МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ : МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ • Название:
 • МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
 • Альтернативное название:
 • МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
 • Кол-во страниц:
 • 270
 • ВУЗ:
 • ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТВСТУП 4РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВСИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА РІВНІ БАГАТОГАЛУЗЕВОГО ХОЛДИНГУ1.1. Багатогалузевий холдинг як ефективне об’єднання підприємствнаціональної економіки1.2. Загальні засади бюджетування в системі фінансового планування 191.3. Теоретико-методичні основи фінансового планування в системі бюджетування на підприємстві1.4. Оцінка існуючої системи фінансового планування національної економіки на рівні багатогалузевого холдингуВисновки по розділу 1 55РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ2.1. Уніфікована методика операційного бюджетування в системі управління вітчизняними підприємствами2.2. Оптимізація формування єдиної аналітичної структури даних 792.3. Механізми фінансового планування діяльності підприємств національної економікиВисновки по розділу 2 113РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА ПРИКЛАДІ БАГАТОГАЛУЗЕВОГО ХОЛДИНГУ3.1. Механізм фінансового планування багатогалузевого холдингу 1153.2. Розробка механізму формування ефективного багатогалузевогохолдингу3.3. Впровадження планування податкових відрахувань як важливий елемент фінансового плануванняВисновки по розділу 3 163ВИСНОВКИ 166ДОДАТОК А 171ДОДАТОК Б 175ДОДАТОК В 190СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 254
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИУ дисертації поставлено і вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці і впровадженні механізмів фінансового планування в системі управління національною економікою на рівні багатогалузевих холдингів.Результати дисертаційного дослідження дають можливість зробити такі висновки:1. Обґрунтовано, що в національній економіці холдингові структури є однією з найбільш складних та часто використовуваних структур управління об'єднанням підприємств. Ефективність функціонування холдингових структур в значній мірі зумовлює ефективність всієї національної економіки. Переваги холдингових структур з економічної точки зору полягають у впорядкованій і більш керованій структурі; можливості контролювати велику частку ринку; контролі економічного ланцюжка бізнесу; розподілі витрат між підприємствами, оптимізації прибутку оподаткування, скороченні інших видів втрат, економії коштів за рахунок використання спільних підрозділів, отримання послуг від інших підприємств холдингу на пільгових умовах; можливості акумулювати і перерозподіляти кошти всередині системи.2. У процесі узагальнення і аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних точок зору на сутність, цілі і завдання бюджетування встановлено, що бюджетування дозволяє управляти роботою господарюючого суб'єкта, як комплексного механізму, одержувати «прозору» картину його функціонування, координувати і спрямовувати діяльність структурних підрозділів на задоволення інтересів підприємства і його власників, а також планувати фінансовий результат, контролювати грошові кошти і отримувати комплексну оцінку діяльності об'єднання як суб'єкта національної економіки. Воно сприяє зміцненню фінансової дисципліни на підприємстві і, передусім, підвищенню відповідальності керівників різних рівнів управління за фінансові результати, досягнуті очолюваними ними структурними підрозділами. Бюджетування допомагає вибрати найбільш перспективні сфери застосування інвестицій і є основою осмисленої реструктуризації підприємства, оптимізації його структури капіталу (активів).3. Вибір оптимальної бюджетної моделі на етапі розробки фінансової і бюджетної структур дозволяє підприємству не тільки зберегти час і зменшити витрати, але і отримати максимальний результат в найкоротші терміни. Основною проблемою бюджетування є відсутність єдиної методики, придатної для застосування на будь-якому підприємстві, незалежно від видів його діяльності. Це також є однією з причин, що вимагають розвитку даного напряму галузі науки про національну економіку.4. Доведено, що для сучасного багатогалузевого холдингу, як суб'єкта національної економіки, бюджетування є системою узгодженого управління його підрозділами. Використання бюджетування в холдингу дозволить вирішити задачі координації взаємозв'язків учасників групи і контролю їх господарювання, раціонального використання внутрішніх ресурсів об'єднання, встановлення єдиних форматів планування і звітності його складових ланок, забезпечення менеджерів кожного підприємства і керівництва холдингу своєчасною інформацією для прийняття управлінських рішень, спрямованих на запобігання і усунення несприятливих ситуацій, а також дасть можливість скоротити час і зусилля, необхідні для приведення до порівнянного результату планових показників різнорідних напрямів діяльності і отримати консолідовану картину функціонування холдингу в цілому.5. Обґрунтовані методи формування єдиного механізму бюджетування кожного підрозділу і запропонований механізм бюджетування багатогалузевого холдингу дозволяють уніфікувати процедури планування і контролю діяльності всіх структурних бізнес-одиниць, а також дають можливість своєчасно ухвалювати управлінські рішення в області фінансових результатів, грошових потоків, активів і зобов'язань холдингу, планування податкових відрахувань.6. Механізм управління багатогалузевим холдингом базується на операційному бюджетуванні підприємства шляхом уніфікації планування формування зведених бюджетів діяльності всіх учасників холдингу. Формування єдиної аналітичної структури даних на кожному підприємстві системи забезпечує повну релевантність, оперативність управлінських рішень, направлених на досягнення зіставності планової і фактичної (звітної) інформації з метою забезпечення оперативного контролю виконання планів і створення необхідної основи для прийняття управлінських рішень, спрямованих на стабілізацію, підвищення стійкості і покращання економіки кожного суб'єкта господарювання, і як наслідок, всієї національної економіки.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины