ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТРІБОСИСТЕМ ГІДРОМАШИН ВИКОРИСТАННЯМ РОБОЧИХ РІДИН РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТРІБОСИСТЕМ ГІДРОМАШИН ВИКОРИСТАННЯМ РОБОЧИХ РІДИН РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
 • Кол-во страниц:
 • 184
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА


  На правах рукопису


  КРАВЦОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

  УДК 621.891


  ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТРІБОСИСТЕМ ГІДРОМАШИН ВИКОРИСТАННЯМ РОБОЧИХ РІДИН РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

  Спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  Науковий керівник
  д.т.н., професор
  Войтов Віктор Анатолійович  Харків – 2013


  ЗМІСТ

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ТА ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………..……………………..…….
  10
  1.1. Аналіз використання мастильних матеріалів на базі рослинних олій…………………………………………………………………………
  10
  1.2. Аналіз взаємодії мастильних матеріалів з елементами трібосистеми………………………………………………………………….
  17
  1.3. Аналіз методик фізичного моделювання при дослідженні тріботехнічних процесів……………………………………………………..
  23
  1.4. Вибірковий перенос як умова самоорганізації трібосистем……. 27
  1.5. Висновки до розділу, мета та завдання дослідження…………… 31
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ………………... 33
  2.1. Системний підхід при розробці структури методики досліджень……………………………………………………………………
  34
  2.2. Обґрунтування та вибір матеріалів і робочих середовищ для проведення досліджень……………………………………………………...
  42
  2.3. Лабораторні засоби дослідження тріботехнічних та трібохімічних процесів…………………………………….………………...
  52
  2.4. Планування експерименту та опрацювання результатів ………. 58
  2.5. Висновки до другого розділу……………………………………... 62
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРІБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧИХ РІДИН НА БАЗІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ…....
  63
  3.1. Вибір рослинних олій та вирішення оптимізаційної задачі …… 63
  3.2. Визначення швидкості зношування, сил тертя та часу припрацювання трібосистем при використанні робочих рідин на рослинній основі ……………………………………………………………..

  78
  3.3. Висновки до третього розділу………………………………….....
  90
  РОЗДІЛ 4. ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ ТРІБОСИСТЕМ ГСТ-90…………………………………
  91
  4.1. Методика фізичного моделювання тріботехнічних процесів ..... 91
  4.2. Визначення швидкості зношування трібосистем ГСТ-90 та прогнозування ресурсу………………………………………………………
  95
  4.3. Стендові випробування гідростатичної трансмісії ГСТ-90 при експлуатації на різних типах робочих рідин……………………………….
  109
  4.4. Висновки до четвертого розділу…...…………………………….. 113
  РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ ТРІБОСИТЕМ………………………………………
  115
  5.1. Дослідження мікротвердості та глибини наклепаного шару на робочих поверхнях трібосистем………………………………………….....
  115
  5.2. Дослідження шорсткості робочих поверхонь трібосистем…………………………………………………………………...
  122
  5.3. Дослідження хімічного складу вторинних структур на поверхнях тертя трібосистем………………………………………………..
  127
  5.4. Рекомендації при експлуатації гідроприводів на робочих рідинах рослинного походження РС та РР…………………………………
  133
  5.5. Розрахунок очікуваного економічного ефекту при використанні робочих рідин рослинного походження……………………
  135
  5.6. Висновки до п’ятого розділу……………………………………... 137
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………….………… 139
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 142
  ДОДАТКИ…………………………………………...………………………. 163
  Додаток А……………………………………………………………………. 164
  Додаток Б…………………………………………………………………….. 167
  Додаток В…………………………………………………………………….. 174
  Додаток Д…………………………………………………………………….. 178

  ВСТУП

  Актуальність теми. Мастильні матеріали та робочі рідини є невід’ємною складовою як простих рухомих вузлів та механізмів, так і складних силових агрегатів, таких як ДВЗ, об’ємних гідромашин та інших. На сьогоднішній день переважна більшість мастильних матеріалів виготовляються на базі нафти, щорічні запаси якої неспинно скорочуються. Агрегати, на яких встановлено об’ємні гідромашини, здебільшого працюють в зонах з підвищеною екологічною чутливістю, таких як сільськогосподарське виробництво.
  Використання високоякісних мастильних матеріалів є одним із засобів підвищення зносостійкості, що, в свою чергу, подовжує ресурс агрегатів. Це досягається введенням в мастильні матеріали потужних пакетів присадок, які не завжди є екологічно безпечними. Альтернативою існуючим мастильним матеріалам можуть бути рослинні олії, а саме, оливи та робочі рідини, що виготовлені на базі рослинних олій.
  Застосування мастильних матеріалів на базі рослинних олій забезпечить високі протизносні та екологічні показники за рахунок високого відсоткового вмісту в їхньому складі олеїнової кислоти, яка є потужною поверхнево-активною речовиною та утворює міцні адсорбційні захисні плівки на поверхнях тертя.
  Наразі дослідження з підвищення зносостійкості трібосистем присвячені здебільшого використанню мастильних матеріалів на мінеральній та синтетичній основі. В роботах по використанню рослинних олій в якості мастильних матеріалів покращення трібологічних та експлуатаційних показників досягається шляхом введення хімічно-активних речовин, таких як сірка, фосфор та інших, без урахування особливостей конструкції агрегату, матеріалів, з яких виготовлені основні трібосистеми, та жирнокислотного складу базових рослинних олій.
  Таким чином, дослідження тріботехнічних та трібохімічних процесів на поверхнях тертя при застосуванні в якості мастильних матеріалів робочих рідин на базі рослинних олій з високим вмістом олеїнової кислоти дасть змогу підвищити зносостійкість трібосистем гідромашин та покращити екологічну складову.
  Зв'язок роботи з науковими матеріалами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов'язана з виконанням Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VI та п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. № 397 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 – 2016 рр.», науково-технічної програми «Біосировина» НААН України. Окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми «Розробка біоолив на базі рослинних олій олеїнового типу та дослідження процесів, які відбуваються в мастильному шарі з урахуванням властивостей матеріалів трібосистем» (ДР 0110U001958, 2011 – 2012 рр.), яка входить до плану науково-дослідних робіт ХНТУСГ ім. П. Василенка.
  Мета та завдання досліджень. Мета роботи – підвищення зносостійкості трібосистем гідромашин (ГСТ-90) шляхом використання робочих рідин на базі рослинних олій та дослідження тріботехнічних і трібохімічних процесів на поверхнях тертя. Відповідно до цього необхідно вирішити наступні основні наукові та прикладні завдання:
  1. Дослідити та вибрати базові рослинні олії як перспективну сировину для виготовлення робочих рідин.
  2. Дослідити тріботехнічні характеристики робочих рідин рослинного походження в порівнянні з нафтовими, синтетичними та біологічного походження.
  3. Провести фізичне моделювання процесів зношування і втрат на тертя основних трібосистем ГСТ-90 при використанні робочих рідин рослинного походження для визначення зносостійкості та прогнозування ресурсу.
  4. Дослідити трібохімічні процеси на поверхнях тертя модельних трібосистем ГСТ-90 при використанні робочих рідин рослинного походження.
  5. Розробити пропозиції та рекомендації щодо використання робочих рідин рослинного походження для експлуатації ГСТ-90.
  Об'єкт досліджень – процеси тертя та зношування трібосистем при використанні робочих рідин рослинного походження.
  Предмет досліджень – підвищення зносостійкості трібосистем гідромашин використанням робочих рідин рослинного походження.
  Методи дослідження: системний аналіз; дослідження трібологічних властивостей; методика фізичного моделювання процесів тертя та зношування; теорія планування експерименту і математична статистика; аналіз тріботехнічних процесів робочих поверхонь трібосистем за допомогою лабораторних машин тертя та растрової мікроскопії.
  Наукова новизна одержаних результатів. Положення, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, полягають у наступному:
  1. Вперше отримано залежності швидкості зношування та сили тертя прямих та зворотних трібосистем при використанні робочих рідин рослинного походження. Це дозволило обґрунтувати вибір базових рослинних олій – соняшникової та ріпакової з високим відсотковим вмістом олеїнової кислоти (88% та 65% відповідно), що забезпечує протизносні та антифрикційні властивості робочих рідин, які значно переважають нафтові та максимально наближені до синтетичних.
  2. Отримало подальший розвиток фізичне моделювання процесів тертя та зношування прямих та зворотних трібосистем при використанні робочих рідин на базі соняшникової та ріпакової олій, що дозволило отримати критеріальні рівняння подібності, розрахувати масштабні коефіцієнти переходу від моделі до натури для швидкості зношування та сили тертя. Встановлено, що значення швидкості зношування та сили тертя натурних трібосистем при застосуванні робочих рідин на базі рослинних олій – соняшникової та ріпакової, менші на 18,7% та 14,5% відповідно, в порівнянні із застосуванням робочої рідини нафтового походження МГЕ-46В.
  3. Встановлено явище вибіркового переносу на зворотних трібосистемах при використанні робочих рідин рослинного походження з високим вмістом олеїнової кислоти. Виявлено та обґрунтовано схильність робочих рідин на базі рослинних олій – соняшникової та ріпакової, до проявлення та інтенсифікації явища вибіркового переносу, а саме, реакцій відновлення міді на сталевому та чавунному трібоелементах в вигляді тонких сервовитних плівок.
  Практичне значення отриманих результатів. На основі теоретичних та експериментальних досліджень, встановлених закономірностей розширено сировинну базу для виготовлення робочих рідин, які застосовуються в гідромашинах с/г техніки.
  Розроблено спосіб отримання базових олій для виготовлення робочих рідин, який захищено патентом на корисну модель № 66143 (Україна).
  Розроблено практичні рекомендації по застосуванню робочих рідин рослинного походження та обґрунтовано умови експлуатації об'ємних гідроприводів с/г техніки.
  Результати щодо використання соняшникової та ріпакової рослинних олій олеїнового типу в якості робочих рідин впроваджено в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України для чіткої координації в визначенні напрямків селекції технічних олійних культур з високим вмістом олеїнової кислоти та ремонтному підприємстві для припрацювання об’ємного гідроприводу ГСТ-90.
  Теоретичні та експериментальні результати дисертаційних досліджень впроваджені в навчальний процес Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка при викладанні дисциплін: «Тертя, знос, мащення деталей машин», «Забезпечення паливо-мастильних матеріалів» та «Біопаливо».
  Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи отримані здобувачем особисто. У наукових статтях, які виконані у співавторстві, особистий внесок здобувача наступний: проаналізовано перспективи використання та обґрунтовано експлуатаційні вимоги до рідких олив на базі рослинних олій при використанні в вузлах сільськогосподарської техніки; визначено трібологічні властивості рослинних олій як перспективної сировинної бази для виготовлення технічних робочих рідин; розроблені конструктивні заходи підвищення ресурсу трібосистем гідростатичного приводу ГСТ-90; виконано оцінку надійності та екологічності вузлів с/г техніки при експлуатації на біооливах; визначено основні фізико-механічні, трібологічні характеристики та швидкість зношування модельних трібосистем при використанні олив на базі рослинних олій; отримані експериментальні залежності зміни швидкості зношування прямих і зворотних трібосистем при використанні робочих рідин на базі рослинних олій.
  Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції (МНПК) «Технічний прогрес в АПК» (м. Харків, ХНТУСГ, 2008 р.); VII МНПК «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки» (м. Харків, ХНТУСГ, 2009 р.); III Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання» (м. Кіровоград, КНТУ, 2009 р.); МНПК «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, ХНТУСГ, 2009 р., 2013 р.); XIII Международной научно-производственной конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» (Россия, г. Белгород, БГСХА, 2009 г.); ХVII Міжнародній науково-технічній конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» (смт. Глеваха, ННЦ ІМЕСГ, 2009 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми трибології» (м. Київ, НАУ, 2010 р.); ІХ Міжнародній науково-методичній конференції «Інженерно-технічне забезпечення інноваційних технологій сервісу машин» (м. Харків, ХНТУСГ, 2011 р.); Международной научно-технической конференции «Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК» (Белоруссия, г. Минск, БГАТУ, 2011 г.).
  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 12 наукових праць (2 одноосібні), з них 8 статей у фахових виданнях, 1 – у закордонному виданні, 2 публікації матеріалів і тез конференцій, а також отримано 1 патент України на корисну модель.
  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 196 найменувань та 4 додатків. Роботу викладено на 184 сторінках, з них 162 сторінок основного тексту, на яких розміщено 65 рисунків та 22 таблиці.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі представлені нові науково обґрунтовані результати, які забезпечують вирішення актуальної науково-технічної проблеми – підвищення зносостійкості трібосистем гідромашин (ГСТ-90) шляхом використання робочих рідин на базі рослинних олій та дослідження тріботехнічних і трібохімічних процесів на поверхнях тертя.
  1. На підставі аналізу літературних джерел, присвячених використанню мастильних матеріалів на базі рослинних олій, встановлено, що даний напрямок є перспективним. Показано, що в роботах по даній проблематиці не враховуються конструктивні особливості трібосистем та жирнокислотний склад рослинних олій. Виявлено, що мастильні матеріали відіграють важливу роль у формуванні різноманітних структур на поверхнях тертя, а також проаналізовано методики моделювання процесів тертя та зношування з подальшим використанням другої теореми подібності (π-теореми). Встановлено, що при проявленні явища вибіркового переносу мастильне середовище є одним з найважливіших чинників його інтенсифікації.
  2. За результатами дисперсійного аналізу експериментальних випробувань різних типів олій вибрано базові рослинні олії – соняшникову та ріпакову з високим вмістом олеїнової кислоти (88% та 65% відповідно) та вирішена оптимізаційна задача стосовно введення певного відсоткового вмісту присадок, які забезпечують високі антикорозійні та протипінні властивості. Встановлено, що робочі рідини на рослинній основі РС та РР мають ідентичні трібологічні характеристики, які перевершують характеристики робочої рідини на нафтовій основі МГЕ-46В: за показником зносу Dі на 4,6%; за критичним навантаженням Рк на 21%.
  3. Визначено тріботехнічні характеристики робочих рідин на базі рослинних олій РС та РР, які володіють високими протизносними та антифрикційними властивостями. Встановлено, що для модельних трібосистем гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 при використанні робочої рідини на базі рослинної олії РС значення швидкості зношування зменшилось на 18%, а при застосуванні робочої рідини РР – на 13% порівняно зі значенням швидкості зношування при застосуванні робочої рідини нафтового походження МГЕ-46В. Експериментально визначено, що сила тертя модельних трібосистем при застосуванні робочих рідин РС та РР зменшилась на 33% та 20% відповідно. Також значно зменшився час припрацювання модельних трібосистем при застосуванні робочих рідин РС на 35% та РР – на 28% в порівнянні з МГЕ-46В.
  4. На основі методик фізичного моделювання були отримані критеріальні рівняння подібності, розраховані масштабні коефіцієнти переходу від натури до моделі для параметрів, що входять в критеріальні рівняння подібності. Встановлено, що значення швидкості зношування та сили тертя натурних трібосистем при застосуванні робочих рідин на базі рослинних олій РС та РР менші на 18,7% та 14,5% відповідно, в порівнянні із застосуванням робочої рідини нафтового походження МГЕ-46В.
  5. Виявлено залежність мікротвердості від глибини наклепаного шару при використанні різних робочих рідин. Встановлено, що глибина наклепаного шару при використанні робочих рідин рослинного походження РС та РР порівняно з глибиною наклепаного шару при використанні робочої рідини МГЕ-46В зменшилась: для сталевого трібоелементу – на 42%, латунного трібоелементу – на 23% та чавунного трібоелементу – 27%, а мікротвердість збільшилась: для чавунного трібоелементу – на 3%, сталевого трібоелементу – на 7% та латунного трібоелементу – 15%. Також виявлено змешення шорсткості робочих поверхонь при використанні робочих рідин РС та РР порівняно з шорсткістю робочих поверхонь при використанні МГЕ-46В.
  6. Визначено хімічний склад робочих поверхонь зворотних трібосистем за матеріалами та зворотних трібосистем за матеріалами та геометрією одночасно при використанні робочих рідин рослинного походження РС та РР, на яких виявлено формування структури в вигляді сервовитної мідної плівки з відсотковим вмістом міді на поверхні 59,38%. Виявлено та обґрунтовано схильність робочих рідин на базі рослинних олій РС та РР до проявлення та інтенсифікації явища вибіркового переносу, а саме, реакцій відновлення міді на сталевому та чавунному трібоелементах в вигляді тонких сервовитних плівок.
  7. Розроблено рекомендації стосовно використання робочих рідин рослинного походження РС та РР в якості альтернативи нафтовій МГЕ-46В для експлуатації об’ємного гідроприводу типу ГСТ-90 та розрахований передбачуваний річний економічний ефект, який у масштабах Харківської області складе: при використанні робочої рідини рослинного походження РС – 524700 грн/рік, а при використанні робочої рідини рослинного походження РР – 235203 грн/рік.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Фукс И. Г. Растительные масла и животные жиры – сырье для приготовления товарных смазочных материалов / И. Г. Фукс, А. Ю. Евдокимов, А. А. Джамалов, А. Лукса // Химия и технология топлив и масел. – 1992. – №4. – С. 34 – 39.
  2. Bioschmierstoffe – umweltfreundliche High-Tec-Schmierung [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus: URL: http://www.bioschmierstoffe.info. – Titelscreen.
  3. Директива 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про сприяння використанню біологічного палива або інших видів поновлюваного палива для транспорту від 8 травня 2003 року.
  4. Директива 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року «Про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел та доповнення та заміну директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС».
  5. Kosten und Nutzen technischer Bioöle [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus: URL: http://www.pius-info.de/dokumente/docdir/weiHer/praxis_ info/pdf/WH_0707_pdf_199bioschmierstoffe.pdf. – Titelscreen.
  6. Nachwachsende Rohstoffe in der Industrie [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus: URL: http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_228-bro_nr_industrie_dt_15072010_02_klein.pdf. – Titelscreen.
  7. Bioschmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus: URL: http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/ files/samples/1/2/120703_flyer_web_pdf.pdf. – Titelscreen.
  8. Bericht über biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten [Elektronische Ressource]. – Zugriffsmodus: URL: http://www.bc-nh.de/technik/pdf-technik/SchmStBe.pdf. – Titelscreen.
  9. Смазочные материалы и технические жидкости «Шелл». Каталог 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.shell.com/ru. – Название с экрана.
  10. Екологічно безпечні гідравлічні та змащувальні оливи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php/oil/eko. – Назва з екрана.
  11. Рапсовые «биомасла» [Электорнный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=311. – Название с экрана.
  12. Научные исследования и разработки пластичных смазок [Электорнный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.masma.ua. – Название с экрана.
  13. Поп Г. С. Мастильні матеріали з рослинних олій / Г.С. Поп // Хімічна промисловість України. – 2006. – № 5. – С. 22 – 29.
  14. Поп Г. С. Поверхнево-активні речовини та композиційні системи на основі рослинних олій і фосфатидів / Г. С. Поп, Л. Ю. Бодачівська, Р. Л. Вечерік // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 3. – С. 33 – 37.
  15. Кравчук Г. Г. Синтез сіркоорганічних сполук на основі ефірів рослинних олій та їх властивості / Г. Г. Кравчук, Г. С. Поп, Л. О. Главаті // Катализ и нефтехимия. – 2001. – № 9 – 10. – С. 67 – 71.
  16. Поп Г. С. Стан, перспективи виробництва та застосування палив і мастильних матеріалів із рослинних олій / Г. С. Поп // Катализ и нефтехимия. – 2003. – № 12. – С. 21 – 26.
  17. Поп Г. С. Альтернативні екотехнології і реагенти на основі поновлюваної рослинної сировини / Г. С. Поп // Нафтова і газова промисловість України. – 2004. – №1. – С. 61 – 64.
  18. Поп Г. С. Альтернативні екотехнології і матеріали та устаткування для їх одержання і контролю якості / Г. С. Поп, Л. Ю. Бодачівська, В. П. Кисельов // Енергетика. Екологія. Людина: міжнар. Енергоекологічний конгрес, 27-28 бер. 2003р.: праці. – Київ, 2003. – С. 208 – 212.
  19. Поп Г. С. Екологічно-сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на рослинній основі / Г. С. Поп, Л. Ю. Бодачівска // 1-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнародна науково-практична конференція: зб. матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – С. 149 – 152.
  20. Антифрикційні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи під час мащення пари ароматичний поліамід – сталь / Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак, О. В. Кузишин, Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко // Полімерний журнал. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 338 – 344.
  21. Мастильні матеріали на основі рослинних олій для контактних поверхонь твердих тіл під час тертя та зношування (огляд) / О. В. Кузишин, Г. О. Сіренко, О. Г. Сіренко, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук, О. Л. Сав’як // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 4. – С. 905 – 918.
  22. Сіренко Г. О. Вплив каталізатора сульфідування на навантажувальну здатність мастильних наноплівок ріпакової оливи на металевих поверхнях / Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин, Б. Л. Литвин // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 1. – С. 189 – 192.
  23. Сіренко Г. О. Дослідження рослинних олив у якості мастильних матеріалів / Г. О. Сіренко, О. Л. Сав'як // Полімерний журнал. – 2006. – Т. 28, № 1. – С. 69 – 78.
  24. Сіренко Г. Рослинні оливи як альтернативні мастильні матеріали і присадки / Г. Сіренко, О. Сав'як // Вісник Прикарпат. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія: Хімія. – 2002. – Т. ІІІ. – С. 117 – 141.
  25. Кириченко Л. М. Триботехнічні характеристики нових мастильних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи / Л. М. Кириченко, Г. О. Сіренко, В. І. Кириченко // Науковий збірник «Всеукр. наук. та проф. тов-ва ім. М. Міхновського». – 1998. – № 8. – С. 25 – 39.
  26. Кириченко В. І. Трибоактивація хімічних процесів у нових високоефективних композиціях / В. І. Кириченко, Г. О. Сіренко, Л. М. Кириченко // Наукомісткі технології подвійного призначення: тези допов. наук.-практ. конф. – 1994. – С. 76.
  27. Регулювання полярності і функціональних властивостей мастильних матеріалів на основі ріпакової оливи в результаті обробки їх електромагнітним полем / Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, Г. О. Сіренко, В. Ковтун // Збірник «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2002. – № 1 (9). – С. 100 – 103.
  28. Сіренко Г. О. Вплив ступеня оксиетилювання на антифрикційні властивості ріпакової оливи / Г. О. Сіренко, О. Л. Сав’як // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2003): V між нар. наук.-техн. конф.: тези допов. – 2003. – С. 64 – 65.
  29. Сіренко Г. О. Створення мастильних матеріалів на основі сульфідованої оксиетильованої ріпакової оливи / Г. О. Сіренко, О. Л. Сав’як // Десята українська конференції з високомолекулярних сполук: тези допов. – 2004. – С.162.
  30. Сіренко Г О. Оптимізація технології мастильних матеріалів на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи / Л. М. Кириченко, Г. О. Сіренко // Науковий збірник «Всеукр. наук. та проф. тов-ва ім. М. Міхновського». – 1998. – № 8. – С. 40 – 47.
  31. Кириченко Л. М. Раціональний метод оптимізації нових мастильних композицій / Л. М. Кириченко, Г. О. Сіренко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський // Раціональний експеримент у матеріалознавстві: матеріали 39-го Міжнарод. семінару по моделюванню та оптимізації композитів. – 2000. – С. 54 – 55.
  32. Кириченко В. І. Вітчизняні мастильні матеріали: нові базові компоненти для якісних мастильних композицій / В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко, Г. О. Сіренко, В. П. Свідерський // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин: міжнарод. наук.-техн. конференц.: тези допов. – 2001. – С. 49 – 51.
  33. Сіренко Г. О. Хімічна модифікація ріпакової оливи / Г. О. Сіренко, Л. М. Кириченко // Актуальні питання органічної та елементорганічної хімії та аспекти викладання органічної хімії у вищій школі: укр. конф.: тези доповід. – 2002. – С. 15.
  34. Кириченко Л. М. Триботехнічні характеристики нових мастильних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи / Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко, Г. О. Сіренко, В. П. Свідерський // Темат. зб. наук. праць техн. ун-ту Поділля «Проблеми сучасного машинобудування». – 1996. – С. 143 – 145.
  35. Кириченко Л. М. Теплотехнічні, триботехнічні і технологічні характеристики мастильних матеріалів на основі нових базових олій / Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, В. В. Ковтун // Проблеми трибології. – 2002. – № 1. – С. 34 – 38.
  36. Литвин Б. Л. Інгібіторний ефект модифікованої ріпакової оливи та фенольних і хіноїдних похідних бензотриазолу / Б. Л. Литвин, Г. О. Сіренко, О. Л. Сав’як, Р. М. Вишневський // Вопросы химии и химической технологи. – 2005. – № 4. – С. 144 – 147.
  37. Сіренко Г. О. Вплив концентрації сірки на властивості ріпакової оливи / Г. О. Сіренко, О. Л. Сав’як, О. В. Шийчук // Проблеми трибології. – 2005. – № 2. – С. 139 – 146.
  38. Сиренко Г. А. Влияние концентрации серы на реологические и триботехнические свойства рапсового масла / Г. А. Сиренко, О. Л. Савьяк, А. В. Шийчук // Трение и знос. – 2006. – № 27(6). – С. 659 – 664.
  39. Сіренко Г. О. Дослідження рослинних олив у якості мастильних матеріалів / Г. О. Сіренко, О. Л. Сав’як // Полімерний журнал. – 2006. – Т. 28, № 1. – С. 69 – 78.
  40. Евдокимов А. Ю. Дизельные топлива на базе растительных масел как альтернатива нефтяным: экология и экономика / А. Ю. Евдокимов, И. Р. Облащикова // Защита окружающей среды. – 2004. – № 7. – С. 52 – 56.
  41. Евдокимов А. Ю. Растительное масляное сырье для производства дизельных топлив / А. Ю. Евдокимов, И. Г. Фукс, И. Р. Облащикова // Технология нефти и газа. – 2004. – № 5. – С.15 – 22.
  42. Евдокимов А. Ю. Экологическая безопасность применения топлив и смазочных материалов на базе растительного сырья / А. Ю. Евдокимов, И. Г. Фукс, И. Р. Облащикова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2005. – № 3. – С.28 – 30.
  43. Кухаренко А. А., Дадашев М. Н., Фукс И. Г. Смазочные материалы и охрана окружающей среды / А. А. Кухаренко, М. Н. Дадашев, И. Г. Фукс // Экология промышленного производства. – 2005. – С.47 – 49.
  44. Евдокимов А. Ю. Смазочные материалы на основе растительных и животных жиров / А. Ю. Евдокимов, И. Г. Фукс, Л. Н. Багдасаров. – М.: ЦНИИТЭИМС, 1992. – 47 с.
  45. Фукс И. Г. Экологические аспекты использования топлив и смазочных материалов растительного и животного происхождения / И. Г. Фукс, А. Ю. Евдокимов, А. А. Джамалов // Химия и технология топлив и масел. – 1992. – № 6. – С. 36 – 38.
  46. Крачун А. Т. Исследование смазочных свойств некоторых растительных масел / А. Т. Крачун, В. У. Морарь, С. В. Крачун // Трение и износ. – 1990. – Т. 11, №5. – С. 929 – 932.
  47. Кириченко В. В. Біосинтетичні мастильні матеріали з визначеними властивостями. Переробка соєвої олії / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Хім. пром-сть України. – 2008. – № 5. – С. 40 – 49.
  48. Кириченко В. В. Якісні мастильні біоматеріали з технічних олій. Стан і перспективи переробки / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Хім. пром-сть України. – 2008. – № 3. – С. 9 – 18.
  49. Дослідження трибомеханічної ефективності нових мастильних композицій на основі модифікованої ріпакової оливи в контексті протизношувально-протизадирних її властивостей / Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, Г. О. Сіренко, В. Ковтун // Міжнародний симпозіум “Трибофатика”: праці. – 2002. – № 2. – С. 733 – 738.
  50. Glancey J. L. Development of a high oleic soybean oil-based hydraulic fluid / J. L. Glancey, S. Knowlton, E. R. Benson // Feedstocks. News about industrial products made from Soy. – March 1999. – Volume 4, Issue 2. – P. 1 – 2.
  51. Honary, L. 1995. Performance of selected vegetable oils in ASTM hydraulic tests. SAE Technical Paper 952075. SAE, Warrendale, PA.
  52. Lawate, S. and C. Huang. 1996. Oilseed modification – realizing value through lubricant development. The Lubrizol Corporation, 29400 Lakeland Blvd., Wickliffe, OH 44092-2298.
  53. Cheng, V. M., A. A. Welssol, P. Baudouin, M. T. BenKinny and N. J. Novic. 1991. Biodegradable and nontoxic hydraulic fluids. SAE Technical Paper 910964. SAE, Warrendale, PA.
  54. Kinney, A. J. 1996. Development of genetically engineered soybeans for food applications. J. Food Lipids. 3:273-292.
  55. Glancey, J. L., E. R. Benson and S. Knowlton. 1996. A low volume fluid power system for the evaluation of genetically modified vegetables as industrial fluids. SAE Technical Paper 961725. SAE, Warrendale, PA.
  56. Benson, E. R. 1996. An antiwear evaluation procedure for small volumes of genetically enhanced vegetable oils. Degree with Distinction Thesis. University of Delaware, Newark, DE 19717.
  57. Главати О. Л. Детергентные присадки к маслам на основе рапсового масла / О. Л. Главати, Г. Г. Кравчук, Л. О. Главати // Экотехнол. и ресурсосбережение. – 1999. – № 5. – С. 16 – 19.
  58. Пасальский Б. Використання присадок на базі іонізованих 1рослинних олій в мастилах і паливі / Б. Пасальский, М. Родж’єрс, Б. Жмудь // Товари і ринки. – 2011. – № 1. – С. 158 – 169.
  59. Мнацаканов Р. Г. Вплив концентрації ріпакової оливи на триботехнічні параметри контакту / Р. Г. Мнацаканов, В. І. Лізанець // Проблеми трибології. – 2011. – № 2. – С. 68 – 74.
  60. Бурлака Г. Г. Виробництво альтернативних видів палива і мастильних матеріалів з використанням рослинних олій в Україні: стан і перспективи / Г. Г. Бурлака, Г. С. Поп // Нефть и газ. – 2001. – №6 (32). – С. 94 – 103.
  61. Дец М. М. Трансмісійна олива з використанням як компонента ріпакової олії / М. М. Дец, Н. М. Назарчук // Катализ и нефтехимия. – 2001. – № 9 – 10. – С. 63 – 64.
  62. Дец М. М. Олива для автоматичних коробок передач з використанням як компонента ріпакової олії / М. М. Дец, Н. М. Назарчук // Катализ и нефтехимия. – 2001. – № 9 – 10. – с. 65.
  63. Зношування металічних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи / Г. О. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак, Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т. 8, №3. – С. 641 – 650.
  64. Бугаев A. M. Влияние многофункциональной присадки "Валена" на трибологические свойства рапсового масла / A. M. Бугаев // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ Агроинженерия. – М.: ФГОУ ВПО МАГУ, 2008. – № 4. – С. 38 – 41.
  65. Бугаев A. M. Влияние рапсового масла на износ деталей пары трения "золотник корпус гидрораспределителя" /A. M. Бугаев // Труды ГОСНИТИ. – 2008. – Т. 101. – С. 16 – 18.
  66. Бугаев A. M. Заменит ли в гидросистеме рапсовое масло минеральное / A. M. Бугаев // Сельский механизатор. – 2007. – № 8. – С. 11.
  67. Бугаев A. M. О влиянии рапсового масла на износ деталей гидросистем сельскохозяйственной техники / A. M. Бугаев // Международный научный журнал. – 2008. – № 1. – С. 23 – 25.
  68. Бугаев А. М. Использование рапсового масла в качестве основы рабочей жидкости для повышения ресурса гидросистем тракторов: дис. … кандидата техн. наук: 05.20.03 / Бугаев Александр Михайлович. – М., 2010. – 175 с.
  69. Облащикова И. Р. Исследование рапсового масла в качестве основы альтернативных смазочных материалов: дис. … кандидата техн. наук: 05.17.07 / Облащикова Ирина Рудольфовна. – М., 2004. – 104 с.
  70. Пат. UA 18077 А, С 10 М 1/28, 1/18. Мастильна композиція / Сіренко Г. О., Кириченко В. І., Кириченко Л. М., Свідерський В. П.; заявник та патентовласник Технологічний університет Поділля. – № 95031240; заявл. 20.03.95; опубл. 17.06.97, Бюл. № 5.
  71. Пат. UA 70497 А, С 10 М 1/28, 1/18. Трансмиссионное масло для легковых автомобилей / Дец М. М., Поп Г. С., Назарчук Н. М.; заявник та патентовласник Институт биоорганический химии и нефтехимии Национальной академии наук Украины. – № 20031110143; заявл. 11.11.03; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.
  72. Пат. UA 65753 С2, С 10 М 177/00, 111/06, С 07С 67/00, 319/24. Спосіб одержання базової оливи для мастильних композицій / Кириченко В. І., Кириченко Л. М., Свідерський В. П.; заявник та патентовласник Хмельницький державний університет. – № 2003043787; заявл. 24.04.03; опубл. 15.08.05, Бюл. № 8.
  73. РБК Україна: Україна збільшила експорт соняшникової олії у 2012 р. на 33% – до 3,6 млн т [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/ukraina-uvelichila-eksport-podsolnechnogo-masla-v-2012-g-na-05022013124200. – Назва з екрана.
  74. Основи трибології / Антипенко А. М., Бєлас О. М., Войтов В. А. та ін.; за ред. Войтов В. А. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – 342 с.
  75. Гаркунов Д. Н. Триботехника / Д. Н. Гаркунов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 c.
  76. Крагельский И. В. Основы расчетов на трение и износ / И. В. Крагельский, Н. М. Добычин, В. С. Комбалов. – М. : Машиностроение, 1977. – 526 с.
  77. Войтов В. А. Принципы конструктивной износостойкости узлов трения гидромашин: монография / В. А. Войтов, О. М. Яхно, Ф. Х. Абі Саар. – К., 1999. – 192 с.
  78. Войтов В. А. Экспериментальная оценка триботехнических характеристик различных конструкций трибосистем с тепловыми сопротивлениями. Часть I. Методический подход в исследованиях / В. А. Войтов, Д. А. Великодный // Проблеми трибології. – 2009. – №2. – С. 25 – 31.
  79. Мнацаканов Р. Г. Триботехнические свойства смазочных материалов в нестационарных режимах работы / Р. Г. Мнацаканов. – Киев: КМУГА, 1997. – 109 с.
  80. Олександренко В. П. Исследование трибохимических реакций / В. П. Олександренко, В. П. Белянский // Проблемы трибологии. – 1996. – № 1. – С. 101 – 107.
  81. Исследование триботехнических характеристик зарубежных моторных масел / Л. И. Куксенова, Л. М. Рыбакова, С. Н. Востряков, В. Г. Локтеева, Ю. Н. Назаров // Вестник машиностроения. – 1999. – № 7. – С. 3 – 9.
  82. Дмитриченко М. Ф. Вплив швидкості кочення на реологічні характеристики мастильних матеріалів в умовах обмеженого мащення / М. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов, А. М. Савчук // Проблеми трибології. – 2009. – № 2. – С. 13 – 15.
  83. Фукс Г. И. Адсорбция и смазочные способности масел / И. Г. Фукс // Трение и износ. – 1983. – Т. 4, № 3. – С. 398 – 414.
  84. О механизмах подвижности металлокерамического слоя в технологиях триботехнического восстановления деталей / В. В. Запорожец, В. Н. Стадниченко, О. Н. Трошин, Н. Г. Стадниченко, Р. Н. Джус // Військово-технічний збірник. – 2010. – Вип. 3. – С. 101 – 106.
  85. Войтов В. А. Технологии триботехнического восстановления – обзор и анализ перспектив / В. А. Войтов, В. Н. Стадниченко, Н. Г. Стадниченко, Р. Н. Джус // Проблеми трибології. – 2005. – № 2. – С. 67-74..
  86. Поверхностная прочность при трении / Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов и др.. – Киев: Техника, 1976. – 296 с.
  87. Костецкий Б. И. Трение, смазка и износ в машинах / Б.И. Костецький. – Киев: Техника, 1970. – 396 с.
  88. Костецкий Б. И. Механические процессы при граничном трении / Б. И. Костецкий, М. Э. Натансон, Л. И. Бершадский. – М.: Наука, 1972. – 170 с.
  89. Шевеля В. В. Реология износостойкости и совместимости пар трения / В. В. Шевеля // Трение и износ. – 1993. – Т. 14, № 1. – С. 48-63.
  90. Шевеля В. В. Трибохимия и реология износостойкости: [монография] / В. В. Шевеля, В. П. Олександренко. – ХНУ, 2006. – 278 с.
  91. Гаркунов Д. Н. Триботехника (износ и безизносноть): учебник / Д. Н. Гаркунов. – М.: «Издательство МСХА», 2001. – 616 с.
  92. Рапопорт Л. С. Исследование влияния некоторых синтетических жидкостей на триботехнические характеристики конструктируемых поверхностей / Л. С. Рапопорт, Н. С. Сазонова, В. И. Агафент // Трение и износ. – 1987. – Т.8, № 51. – С. 888 – 894.
  93. Поляков С. А. Обоснование метода подбора сочетания триботехнических материалов при использовании избирательного переноса / С. А. Поляков, А. А. Поляков // Трение и износ. – 1983. – Т. 4, № 1. – С. 121 – 131.
  94. Хрущов М. М. Трение и износ в машинах / М. М. Хрущов. – М.: Машгиз, 1950. – 310 с.
  95. Карасик И. И. Прирабатываемость как отражение фундаментального свойства структурной приспасабливаемости трибосистем / И. И. Карасик // Трение и износ – 1993 – Т. 14, № 1 – С. 124 – 128.
  96. Чихос Х. Системный анализ в трибонике / Х. Чихос; пер. с англ. С. А. Харламова. – М.: Мир, 1982. – 351 с.
  97. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике / Л. И. Седов. – М.: Наука, 1981. – 448 с.
  98. Веников В. А., Теория подобия и моделирования / В. А. Веников, Г. В. Веников. – М.: Высш. Школа, 1991 – 439 с.
  99. Хорофас Димитрис Н. Системы и моделирования / Н. Хорофас Дмитрик. – М.: Мир, 1967. – 419 с.
  100. Гухман А. А. Введение в теорию подобия / А. А. Гурман. – М.: Высш. Школа, 1973. – 295 с.
  101. Браун Э. Д. Моделирование трения и изнашивания в машинах / Э. Д. Браун, Ю. А. Евдокимов, А. В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 1982. – 191 с.
  102. О моделировании трения и износа / под ред. А. В. Чичинадзе. – М.: НИИМАШ, 1970. – 318 с.
  103. Дроздов Ю. Н. Критерии подобия при контактно-гидродинамическом режиме смазки / Ю. Н. Дроздов // В кн.: Рефераты докладов всесоюзной объединенной межвузовской конференции по физическому моделированию и кибернетике энергетических систем. – Баку: АЗИНЕФТЕХИМ, 1972. – 172 с.
  104. Расчет испытание и подбор фрикционных пар / А. В. Чичинадзе, Э. Д. Браун, А. Г. Гинзбург и др.. – М.: Наука, 1979. – 268 с.
  105. Трение, изнашивания смазка: справочник в 2 кн. / под ред. И. В. Крагельского, В. В. Алисина. – М.: Машиностроение, 1978 – . – Кн. 1. – 1978. – 400 с.
  Кн. 2. – 1979. – 358 с.
  106. Браун Э. Д. Об учете масштабного фактора при лабораторных испытаниях на трение / Э. Д. Браун // В кн.: Научные принципы и новые методы испытаний материалов для узлов трения. – М.: Наука, 1968. – С. 182 – 192.
  107. Браун Э. Д. Моделирование износа ходовых мостовых кранов / Э. Д. Браун, Ф. Л. Аникеева // В кн.: Расчет и моделирование режима работы тормозных и фрикционных устройств. – М.: Наука, 1974. – С. 60 – 73.
  108. Веников В. А. Современные проблемы моделирования / В. А. Веников // Электронное моделирование. – 1979. – № 1. – С. 12 – 17.
  109. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 280 с.
  110. Евдокимов Ю. А. Планирование и анализ эксперимента при решении задач трения и износа / Ю. А. Евдокимов, В. И. Колесников, А. И. Тетерин. – М. : Наука, 1980. – 228 с.
  111. Чичинадзе А. В. Расчет и исследование внешнего трения при торможении / А. В. Чичинадзе. – М.: Наука, 1967. – 232 с.
  112. Чернявский И. Т. К вопросу моделирования внешнего (сухого) трения на АВМ / И. Т. Чернявский, О. С. Темиш // В кн.: Автоматизация научных исследований в машиностроении и приборостроении. – М.: Наука, 1971. – С. 177 – 185.
  113. Веников В. А. Теория моделирования и ее развитие в работах МЭИ / В. А. Веников. – М.: МЭИ, 1970. – 142 с.
  114. Войтов В. А. Конструктивна зносостійкість вузлів тертя гідромашин / В. А. Войтов, М. А. Подригало, Є. С. Венцєль. – Х.: Центр Леся Курбаса. – 1996. – 134 с.
  115. Крагельский И. В. Трение и износ / И. В. Крагельский. – М.: Машиностроение, 1968. – 480 с.
  116. Крагельский И. В. Основы расчетов на трение и износ / И. В. Крагельский, Н. М. Добычин, В. С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.
  117. Чичинадзе А. В. Трение, износ и смазка / А. В. Чичинадзе, Э. М. Берлинер, Э. Д. Браун. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с.
  118. Применение методов физического моделирования в электрическом скользящем контакте / Ю. А. Евдокимов, В. Г. Козубенко, В. М. Коротков, Н. К. Мышкин // Трение и износ. – 1988. – Т. 9, № 4. – С. 696 – 700.
  119. Войтов В. А. Конструктивна зносостійкість вузлів тертя гідромашин. Частина 2. Методологія моделювання граничного змащування в гідромашинах / В. А. Войтов. – Х. : Центр Леся Курбаса. – 1997. – 154 с.
  120. Стадников Д. Я. Интеллектуальная модель трения и износа / Д. Я. Стадников // Трение и износ. – 1993. – Т. 14, №2. – С. 229 – 307.
  121. Гаркунов Д. Н. Избирательный перенос в узлах трения / Д. Н. Гаркунов, И. В. Крагельский, А. А. Поляков. – М.: Транспорт, 1969. – 104 с.
  122. Избирательный перенос в тяжелонагруженных узлах трения / Д. Н. Гаркунов, С. И. Дякин, О. Н. Курлов и др.; под общ. ред. Д. Н. Гаркунова. – М.: Машиностроение, 1982. – 207 с.
  123. Поляков А. А. О механизме саморегулирования при избирательном переносе / А. А. Поляков // Трение и износ. – 1981. – Т.2, № 3. – С. 466 – 478.
  124. Поляков А. А. Две модели трения и их термодинамическая интерпретация/ А. А. Поляков // Трение и износ. – 1992. – Т. 13, № 5. – С. 924 – 930.
  125. Пичугин В. Ф. Влияние природы металла в смазочном материале на самоорганизующиеся процессы при трении / В. Ф. Пичугин, И. М. Колесников // Трение и износ. – 1987. – Т. 8, № 4. – С. 755 – 758.
  126. Куксенова Л. И. Смазочные материалы и явление избирательного переноса при трении / Л. И. Куксенова, А. А. Поляков, Л. М. Рыбакова // Вестник машиностроения. – 1990. – № 1. – С. 35 – 40.
  127. Рыбакова Л. М. Структура и износостойкость металла / Л. М. Рыбакова, Л. И. Куксенова. – М.: Машиностроение, 1982. – 212 с.
  128. Куксенова Л. И. Диффузионные процессы в поверхностных слоях оловянистых бронз и износостойкость в жидких смазочных средах с разной концентрацией воды / Л. И. Куксенова, Л. М. Рыбакова, В. М. Самылкин, А. И. Бердеников // ФиХОМ. – 1982. – №2. – С. 98 – 103.
  129. Архаров В. И. Локальные диффузионные процессы и формирование свойств твердых тел. Диффузионные процессы в металлах / под. ред. А. П. Мокрова, Г. В. Щербединского. – Тула: ТПИ, 1984. – 91 с.
  130. Куксенова Л. И. Диффузия в тройном сплаве системы Cu-Al-Mn и структура поверхности при деформации трением / Л. И. Куксенова, Л. М. Рыбакова, В. И. Толоконников // МиТОМ. – 1982. – № 1. – С. 7 – 12.
  131. Методы повышения эффективности смазочного действия путем организации двухслойной смазки / И. А. Буяновский, Л. И. Куксенова, Л. М. Рыбакова и др. // Вестник машиностроения. – 2000. – № 4. – С. 6 – 17.
  132. Перегудов Ф. И. Введение в системный анализ: учебное пособие для вузов / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М.: Высш. Шк., 1989. – 367.
  133. Salomon G. Application of System Thinking to Tribology / G. Salomon // ASLE Trans. – 1974. – Vol. 17, № 4. – P. 295 – 299.
  134. Диаграмма Исикавы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Ishikawa_Chart.htm. – Название с экрана.
  135. Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования: ГОСТ 30480-97. – Введ. 1998-07-01 – М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).
  136. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических свойств на четырехшариковой машине: ГОСТ 9490-75. – Введ. 1978-01-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1980. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт).
  137. Галин Д. А. Оценка работоспособности и повышение долговечности объемного гидропривода ГСТ-90: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.20.03 “Технологии и средства техн. обслужив. в сельском хозяйстве” / Д. А. Галин. – Саранск, 2007. – 18 с.
  138. Войтов В. А. Принципы конструктивной износостойкости узлов трения гидромашин / В. А. Войтов, О. М. Яхно, Ф. Х. Аби Саар. – К.: Нац. техн. ун-т «Киев. политехн. ин-т», 1999. – 190 с.
  139. Войтов В. А. О расположении материалов в парах трения по твердости и конструктивные способы повышения износостойкости / В. А. Войтов // Трение и износ. – 1994. – Т.15, № 3, – С. 452 – 460.
  140. Veldstra J. Sunflower seed oil / J. Veldstra, J. Klere // Edible fats and oils processing: basic principles and modern practices. – Ed. D. R. Erickson. Champaign, Illinois: Proc.Amer. Oil Chem.Soc, 1990. – P. 284 – 288.
  141. Vermeersch G. Indusrtial uses of sunfower oil / G. Vermeersch // OCL. – 1996. – V. 1, № 3. – P. 19 – 21.
  142. Vles R. O., Nutritional characteristics and food uses of vegetable oil / Eds. G. Robbelen, R. K. Downey, A. Ashri // Oil crops of the world – Cambrige: McGraw Hill Publ.Corp., 1989. – P. 63 – 86.
  143. Fernandez-Martinez J.M. Sunflower mutant containing high levels of palmitic acid in high oleic background / J.M. Fernandez-Martinez, M. Mancha, J. Osorio, R. Garces // Euphytica. – 1997. – V. 97, № 1. – P. 113 – 116.
  144. Lacombe S. Genetic, molecular and expression features of the Pervenets mutant leading to high oleic acid content of the seed oil in sunflower / S. Lacombe, S. Leger, F. Kaan, A. Berville // OCL. – 2002. – V. 9, № 1. – P. 17 – 23.
  145. Ohlrogge J.B. The genetics of plant lipids / J.B. Ohlrogge, J. Browse, C.R. Sommerville // Biochim. Biophys. Acta. – 1991. – V. 1082, № 1. – P. 1 – 26.
  146. Osorio J. Mutant sunflower with high concentration of saturated fatty acids in the oil / J. Osorio, J. Fernandez-Martinez, M. Mancha, R. Garces // Crop Science. – 1995. – V. 35, № 3. – P. 739 – 742.
  147. Fernandez H. Inheritance of high oleic acid content in sunflower oil / H. Fernandez, M. Baldini, A. M. Olivieri // J. Genet. Breed. – 1999. – V. 53, № 1. – P. 99 – 103.
  148. Perez-Vich B. Inheritance of high palmitic acid content in the seed oil of sunflower mutant CAS-5 / B. Perez-Vich, J. Fernandez, R. Garces, J. M. Fernandez-Martinez // Theor. Appl. Genet. – 1999. – V. 9 – 8, № 3/4. – P. 496 – 501.
  149. Perez-Vich B. Genetic control of high stearic acid content in the seed oil of sunflower mutant CAS-3 / B. Perez-Vich, R. Garces, J. M. Fernandez-Martinez // Theor.Appl.Genet. – 1999. – V. 99. – P. 663 – 669.
  150. Salas J. J. Biochemical characterization of a high-palmitoleic acid Helianthus annuus mutant / J. J. Salas, E. Martinez-Force, R. Garces // Plant Physiol. Biochem. – 2004. – V. 42, № 5. – P. 373 – 381.
  151. Soldatov K. I. Chemical mutagenesis in sunflower breeding / K. I. Soldatov // Proc. VIIth Int. Sunflower Conf., Krasnodar UD SSR. – 1976. – V. 1. – P. 352 – 357.
  152. Robbelen G. Mutation breeding for quality improvement. A case study for oilseed crops / G. Robbelen // Mutation Breeding Rew. – 1990. – V. 6 – P. 1 – 44.
  153. Кириченко В. В. Хімічні мутагени та поліпшення ліній соняшнику / В. В. Кириченко, В. І. Повякало // Селекція і насінництво. – 1998. – Вип. 80. – С. 2 – 5.
  154. Прохорова М. И. Методы биохимических исследований / М. И. Прохорова. – Л.: Химия, 1982. – 272 с.
  155. Ребиндер П. А. Влияние активных смазочных сред на деформирование сопряженных поверхностей трения / П. А. Ребиндер// В кн.: О природе трения твердых тел. – Минск: Наука и техника, 1971. – С. 8 – 18.
  156. Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава: ГОСТ 30418-96. – [Введ. 1998-01-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2011. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).
  157. Никитин О. Ф. Рабочие жидкости гидроприводов (классификация, свойства, рекомендации по выбору и применению): учеб. пособие / О. Ф. Никитин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 152 с.
  158. Кондаков Л. А. Рабочие жидкости и уплотнения гидравлических систем / Л. А. Кондаков. – М.: Машиностроение, 1982. – 216 с.
  159. Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости: ГОСТ 33-2000. – [Введ. 2002-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2006. – 23 с.– (Межгосударственный стандарт).
  160. Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости: ГОСТ 25371-97. – [Введ. 1999-07-01]. – М.: Стандартинформ, 2006. – 9 с. – (Межгосударственный стандарт).
  161. Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле: ГОСТ 4333-87. – [Введ. 1988-07-01]. – М.: Стандартинформ, 2005. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт).
  162. Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром: ГОСТ 51069-97. – [Введ. 1998-07-01]. – М.: Стандартинформ, 2008. – 12 с. – (Государственный стандарт РФ).
  163. Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке: ГОСТ 6321-92. – [Введ. 1993-01-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).
  164. Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определение термоокислительной стабильности: ГОСТ 23175-78. – [Введ. 1980-01-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).
  165. Войтов В. А. Универсальная машина трения / В. А. Войтов, В. А. Баздеркин // Трение и износ. – 1992. – Т. 13. – С. 501 – 506.
  166. Евдокимов Ю. А. Метод ускоренных испытаний материалов, деталей и узлов машин на износостойкость / Ю.А. Евдокимов // Трение и износ. – 1984. – Т.5, № 1. – С. 54 – 58.
  167. Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки фрикционной теплостойкости материалов. ГОСТ 23.210–80. – Введ. 1981-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 10 с. – (Межгосударственный стандарт).
  168. Борисов М. В. Ускоренные испытания машин на износостойкость как основа повышения их качества // М. В. Борисов, И. А. Павлов, В. И. Постников. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 352 с.
  169. Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин / В. Д. Зозуля и др.. – К.: Наук. думка, 1990. – 259 с.
  170. Разработка методики и исследование проявления эффекта Ребиндера при различных смазочных средах / С. В. Венцель, Н. Н. Курманова, В. А. Баздеркин и др. // Трение и износ. – 1985. – Т. 6, № 4. – С. 661 – 665.
  171. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики: ГОСТ 2789-73. – [Введ. 1975-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2006. – 7. с. – (Межгосударственный стандарт).
  172. Веников В. А. Развитие методов подобия и планирования экспериментов / В. А. Веников, С. Ю. Сыромятников // Электронное моделирование. – 1980. – № 6. – С. 35 – 44.
  173. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента / Ю. П. Адлер, Е. В. Макарова, Ю. В. Граковский. – К.: КПЧ, 1983. – 96 с.
  174. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул: учеб. пособие для вузов / Е. Н. Львовский. – М.: Высш. школа, 1988. – 239 с.
  175. Литвинов В. Г. Движение нелинейно-вязкой жидкости / В. Г. Литвинов. – М.: Наука, 1982. – 376 с.
  176. Сафаров К. У. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие / К. У. Сафаров, В. М. Холманов. – Ульяновск: УГСХА, 2001. – 128 с.
  177. Гуреев А. А. Химмотология / А. А. Гуреев, И. Г. Фукс, В. Л. Лашхи. – М.: Химия, 1986. – 368 с.
  178. Справочник по триботехнике: в 3 т. / под общ. Ред. М. Хебды, А. В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 1989 – . – Т. 1: Теоретические основы. – 1989. – 400 с.
  179. Зажигаев Л. С. Методы планирования и обработки физического эксперимента / Л. С. Зажигаев, А. А. Кишьян, Ю. И. Романиков. – М.: Атомиздат, 1978. – 232 с.
  180. Богданович Л. Б. Гидравлические приводы: учеб. пособие для вузов / Л. Б. Богданович. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1980. – 232 с.
  181. Башта Т. М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем / Башта Т. М. – М.: Машиностроение, 1974. – 606 с.
  182. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика: [справочное пособие] / Башта Т. М. – М.: Машиностроение, 1971. – 672 c.
  183. Техническая диагностика гидравлических приводов / [Т. В. Алексеева, В. Д. Бабанская, Т. М. Башта и др.]. – М.: Машиностроение, 1989. – 264 с.
  184. Пат. 66143 Україна, МПК С11В11/00. Спосіб отримання базової оливи для технічних мастил / В. А. Войтов, В. В. Кириченко, С. М. Тимчук, В. В. Поздняков, А. Г. Кравцов, І. І. Сисенко; заявник та патентовласник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – u 2011 06843; заяв. 31.05.2011, опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24, 2011 р.
  185. Атлас конструкций гидромашин и гидропередач: учебн. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов / Б. М. Бим-Бад, М. Г. Кабаков, В. Н. Прокофьев и др.. – М.: Машиностроение, 1990. – 136 с.
  186. Лозовский В. Н. Надежность и долговечность золотниковых и плунжерных пар / В. Н. Лозовский – М.: Машиностроение, 1970. – 232 с.
  187. Череда Г. И. Инструкция по эксплуатации объемного гидропривода ГСТ–90 самоходных комбайнов и косилок: [учебное пособие] / Г. И. Череда – Х.: Украгрозапчасть, 2000. – 21 с.
  188. Гидроприводы объемные. Общие методы испытаний: ГОСТ 29015-91. – [Введ. 1992-01-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 4 с. – (Межгосударственный стандарт).
  189. Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей: ГОСТ 17216-2001. – [Введ. 2003-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2008. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).
  190. Полякова Л. Е. Гидравлический расчет объемного гидропривода: учеб. пособие / Л. Е. Полякова, С. С. Ямпилов, В. Г. Блекус. – Улан-Уде, 2001. – 19 с.
  191. Розенберг Ю. А. Влияние смазочных масел на надежность и долговечность машин / Ю. А. Розенберг. – М.: Изд-во АН СССР, 1970. – 309 с.
  192. Лихтман В. И. Физико-химическая механика металлов / В. И. Лихтман, Е. Д. Щукин, П. А. Ребиндер. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 303 с.
  193. Латуни литейные в чушках. Технические условия: ГОСТ 1020-97. – [Введ. 2001-07-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 7 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины