с.
  ­ванной древесины березы ультразвуковым методом / Г. В. Берзиньш, И.А.Зудов, И. Я. Эглайс М.: Труды института леса и древесины, 1962. С. 36-39.
  ­рукций. Рига: Институт химии и древесины АН Латвии, 1980. С.145-152.

  .
  C. 102 -109.

  - Львів : УкрДЛТУ, 2003. Вип. 12.5. - С.102‑109.
  цесу / П. В. Білей, І. А. Соколовський, Ю.Л. Безноско // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ України, 2006. Вип. 16.5. - С.69‑74.

  с.

  с.

  ­дин. М. : Наука, 1989. 416 с.
  15.12.2012).
  С. Деревинознавство / І. С. Вінтонів, І. М. Сопушинський, А. Тайшінґер ; вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. Львів : Апріорі, 2007. 312 с.
  ­берг, Е. К. Ашкенази // Заводская лаборатория, 1971. №11. С. 1380-1383.
  ­дулей сдвига древесины. / М. В. Гершберг, Е. К. Ашкенази, М. Г. Капустин // Заводская лаборатория, 1976. №8. С. 982-986.
  ­достроения, 1962. №36. С. 41-64.
  ­ностроении / Б. А. Глаговский, И. Б. Московенко. Л. : Машиностроение, 1977. 208 с.
  ­лучателей ультразвука с объектом воздействия / А. В. Гладилин // Электронный журнал "Исследовано в России", 2000. №1-4. С. 943-947.

  ­ский, Л. Н. Рабинский, Д. В. Тарлаковский; учеб. пособие. для вузов. М.:ФИЗМАЛИТ, 2004. 472 с.

  ­ситета. Математика и механика. Томск : ТГУ, 2010. №2. С. 60-70.


  ­ревини у процесі сушіння : дис. канд. тех. наук: 01.05.02 / М.В. Дендюк ; Нац. лісотехн. ун-т України. Львів, 2008. 239с.

  ­локон [Текст] : ГОСТ 16483.25-73. Взамен ГОСТ 11499-65 в части разд. В; введ. 01.01.75.
  [Текст] : ГОСТ 16483.2-70. Взамен ГОСТ 11492-65 в части разд. Г ; введ. 01.01.71.
  [Текст] : ГОСТ 16483.11-72. Взамен ГОСТ 11492-65 в части разд. В ; введ. 01.01.73.
  [Текст] : ГОСТ 16483.7-71. Взамен ГОСТ 11486-65 ; введ. 01.01.73.
  / Д. Л. Дудюк, Л. Д. Загвойська // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. - Львів : УкрДЛТУ, 2005. Вип. 15.2. - С.71‑77.
  ­налов / Э. Дьелесан, Д. Руайе ; пер. с франц. под. ред. В. В. Леманова. М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982, 424 с.
  в 5 кн. кн. 2. Акустические методы контроля: практ. Посо­бие под ред. В. В. Сухорукова. М. : Высш. шк., 1991. 283 с.
  ­лов. М. : Машиностроение, 1981. 240 с.
  ­демия Естествознания, 2009. №8. С. 23-27.
  . 157 с.


  ­вини / І. Р. Кенс, С. С. Мергель, О. Г. Алещенко // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб.наук.-техн.праць. Львів : УкрДЛТУ, 2001. Вип.11.1. С. 129 133.
  ­вочник: В 7 т. под общ. ред. В. В.Клюева. Т.3: Ультразвуковой контроль. М. :Машиностроение, 2004. 864 с.

  [Текст] : ГОСТ23829-85. Взамен ГОСТ 23829-79 ; введ. 01.01.87.
  [Текст] : ГОСТ 18353-79. Взамен ГОСТ 18353-73 ; введ. 01.07.80.
  [Текст] : ГОСТ 20415-82. Взамен ГОСТ 20415-75 ; введ. 01.07.83.
  ­лов в камерах периодического действия / Л. П. Красухина// Деревообра­бат. пром-сть. 1998. №6. С.17‑20.

  ­даними акустичними характеристиками [Текст] : дис. канд.техн. наук: 05.05.07 / Р. М. Купчик. Львів, 1996. 144 с.
  iсоматерiали конструкцiйнi. Класи мiцностi (EN 338:2003, IDT) [Текст] : ДСТУ EN 338:2004. введ. 01.04.2006.
  [Текст] : ДСТУ EN 518:2003. введ. 01.07.2004.
  ­шающего контроля многослойных конструкцій / Ю. В. Ланге. М. : Ма­шиностроение, 1991. 272 с.
  ­ское издание, 2003. 120 с.
  Л. Влияние влажности на физико-механические свойства дре­весины / Н. Л. Леонтьев. М. : Гослесбумиздат, 1962. 117 с.
  Л. Упругие деформации древесины / Н. Л. Леонтьев. М. : Гослесбумиздат, 1952. 120 с.
  [Текст] : ДСТУ prEN 384-2001. введ. 01.07.2003.
  [Текст] : ДСТУ ISO 9709:2009. введ. 01.01.2012.  - Львів : УкрДЛТУ. - 2002, Вип. 12.5. - С.46‑48.
  [та ін.]. К.: Будівельник, 1993. 248с.
  . М. : Мир. 1990. 535 с.
  ­териалов и изделий [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Кашубский, А. А. Сельский, А. Ю. Смолин и др. Электрон. дан.(3 Мб). Красноярск : ИПК СФУ, 2009. Доступний з http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1588/u_manual.pdf (станом на 15.12.2012).
  ­звукового контролю (EN 1330-4:2000, ІDT) [Текст] : ДСТУ EN 1330-4:2008. введ. 01.01.2010.
  ­шающими методами : дисс на соиск. ученой степени канд.техн.наук / В.Д. Никишов М. : 1966. 192 с.
  ­ков. Л. : Судостроение, 1985. 272 с.
  ни / І. М. Озарків // Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. - Львів : УкрДЛТУ, 2003. Вип. 13.2. - С.110 ‑ 114.
  деревини / І. М. Озарків, З. П Копинець, Й. Л. Ацбергер // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : НЛТУ України, 2006. Вип. 16.2. - С.81‑86.
  : зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ, 2003. Вип. 13.1. - С.106‑112.
  ­ний в твёрдых телах / А. Н. Гузь, Ф. Г. Махорт, О. И. Гуща, В. К. Лебедев. К. : Наукова думка, 1974. 106 с.
  ­вой дефектоскопии и звуковидения / С. К Паврос // В мире НК. 2002. № 4 (12). Вкладка.
  ­бретений. № 6.
  , бюл. № 10.
  України на корисну модель №31823. Фазовий спосіб вимірювання швидкості звуку / Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, В.М. Борисов ; за­явл. 03.12.2007 ; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8.
  України на корисну модель №35456. Ультразвуковий спосіб визна­чення навантаження відповідного умовній границі міцності деревини / Я.І.Соколовський, О.Л. Сторожук, В.М. Борисов ; заявл. 25.02.2008 ; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
  України на корисну модель №37774. Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, В.М.Борисов ; заявл. 17.06.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
  ­ня взірця в кліматичній камері / В. М. Борисов ; заявл 22.07.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. №23.
  України на корисну модель №40118. Двохчастотний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, В.М.Борисов ; заявл. 27.10.2008 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.
  ­мірювання швидкості звуку в матеріалах / В. М Борисов ; заявл. 27.07.09 ; опубл. 25.11.09, Бюл. №22.
  ­сов; заявл. 27.07.09 ; опубл. 10.12.09, Бюл. №23.
  1.
  ­ня коливань для резонансних випробувань деревини / В. М. Борисов ; за­явл. 27.07.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.
  ­вання швидкості звуку в матеріалах / Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, В.М.Борисов ; заявл. 06.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
  України на корисну модель №76853. Кріплення зразка для прове­дення резонансних випробувань деревини / Я.І. Соколовський, І.Р. Кенс, О.Л. Сторожук, В.М.Борисов ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.
  України на корисну модель №76854. Пристрій для безконтактного вимірювання швидкості звуку в зразку матеріалу / Я.І. Соколовський, І.Р. Кенс, О.Л. Сторожук, В.М. Борисов ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины