ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ : ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРНОЧЕРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ • Название:
 • ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • Альтернативное название:
 • ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРНОЧЕРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 217
 • ВУЗ:
 • КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНа правах рукописуМаксимова Олена СергієвнаУДК 622.34:658.5ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСНОГОПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВСпеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата економічних наукНауковий керівник:Темченко Анатолій Георгійовичдоктор технічних наук, професорКривий Ріг 2008ЗМІСТВСТУП 4РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА........................................121.1. Виробничі ресурси, як об’єкт управління у сфері діяльності підприємства 121.2. Методологічні проблеми управління ресурсами підприємства та оцінки його потенціалу 301.3. Сучасний потенціал виробництва залізорудної продукції в Україні 45Висновки за першим розділом 67РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ РИЗИКУ.712.1. Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу 712.2. Управління структурою ресурсного забезпечення виробничої діяльності підприємства за критерієм мінімізації ризику 902.3. Аналіз і оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу ВАТ „ПівнГЗК” з врахуванням економічних ризиків 100Висновки за другим розділом 115РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ЙОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1183.1. Економічне обгрунтування виробничих можливостей гірничорудних підприємств 1183.2. Методичні засади формування раціональної структури ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств 1363.3. Методи відтворення ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств 154Висновки за третім розділом 174ВИСНОВКИ 178СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 182ДОДАТКИ 196
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИУ дисертації, яка є завершеною науковою роботою, узагальнено теоретичні та методичні положення, розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення економічного механізму обґрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств, що має істотне значення для підвищення ефективності їх діяльності та розвитку економічної науки. Основні висновки дослідження полягають у наступному.1. Проведені класифікаційно-змістовні дослідження дозволили уточнити сутність економічної категорії «ресурсний потенціал» підприємства, до якого відносяться наявні на конкретну дату засоби виробництва (предмети праці й засоби праці), трудові ресурси і відповідні їм системи управління як взаємопов’язані елементи виробничого процесу. При цьому ресурсний потенціал характеризує можливості виробництві відносно кожного окремого ресурсу за умови, що обмежень з боку інших ресурсів не існує. Чисельно ресурсний потенціал характеризується приростом продукції, який можна отримати, якщо привести у відповідність ті ресурси підприємства, дефіцит яких стримує виробничі можливості інших ресурсів. Від того наскільки оптимальною буде структура елементів ресурсного потенціалу, залежать результативність виробничо-господарської діяльності ефективність та фінансова стійкість підприємств.2. Розгляд сучасних підходів до управління ресурсами підприємства показав, що вони базуються, в основному, на урівноваженні між собою різних видів ресурсів: трудових, обігових коштів, виробничих потужностей. Розбіжність в якісних характеристиках і кількості взаємодіючих у процесі виробництва ресурсів об’єктивно обумовлює різний обсяг виробництва в кожний конкретний період часу, тобто виробничі можливості даного підприємства. У переліку внутрішніх джерел підвищення ефективності виробництва на першому місці повинні стояти резерви, які можливо виявити, збалансувавши виробничі потужності підприємства та сформувавши структуру ресурсного потенціалу відповідно до умов виготовлення продукції.1. На основі аналізу методів оцінки використання ресурсів підприємства запропоновано в якості інтегрального показника ефективності ресурсного потенціалу показник рентабельності капіталу, представлений у вигляді мультиплікативної багатоцільової функції, що розраховується шляхом добутку коефіцієнтів і характеризує ефективність використання кожного із видів ресурсів підприємства (персоналу, основних і оборотних коштів). Представлення його в такому вигляді дає можливість ураховувати фактор ризику при управлінні структурою ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства, визначаючи відхилення показників ефективності використання кожного з видів ресурсів у складі багатоцільової функції від їх середньозваженого значення. У якості показників оцінки ступеню ризику застосовано математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення. При цьому щоб кількісно визначити ризик, ураховуються всі можливі наслідки окремої події та ймовірності цих подій.2. Результати, отримані в процесі дослідження окремих елементів ресурсного потенціалу ВАТ «Північний ГЗК» дозволили встановити, що потенціал гірничорудного підприємства може бути визначений як максимально-можливий обсяг випуску продукції кожним з його структурних підрозділів за умови відсутності обмежень постачання проміжної продукції попередніми підрозділами або її споживання наступними структурними підрозділами комбінату. Потенційно можливий обсяг виробництва за кожним переділом визначається з врахуванням фактичних обсягів виробництва продукції та втрат виробництва, що виникли внаслідок непланових простоїв, фактичного резерву й зниження продуктивності. Загальний потенціал гірничорудного комбінату визначається потенціалом «найбільш слабкої ланки» або потенціалом «критичного переділу». Критичний переділ - одне або кілька структурних підрозділів чи переділів, які працюють на максимумі виробничих можливостей при виробництві максимально можливого обсягу товарної продукції підприємством.3. Теоретично доведено, що результативність виробництва, у тому числі й гірничорудного, визначається рухом і взаємодією трьох найважливіших видів ресурсів: робочої сили та виробничих фондів (основних і оборотних), - при цьому їх зв’язок з обсягами випуску продукції може бути представлений у вигляді виробничої функції. Це дозволило формалізовано визначити оптимальні обсяги кожного з видів ресурсів, які забезпечують випуск наперед заданого обсягу продукції з мінімальними витратами. Досліджено характер виробництва продукції і його ефективність при зміні кожного з видів ресурсів, а також характер зміни оптимального обсягу залучених ресурсів при зміні обсягів виробництва.4. Дослідження характеру відтворення елементів потенціалу гірничорудного підприємства, коли капітальні вкладення здійснюються одночасно з отриманням результатів від їх реалізації, дозволило сформулювати поняття «початкових інвестицій», які є частиною сукупних витрат підприємства (капітальні витрати, а також поточні, спрямовані на формування виробничих запасів), що перевищують величину доходу від реалізації виготовленої продукції. Динаміка власних початкових інвестицій відображає наявність грошових коштів, потрібних у поточні періоди реалізації проекту, а сума їх дисконтованих значень фінансові ресурси, необхідні в початковий момент інвестування за умови їх використання з ефективністю, не нижчою від визначеної підприємством. Застосування такої методики дозволить більш виважено підходити до оцінки інвестиційних проектів, а зокрема умов їх фінансування.5. На основі виконаних досліджень установлено теоретичні залежності окремих елементів виробничих витрат від обсягів виробництва гірничорудних підприємств у кожному виробничому підрозділі, що враховують особливості цих підрозділів і умови формування витрат, а також зміну структури основних фондів в результаті зміни обсягів виробництва продукції та запропоновано методику оцінки варіантів інвестування яка повинна комплексно враховувати обсяги фінансування проекту з різних джерел, ціну використання ресурсів, умови повернення кредиту та плати за кредит, можливість за рахунок кредитного фінансування отримати додатковий ефект при використанні вивільнених власних коштів на інші цілі і дозволяє вибирати проекти з оптимальною структурою капітальних вкладень.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины