Вибір пасажирами шляху пересування у найзначніших містах :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Вибір пасажирами шляху пересування у найзначніших містах
 • Кол-во страниц:
 • 190
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


   


  ХАРКІВСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


   


  На правах рукопису


   


  a)    Фалецька Галина Іванівна


   


  УДК 656.13


   


  Вибір пасажирами шляху пересування у найзначніших містах


   


  (1) 05.22.01 – Транспортні системи


   


  Дисертація на здобуття наукового ступеня


  кандидата технічних наук


   


   


  (a) Науковий керівник –

  (i)    Понкратов Денис Павлович,

  кандидат технических наук, доцент


   


   


   


  Харків – 2012 р.


   


  ЗМІСТ


        Стор.  Вступ……………………...……………………………………………….........   5  Розділ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ теоретичних І ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗПОДІЛУ ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА МАРШРУТНІЙ МЕРЕЖІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ…………….……   9  1.1. Розподіл пасажиропотоків як об'єкт дослідження …….....................   9  1.2. Поведінкові аспекти формування пасажиропотоків ……………….  14  1.3. Методи й моделі розподілу пасажиропотоків…..……...……………  19  1.3.1. Розподіл пасажиропотоків на найкоротший шлях……...………...  20  1.3.2. Ентропійний підхід………………………………………...………..  22  1.3.3. Розподіл пасажиропотоків на групу шляхів……………...………..  22  1.3.4. Розподіл пасажиропотоків на сумісних ділянках маршрутної мережі………………………………………………………………………  26  1.3.5. Рівноважний розподіл…………………………..………………......  30  1.3.6. Порівняльна характеристика методів розподілу пасажиропотоків  32  1.4. Мета і задачі дослідження….…………………………………………  34  1.5. Висновки до розділу…………………………………………………..  34  Розділ 2. обґрунтування напряму та методів дослідження закономірностей вибору пасажирами шляху пересування…………………………………………………………………  35  2.1. Формування методики проведення досліджень……….…….……..  35  2.2. Аналіз фізичної сутності процесу вибору пасажирами шляху пересування…………….…………………………….……………….…...  38  2.3. Визначення способу формування моделі вибору пасажирами шляху пересування………………………………………………………..  42  2.4. Висновки до розділу…...………..………………………………........  53  Розділ 3. формалізація характеристик альтернативних варіантів шляху пересування………………….………………….....  54  3.1. Складники та варіанти шляху пересування.......................................  54  3.2. Узагальнена вартість пересування пасажирів………………............  54  3.3. Витрати часу пасажирів на пішохідний складник транспортного пересування…………………………………………………………….….  64  3.4. Зміна функціонального стану пасажира при здійсненні пішохідного складника транспортного пересування…….……………..  68  3.5. Висновки до розділу…………………………………..........................  71  Розділ 4. МОДЕЛь РОЗПОДІЛУ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ МІЖ АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ВАРІАНТАМИ ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ………...  72  4.1. Вплив параметрів пересування на транспортну стомлюваність пасажирів……………………………………………………………...…...  72  4.2. Аналіз впливу факторів на величину узагальненої вартості пересування……………………………………..…………………………  75  4.3. Експериментальне дослідження розподілу кореспонденцій пасажирів за шляхами пересування…..……………………...…………..  78  4.4. Алгоритм моделі розподілу кореспонденцій…...…………………..  92  4.5. Висновки до розділу…..…………………………………………........  98  Розділ 5. закономірності розподілу кореспонденцій пасажирів між альтернативними варіантами шляху пересування……………………………………………………….………...  100  5.1. Взаємозв’язок між характеристиками альтернативних варіантів та величиною попиту на їхнє використання.………...…….....................  100  5.2. Оцінка значущості критеріїв вибору пасажирами шляху пересування……………….……………………………………………….  105   


   


  5.3. Оцінка сумісного впливу факторів, що характеризують альтернативні варіанти шляху пересування та соціально-економічні умови життя населення…………………………………………………...   


   


   


   


  146  5.4. Визначення закономірностей вибору пасажирами шляху пересування………………………………………………………………..  151  5.5. Висновки до розділу..……………………………………………......  157  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………........  159  список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………….  161  ДОДАТКИ ………………………………………………………………………..  175  Додаток А. Список публікацій автора за темою дисертації …………………..  175  Додаток Б. Моделі розподілу пасажиропотоків на маршрутній мережі міського пасажирського транспорту……………….…………………………...  178  Додаток В. Анкета опитування пасажирів щодо вибору шляху пересування……………………………………………………………………….  186  Додаток Г. Акти впровадження ………………………………………………...  187
   


   


  Вступ


   


   


  Актуальність теми.


  Міський пасажирський транспорт як одна із соціально значущих галузей міського господарства відіграє значну роль у забезпеченні якості життя міського та приміського населення.


  Вирішення різних завдань організації пасажирських перевезень ґрунтується на визначенні величин пасажиропотоків, в основі формування яких лежать рішення, які приймають пасажири при виборі шляху пересування. Від повноти врахування закономірностей вибору пасажирами шляху пересування при моделюванні пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту залежить точність розрахунку, а отже, й обґрунтованість рішень щодо удосконалення перевізного процесу.


   


  Складність описання вибору пасажирами шляху пересування властива для найзначніших міст, що характеризуються високою щільністю та розгалуженістю маршрутної мережі, наявністю декількох видів транспорту, у тому числі й швидкісного. Зважаючи на це, визначення закономірностей вибору пасажирами шляху пересування у найзначніших містах є актуальним завданням.


  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.


  Дисертаційна робота виконувалася згідно з «Програмою розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 20082015 роки», затвердженою рішенням 17 сесії 5 скликання Харківської міської ради № 324/07 від 25.12.2007 року; науково-дослідною роботою кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства «Системні засоби з технологічного проектування, організації, логістичної та ергономічної підтримки транспортних процесів міста» (номер державної реєстрації 0107U0000252), «Технологічне проектування, організація, логістична та ергономічна підтримка транспортних процесів міста» (номер державної реєстрації 0109U003408). Особистий внесок автора дисертації полягає в дослідженні закономірностей формування попиту населення на послуги міського пасажирського транспорту.


  b)    Мета та задачі дослідження.


  c)               Метою дослідження є визначення закономірностей вибору пасажирами шляху пересування у найзначніших містах.


  d)              Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні задачі:


  проаналізувати існуючі теоретичні та практичні підходи до розподілу пасажиропотоків на маршрутній мережі міського пасажирського транспорту;


  визначити напрям і методи дослідження закономірностей вибору пасажиром шляху пересування;


  розробити модель розподілу пасажирських кореспонденцій за альтернативними варіантами шляху пересування;


  дослідити закономірності вибору пасажирами шляху пересування.


  Об’єктом дослідження є система міського пасажирського транспорту.


  Предмет дослідження – закономірності вибору пасажирами шляху пересування у найзначніших містах.


  Методи дослідження: системний аналіз при визначенні факторів, що обумовлюють вибір пасажирами шляху пересування, а також при встановленні взаємозв’язку між ними; методи експериментальних досліджень при визначенні параметрів пересування пасажирів альтернативними шляхами; математична статистика при обробці результатів анкетного опитування пасажирів щодо вибору шляху пересування; математичне моделювання при розробці моделі розподілу пасажирських кореспонденцій за альтернативними варіантами шляху пересування.


  Практичне значення одержаних результатів.


  Отримані в дисертаційній роботі результати можуть бути використані при моделюванні розподілу пасажиропотоків на маршрутній мережі міського пасажирського транспорту, що є невід’ємною частиною завдання обґрунтування проектних рішень з удосконалення перевезень пасажирів у містах.


  Результати дослідження та розробки використані: ДП «Харківавтотранссервіс» при розробці заходів з організації автобусних пасажирських перевезень; КП «Міськелектротранссервіс» в процесі впровадження окремих напрямків «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 20082015 роки»; в навчальному процесі в Харківській національній академії міського господарства при підготовці бакалаврів напряму 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)» та спеціалістів і магістрів спеціальності 7.07010102, 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)».


  i)      Наукова новизна одержаних результатів.


  Дістали подальшого розвитку підходи до моделювання вибору пасажирами шляху пересування, які, на відміну від існуючих, комплексно враховують:


  вплив транспортної стомлюваності пасажирів на вибір шляху пересування;


  різні варіанти здійснення пішохідного складника транспортного пересування;


  взаємозв'язок між параметрами пересування та величиною пасажиропотоків як функцію від імовірності відмови пасажиру в посадці та рівня заповнення салону транспортного засобу;


  вплив рівня доходів населення на закономірності вибору пасажирами шляху пересування.


  Особистий внесок здобувача.


  Особисто автором опубліковано 5 наукових статей у фахових виданнях [1, 4, 5, 8, 9 додаток А], 5 тез доповідей на конференціях [10, 11, 1315 додаток А]. У працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок автора полягає в наступному: формалізовано взаємозв’язок між характеристиками альтернативних шляхів пересування й імовірністю їхнього вибору пасажирами [2, 6 додаток А]; запропоновано підхід до оцінки впливу транспортної стомлюваності на вибір пасажирами шляху пересування [3 додаток А]; визначено закономірності зміни часу очікування транспортного засобу залежно від інтенсивності підходу пасажирів до зупинного пункту [7, 12 додаток А].


  Апробація результатів дисертації.


  Основні положення дисертації доповідалися на 3-й міжнародній науково-практичній  конференції «Логістика промислових регіонів» (Донецьк – Святогірськ, 06–09 квітня 2011 р.); 3-й міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» (Херсон, 23–25 травня 2011 р.); 9-й міжнародній науково-технічній конференції «Наука – образованию, производству, экономике» (Мінськ, 24–28 жовтня 2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Транспортные проблемы крупнейших городов» (Харків, 12–16 березня 2012 р.); 34–36-й науково-технічних конференціях викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ «Міський електротранспорт, електрозбереження й освітлення міст» (Харків, 12–14 травня 2008 р.,  2123 квітня 2010 р., 2426 квітня 2012 р.).


  Публікації.


  За темою дисертації опубліковано 7 статей, із них 6 у виданнях, що входять до переліку, затвердженому Департаментом атестації кадрів МОНмолодьспорту України та 6 тез доповідей на наукових конференціях. Крім цього, автор брав участь у написанні розділів 2-х монографій.

 • Список литературы:
 • Висновки


   


   


  1. Аналіз теоретичних і практичних підходів до моделювання вибору пасажирами шляху пересування показав, що в них недостатньо враховано поведінкові аспекти вибору пасажирами шляху пересування та сукупність факторів, що на них впливають, факт погіршення характеристик шляху пересування для пасажирів зі зростанням величини пасажиропотоку на маршрутах, що до нього входять, вплив соціально-економічних чинників на закономірності вибору пасажирами шляху пересування.


  2. У якості інтегральної характеристики альтернативних шляхів пересування запропоновано використовувати узагальнену вартість пересування як суму вартісної оцінки витрат часу, зниження доходу пасажира внаслідок дії транспортної стомлюваності та величини плати за проїзд. Такий підхід дає змогу врахувати сукупність факторів, що зумовлюють вибір пасажирами шляху пересування, та системні зв’язки між ними.


  3. Із метою врахування можливості вибору пасажирами зупинного пункту початку (закінчення) пересування при побудові альтернативних шляхів запропоновано визначати їх як різне поєднання варіантів здійснення пішохідного складника та поїздки у транспортному засобі (маршрутної та мережної).


  4. За характеристику соціально-економічних умов життя населення прийнято дохід середньостатистичного пасажира за місяць. Залежно від величини доходу змінюється вартісна оцінка вільного часу пасажира та знижується його дохід унаслідок впливу транспортної стомлюваності.


  5. Обробка результатів анкетного обстеження дала змогу дійти висновку, що розподіл кореспонденцій за альтернативними шляхами пересування найбільш адекватно описується оцінною функцією з нелінійною еластичністю.


  6. Розроблена модель вибору пасажиром шляху пересування дає змогу


  врахувати взаємозв’язок між характеристиками альтернативних варіантів і величиною попиту на їхнє використання як функцію від імовірності відмови пасажиру в посадці та рівня заповнення салону транспортного засобу. У якості показників, що залежать від величини попиту на користування шляхом пересування, застосовували інтенсивність підходу пасажирів до зупинного пункту, кількість вільних місць у салоні транспортного засобу та динамічний коефіцієнт використання пасажиромісткості під час здійснення маршрутної поїздки. Запропонований підхід дає змогу врахувати особливості формування пасажиропотоків у найзначніших містах, що характеризуються високим попитом мешканців на послуги маршрутного пасажирського транспорту й обмеженим рівнем транспортної пропозиції.


  7. Результати дослідження показали, що значущість критеріїв вибору пасажирами шляху пересування не є постійною величиною, а залежить від показників соціально-економічних умов життя населення, параметрів транспортного обслуговування та рівня тарифів на користування послугами міського пасажирського транспорту.


  8. Зі зростанням коефіцієнта використання пасажиромісткості спостерігається зменшення значущості критеріїв «тариф» і «час пересування». При здійсненні поїздки у транспортному засобі з коефіцієнтом використання пасажиромісткості, що перевищує одиницю, критерій «транспортна стомлюваність» стає найбільш значущим. Такі значення коефіцієнта використання пасажиромісткості відповідають ступеню заповнення салону транспортного засобу, що перевищує 5 пас./ м2.


  9. Зміна рівня життя населення мешканців міста призводить до перерозподілу кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування. Це пов’язано зі зміною значущості критеріїв вибору, згідно з яким зі зростанням величини доходу пасажири прагнуть здійснювати пересування в комфортних умовах і за мінімальний час, тоді як значущість величини тарифів на користування послугами міського пасажирського транспорту зменшується.   


  список  використаних  джерел


   


   


  1. Полищук В. П. Современное состояние транспортных систем городов Украины / В. П. Полищук // Коммунальное хозяйство городов. –2012. – Вып. 103. – С. 339 – 343.


  2. Михайлов А. Ю. Современные тенденции проектирования и реконструкции улично–дорожных сетей городов / А. Ю. Михайлов, И. М. Головных. – Новосибирск: Наука, 2004. – 267 с.


  3. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку: методи та моделі організації дорожнього руху / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. – К.: Знання України, 2008. – 175 с.


  4. Полищук В. П. Проектирование автоматизированных систем управления движением на автомобильных дорогах / В. П. Полищук. – К.: Киевский авт.–дор. ин–т, 1983. – 95 с.


  5. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: справочник / В. У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др.; пер. с англ. – М.: Транспорт, 1981. – 592 с.


  6. Фишельсон М. С. Городские пути сообщения: учеб. пособие для вузов / М. С. Фишельсон. М.: Высш. школа., 1980. – 296 с.


  7. Поліщук В. П. Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху: навч. посіб. / В. П. Поліщук, Н. Т. Кунда. – К.: ІЗМН, 1998. – 132 с.


  8. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. 4: Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук.– К.: Знання України, 2007. – 452 с.


  9. Спирин И. В. Перевозка пассажиров городским транспортом / И. В. Спирин. – М. : Академкнига, 2004. – 413 с.


  10. Ефремов И. С. Теория городских пассажирских перевозок : учеб. пособие для вузов / И. С. Ефремов, В. М. Кобозев, В. А. Юдин. – М.: Высш. школа, 1980. – 535 с.


  11. Цибулка Я. Качество пассажирских перевозок в городах / Я. Цибулка; пер. с чешск. И. В. Шварца. – М.: Транспорт, 1987. – 239 с.


  12. Логистика : общественный пассажирский транспорт : учеб. для студентов экономических вузов / Под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М. : Экзамен, 2003. – 224 с.


  13. Рогова Г. Л. Моделирование выбора путей передвижения пассажиров в транспортных системах городов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.02 «Транс. системы городов и пром. центров» / Г. Л. Рогова – М., 1987. – 19 с.


  14. Грановский Б. И. Моделирование пассажирских потоков в транспортных системах / Б. И. Грановский // Итоги науки и техники. Серия «Автомобильный и городской транспорт», т. 11. – М., 1986. – С. 67 – 107.


  15. Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов: учебное пособие / Э. А. Сафронов. – М.: АСВ, 2005. – 272 с.


  16. Любарский Р. Э. Проектирование городских транспортных систем / Р. Э. Любарский. – К.: Будівельнік, 1984. – 96 с.


  17. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин, С. А. Ширяев; под ред. В. А. Гудкова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 448 с.


  18. Моделирование пассажиропотоков в транспортной системе. Пер. с англ. / [П. У. Бонсалл, А. Ф. Чемперноун, А. К. Мейсон, А. Г. Уилсон]. – М.: Транспорт, 1982. – 207 с.


  19. Макаров И. П. Автоматизация управления городским транспортом / И. П. Макаров, В. З. Ямпольский – М.: Транспорт, 1981. – 152 с.


  20. Брайловский Н. О. Моделирование транспортных систем / Н. О. Брайловский, Б. И. Грановский. – М.: Транспорт, 1978. – 125 с.


  21. Антошвили М. Е. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ / М. Е. Антошвили, Г. А. Варелопуло, М. В. Хрущев. – М.: Транспорт, 1974. – 104 с.


  22. Пассажирские автомобильные перевозки / Л. Л. Афанасьев, А. И. Воркут, А. Б. Дьяков, Л. Б. Миротин, Н. Б. Островский – М.: Транспорт, 1986. – 220 с.


  23. Юдин В. А. Городской транспорт / В. А. Юдин, Д. С. Самойлов. – М.: Стройиздат, 1975. – 287 с.


  24. Варелопуло Г. А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте / Г. А. Варелопуло. – М.: Транспорт, 1990. – 208 с.


  25. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом / В. Ф. Штанов, Г. А. Поберезкин, Г. А. Ищенко, А. И. Чумаченко. – К.: Техника, 1988. – 94 с.


  26. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками / И. В. Спирин. – М.: Академия, 2003. – 400 с.


  27. Блатнов М. Д. Пассажирские автомобильные перевозки / М. Д. Блатнов. – М.: Транспорт, 1981. – 222 с.


  28. Доля В. К. Методы организации перевозок пассажиров в городах /
  В. К. Доля. – Х.: Основа, 1992. – 144 с.


  29. Зенгбуш М. В. Пассажиропотоки в городах / М. В. Зенгбуш, А. Ю. Белинский, А. Г. Дынкин. – М.: Транспорт, 1974. – 136 с.


  30. Доля В. К. Організація пасажирських перевезень у містах / В. К. Доля. – Х.: Нове слово, 2002. – 140 с.


  31. Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення. Навчальний посібник / М. Г. Босняк. – К.: Слово, 2009. – 272 с.


  32. Доля В. К. Пасажирські перевезення: підручник / В. К. Доля. – Х.: Форт, 2010. – 504 с.


  33. Дуднев Д. И. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом / Д. И. Дуднев, М. И. Климова, А. А. Менн. – М.: Транспорт, 1974. – 296 с.


  34. Маруніч В. С. Автоматизований метод обстеження кореспонденцій та пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального користування / В. С. Маруніч, І. М. Вакарчук, В. С. Харута // Коммунальное хозяйство городов. – 2012. – Вып. 103. – С. 343 – 351.


  35. Федоров С. В. Развитие методов определения пассажиропотоков в городах / С. В. Федоров // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2010. – №4. – С. 15 – 28.


  36. Антошвили М. Е. Оптимизация городских автобусных перевозок / М. Е. Антошвили, С. Ю. Либерман, И. В. Спирин. – М.: Транспорт, 1985. – 102 с.


  37. Заблоцкий Г. А. Методы расчета потоков пассажиров и транспорта в городах / Г. А. Заблоцкий. – М.: ЦНТИ по гражд. стр–ву и архитектуре, 1968. – 92 с.


  38. Васильева Е. М. Нелинейные транспортные задачи на сетях / Е. М. Васильева, Б. Ю. Левит, В. Н. Лившиц. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 104 с.


  39. Нефедов Н. А. Проблемы транспортных систем: монография / Н. А. Нефедов, А. О. Лобашов, Ю. А. Давидич. – Х.: ХГАДТУ, 1999. – 100 с.


  40. Макаров И. П. Прогноз распределения пассажиропотоков при изменении сети маршрутов пассажирского транспорта / И. П. Макаров, В. В. Яворский, А. Ф. Тузовский // Моделирование процессов управления транспортными системами. – Владивосток: ДВНЦ АН, 1977. – С. 39 – 41.


  41. Мягков В. Н. Математическое обеспечение градостроительного проектирования / В. Н. Мягков, Н. С. Пальчиков, В. П. Федоров. – Л.: Наука, 1989. – 144 с.


  42. Мун Э. Е. Организация перевозок пассажиров маршрутными такси / Э. Е. Мун, А. Д. Рубец. – М.: Транспорт, 1986. – 136 с.


  43. Горбачев П. Ф. Совершенствование схем маршрутов автобусов в крупнейших городах: Автореф. дис…канд. техн. наук: спец. 05.22.10 «Экспл. автомобильного транс.»; 05.22.02 «Транс. сист. городов и пром. центров»
   / П. Ф. Горбачев. – Х., 1993. – 24 с.


  44. Горбачев П. Ф. Основы теории транспортных систем / П. Ф. Горбачев, И. А. Дмитриев. – Х.: ХНАДУ, 2002. – 202 с.


  45. Михайлов А. С. Управление рынком перемещений городского населения / А. С. Михайлов. – Алматы: НИЦ Гылым, 2003. – 237 с.


  46. Альбов С. В. Планирование развития комплексных систем городского пассажирского транспорта / С. В. Альбов // Обзоры по проблемам больших городов. – М.: ГОСИНТИ, 1977. – 36 с.


  47. Громов Н. Н. Управление на транспорте: учебник для вузов / Н. Н. Громов, В. А. Персианов. – М.: Транспорт, 1990. – 336 с.


  48. Вол М. Анализ транспортных систем / М. Вол, Б. Мартин; пер. с англ. С. В. Альбова, П. П. Кобзева. – М.: Транспорт, 1981. – 514 с.


  49. Системный анализ и проблемы развития городов / Ю. С. Попков,
   М.
  В. Посохин, А. Э. Гутнов, Б. Л. Шмульян. – М.: Наука, 1983. – 512 с.


  50. Мерлен П. Город (количественные методы изучения) / П. Мерлен; пер. с франц. О. К. Парчевского. – М.: Прогресс, 1977. 262 с.


  51. Аррак А. Развитие и эффективность пассажирских перевозок / А. Аррак. – Таллин: ЭЭСТИ Раамат, 1984. – 215 с.


  52. Самойлов Д. С. Городской скоростной пассажирский транспорт /
  Д. С. Самойлов, E. H. Дубровин, В. С. Науменко, Ю. М. Галонен; под ред.
  Д. С. Самойлова. Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1975. – 231 с.


  53. Федоров В. П. Транспортная система центра крупного города /
  В. П. Федоров, Н. В. Булычева, Л. А. Лосин, О. М. Пахомова
  // Управление развитием территории. – 2009. – №4. – С. 18 – 25.


  54. Горев А. Э. Основы теории транспортных систем: учеб. пособие / А. Э. Горев. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 214 с.


  55. Давидич Ю. А. Определение факторов, влияющих на выбор пассажирами вида городского транспорта / Ю. А. Давидич, Д. П. Понкратов, Е. И. Куш, Е. Е. Вакуленко, В. И. Горносталь // Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – Вып. 86. – С. 344 – 350.


  56. Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни / В. Вучик; пер. с англ. А. Калинина под науч. ред. М. Блинкина. М.: Территория будущего, 2011. – 576 с.


  57. Гульчак О. Д. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху автобусів : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Оксана Дмитрівна Гульчак. – К., 2005. – 137 с.


  58. Вдовиченко В. О. Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / В. О. Вдовиченко. – К., 2004. – 20 с.


  59. Горбачов П. Ф. Підхід до визначення ймовірності вибору пасажиром шляху пересування / П. Ф. Горбачов // Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. – 2006. – Вып. 19. – С. 88 – 91.


  60. Кочина А. А. До визначення привабливості маршрутів при проектуванні міської пасажирської мережі / А. А. Кочина // Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. –2006. – Вып. 19. – С. 96 – 99.


  61. Лубяний П. В. Імовірність вибору пасажиром варіанту поїздки в міському пасажирському транспорті // Коммунальное хозяйство городов. –2006. – Вып. 69. – С. 171175.


  62. Брайловский Н. О. Проблемы повышения эффективности функционирования транспортных сетей городов : автореф. дис. на соискание уч. степени д–ра техн. наук : спец. 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта», 05.22.02 «Транс. системы городов и пром. центров» /
  Н.
  О. Брайловский. – М., 1983. – 29 с.


  63. Мальгин А. Н. Расчет пассажирских корреспонденций в городах с учетом их возможной реализации на транспортной сети / А. Н. Мальгин // Моделирование процессов управления транспортными системами. – Владивосток: ДВНЦ АН, 1977. – С. 35–38.


  64. Кривошеев Д. П. Методы распределения пассажиропотоков в транспортных расчетах (обзор) / Д. П. Кривошеев. – М.: ЦНИИП градостроительства, 1974. – 40 с.


  65. Горбачов П. Ф. Концепція формування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / П. Ф. Горбачов. Х., 2009. – 39 с.


  66. Садыхова О. С. Выбор пассажиром пути следования / О. С. Садыхова // Городской транспорт и инженерная подготовка городской территории. Сб. науч. трудов ЛИСИ №91. – Л., 1974, – С. 33–41.


  67. Семенова О. С. Математическое моделирование в задачах оптимизации движения городского пассажирского транспорта с учетом наложения маршрутных схем: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.13.18. «Мат. моделирование, численные методы и комплексы программ» / О. С. Семенова. Новокузнецк, 2009. – 26 с.


  68. Швецов В. И. Математическое моделирование транспортных потоков / В. И. Швецов // Автоматика и телемеханика, № 11, 2003. – С. 3 – 46.


  69. Буслаев А. П. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / А. П. Буслаев, А. В. Гасников, Я. А. Холодов, М. В. Яшина и др.; под ред. А. В. Гасникова. – М.: МФТИ, 2010. – 362 с.


  70. Корягин М. Е. Равновесные модели системы городского пассажирского транспорта в условиях конфликта интересов / М. Е. Корягин. – Новосибирск: Наука, 2011. – 140 с.


  71. Дынкин А. Г. Модель расчета пассажирских корреспонденций общегородских транспортных потоков на перспективу / А. Г. Дынкин, А. Н. Мальгин, Л. П. Моносова, Н. С. Пальчиков и др. // Современное состояние и перспективы развития транспортных систем крупного города: тезисы докладов Свердловской техн. конф. Вып. 1, Свердловск, 1974. – С. 31 –37.


  72. Фаянс О. Г. Математические модели формирования пассажирских транспортных потоков / О. Г. Фаянс // Математические методы в управлении городскими транспортными системами. Л.: Наука, 1979. – С. 6–21.


  73. Liu Y., Bunker J., Ferreira L. (2010): Transit users’ route–choice modelling in transit assignment: a review, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 30:6, p. 753–769.


  74. Овечников Е. В. Городской транспорт: учебник для вузов / Е. В. Овечников, М. С. Фишельсон. – М.: Высш. школа, 1976. – 352 с.


  75. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом / . Л. Голованенко, И. Г. Крамаренко, В. В. Перфильев, В. Г. Сословский]. – К.: Техника, 1981. – 167 с.


  76. Власов М. П. Моделирование экономических процессов / М. П. Власов, П. Д. Шимко. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 409 с.


  77. Horváth B. A new public transport assignment model. Acta technica jaurinensis, Vol. 1, No. 1, 2008, p. 93 – 108.


  78. Lam W. H. K., Bell, M. G. H., Advanced modeling for transit operations and service planning, Pergamon, Elsevier Science Ltd., Oxford (2003). 345 p.


  79. Мягков В. Н. Об условиях применения гравитационной модели для прогноза матрицы пассажирских корреспонденций / В. Н. Мягков // Моделирование процессов управления транспортными системами. – Владивосток: ДВНЦ АН, 1977. – С. 42–44.


  80. Заблоцкий Г. А. Транспорт в городе / Г. А. Заблоцкий. – К.: Будівельник, 1986. – 96 с.


  81. Рихтер К.–Ю. Транспортная эконометрия / К.–Ю. Рихтер; пер. с нем. О. А. Григорьева. – М.: Транспорт, 1982. – 317 с.


  82. Мягков В. Н. Гравитационные и энтропийные модели прогноза пассажирских транспортных потоков / В. Н. Мягков // Математические методы в управлении городскими транспортными системами. – Л.: Наука, 1979, С. 21 – 31.


  83. Вильсон А. Дж. Энтропийные методы моделирования сложных систем / А. Дж. Вильсон; пер. с англ. Ю. А. Дубова – М.: Наука, 1978. – 248 с.


  84. Булычева Н. В. Расчет пассажиропотоков и оптимизация маршрутных схем / Н. В. Булычева, В. П. Федоров // Математические методы в управлении городскими транспортными системами. – Л.: Наука, 1979. – С. 65 – 90.


  85. Dial R. B. (1967) Transit pathfinder algorithm. Highway research board, 205, p. 67–85.


  86. Fearnside K., Draper D. P. (1971) Public transport assignment – a new approach. Traffic engineering & Control, 13, p. 298–299.


  87. Le Clerq, F. (1972) A Public Transport Assignment Model. Traffic engineering & Control, 14, p. 91–96.


  88. Rapp M. H., Mattenberger P., Piguet S., Grandpierre A. R. (1976) Interactive graphics system for transit route optimization. Transportation Research Record, 559, p. 73–88.


  89. Брайловский Н. О., Беленов В. М. Моделирование функциональных и транспортных связей крупного города / Н. О. Брайловский, В. М. Беленов // Экономика и математические методы. – Т. 4, М., 1977, – С. 675–690.


  90. Правдин Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта: (примеры и расчеты) / Н. В. Правдин, В. Я. Негрей, В. А. Подкопаев. – М.: Транспорт, 1989. – 208 с.


  91. Яковлев Л. А. Программное обеспечение технического расчета системы городских путей сообщения, представленной в сетевой форме (ЭВМ «Минск – 22») / Л. А. Яковлев // Автоматизация проектирования городских транспортных систем. – Вып. 1. – М.: Стройиздат, 1976. – 135 с.


  92. Джумаев Д. Определение схем автобусных маршрутов на ЭВМ / Д. Джумаев // Постановка и решение задач на ЭВМ в области автомобильного транспорта: сб. докладов. – М., 1966, – С. 53–61.


  93. Федоров В. П. Математическая модель формирования пассажиропотоков / В. П. Федоров // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, 1974, №4, – С. 17 – 26.


  94. Федоров В. П. Математическая модель расчета пассажиропотоков в маршрутной сети города / В. П. Федоров // Город и пассажир: тезисы докл. III Ленингр. науч. конф. по градостроительным проблемам развития пассажирского транспорта. – Л., 1975, – С. 63 – 70.


  95. Справочник проектировщика. Градостроительство / Издание второе под общей ред. В. Н. Белоусова. М.: Стройиздат, 1978. – 367 с.


  96. Фишельсон М. С. Транспортная планировка городов: учеб. пособие для студ. авт.–дор. спец. вузов / М. С. Фишельсон – М.: Высш. шк., 1985. – 239 с.


  97. Кравченко Е. Е. Повышение качества обслуживания населения за счет использования служебного автобусного транспорта на муниципальной маршрутной сети: Автореф. дис…канд. техн. наук: спец. 05.22.10 «Экспл. автомобильного транс.» / Е. Е. Кравченко. – Волгоград, 2006. – 19 с.


  98. Sheffi Y. Urban transportation networks: equilibrium analysis with mathematical programming methods. 1985. 399 p.


  99. Cascetta E. Transportation systems analysis: models and applications. Second edition. Springer. 2009. – 742 p.


  100. Hickman M. D., Bernstein D. H. (1997). Transit service and path choice models in stochastic and time–dependent networks. Transportation Science, 31, p. 129 146.


  101. Hickman, M. D. and N. H. M. Wilson (1995). Passenger travel time and path choice implications of real–time transit information. Transportation Research, 3C, p. 211–226.


  102. Bates J. J. (1987) Measuring travel time values with a discrete choice model: a note. Economic Journal 97, p. 493–498.


  103. Ben–Akiva M., Bolduc D., Bradley M. (1993) Estimation of travel choice models with randomly distributed values of time. Transportation Research Record 1413, p. 88–97.


  104. Луб’яний П. В. Ефективність пасажирської маршрутної мережі міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / П. В. Луб’яний. – Х., 2005. – 19 с.


  105. Доля В. К. Теоретические основы и методы организации маршрутных автобусных перевозок пассажиров в крупнейших городах : автореф. дис. на соискание уч. степени д–ра техн. наук : спец. 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» / В. К. Доля. – М., 1993. – 42 с.


  106. Spiess H., Florian M. (1989). Optimal strategies: a new assignment model for transit networks. Transportation Research, 23B, p. 83–102.


  107. Nguyen S., Pallottino S. (1988) Equilibrium traffic assignment for large scale transit networks. European Journal of Operational Research, 37, p. 176–186.


  108. Cepeda M., Cominetti R., Florian M. (2006) A frequency–based assignment model for congested transit networks with strict capacity constraints: characterization and computation of equilibria. Transportation Research 40B, p. 437–459.


  109. Schmoeker J. D., Bell M. G. H., Kurauchi F. (2008) A quasi–dynamic capacity constrained frequency–based transit assignment model. Transportation Research 42B, p. 925–945.


  110. Nuzzolo A. Schedule–based path choice models for public transport networks. Proceedings of Advanced Course on Transit Networks, Rome 2001. p. 15.


  111. Nuzzolo A., Russo F., Crisalli, U. (2001). A doubly dynamic schedule–based assignment model for transit networks. Transportation Science, 35, p. 268–285.


  112. Tong C. O., Wong S. C. (2000). A schedule–based dynamic assignment model for transit networks. Journal of Advanced Transportation, 33, p. 371–388.


  113. Wu J. H., Florian M., Marcotte P. (1994) Transit equilibrium assignment: a model and solution algorithms. Transportation Science, 28(3), p. 193 – 203.


  114. Wardrop J. G. (1952) Some theoretical aspects of road traffic research.  Proceedings of the Institution of Civil Engineers I I, 1, p. 325 378.


  115. Lam W. H. K., Gao Z. Y., Chan K. S., Yang H. (1999). A stochastic user equilibrium model for congested transit networks. Transportation Research, 33B, p. 351–368.


  116. De Cea J., Fernandez E. (1993). Transit assignment for congested public transport system: An equilibrium model. Transportation Science, 27(2), p. 133–147.


  117. Nielsen, O. A. (2000) A stochastic transit assignment model considering differences in passengers utility functions. Transportation Research, 34B(5), p. 377 – 402.


  118. Daganzo C. F., Sheffi, Y. (1977) On stochastic models of traffic assignment. Transportation Science, 11(3), p. 253 – 274.


  119. Fernández J. E., De Cea J., Malbrán H. (2008) Demand responsive urban public transport system design: Methodology and application. Transportation Research Part A, 42, p. 951–972.


  120. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. І: Основи теорії систем і управління / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Е. Линник, В. П. Поліщук.– К.: Знання України, 2005. – 344 с.


  121. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф.– Кн. ІІ: Технологія наукових досліджень і технічної творчості / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий,
  І. Е. Линник, В. П. Поліщук.– К.: Знання України, 2005. – 318 с.


  122. Системный анализ и принятие решений: Словарь&ndas

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины