Методи та моделі ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Методи та моделі ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів
 • Кол-во страниц:
 • 224
 • ВУЗ:
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності


   


   


   


   


  Завер Володимир Богданович


   


                                                                                        УДК 005.8:614.842


   


   


   


   


  Методи та моделі ідентифікації конфігурації  проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів


   


  05.13.22- управління проектами та програмами


   


   


   


   


  1)                                                    


  Дисертація на здобуття наукового ступеня


  кандидата технічних наук


   


  Науковий керівник


   кандидат технічних наук, доцент Ратушний Роман Тадейович


   


   


  2)   Львів- 2012   


   


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


   


   


  ЛПС – лісова пожежна станція


  СП- система пожежогасіння


  СПГЛМ - система пожежогасіння гірського лісового масиву


  УП- управління проектами


   


   


  ЗМІСТ

   


  ВСТУП


   


   


  Пожежі, які виникають у гірських лісових масивах, призводять до значних матеріальних та людських втрат. Проблема захисту гірських лісових масивів від пожеж усе ще актуальна в Україні та у світі.


  Впродовж 1993-2008 років лише у лісах Криму відбулося понад 2,2 тисячі лісових пожеж на загальній площі над 2,1 тисячі га, в тому числі верхових - 458 га [119]. Збитки, завдані лісовому господарству оцінюються мільйонами гривень. Щорічно держава зазнає не лише значних матеріальних збитків від пожеж, але й людських втрат. Водночас темпи розвитку матеріально-технічної бази протипожежного захисту лісового господарства не задовольняють сучасні вимоги.  


  У результаті спостерігається тенденція до зростання кількості загиблих  людей на пожежах, збільшення матеріальних втрат від пожеж. Сучасний стан в економіці держави диктує потребу підвищення рівня пожежної безпеки у гірських лісових масивах за умови мінімальних витрат. Тому сьогодні в Україні існує важлива проблема щодо підвищення рівня протипожежного захисту гірських лісових масивів за мінімальних додаткових капітальних витрат.


  Для вирішення цієї проблеми необхідно реалізовувати проекти реінжинірингу систем пожежогасіння на підставі нових технологій, організаційних форм і методів пожежогасіння. Ефективність цих проектів значною мірою залежить від ефективності процесів управління ними, зокрема, ідентифікації конфігурації. Тому розроблення нових та вдосконалення відомих методів та моделей ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів (СПГЛМ), які спрямовані на підвищення ефективності управління, має важливе науково-прикладне значення та є актуальною задачею.


   


  Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до «Програми забезпечення пожежної безпеки» на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 року № 870 згідно з планом науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України (держ.реєстр. № 0108U006940).


  Метою роботи є підвищення ефективності управління проектами реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів на підставі розроблення методів та моделей ідентифікації їх конфігурації.


  Задачі дослідження:


  1) проаналізувати стан питання у практиці та чинні методи й моделі управління конфігурацією проектів, зокрема, стосовно систем пожежогасіння населених пунктів, лісів та гірських лісових масивів, з’ясувати їх недоліки та обґрунтувати потребу вдосконалення та розроблення нових методів та моделей;


  2) розкрити особливості формування конфігураційних баз проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів, обґрунтувати множину об’єктів та головні параметри конфігураційних баз проектів;


  3) розкрити науково-методичні основи та обґрунтувати метод ідентифікації конфігураційних баз проекту реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів;


  4) розробити імітаційну модель віртуальної системи-продукту проекту пожежогасіння гірського лісового масиву за заданої конфігураційної бази та характеристик проектного середовища;


  5) експериментально дослідити та обґрунтувати моделі характеристик проектного середовища та властивостей об’єктів конфігурації проекту реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів;


  6) обґрунтувати раціональну конфігурацію проекту реінжинірингу системи пожежогасіння типового гірського лісового масиву та впровадити результати досліджень в практику пожежогасіння.


  Об’єкт дослідження: процес ідентифікації конфігурації проекту реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового масиву.


  Предмет дослідження: методи та моделі ідентифікації конфігурації проекту реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового масиву.


  Методи дослідження. у роботі використано методи системного підходу (дослідження особливостей системної дії чинників проектного середовища), моделювання (імітаційна модель функціонування віртуальної системи-продукту), експериментальних досліджень (збір даних про характеристики проектного середовища та верифікацію моделей), методи експертних оцінок (моделі характеристик об’єктів конфігурації), математичної статистики (обґрунтування статистичних моделей характеристик проектного середовища та чинників дій пожежних підрозділів).


  Наукова новизна одержаних  результатів


  У роботі вперше:


  - розроблено метод ідентифікації конфігураційних баз проекту реінжинірингу системи пожежогасіння, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на використанні імітаційного моделювання системи - продукту проекту і уможливлює ідентифікацію конфігураційних баз, а також розробку дорожньої карти управління змінами конфігураційних баз впродовж життєвого циклу проекту;


  - отримано множину статистичних моделей характеристик проектного середовища та властивостей об’єктів конфігурації проектів систем пожежної безпеки для умов гірських лісових масивів південних районів Криму;


  - розроблено імітаційну модель віртуальної системи пожежогасіння гірського лісового масиву - продукту проекту, яка враховує характер чинників проектного середовища, взаємозв’язки та положення об’єктів конфігурації і уможливлює знаходження залежності показників ефективності системи - продукті за різних значень параметрів конфігураційних баз проекту та характеристик метеорологічних умов.


  Удосконалено: - метод ідентифікації кількості та місця розташування пожежних пунктів, обладнаних стаціонарними цистернами (об’єктів конфігурації проекту), який враховує параметри та кількість наявних об’єктів конфігурації у системі-продукту та властивості проектного середовища.


  Набули подальшого розвитку: - наукові основи управління конфігурацією проектів систем пожежної безпеки.


  Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовані методи та моделі ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів, а також результати експериментальних досліджень уможливлюють врахування виробничих, технічних та організаційних чинників ефективності функціонування систем пожежогасіння і на цій підставі – підвищення рівня обґрунтованості організаційно-технічних рекомендацій щодо управління проектами реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів.


  Результати дисертаційного дослідження впроваджено в організаціях та на підприємствах України, що підтверджується відповідними актами та довідками:


  - у Головному територіальному управлінні МНС України в Автономній Республіці Крим (довідка від 17.02.2012) у вигляді елементів системи інформаційно-консультаційного забезпечення управління системою пожежної безпеки та під час розробки пропозицій до «Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік», який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року №79- р.;


  - у Кримському природному заповіднику (акт впровадження від 10.02.2012) у вигляді методичних рекомендацій щодо управління конфігурацією проекту реінжинірингу системи пожежного захисту Центрального лісництва Кримського природного заповідника.


  Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати за темою дисертаційної роботи отримані автором особисто. У працях, опублікованих у співавторстві, автором обґрунтовано методичні засади розробки проектів реінжинірингу систем пожежогасіння [66,173,62,71]; розроблено метод управління конфігурацією проекту реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового району [64]; обґрунтовано завдання щодо створення концептуальної моделі проекту реінжинірингу СПГЛМ [189,67,65]; розроблено головні засади методики управління проектом системи пожежогасіння [113]; виконано виробничі експерименти та обґрунтовано множину статистичних моделей характеристик проектного середовища та параметрів об’єктів конфігурації [72,190]; виконано аналіз способів гасіння лісових пожеж та обґрунтовано доцільність підвищення ефективності роботи СПГЛМ на підставі застосування у проектах їх реінжинірингу пожежних пунктів, обладнаних стаціонарними цистернами [111,122,126]; розроблено науково-методичне обґрунтування конфігураційних баз проектів реінжинірингу СПГЛМ [68,112,69,67]; визначено головні принципи відображення імітаційною моделлю процесу гасіння пожежі у гірському лісовому районі [63,70].


  Апробація роботи. Основні положення роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на щорічних звітних науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  (Львів, 2008-2012 рр), ІV Міжнародній конференції «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні» (м. Київ, 2007 р.), Міжнародній конференції «Охорона праці та соціальний захист працівників» (м.Київ, 2008 р.), V Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства: Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації» (м.Київ, 2008 р.), VІ Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління» (м. Київ, 2009 р.), IХ міжнародній науково-практичній конференції «Пожежна безпека-2009» (м. Львів, 2009 р.); VІІ Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства: Управління цінністю проектів і програм розвитку організацій» (м. Київ, 2009 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (м. Миколаїв, 2010), VІІІ Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства: Управління  програмами приватно-державного партнерства  з метою стабілізації розвитку України» (м. Київ, 2011 р.), I, II та Ш  Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмам розвитку підприємств і територій» (смт  Славське, 2010-2012 рр.).


   


  Публікації. За темою дисертації з викладенням її основних результатів опубліковано 19 праць, з яких 6 статей у наукових виданнях, що входять до переліку фахових (3 статті у науково-технічних журналах, 3 статті у збірниках наукових праць) та 11 у науково-практичних виданнях та матеріалах конференцій. Отримано 1 патент на винахід способу та 1 патент на корисну модель.

 • Список литературы:
 • загальні висновки та рекомендації


   


  У дисертації вирішено науково-технічну задачу щодо підвищення ефективності управління проектами реінжинірингу систем пожежогасіння в гірських лісових масивах завдяки розробленню нових методів та моделей ідентифікації їх конфігурації.


  Основні наукові та практичні результати роботи:


  1. Аналіз надзвичайних ситуацій, пов’язаних із гірськими лісовими пожежами свідчить про негайну потребу розробки проектів реінжинірингу чинних систем пожежогасіння гірських лісових масивів Криму на підставі застосування нових технологій, організаційних форм і методів пожежогасіння. Аналіз чинних науково-методичних основ ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння переконує у тому, що вони недостатньо враховують особливості проектного середовища, які характерні для гірських лісових масивів, що унеможливлює їх ефективне використання для ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння в умовах гірського лісового масиву. Тому існує потреба у розробці нових методів та моделей ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів.


  2. Обґрунтовано необхідність розробки проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів на підставі використання нового способу гасіння пожеж, реалізація якого передбачає використання у проектах реінжинірингу нових об’єктів конфігурації, а саме пожежних пунктів обладнаних стаціонарними цистернами. Новизна способу захищена патентом на винахід України. 


  3. Особливістю проекту реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового масиву є вимога щодо підвищення рівня надійності системи-продукту при зміні конфігураційних баз проекту впродовж його життєвого циклу. Встановлено, що конфігураційна база проекту реінжинірингу системи пожежогасіння гірських лісових масивів включає такі параметри: 1) кількість (Nd) та територіальне розташування (Rd) пожежно-рятувальних підрозділів у районі; 2) кількість (Nv) та територіальне розташування (Rv) пожежних водойм у районі; 3) кількість (Nр) та територіальне розташування (Rр) пожежних пунктів, обладнаних стаціонарними цистернами.


  4. Розроблено метод ідентифікації конфігурації проекту реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового масиву, який ґрунтується на використанні імітаційного моделювання віртуальної системи-продукту проекту і уможливлює розробку дорожньої карти управління змінами конфігураційних баз проекту впродовж його життєвого циклу. 


  5. Розроблено імітаційну модель віртуальної системи-продукту проекту реінжинірингу, яка уможливлює встановлення залежності показників ефективності системи-продукту для заданих характеристик проектного середовища та різних параметрів конфігураційних баз і характеристик метеорологічних умов. Як основний показник ефективності системи-продукту проекту запропоновано використати коефіцієнт надійності, який визначається відношенням кількості кварталів лісництва, на яких система пожежогасіння запобігає розвиткові великих пожеж, до їх загальної кількості у лісництві. Встановлено, що імітаційна модель системи-продукту проекту адекватно відображає реальний процес.


  6. Результатом експериментальних досліджень метеорологічної складової проектного середовища, характерного для центральної частини гірського Криму, є рівняння функцій густини розподілів та оцінки статистичних характеристик тривалості періодів із відповідними класами пожежної небезпеки у пожежонебезпечний період. Математичне сподівання кількості днів із 1 та 2 класами пожежної небезпеки знаходиться у межах 2,7…4,1 доби, а із 3 та 4-5 класами пожежної небезпеки – 11..13 діб. Визначено ймовірність настання різних типів погодних умов, що уможливлює визначення периметра пожежі при різних варіантах типів погодних умов.


  7. Використання методів експертних оцінок та математичної статистики уможливило обґрунтування множини статистичних моделей, що відображають основні функціональні характеристики об’єктів конфігурації проекту, а саме середню швидкість руху пожежних автомобілів у населених пунктах, поза населеними пунктами та у гірській місцевості, середню витрату води для гасіння лісу, чагарників та травостою, середній час надходження інформації про пожежу, інтенсивність гасіння пожежі за допомогою води та ручних засобів пожежогасіння в умовах гірського Криму. Їх застосування у імітаційній моделі віртуальної системи – продукту проекту пожежогасіння дає змогу об’єктивно відобразити вплив параметрів конфігураційних баз проекту на показники ефективності системи-продукту за різних характеристик метеорологічних умов та умов проектного середовища.


  8. Результати апробації розроблених у роботі методів та моделей ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу систем пожежогасіння гірських лісових масивів в умовах Центрального лісництва Кримського природного заповідника свідчать про високу ефективність їх практичного застосування. Використання розроблених у роботі методів та методик досліджень уможливлюють ідентифікацію конфігурації для будь-якого гірського лісового масиву.


  Результати дисертаційних досліджень впроваджено у Кримському природному заповіднику та Головному територіальному управлінні МНС України в Автономній республіці Крим.
  Список використанних джерел


   


  1.                Абрамов Ю.А. Вплив просторових флуктуацій пирологічних параметрів середовища на інтегральні характеристики низової лісової пожежі й умови його гасіння / Абрамов Ю.А., Росоха В.Е., ТарасенкоА.А. – Харків: АЦЗ України. 2004. – 142 с


  2.                Абрамов Ю.А. Моделирование контура лесного пожара / Абрамов Ю.А.,  Дыгало А.Н., А.А. Тарасенко // Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: Тез. докл. Межд. науч. – практ. конференции. – Донецк: НИИГД, 2002. – С.3 – 4.


  3.                Абрамов Ю.А. Описание развития лесного пожара в виде случайного ветвящегося процесса / Ю.А. Абрамов, А.А.Тарасенко // Інтегровані технології та енергозбереження. – Вип. 3. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. С. 52 – 59.


  4.                Абрамов Ю.А. Повышение эффективности тушения низового лесного пожара при учете пространственной неоднородности горючей среды  / Ю.А. Абрамов, А.Е.Басманов, А.А.Тарасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Спец. выпуск – Харьков: Фолио, 2004. С. 3 – 18.


  5.                Абрамов Ю.О. Виявлення осередків лісових пожеж та прогноз динаміки їх розповсюдження /  Абрамов Ю.О., Комяк В.О.,  Комяк В.М: Харків – АЦЗ України, 2004. – 145 с.


  6.                Абрамов Ю.О. Континуальная модель динамики контура природного пожара / Ю.О.Абрамов, А.А.Тарасенко // Проблемы пожарной безопасности . – 2009. – №25. – С.3 – 5


  7.                Абрамов Ю.О. Моделі динаміки контуру ландшафтної пожежі з урахуванням топографічних даних / Ю.О.Абрамов, О.А.Тарасенко // Пожежна безпека: теорія і практика. – 2008. – №2. – С.5 – 6


  8.                Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р.Д. Арчибальд – М.: 2002. – 464 с.


  9.                Бабаев И.А. Методология управления проектами / И.А.Бабаев . – Баку: Изд – во «Наука». – 2002. – 300 с.


  10.           Барановский Н.В. Информационно-прогностическая система определения вероятности возникновения лесных пожаров / Н.В. Барановский, А.Н. Гришин,  Т.П. Лоскутникова // Вычислительные технологии. – 2003. – Т. 8, № 2. – С. 16 – 26.


  11.           Барановский Н.В. Методика прогнозирования лесной опасности как основа нового государственного стандарта / Н.В.Барановский //Пожарная безопасность. – 2007. – №4. – С.80 – 84


  12.           Белладжио Д. Стратегия управления конфигурацией программного обеспечения IBM Rational ClearCase (2–е издание). М: «ДМК Пресс»,  2008. – 384с.


  13.            Бешелев С.Д. Математическо-статистические методы экспертных оценок / С.Д.Бешелев, Ф.Г.Гурвич. –  М.: Статистика, 1974. –  159 с.


  14.           Брайен А. Управление конфигурацией программных средств. Практическое руководство по Rational ClearCase. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 272с.


  15.           Брушлинский  Н.Н. Определение потребности народного хозяйства в пожарных автомобилях / Н.Н.Брушлинский, В.А.Семиков // Организация работ по профилактике и тушению пожаров: Сб. науч. тр. –  М.: ВнииПО, 1988. –  С.136 – 142.


  16.           Брушлинский Н. Н. Моделирование оперативной деятельности пожарной службы / Н. Н. Брушлинский  –  М.: Стройиздат, 1981. –  104 с.


  17.           Брушлинский Н.Н. Вероятностная модель процесса функционирования оперативных отделений пожарной охраны / Н.Н.Брушлинский, Н.Н.Соболев // Экономика и управление в пожарной охране: Сб. науч. тр. –  М.: ВНИИПО, 1985. –  С. 75 – 79.  


  18.           Брушлинский Н.Н. Математическая модель для проектирования системы противопожарной защиты города/ Н.Н.Брушлинский, Н.Н.Соболев  // Тез. докл. III Всесоюз. конф. “Управление большим городом”. — М. : НПО АСУ “Mосква”, 1985. –  С. 79 – 81.


  19.           Брушлинский Н.Н. Математическая модель оперативной деятельности пожарной охраны города / Н.Н.Брушлинский, Н.Н.Соболев // Стационарные и передвижные средства борьбы с пожарами: Сб. науч. тр.   –  М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985.  –  С. 69 –  76.


  20.           Брушлинский Н.Н. Моделирование оперативной деятельности пожарной охраны в сельском районе/ Н.Н.Брушлинский, Н.Н.Соболев// Противопожарная защита объектов агропромышленного комплекса: Материалы VIII Всесоюз. науч.-прак. конф. –  М.: ВНИИПО МВД СССР, 1985. – С. 67 – 71.


  21.           Брушлинский Н.Н. Моделирование продолжительности тушения пожара / Н.Н. Брушлинский, В.А. Колганов // Организационно- управленческие проблемы пожарной охраны: Сб. науч. тp. –   М.: ВНИИПО, 1982. –  С. 39  –  46.


  22.           Брушлинский Н.Н. О критериях эффективности и качества функционирования пожарной охраны / Н.Н. Брушлинский, Н.Н. Соболев // Вопросы экономики в пожарной охране: Сб. науч.тр. –  М.: ВНИИПО МВД СССР, 1978. –  С. 3 – 9.


  23.           Брушлинский Н.Н. Об имитационном моделировании процесса функционирования пожарной охраны / Н.Н. Брушлинский, А.Ф. Гришин, Н.М. Соболев // Вопросы экономики в пожарной охране: Сб. науч. тр. –  М.: ВнииПО, 1977. –  С.51 – 56.


  24.           Брушлинский Н.Н. Об одной имитационной модели процесса функционирования пожарной охраны / Н.Н.Брушлинский, Р.Н.Лысов, А.Ф.Гришин // Вопросы экономики в пожарной охране: Сб.науч. тр. –  М.: ВнииПО, 1978. – С.10 – 15.


  25.           Брушлинский Н.Н. Оценка эффективности различных вариантов распределения оперативных отделений по городским пожарным частям / Н.Н.Брушлинский, Н.Н.Соболев // Стационарные и передвижные средства борьбы с пожарами.  –  М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985. –  С. 77  –  83.


  26.           Брушлинский Н.Н. Теоретические основы организации и управления деятельностью противопожарной службы. Моделирование процесса ее функционирования / Н.Н.Брушлинский, С.В.Соколов, Е.М.Алехин, Ю.И.Коломиец  // Пожаровзрывобезопасность. –  2002. –  №1. –  С.3 – 16.


  27.           Булдык Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика / Г.М.Булдык. – Минск: Вышэйшая школа, 1989. – 285 с.


  28.           Бурков  В.Н. Теория активних систем и совершенствование хозяйственного механизма / В.Н.Бурков, В.В.Кондратьев, В.В.Цыганов, А.М.Черкашин. М.:Наука, 1984. – 272 с. 


  29.           Бурков  В.Н. Методы и модели управления организационными системами / В.Н.Бурков, В.А.Ириков. М.:Наука, 1994. –  270 с. 


  30.           Бурков В.Н. Как управлять проектами. / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков ­ М.: Синерг. 1997.  – 187 с.


  31.           Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко  – М.: Сов. радио, 1973.  –  439 с.


  32.           Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978.  –  351 с.


  33.           Бушуева Н.С. Проактивное управление проектами организационного развития в условиях неопределенности. // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид – во СНУ ім. В. Даля,. 2007.  –  №2


  34.            Бушуева Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития : монография / Н. С. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2007. – 199 с.


  35.           Бушуева Н.С. Стратегические процессы и процедуры проектов реструктуризации предприятий // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид – во СНУ ім. В. Даля, 2000.  –  №1, с.46 – 52.


  36.           Бушуєв С.Д. Развитие систем знаний и технологий управления проектами // Управление проектами. – М.: Изд. дом «Гребенникова», 2(2), 2005. –  с. 18 – 24.


  37.           Бушуєв С.Д., Бушуева Н.С. Новые направления развития проектного менеджмента / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуева // Вісник Східноукраїнського Державного університету, №6(16) 1998. – С 59 – 63.


  38.           Вентцель Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика / Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1964. – 487 с.


  39.           Воропаев В.И. Методы и средства упоравления проектами ХХІ  века. – М.: СОВНЕТ. –  1997. –  385 с.


  40.           Винер Н. Кибернетика или управление и связь в живом и машине: Пер. с англ. / Н. Винер – М.: Наука, 1983. – 343 с.


  41.           Гаврилей В.М. Обоснование численности пожарной охраны на  объектах народного хозяйства / В.М.Гаврилей, В.Н.Тарасов, В.А.Колганов // Организационно-управленческие проблемы пожарной охраны: Сб. науч. тр. –  М.: ВНИИПО, 1982. –  С.4 – 12.


  42.           Гаврилей В.М. Распределение оперативных отделений пожарной охраны по районам города / В.М.Гаврилей, Н.Н.Брушлинский, Н.Н.Соболев // Экономика и управление в пожарной охране: Сб. науч. тр. –   М: ВНИИПО МВД СССР, 1983. –  С. 125 – 130.


  43.           Гаврилей В.М. Совершенствование системы противопожарной защиты города на основе методов имитационного моделирования / В.М.Гаврилей, А.Ф.Гришин //  Экономика и управление в пожарной охране: Сб. науч. тр.  –  М.: ВНИИПО, 1983. – С.55 – 60.


  44.           Гвоздь В.М. Модели температурных полей очагов пожаров / В.М. Гвоздь, А.Н. Дыгало // Пожежна безпека – 2001: Сб. наук. праць. – Львів: Сполом, 2001. – С.484 – 485.


  45.           Главацкий Г.Д. Тушение крупных лесных пожаров с использованием средств навигации системы глобального позиционирования / Г.Д.Главацкий, В.М.Груманс, Г.М.Королев //Лесной весник. –  2002. –  №2. –  С.45 – 53


  46.           Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 1977. – 479 с.


  47.           Говаленков С.В. Перколяционная модель распространения верхового лесного пожара / [С.В. Говаленков, А.Н. Дыгало, А.А. Тарасенко, С.А. Тюрин] // Крупные пожары: предупреждение и тушение: материалы XVI НТК. – Москва: ВНИИПО МВД России, 2001. – Ч.1. – С. 84 – 85.


  48.           Головина Г.Н. Влияние региональных особенностей экономического развития на пожарную опасность административно- территориальных единиц / Г.Н. Головина, Р.Г. Панова // Организационо- управленческие проблемы пожарной охраны: Сб. науч. тp. –   М.: ВНИИПО, 1982.  –  С. 69  –  74.


  49.           Гончар М.Т. Лесные фитоценозы: повышение продуктивности и охрана / М.Т. Гончар. – Львов, Выща школа. Изд-во при Львов. Ун-те, 1983. – 168 с.


  50.           Граб М.В. Моделі, методи та алгоритми розповсюдження лісових пожеж: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. техн.. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / М.В. Граб. – Харків, 2004. – 20 с.


  51.           Гришин А.М. Математические модели лесных пожаров и новые способы борьбы с ними / А.М. Гришин – Новосибирск: Наука (СО РАН), 1992. – 408 с.


  52.           Гришин А.М. Математическое моделирование распространения вершинных лесных пожаров в однородных лесных массивах и вдоль просек / А.М.Гришин, О.В.Шипулина // Физика горения и взрыва. – 2002. №6. – С. 17


  53.           Громовенко О.Л. Модель оценки тактических возможностей пожарных подразделений по тушению крупного пожара. Пожаровзрывобезопасность. / О.Л. Громовенко. –  2002. – № 6. – С. 6 – 9.


  54.           Гуліда Е.М, Смотр О.О. Вплив швидкості вітру та вологості лісової підстилки на швидкість розповсюдження лісової пожежі // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр. – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. – № 11. – С. 165–170.


  55.           Денисова О.О. Прогнозування основних показників статистики пожеж / / О.О. Денисова, Т.М. Скоробагатько, Р.В. Климась // Науковий вісник УкрНДІПБ: Науковий журнал.  – К., 2003. – № 1 (7)– С. 47–52.


  56.           Державний комітет лісового господарства України. – Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=32953&cat_id=328


  57.           Доля В.К. Имитационная модель движения пожарных автомобилей к местам вызовов/ В.К.Доля, Ю.А.Давидич, В.П.Мамон // Вестник ХГАДТУ. – Харьков, 1997. – № 6. – С. 72 – 74.


  58.           Доррер Г.А. Математические модели динамики лесных пожаров / Г.А. Доррер. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 161 с.


  59.           Дыгало А.Н. Идентификация интегральных параметров лесных пожаров / А.Н. Дыгало, Э.Е. Прохач, Ю.А. Абрамов // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2001 – Спец. вып. – С 19 – 29.


  60.           Дыгало А.Н. Оценка скорости распространения фронта верхового лесного пожара / А.Н. Дыгало, В.И. Кривцова, Ю.А. Абрамов // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: Фолио, 2002. – Вып. 11. – С. 75 – 82.


  61.           Завалишин Ф.С. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства / Ф.С.Завалишин, М.Г.Мацнев. –  М.:Колос, 1982. –  231 с.


  62.           Завер В. Б. Головні завдання розробки проекту вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового масиву / В. Б.Завер, Р. Т.Ратушний, В. О.Тимочко // Доп. VІ-ї Міжн. конф. Управління проектами у розвитку суспільства: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління. – Київ: КНУБА, 2009. – С. 191–192.


  63.            Завер В.Б. Головні принципи відображення імітаційною моделлю гасіння пожежі у гірському лісовому районі / В.Б.Завер, Р.Т.Ратушний, В.О.Тимочко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. –  №1/5(49). – С.36 – 39.


  64.            Завер В.Б. Метод управління конфігурацією проекту удосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового району / В.Б. Завер // Восточно – Европейский журнал передовых технологий. – 2012. –  №1/11(55). –  С.16 – 20.


  65.           Завер В.Б. Методика розробки концептуальної моделі проекту вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового району / В.Б. Завер, Р.Т. Ратушний, В.О.Тимочко // Пожежна безпека –  2009: Збірник тез доповідей IХ міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека – 2009». –  Л.:ЛДУБЖД, 2009.С.252 –  253.


  66.           Завер В.Б. Науково-методичні засади проекту системи протипожежного захисту гірського лісового району / В.Б. Завер, Р.Т. Ратушний, В.О. Тимочко // Пожежна безпека. Збірник наук. праць ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України. №12. 2008. – С. 150 – 155.


  67.           Завер В.Б. Обґрунтування концептуальної моделі проекту вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового району. / В.Б. Завер, Р.Т. Ратушний, В.О. Тимочко // Доп. V-ї Міжн. конф. Управління проектами у розвитку суспільства: Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації.. – Київ: КНУБА,  2008. – С.73 – 75.


  68.           Завер В.Б. Обґрунтування параметрів функціональних структур у проекті вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового району / В.Б. Завер, Ратушний Р.Т. Тимочко В.О.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. –  №1/2(43). –  С.63 – 66.


  69.           Завер В.Б. Розробка проекту вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового масиву / В.Б. Завер, Р.Т. Ратушний, В.О. Тимочко // Вчені Львівського НАУ виробництву. – Вип. ІХ. – Львів: Львівський НАУ, 2009. – С.109 – 111.


  70.           Завер В.Б. Системне  моделювання у проектах вдосконалення систем протипожежного захисту. / В.Б.Завер // Доп. VIIІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України .– Київ: КНУБА, 2011. – С.80 – 82.


  71.           Завер В.Б. Управління цінністю у проектах удосконалення систем протипожежного захисту гірських лісових районів / В.Б. Завер, Р.Т. Ратушний, В.О. Тимочко // Доп. VII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема «Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій.– Київ: КНУБА, 2010. – С.84 – 86.


  72.           Завер В.Б.. Обґрунтування чинників ефективності дій пожежних підрозділів під час гасіння лісових пожеж у гірській місцевості / В.Б. Завер, Р.Т. Ратушний, В.О. Тимочко // Вісник ЛДУБЖД, 2010. – №4(Частина 1). – С.21 – 29


  73.           Захматов В.Д. Техніка для гасіння лісових пожеж / В.Д. Захматов // Рятувальна техніка та обладнання. –  2011. –  №6.  –  С. 18 – 21.


  74.           Зденева М.Я. Метод среднесрочного прогноза степени пожарной  опасности в лесах по метеорологичеким условиям / М.Я. Зденева, М.В. Виноградова // Метеорология и гидрология. – 2009. – № 1. – С. 16 – 26.


  75.           Иванников В.П. Справочник руководителя пожара / В.П.Иванников, П.П.Клюс. –  М.:Стройиздат, 1987. –  289 с.


  76.           Ідентифікація моделей швидкості поширення фронту лісової пожежі і їхні практичні додатки / [Абрамов Ю.А., Ревіння Г.В., Росоха В.Е., Чучковский В.Н ]. – Харків: АЦЗ України, 2004.  –  114 с.


  77.           Калиновский А.Я. Аналитическая модель скорости распространения низового лесного пожара / А.Я. Калиновский, А.П. Созник // Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. праць. – Харків: УЦЗУ, 2006. – Вип. 3. – С. 64 – 70.


  78.           Калиновский А.Я. Глобальная модель распространения ландшафтного пожара с учетом изменения ветра и влажности / А.Я. Калиновский, А.П. Созник // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков: УГЗУ, 2006. – Вып. 19. – С. 62 – 68.


  79.           Калиновский А.Я. Математические модели процессов локализации простого ландшафтного пожара // Проблемы пожарной безопасности / А.Я. Калиновский, С.Ф. Кривошлыков, А.А. Тарасенко  –  2005. – Вып. 17. – С. 61 – 65.


  80.           Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua) /С.Д.Бушуєв, Н.С.Бушуєва, В.Ю.Биков, В.Д.Шпильовий. –  К., 2000. – 84 с.


  81.           Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. З англ. /Під ред. С.Д.Бушуєва, 2-е вид., перероб. –  К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. –  197 с.


  82.           Кимстач И. Ф. Организация тушения пожаров в городах и населенных пунктах./ И. Ф.Кимстач.  –  М: Стройиздат, 1977. –  143 с.


  83.           Клюс П.П. Пожежна тактика: Підручник. / П.П. Клюс. – Харків: Основа, 1998. – 592 с.


  84.           Клюс П.П. Тактические возможности пожарных подразделений / П.П. Клюс, В.Г. Палюх. – Харьков: ХИСИ – ХПТУ, 1993. – 201 с.


  85.           Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. / В.И. Кнорринг. – М.: Норма, 2001.  –  528 с.


  86.           Ковалев П.А. Закономерности использования аварийно- спасательной техники. / П.А. Ковалев, А.Р. Нередков // Проблеми надзвичайних ситуацій. № 6.– Харків, Фоліо, 2008 – С. 127 – 132.


  87.           Комяк В.М. Методы геометрического проектирования в решении прикладных задач. / В.М. Комяк, А.Г. Коссе, А.Н. Соболь // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. –  Харьков: АПБУ, 2003. –  С.41 – 50.


  88.           Комяк В.М. Моделирование динамики развития лесного пожара  с учетом ветрового воздействия / В.М.Комяк, А.Г.Коссе, Н.Я.Откидач, С.А.Шило // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. –  Вып.5. –  Харьков: ХИПБ, 1999. –  С.115 – 123.


  89.            Кононенко И.В. Компьютеризация управления развитием производственно-экономических систем. Харьков: НТУ «ХПИ», 2006.  –  239 c.


  90.           Коровин Г.Н. Методика расчета некоторых параметров низовых лесных пожаров // Лесные пожары и борьба с ними.  –  Л.: ЛенНИИЛХ.  –  1969. С. 244 – 262.


  91.           Кошкин К.В. Алгоритмическое обеспечение управления проектами виртуальных производств в судостроении / К.В. Кошкин, А.А. Павлов  –  Херсон: Олди – плюс, 2001. – 178с.


  92.           Кошкин К.В. Управление портфелями проектов конкурентоспособного судостроительного предприятия К.В. Кошкин, А.М. Возній, А.Н. Шамрай // Управління проектами та розвиток виробництва. –  № 2 (26). – 2008 – С. 138–143.


  93.           Кривошлыков С.Ф. Оценка необходимого количества сил и средств пожаротушения для оперативной локализации ландшафтного пожара / С.Ф. Кривошлыков  // Проблемы пожарной безопасности. – Выпуск 24. – Харьков, 2008. – С. 79 – 84.


  94.           Кузик А.Д. Вплив метеорологічних факторів на ксерофілізацію лісового середовища та виникнення пожежі / А.Д. Кузик, В.П. Кучерявий // Збірник наукових праць УкрНДІЛГА. – Сер.: Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – С. 238 – 244.


  95.           Кузик А.Д. Лісотипологічні засади пожежної безпеки лісів / А.Д.Кузик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.14  –  С.210 – 214


  96.           Кузик А.Д. Оцінювання пожежної небезпеки лісів за умовами погоди / А.Д.Кузик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.1. –  С.74 – 81


  97.           Кузик А.Д. Про методи гасіння лісових пожеж / А.Д. Кузик// Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України, 2003. – № 3. – С. 118 – 120.


  98.           Кузик А.Д. Про уточнену методику оцінювання п

 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины