Гладиш Марія Олександрівна. Соціально-педагогічна адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу : Гладиш Мария Олександрівна. Социально-педагогическая адаптация студентов с обмеженими возможностями в умовах вищого навчального закладу Gladish Maria Oleksandrivna. Social and pedagogical adaptation of students with limited abilities in the minds of the highest initial pledge

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Гладиш Марія Олександрівна. Соціально-педагогічна адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу
 • Альтернативное название:
 • Гладиш Мария Олександрівна. Социально-педагогическая адаптация студентов с обмеженими возможностями в умовах вищого навчального закладу Gladish Maria Oleksandrivna. Social and pedagogical adaptation of students with limited abilities in the minds of the highest initial pledge
 • Кол-во страниц:
 • 256
 • ВУЗ:
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України
  Глухівський національний педагогічний університет
  імені Олександра Довженка

  На правах рукопису

  ГЛАДИШ МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА


  УДК: 37.062:371.7 056.26:378.18


  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  13.00.05 Соціальна педагогіка

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник,
  доктор педагогічних наук, професор
  Міщик Людмила Іванівна

  Глухів 2013
  ЗМІСТ

  ВСТУП ......3
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.........................................12
  1.1. Наукові підходи до проблеми адаптації студентів з обмеженими можливостями ...........12
  1.2. Соціально-психологічний портрет студентів з обмеженими можливостями........40
  1.3. Особливості соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу.........61
  Висновки до першого розділу . ...........78
  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ВНЗ ... 84
  2.1. Оптимальні педагогічні умови соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в навчально-виховному процесі.84
  2.2. Використання змісту, методів та педагогічних умов соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в освітньому середовищі вищої школи........................................................................120
  2.3. Експериментальна перевірка ефективності умов соціально-педагогічної адаптації..154
  Висновки до другого розділу ...........167
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ..154
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..179
  ДОДАТКИ 210
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації представлено теоретичне узагальнення та запропоновано практичне розв`язання наукової проблеми соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу, що відображено в обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов забезпечення ефективності реалізації навчально-виховного процесу за даним напрямком. Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність розв’язання поставлених завдань і дали підстави для формулювання такихвисновків:
  1. Проаналізовано ступінь дослідженості проблеми адаптації студентів з обмеженими можливостями у педагогічній теорії та практичній діяльності вищих навчальних закладів України. Адаптацію визначено як входження особистості в нове для неї предметне та соціальне середовище, становлення її як активно функціонуючої складової, об’єкта і суб’єкта відносин цього середовища. Соціальна адаптація представлена як процес пристосування індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи стосунків із соціальними об’єктами, інтеграції особистості в соціальні групи з метою діяльності щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища. Соціально-педагогічну адаптацію подано як окремий вид соціальної адаптації, інтеграційний прояв соціального стану молодої людини, який відображає її здатність адекватно пристосовуватись до умов спеціального організованого педагогічного процесу, до людей, подій, вчинків, навчання, трудової діяльності, що забезпечує регулювання поведінки відповідно до потреб особистості та умов соціального середовища. Соціально-педагогічну адаптацію студентів з обмеженими можливостями визначено як педагогічно організований цілісний процес накопичення ними досвіду діяльності, в результаті якого відбувається їх активне включення до безбар'єрного середовища, прийняття соціально-позитивних моделей і стратегій поведінки, розвиток їх компенсаторних можливостей, особистісного та професійного потенціалу.
  2. У дисертації розкрито сутність та визначено особливості соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу, а саме особливості: соціального становлення (подолання соціальної незрілості, інфантилізму, проблем у виборі стратегії самореалізації); навчальної адаптації (ускладнення в пристосуванні до нових видів навчального процесу, режиму дня, набутті навичок самостійної пізнавальної діяльності; проблеми взаємодії з викладачами); адаптації до студентського колективу (проблеми входження в незнайомий колектив студентської групи, формування нової системи міжособистісних взаємин, відстоювання статусу рівного); адаптації до побутового простору вищого навчального закладу (подолання архітектурних бар'єрів, побутових незручностей); соматичної адаптації (проблеми, пов'язані з відсутністю постійного контролю з боку медичного персоналу, усвідомлення власної відповідальності за збереження здоров'я, подолання перевтоми); особистісної адаптації (подолання синдрому інвалідизуючого дефекту, акцентуацій, страхів, нормалізація самооцінки); професійної адаптації (вагання в правильності професійного вибору; пристосування до вимог майбутньої професії, усвідомлення компенсаторних можливостей та ресурсів майбутньої професії). Соціально-педагогічна адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу представлена як педагогічно організований цілісний процес оптимального пристосування студентів з обмеженими можливостями (в мотиваційному, змістовому, ресурсному, компенсаторному аспектах) до соціального середовища вищого навчального закладу, засвоєння ними досвіду навчальної діяльності, прийняття соціально-позитивних моделей особистісної та професійної поведінки.
  3. Обґрунтовано критерії та показники соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу: когнітивний (пізнавальний інтерес, самостійність; знання освітнього середовища вищого навчального закладу, усвідомлення сутності та переваг майбутньої професії); емоційно-мотиваційний (прагнення навчатися у вищому навчальному закладі; ставлення до свого статусу студента та до процесу навчання у вищому навчальному закладі; стабільність емоційних станів); поведінковий (гнучкість та мобільність поведінки; уміння використовувати потенціал середовища вищого навчального закладу; комунікативність). Представлено характеристики трьох рівнів сформованості показників соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу (мінімальний, середній, достатній). Мінімальний рівень передбачає відсутність чи мінімальність проявів показників соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями. Середній рівень сформованості показників соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями передбачає ситуативний характер проявів. Достатній рівень передбачає помітність, яскравість та постійність проявів показників соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями. В ході констатувального етапу за допомогою використання авторської методики педагогічного оцінювання виявлено рівні соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу. Встановлено, що в більшості студентів з обмеженими можливостями простежується середній рівень соціально-педагогічної адаптації в умовах вищого навчального закладу (56,67% в КГ та 53,33% в ЕГ). Третина учасників продемонструвала мінімальний рівень соціально-педагогічної адаптації (30% в КГ та 30% в ЕГ). Незначна кількість студентів з обмеженими можливостями виявили достатній рівень соціально-педагогічної адаптації (13,33% в КГ та 16,67% в ЕГ).
  4. Виявлено недоліки у процесі соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу, а саме: відсутність цілеспрямованої роботи вищого навчального закладу за даним напрямом; недостатність готовності середовища вищого навчального закладу до інтеграції в нього студентів з обмеженими можливостями; відсутність спеціальної підготовки кураторів академічних груп; недостатнє включення студентів з обмеженими можливостями в студентську громадську діяльність в умовах вищого навчального закладу. На підставі виявлених недоліків визначено педагогічні умови забезпечення ефективності соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу: спрямування роботи вищого навчального закладу на створення безбар'єрного середовища, сприятливого для періоду соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями; підвищення рівня професійної готовності педагогічного колективу до урахування специфіки навчально-виховної роботи в групах, де навчаються студенти з обмеженими можливостями; психолого-педагогічний супровід соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями з боку кураторів академічних груп; створення в академічних групах, де навчаються студенти з обмеженими можливостями ситуації педагогічного взаємодії та конструктивного співробітництва на засадах толерантності та доброзичливості; організація роботи волонтерів з числа студентів по сприянню адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу.
  2. У практику навчально-виховної роботи вищих навчальних закладів України упроваджено педагогічні умови забезпечення ефективності соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу. Спрямування роботи вищого навчального закладу на створення безбар'єрного середовища забезпечувалося такими напрямами та формами роботи: круглі столи, зустрічі з представниками адміністрації; комплексна діагностика адаптаційнихпроцесів; корекція режиму та розкладів університетських підрозділів; контроль за наданням асистентів-консультантів; розширення персоналу вузівських медичних пунктів; оздоровлення в профілакторії; модернізація роботи бібліотек тощо. За підтримки благодійних фондів та залучення спонсорських коштів закуплено та передано інвалідні крісла-коляски; здійснено безкоштовне діагностичне обстеження; відремонтовано пандуси, двері, пороги в аудиторіях, побутові приміщення тощо. Підвищення рівня професійної готовності педагогічного колективу до урахування специфіки студентів з обмеженими можливостями відбувалося шляхом організації та проведення: організаційного семінару; авторського тренінгу «Адаптуємось до навчання»; відкритих занять; майстер-класів тощо. Психолого-педагогічний супровід соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями з боку кураторів академічних груп передбачав: роботу по орієнтації в умовах університету та закріплення помічників у кожному підрозділі; посередницьку роботу; кураторські години; залучення студентів до громадської діяльності; роботу із сім'ями студентів з обмеженими можливостями тощо. Виконання умови створення в академічних групах ситуації педагогічної взаємодії та конструктивного співробітництва здійснювалось шляхом: створення та зміцнення колективних традицій студентської групи; упровадження методики «помічника на день»; організації групових культпоходів, форм дозвіллєвої роботи тощо. Умова організації роботи волонтерів з числа студентів знайшла експериментальне впровадження в таких формах: підготовка студентів-волонтерів (семінари, тренінг «Співпраця із студентами з обмеженими можливостями»); допомога в навчальній діяльності; транспортний супровід; домашній патронаж; залучення студентів з обмеженими можливостями до міжособистісного спілкування; створення волонтерської групи взаємодопомоги зі складу студентів з обмеженими можливостями «Альтаір».
  3. Здійснено перевірку ефективності педагогічних умов забезпечення ефективності соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу. Оцінка та аналіз експерименту дозволили засвідчити, що спостерігається суттєва відмінність в динаміці рівнів соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями ЕГ та КГ. Сумарна різниця в формуванні сукупності показників за трьома критеріями на момент закінчення експериментальної роботи для достатнього рівня становить 19,99% (93,32% в ЕГ та 73,33% в КГ). У контрольних групах проявляється слабка, проте позитивна динаміка на достатньому рівні (+2 особи 3,33%). В ЕГ ця динаміка стає помітною (+15 осіб 50%), що засвідчує успішність експериментальної роботи. Найбільша суттєва динаміка визначена в показниках поведінкового критерію (63,33%). Упровадження педагогічних умов соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу найбільше сприяло розвитку таких показників, як: усвідомлення сутності та переваг майбутньої професії; прагнення навчатися у вищому навчальному закладі та комунікативність. Отримання статистичного підтвердження гіпотез за t-критерієм Стьюдента і F-критерій Фішера дозволило засвідчити вірогідність результатів та зробити висновок про ефективність впроваджених педагогічних умов забезпечення ефективності соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу.
  Проблема соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу не вичерпується проведеним дисертаційним дослідженням. Перспективними напрямками дослідження порушеної проблеми можуть стати: визначення та профілактика особливостей дезадаптації студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу; виявлення особливостей соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями, що навчаються на різних спеціальностях; характеристика студентської волонтерської діяльності як чинника соціально-педагогічної адаптації студентів з обмеженими можливостями.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины