МОДЕЛЬ СИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОДИФІКОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОМІНАЛЬНО-НЕРУХОМОГО ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МОДЕЛЬ СИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОДИФІКОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОМІНАЛЬНО-НЕРУХОМОГО ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ
 • Кол-во страниц:
 • 162
 • ВУЗ:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Хмельницький національний університет


  На правах рукопису

  КУРСКОЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

  УДК621.891:620.194  МОДЕЛЬ СИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОДИФІКОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОМІНАЛЬНО-НЕРУХОМОГО ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ


  Спеціальність 05.02.04 – Тертя та зношування в машинах


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник – Шалапко юрій іванович
  доктор технічних наук, професор
  Хмельницький, 2013
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ННФЗ Номінально-нерухоме фрикційне з’єднання
  ННФК Номінально-нерухомий фрикційний контакт
  РДЗП Режим динамічного зчеплення-проковзування
  РЗП Режим зчеплення-проковзування
  ФП Фретинг-процес
  МЕ Мікроелемент
  ШПФ Швидке перетворення Фур’є
  ЕП Еліптичний параболоїд
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 2
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ НОМІНАЛЬНО-НЕРУХОМИХ ФРИКЦІЙНИХ З'ЄДНАНЬ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 11
  1.1 Контактні явища у номінально-нерухомих фрикційних з'єднаннях та їх вплив на працездатність з’єднань 11
  1.2 Сучасні методи забезпечення цілісності ННФЗ 16
  1.3 Роль покриттів та модифікації поверхні у забезпеченні цілісності ННФЗ 23
  1.4 Аналіз стану проблем моделювання контакту реальних поверхонь 28
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 38
  РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НОМІНАЛЬНО - НЕРУХОМОГО КОНТАКТУ 40
  2.1 Специфіка лабораторного відтворення режимів роботи ННФЗ в умовах вібраційного навантаження 40
  2.2 Обладнання і методи нанесення покриттів 41
  2.3 Устаткування для дослідження динамічних та трибологічних явищ в контакті при тангенціальному вібронавантаженні 49
  2.4 Програмне забезпечення експериментів 59
  2.5 Обробка результатів експериментів 63
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 64
  РОЗДІЛ 3 МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ НОМІНАЛЬНО-НЕРУХОМИХ З’ЄДНАНЬ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 65
  3.1 Ідентифікація модифікованих поверхонь ННФЗ 65
  3.2 Моделювання контакту модифікованих поверхонь 85
  3.3 Математична формалізація поведінки досліджуваних вузлів ННФЗ в умовах знакозмінного тангенціального навантаження 97
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 109
  РОЗДІЛ 4 ДИНАМІЧНА ЦІЛІСНІСТЬ НОМІНАЛЬНО - НЕРУХОМОГОГО ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ З МОДИФІКОВАНИМИ ПОВЕРХНЯМИ 110
  4.1 Експериментальна перевірка методики ідентифікації поверхонь фретинг-контакту 110
  4.2 Вплив досліджуваних методів модифікації поверхневого шару спряжень на здатність довготривалого забезпечення цілісності ННФЗ в умовах тангенціального збурення 116
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 136
  ВИСНОВКИ 138
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 140
  ДОДАТКИ 160

  ВСТУП

  Актуальність теми. Довговічність машин визначається надійністю елементів, які входять до їх складу. В першу чергу, це стосується різних видів з’єднань, особливо тих, які відносяться до класу попередньо напружених та працездатність яких забезпечується наявністю тертя в контакті. Такі з’єднання віднесено до окремого виду - номінально-нерухомі фрикційні з’єднання (ННФЗ). Будь-яка машина працює в умовах дії вібраційного навантаження, при чому номінально-нерухомий фрикційній контакт (ННФК) сприймає не лише нормальні, а й знакозмінні тангенціальні навантаження (ЗТН). Взаємодія двох контактних поверхонь, котрі формують ННФК, з часом змінює свій характер, особливо в частині силових параметрів контакту, що в кінцевому результаті призводить до руйнування контакту і втрати ним цілісності. Проблема працездатності ННФЗ постійно виникає при створенні нових машин, зміні конструкції та режиму експлуатації існуючих, впровадженні нових матеріалів і технологій. На сьогоднішній день досить повно розроблений апарат аналізу стану ННФК в умовах нормального та статичного тангенціального навантаження. Аналогічні методи аналізу процесів в контакті з нерівностями в широкому діапазоні розмірів в умовах знакозмінного тангенціального навантаження залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, залишається актуальним питання взаємозв’язку властивостей контактних поверхонь та здатності ННФЗ забезпечувати працездатність на протязі заданого терміну експлуатації. Очевидно, що в цьому випадку лише методики теоретичних підходів на мікрорівні можуть відкрити принципово нові рішення задач у забезпеченні цілісності ННФК. Важливим залишається питання процесів модифікації поверхонь з метою їх зміцнення та формування відповідного мікропрофілю. Останнє визначає взаємодію між нерівностями контактуючих поверхонь, як елементами, що формують контакт. Про важливість цього аспекту свідчить те, що вказаному питанню приділялась увага в чисельних працях вітчизняних та зарубіжних науковців як в галузі дослідження фреттинг-зношування (Уотерхауз Р., Томлінсон Г., Аляб’єв А. Я., Шевеля В. В., Голего М. Л., Похмурський В. І., Хоуппнер Д., Олександренко В. П.), так і в галузі механіки вібраційного тертя, малоамплітудного фреттингу (Костогриз С. Г., Хілл Д., Джонсон К., Ноуелл Д., Фарріс Т., Кудінов В. А., Максак В. І., Івщенко Л. Й., Шалапко Ю. І.) та теорії контактної взаємодії (Семенюк М. Ф., Горячєва І. Г., Андрейків О. Е., Кузьменко А. Г., Грінвуд Д.).
  Розробка методу оцінки здатності ННФЗ до довготривалого забезпечення працездатності з’єднань деталей в умовах динамічного тангенційного навантаження дасть можливість спрогнозувати розвиток фретинг-процесів на поверхнях контакту, попередити аварійне руйнування вузлів конструкції.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Робота виконана відповідно до державних і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки “Нові речовини і матеріали”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2015 року” №942 від 7 вересня 2011 року, сформульованим на основі Закону України “Про пріоритетні напрямки розвитку науки” №5460-VI від 16 жовтня 2012 року з короткостроковим пріоритетним напрямом “Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів”, а також в рамках науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету: «Комп'ютерні технології у матеріалознавстві, інженерії поверхні та виробництві матеріалів» (НДР М/144-2009 №ДР 0109U003442), «Динаміка та міцність контактних поверхонь деталей машин, що модифікуються насиченням наночастками та регулярним армуванням поверхонь» (НДР 11Б-2011 №ДР 0111U002303).
  Мета і завдання досліджень.
  Метою дисертаційної роботи є побудова моделі силової взаємодії модифікованих елементів номінально-нерухомого фрикційного контакту в умовах знакозмінного тангенціального навантаження.
  Для досягнення вказаної мети на підставі проведеного аналізу літературних джерел були сформульовані наступні завдання:
  1) розробити дослідне устаткування, що забезпечить відтворення режимів роботи ННФЗ, максимально наближених до реальних умов експлуатації;
  2) розробити метод опису модифікованих поверхонь ННФК шляхом ведення базового модельного елемента з ймовірнісним розподілом геометричних параметрів;
  3) розробити математичний апарат опису силової взаємодії елементів ННФК та визначити кількісні параметри динамічної системи, що утворюється контактною зоною деталей спряження;
  4) побудувати модель, що описує поведінку модифікованого ННФК в умовах знакозмінного тангенціального навантаження;
  5) виконати експериментальну перевірку запропонованої моделі для прогнозування поведінки ННФЗ в умовах знакозмінного тангенціального навантаження.
  Об’єкт дослідження – номінально-нерухомий фрикційний контакт.
  Предмет дослідження – силова взаємодія модифікованих елементів номінально-нерухомого фрикційного контакту.
  Методи досліджень. Загальний метод досліджень – аналітико-експериментальний. Відповідно до поставлених задач для відтворення режимів роботи ННФЗ в широкому діапазоні навантажень було застосовано устаткування для дослідження на фретинг-зношування, а також оригінальне обладнання з можливістю безперервного моніторингу стану спряження [12]. Для створення захисних покриттів використовувалась лазерна установка BSL-720 та установка електроіскрового легування ЭЛФА-541. Фрактографічні дослідження мікроструктури модифікованого шару проводились на мікроскопах МІМ-10 та МБС-10. Мікротвердість поверхні визначали на мікротвердомірі ПМТ-3. При обробці результатів дослідів було застосовано методи математичної статистики. Характеристики об’єктів дослідження визначалися відповідно до діючої нормативної документації.
  Наукова новизна отриманих результатів:
  1) отримала подальший розвиток методологія опису модифікованих поверхонь ННФК, для чого вперше було запропоновано концепцію базового параболоїда для опису поверхневих нерівностей;
  2) вперше запропоновано математичний апарат опису силової взаємодії модифікованих елементів ННФЗ з елементами ймовірнісного підходу на основі моноелементної моделі поверхні;
  3) отримав подальший розвиток метод визначення інтегральних характеристик динамічної системи, утвореної елементами ННФК;
  4) вперше побудовано модель модифікованого ННФК, що описує поведінку спряження в умовах знакозмінного тангенціального навантаження на основі опису модифікованого поверхневого шару у вигляді дискретних регулярних нерівностей.
  Практичне значення одержаних результатів.
  1. Для збільшення терміну експлуатації та фретингостійкості посадочних місць первинного вала коробки передач (130-1701030-А), проміжного вала коробки передач (130-1701048) та вторинного вала коробки передач (130-1701105-Б) автобуса ЛАЗ 695Н на ВАТ «Сумський авторемонтний завод» було застосовано методи зміцнення поверхонь деталей створенням профілю електроіскровим легуванням та лазерною обробкою запропонованою схемою.
  2. Матеріали досліджень використовуються в Хмельницькому національному університеті в навчальному процесі при викладанні курсів «Основи теорії коливань та віброзахисту» та «Технологічні основи електрохімічних та електрофізичних методів обробки».
  Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних та експериментальних досліджень отримані здобувачем особисто. Особистий внесок здобувача в спільних роботах полягає в [1-14] – постановці завдань та методики досліджень, проведенні експериментальних досліджень, обробці результатів, формулюванні висновків, в [15] – класифікація та аналіз з’єднань, в [16-24] – розробка теоретичної моделі, проведення експериментальних досліджень, обробці результатів, формулюванні висновків. Всі експерименти проведені дисертантом особисто.
  Апробація роботи. Основні результати, представлені в дисертації, доповідались та обговорювались на ІІ всеукраїнській науково-технічній конференції "Актуальні проблеми комп’ютерних технологій" (м. Хмельницький, 2008 р.); VI міжнародна конференція молодих науковців "Інформатика та механіка" (м. Кам’янець-Подільський, 2008р.); XLVІ науково-технічній конференції "Sesje studencskich kol naukowich" (м. Краків, 2009 р.); 9th conference on Active noice and vibration control methods (м. Закопане, 2009 р.); ІІІ міжнародна науково-технічна конференції "Сучасні проблеми триботехніки" (м. Миколаїв, 2009 р.); "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (м. Тернопіль, 2009р); "Сучасні проблеми трибології" (м. Київ, 2010р), VІІI міжнародна конференція молодих науковців "Механіка та Інформатика" (м. Хмельницький, 2011 р.); міжнародна наукова конференція ІV Українсько–Польські наукові діалоги (м. Яремче, 2011 р.); міжнародна наукова конференція "Новітні технології в текстильній промисловості" (м. Хмельницький, 2012 р.).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи за участю автора опубліковано 11 статей та 12 тез доповідей на конференціях, отримано патент на корисну модель.
  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, додатків та переліку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 159 сторінок машинописного тексту, включаючи 14 таблиць, 97 рисунків, 2 додатки на 2 сторінках, перелік використаних джерел із 195 найменувань на 20 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1 На основі аналізу літературних джерел зроблено висновок, що на сьогоднішній день залишається актуальною задача визначення впливу характеристик поверхонь ННФЗ на здатність забезпечувати працездатність в умовах знакозмінного тангенціального навантаження. Виходячи з побудованої класифікації з’єднань з позицій фретингостійкості зроблено висновок, що переважна більшість ННФЗ складаються по схемі силового замикання в напрямку перпендикулярному поверхні контакту, а мікропереміщення як правило направлені по дотичній до цієї поверхні.
  2 Розроблено та виготовлено універсальну установку для дослідження трибологічних характеристик матеріалів та покриттів поверхонь ННФК (отримано деклараційний патент), що дозволило реалізувати on-line контроль процесів, які протікають у контакті з потоковою оцінкою стану спряження.
  3 Розроблено теоретичну основу опису поверхонь ННФК та одиничного контакту цих поверхонь з ймовірнісним розподілом геометричних параметрів МЕ, зокрема запропоновано опис контактуючих поверхонь з еліптичним параболоїдом в якості базового мікроелементу, що дозволило суттєво спростити аналітику визначення сил, які виникають в зоні контакту.
  4 На основі концепції базового еліптичного параболоїда визначено результуючу силу пружного контакту двох мікроелементів поверхні, кутові параметри просторової орієнтації вектора рівнодійної сили та значення тангенціальної жорсткості для модифікованих поверхонь ННФЗ (розбіжність між результатами моделювання та експериментальними даними не перевищує 21,9%).
  5 Побудовано модель модифікованого ННФК, що описує поведінку спряження в умовах знакозмінного тангенціального навантаження на основі опису модифікованого поверхневого шару у вигляді дискретних регулярних нерівностей, що дало можливість визначити кількісні параметри динамічної системи, утвореної контактною зоною деталей спряження.
  6 Виконано експериментальну перевірку запропонованої моделі поведінки ННФК в умовах знакозмінного тангенціального навантаження для прогнозування стану спряження протягом терміну експлуатації. Показано, що запропонована модель дозволяє з достатньою точністю оцінити стан ННФК протягом терміну його експлуатації. Розбіжність між експериментальними дослідженнями роботи ННФЗ в умовах ЗТН та результатами моделювання не перевищують 38% та 26,7% для обробки електроіскровим легуванням та лазерної обробки відповідно.
  7 Використання запропонованого методу зміцнення поверхонь ННФК зі створенням дискретного профілю дозволило підвищити здатність з’єднань до збереження цілісності в умовах знакозмінного тангенціального навантаження у 1,1…4,2 разів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Курской В. С. Комп’ютерний метод відображення та обробки результатів дослідження динамічних мікропереміщень у фрикційному контакті / В. С. Курской, Ю. І. Шалапко //Актуальні проблеми комп’ютерних технологій: зб. наук. праць. – Хмельницький, 2008. – с. 162-164.
  2. Курской В. С. Механізм мікропереміщень в умовах квазістатичного тертя / В. С. Курской, Ю. І. Шалапко //VI міжнародна конференція молодих науковців «Інформатика та механіка»: тези доповідей. – Кам’янець–Подільський, 2008. – с.52.
  3. Шалапко Ю. І. Активація фретинг–процесів в області дії мікрозміщень контактних поверхонь / Ю. І. Шалапко, В. С. Курской // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2008. – № 2. – c. 168-174.
  4. Шалапко Ю. І. Моделювання динамічного руху в інтерфейсі контактних поверхонь при вібраційних мікропереміщеннях / Ю. І. Шалапко, В. С. Курской // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 1. – c. 26-31.
  5. Шалапко Ю. І. Поверхневі явища у змішаному номінально–нерухомому фрикційному контакті / Ю. І. Шалапко, В. С. Курской // Вісник Технологічного університету Поділля. –2008. – № 4. – c. 257-262.
  6. Шалапко Ю. І. Розвиток деструктивних явищ у номінально–нерухомому контакті в умовах дії мікрозміщень контактуючих поверхонь / Ю. І. Шалапко, C. Г. Костогриз, В. С. Курской // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2008. – № 6. – c. 228-233.
  7. Шалапко Ю. І. Механізм руйнування квазістатичного контакту при циклічних тангенційних навантаженнях / Ю. І. Шалапко, С. Г. Костогриз, Н. Радек, В. С. Курской // Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування: праці конференції. – Тернопіль, 2009. – с. 288-295.
  8. Шалапко Ю. І. Концепція третього тіла для відтворення динамічних мікропереміщень у номінально–нерухомому контакті / Ю. І. Шалапко, В. С. Курской, М. В. Разуваєва // Сучасні проблеми триботехніки: матеріали ІІІ міжн. наук.–техн. конф.. – Миколаїв, 2009. – с.95-97.
  9. Kurskoy W. Laboratory representation of work of nominal and immobile frictional connections in the conditions of quasi–static friction / V. Kurskoy // Sesje studencskich kol naukowich: vaterialy XLVI sesij pionu Hutniczego. – Krakow, 2009. – p.83.
  10. Shalpko Yu. «Wavelet–analysis for control of contact vibration with friction and fretting–process / Yu. Shalpko, A. Ganziuk, W. Kurskoy // 9th conference on Active noice and vibration control methods. – Krakow–Zacopane, Poland. – 2009. – p.305-310.
  11. Курской В. С. Метод візуального неперервного дослідження деградації номінально–нерухомого контакту / Ю. І. Шалапко, В. С. Курской //Сучасні проблеми трибології: тези доповідей. – Київ, 2010. – с. 84.
  12. Курской В. С. Формування моделі поверхні контакту та її характеристик / Курской В.С., Пастух І.М., Шалапко Ю.І. // Механіка та інформатика: тези наук. праць VIII Українсько–польська конф. молодих наук.. – 2011. – с. 74-75.
  13. Kurskoy V. S. Modeling of dynamical behavior of nominal–fixed joints / V. S. Kurskoy, Y. I. Shalapko, N. Radek // Scientific basis of modern technology: experience and prospects: Monograph – 2011. – p. 319-332.
  14. Курской В. С. Прогнозування поведінки номінально–нерухомих з’єднань в умовах вібраційного навантаження / В. С. Курской, Ю. І. Шалапко // ІV Українсько–Польські наукові діалоги: тези наукових праць міжнародної наукової конференції. – Яремче, 2011 – с. 156.
  15. Пастух І. М. Класифікація та аналіз з’єднань деталей машин з позицій фретингостійкості / І. М. Пастух, В. С. Курской // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009, № 5. – с. 20-23.
  16. Курской В. С. Методика ідентифікації поверхонь фретинг–контакту” / В. С. Курской, І. М. Пастух // Вісник Хмельницького національного університету.” – 2010, № 1. – с. 47-50.
  17. Пастух І. М. Модель контакту мікроелементів поверхонь. / І. М. Пастух, В. С. Курской // Вісник Хмельницького національного університету.” – 2010. – № 2. – с. 62-66.
  18. Пастух І. М. Формування моделі поверхні контакту та її характеристик / І. М. Пастух, В. С. Курской // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. – с. 11-15.
  19. Курской В. С. Результуюча сила пружного контакту мікроелементів поверхні” / В. С. Курской, І. М. Пастух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – с. 44-49.
  20. Курской В. С Передумови ймовірнісної інтерпретації моделі контактуючих мікроелементів поверхні / В. С. Курской, А. М. Давидов, І. М. Пастух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – с. 11-15.
  21. Курской В. С. Теоретична перевірка силової моделі поверхневого контакту / В. С. Курской // Вісник Хмельницького національного університету.” – 2011. – № 6. – с. 119-122.
  22. Kurskoy V. S. Mobility of fretting contact after laser melting of surface / V. S. Kurskoy, Y. I. Shalapko, N. Radek // Engineering and methodology of modern technology. Monograph - 2012. – p. 252-264.
  23. Yu. Shalapko Mobility of fretting contact after laser melting of surface / Shalapko Yu., Kurskoy W., Radek N., Zorawski W.// Новітні технології в текстильній промисловості: тези наукових праць міжнародної наукової конференції, 9-11 жовтня 2012 р., м. Хмельницький (Україна) - Хмельницький національний університет, 2012. – с. 168-170.
  24. Пат. на корисну модель №43611 України. МПК (2009) G01N 3/00. Установка для дослідження трибо технічних властивостей матеріалів та покриттів в умовах знакозмінних тангенційних навантажень. / В. С. Курской, Ю. І. Шалапко; власник Хмельницький національний університет. - №u 2009 02608; заяв. 23.03.2009 ; опубл. 25.08.2009, Бюл.№16.
  25. Гаркунов Д. Н. Триботехника. Износ и безизносность / Д. Н. Гаркунов. – М.: МСХА, 2001. – 646 с.
  26. Джост П. Экономия энергии с помощью триботехники. Технико–экономическое исследование / П. Джост, Дж. Шофил // Трение и износ. – 1982. – Т. 3, № 2. – с. 356-366.
  27. Решетов Д. Н. Детали и механизмы металлорежущих станков в 4 т. Т.1.// Д. Н. Решетов – М., 1972. – 460 с.
  28. Хронин Д. В. Некоторые результаты исследований вибраций турбовинтового двигателя / Д. В. Хронин // Труды МАИ. – 1968. – Т. 180. – с. 5-15.
  29. Богуcлаев В. А. Прочность деталей ГТД / В. А. Богуcлаев, В. Б. Жуков, Р. К. Яценко. – Запоріжжя : ОАО Мотор Січ, 1999. – 249 с.
  30. Sriram Sundararajan M. S. Mscro. Nanoscale tribology and mechanics of components and coatings for MEMS / M. S. Sriram Sundararajan // Dissertation – Ohio: State University, 2001. – р. 172.
  31. Филимонов Г. Н. Фреттинг в соединениях судовых деталей. / Г. Н. Филимонов, JI. T. Балацкий – Л. : Судостроение, 1973. – 296 с.
  32. Лебідь В. Т. Дослідження фретинг–процесу у великогабаритних складених деталях / В. Т. Лебідь // Трибофатіка. – Тернопіль, 2002. – с. 238-243.
  33. Hoeppner D. W. Fretting in orthopaedic implants – a review / D. W. Hoeppner, V. Chandrasekaran // Wear. – 1994. – Vol. 173. – р. 189-197.
  34. Miller K. J. Structural integrity – whose responsibility? / K. J. Miller // 36–th John Player Lecture, IMechE, Sheffield. – 2001. – р. 24.
  35. Teoh S. H. Fatigue of biomaterials: a review / S. H. Teoh // Int. J. Fatigue. – 2000. – № 22. – р. 825-837.
  36. Piet van Dijk Contact Problems Due to Fretting and Their Solutions / Piet van Dijk, Frank van Meijl // AMP Journal of Technology. – June, 1996. – Vol. 5. – р. 14-18.
  37. Пастухов А. Г. Анализ проявления отказов агрегатов механических трансмисий СХТ / А. Г. Пастухов, А. В. Литвиненко //Вісник аграрної науки причорномор’я. – 2007. – Вип. 2. – с. 165-168.
  38. Ковалевский В. В. Малоамплитудный фретинг и фретинг–усталость металлов и сплавов : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук : 05.02.04 «Трение и износ» / В. В. Ковалевский. – Брянск – БИТМ, 1985. – 45 с.
  39. Шевеля В. В. Фреттинг–усталость металлов: монография / В. В. Шевеля, Г. С. Калда – Хмельницький: Поділля, 1998. – 299 с.
  40. Шалапко Ю. І. Еволюційні моделі фретинг–процесу у номінально–нерухомому фрикційному контакті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. доктора техн. наук : 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах» / Ю. І. Шалапко – Хмельницький, 2009. – 30 с.
  41. Уотерхауз Р. Б. Фретинг–коррозия / Р. Б. Уотерхауз. – Л.: Машиностроение, 1976. – 272 с.
  42. Хейвуд Р. Б. Проектирование с учётом усталости / Р. Б. Хейвуд/ – М.: Машиностроение, 1969. – 234 с.
  43. Гребенников А. Г. Методология интегрированного проектирования и моделирования сборных самолетных конструкций /А. Г. Гребеников. – Х. : Нац. аэрокосм. ун–т «ХАИ», 2006. – 532 с.
  44. Стебенев В. Н. Методика оценки сопротивления усталости соединений / В. Н. Стебенев // Сопротивление усталости элементов авиаконструкций : труды ЦАГИ. – 1981. – Вып. 2117. – с. 42-54.
  45. Баничук Н. В. Методы оптимизации авиационных конструкций / Н. В. Баничук, В. И. Бирюк, А. П. Сейранян [и др.] – М. : Машиностроение, 1989. – 296 с.
  46. Стебенев В. Н. Проектирование соединений элементов конструкций с учетом усталости / В. Н. Стебенев // Труды ЦАГИ. – 1986. – Вып. 2309. – с. 62-68.
  47. Полетаев В. А. Методы обеспечения требуемого качества поверхностного слоя деталей машин: пособие / В. А. Полетаев – Иваново : ИГЭУ, 1989. – 83 с.
  48. Голего Н. Л. Фреттинг–коррозия металлов / Н. Л. Голего, А. Я. Алябьев, В. В. Шевеля – К., Техника, 1974. – 222 с.
  49. Вахтель В. Ю. Повышение усталостной прочности деталей, работающих в условиях контактной коррозии трения / В. Ю. Вахтель // Весник машиностроения. – 1969. – № 2. – с. 16-17.
  50. Coyle M. B. Fatigue strength of turbine shafts with shrunk – on discs / M. B. Coyle, S. J. Watson // Proc. Jnstn.Mech.Engrs. – 1963. – Vol .4. – Pt.1, №178. – р. 147.
  51. Heywood R. B. Designing against fatigue / R. B. Heywood // Chapman and Hall. – London, 1962. – р. 436.
  52. Maxwell W. W. Measures to counter fatigue failures in railway axles / W. W Maxwell, B. R. Dudley, A. B. Cleary, J. Richards, J. Shaw // Proc. Instn. Mech. Engrs. – 1967. – Vol. 182, №1. – р.89.
  53. Neuernberger E. L. Here’s how to fight fretting corrosion in sheaves / E. L. Neuernberger // Power. – 1959. – Vol. 103, № 5. – р.204.
  54. Уотехауз Р. Б. Контактная коррозия / Р. Б. Уотехауз // Усталость металлов. – М. : ИЛ., 1961. – с. 109-126.
  55. Neikirchner J. Probleme der Tribokorrosionsverhinderung / J. Neikirchner, D. Wacker // Schmierungstechnik. – 1980. – V. 11, №5. – . s.154-156.
  56. Weismann P. Reibkorrosion – ein besonderes Verschleissproblem / P. Weismann // Antriebstechnik. – 1982. – Vol. 21, № 1–2. –s. 44-48.
  57. А.с.590522 СССР, М.Кл. F 16 G 3/76, Втулочная упругая компенсирующая муфта / Костогрыз С.Г. – заяв.05.05.76. опубл. 1973, Бюл. №4.
  58. А. с. 785114 СССР, МКИ В 63 Н 1/20. Гребной винт со съемными лопастями / А. А. Петров, С. Г. Костогрыз. – заяв.01.12.78; опубл. 03.04.80, Бюл. № 45. – 4 с.:ил.3.
  59. Филимонов Г. Н. Фреттинг в соединениях судовых деталей. / Г. Н. Филимонов, Л. Т. Блавацкий – Л. : Судостроение, 1973. – 296 с.
  60. Bartel A. Passungsrost bzw. Reiboxidation – besondere VerschleiBprobleme. / A. Bartel // Der Maschinenschaden. – Heft 3/4, – 1964 – 68 s.
  61. Уотерхауз Р. Б. Фретинг–коррозия / Р. Б. Уотерхауз. – Л.: Машиностроение, 1976. – 272 с.
  62. Балацкий Л. Т. Усталость валов в соединениях. / Л. Т. Балацкий. – К. : 1972. – 179 с.
  63. Биргер И. А. Резьбовые соединения. Библиотека конструктора. / И. А. Биргер, Г. Б. Иосилевич. – М. : Машиностроение, 1973 – 265 с.
  64. Гречищев Е. С. Соединения с натягом. Расчёты, проектирование, изготовление. / Е. С. Гречищев, А А. Ильяшенко, М. : Машиностроение, 1981 – 82 с.
  65. Тарельник В. Б. Новый способ обработки сопрягаемых поверхностей деталей в неподвижных соединениях. / В. Б. Тарельник, Е. В. Коноплянченко, В. С. Марцинковский, И. А. Олейник // Вестник НТУ "ХПИ". – 2009. – № 1. – с. 76-81.
  66. Основы трибологии: [учебник для техн. вузов / под ред. А. В. Чичинадзе]. – М.: Машиностроение, 2001. – 664 с.
  67. Ohmae N. Prevention of fretting by ion plated film. / N. Ohmae, T. Nakai, T. Tsukizoe // Wear. – 1974.– № 30. – p. 299-309.
  68. Ohmae N. Ion–plated thin films for anti–wear applications. / N. Ohmae, T. Tsukizoe, T. Nakai // J. Lub. Technol. – 1978. – Vol. 100. – p. 129-135.
  69. Waterhouse R. B. The fretting wear of certain hard coatings including TiN applied to a 0.4 C steel. / R. B. Waterhouse, R. C. Cobb // Fifth Years on Tribology — Friction, Lubrication and Wear. – Vol. 2 : mechanical Engineering Publications, London : UK, 1–3 July 1987. – p. 629-636.
  70. Blanain B. Hard coatings under vibration contact conditions. / B. Blanain, H. Mohrbacher, E. Liu, J. P. Celis, J. R. Ross // Surf. Coat. Technol. – 1995. – № 74/75 – p. 953-958.
  71. Sunga J. H. Fretting damage of TiN coated zircaloy–4 tube / J. H. Sunga, T. H. Kima, S. S. Kimb // Wear. – 2001. – № 250. – p. 658-664.
  72. Vadiraj A. Damage characterization of unmodified and surface modified medical grade titanium alloys under fretting fatigue condition / A. Vadiraj, M. Kamaraj // Materials Science and Engineering. – 2006. – Vol. 416. – p. 253-260.
  73. Rena Weiju Evaluation of coatings on Ti–6Al–4V substrate under fretting fatigue. / Weiju Rena, Shankar Mallb, Jeffrey H. Sandersc, Shashi K. Sharmac // Surface & Coatings Technology. – 2005. – Vol. 192. – p. 177-188.
  74. Mohrbacher H. Oxidational wear of TiN coatings on tool steel and nitrided tool steel in unlubricated fretting. / H. Mohrbacher, B. Blanpain, J.P. Celis, J. R. Roos, L. Stals, M. Van // StappenWear. – 1995. – Vol. 188. – p. 130-137.
  75. E. de Wit The tribochemical behavior of TiN–coatings during fretting wear. / E. de Wit, B. Blanpain, L. Froyen, J. P. Celis // Wear. – 1998. – Vol. 217. – p. 215-224.
  76. Mohrbacher H. Oxidational wear of TiN coatings on tool steel and nitrided tool steel in unlubricated fretting / H. Mohrbacher, B. Blanpain, J. P. Celis, J. R. Roos, L. Stals, M. Van Stappen // Wear. 1995. – Vol. 188. – p. 130-137.
  77. Volchok A. The effect of surface regular microtopography on fretting fatigue life. / A. Volchok, G. Halperin, I. Etsion // Wear. – 2002. – Vol. 253. – p. 509-515.
  78. Yongqing Fu The effect of laser alloying on the fretting wear resistance / Fu Yongqing, W. Andrew Batchelor // Surface and Coatings Technology. – 1998. – Vol. 102. – p. 119-126.
  79. Григорьянц А. Г. Оборудование и технология лазерной обработки материалов / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов. – М. : Высш.шк.,1990. – 157 с.
  80. Yang D. H. Fretting wear behavior of 2Cr13 stainless steel before and after laser treatment / D. H. Yang, X. S. Zhang, Q. J. Xue // Wear. – 1994. – Vol. 171. – p. 13-18.
  81. Fu Y. Q. Investigation on laser alloying of aluminum alloy AA6061 with Ni, Cr. part II. Effects of laser alloying on fretting wear resistance. / Y. Q. Fu, A. W. Batchelor // Surf. Coat. Technol. – 1998. – Vol. 102. – p. 119-126.
  82. Лазаренко Б. Р. Электроискровая обработка металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – М.: Госэнергоиздат, 1950. – 368 с.
  83. Лазаренко Н. И. Электроискровое легирование металлических поверхностей / Н. И. Лазаренко. – М. : Машиностроение, 1976, – 45 с.
  84. Бурумкулов Ф. Х. Электроискровое легирование металлических поверхностей / Ф. Х. Бурумкулов, П. В. Сенин, П. П. Лезин, В. И. Иванов, С. А. Величко, П. А. Ионов – Саранск ИМЭ МГУ, 2004. – 628 с.
  85. Самсонов Г. В.Электроискровое легирование металлических поверхностей. / Г. В. Самсонов, А. Д. Верхотуров, Г. А. Бовкун, В. С. Сычев. – К. : Наукова думка, 1976. – 220 с.
  86. Иванов Г. П. Технология электроискрового упрочнения инструментов и деталей машин. / Г. П. Иванов. – М.: Машгиз, 1961. – 303 с.
  87. Шалапко Ю. И. Лазерная обработка электроискровых покрытий для обеспечения фретингостойкости / Ю. И. Шалапко, В. Г. Каплун, В. В. Гончар // Вестник двигателестроения. – 2002. – № 1. – c. 135-139.
  88. Shalapko Y. I. Fretting–wear of constructional steel 1045 after laser modification of surface / Y. I. Shalapko, V. G. Kaplun // Applied mechanics and engineering – 2002. –Vol. 7. – p. 425-431.
  89. Ekberga A. Fatigue of railway wheels and rails under rolling contact and thermal loading–an overview /A. Ekberga, E. Kaboa, // Wear –2004–№03. – S.46-54.
  90. Суслов А. Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей / А. Г. Суслов // М. Машиностроение. – 1987. – 208 с.
  91. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия / И. Г. Горячева. – М. Наука. – 2001. – 478 с.
  92. Гречищев Е. С. Соединения с натягом. Расчёты, проектирование, изготовление / Е. С. Гречищев, А. А. Ильяшенко. – М. Mашиностроение. – 1981. – с.82.
  93. Сильман Г. И. Триботехническое материаловедение и триботехнология / Г. И. Сильман, О. А. Горленко. – М.: Машиностроение–1. – 2006. –348 c.
  94. Федоренко В. Ф. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования перерабатывающих отраслей АПК / В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, А. Н. Батищев, И. Г. Голубев, И. А. Спицын, В. М. Юдин. –Справочник. Часть I. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. – 268 с.
  95. Белова С. А. Легирование поверхности стали Х12М при обработке импульсным лазерным излучением / Белова С. А., Иванкин Ю. Н., Игнатов М. Н. // Инструмент и технологии. – 2003. – № 13–14. – c. 81-85.
  96. Денисова Н. Е. Триботехническое материаловедение и триботехнология: учеб. пособие / [Денисова Н. Е., Шорин В. А., Гонтарь И. Н., Волчихина Н. И., Шорина Н. С.]; под общей ред. Денисовой Н. Е. –Пенза: Изд–во Пенз. гос. ун–та., 2006. – 248 с.
  97. Гаркунов Д. Н. Триботехника (износ и безызносность) [учебник] / Д. Н. Гаркунов. [4–е изд., перераб. и доп] – М. «Издательство МСХА», 2001. – 616 с.
  98. Островский М. С. Влияние факторов внешнего воздействия на фретингостойкость стальных пар. [Сб. «Расчет и конструирование горных машин»] /М. С. Островский, В. М. Андреевский. – М., «Недра», 1969. – c.12-21.
  99. Островский М. С Методика исследования начальной стадии разрушения контактирующих поверхностей при вибрациях / Островский М. С, Андреевский В. М // Измерительная техника. – 1967. – №4. – с.56-67.
  100. Борисов Н.Н. Исследование упругого гистерезиса в процессах контакта металлов при циклическом фрикционном взаемодействии. Автореферат кандидатской диссертации М. 1972
  101. Chateauminois A. Nano–rheological properties of polymeric third bodies generated within fretting contacts / A. Chateauminois, B. J. Briscoe // Surface and Coatings Technology. – 2003. – No. 163–164. – р.435 - 443.
  102. Giannakopoulos A. E. The role of adhesion in contact fatigue / A. E. Giannakopoulos, T. A. Venkatesh, T. C. Lindley, S. Suresh // Acta mater. – 1999. – Vol. 47. – No. 18. – р. 4653-4664.
  103. Dowson D. The Third Body Concept / D. Dowson et al. (Editors) // Elsevier Science. – London. - 1996. – s.86
  104. Stupkiewicz S. A. Мodel of third body abrasive friction and wear in hot metal forming / S. Stupkiewicz, Z. Mroz // Wear.– Vol. 231.– 1999.– р. 124-138
  105. Демкин Н. Б. Теория контакта реальных поверхностей. / Н. Б. Демкин // Механика и физика фрикционного контакта и граничных слоев. – Тверь. ТГТУ, 2001 – с. 9.
  106. Демкин Н. Б. Качество поверхности и контакт деталей машин / Н. Б. Демкин, Э. В. Рыжов. – М.: Машиностроение, 1981. – с. 244.
  107. Рыжов Э. В. Контактная жесткость деталей машин. / Э. В. Рыжов. – М., Машиностроение, 1966. – c.196.
  108. Адам Н. К. Физика и химия поверхностей / Н. К. Адам. – Москва–Ленинград, ОГИЗ Госиздат технико–теор. литературы, 1947. – с. 283.
  109. Верховский А. В. Явление предварительного смещения при трогании несмазанных поверхностей с места / А. В. Верховский – Журнал прикладной физики. – т. 111, вып. 3, 4 – 1926. – с. 157.
  110. Холъм Р. Электрические контакты / Р. Холъм. – М.: ИЛ, 1961. – 461 с.
  111. Дрейхаупт В. Новый метод определения фактических площадей касания шероховатых тел. [Сб. трудов и переводов обзоров иностранной периодической литературы]/ Дрейхаупт В., М.: – Машиностроение. №94. – 1955. – с. 58-61.
  112. Журавлев В. А. К вопросу о теоретическом обосновании закона Aмoнтона i Кулона для трения не смазанных поверхностей / В. А. Журавлев// Журнал технической физики – т. 10, – ВЫП. 17 – 1940. – с. 1447.
  113. Крагельский И. В. Трение несмазанных поверхностей : Автореф. дис. на соиск, учен. степени д–pa техн, наук : М,: ИМАШ, 1943, – 31 с.
  114. Крагельский И. В. Контактирование шероховатых поверхностей / И. В. Крагельский, Л. Ф. Бессонов, Е. М. Швецова – ДАН СССР, т. 93, №. 1. – 1953 – с. 43-46.
  115. Dyson J. The True Contact Area between Solids Phys. Soc. Ser. В / J. Dyson, W. Hirst. – vol. 67, N 412. – 1954, – р. 309-312.
  116. Rabinowilz Е. Friction und Wear of Materials. / Е. Rabinowilz – J. WiIley, New York, 1965. – 244 р.
  117. Ling F. F. Оn Asperity Distributions of Meta1lic Surfaces. / Ling F. F. – J. Аррl. Phys., vol. 29 N 8. – 1958, – р. 1168-1174.
  118. Joshimoto G. Оn the Mechanism of Wear between Metal Surfaces / G. Joshimoto, Т. Tsukizoe // Wear. –1958. – tol. 1, N 6. – р. 472-490.
  119. Lodge А. Е. Friction of Elastic Solid. / А. Е. Lodge, Н. G. Howel1 //Рrос. Phys. Soc.. – vol. 67 N 410. – 1954. – Ser В. – р. 89-97.
  120. Rubinstein С. Review оn the Factors Influencing the Friction of Fibers, Jarns and Fabrics. / С. Rubinstein //Wear, vol. 2, N 4. – 1958. – р. 296-310.
  121. Дьяченко П. Е. Определение фактической площади контакта сопряженных поверхностей / П. Е. Дьяченко, Н. Н. Толкачева, Т. М. Карпова // М.: В КН.: ТРУДЫ третьей всесоюзной конф. по трению и износу. т. 11. – АН СССР. – 1960. – с. 46-50.
  122. Дьяченко П. Е. Площадь фактического контакта сопряженных поверхностей [П. Е.Дьяченко, Н. Н. Толкачева, Г. А. Андреев и др.] / под. ред. Дьяченко П. Е. – М. : Изд–во Акад. наук СССР, 1963. – 96 с.
  123. Соколовский А. П. Научные основы технологии машиностроения / А. П. Соколовский – М.: Машгиз, 1955. – 515 с.
  124. Левина З. М. Расчёт контактных деформаций и отгибов направляющих, установление форм направляющих из условий жёсткости. / З. М. Левина – М. ЭНИМС. - 1961. – с.113.
  125. Демкин Н. Б. Контакт шероховатых поверхностей. / Н. Б. Демкин // В кн,: Новое в теории трения. – М,: Наука. – 1966. – с. 3-6.
  126. Рыжов Э. В. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин / Э. В. Рыжов, А. Г. Суслов, В. П. Федоров – М.: Машиностроение, 1979. – 176 с.
  127. Комбалов В. С. Оценка триботехнических свойств контактирующих поверхностей / В. С. Комбалов – М.: Наука, 1983. – 134 с.
  128. Крагельский И. В. Определение фактической площади касания / И. В. Крагельский, Н. Б. Демкин // Трение и износ в машинах – М.: АН СССР. – 1960. – c. 37-62.
  129. Демкин Н. Б. Фактическая площадь касания твердых поверхностей / Н. Б. Демкин – М.: Изд–во АН СССР, 1962. – 112 с.
  130. Дёмкин Н. Б. Теория трения реальных поверхностей и трибология / Н. Б. Демкин // Трение и износ – 1995. – Т.16. – №6. – c. 1003-1025.
  131. Demkin N. B. Influence oxide films of real area of contact and friction of metal surfaces / N. B. Demkin //1–й Европейский Конгресс по трибологии: Тр. Конгресса. – Лондон. – 1973 – Т.18. – c.127-135.
  132. Демкин Н. Б. Влияние характеристик фрикционного контакта на его износостойкость / Н. Б. Демкин, А. М. Яфуров //Механика и физика фрикционного контакта. Межвузовский сборник научных трудов Выпуск 10. – Тверь. – 2003. – с. 18.
  133. Костецкий Б.И., Колесниченко Н.Ф. Качество поверхности и трение в машинах. / Б. И. Костецкий, Н. Ф. Колесниченко. – Технiка, Киев. –1969. – с. 216.
  134. Демкин Н. Б. Свойства деформационной составляющей коэффициента трения металлических поверхностей. Механика и физика процессов на поверхности и в контакте твердых тел и деталей технологического и энергетического оборудования [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н. Б. Демкина. – Вып. 1. – Тверь: ТГТУ – 2008. – 136 с.
  135. Зависимость коэффициента трения металлических поверхностей от характеристик микрогеометрии: межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н. Б. Демкина // Механика и физика процессов на поверхности и в контакте твердых тел и деталей машин: – Вып. 3. – Тверь: ТГТУ, 2007. – 128 с.
  136. Анурьев В. И. Справочник конструктора–машиностроителя: В 3 т Т 1 – 8–е изд., перараб. и доп. Под ред. И. Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 920 с..
  137. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики: ГОСТ 2789–73. –[Чинний від 1975–01–01]. – Изд. стандартов, 1975. – 7 с.
  138. Делона Н. Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом / Н. Б. Делона– М.: Наука, 1989.–280 с.
  139. Прогрессивный металлообрабатывающий инструмент и методы повышения его стойкости. Текст // Методические рекомендации. ПИЦ «Надежность машин». Москва, 1989. – 424 с.
  140. Машиностроительные материалы: Справочник / Под ред. В. М. Раскатова. – М.: Машиностроение, 1969. – 352 с.
  141. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. — М.: Наука, 1989. – 623 с.
  142. Никольский С. М. Курс математического анализа / С. М. Никольский. – ФИЗМАТЛИТ, 2001 – 592 с.
  143. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа / Л. Д. Кудрявцев. – Дрофа, 2003. – 704 с.
  144. Кудрявцев Л. Д. Математический анализ / Л. Д. Кудрявцев. — М.: Высшая школа, 1973. – 481 с.
  145. Ильин В. А. Основы математического анализа / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. – М.: Наука, 2000. – 447 с.
  146. Прочность, устойчивость, колебания: Справочник в 3–х т. – М.: Машиностроение. –1968. – т.2. – 464 с.
  147. Тимошенко С. П. Сопротивление материалов. / С. П. Тимошенко. – М.: Наука. – 1965. т.1 – 364 с.
  148. Закс Л. Статистическое оценивание: пер. с нем / Л. Закс. – М.: Статистика, 1976. – 597 с.
  149. Леман Э. Проверка статистических гипотез. / Э. Леман – М.: Наука. Главная редакция физико–математической литературы, 1979. – 408 с.
  150. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. / А. И. Кобзарь – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.
  151. Фишер Р. А.Статистические методы для исследователей / Р. А. Фишер. – М. Госстатиздат, 1958. – 267 с.
  152. Кокс Д., Хинкли Д. Теоретическая статистика: пер. с англ./ Е. В. Чепурина – М.: Мир, 1978. – 562 с.
  153. Шмойлова Р. А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / Р. А. Шмойлова – M.:Финансы и статистика, 2004. – 416 с.
  154. Павлушков И. В. Основы высшей математики и математической статистики / И. В. Павлушков – Гэотар–Медиа, 2008. – 424 с.
  155. Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов – М.: Наука. Главная редакция физико–математическом литературы,1983. – 416 с.
  156. Куприенко Н. В. Статистика. Методы анализа распределений. Выборочное наблюдение. 3–е изд. : учеб. пособие. / Н. В. Куприенко, О. А. Пономарева, Д. В. Тихонов. – СПб.: Изд–во Политехн. ун–та, 2009. – 138 с.
  157. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICА и EXCEL: учебное пособие. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008. – 464 с.
  158. Тимощук О. Г. Інженерні методи розрахунку міжконтактного об’єму і ефективного рівня деформації беззмащувальних циліндро–поршневих ущільнень / О. Г. Тимощук, М. Ф. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 1. – с. 16-21.
  159. Терлецкая Е. В. Исследование характеристик фрикционного упругого контакта шероховатых изотропных поверхностей: дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.02.04. «Тертя та зношування в машинах» / Е. В. Терлецкая. – Хмельницкий, 1996. – 195с.
  160. Шишков М. М. СНГ. Марочник сталей и сплавов ведущих промышленных стран мира: Справочник. Издание третье, дополненное / М. М. Шишков, A. M. Шишков – Донецк; Юго–Восток, 2005. – 576 с.
  161. Материаловедение: учебник для высших техн. уч. заведений / [Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др.] : под общ. ред. Б. Н. Арзамасова.– 2–е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 384 с.
  162. Сорокин В. Г. Марочник сталей и сплавов / В. Г. Сорокин. – М. : Машиностроение 1989. – 640 с.
  163. Fillot N. Wear modeling and the third body concept / N. Fillot, I. Iordanoff, Y. Berthier // Wear 262. – 2007. – р. 949-957.
  164. Descartes S. Rheology and flows of solid third bodies: background and application to an MoS1.6 coating / S. Descartes, Y. Berthier // Wear 252. – 2002. – р. 546-556.
  165. Descartesa S. Presence and role of the third body in a wheel–rail contact / S. Descartesa, C. Desrayaudb, E. Niccolinic, Y. Berthiera // Wear 258. – 2005. – р. 1081-1090.
  166. Gui–Zhen Xu The Effect of the Third Body on the Fretting Wear Behavior of Coatings / Gui–Zhen Xu, Jia–Jun Liu, and Zhong–Rong Zhou // JMEPEG. – 2002. – №11. – р. 288-293.
  167. Anneliese D. Heiner Effects of episodic subluxation events on third body ingress and embedment in the THA bearing surface / Anneliese D. Heiner, Hannah J. Lundberg, Thomas E. Baer, Douglas R. Pedersen, John J. Callaghan, Thomas D. Brown // Journal of Biomechanics, Vol. 41, Issue 10. 2008 – p. 2090-2096.
  168. Massia F. Contact surface topography and system dynamics of brake squeal / F. Massia, Y. Berthier, L. Baillet // Wear 265. – 2008 – p.1784-1792.
  169. Linck V. Modeling the consequences of local kinematics of the first body on friction and on third body sources in wear /V. Linck, L. Baillet, Y. Berthier // Wear 255. – 2003. – p. 299-308.
  170. Dae Kyun Baek Fretting behavior of a rubber coating: Effect of temperature and surface roughness variations / Dae Kyun Baek, M. M. Khonsari // Wear 265. – 2008. – p. 620-625.
  171. Godet M. Third–bodies in tribology / M. Godet // Wear 136. – 1990 – p. 29-45.
  172. Berthier Y. Maurice Godet’s third body, in: D. Dowson (Ed.), Proc. Of the 22nd Leeds–Lyon Symposium on Tribology: The Third Body Concept, Tribology Series, vol. 31,Lyon, 5–8 September 1995,Elsevier,Amsterdam. – 1996. - p. 21–30.
  173. Godet M. The third body approach: a mechanical view of wear / M. Godet // Wear 100. – 1984. – p.437-452.
  174. Семенюк Н. Ф. Предварительное смещение шероховатых поверхностей / Н. Ф. Семенюк, О. В. Романишина // Проблеми трибології. – 1997. – № 4. – c. 90-101.
  175. Семенюк Н. Ф. Рассеяние энергии на единичном контакте в режиме предварительного смещения / Н. Ф. Семенюк, О. В. Романишина // Проблеми трибології. – 1997. – № 2. – c. 52-56.
  176. Одинцов Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: cправ. / Л. Г. Одинцов. – М.: Машиностроение, 1987. – 327 с.
  177. Леонтьев П. А. Лазерная поверхностная обработка металлов и сплавов. / П. А. Леонтьев, Н. Т. Чеканова, М. Г. Хан. – М.: Металлургия, 1986, – 142 с.
  178. Вольфарт Х. Влияние структуры, способа изготовления и нагружения на усталостную прочность. Влияние остаточных напряжений. / Х. Вольфарт. // В кн.: Поведение стали при циклических нагрузках. – Пер. с нем. – М.: Металлургия. – 1983. – с. 243-277.
  179. Андрияхин В. М. Процессы лазерной сварки и термообработки / В. М. Андрияхин. – М.: Наука, 1988. – 176 с.
  180. Gadag S. P. Surface properties of laser processed ductile iron. / S. P. Gadag, M. N. Srinivasan // Appl. Phys. A. – 1996. – v.63, №.4. – p.409-414.
  181. Гальперин М. Я. Влияние лазерной обработки на сопротивление усталости и износостойкость сталей / М. Я. Гальперин, И. М. Петрова, Л. И. Куксенова, Н. Т. Чеканова, А. Н. Поляков //Вестник машиностроения. – 1985. – №11. – с.12-14.
  182. Промышленное применение лазеров. / Ред. Г.Кебнер. – М.: Машиностроение, 1988. – 280 с.
  183. Костогрыз С. Г. Механика вибрационного трения в номинально неподвижном фрикционном контакте : дис. на соис. науч. степени доктора техн. наук : 05.02.04 “Трение и износ” / С. Г. Костогрыз. – Хмельницкий, 1995. – 367 с.
  184. Wensrich C. Slip–stick motion in harmonic oscillator chains subject to Coulomb friction / C. Wensrich // Tribology International. – 2006. – No 39. – р. 490-495.
  185. Galvanetto U. Mechanical stick–slip vibrations / U. Galvanetto, S. R. Bishop, L. Briseghella // Int. J. Bifur. Chaos. – 1995. – № 5. – р. 637–651.
  186. Antoniou S. S. The friction–speed relation from stick–slip data / S. S. Antoniou, A. Cameron, C. R. Gentle // Wear. – 1976.– No36. – p. 235-254.
  187. Chandiramani N. K. Experimental study of stick–slip dynamics in a friction wedge damper / N. K. Chandiramani, K. Srinivasan, J. Nagendra // Journal of Sound and Vibration. – 2006. – No 291. – р. 1-18.
  188. Leine R. I. Stick–Slip Vibrations Induced by Alternate Friction Models / R. I. Leine, D. H. van Campen, A. de Kraker // Nonlinear Dynamics. – 1998. – No 16. – р. 41-54.
  189. Galvanetto U. Mechanical stick–slip vibrations / U. Galvanetto, S. R. Bishop, L. Briseghella // International Journal of Bifurcation and Chaos. – 1995. – No 5(3). – р. 637-651.
  190. Bengisu M. T. Stick–slip oscillations: Dynamics of friction and surface Roughness / M. T. Bengisu, A. Akay // J. Acoust. Soc. Am. – 1999. – No 105 (1). – р. 194-205.
  191. Awrejcewicz J. Stick–slip chaos detection in coupled oscillators with friction International / J. Awrejcewicz, D. Sendkowski // Journal of Solids and Structures. – 2005. – No 42. – р. 5669-5682.
  192. Awrejcewicz J. Dynamics of self–excited stick–slip oscillator with two degrees of freedom, Part II: Stick–slip, slip–slip, stick–slip transitions, periodic and chaotic orbits / J. Awrejcewicz, J. Delfs // European J. Mechanics A/Solids. – 1990. – No 9(5). – р. 397-418.
  193. Dieterich J. H. Time–dependent friction and the mechanisms of stick–slip / J. Dieterich // Pure and Applied Geophysics – 1978.– 116.– р. 790-806.
  194. Shalapko J. Evolution of stick–slip regime and chaos for fretting–process / J. Shalapko, S. Kostogryz // Proc.8–th Conf. Active noise and vibration control methods. – Poland. – 2007. – р. 114-115.
  195. Jin O. Effects of slip on fretting behavior: experiments and analyses / O. Jin, S. Mall // Wear 256. – 2004. – р. 671-684.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины