МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ • Название:
 • МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
 • Кол-во страниц:
 • 192
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАМЗІНА
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТВСТУП 3РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 81.1. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності в ринковій економіці 81.2. Внутрішні і зовнішні виклики конкурентним можливостям промисловості 251.3. Україна в системі міжнародної рейтингової оцінки конкурентоспроможності національних економік 40Висновки до першого розділу 59РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ 612.1. Чинники формування і управління конкурентоспроможністю галузі 612.2. Аналіз умов для підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості 692.3. Аналіз чинників забезпечення конкурентоспроможності промисловості України 93Висновки до другого розділу 109РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ 1123.1. Методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості 1123.2. Інновації, як засіб підвищення конкурентоспроможність промисловості України в контексті процесів глобалізації 1333.3. Механізм підвищення конкурентоспроможності промисловості 153Висновки до третього розділу 165ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 169СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 172ДОДАТОК А 186
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ1. Прискорення інформаційного розвитку суспільства, яке стимулюється та модифікується завдяки процесам глобалізації та регіоналізації, зумовлює но-ві параметри функціональних взаємин між учасниками світогосподарських від-носин в контексті сучасних реалій конкурентної боротьби на ринках промисло-вої продукції. Сучасний стан інтернаціоналізації економіки України не тільки не дає змоги ефективно реалізовувати конкурентний потенціал країни на між-народних ринках, але й загрожує її національній безпеці. Досліджені підходи до визначення понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» на національ-ному і міжнародному рівнях. Виявлені пріоритетні заходи національної конку-рентоспроможності, такі як: технологічність, інноваційність, інформаційна аде-кватність у взаємозв'язку із традиційною ресурсною (факторною) спроможніс-тю та інституційним середовищем.2. Досліджено основні напрямки підвищення конкурентоспроможності про-мисловості. Удосконалення розвитку промисловості полягає у створенні сучасного, інтегрованого у світове виробництво промислового комплексу, здатного в умовах інтеграції та глобалізації розв'язувати основні завдання соціально-економічного ро-звитку та утвердження України як високотехнологічної держави. Створення умов для зростання конкурентних можливостей промисловості і прискорення на цій ос-нові її інтеграції у світову господарську систему буде забезпечуватися шляхом ре-формування системи управління промисловістю та прискорення інституційних пе-ретворень. Цьому також буде сприяти підвищення ефективності управління держа-вною власністю та розвиток конкурентного середовища.3. На основі економічної діагностики зовнішніх та внутрішніх чинників зроблено висновок, що на сучасному етапі значна частина галузей промислово-сті орієнтується винятково на досягнення результатів, які забезпечують умови їхнього виживання в ринковому середовищі, і, за цих обставин, вони не мають можливості повною мірою залучити у виробництво інноваційний фактор його розвитку і поліпшити показники своєї діяльності. На підставі аналізу основних типів систем управління промисловістю установлено, що подальший його роз-виток викликає необхідність розробки відповідних елементів організаційно-економічного механізму забезпечення активізації інноваційної діяльності. Вони мають бути орієнтовані на впровадження в практику інноваційної моделі еко-номічного зростання на базі структурної перебудови промислового виробницт-ва, нових технічних систем і технологій.Побудовано матрицю SWOT-аналізу підвищення конкурентоспроможно-сті промисловості України де визначено сильні і слабкі сторони, а також мож-ливості і загрози розвитку галузей промисловості. В загальному обсязі галузі промисловості мають низький рівень конкурентоспроможності на світовому та національному ринках. Необхідна істотна модернізація галузей промисловості і забезпечення нового технологічного рівня, що потребує значного збільшення капіталовкладень відповідно до світових тенденцій.4. Розроблено підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей промис-ловості з урахуванням того, що конкурентоспроможною можна вважати ту га-лузь, яка ефективно працює. Для розрахунку індексу конкурентоспроможності автором використано показники обсягу виробленої промислової продукції, та показник експорту продукції по відношенню до витрат у конкретній галузі та промисловості. Серед галузей промисловості, які мають значний експортний потенціал, а отже є найбільш конкурентоспроможними слід відзначити маши-нобудування та легку промисловість. З проведеного розрахунку виникає необ-хідність розробки організаційно-економічного механізму, де будуть враховані регуляторні дії існуючих управлінських структур відносно проблеми підви-щення конкурентоспроможності всіх галузей промисловості та забезпечення умов їх рівновагомого розвитку.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины