Нечитайло Тетяна Андріївна ГЕНЕЗИС ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
 • скачать файл:
 • Название:
 • Нечитайло Тетяна Андріївна ГЕНЕЗИС ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
 • Альтернативное название:
 • Нечитайло Татьяна Андреевна ГЕНЕЗИС образа физического Я В подростковом возрасте
 • Кол-во страниц:
 • 145
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
  На правах рукопису
  НЕЧИТАЙЛО ТЕТЯНА АНДРІЇВНА
  УДК:159.923.2-053
  .6
  ГЕНЕЗИС ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
  19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
  Науковий керівник - Булах Ірина Сергіївна доктор психологічних наук, професор
  Київ - 2010


  ВСТУП........................................................................................................ 4
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.......................................................... 10
  1.1. Наукові підходи вивчення образу фізичного Я в період дорослішання... 10
  1.2. Дослідження особливостей розвитку афективно-когнітивної складової 27
  образу фізичного Я особистості на різних етапах онтогенезу....................
  1.3. Аналіз генези конативної складової образу фізичного Я особистості
  підлітка...................................................................................................... 44
  1.4. Наукові позиції вчених в обґрунтуванні образу фізичного Я як
  новоутворення підліткового віку.............................................................. 55
  Висновки до першого розділу................................................................... 65
  РОЗДІЛ 2
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИСУ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 66
  2.1. Психодіагностика розвитку образу фізичного Я особистості
  підлітка............................................................................................................. 66
  2.2. Психологічні особливості становлення структурних компонентів
  образу фізичного Я підлітка............................................................................. 71
  2.3. Порівняльний аналіз розвитку образу фізичного Я у підлітків
  молодшого, середнього та старшого віку.................................................. 98
  2.4. Гендерні відмінності у показниках генези образу фізичного Я
  особистості підліткового віку.................................................................. 112
  Висновки до другого розділу................................................................... 126
  РОЗДІЛ 3
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА...................................................................................................... 128
  3.1. Методологічна парадигма та сукупність заходів з гармонізації образу
  фізичного Я підлітка...................................................................................... 128
  3.2. Якісні показники динаміки образу фізичного Я підлітків молодшого, середнього та старшого віку експериментальних та контрольних груп.. 132
  3.3. Методичні рекомендації практичним психологам щодо оптимізації процесу розвитку позитивного образу фізичного Я особистості
  підліткового віку............................................................................................ 158
  Висновки до третього розділу........................................................................ 167
  ВИСНОВКИ................................................................................................... 169
  ДОДАТКИ...................................................................................................... 174

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................... 211
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та експериментальне вивчення проблеми генезису образу фізичного Я особистості підліткового віку, визначено сутність поняття, структура та складові зазначеного феномену, розроблено психологічну модель генези образу фізичного Я на різних вікових етапах онтогенезу, обгрунтовано критерії та рівні розвитку образу зовнішності, здійснено експериментальну апробацію програми становлення позитивного образу фізичного Я в молодшому, середньому та старшому підлітковому віці.
  1. Підлітковий вік є важливим етапом розвитку особистості, її свідомості та самосвідомості. У процесі самоусвідомлення відбувається становлення різних аспектів Я: соціального, морального, фізичного. Домінантну позицію в структурі самосвідомості в цей період починає займати розвиток образу фізичного Я.
  2. Образ фізичного Я - це складна комплексна єдність сприймань, установок, оцінок та уявлень, що визначають функції тіла та образ зовнішності в цілому. У структурі самосвідомості образ фізичного Я виконує адаптивну функцію, слугує моделлю для свідомого уявлення про моторну активність індивіда та виступає місцем локалізації її відчуттів, через що впливає на всю життєдіяльність особистості. Процес самоусвідомлення актуалізує уявлення особистості про тілесні границі, схему тіла, конституційні відмінності, зовнішні риси та якості. Фізичне Я особистості підлітка являє собою, у нашому розумінні, складну структуру взаємозв’язків перцептивного, афективного, когнітивного, конативного та ціннісно- мотиваційного компонентів, які актуалізують сприняття, емоційно-ціннісне ставлення, усвідомлення тілесності та її дійову активність.
  Генезис образу фізичного Я в період дитинства та дорослішання пов’язаний з наступними етапами: ситуативно-вибірковим (дошкільний вік), пролонговано-вибірковим (молодший шкільний вік), активно-цілісним ( підлітковий вік), цілісно-саморегулюючим (юнацький вік). На кожному з етапів актуалізуються компоненти образу фізичного Я: перцептивно- недиференційований, перцептивно-диференційований, афективний, когнітивний, конативний, ціннісно-мотиваційний. Завдяки активації становлення образу фізичного Я, підвищенню потенціалів щодо перцептивного відображення тілесності, її рефлексії осмисленості, емоційно- ціннісних переживань з приводу активних змін у зовнішності утверджується наукова позиція щодо визначення цього феномену як новоутворення підліткового віку.
  3. Критеріями образу фізичного Я підлітків визначено: емоційно- ціннісне ставлення до власної зовнішності, здатність до саморефлексії потенціалів зовнішності, самосприйняття суттєвих властивостей (рис) власного образу фізичного Я та поведінкові реакції (вчинки) підлітків, які підсилюють чи нівелюють властивості образу фізичного Я.
  4. Розвиток образу фізичного Я підлітків характеризується такими рівнями: високий рівень, що притаманний підліткам, які відзначаються позитивним ставленням до особливостей власного зовнішнього вигляду, водночас з недоліками усвідомлюють й свої привабливі риси. Вони спроможні повністю емоційно прийняти свій зовнішній вигляд, осмислити його особливості. Вільно оперують знаннями про свій образ фізичного Я, також відзначаються глибокою саморефлексією щодо потенціалів власної зовнішності. їх відрізняє здатність до вільного самовираження та ініціативна поведінка стосовно змін у власній зовнішності; середній рівень, що притаманний підліткам, у яких спостерігається здебільшого варіативне (як позитивне, так і негативне) емоційно-ціннісне ставлення до власної зовнішності. Вони спроможні оперувати знаннями про свій образ фізичного Я. Саморефлексія потенціалів своєї зовнішності та суттєвих рис образу фізичного Я не в усіх випадках є визначеною. Не завжди виявляють здатність до вільного самовираження. У поведінці стосовно змін у власній зовнішності не часто проявляють ініціативу; низький рівень, який властивий підліткам, у яких виявляється здебільшого негативне ставлення до особливостей власного зовнішнього вигляду, вони оперують елементарними знаннями про власний образ фізичного Я. Саморефлексія потенціалів власної зовнішності та суттєвих рис образу фізичного Я досить обмежена і фрагментарна. Вони часто не спроможні емоційно прийняти свій зовнішній вигляд та осмислити його властивості. Наслідують за іншими однолітками норми зовнішнього вигляду, позбавлені ініціативи стосовно змін у власній зовнішності.
  5. В період підлітковості в діапазоні від молодшого до кінця старшого підліткового віку образ фізичного Я характеризується збільшенням рівня уваги до власної зовнішності, активним становленням афективного та когнітивного компонентів, глибоким осмисленням всіх його властивостей та більш стабільним емоційним ставленням до нього. Це проявляється та закріплюється у стратегіях поведінки особистості, її діях та вчинках стосовно вдосконалення власної зовнішності.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)