РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ
 • Кол-во страниц:
 • 179
 • ВУЗ:
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


  Харківський національний автомобільно-дорожній університет


  На правах рукопису


  ПОТАПЕНКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА


  УДК 656.078


  РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ


  Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи


  Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук


  Науковий керівник


  Нагорний Євген Васильович,


  доктор технічних наук,


  професор


  Харків – 2013  ЗМІСТ


  ВСТУП…………………………………………………………………………….


  …4


  РОЗДІЛ 1 СТАН ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ


  ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В


  УМОВАХ РИНКУ……………………………………………………...................


  …9


  1.1 Аналіз сучасного стану розвитку транспортної системи України………..


  …9


  1.2 Аналіз сучасного стану розвитку автотранспортного господарства


  України ……………………………………………………………………………


  ..24


  1.3 Аналіз існуючих принципів управління розвитком транспортних


  систем…………………………………………………………………………..….


  ..27


  Висновки по розділу 1…………………………………………………………….


  ..33


  РОЗДІЛ 2 ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………..


  ..35


  2.1 Аналіз структурно логічної схеми управління розвитком


  транспортних систем……………………………………………………………..


  ..35


  2.2 Відношення в системі „людина – автомобіль – середовище”……………..


  ..40


  2.3 Квантування часу існування системи „людина – автомобіль – середовище”……………………………………………………………………….


  ..49


  2.4 Аналіз методик прогнозування розвитку транспортних систем…………..


  ..51


  2.5 Схема проведення дослідження……………………………………………...


  ..67


  Висновки по розділу 2…………………………………………………………….


  ..71


  РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – АВТОМОБІЛЬ – СЕРЕДОВИЩЕ»………………..


  ..72


  3.1 Модель розвитку транспортної системи ЛАС з урахуванням змінності компонентів в замкнутому стані…………...…………………………………….


  ..72


  3.2 Модель розвитку транспортної системи ЛАС з урахуванням змінності компонентів в розімкнутому стані……………………………………………….


  ..80


  3.3 Математична модель розвитку транспортної системи ЛАС з урахуванням змінності компонентів ……………………………………………


  ..83


  3.4 Параметри математичної моделі розвитку транспортної системи ЛАС..…


  ..84


  3.5 Розробка пакету програм для вирішення задачі………..…………………..


  ..90


  Висновки по розділу 3………………………………………………………….....


  ..92


  РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ……………………….


  ..94


  4.1 Аналіз результатів моделювання…………………………………………….


  .94


  4.2 Перевірка адекватності рішень…………………….………………………...


  114


  4.3 Показники варіантів розвитку транспортних систем в Україні……………


  126


  4.4 Практична апробація результатів дослідження…………………………….


  132


  Висновки по розділу 4…………………………………………………………....


  133


  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….


  135


  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..…………………….


  137


  Додаток А Акти впровадження………………………………………………….


  147


  Додаток Б Статистичні дані зміни компонентів транспортних систем………


  154


  Додаток В Розрахунок прогнозних значень компонентів транспортних


  систем в замкненому стані …………………………………………………….....


  161


  Додаток Д Прогнозні значення компонентів до 2020 року ……………….......


  168


  Додаток Ж Лістинг програми прогнозування……………………………...…...


  175


  4

  ВСТУП


  Постійний розвиток народного господарства, що пов’язаний зі збільшенням обсягів перевезень вантажів та пасажирів, свідчить про те, що еволюціонування та надійне функціонування транспортної системи є необхідною умовою соціально-економічного прогресу. Сучасні умови господарювання вимагають максимального розширення фронту прогнозування, подальшого удосконалення методології та методики розробки прогнозів. Оскільки, чим вище рівень прогнозування процесів суспільного розвитку, тим ефективніше планування та управління цими процесами в суспільстві, тим вищі темпи економічного росту суспільства. Актуальність теми. В сучасних умовах ринкової економіки дуже важливим є питання розвитку транспортної системи. Традиційні підходи до управління розвитком транспортних систем, в більшості своїй, орієнтовані на окремі види транспорту або на окремі види операцій, які виконуються на транспорті. В існуючих методиках не враховується функціонування транспорту в умовах розвитку єдиної транспортної системи. При цьому припускається, що за весь період існування не виникають якісні зміни компонентів системи. В практиці планування розвитку транспортних систем поширені нормативні, статистико-екстраполяційні, системно-структурні, асоціативні та методи економіко-математичного моделювання. Питаннями технологічного планування займався ряд вітчизняних та зарубіжних авторів.


  В існуючих методиках не враховується синергетичний та комплексний підходи до розгляду транспортної системи та еволюції її компонентів, не застосовується метод еволюційно-імовірнісного планування. Тому розробка моделі прогнозування розвитку транспортних систем з урахуванням змінності її компонентів є актуальним завданням.


  5


  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.


  Визначення прогнозних значень обсягів перевезень пасажирів та вантажів, розмірів парку рухомого складу, шкідливих викидів в атмосферу відповідає Транспортній стратегії України на період до 2020 року, яка схвалена розпорядженням КМУ від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р., а також «Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період і до 2020 року».


  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка наукового підходу до вирішення проблеми прогнозування розрахункових характеристик компонентів транспортних систем з урахуванням їх змінності. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні задачі:


  - провести аналіз сучасного стану розвитку транспортної системи України та існуючих методів управління розвитком транспортних систем;


  - розробити математичну модель прогнозування розвитку транспортної системи з урахуванням змінності її компонентів;


  - провести моделювання для варіантів розвитку транспортних систем в Україні;


  - перевірити результати розрахунків, отриманих при моделюванні;


  - визначити показники варіантів розвитку транспортних систем в Україні;


  - провести практичну апробацію результатів дослідження.


  Об'єкт дослідження – процес управління розвитком транспортних систем.


  Предмет дослідження – виявлення впливу змінності компонентів транспортної системи на процес її розвитку.


  Методи дослідження. Методи системного аналізу використовувались при вивченні структури і елементів транспортної системи.


  Еволюційно-імовірнісне модулювання використовувалося при визначенні етапів еволюції компонентів транспортної системи та тривалості періодів замкненого та розімкненого станів системи.


  6


  Оцінка адекватності розроблених моделей проводилась з використанням методу парних зрівнянь по t-критерію Стьюдента.


  Для визначення впливу змінності параметрів компонентів транспортної системи на її розвиток використовувалося математичне моделювання.


  Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано доцільність використання еволюційно-імовірнісного моделювання при визначенні етапів еволюції компонентів транспортної системи та тривалості періодів замкнутого та розімкнутого станів системи.


  Вперше розроблена імовірнісна прогнозна модель еволюції транспортної системи, яка відрізняється від існуючих підходів урахуванням змінності її компонентів, що дає можливість поетапно врахувати якісні зміни параметрів транспортної системи в прогнозованому періоді часу.


  Удосконалена методика еволюційно-імовірнісного моделювання за рахунок детального розгляду організаційних характеристик компонентів транспортної системи в замкнутому стані.


  Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці методик:


  - визначення прогнозних значень обсягів перевезень пасажирів та вантажів, розмірів парку рухомого складу, а також необхідної кількості інженерних кадрів на автотранспортних підприємствах;


  - визначення прогнозних значень обсягів перевезень пасажирів за видами міського транспорту.


  У застосуванні розроблених методик:


  - при стратегічному управлінні та організації роботи автотранспортних підприємств м. Харкова по проведенню необхідних організаційно-адміністративних заходів щодо оновлення парку рухомого складу та підвищенню кваліфікації співробітників;


  - при стратегічному управлінні та організації роботи по проведенню необхідних організаційно-адміністративних заходів щодо планування


  7


  інвестиційних надходжень в розвиток транспортної системи м. Харкова;


  - у ХНАДУ при організації навчального процесу студентів напряму підготовки фахівців 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» з дисциплін «Комерційна робота на транспорті», «Науково-дослідницька робота студента».


  Практична значимість результатів досліджень підтверджується актами впровадження розроблених методик на транспортних підприємствах м. Харкова ПП «Транс-Сервіс» та ВАТ «АТП 16365», та в департаменті транспорту та зв'язку Харківської міської ради.


  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що виносяться на захист, отримані автором особисто і наведені в основних [1-6] та додаткових роботах [7-9]. У наукових роботах, які опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в наступному: запропоновано нові підходи до вирішення проблеми прогнозування розрахункових характеристик компонентів транспортних систем, які враховують змінність параметрів цих компонентів [1]; проведено аналіз динаміки обсягів перевезень за основними видами транспорту, що дозволило розкрити проблему щодо організації перевезень, структурних перетворень і технічної політики в транспортній галузі [2]; розроблено математичну модель еволюції транспортної системи [3]; враховано екологічні аспекти при розвитку транспортної системи [4]; проведено аналіз прогнозних значень досліджуваних компонентів транспортної системи до 2020 р. [5]; запропоновано нові підходи до прогнозування розвитку автотранспортних підприємств [6]; враховано змінність компонентів транспортної системи при її розвитку [7]; запропоновано нові підходи до вирішення проблеми управління розвитком транспортних систем з урахуванням екологічних аспектів [8-9].


  Апробація результатів дисертації. Матеріали та результати дисертаційної роботи доповідались, обговорювались і були схвалені на:


  - 74 - 75-ій науково-технічних конференціях та науково-методичних


  8


  сесіях ХНАДУ (м. Харків, 2010 – 2011 рр.);


  - 72-ій міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії, інженерно-технічних працівників залізниць, підприємств та організацій України та інших країн (УкрДАЗТ, м. Харків, 2010 р.);


  - 5-ій міжнародній науково-практичній конференції за участю молодих вчених та студентів «Еколого-правові та економічні аспекти техногенної безпеки регіонів», (м. Харків, жовтень 2010 р.);


  - 23-ій міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні комп’ютерні, керуючі та телекомунікаційні системи для залізничного транспорту України», (м. Алушта, вересень 2010 р.);


  - 7-ій міжнародній науково-практичній конференції за участю молодих науковців «Еколого-правові та економічні аспекти техногенної безпеки регіонів», (м. Харків, 17-19 жовтня 2012 р.).


  Дисертаційна робота в повному обсязі доповідалась на:


  - сумісному науковому семінарі кафедр транспортних технологій та транспортних систем і логістики ХНАДУ (м. Харків, 2012 р.). Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 наукових статей у фахових виданнях, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та 3 додаткові праці.

 • Список литературы:
 • транспортної системи в замкнутому стані.


  3. В результаті моделювання були визначені прогнозні значення вірогідностей переходу компонентів системи з фактичного в заданий стан. Розраховані вірогідності використовувались в якості вагових коефіцієнтів в еволюційно-імовірнісній моделі розвитку транспортної системи «ЛАС». Це дозволило отримати проміжні прогнозні значення характеристик компонентів транспортних систем для варіантів розвитку в Україні до 2020 р.


  4. Результати моделювання відповідають емпіричним даним на 95%, що вказує на їх адекватність.


  5. Виконано прогноз зміни обсягів перевезень пасажирів, розмірів парку рухомого складу, середньомісячної заробітної плати працівників транспортних підприємств, шкідливих викидів в атмосферу та необхідної кількості інженерних кадрів для транспортних систем України до 2020 р., який показує тенденцію росту зазначених показників.


  6. Практична значимість результатів роботи підтверджується отриманими актами впровадження розроблених в дисертаційній роботі методик прогнозування обсягів перевезень пасажирів, необхідної кількості інженерних кадрів та розмірів парку рухомого складу для транспортних підприємств м. Харкова ПП «Транс-Сервіс» та ВАТ «АТП 16365» відповідно, та обсягів перевезень пасажирів за видами міського транспорту для департаменту транспорту та зв'язку Харківської міської ради.

  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Потапенко А.В. Підходи до вирішення проблеми прогнозування розрахункових характеристик компонентів транспортних систем / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Восточно-европейский журнал передовых технологий. / редкол.: И.Г. Филиппенко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2009. – Вып. 4/7(40). – С. 23-26.


  2. Потапенко А.В. Динаміка обсягів перевезень за основними видами транспорту в Україні / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Восточно-европейский журнал передовых технологий. / редкол.: И.Г. Филипенко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2009. – Вып. 6/7(42). – С. 55-58.


  3. Потапенко А.В. Математична модель еволюції компонентів транспортної системи «людина – автомобіль – середовище» / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Восточно-европейский журнал передовых технологий. / редкол.: И.Г. Филиппенко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2010. – Вып. 2/9(44). – С. 51-53.


  4. Потапенко А.В. Математична модель розвитку транспортної системи «ЛАС» з урахуванням екологічних аспектів / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Восточно-европейский журнал передовых технологий. / редкол.: И.Г. Филиппенко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2010. – Вып. 6/4(48). – С. 20-22.


  5. Потапенко А.В. Аналіз результатів моделювання прогнозних характеристик транспортної системи «ЛАС» / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Восточно-европейский журнал передовых технологий. / редкол.: И.Г. Филиппенко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2011. – Вып. 5/4(53). – С. 55-57.


  6. Potapenko А.V. Forecasting motor transport enterprise development / А.V. Potapenko, N.V. Yareschenko // Восточно-европейский журнал передовых технологий. / редкол.: И.Г. Филиппенко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2012. – Вып. 3/3(57). – С. 38-40.


  7. Потапенко А.В. Математична модель розвитку транспортної системи «людина – автомобіль – середовище» з урахуванням змінності компонентів / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Перспективні комп’ютерні, керуючі та


  138


  телекомунікаційні системи для залізничного транспорту України : матеріали 23-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Алушта, вересень 2010 р.) : науково-технічний журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». – редкол.: М.М. Бабаєв (гол. ред.) та ін. – Харків, 2010. – № 4. – С. 42.


  8. Потапенко А.В. Математична модель розвитку транспортної системи «людина – автомобіль – середовище» з урахуванням екологічних аспектів / А.В. Потапенко, Є.В. Нагорний // Еколого-правові та економічні аспекти техногенної безпеки регіонів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих вчених та студентів, (м. Харків, жовтень 2010 р.). – Харків : ХНАДУ, 2010. – С. 298-300.


  9. Потапенко А.В. Підходи до вирішення проблеми управління розвитком транспортних систем з урахуванням екологічних аспектів / А.В. Потапенко, Н.В. Ярещенко // Еколого-правові та економічні аспекти техногенної безпеки регіонів : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих науковців, (м. Харків, 17-19 жовтня 2012 р.). – Харків : ХНАДУ, 2012. – С. 150-152.


  10. Соболєв Ю.В. Єдина транспортна система / Ю.В. Соболєв, В.Л. Дикань. – Харків : ООО „Олант”, 2002. – С. 41-47.


  11. Яцківський Л.Ю. Загальний курс транспорту / Л.Ю. Яцківський, Д.В. Зеркалов. – К. : Арістей, 2007. – С. 70-75.


  12. Харсун Л.Г. Інтеграція України в європейську транспортну систему / Л.Г. Харсун // Вісник Київського національного університету ім.


  Т. Шевченка. – К., 2004. – № 72. – С.50-52


  13. Пирожков С. Проблемы реализации транзитного потенциала Украины в контексте расширения ЕС и формирования ЕЭП / С. Пирожков, Д. Прейгер, И. Малярчук // Экономика Украины. – 2005. – № 3. – С.4-19


  14. Проблеми інноваційного розвитку транспортних систем [Електронний ресурс] // урядовий портал : Міністерство інфраструктури України. – 2009. – Режим доступу : http://mtu.gov.ua/mintrans/control/uk/publish/article?art_id =47911


  139


  15. Промислове виробництво : підсумки 2008 року [Електронний ресурс] : аналітична записка // Департамент макроекономіки України : Відділ прогнозування розвитку секторів економіки та міжгалузевого балансу. – К., 2009. – Режим доступу : www.me.gov.ua/file/link/128967/file/Prom_2008z.pdf


  16. Транспорт і зв'язок [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua


  17. Актуальна інформація [Електронний ресурс] // НДІ проблем транспорту і будівельних технологій. – 2009. – Режим доступу : www.ntu.kar.net


  18. Бойко М.В. Інтеграційна Стратегія розвитку транзитно-транспортної системи України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / М.В. Бойко // Бібліотека НДІ проблем розвитку транспорту. – 2007. – Режим доступу : www.detut.kiev.ua


  19. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : навчальний посібник / В.А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – С. 11-25.


  20. Лукинский В.С. Модели и методы теории логістики : учебное пособие 2-е издание / В.С. Лукинский. – Питер : СПб., 2007. – С. 23-38.


  21. Руновска З.В. Исследование и оптимизация системы управления транзитными перевозками / З.В. Руновская, А.В. Чадюк // Пробл. програмув. – 2008. – N N 2/3 (спец. вип.). – С. 691-694.


  22. Садловська І.П. Основні тенденції та напрями діяльності транспортно-дорожнього комплексу та галузі зв'язку за 9 місяців 2007 р. / І.П. Садловська // Залізн. трансп. України. – 2007. – N 6. – С. 18-20.


  23. Сапронов О. Автомобільний транспорт як складова міського пасажирського транспорту у контексті енергетичної, соціальної, економічної та екологічної безпеки / О. Сапронов // Освіта і упр. – 2007. – N 2. – С. 152-158.


  24. Сивый В.Б. К вопросу обоснования необходимости проведения структурной реформы в транспортной отрасли / В.Б. Сивый, О.М. Козырь // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. праць, – Харків : УкрДАЗТ. – 2005. – № 9-10. – С. 140-145.


  140


  25. Сич Є.М. Передумови інтеграції транспортних систем прикордонних регіонів / Є.М. Сич, О.В. Мініна // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем : Зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 7. – С. 132-140.


  26. Бобровник В.М. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / В.М. Бобровник. – Хмельницьк, 2003. – 21 с.


  27. Бабій О.М. Стратегія розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання (на прикладі підприємств автотранспортної галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / О.М. Бабій. – О., 2003. – 19 с.


  28. Левченко О.П. Формування стратегії розвитку автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / О.П. Левченко. – Х., 2005. – 18 с.


  29. Проскура О. Ю. Антикризове управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 / О.Ю. Проскура. – Х., 2002. – 18 с.


  30. Ейтутіс Г.Д. Державне регулювання та стратегічний менеджмент на залізничному транспорті України в умовах ринкової економіки / Г.Д. Ейтутіс // Залізн. трансп. України. – 2008. – N 2. – С. 28-31.


  31. Акімов О. В. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку транспортної системи в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О.В. Акімов. – Миколаїв, 2011. – 20 с.


  32. Дикань О.В. Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.02.03 / О.В. Дикань. – Х., 2006. – 20 с.


  33. Ложачевська О.М. Управління організаційно-економічним розвитком транспортного комплексу регіону : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.07.04 / О.М. Ложачевська. – К., 2004. – 34 с.


  34. Матійко С.А. Державне регулювання розвитку транспортної системи України : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / С.А. Матійко. – К., 2009. – 20 с.


  141


  35. Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс] // урядовий портал : Міністерство інфраструктури України. – 2009. – Режим доступу : www.mtu.gov.ua/article/show/article_id/18621


  36. Рахмангулов А.Н. Управление транспортними системами [Теоретические основы] : учеб. пособие / А.Н. Рахмангулов, С.В. Трофимов, С.Н. Корнилов; МГТУ им. Г.И. Носова. – Магнитогорск : Университет, 2001. – С. 152-180.


  37. Мосин В.Н. Основы экономического и социального прогнозирования : учебник [для вузов по специальности «Планирование народного хозяйства»] / В.Н. Мосин, Д.М. Крук. – М. : Высшая школа, 2005. – 234 с.


  38. Спирин И.В. Организация и управление автомобильными перевозками / И.В. Спирин. – М. : ACADEMIA, 2003. – 432 с.


  39. Дубровский В.Я. Проблемы системного инженерно-психологического проектирования / В.Я. Дубровский, Л.П. Щедровицкий. – Москва : МГУ, 2001. – 93 с.


  40. Grable E.M. Trell. Sets relations [Hondbook of automation, compution and control] / E.M. Grable, D.E. Woldridge. – New York, 2000. – 228 р.


  41. Антомонов Ю.Г. Принципи нейродинаміки / Ю.Г. Антомонов. – Київ : Наукова думка, 2004. – 200 с.


  42. Тода М. Логіка систем [Введення у формальну теорію структури] / М. Тода, Э.Х. Шуфорд. – М. : Прогресс, 2005. – С. 320-384.


  43. Голицын, Г.А. Динамическая теория поведения Дельфи [Механизмы и принципы целенаправленного поведения] / Г.А. Голицын. – М. : Наука, 2002. – С. 5-33.


  44. Гаврилов Е.В. Управління системами та системний аналіз / Е.В. Гаврилов. – Харків : Прапор, 2000. – 316 с.


  45. Domhof С. Transferring Technjlogy by Transferring People / С. Domhof // Monthly Labor Review №5. – 2001. – P. 62-63.


  46. Цирель, С.В. Предвидение и прогноз [Математика] / С.В. Цирель. – М. : Наука, 2007. – 145 с.


  47. Антомонов Ю.Г. Методы математической биологии [Книга 5. «Информационные методы синтеза моделей биологических систем»] /


  142


  Ю.Г. Антомонов, Л.И. Красникова, О.Г. Чораян. – Киев : Вища школа, 2002. – 240 с.


  48. Гневашева В.А. Прогнозування економіки: поняття і історія / В.А. Гневашева. – К. : Знання, 2005. – С. 141-144.


  49. Мс Zeod Douglas S. State modal system plans as technical issue documents - a new role / S. Мс Zeod Douglas // Transportation Research Record, № 1206. – 2004. – P. 17-23.


  50. Мусиенко В.Б. Прогнозирование и оценки научно-технических нововведений / В.Б. Мусиенко, Г.М. Доброе, А.А. Коренной. – К. : Наукова думка, 1999. – 276 с.


  51. Berkson J.А. Statisticaly Precise and Relatively Simple Method of Estimating the Bio-Assay with Quantal Response / J.А. Berkson // Journal of the American Statistical Assosiation. – Vol.48. – 2003. – P. 565-599.


  52. Martino J.P. An experiment with the Delphi procedure for long-range forecasting / J.P. Martino // IEEE Transaction on Engineering Manegement. – EM-15. – 2001. – P. 138-144.


  53. Suls O. A methodological approach to the integration of technological and social forecasts / O. Suls // Technological forecasting. – № 1. – 1999. – P. 105-108.


  54. Малинецкий Г.Г. Нелинейная динамика : подходы, результаты, надежды / Г.Г. Малинецкий, А.Б. Потапов, А.В. Подлазов. – М., 2006. – С. 21-25.


  55. Малинецкий Г.Г. Теоретическая история и математика / Г.Г. Малинецкий. – М., 2007. – С. 7-20. 56. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения : справочник / пер. с анг. В.У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др. – Москва : Транспорт, 1981. – 592 с.


  57. Мандрица М.А. Прогнозирование перевозок грузов на автомобильном транспорте / М.А. Мандрица, В.Н. Краев. – М. : Транспорт, 2001. – 248 с. 58. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда : методы и модели / А.А. Френкель. – М. : Экономика, 1989. – 214 с. 59. Маров О.И. Прогнозирование грузовых автомобильных перевозок республики с помощью методов математической статистики [В кн. Вопросы


  143


  оптимального планирования народного хозяйства Белорусской ССР] / О.И. Маров, И.И. Алексеев. – Минск, 1989. – 85 с.


  60. Гордон, Т.Н. Новый подход к методу Дельфи [Научно-техническое прогнозирование для промышленности и правительственных учреждений] / Т.Н. Гордон. – М. : Прогресс, 2002. – С. 84–93.


  61. Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники / Г.М. Добров. – Москва : Наука, 1997. – 209 с. 62. Кужель Н.В. Чисельні методи підвищення ефективності аналізу моделі автотранспортного потоку – слідування за лідером : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / Н.В. Кужель. – К., 2011. – 24 с. 63. Алексієв В.О. Концепція інформаційного розвитку транспортної системи : автореф. дис. докт. техн. наук : спец. 05.22.01 / В.О. Алексієв. – Харків, 2010. – 40 с.


  64. Бубела А.В. Вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / А.В. Бубела. – К., 2011. – 20 с.


  65. Савченко Л.В. Підвищення ефективності прогнозування в транспортних системах : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / Л.В. Савченко. – К., 2002. – 34 с. 66. Самісько Т.О. Прогнозування обсягів робіт на мережі автомобільних доріг як складової транспортної системи країни: автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / Т.О. Самісько. – Харків, 2010. – 23 с.


  67. Орлов, А. И. Теория принятия решений / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2006. – 576 с.


  68. Гаврилов Е.В. Довгострокове прогнозування розрахункових характеристик на автомобільному транспорті / Е.В. Гаврилов, Н.В. Ярещенко, І.В. Мусієнко // Вісник ХДАДТУ : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДТУ, 2000. – Вип. 12 – 13. – С. 23 -30.


  69. Гаврилов Е.В. Довгостроковий прогноз швидкостей руху / Е.В. Гаврилов, Н.В. Дацко // Вісник ХДАДТУ : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДТУ, 1999. – Вип. 9. – С. 30-34.


  144


  70. Гаврилов Э.В. Системное проектирование автомобильных дорог. Ч. I. : Учеб. Пособие / Э.В.Гаврилов, А.М. Гридчин, В.Н. Ряпухин. – Москва - Белгород : АСВ, 1998. – 138 с. 71. Гаврилов Е.В. Системологія на транспорті Кн. 1 : Основи теорії систем i управлінння / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля. – К. : Знання України, 2005. – 344 с. 72. Гаврилов Э.В. Модель ученого процесса по подготовке водителей / Э.В. Гаврилов, Н.В. Ярещенко, В.М. Сирота // Вісник ХДАДТУ : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДТУ, 2002. – Вип. 19. – С. 26 - 29. 73. Гаврилов Е.В. Модель взаємодії компонентів системи "викладач-студент" у замкненому стані / Е.В. Гаврилов, М.М. Гудзинський, A.M. Горбунова // Проблеми вищої школи. – К. : Вища школа, 1994. – Вип. 80. – С. 16-24. 74. Гаврилов Е.В. Динаміка причинно-наслідкових відносин в процесі навчання студентів / Е.В. Гаврилов, A.M. Горбунова // Нові технології навчання. – 1995. – Вип. 13. – С. 192-196. 75. Ярещенко Н.В. Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах : дис. канд. техн. наук : спец. 05.22.11 / Н.В. Ярещенко. – Харків, 1999. – 154 с.


  76. Мусієнко І.В. Довгострокове прогнозування розрахункових навантажень на автомобільних дорогах : дис. канд. техн. наук : спец. 05.22.11 / І.В. Мусієнко. – Київ, 2004. – 180 с.


  77. Князева Е.Н. Основания синергетики : режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – СПб. : Алетейя, 2002. – С. 21-30.


  78. Князева Е.Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М., 2005. – С. 19-25.


  79. Князева Е.Н. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М., 2007. – С. 20-27.


  80. Князева Е.Н. Синергетика : нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М.: УРСС, 2007. – С. 39-47.


  81. Пригожин И. Квант, хаос, время / И. Пригожин, И. Стенгерс. – Москва, 2003. – 344 с.


  145


  82. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса : пер. с англ. / Э. Янч. – М. : Прогресс, 1990. – 568 с, 83. Wagle В. Forecast of Future Transport Requirements in the United Kingdom / В. Wagle. – London : Esso Petroleum Co. ltd., 1995. – 46 p. 84. Stewart Hugh B. Recollecting the Future. A View of Business, Technology and Innovation in the Next 30 Years / B. Stewart Hugh. – Illinois : Dow Jones - Irvin Homewood, 1999. – 372 p. 85. Croney D.O. The design and performance of road pavements / D.O. Croney. – London : Her Majestys station nery office, 1997. – 673 p.


  86. Дармоян А.В. Методы прогнозирования пассажирских перевозок / А.В. Дармоян, Н.Г. Кучевский. – М. : Транспорт, 1999. – 124 с. 87. Симоненко С.В. Деякі питания розбудови міжнародних автотранспортних коридорів в Україні / С.В. Симоненко // Автошляховик Україна. – 1998. – №4. – С. 2-4.


  88. Маслова Т.И. Анализ производственно-финансовой деятельности АТП / Т.И. Маслова. – М. : Транспорт, 1995. – 290 с.


  89. Загордан М.И., Кравец Ф.П. Пассажирские перевозки / М.И. Загордан, Ф.П. Кравец. – М. : Транспорт, 1991. – 256 с.


  90. Большаков Д.Л. Пути повышения экономического эффекта перевозок пассажиров / Д.Л. Большаков. – М. : Высшая школа, 2004. – 420 с.


  91. Мандрица М.А. Совершенствование, управление, анализ и планирование АТП / М.А. Мандрица. – М. : Транспорт, 1992. – 330 с.


  92. Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе видов динамики / Л.Н. Ковалева. – М. : Высшая школа, 1998. – 427 с.


  93. Рабинович М.Г. Многофакторные методы и методы оптимизации в текущем планировании производства / М.Г. Рабинович. – М. : Высшая школа, 1997. – 502 с.


  94. Маслова Т.И. Некоторые вопросы прогнозирования грузов АТП / Т.И. Маслова. – М. : Транспорт, 2006. – 244 с.


  95. Галушко В.Г. Вірогіднісно-статистичні методи на автотранспорті / В.Г. Галушко. – К. : Вища школа, 1999. – 232 с.


  146


  96. Марков А.С. Прогнозирование грузовых автотранспортных перевозок с помощью математической статистики / А.С. Марков. – М. : Высшая школа, 2003. – 176 с.


  97. Пономарьова Н.В. Аналіз методів прогнозування вантажопотоків у міжнародному сполученні на наземних видах транспорту / Н.В. Пономарьова // Вісник ХДАДТУ : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДТУ, 2005. – Вип. 4. – С. 75-77.


  98. Ярещенко Н.В. Эволюция конструктивных скоростей движения легковых автомобилей / Н.В. Ярещенко // Вестник ХГАДТУ : сб. наук. тр. – Харьков : ХГАДТУ, 2001. – Вып. 15. – С. 18-20.


  99. Мусієнко І.В. Закономірності зміни навантажень на автомобільних дорогах від рухомого складу / І.В. Мусієнко // Вісник ХДАДТУ : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДТУ. – 2001. – Вип. 14. – С.12-15. 100. Мусиенко И.В. Динамика грузоподъемности грузовых автомобилей / І.В. Мусієнко // Вестник ХГАДТУ : сб. наук. тр. – Харьков : ХГАДТУ, 2002. – Вып. 19. – С. 59-62. 101. Таукач Г.Л. Теория инженерной специализации / Г.Л. Таукач. К. : Вища школа, 1996. – с 75-82.

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины