Гладка Ірина Анатоліївна. Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами (за матеріалами авторської програми "Ласкаво просимо у світ іноземних мов")
 • скачать файл:
 • Название:
 • Гладка Ірина Анатоліївна. Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами (за матеріалами авторської програми "Ласкаво просимо у світ іноземних мов")
 • Альтернативное название:
 • Гладкая Ирина Анатольевна. Система обучения младших школьников диалогическому общению на иностранных языках (по материалам авторской программы "Добро пожаловать в мир иностранных языков")
 • Кол-во страниц:
 • 200
 • ВУЗ:
 • Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • Гладка Ірина Анатоліївна. Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами (за матеріалами авторської програми "Ласкаво просимо у світ іноземних мов"): дисертація канд. пед. наук: 13.00.09 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003
  Гладка І.А.Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами (за матеріалами авторської програми „Ласкаво просимо у світ іноземних мов”). Рукопис.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання. — Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ 2003.
  Дисертація містить дослідження питань навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами.
  Система навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню є важливою умовою для вільного володіння декількома мовами. Оволодіння учнями здатністю спілкуватися іноземними мовами передбачає формування в них певного рівня комунікативної компетенції.
  Аналіз програми попередніх років з навчання молодших школярів іноземній мові свідчить про те, що в загальноосвітніх школах він вводився з 1-го класу як факультативний. Лише в 2001 році програмою для загальноосвітніх шкіл вперше були поставлені задачі, які більш детально визначили об’єм мовних навичок для молодших школярів.
  З метою пошуку шляхів та форм покращення навчання молодших школярів іноземним мовам по даній проблемі проведений міжпредметний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури та педагогічної практики. Зроблений висновок о діалогічній природі процесів мислення, мови, свідомості, їх ролі та дидактичних можливостях у формуванні та розвитку всебічно розвиненої особистості.
  На основі вивченого створена блокова система навчання молодших школярів іноземним мовам в діалогах, монологах та вправах на розвиток логічного мислення.
  Визначені загальні та специфічні цілі та задачі авторської програми, запропоновані відповідна програма та дидактичне забезпечення навчального курсу.
  Основна мета експериментального навчання молодших школярів іноземним мовам передбачала виявити дидактичні особливості процесу навчання молодших школярів загальноосвітніх шкіл іноземним мовам на основі авторської програми.
  Експериментальна робота будувалась з урахуванням найважливіших принципів ведення діалогу, серед яких червоною смугою через весь процес експериментального навчання проходив принцип комунікативності, оскільки навчання було побудовано на базі комунікації одне з одним.
  У роботі дано теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми навчання молодших школярів іноземним мовам завдяки включення їх на ранніх етапах в діалогічне спілкування іноземними мовами. Цьому значною мірою сприяла розроблена автором експериментальна програма "Ласкаво просимо у світ іноземних мов", яка побудована за блоковим принципом навчання в граматичних структурах, діалогах, монологах та вправах на розвиток логічного мислення.

  Навчання іноземній мові школярів є найбільш ефективним за умов особистісно-діяльнісного підходу, в рамках якого навчання іноземній мові організується як спільна діяльність учителя та учнів, побудована на принципах гуманізації відносин і зорієнтована на постановку та вироблення запропонованих конкретних завдань. Об’єктом навчання стає мовленнєва діяльність, в якій домінуючим видом стає діалог. Основою діалогічної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу є партнерське співробітництво, за яким у центрі знаходиться учень і весь навчальний процес спрямований на його розвиток.
  Діалог в навчанні молодших школярів є одним із важливих напрямів гуманізації педагогічного процесу, забезпечення особистісно зорієнтованого навчання, за якими особистість учня, його розвиток є головним у навчально-виховному процесі.
  Діалогічність навчання розглядається нами як своєрідна організація навчальної діяльності учня, що спрямована на активізацію внутрішніх сил дитини (потреб, мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій), формування у неї почуття відповідального ставлення до навчання, закладання бажання вчитися.
  Діалогічна система навчання молодших школярів іноземним мовам має бути насичена ідеєю гуманізації комунікативного процесу, яка розкриває перед учнями перспективи вільного володіння діалогом не лише з учителем та однолітками, але й з носіями даної мови, а головне, утвердження ними власного "Я", виховання свободи вибору і гідності особистості.
  Розроблена нами блокова система навчання, в основу якої покладена комунікативна спрямованість у навчанні іноземним мовам молодших школярів, дає змогу за порівняно короткий термін навчити їх розмовляти двома мовами одночасно.

  6. Ефективність формування високого рівня володіння діалогом у процесі вивчення іноземних мов пов’язана з навчанням на оптимальному рівні складності; індивідуалізацією процесу навчання з метою надання кожному учневі можливості перемогти й відчути власний успіх у процесі оволодіння іноземними мовами.
  Позитивні результати впровадження системи навчання молодших школярів діалогічному спілкуванню іноземними мовами потребують подальшого дослідження в напрямі науково-педагогічного обґрунтування всіх аспектів даної проблеми. Заслуговує на увагу перспектива відносно вивчення наступності в навчанні діалогічному спілкуванню дошкільнят та молодших школярів, подальша розробка педагогічних технологій діалогічного спілкування в позакласний час, у мікро соціумі ”школа -сім’я”.
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)