Маляр Олена Іванівна ДОВІЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ЧИННИКИ ЇЇ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ : Маляр Елена Ивановна ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ФУНКЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Маляр Олена Іванівна ДОВІЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ЧИННИКИ ЇЇ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
 • Альтернативное название:
 • Маляр Елена Ивановна ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ФУНКЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
 • Кол-во страниц:
 • 278
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2015
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

  На правах рукопису
  Маляр Олена Іванівна


  УДК 373.3.015.31: 159.942  ДОВІЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ЧИННИКИ ЇЇ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  19.00.07 педагогічна та вікова психологія  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук
  Науковий керівник:
  доктор психологічних наук, професор
  Ставицька Світлана Олексіївна
  Київ 2015
  ЗМІСТ
  ВСТУП4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ...11
  1. 1. Теоретичний аналіз проблеми довільності емоційної регуляції особистості.......................................11
  1. 2. Особливості розвитку довільності емоційної регуляції в учнів початкових класів20
  1. 3. Основні чинники розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів...27
  Висновки до першого розділу....48
  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІЛЬНОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ЧИННИКІВ ЇЇ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ....50
  2. 1. Процедура, методи та методика дослідження довільності емоційної регуляції молодших школярів............................50
  2. 2. Чинники та особливості розвитку довільності емоційної регуляції в учнів молодшого шкільного віку.................................57
  2. 3. Взаємозв’язок чинників розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів.104
  Висновки до другого розділу.......121
  РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.124
  3. 1. Теоретичне обґрунтування програми психологічного супроводу розвитку довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку...124
  3. 2. Змістові та процесуальні аспекти тренінгу розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів..132
  3. 3. Динаміка та психолого-педагогічні рекомендації розвитку довільності емоційної регуляції дітей молодшого шкільного віку..147
  Висновки до третього розділу..171
  ВИСНОВКИ.....175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....179
  ДОДАТКИ.....200


  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Розвиток гармонійної, високодуховної особистості починається вже в ранньому віці і проходить ряд етапів, пов’язаних з соціальною ситуацією розвитку, віковими та індивідуальними особливостями. Важливим елементом виховання особистості є розвиток емоційно-вольових якостей (цілеспрямованості, організованості), поява яких зумовлена довільністю емоційної регуляції. Оптимальним для розвитку останньої вважаємо молодший шкільний вік, одним із психологічних новоутворень якого є саме довільність.
  У сучасній психологічній науці довільність емоційної регуляції розглядається як внутрішня регулятивна діяльність особистості, що забезпечує самоконтроль її поведінки. У зарубіжній психологічній науці теоретичним підґрунтям досліджуваної проблеми є наукові розробки таких вчених як Р. Ахмад, К. Ізард, П. Петте, Ж. Піаже, О. Сталлер, А. Холмес та ін. Так, К. Ізард довів, що фундаментальні принципи поведінки людини залежать від емоцій, які організовують та контролюють сприймання, мислення й дії людини. П. Екман розглядав розвиток довільності емоцій як один з механізмів регуляції соціальної поведінки. За О. Сталлер та П. Петте емоції проявляються та диференціюються під впливом суб’єктивної оцінки особистістю іншої людини чи проблемної ситуації, що вимагає розвитку її регулятивних процесів.
  Емоційна сфера молодшого школяра характеризується лабільністю, безпосередністю, експресивністю у навчальному процесі (І. Д. Бех, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, В.К.Котирло), а її довільність пов'язана з розвитком самоконтролю, цілеспрямованістю, стійкістю та глибиною емоційного процесу (І. О. Васильєва, Б. І. Додонов, Ю. М. Забродін, В.А.Іванников, Є. П. Ільїн, С. А. Поліщук, О. К. Тихомиров, О. Я. Чебикін).
  Вивчення довільності емоційної регуляції в межах молодшого шкільного періоду здійснювалось дотично до інших проблем, як то: розвиток когнітивних та мотиваційних процесів (К. Левін, О. М. Леонтьєв, С.Д.Максименко, Ж. Піаже та ін.); вплив пізнавальних інтересів молодшого школяра на навчальну діяльність та здатність усвідомлювати підстави власних дій в ході роз’язування навчальних завдань (І. С. Булах, М. Г. Іванчук, В.П.Кутішенко, Т. М. Лисянська); розвитку вольових якостей молодших школярів із різними рівнями навчальних досягнень як чинника їх навчальної успішності (Ю.О. Приходько, К. В. Савченко); індивідуальні особливості емоційної та вольової сфери молодшого школяра (В. В. Лебединський, Я. Рейковський, С.О.Ставицька Т. І. Шульга, П. М. Якобсон); рефлекторні емоційні реакції (І.М. Нікольська, І. В. Петренко) та ін..
  У молодшому шкільному віці довільна регуляція починає набувати властивостей саморегуляції здатності учня підпорядковувати свої дії, емоції та поведінку соціальним нормам (С. Д. Максименко). Це пов’язано, передусім, зі зміною провідної діяльності. Шкільне навчання вимагає від учнів усвідомлення та виконання обов’язкових завдань, підпорядкування їм своєї активності, довільного регулювання емоцій та поведінки, вміння активно керувати увагою, слухати, запам’ятовувати, узгоджувати свої потреби з вимогами вчителя. Ефективність процесу довільності емоційної регуляції зумовлюється різноманітними соціально-психологічними, психолого-педагогічними та психофізіологічними чинниками, комплексного вивчення яких щодо молодшого шкільного віку в психологічних дослідженнях немає, тоді як їх визначення дозволить нам розробити психологічний супровід цілеспрямованого розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів з врахуванням особливостей їх дії.
  Таким чином, соціальна значущість та недостатня розробленість зазначеної проблематики у сучасній психолого-педагогічній науці обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у молодших школярів”.
  Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить до плану науково-дослідних робіт кафедри соціальної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та соціальних комунікації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за напрямом «Теорія та технології навчання і виховання у системі освіти», й затверджена Вченою радою університету (протокол № 6 від 5 березня 2009 р.) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН в Україні (протокол №1 від 13 квітня 2010 р.).
  Мета дослідження теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості та чинники розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів; розробити, апробувати та впровадити програму психологічного супроводу розвитку довільності емоційної регуляції дітей молодшого шкільного віку з врахуванням дії визначених чинників.
  Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
  1. Визначити теоретичні підходи до вивчення проблеми розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів.
  2. Виявити критерії, показники та рівні розвитку довільності емоційної регуляції дітей молодшого шкільного віку.
  3. Емпірично дослідити провідні чинники, що зумовлюють розвиток довільності емоційної регуляції молодших школярів.
  4. Обґрунтувати модель, розробити й апробувати програму психологічного супроводу розвитку довільності емоційної регуляції дітей молодшого шкільного віку з врахуванням дії виявлених чинників.
  В основу дисертаційного дослідження було покладено припущення про, те що розвиток довільності емоційної регуляції молодшого школяра зумовлюється соціальними, соціально-психологічними, психолого-педагогічними і психофізіологічними чинниками, врахування яких при цілеспрямованому впливі на розвиток особистості молодшого школяра сприятиме оптимізації процесу становлення довільності емоційної регуляції.
  Об’єкт дослідження довільність емоційної регуляції дітей молодшого шкільного віку.
  Предмет дослідження чинники розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів.
  Для вирішення поставлених завдань були застосовані наступні методи дослідження: теоретичні аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація наукової психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; емпіричні спостереження, бесіда, анкетування, експертне оцінювання, констатувальний та формувальний експерименти; математичні - методи статистичної обробки емпіричних даних кореляційний аналіз: лінійний за К. Пірсоном і ранговий за Ч. Спірменом для виявлення імовірного зв’язку між досліджуваними показниками та χ² критерій Пірсона для виявлення достовірності відмінностей у досліджуваних психологічних параметрів.
  На різних етапах дослідження з метою вивчення особливостей та чинників розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів було використано ряд психодіагностичних методик: "Малюнок сім'ї" (Р.С.Бернса, С. Х. Кауфмана в адапт. О. В. Соколової), "Неіснуюча тварина" та "Незакінчені речення" (адапт. М. З. Друкаревич), "Школа тварин" (авт. С.Панченко), "Графічний диктант" (авт. Д. Б. Ельконін),"Зразок і правило" (авт. Л. А. Венгер), "Оціночна шкала емоційних проявів дитини" (авт. Й. Шванцар), "Характеристики емоційності" (авт. Є. П. Ільїн), тест-опитувальник «Коло» (авт. Г. Айзенк), адаптовані автором опитувальники для учнів початкових класів "Вплив телепередач на емоційну регуляцію дітей" та "Вплив комп'ютерних ігор на розвиток довільності емоційної сфери учнів".
  Організація та експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі загальноосвітніх шкіл: Вінницької СЗШ І-ІІІ ст. №5, Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. №1 Вінницького району, Вінницької області, Немирівського НВК «Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ст. №1 імені М.Д.Леонтовича» Немирівського району Вінницької області. До дослідження було залучено 320 учнів початкової школи, з них: 103 учні 1-х класів віком від 6 до 7 років; 108 учнів 2 - х класів (7-8 років); 109 учнів 3-х класів (вік 8-9 років). Дослідження проводилося у три етапи (пошуковий, експериментальний, заключний) впродовж 2008-2015 р.
  Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у тому, що:
  - вперше системно досліджено провідні чинники розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів: 1) психофізіологічні (індивідуально-особистісні характеристики тривожність, агресивність, роздратованість, типи темпераменту); 2) психолого-педагогічні (ситуація шкільної взаємодії - переживання позитивних емоцій при спілкуванні з учителем та однолітками; ціннісне ставлення учня до навчального процесу); 3) соціально-психологічні (сімейна ситуація взаєморозуміння, позитивна емоційна взаємодія між членами сім'ї та дитиною, відсутність конфліктності в сім’ї та ворожості у ставленні батьків до дитини й почуття її повноцінності в сім’ї); 4) соціальні (вплив телепередач та комп’ютерних ігор на емоційні стани молодшого школяра за умови раціонального їх використання у навчально-пізнавальній та міжособистісній взаємодії); визначено критерії (контрольованість емоційного збудження; переважання емоційних проявів негативної чи позитивної модальності; здатність до регулювання поведінкових проявів у міжособистісній взаємодії та навчально-пізнавальній діяльності), рівні (високий, середній, низький) та показники довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку; науково обґрунтовано і впроваджено програму психологічного супроводу розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів.
  - розширено та уточнено змістовий контекст довільності емоційної регуляції учнів початкових класів;
  - набула подальшого розвитку система знань про сутність та особливості розвитку довільності емоційної регуляції особистості у молодшому шкільному віці.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що апробований автором комплекс психодіагностичних методик для виявлення сформованості довільності емоційної регуляції молодших школярів та авторська програма її розвитку можуть бути використані практичними психологами, соціальними працівниками та вчителями початкових класів у навчально-виховній роботі з учнями початкової школи. Теоретичні положення й висновки дисертаційної роботи можуть доповнити зміст навчальних дисциплін «Психологія розвитку та вікова психологія», «Педагогічна психологія», спецкурсів та спецсемінарів при підготовці у ВНЗ учителів початкової школи, психологів та соціальних працівників.
  Особистий внесок здобувача. У статті «Психологічний аналіз довільності емоційної регуляції та фрустраційної толерантності особистості», підготовленій у співавторстві з Н. О. Божок, авторською є характеристика особливостей розвитку довільної регуляції емоцій особистості (50%).
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати емпіричного дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на 5 Міжнародних та 3 всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції: "Актуальні проблеми практичної психології" (Херсон 2010р.); VМіжнародній науково-практичній конференції "Девіація і вплив міграційних процесів на освітнє середовище" (Москва, 2011р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” (Кам'янець-Подільський, 2011р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи" (Миколаїв, 2011р.); І Міжнародній науково-практичній конференції Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства” (Київ, 2014р.); Всеукраїнській науково-практичний конференції "Проблеми та перспективи сучасної психології" (Запоріжжя, 2010р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції Деструктивні емоційні стани учнів: ґенеза, психологічні механізми, профілактика та корекція” (м. Вінниця, 2012р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості” (м. Вінниця, 2013р.); звітних науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова (2010-2015рр.); засіданнях кафедри соціальної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова (Київ, 2012-2015 рр.).
  Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. №1 Вінницького району (довідка № 04-04/76 від 25.02.2015р.), Немирівського НВК «Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ст. №1 імені М. Д. Леонтовича» Немирівського району, Вінницької області (довідка № 05-11-52 від 23.02.2015p.); Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка №01/21-191від 20.03.2015р.).
  Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 18 публікаціях автора, серед яких: 7 одноосібних статей у вітчизняних наукових фахових виданнях; 2 статті у зарубіжних фахових виданнях, 9 статей в інших наукових виданнях та матеріалах науково-практичних конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 196 найменувань (з них 16 іноземною мовою) та 10 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 178 сторінках комп’ютерного набору. Робота містить 17 таблиць і 12 рисунків (на 24 сторінках). Загальний обсяг дисертації 279 сторінка.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації представлено теоретичне узагальнення та експериментальне вивчення чинників розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів; обґрунтовано сутність поняття «довільність емоційної регуляції», критерії, показники, рівні її сформованості та охарактеризовані особливості динаміки її розвитку у дітей молодшого шкільного віку; створено психологічну модель, розроблено й апробовано програму психологічного супроводу розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів; представлено психолого-педагогічні рекомендації з розвитку довільності емоційної сфери учнів початкової школи. Узагальнення результатів дисертаційного дослідження дало можливість сформулювати наступні висновки:
  1. Розвиток емоційної сфери молодших школярів характеризується певним співвіднесенням її довільності та емоційності. Як у зарубіжній, так і вітчизняній науці розвиток довільності емоційної регуляції розглядають як внутрішній механізм особистісного розвитку та пов’язують з розвитком пізнавальних та когнітивних процесів.
  На основі теоретичного аналізу нами визначено, що довільність емоційної регуляції є новоутворенням молодшого шкільного віку, що полягає у здатності підпорядковувати свої безпосередні бажання свідомо поставленим цілям, контролювати перебіг власних емоцій та поведінку при їх досягненні.
  2. Обґрунтовано критерії розвитку довільності емоційної регуляції учнів початкової школи: контрольованість емоційного збудження; переважання емоційних проявів негативної чи позитивної модальності; здатність до регулювання емоційних і поведінкових проявів у міжособистісній взаємодії та навчально-пізнавальній діяльності.
  Охарактеризовані рівні (високий, середній, низький) розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів. З’ясовано, що молодші школярі з високим рівнем розвитку довільності емоційної регуляції здатні контролювати вияв власних емоцій як у ситуації міжособистісної, так і навчальної взаємодії; самостійно виконувати складні завдання, досягати поставленої цілі, а у випадку невдачі робити нові спроби та шукати нові шляхи їх вирішення, виявляючи при цьому самостійність, наполегливість та рішучість; у них переважають емоційні стани позитивної модальності, що виявляється у низьких показниках тривожності, роздратованості та агресивності. Вони характеризуються вимогливим ставленням до власного навчання, цілеспрямовані, дисципліновані, не порушують правил поведінки в школі, добре адаптуються до умов оточуючого середовища, успішно виконують шкільні завдання та вимоги дорослих, тому у них майже відсутні ситуації конфліктної взаємодії як вдома, так і у школі; учні з середнім рівнем розвитку довільності емоційної регуляції, в переважній більшості ситуацій, здатні контролювати вияв власних емоцій як при міжособистісній, так і навчальній взаємодії, зокрема стримувати вияв негативних емоцій при критиці за не досить успішно виконану діяльність і виявляти готовність до повторного її виконання, проте, переважно у тих випадках, коли діяльність для них є цікавою або значущою; такі учні не завжди є активними, проте у знайомих їм ситуаціях проявляють самостійність та наполегливість; у таких дітей переважають позитивні емоційні стани, а показники тривожності, роздратованості та агресивності мають середній рівень вираженості й носять спорадичний характер; вони лише інколи порушують правила поведінки в школі та вдома, тому у них рідко виникають конфліктні ситуації з однолітками та дорослими; молодші школярі з низьким рівнем розвитку довільності емоційної регуляції характеризуються високою, переважно, негативною емоційністю та низьким рівнем здатності до самоконтролю як у ситуаціях міжособистісної взаємодії, так і при виконанні навчальної діяльності; вони можуть демонструвати позитивне ставлення до легкої та цікавої для них роботи, проте, виявляють пасивність при необхідності подолання труднощів, при цьому вони переживають високий рівень тривожності, що супроводжується високими показниками роздратованості та агресивності, тому вони погано адаптуються до оточуючого середовища й у них часто виникають конфлікти з однолітками та дорослими.
  Встановлено, що у більшості учнів початкової школи від першого до третього класу спостерігається позитивна динаміка розвитку довільності емоційної регуляції від низького до середнього рівня. Проте, учнів 2-го та 3-го класу мають низький її рівень, що може спричинити не контрольованість емоційних проявів, конфліктні ситуації з дорослими та однолітками, недисциплінованість і вимагає цілеспрямованої корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на підвищення рівня довільності емоційної регуляції молодших школярів.
  3. Визначено чинники розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів: психофізіологічні (індивідуально-особистісні характеристики тривожність, агресивність, роздратованість, типи темпераменту); психолого-педагогічні (ситуація шкільної взаємодії - переживання позитивних емоцій при спілкуванні з учителем та однолітками; ціннісне ставлення учня до навчального процесу); соціально-психологічні (сімейна ситуація взаєморозуміння, позитивна емоційна взаємодія між членами сім'ї та дитиною, відсутність конфліктності в сім’ї та ворожості у ставленні батьків до дитини й почуття її повноцінності в сім’ї); соціальні (вплив телепередач та комп’ютерних ігор на емоційні стани молодшого школяра) за умови раціонального їх використання у навчально-пізнавальній та міжособистісній взаємодії.
  Виявлено взаємозв'язок між особливостями довільності емоційної регуляції та основними психофізіологічними, психолого-педагогічними, соціально-психологічними, соціальними чинниками, що впливають на її розвиток. З’ясовано, що чим частіше у дитини виникають неконтрольовані емоційні прояви, тим нижчий розвиток довільності її емоційної регуляції. Також розвиток довільності має значущий зв'язок з емоційною збудливістю, інтенсивністю та тривалістю емоцій. Відповідно, розвиток здатності контролювати свої емоційні стани, планувати власну діяльність та її перебіг сприяє розвитку довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку.
  4. Теоретичним обґрунтуванням авторської моделі та програми психологічного супроводу розвитку довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку є положення про єдність розвитку емоційної та вольової сфери, розвиток вищих психічних функцій в контексті усвідомлення емоційно-регулюючих процесів та способів регулювання емоційних станів; концепції «багатовимірного розвитку особистості», де довільність емоційної регуляції розглядається як механізм психічної регуляції діяльності та поведінки. Результатом апробації програми є підтвердження її ефективності щодо впливу актуалізованих чинників на позитивну динаміку розвитку довільності емоційної регуляції молодших школярів, результатом чого стало підвищення рівня розвитку довільності емоційної сфери учнів молодшого шкільного віку, формування соціально адекватних проявів негативних та позитивних емоційних станів, розвиток емоційної децентрації, навичок позитивного спілкування з оточуючими, адекватної самооцінки, внутрішньої активності та впевненості у собі, удосконалення навичок співпраці з дорослими та однолітками, зниження показників тривожності, конфліктності, підвищення мотивації до навчання. Розроблені за результатами теоретичного та експериментального дослідження психолого-педагогічні рекомендації, адресовані батькам, шкільним психологам і педагогам, сприятимуть розвитку довільності емоційної регуляції діяльності, поведінки та міжособистісної взаємодії дітей молодшого шкільного віку.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми чинників розвитку довільності емоційної регуляції молодшого школяра. Його результати можуть стати основою поглибленого вивчення впливу стилю батьківського виховання та керівництва педагога на розвиток довільності на всіх етапах молодшого шкільного віку, а також рівня довільності емоційної регуляції молодших школярів та особливостей її проявів на етапі переходу до підліткового віку.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины